Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Kan på regnes flere saker og diverse informasjon vil bli gitt på møtet. Formannskapet har time hos Brøstad BIL: Torsdag 8.5 kl

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 31/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 35/14 Protokoll Dyrøy menighetsråd 2012/61 RS 36/14 Protokoll Sør-Troms kommunerevisjon 2012/85 RS 37/14 Melding om vedtak - sak 3/14 økonomiplan og budsjett /85 RS 38/14 Gode offentlige anskaffelser 2014/205 RS 39/14 Bevilgning av startlån for videretildeling i /170 RS 40/14 Kommunal veterinærtjenester - tilsagn om kr ,- i stimuleringstilskudd for /310 RS 41/14 Tilskudd til kommunalt barnevern /69 RS 42/14 Tilbud på vaskeritjenester fra MITRA 2014/10 RS 43/14 Regnskap og selvkost Senja Avfall IKS /49 RS 44/14 Tusen takk for bidraget. 2012/66 Saker til behandling PS 32/14 Diverse tilskudd - formannskapets post 2012/66 PS 33/14 Reduksjon i vannavgifter 2012/473 PS 34/14 Avtale om drift av samfunnsmedisinske tjenester med vertskommune Lenvik og samarbeidskommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy 2012/191 PS 35/14 Kommunestruktur - aktuelle temaer i regionen 2012/300 PS 36/14 Forespørsel - Kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S 2013/526 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS31/14Referatsaker

6 DYRØYMENIGHETSRÅD Møtested Me hetskontoret Tilstede - faste medlemmer. Fraværende - faste medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre : Saksnr.: Dok.nr:! - 3 AH 201/ -)* KG Møte toodep: Klokkeslett s Thor Arne Ervik, Astrid Ostrem Skoglund (forlot motet ca. kl ), Ove Gamst, Anne Larsen, Per Gunnar Cruisckshank John Bruvoll, Venke Heide Kirkever e Rachel Van en Hoholm Sognepresten holdt andakt Rådet tar til orientering at møtet er utsatt til i dag pga. mange forfall til møtedato som først var fastsatt. Sak 12/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av følgende: - Regnskap 2013 Budsjett justert Tjenesteytingsavtalen justert Budsjettmessige konsekvenser 2014 organisttjenester ved begravelser Ny orienteringssak v/ sognepresten Sak 13/2014: Godkjenning av referatfra siste møte. Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellessråd/ menighetsråd godkjenner referat fra møte Sak 14/2014: Referatsaker Mailfra prosten -ang lesepult Brev fra Biskopen - lokal grunnordning Mailtil prosten - søknad om endring av gudtjenesteforordning Referatfra personalmøte Brev fra biskopen - gudstjenesteforordning Referatfra møte i gudstjeneste- og undervisningutvalget Referatfra møte mellom dyrøy kommune og dyrøy kirke Invitasjon til kurs i praktiskkirkegårdsdrift Mailfra KAang kurs i Alta - regionale strategikonferanser Mailfra LivHelga Furre- oppfølging trosopplæring Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd tar referatsakene til referat, med tillegg av følgende saker KursprogramViken senter Referatfra møte med Dyrøy kommune - teknisk enhet og kirken Foreldrerett - brev fra foreldrett Referatframøte 3 - kirke og kommune 0. Brev fra bdr. statstilskudd 2014 Sak 15/2014 Misjonsavtalen

7 Charles Taylor kunne ikke møte til møte. Sognepresten la fram saken og det ble enighet om følgende: Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar at mål for innsamlingen for 2014 er kr Rådet velger Astrid Østrem Skoglund til kontaktperson for misjonsavtalen Sak 16/2014 Tiltak for psykisk utviklingshemmede Elsa Knutsen kunne ikke møtet til møtet. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å utsette saken til en gang Elsa Knutsen kan møte og orientere om saken. Sak 17 / 2014 Vurdering av innføring av festeavgift Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd ønsker ikke å innføre festeavgift i Dyrøy kommune fordi det er uheldig å påføre utgifter til etterlatte. Drift av gravregister, festeregister og rydding av gravlunder er beregnet til kr pr år. Dersom Dyrøy kommune ikke kan bevilge de nødvendige midler til finansiering av lovpålagte administrative og praktiske oppgaver knyttet til festeregister, kan kommunestyret vurdere å innføre festeavgift likt med Sørreisa kommune. Det vises her til saksbehandlingen av saken. Gravminner for historiske personer, der fester bortfaller, tilfaller fellesrådet som dekker kostnader etter kommunal bevilgning til formålet. Sak 18/2014 Årsmelding Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner årsmelding for 2013, med justeringer gjort i møtet. Meldingen legges fram for årsmøtet 23.mars 2014 Sak 19/2014 Oppgavefordeling årsmøte Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd / fellesråd vedtar slik arbeidsfordeling ved årsmøtet 2014 Kirkevergen leder møtet og Kirkevergen gjennomgår årsmelding Bevertning fordeles, leder, sogneprest m.fl. leverer kake Kirkevergen annonseres på baksiden av Tromsfolkeblad. Regnskapsføring for 2014 er ikke startet opp, det avventes opplæring sammen med Dyrøy kommune Sak 20/2014 Kjøp av ringemaskin Brøstad kirke Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar å kjøpe ringemaskin til Brøstad kirke. Som eneste leverandør antas tilbud fra Olsen Nauen på kr samt tilbud på elektrisk arbeid fra Myre elektro på kr

8 3. Finansiering skjer ved gave fra Brøstad sanitetsforening tilsvarende de faktiske kostnader ved investeringen, inntil kr Sak 21/2014 Orienteringer 200-årsjubileum for Norges grunnlov- 17.mai i Brøstad kirke og 29.mai på Tranøy Kirkevergen er tilbake i 100% jobb 3 møter med Dyrøy kommune Budsjettdisponering 2014 Avvikling av ferie i april / mai Menighetsbladet, nye annonsører Rapport fra Brøstad kirkeforening, bidrag til kirkelige utgifter Sak 22/2014 Flytting av menighetsrådsmøte Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd vedtar å flytte menighetsrådsmøte fra 29.april til 22.april kl Au- møte 23.april settes til 7.april kl Sak 23/2014 Godkjenning av regnskap 2013 Saken lagt fram i møte, uten innstilling til vedtak Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd godkjenner regnskap for 2013 med et mindreforbruk på kr , Kr ,17 settes til menighetsfond Astrid Østrem Skoglund forlot møtet under behandling av sak 24, ca. kl Sak 24/ 2014 Justering av tjenesteytingsavtale kommune- kirke Saken lagt fram i møtet, uten innstilling til møte Vedtak / enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner tjenesteytingsavtale datert , med de endringer som er drøftet i møter mellom Dyrøy kommune og kirken. Avtalen sendes Dyrøy kommunestyre for godkjenning. Sak 25/ 2014 Budsjett 2014 justert Vedtak / enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak Det vises til drøftingsmøter mellom kirke og kommune i februar mars 2014, forankret i kommunestyrets vedtak om oppfølging av bevilgninger til kirkedrift Fellesrådets drift og lovpålagte oppgaver ble gjennomgått. Lønn inkl, sosiale utgifter utgjør ca. 79% av de faktiske driftskostnader. Bemanningen er på 2 årsverk og fordeit på 6 deltidsstillinger i størrelser mellom 20 og 50%. Øvrige driftskostnader relateres i hovedsak til strøm, forsikringer av bygg, anlegg og ansatte, kontorhold, graving ved begravelser, kommunale avgifter, lisenser, revisjon, dekning av lån, leasing av kopimaskin m.v.. 1. På bakgrunn av konklusjoner fra møtene mellom Dyrøy kommune og Dyrøy kirkelige fellesråd er det utarbeidet nytt justert budsjett for 2014, for kirkedriften, basert på følgende; - Det er søkt om 10 % reduksjon av forordnede gudstjenester

9 Lønnskostnader er redusert ut fra søknad om reduserte gudstjenester KLPer redusert ut fra bestemmelser om at KA- sektoren skal bare betale pensjon for stillinger over 40% og dersom mindre stillinger påføres KLPved at de er tilsatt andre steder der det trekkes pensjon. Begravelser er lagt til fredager, der det foreligger organistbemanning, dersom pårørende ønsker andre dager pålegges de å betale for organisttjenester selv Ny inntekt, festeavgift, kr lagt inn budsjett for kirkegårdsdriften og utgifter knyttet til administrasjon av festeregister, gravregister mv. er satt inn. Forutsatt at festeavgiften innføres med kr , de nedjusterte utgiftene knyttet til reduserte gudstjenester og lønnskostnader kan iverksettes, samt at innføring av faste begravelsesdager kan iverksettes foreligger fortsatt en underdekning på kr i forhold til opprinnelig beskrevet behov. Fellesrådet ber derfor kommunen om kr utover vedtatt bevilgning på kr for 2014, totalt Dersom Dyrøy kommune ikke kan bevilge kr i tillegg for 2014 må det i tillegg til de reduseringstiltak som allerede er lagt inn, gjøres følgende grep/ besparelser; Budsjett Nytt budsjett Kirketjenerstillingen settes vakant Stenge Dyrøy kirke hele året / fryse ned bygget / red. strøm Leie gudstjenestelokaler ( Moen og Kastnes) Inventar og utstyr Vikarer Service og reparasjoner (adm. / data/ programvare m.v.) Søke fritak kommunale avgifter for bygg Totalt Sak 26/ 2014 Budsjettmessige konsekvenser 2014 organisttjenester ved begravelser Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd har på grunn av reduserte bevilgning ikke mulighet til å leie inn vikarer til ulike tjenester som ønskes lagt andre dager enn de som er belagt med fast bemanning. Fellesrådet vedtar derfor at begravelser skal gå på fredager, og bare unntaksvis kan begravelser legges til andre dager. Kriterier for at administrasjonen må bytte dag er i hovedsak ved mangel av prest. Dersom pårørende ønsker annen dag enn fredag må de selv dekke organisttjenester. Møtet hevet kl Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge

10 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet 1/111:1. C2(1/ PROTOKOLL Den 4. apri12014 kl holdt representantskapet i Sør-Troms kommunerevisjon møte på Lapphaugen turiststasjon. Tennevoll.. Følgende møtte: Terje Sørensen, Gratangen Kjell E. Pedersen, Skånland Heidi Lundberg, Lavangen Jarle Adolfsen. Salamzen Marvin Eliseussen. Ibestad Dessuten møtte Revisjonssjef Finn Roar Sørensen SAK 1 14 Valg av to til å skrive under protokollen. Enstemmig vedtak: Heidi Lundbenz og Kjell E. Pedersen. SAK 2 14 Godkjenning av protokoll fra møte Enstemmig vedtak: Protokoll fra møte uodkjennes. SAK 3/14 Årsberetning og regnskap Enstemmig vedtak: I. Det vises til Sør-Troms kommunerevisjon IKS regnskap og årsberetning for ). Arsberetning og reanskap for 2013 godkjennes. Overskudd på kr avsettes til disposisjonsfond. Budsjettretzulerinu Kredit post kr )ebet post kr

11 SAK 4.4 Okonomiplan og Budsjett 2015 Enstemmig vedtak: Revisjonssjefens lorslag til okonomiplan for vedtas. Revisjonssjelens forslag til budsjett 2015 vedtas. Styret fastsetter mermere fordeling av kostnadene. Møtet hevet kl Heidi Lundberg sign. Kjell Pedersen siun. Rett utskrift: ()440 livenskjer. 8. april Roar Sorensen til: Represemantskapets medlemmer Stvrets medlemmer Kommunene i Sor-Troms kommunerevisjon 1KS

12 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet økonomisjefene i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon IKS MELDING OM VEDTAK Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon IKS den 4 april 2014 Sak 3:14 Okonomiplan Budsjett Enstemmig vedtak: I. Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for vedtas. Revisjonssjefens forslag tilbudsjett for 2015 vedtas. Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene. Evenskjer, 8 april 2014 inn oar Sørensen revisjonssjef

13 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Økonomiplan R DRIFTSUTGIFTER FINANSIERINGSUTG Sum DRIFTSINNTEKTER Stkepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune 81 Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr

14 Sør-Troms kommunerevisjon IKS BUDSJETT R Driftsutgifter/finansutgifter Driftsinntekter Sykepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune 82 Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr

15 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTE~T/ Dek n,' Næringsministeren _ Offentlige oppdragsgivere Deres ref Vår ref Dato 14/ (a03.14 Gode offentlige anskaffelser Jeg har fått henvendelser fra næringslivet om svakheter ved praktiseringen av reglene om offentlige anskaffelser. Henvendelsene gjelder flere forhold som gjør konkurransevilkårene for små og mellomstore bedrifter vanskelige. Næringslivet peker på at mange innkjøpere stiller strengere krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon enn det som er nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er også mange som har tatt opp med meg at offentlige oppdragsgivere benytter seg av ubalanserte kontraktsvilkår til ulempe for leverandørene. Jeg er opptatt av at det offentlige skal forvalte skattebetalernes penger på best mulig måte. Effektive offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Da er det viktig at vi sikrer bredest mulig deltakelse fra næringslivet i konkurranser om offentlige kontrakter. Hvordan du som oppdragsgiver innretter konkurransen, vil påvirke dette. For å få kunnskap om hvordan markedet fungerer og konsekvensen av ulike krav i offentlige anskaffelser, bør du gjennomføre jevnlige markedsundersøkelser og ha god dialog med leverandører og bransjeorganisasjoner. Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav Som oppdragsgiver bør du ikke stille krav som gjør anskaffelsesprosessene mer ressurskrevende enn nødvendig, verken for deg selv eller for leverandørene. Kravene du stiller skal stå i forhold til kontraktens art, omfang og kompleksitet. Dette innebærer blant annet at du ikke skal stille strengere kvalifikasjonskrav eller kreve mer dokumentasjon enn nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er opp til deg som oppdragsgiver å bestemme hvilke krav du skal stille til tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner, og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis du stiller for strenge kvalifikasjonskrav, kan du utelukke viktige og konkurransedyktige leverandører fra konkurransen. Videre kan omfattende dokumentasjonskrav lett bli en uforholdsmessig stor byrde, særlig for mindre leverandører. Jeg vil også minne om at du som oppdragsgiver i en del tilfeller kan velge å kreve dokumentasjon i form av egenerklæringer. Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon: Org. nr.:

16 Bruk av balansertekontrakter For å sikre at konkurranse om offentlige kontrakter skjer på best mulig måte er det viktig at de kontraktene du bruker inneholder balanserte vilkår. Jeg minner om at forskrift om offentlige anskaffelser sier at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. Når du bruker standardkontrakter er det også viktig for konkurransen at du ikke lager særvilkår eller tar forbehold som skaper ubalanse i forholdet mellom kontraktspartene. For eksempel kan vilkår om fastpris på råvaresensitive varer innebære en urimelig risikooverføring fra oppdragsgiver til leverandør. Hvis du som oppdragsgiver setter vilkår av denne typen, må leverandørene forsikre seg mot den økte risikoen. Denne økte kostnaden vil nødvendigvis reflekteres i tilbudet. Sagt på en annen måte: Ubalanserte kontrakter kan gi dyrere offentlige anskaffelser. I verste fall kan ubalanserte kontraktsvilkår føre til at leverandører går konkurs, fordi den offentlige oppdragsgiveren har overført en urimelig stor del av risikoen på leverandøren. Slike urimelige kontraktsbetingelser kan følgelig gi negative konsekvenser for næringslivet ved at det kan ødelegge underskogen av i utgangspunktet levedyktige bedrifter. Oppdelingav kontrakt Som offentlig oppdragsgiver er det du som vurderer hva virksomheten trenger å anskaffe og som bestemmer hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres og gjennomføres. Jeg synes i den forbindelse det er viktig å minne deg om handlingsrommet i anskaffelsesregelverket. Det er fullt mulig for deg som oppdragsgiver å legge til rette for at også mindre leverandører skal kunne levere tilbud. For eksempel kan du dele større kontrakter opp i mindre kontrakter, eller åpne opp for at leverandørene kan gi deltilbud. Dette kan gi økt konkurranse om oppdraget. Tilretteleggingfor effektiveanskaffelser For å effektivisere offentlige anskaffelser driver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) et omfattende arbeid for å heve kompetansen og veilede innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører om offentlige anskaffelser. Jeg vil anbefale at du benytter deg av de tjenestene som Difi tilbyr. Difi skal også revidere Statens Standardavtaler og skal i dette arbeidet vurdere balansen i avtalene. Det pågår for tiden også et stort arbeid med å forenkle anskaffelsesregelverket, både gjennom Forenklingsutvalget som ser på den særnorske delen av regelverket, og gjennom departementets arbeid med å gjennomføre nye anskaffelsesdirektiver fra EU. Dette arbeidet er av stor betydning for å nå regjeringens mål om å fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning til fordel for alle berørte aktører. Med hilsen Monica Mæland Side 2

17 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse / / Side 1 av 3 Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Bevilgning av startlån for videretildeling i 2014!Ar. Husbanken har stor etterspørsel etter startlån. Dette medfører at vi må gjøre prioriteringer innenfor årets låneramme. Kommunen kan ikke påregne å få innvilget hele beløpet som det søkes om. Etterspørselen etter startlånet er større enn Husbankens avsatte ramme for startlån i På bakgrunn av dette reduseres omsøkt beløp noe. Husbanken bevilger Dyrøy kommune Kr ,-. Kommunen oppfordres til å prioritere de mest vanskeligstilte husstander i tildeling av startlån. Ny forskrift om startlån gjøres gjeldende fra 1. april. Informasjon om dette finner du på Husbanken.no. Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkårene fremgår av vedlagte simulerte betalingsplan. Lånet er gitt med flytende rente som annuitetslån med totalt 18 års løpetid hvorav 3 år er avdragsfrie. Hvis kommunen ønsker fastrente, må de ta kontakt med Husbanken etter at lånet er utbetalt, slik at vi kan sende tilleggsavtalen for fast rente. Når Husbanken mottar fastrenteavtalen i retur, vil rentevilkårene på lånet bli endret i henhold til avtalen. Utbetaling av lånet Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens godkjenning være mottatt før utbetaling. Dette i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 (bokstav a-d). Dokumentene sendes til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ. Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. Iris Linchausen Torvgata Tlf Org.nr

18 ha Husbanken Vår dato Vår referanse Side 2 av / / Bevilgningen er gyldig i tre måneder fra bevilgningsdatoen. Dersom undertegnet låneavtale, bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak og eventuelt Fylkesmannens godkjenning ikke er mottatt i Husbanken innen tre måneder, vil retten til lånet falle bort. I særlige tilfelle kan det søkes om utsettelse innen fristens utløp. Regelverk Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift (HB 7.A.10) og retningslinjer (HB 7.B.13) for startlån. Kommunen kan vedta utfyllende retningslinjer for hvordan ordningen praktiseres. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. Dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse overstige kommunens reelle kostnader. Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken (HB 4.A.2) og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 4.B.5). Vi gjør oppmerksom på presiseringene i retningslinjene for startlån punkt som gjelder dekning av tap og pkt om avkastning på tapsfond. Rapportering og kontroll Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet på følgende måte: Kommuner som bruker StartSak: Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir automatisk rapportert til Husbanken. Kommuner som ikke bruker StartSak: Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal ra orteres forlø ende som enkeltsaker i rapporteringsmodulen StartRap. Kommunen må sende inn årsrapportering for 2014 i StartRap i januar Det skal rapporteres på tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer. Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til retningslinjene. Dette i henhold til Statens bevilgningsreglement 10. Vi ønsker kommunen lykke til med bruken av startlånet og det boligsosiale arbeidet.

19 ha Husbanken Vår dato Vår referanse Side 3 av / / Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi viser også til våre nettsider Med hilsen HUSBANKEN Lena is th ørg4e;e:---) Avdelin s irekt r l<1 Iris Lincriausen Rådgiver Vedlegg: Låneavtale Betalingsplan

20 Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: Utskriftsdato: Undertegnede Dyrøy kommune, org.nr , erkjeimer å skylde Husbanken, org.nr , kr enmilliontohundretusenkroner. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene. Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,485 % pr. år. - effektiv rente 2,508 % pr. år. Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på eller ved å kontakte Husbanken. Nedbetalingsvilkår Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år. Etter avtale med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. Gebyrer Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-. Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Forsinket betaling Irmbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember Låntakerens plikter Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. Husbankens rett til å kreve full innfrielse Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis låntaker vesentlig misligholder låneavtalen det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha vesentlig betydning for Husbanken Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell iimdrivelse av gjelden (purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. Postadresse Org.nr. Postboks BODØ post(&,husbanken.no

21 Utbetalingsfullmakt Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr Aksept av lånevilkår Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan. Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette vilkårene i denne avtalen. (Sted) (Dato) (Stempel og underskrift av ordforer) (Gjentas med blokkbokstaver) Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte kommunen. Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert, sak nr Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert, hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 er oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. Vedlegg: Betalingsplan

22 tpji Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: Utskriftsdato: Undertegnede Dyrøy kommune, org.nr , erkjenner å skylde Husbanken, org.nr , kr enmilliontohundretusenkroner. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene. Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,485 % pr. år. - effektiv rente 2,508 % pr. år. Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på eller ved å kontakte Husbanken. Nedbetalingsvilkår Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år. Etter avtale med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. Gebyrer Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-. Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Forsinket betaling Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember Låntakerens plikter Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. Husbankens rett til å kreve full innfrielse Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis låntaker vesentlig misligholder låneavtalen det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha vesentlig betydning for Husbanken Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. Postadresse Org.nr. Postboks BODØ post(&,husbanken.no

23 Utbetalingsfullmakt Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr Aksept av lånevilkår Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan. Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette vilkårene i denne avtalen. (Sted) (Dato) (Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte kommunen. Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert sak nr Kopi av Fylkesmatmens godkjenning datert, hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 er oppført i registeret om betinget godkjerming og kontroll. Vedlegg: Betalingsplan

24 Dato: HNIL Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 Saksnr BRØSTADBOTN STARTLÅN VIDEREUTLÅN - ANNUITETSLÅN - FLYT Lånebeløp i kr 1,200,000 Effektiv rente i % Løpetid i år 18 Gebyr pr. termin i kr Avdragsfri periode i år 3 Totalkostnad 1,537, Terminer pr år 2 Herav renter og gebyrer 337, For tiden er den flytende renten 2,485%. Fra er renten fastsatt til 2,485%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved utbetaling av lånet. Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt. gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD , ,350 1,200, , ,817 1,200, , ,062 1,200, , ,872 1,200, , ,021 1,200, , ,803 1,200, ,062 33,133 48,195 1,166, ,409 33,786 48,195 1,133, ,224 33,971 48,195 1,099, ,574 34,621 48,195 1,064, ,364 34,830 48,194 1,029, ,765 35,407 48, , ,451 35,744 48, , ,830 36,386 48, , ,581 36,614 48, , ,941 37,253 48, , ,656 37,539 48, , ,020 38,175 48, , ,707 38,487 48, , ,109 39,070 48, ,984

25 SIDE forts. ANNUITETSLAN TERMIN/AR RENTER/GEBYR AVDRAG A BETALE RESTGJELD ,712 39,483 48, , ,100 40,110 48, , ,739 40,456 48, , ,114 41,080 48, , ,717 41,478 48, , ,097 42,097 48, , ,670 42,525 48, , ,073 43,113 48, , ,585 43,610 48, , ,982 44,220 48, , ,497 44,697 48, , ,890 45,305 48, , ,370 45,825 48, , ,767 46,428 48,195 94, ,214 46,981 48,195 47, ,576 48,194 0 Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det forsinkelsesrente. Post: Postboks 1404 Kontonr: Tlf: BODØ Org. nr: Fax: Besøk: Torvgata 2

26 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Alf Bjerkås Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres ref Salangen kommune Postboks Sjøvegan.=',1-1-? /7_ S ' K4. 'Ark kulle KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER Tilsagn om kr ,- i stimuleringstilskudd for2014 Fylkesmannen viser til Rundskriv fra Statens landbruksforvaltning om Tilskudd til kommunale veterinærtjenester, der Troms er tildelt kr ,- i stimuleringstilskudd for Vi har mottatt søknader fra kommuner og veterinærdistrikter på til sammen kr ,-. På grunnlag av rapportering fra kommuner og veterinærdistrikter for 2013, synes midlene brukt i samsvar med tildelingen. Imidlertid ser vi at tilskuddene ikke strekker til i forhold til behov og rapportert forbruk, noe som betyr at distriktene må søke etter optimale samarbeidsløsninger. Fylkesmannen i Troms har delvis imøtekommet søknaden og innvilget stimuleringstilskudd som driftsstøtte til veterinærsamarbeidet i kommunene Salangen, lbestad, Lavangen, Bardu og Dyrøy. Kr utbetales til Salangen kommune, org.nr , og kto.nr Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til å dekke kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, da disse dekkes av vakttilskuddet. For øvrig gis kommunene frihet til å være kreativ i forhold til ulike tiltak for å sikre en best mulig fungerende veterinærtjeneste. Fylkesmannen forutsetter at midlene blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar veterinærtjenesten i hele distriktet. Bruk av midlene skal dokumenteres og rapporteres til Fylkesmannen i Troms innen Tildeling av tilskudd til kommunene er ikke å anse som enkeltvedtak, og kommunene har derfor ikke klageadgang etter forvaltningsloven. Med hilsen Berit Nergård Nyre landbruksdirektør Alf Bjerkås avdelingsingeniør Kopi til landbruksforvaltningen: Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

27 Side 2 av 2 Lavangen kommune/loabåga suohkan Nessveien Tennevoll lbestad kommune 9450 Hamnvik Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Bardu kommune Hanne Britt Haugan Postboks 401 her 9365 Bardu Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

28 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Eva Angell Telefon Vår dato Deres dato Vår ref. Arkivkode 2014/ Deres ref. Sørreisa kommune v/ rådmann 9310 SØRREISA Saksnr. Dok.nr,: Lopeer.: 2 8 MAR2014 Tilskudd til kommunalt barnevern 2014 Kepi Ark. kode P. Ark. k Vi viser til søknad i 2011 fra Sørreisa kommune, hvor det i henhold til Rundskriv Q Retningslinjerfor satsing på kommunalt barnevern 2011 ble innvilget midler til 0,5 stilling til Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste. Stillingen ble videreført i 2012, jf. brev fra Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet til landets fylkesmenn av I tillegg ble det gitt midler til ytterligere 0,5 stilling for Videre ble stillingen videreført i 2013, jf. rundskriv Q-31/2012, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av I 2013 ble kommunen innvilget ytterligere 1 stilling til styrking av barneverntjenesten på tiltaksområdet, jf. vårt brev av I følge rundskriv Q-31/2014, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av , videreføres 2 stillinger i Tilskuddet har helårsvirkning i 2014 og utgjør kr Kommunen søkte oni ytterligere midler til 0,6 stilling for styrking av Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste. Fylkesmannen skal for 2014 fordele 4,9 nye stillingshjemler etter søknad fra fylkets kommuner. Fylkesmannen i Troms har mottatt søknader fra 9 kommuner, og samlet søknadsbeløp for innsendte søknader har oversteget budsjettet for tilskuddsordningen. Etter en helhetlig vurdering har Fylkesmannen kommet til at vi ikke kan prioritere Sørreisa kommune sin søknad om midler til ytterligere 0,6 stilling i Vi har her sett hen til at barneverntjenesten i Dyrøy og Sørreisa i perioden er blitt styrket med 2 stillinger gjennom satsingen på kommunalt barnevern. Vi har videre lagt til grunn vår kjennskap til kommunens barneverntjeneste, herunder kommunes egne rapporteringer til Fylkesmannen og Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet. Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr til 2 stillinger til styrking av det kommunale barnevernet i Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste i Vilkår Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 1 saksbehandlerstilling slik det fremgår av kommunes tidligere søknader, og 1 stilling knyttet til gjennomføring av tiltak slik det fremgår av kommunens søknad fra Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelinge n

29 Side 2 av 2 Fylkesmannen vil understreke at målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene, og Fylkesmannen forventer at styrkingen vil gi seg positive utslag fremover hva gjelder saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i hjelpetiltak og fosterhjem, samt styrking av gjennomføring av tiltak. Utbetalingog kravtil bekreftelse Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson snarest må oppgis til fylkesmannen. Kontrollav tilskuddsmottakereog dokumentasjon Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. 10,2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Rapportering Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar Det må fremgå av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som dokumenterer dette. Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til fylkesmannen etter kravene oppført i Q Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern Vi ønsker dere lykke til med arbeidet. Med hilsen Vibeke Gjendemsjø fung. utdanningsdirektør Eva Angell fagansvarlig Vedlegg: Bekreftelse Kopi til: Sørreisa kommune v/ barneverntjenesten 9310 SØRREISA Dyrøy kommune v/ rådmann Dyrøytunet BRØSTADBOTN Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

30 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66461_fix.html Page 1 of Hei Viser til tidligere tilbud og samtale den Dyrøy kommune ved rådmannen bekrefter med denne e-posten at deres tilbud om å vaske midlertid for perioden aksepteres, jf vedlagte tilbud. Denne e-posten refereres formannskapet i møte Vi ser fram til samarbeidet. Med hilsen Ørjan Higraff Fra: Frode Lund-Hansen Sendt: 29. april :35 Til: Ørjan Higraff Kopi: Torhild Skollevoll; Ann-Eva Hanssen; Ole V. Richardsen Emne: VS: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA Hei igjen Jeg viser til samtale i dag, og bekrefter at Mitra AS ønsker å avhjelpe Dyrøy kommunes vaskeribehov iht tidligere forespørsel for perioden Av formalhensyn ber jeg om din skriftlige aksept for vårt tilbud, og for angitte periode etter min mening burde en enkel epost holde for formålet. Pleie- og omsorgsleder Tove Utmo er nettopp informert av undertegnede, og vår avdelingsleder Torhild Skollevoll er bedt om å sette seg i forbindelse med henne så snart hun selv er tilbake fra ferie, dvs Frode Lund-Hansen Direktør Hovednummer: Direkte : Inspirasjon til mestring, glede og vekst! Besøk gjerne vår hjemmeside og nettbutikk på følg oss også på facebook Sertifisert iht kvalitetsstandard

31 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66461_fix.html Page 2 of Før du skriver ut denne e-posten, vurder om det er nødvendig Fra: Torhild Skollevoll Sendt: 13. januar :08 Til: Ørjan Higraff Kopi: Frode Lund-Hansen; Ole V. Richardsen Emne: SV: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA Hei igjen Viser til tidligere kontakt. Vedlagt følger tilbud fra Mitra AS vedr. vask av tøy som etterspurt. Med vennlig hilsen Torhild Skollevoll direktør Fra: Ørjan Higraff Sendt: 7. januar :36 Til: Torhild Skollevoll Kopi: Frank Moldvik; Tove Utmo; Randi Lillegård; Elin A Meleng Blomseth; Geir Fjellberg; Viktor K Olsen; Dyrøy kommune postmottak Emne: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA Hei Dyrøy Vekst gikk konkurs november Konkursbehandlingen går fram til våren Kommunens vaskeritjeneste (Dyrøy omsorgstjeneste) ble ivaretatt av Dyrøy Vekst i eget bygg Grønnhuset på Bergan, jf egen avtale. Med bakgrunn i konkursen har Dyrøy kommune fått leid lokalene av bostyret inntil videre for å utføre vaskeridriften. En ansatt og en bruker ivaretar nå denne tjenesten. Transport ivaretas av sjåfør fra tidligere Dyrøy Vekst og bil/medarbeider fra enhet teknisk (utearbeider). Ut i fra å ha vurdert denne kommunale ordningen nøye, både i forhold til forutsigbarhet, usikkerhet og daglig drift, ønsker rådmannen å få vurdert andre midlertidige løsninger. I den forbindelse tar jeg derfor kontakt med MITRA for å få et tilbud om KJØP av vaskeritjenester hos dere. Dette vil være en midlertidig løsning som iverksettes snarest mulig, og som vil gjelde fram til vi får etablert en permanent løsning når det gjelder vaskeritjenester. Det må inngås egen avtale. Rådmannen ber om at dere vurderer dette snarest mulig, og kommer med et skriftlig tilbud innen utgangen av januar For nærmere kontakt kan rådmannen eller næringskonsulent kontaktes. Denne henvendelsen post registreres, og ref. formannskapet i første møte. Med hilsen Ørjan Higraff Rådmann Dyrøy kommune

32 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66461_fix.html Page 3 of

33

34

35 Etterkalkyle selvkost SELVKOSTKALKYLE HUSHOLDNING 2013 A. Direkte driftskostnader B. Henførbare driftskostnader C. Kalkulatoriske rentekostnader D. Kalkulatoriske avskrivinger E. Andre inntekter og kostnader, tap avgang anleggsmidler F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E) G. Gebyr inntekter H. Årets selvkostresultat (G-F) I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd K. Kontrollsum (H-I+J) 0 L. Saldo selvkostfond per 1.1 rapporteringsåret M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller N. Saldo selvkostfond per i rapporteringsåret (L+M+I-J)

36 Etterkalkyle selvkost

37 Etterkalkyle selvkost SELVKOSTKALKYLE SLAM 2013 A. Direkte driftskostnader B. Henførbare driftskostnader C. Kalkulatoriske rentekostnader D. Kalkulatoriske avskrivinger E Andre inntekter og kostnader F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E) G. Gebyr inntekter H. Årets selvkostresultat (G-F) I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd K. Kontrollsum (H-I+J) 0 L. Saldo selvkostfond per 1.1 rapporteringsåret M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller N. Saldo selvkostfond per i rapporteringsåret (L+M+I-J)

38 Resultatreg nskap DRIFTSINNTEKTER OGDRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Note Salgsinntekt Annendriftsinntekt Sumdriftsinntekter Driftskostnader Konsernet Morselskapet Varekostnad Lønnskostnad 5, Avskrivningpå varige driftsmidler Annendriftskostnad Sumdriftskostnader DRIFTSRESULTAT

39 Resultatr egnskap FINANSINNTEKTER OGFINANSKOSTNADER Finansinntekter Note Annenrenteinntekt Annenfinansinntekt Sumfinansinntekter Finanskostnader Konsernet Morselskapet Annenrentekostnad Annenfinanskostnad Sumfinanskostnader NETTOFINANSPOSTER ORDINÆRTRESULTAT FØRSKATTEKOSTNAD Skattekostnadpå ordinært resultat ORDINÆRTRESULTAT EKSTRAORDINÆREPOSTER Ekstraordinæreinntekter RESULTATEKSTRAORDINÆREPOSTER ÅRSRESULTAT

40 Utviklingstall

41 Avfall mottatt anlegg/gjenv.fraks.

42 Balanse

43 Balanse - grafisk

44 Balanse

45 Balanse

Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,771 % pr. år. - effektiv rente 2,801 % pr. år.

Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,771 % pr. år. - effektiv rente 2,801 % pr. år. Husbanken Saksnr.: 13559697 Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Utskri.141,11».$44i 1U vtmune Undertegnede Kvinnherad kommune, org.nr. 964967636, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet LJ Husbanken Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres datoderes referanse 22.12.2014 Vår datovår referanse 27.02.20152015/291-3 610/14636123 Side 1 av 2 Verran kommune 7790 Malm MOTTATT 05 MAR2015

Detaljer

Undertegnede Ørland kommune, 0rg.nr , Orê/Ölftflln gs kontoret erkjenner å skylde Husbanken, 0rg.nr , 051 f?

Undertegnede Ørland kommune, 0rg.nr , Orê/Ölftflln gs kontoret erkjenner å skylde Husbanken, 0rg.nr , 051 f? å* lllzålåhusbanken Saksnr.: 14636295 Utskriftsdato: 04.03.2015 Låneavtale - Alminneligevilkår Kommune - Videretildeling R ETIJ R. F HU5.3~"wr

Detaljer

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 Undertegnede Balsfjord kommune, org.nr. 940208580, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

Utbetaling av lånet Fristen for utbetaling av lånet er satt til to måneder etter bevilgning. bevilgningen.

Utbetaling av lånet Fristen for utbetaling av lånet er satt til to måneder etter bevilgning. bevilgningen. uwahusbanken Retur Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato 31 08.2015 Vår dato 15.09.2015 Deres referanse Vår referanse #0/146CEPSAL Side 1 av 2 KOMMUNE Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 Oppdal

Detaljer

flies Husbanken Retur. Husbanken Vàr dato Vàr referanse Postboks BODØ / /

flies Husbanken Retur. Husbanken Vàr dato Vàr referanse Postboks BODØ / / áåq Deres dato Deres referanse flies Husbanken Retur. Husbanken Vàr dato Vàr referanse Postboks 1404 8002 BODØ 14.09.2015 2015/2376-6 610/14636266 Side 1 av 2 Rissa kommune Rådhusveien 13 W 7100 Rissa

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

., Startlan 2015 andre tildeling / Postboks 1404, 8002 BODØ ' 5470 Rosendal 1 8 gfpf, 2535

., Startlan 2015 andre tildeling / Postboks 1404, 8002 BODØ ' 5470 Rosendal 1 8 gfpf, 2535 gag Deres dato Deres referanse 8 Husbanken 30.07.2015 Retur. Husbanken Vår dato Vår referanse Postboks 1404, 8002 BODØ 15-00-201520151204' 14 610/13562940 Side 1 av 2 Kvinnherad kommune ~_-yf«~jgkj_l,yf,gggålíág_"

Detaljer

$28 Husbanken Retur. Husbanken Var dato Var referanse

$28 Husbanken Retur. Husbanken Var dato Var referanse áåc; Deres dato Deres referanse $28 Husbanken 04.02.2010 Retur. Husbanken Var dato Var referanse Postboks 1404' 8002 BODØ 18.03.2016 2016/3151-2 610/14637141 Side 1 av 3 Verran kommune 7790 Malm Tildeling

Detaljer

Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår

Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Saksnr.: 14636180 Utskriftsdato: 02.03.2015 Kommune - Videretildeling Undertegnede Bjugn kommune, org.nr. 944422315, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

Detaljer

has Husbanken Retur. Husbanken Vàr dato Vàr referanse

has Husbanken Retur. Husbanken Vàr dato Vàr referanse áåq Deres dato Deres referanse has Husbanken 10.00.2010 Retur. Husbanken Vàr dato Vàr referanse Side 1 av 2 610/14637534 Åfjord kommune Unntatt offentlighet- Offl 13 jmf Fvl 13 første ledd 7170 Åfjord

Detaljer

lívm r=»æ_fll..iffäfzl.tfítåfåêf?âêf78 =. 03 MARS j

lívm r=»æ_fll..iffäfzl.tfítåfåêf?âêf78 =. 03 MARS j fig Deres dato Deres referanse as Husbanken _ o Retur. Husbanken Var dato Var referanse Postboks 1404, 8002 BODØ 02-03-2010 2010/1405-3 Side 1 av 3,._ - n-dm _. -`~ lívm r=»æ_fll..iffäfzl.tfítåfåêf?âêf78

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

Tildeling av startlån, tilskot til etablering og tilskot til tilpassing av bustad for 2017

Tildeling av startlån, tilskot til etablering og tilskot til tilpassing av bustad for 2017 gag Deres dato Deres referanse 2-.8 Husbanken v, dt v, f R. H b k ar ao arreeranse en" PT

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

L BMAI2B14. Tilsagn om tilskudd Kommunalt rusarbeid 2014 kap 763 post 61 Tiltak Helhetlige tjenester Verran kommune

L BMAI2B14. Tilsagn om tilskudd Kommunalt rusarbeid 2014 kap 763 post 61 Tiltak Helhetlige tjenester Verran kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndeiagen fylhkenålma ;,2 Verran kommune 7790 Maim MOITATT L BMAI2B14 Ver.tkommiL Sakr,b Arkivnr Vår dato:vår ref.: 26.05.20142014/3270 Arkivkode:733.3 Deres dato:deres

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71)

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2015 Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) Innhold Innledning... 3 1. Formål...

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Lars Wikdahl Sosial- og helseavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Vi viser til kommunens søknad der det søkes om støtte til prosjektet Ut i arbeid på kr ,-.

Vi viser til kommunens søknad der det søkes om støtte til prosjektet Ut i arbeid på kr ,-. Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL Deres ref: Vår ref:: 17-01186-2 Dato: 17.03.2017 STATSBUDSJETTET 2017, KAP. 496, POST 62, KOMMUNALE INNVANDRERTILTAK, UTVIKLINGSMIDLER TIL KOMMUNENE Tilsagn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.05.2009 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer