SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English NO A001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001"

Transkript

1 Document translated from English NO A001

2 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF) 2012 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som allerede er i bestilling, forutsatt at slike endringer kan utføres uten at ytterligere endringer blir nødvendig i spesifikasjoner som allerede er avtalt. Alle varemerker i dette materialet tilhører Systemair AB. Med enerett.

3 Innhold 1 Advarsler Innledning Betjeningspanel Symboler i displayet Konfigurering Oppstartsveiviser Fremgangsmåte Tilbakestille til fabrikkinnstilling Temperaturinnstillinger Manuell innstilling av luftmengde Programmering av ukeprogram (ikke aktuelt ved boligventilasjon) Manuell og automatisk sommerdrift Vedlikehold av aggregatet Advarsler Åpne frontluken Utskiftning av filter Nullstilling og endring av filtertid Kontroll og rengjøring av varmeveksler Rengjøring av viftene Vedlikehold av kanalanlegget Rengjøring av tilluft- og avtrekksventiler Kontroll av friskluftinntak Kontroll av takhatten (dersom montert) Kontroll og rengjøring av ventilasjonskanalene Feilsøking Alarmliste...12

4

5 1 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at aggregatet er frakoblet nettstrømforsyningen før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! All elektrisk tilkobling og alt vedlikeholdsarbeid skal utføres av autorisert installatør i henhold til gjeldende forskrifter. Advarsel Anlegget er beregnet for kontinuerlig drift og skal bare stoppes for vedlikehold/ service. Installasjon av aggregatet, og det komplette systemet, skal utføres av autorisert installatør iht. gjeldende forskrifter. Se opp for skarpe kanter under montasje og vedlikehold. Bruk vernehansker. Selv om nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Anlegget skal bare benyttes når det er montert filtre i aggregat. Dette produktet skal betjenes av personer med nødvendig kompetanse, eller oppsyn av kvalifisert person. Forsiktig Unngå tilkobling av tørketrommel til ventilasjonsanlegget. Ventilasjonskanaler og tilkoblingsstusser må tildekkes under lagring og installasjon. 2 Innledning er et komplett ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning. Aggregatet er utstyrt med en innebygd og svært effektiv varmeveksler. er egnet for mindre leiligheter/boliger. Aggregatet tilfører filtrert og oppvarmet friskluft i oppholdsrom, samt avtrekk av tilsvarende luftmengde fra kjøkken og våtrom. leveres som høyre- og venstremodell. er utstyrt med ettervarmebatteri på 1000 W, alternativt 500 W. Høyre- og venstrevarianter gjenkjennes på tilluftstussens plassering, som er plassert på venstre side på venstrevariant (V) og på høyre side på høyrevariant (H). I denne bruksanvisningen finner du grunnleggende informasjon om hvordan du betjener og utfører vedlikehold på en venstremodell og systemet den er tilkoblet. Merk: Dette dokumentet beskriver en venstremodell. En høyremodell er speilvendt. 3 Betjeningspanel Illustrasjon og kort beskrivelse vises nedenfor Systemair AB

6 Fig. 1 Betjeningspanel med display Posisjon Beskrivelse Forklaring 1 Display Viser symboler, menyer og innstillinger. 2 Menyvelger Bla gjennom menylistene eller endre innstillinger og verdier ved å vri velgerhjulet mot venstre eller høyre. 3 Bekreft Bekreft valgt innstilling. 4 Tilbake Gå til forrige nivå eller avbryt en aktivert parameterendring og gjenopprett den opprinnelige verdien. 3.1 Symboler i displayet Symbol Beskrivelse Forklaring Temp Viser innstilt tillufttemperatur. Temperaturen kan stilles inn på seks nivåer (fra helt tomt til helt fylt symbol) og kan endres manuelt vha. velgerhjulet. Innstillingen bekreftes med Bekreft-knappen. Luftmengde Viser innstilt luftmengde. Luftmengden kan stilles inn manuelt i fire nivåer: (Av, Lav, Normal og Høy) ved hjelp av velgerhjulet. Bekreft med Bekreft-knappen. A.Ventilasjon AV. 1 B.Lav ventilasjon: Kan benyttes ved langvarig fravær. C.Normal ventilasjon: Gir nødvendig luftskifte ved normal bruk av boligen. D.Maksimal ventilasjon: Økt luftmengde ved behov Systemair AB

7 Symbol Beskrivelse Forklaring Service Gir tilgang til servicemenyen ved å trykke på Bekreft-knappen. Alarm Gir tilgang til alarmlisten når du trykker på Bekreft-knappen. 1. Ventilasjon kan stilles på AV ved å aktivere Manuell viftestopp. Se Oversikt over servicemeny under Funksjoner. Merk: I boliger skal Manuell viftestopp (stille viften på AV) ikke benyttes. 1. driftsår benyttes kun normal evt. maksimal ventilasjon. 4 Konfigurering 4.1 Oppstartsveiviser Oppstartsveiviser er et trinnvist konfigurasjonsverktøy som starter automatisk når VTR200/B startes for første gang, eller når aggregatet tilbakestilles til fabrikkinnstillinger det installeres et nytt kretskort (reservedel) I dette tilfellet må aggregattypen angis (VTR200/B) Fremgangsmåte 1. Vri på velgerhjulet for å velge språk, og trykk på Bekreft. Språk Språk ENGLISH 2. Velg aggregattype. Dette valget vises kun dersom det er installert nytt kretskort (reservedel). Type VTR200/B 3. Still inn dato og tid. Tid/Dato ÅÅ/MM/DD Dato: 12/09/12 Tid: 10:00 Ukedag: Lør 4. Velg varmebatteri: Ingen/Elektrisk/Vann VB varmeb. 5. Endre standardverdier for luftmengde. Dersom du velger NEI, avsluttes veiviseren. Dersom du velger JA: VB varmeb.: Standard mengde JA NEI Ingen/Elektrisk/Vann Systemair AB

8 6. Angi systemkurven. Denne funksjonen er implementert i aggregatet for å kunne velge luftmengder ved ulike systemtrykk/-kurver. Tilluftvifte (SF): Totalt verdiområde: For G3-filter: 11 20, for F7-filter: Standardkurve: 4 Avtrekksvifte (EF): Verdiområde: 1 10 Standardkurve: 4 Systemkurve EF: 1 10 SF: 1 20 Merk: Fabrikkinstallerte filtre har filterkvalitet F7 for tilluft og G3 for avtrekk. Luftfiltere er tilbehør og kan bestilles fra våre nettsider Filtertype er angitt på filterets ramme. 7. Velg luftmengde ved Normal/Høy/Lav iht. prosjektering. Trykk på Bekreft når innstillingene er fullført. Luftmengde l/s SF EF Normal Maks Min Tilbakestille til fabrikkinnstilling Slik utfører du tilbakestilling til fabrikkinnstilling ved behov: 1. Gå inn i servicemenyen ved å velge servicesymbolet i displayet, og trykk på Bekreft. 2. Gå til Passord og angi passordet standard er Bruk velgerhjulet til å angi sifrene, og bekreft med Bekreft-knappen etter hvert angitte siffer. Velg NEI for at systemet ikke skal låses. Passord Passord XXXX Låst JA/NEI 3. Gå til Funksjoner og velg Fabrikkinnstilling. Funksjoner > Fabrikkinnstilling 4. Vri på velgerhjulet slik at JA vises, og trykk på Bekreft. 5. OK vises i displayvinduet. OK 6. Oppstartsveiviseren starter opp etter cirka 10 sekunder. Fabrikkinnstilling Tilbakestill? JA/NEI Systemair AB

9 4.2 Temperaturinnstillinger Tillufttemperaturen stilles inn manuelt i seks nivåer. Dersom vann/elektrisk ettervarmebatteri er installert, kan det velges mellom disse temperaturene: 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 og 22,0 C. Standardverdi er 12,0 C. Dersom ettervarmebatteriet er deaktivert, er temperaturene: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 eller 19,0 C. Standardverdien er 15,0 C. Temperaturnivå illustreres ved at temperatursymbolets "fyllingsgrad" endres. 4.3 Manuell innstilling av luftmengde Luftmengden kan når som helst velges vha. betjeningspanelet. Når viftesymbolet er valg og bekreftet, kan luftmengden reduseres eller økes i fire trinn: Av, Lav, Normal og Høy. Evt. innstilt ukeprogram overstyres I såfall (kapittel 7.6). Merk: Ventilasjon kan stilles på AV ved å aktivere Manuell viftestopp. Se Oversikt over servicemeny under Funksjoner. 4.4 Programmering av ukeprogram (ikke aktuelt ved boligventilasjon) Innstilling av ukeprogram. Det er mulig å stille inn to driftsperioder pr. dag. Still inn ukeprogrammet i henhold til prosedyren under: 1. Gå til servicemenyen via velgerhjulet. 2. Angi servicenivået ved å skrive inn passordet standard er Bruk velgerhjulet til å angi sifrene, og bekreft med Bekreft-knappen etter hvert angitte siffer. Velg NEI for at systemet ikke skal låses. Passord Passord XXXX Låst JA/NEI 3. Gå til: Ukeprogram Service > Ukeprogram 4. Velg Ukeprogram på nytt. Ukeprogram > Ukeprogram Luftmengde Systemair AB

10 4. Angi ukedag og klokkeslett for aggregatets PÅ-modus. To perioder pr. dag kan programmeres. Resten av tiden vil aggregatet være i AV-modus. 5. Gå tilbake til forrige menybilde ved hjelp av Tilbake-knappen, og gå til Luftmengde. 7. Still inn kapasitet i PÅ-modus, velg mellom Lav, Normal og Høy. Still inn kapasitet i AV-modus, velg mellom AV, Lav, Normal og Høy. Ukeprogram Dag: MAN Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 Ukeprogram Ukeprogram > Luftmengde Luftmengde På nivå: Av nivå: Lav/Normal/Høy Av/Lav/Normal/Høy Merk: Dersom elektrisk ettervarmebatteri er installert og aktivert, og aggregatet slås AV, vil viftene fortsette å gå i 3 minutter for å hindre at varmebatteriet utløser overopphetingsføleren i AV-modus. 8. Gå tilbake til hovedmenyen via Tilbake-knappen. 4.5 Manuell og automatisk sommerdrift Manuell sommerdrift oppnås ved valg av laveste tillufttemperatur. ett trinn lavere enn 12 C. Temperatursymbolet i displayet er da tomt. Dersom ettervarmebatteriet er aktivert, vil det deaktiveres under manuell sommerdrift. Manuell sommerdrift opphører automatisk etter to minutter dersom tillufttemperaturen er 5 C. Dersom vannbatteri er installert, avbrytes manuell sommerdrift når uteluft- eller tillufttemperaturen er 5 C. Aggregatet veksler automatisk mellom vinterdrift med varmegjenvinning og sommerdrift uten varmegjenvinning. 5 Vedlikehold av aggregatet Vedlikehold av skal normalt utføres 3 4 ganger i året. 5.1 Advarsler Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Alt elektrisk vedlikeholdsarbeid skal utføres av en autorisert installatør i henhold til gjeldende forskrifter Systemair AB

11 Advarsel Anlegget er beregnet for kontinuerlig drift og skal bare stoppes for vedlikehold/ service. (Ved installasjon i næringsbygg, med regulering ved hjelp av ur, kan aggregatstopp tillates dersom anlegget er forberedt for dette.) Se opp for skarpe kanter under vedlikeholdsarbeid. Bruk vernehansker. Anlegget skal bare benyttes når det er montert filtre i aggregatet. 5.2 Åpne frontluken. Lås opp luken ved å trykke på de to dørlåsene. 5.3 Utskiftning av filter Filtrene må skiftes hver 6./9./12./15. måned, standard er 9 måneder. Når filtrene er skiftet, må filtertiden nullstilles. Se 5.4. De fabrikkinstallerte filtrene er i kvalitet F7 for tilluftfilteret og G3 for avtrekksfilter. Filtrene er av engangstypen og må byttes regelmessig. For bestilling av filtre, se våre nettsider Filterkvalitet G3 kan alternativt benyttes for filtrering av tilluft. Filtertype er angitt på filterets ramme. Merk: Dersom det benyttes G3-filter i stedet for F7-filter, må systemkurven for Tilluftvifte (SF) endres: For G3-filter: 11 20, for F7-filter: Se kapittel i Montering og service. Fig. 2 Varmevekslerfiltere Systemair AB

12 5.4 Nullstilling og endring av filtertid 1. Gå til servicemenyen via velgerhjulet. 2. Tast inn passord. Bruk velgerhjulet til å angi sifrene, og bekreft med Bekreft-knappen etter hvert angitte siffer. Velg NEI for at systemet ikke skal låses. 3. Gå til: Filterperiode, bekreft Velg: Reset: JA med velgerhjulet og deretter Bekreft. Endre ved behov Tid for bytte X måned med velgerhjulet, og deretter bekrefter du. Trykk på Tilbake-knappen til du kommer til hovedmenyen. Service >Passord Låst JA/NEI Filterperiode Tid for bytte: 6./9./12./15. måned Tilbakestill NEI/JA 5.5 Kontroll og rengjøring av varmeveksler Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Selv om nødvendig vedlikehold blir utført, kan det samle seg støv i vekslerblokken. For at kapasiteten skal kunne opprettholdes, er det avgjørende at vekslerblokken rengjøres med jevne mellomrom, som angitt nedenfor. Rengjør varmeveksleren minst hver 3. år, eller ved behov. 1. Koble fra strømforsyning til rotor og rotorføler. Kablene er plassert ved siden av rotoren, på baksiden. 2. Trekk rotoren ut mot deg. Det kan hende du må bruke litt kraft. 3. Rengjør rotoren. Vask i varmt såpevann. Ikke bruk vaskemidler som inneholder ammoniakk. Skyll med for eksempel en hånddusj eller forsiktig med trykkluft. Advarsel Sørg for at rotormotoren ikke utsettes for fuktighet. 4. Sett rotoren tilbake på plass. Ikke glem å koble til rotorens strømforsyning og følerkablene Systemair AB

13 Fig. 3 Varmeveksler 5.6 Rengjøring av viftene Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Motorlagrene er smøre- og vedlikeholdsfrie. Viftebladene kan, etter lengre tids bruk, og selv med regelmessig filterbytte, bli belagt med støv som reduserer kapasiteten. Viftebladene kan rengjøres som illustrert under. 1. Koble fra strømkablene til viften. Kablene er plassert ved siden av viften på baksiden. 2. Trekk viftene ut mot deg. Det kan hende du må bruke litt kraft. 3. Rengjør viftene med en klut eller myk børste. Unngå bruk av vann. White spirit kan brukes til å fjerne stridige avleiringer. La viftene tørke skikkelig før de settes tilbake. 4. Sett viftene tilbake på plass. Ikke glem å koble til strømkablene igjen Systemair AB

14 Fig. 4 Avtrekks- og tilluftvifter 6 Vedlikehold av kanalanlegget 6.1 Rengjøring av tilluft- og avtrekksventiler Systemet tilfører friskluft og trekker brukt luft ut fra boligen via kanalsystem og tilluft- og avtrekksventiler. Tilluft- og avtrekksventilene er plassert i tak eller vegger i soverom, stue, våtrom, WC osv., og kan tas ut og rengjøres i varmt såpevann (ventilene må ikke ombyttes). Rengjøring av tilluft-/avtrekksventiler utføres etter behov. Fig. 5 Tilluft- og avtrekksventiler 6.2 Kontroll av friskluftinntak Løv og smuss kan feste seg til inntaksristen (figur 9) og redusere kapasiteten. Kontroller risten, og rengjør etter behov. Det anbefales å gjøre dette minst to ganger i året Systemair AB

15 Fig. 6 Inntaksrist 6.3 Kontroll av takhatten (dersom montert) Takhatten bør kontrolleres årlig og rengjøres ved behov. 6.4 Kontroll og rengjøring av ventilasjonskanalene Ventilasjonskanalene kan, etter lengre tids bruk, og selv med regelmessig bytte av filtere, bli belagt med støv som kan redusere kapasiteten. Kanalene bør derfor rengjøres en gang iblant. Stålkanaler kan rengjøres med trekkebørste, vann og såpe gjennom åpninger for ventiler eller spesielle renseluker (om levert). Det anbefales å utføre dette hvert femte år. Arbeidet bør utføres av autorisert personell. Fig. 7 Rengjøre ventilasjonskanalene 7 Feilsøking En varseltrekant med tekst i displayet indikerer en alarm. Vri menyvelgeren til varseltrekanten og trykk to ganger på Bekreft for å vise alarmen Systemair AB

16 7.1 Alarmliste Alarm Forklaring Utfør følgende Vifte EMT/Frost Angir feil på tilluft- eller avtrekksvifte. Angir utløst branntermostat (ved installert elektrisk ettervarmebatteri) eller frostbeskyttelse (ved installert vannbatteri for ettervarme). Alarmen varsles i panelet. Kontakt installatør eller forhandler. Utløst frostvaktalarm fører til følgende: Begge viftene stopper. Spjeld for tilluft og avkastluft lukkes. Vannventilen åpnes helt (10 V-signal til ventilmotor). Aggregatet starter straks vanntemperaturen når +5 K over den angitte frostbeskyttelsestemperaturen. Utløst branntermostat varsles i displayet. Tilbakestill ved å trykke på den røde knappen foran på ettervarmebatteriet. Dersom problemet vedvarer, kontakt installatør eller forhandler. Rotor Indikerer feil ved rotoren. Alarmen varsles i panelet. Pb Fail Temp Feil i kobling med relékort for elektrisk ettervarmebatteri (hvis installert og aktivert). Feil i en eller flere temperaturfølere. Den roterende varmeveksleren har stoppet. Kontroller rotorreimen. Dersom varmeveksleren fortsatt roterer, kan det være feil ved rotorføleren. Kontakt installatør eller forhandler. Alarmen varsles i panelet. Elektrisk ettervarmebatteri blir ikke aktvert. Kontakt installatør eller forhandler. Alarmen varsles i panelet. Kontakt installatør eller forhandler. Filter Tid for å bytte filter. Alarmen varsles i panelet. Bytt filter iht. instruksjoner i bruksanvisningen i kapittel Systemair AB

17 Systemair AB

18 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer