Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Kan på regnes flere saker og diverse informasjon vil bli gitt på møtet. Formannskapet har time hos Brøstad BIL: Torsdag 8.5 kl

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 31/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 35/14 Protokoll Dyrøy menighetsråd 2012/61 RS 36/14 Protokoll Sør-Troms kommunerevisjon 2012/85 RS 37/14 Melding om vedtak - sak 3/14 økonomiplan og budsjett /85 RS 38/14 Gode offentlige anskaffelser 2014/205 RS 39/14 Bevilgning av startlån for videretildeling i /170 RS 40/14 Kommunal veterinærtjenester - tilsagn om kr ,- i stimuleringstilskudd for /310 RS 41/14 Tilskudd til kommunalt barnevern /69 RS 42/14 Tilbud på vaskeritjenester fra MITRA 2014/10 RS 43/14 Regnskap og selvkost Senja Avfall IKS /49 RS 44/14 Tusen takk for bidraget. 2012/66 Saker til behandling PS 32/14 Diverse tilskudd - formannskapets post 2012/66 PS 33/14 Reduksjon i vannavgifter 2012/473 PS 34/14 Avtale om drift av samfunnsmedisinske tjenester med vertskommune Lenvik og samarbeidskommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy 2012/191 PS 35/14 Kommunestruktur - aktuelle temaer i regionen 2012/300 PS 36/14 Forespørsel - Kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S 2013/526 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS31/14Referatsaker

6 DYRØYMENIGHETSRÅD Møtested Me hetskontoret Tilstede - faste medlemmer. Fraværende - faste medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre : Saksnr.: Dok.nr:! - 3 AH 201/ -)* KG Møte toodep: Klokkeslett s Thor Arne Ervik, Astrid Ostrem Skoglund (forlot motet ca. kl ), Ove Gamst, Anne Larsen, Per Gunnar Cruisckshank John Bruvoll, Venke Heide Kirkever e Rachel Van en Hoholm Sognepresten holdt andakt Rådet tar til orientering at møtet er utsatt til i dag pga. mange forfall til møtedato som først var fastsatt. Sak 12/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av følgende: - Regnskap 2013 Budsjett justert Tjenesteytingsavtalen justert Budsjettmessige konsekvenser 2014 organisttjenester ved begravelser Ny orienteringssak v/ sognepresten Sak 13/2014: Godkjenning av referatfra siste møte. Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellessråd/ menighetsråd godkjenner referat fra møte Sak 14/2014: Referatsaker Mailfra prosten -ang lesepult Brev fra Biskopen - lokal grunnordning Mailtil prosten - søknad om endring av gudtjenesteforordning Referatfra personalmøte Brev fra biskopen - gudstjenesteforordning Referatfra møte i gudstjeneste- og undervisningutvalget Referatfra møte mellom dyrøy kommune og dyrøy kirke Invitasjon til kurs i praktiskkirkegårdsdrift Mailfra KAang kurs i Alta - regionale strategikonferanser Mailfra LivHelga Furre- oppfølging trosopplæring Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd tar referatsakene til referat, med tillegg av følgende saker KursprogramViken senter Referatfra møte med Dyrøy kommune - teknisk enhet og kirken Foreldrerett - brev fra foreldrett Referatframøte 3 - kirke og kommune 0. Brev fra bdr. statstilskudd 2014 Sak 15/2014 Misjonsavtalen

7 Charles Taylor kunne ikke møte til møte. Sognepresten la fram saken og det ble enighet om følgende: Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar at mål for innsamlingen for 2014 er kr Rådet velger Astrid Østrem Skoglund til kontaktperson for misjonsavtalen Sak 16/2014 Tiltak for psykisk utviklingshemmede Elsa Knutsen kunne ikke møtet til møtet. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å utsette saken til en gang Elsa Knutsen kan møte og orientere om saken. Sak 17 / 2014 Vurdering av innføring av festeavgift Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd ønsker ikke å innføre festeavgift i Dyrøy kommune fordi det er uheldig å påføre utgifter til etterlatte. Drift av gravregister, festeregister og rydding av gravlunder er beregnet til kr pr år. Dersom Dyrøy kommune ikke kan bevilge de nødvendige midler til finansiering av lovpålagte administrative og praktiske oppgaver knyttet til festeregister, kan kommunestyret vurdere å innføre festeavgift likt med Sørreisa kommune. Det vises her til saksbehandlingen av saken. Gravminner for historiske personer, der fester bortfaller, tilfaller fellesrådet som dekker kostnader etter kommunal bevilgning til formålet. Sak 18/2014 Årsmelding Vedtak/ enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner årsmelding for 2013, med justeringer gjort i møtet. Meldingen legges fram for årsmøtet 23.mars 2014 Sak 19/2014 Oppgavefordeling årsmøte Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd / fellesråd vedtar slik arbeidsfordeling ved årsmøtet 2014 Kirkevergen leder møtet og Kirkevergen gjennomgår årsmelding Bevertning fordeles, leder, sogneprest m.fl. leverer kake Kirkevergen annonseres på baksiden av Tromsfolkeblad. Regnskapsføring for 2014 er ikke startet opp, det avventes opplæring sammen med Dyrøy kommune Sak 20/2014 Kjøp av ringemaskin Brøstad kirke Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar å kjøpe ringemaskin til Brøstad kirke. Som eneste leverandør antas tilbud fra Olsen Nauen på kr samt tilbud på elektrisk arbeid fra Myre elektro på kr

8 3. Finansiering skjer ved gave fra Brøstad sanitetsforening tilsvarende de faktiske kostnader ved investeringen, inntil kr Sak 21/2014 Orienteringer 200-årsjubileum for Norges grunnlov- 17.mai i Brøstad kirke og 29.mai på Tranøy Kirkevergen er tilbake i 100% jobb 3 møter med Dyrøy kommune Budsjettdisponering 2014 Avvikling av ferie i april / mai Menighetsbladet, nye annonsører Rapport fra Brøstad kirkeforening, bidrag til kirkelige utgifter Sak 22/2014 Flytting av menighetsrådsmøte Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd vedtar å flytte menighetsrådsmøte fra 29.april til 22.april kl Au- møte 23.april settes til 7.april kl Sak 23/2014 Godkjenning av regnskap 2013 Saken lagt fram i møte, uten innstilling til vedtak Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd godkjenner regnskap for 2013 med et mindreforbruk på kr , Kr ,17 settes til menighetsfond Astrid Østrem Skoglund forlot møtet under behandling av sak 24, ca. kl Sak 24/ 2014 Justering av tjenesteytingsavtale kommune- kirke Saken lagt fram i møtet, uten innstilling til møte Vedtak / enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd/ menighetsråd godkjenner tjenesteytingsavtale datert , med de endringer som er drøftet i møter mellom Dyrøy kommune og kirken. Avtalen sendes Dyrøy kommunestyre for godkjenning. Sak 25/ 2014 Budsjett 2014 justert Vedtak / enstemmig: Dyrøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak Det vises til drøftingsmøter mellom kirke og kommune i februar mars 2014, forankret i kommunestyrets vedtak om oppfølging av bevilgninger til kirkedrift Fellesrådets drift og lovpålagte oppgaver ble gjennomgått. Lønn inkl, sosiale utgifter utgjør ca. 79% av de faktiske driftskostnader. Bemanningen er på 2 årsverk og fordeit på 6 deltidsstillinger i størrelser mellom 20 og 50%. Øvrige driftskostnader relateres i hovedsak til strøm, forsikringer av bygg, anlegg og ansatte, kontorhold, graving ved begravelser, kommunale avgifter, lisenser, revisjon, dekning av lån, leasing av kopimaskin m.v.. 1. På bakgrunn av konklusjoner fra møtene mellom Dyrøy kommune og Dyrøy kirkelige fellesråd er det utarbeidet nytt justert budsjett for 2014, for kirkedriften, basert på følgende; - Det er søkt om 10 % reduksjon av forordnede gudstjenester

9 Lønnskostnader er redusert ut fra søknad om reduserte gudstjenester KLPer redusert ut fra bestemmelser om at KA- sektoren skal bare betale pensjon for stillinger over 40% og dersom mindre stillinger påføres KLPved at de er tilsatt andre steder der det trekkes pensjon. Begravelser er lagt til fredager, der det foreligger organistbemanning, dersom pårørende ønsker andre dager pålegges de å betale for organisttjenester selv Ny inntekt, festeavgift, kr lagt inn budsjett for kirkegårdsdriften og utgifter knyttet til administrasjon av festeregister, gravregister mv. er satt inn. Forutsatt at festeavgiften innføres med kr , de nedjusterte utgiftene knyttet til reduserte gudstjenester og lønnskostnader kan iverksettes, samt at innføring av faste begravelsesdager kan iverksettes foreligger fortsatt en underdekning på kr i forhold til opprinnelig beskrevet behov. Fellesrådet ber derfor kommunen om kr utover vedtatt bevilgning på kr for 2014, totalt Dersom Dyrøy kommune ikke kan bevilge kr i tillegg for 2014 må det i tillegg til de reduseringstiltak som allerede er lagt inn, gjøres følgende grep/ besparelser; Budsjett Nytt budsjett Kirketjenerstillingen settes vakant Stenge Dyrøy kirke hele året / fryse ned bygget / red. strøm Leie gudstjenestelokaler ( Moen og Kastnes) Inventar og utstyr Vikarer Service og reparasjoner (adm. / data/ programvare m.v.) Søke fritak kommunale avgifter for bygg Totalt Sak 26/ 2014 Budsjettmessige konsekvenser 2014 organisttjenester ved begravelser Vedtak/ enstemmig Dyrøy kirkelige fellesråd har på grunn av reduserte bevilgning ikke mulighet til å leie inn vikarer til ulike tjenester som ønskes lagt andre dager enn de som er belagt med fast bemanning. Fellesrådet vedtar derfor at begravelser skal gå på fredager, og bare unntaksvis kan begravelser legges til andre dager. Kriterier for at administrasjonen må bytte dag er i hovedsak ved mangel av prest. Dersom pårørende ønsker annen dag enn fredag må de selv dekke organisttjenester. Møtet hevet kl Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge

10 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet 1/111:1. C2(1/ PROTOKOLL Den 4. apri12014 kl holdt representantskapet i Sør-Troms kommunerevisjon møte på Lapphaugen turiststasjon. Tennevoll.. Følgende møtte: Terje Sørensen, Gratangen Kjell E. Pedersen, Skånland Heidi Lundberg, Lavangen Jarle Adolfsen. Salamzen Marvin Eliseussen. Ibestad Dessuten møtte Revisjonssjef Finn Roar Sørensen SAK 1 14 Valg av to til å skrive under protokollen. Enstemmig vedtak: Heidi Lundbenz og Kjell E. Pedersen. SAK 2 14 Godkjenning av protokoll fra møte Enstemmig vedtak: Protokoll fra møte uodkjennes. SAK 3/14 Årsberetning og regnskap Enstemmig vedtak: I. Det vises til Sør-Troms kommunerevisjon IKS regnskap og årsberetning for ). Arsberetning og reanskap for 2013 godkjennes. Overskudd på kr avsettes til disposisjonsfond. Budsjettretzulerinu Kredit post kr )ebet post kr

11 SAK 4.4 Okonomiplan og Budsjett 2015 Enstemmig vedtak: Revisjonssjefens lorslag til okonomiplan for vedtas. Revisjonssjelens forslag til budsjett 2015 vedtas. Styret fastsetter mermere fordeling av kostnadene. Møtet hevet kl Heidi Lundberg sign. Kjell Pedersen siun. Rett utskrift: ()440 livenskjer. 8. april Roar Sorensen til: Represemantskapets medlemmer Stvrets medlemmer Kommunene i Sor-Troms kommunerevisjon 1KS

12 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet økonomisjefene i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon IKS MELDING OM VEDTAK Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon IKS den 4 april 2014 Sak 3:14 Okonomiplan Budsjett Enstemmig vedtak: I. Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for vedtas. Revisjonssjefens forslag tilbudsjett for 2015 vedtas. Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene. Evenskjer, 8 april 2014 inn oar Sørensen revisjonssjef

13 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Økonomiplan R DRIFTSUTGIFTER FINANSIERINGSUTG Sum DRIFTSINNTEKTER Stkepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune 81 Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr

14 Sør-Troms kommunerevisjon IKS BUDSJETT R Driftsutgifter/finansutgifter Driftsinntekter Sykepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune 82 Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr

15 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTE~T/ Dek n,' Næringsministeren _ Offentlige oppdragsgivere Deres ref Vår ref Dato 14/ (a03.14 Gode offentlige anskaffelser Jeg har fått henvendelser fra næringslivet om svakheter ved praktiseringen av reglene om offentlige anskaffelser. Henvendelsene gjelder flere forhold som gjør konkurransevilkårene for små og mellomstore bedrifter vanskelige. Næringslivet peker på at mange innkjøpere stiller strengere krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon enn det som er nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er også mange som har tatt opp med meg at offentlige oppdragsgivere benytter seg av ubalanserte kontraktsvilkår til ulempe for leverandørene. Jeg er opptatt av at det offentlige skal forvalte skattebetalernes penger på best mulig måte. Effektive offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Da er det viktig at vi sikrer bredest mulig deltakelse fra næringslivet i konkurranser om offentlige kontrakter. Hvordan du som oppdragsgiver innretter konkurransen, vil påvirke dette. For å få kunnskap om hvordan markedet fungerer og konsekvensen av ulike krav i offentlige anskaffelser, bør du gjennomføre jevnlige markedsundersøkelser og ha god dialog med leverandører og bransjeorganisasjoner. Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav Som oppdragsgiver bør du ikke stille krav som gjør anskaffelsesprosessene mer ressurskrevende enn nødvendig, verken for deg selv eller for leverandørene. Kravene du stiller skal stå i forhold til kontraktens art, omfang og kompleksitet. Dette innebærer blant annet at du ikke skal stille strengere kvalifikasjonskrav eller kreve mer dokumentasjon enn nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er opp til deg som oppdragsgiver å bestemme hvilke krav du skal stille til tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner, og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis du stiller for strenge kvalifikasjonskrav, kan du utelukke viktige og konkurransedyktige leverandører fra konkurransen. Videre kan omfattende dokumentasjonskrav lett bli en uforholdsmessig stor byrde, særlig for mindre leverandører. Jeg vil også minne om at du som oppdragsgiver i en del tilfeller kan velge å kreve dokumentasjon i form av egenerklæringer. Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon: Org. nr.:

16 Bruk av balansertekontrakter For å sikre at konkurranse om offentlige kontrakter skjer på best mulig måte er det viktig at de kontraktene du bruker inneholder balanserte vilkår. Jeg minner om at forskrift om offentlige anskaffelser sier at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. Når du bruker standardkontrakter er det også viktig for konkurransen at du ikke lager særvilkår eller tar forbehold som skaper ubalanse i forholdet mellom kontraktspartene. For eksempel kan vilkår om fastpris på råvaresensitive varer innebære en urimelig risikooverføring fra oppdragsgiver til leverandør. Hvis du som oppdragsgiver setter vilkår av denne typen, må leverandørene forsikre seg mot den økte risikoen. Denne økte kostnaden vil nødvendigvis reflekteres i tilbudet. Sagt på en annen måte: Ubalanserte kontrakter kan gi dyrere offentlige anskaffelser. I verste fall kan ubalanserte kontraktsvilkår føre til at leverandører går konkurs, fordi den offentlige oppdragsgiveren har overført en urimelig stor del av risikoen på leverandøren. Slike urimelige kontraktsbetingelser kan følgelig gi negative konsekvenser for næringslivet ved at det kan ødelegge underskogen av i utgangspunktet levedyktige bedrifter. Oppdelingav kontrakt Som offentlig oppdragsgiver er det du som vurderer hva virksomheten trenger å anskaffe og som bestemmer hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres og gjennomføres. Jeg synes i den forbindelse det er viktig å minne deg om handlingsrommet i anskaffelsesregelverket. Det er fullt mulig for deg som oppdragsgiver å legge til rette for at også mindre leverandører skal kunne levere tilbud. For eksempel kan du dele større kontrakter opp i mindre kontrakter, eller åpne opp for at leverandørene kan gi deltilbud. Dette kan gi økt konkurranse om oppdraget. Tilretteleggingfor effektiveanskaffelser For å effektivisere offentlige anskaffelser driver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) et omfattende arbeid for å heve kompetansen og veilede innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører om offentlige anskaffelser. Jeg vil anbefale at du benytter deg av de tjenestene som Difi tilbyr. Difi skal også revidere Statens Standardavtaler og skal i dette arbeidet vurdere balansen i avtalene. Det pågår for tiden også et stort arbeid med å forenkle anskaffelsesregelverket, både gjennom Forenklingsutvalget som ser på den særnorske delen av regelverket, og gjennom departementets arbeid med å gjennomføre nye anskaffelsesdirektiver fra EU. Dette arbeidet er av stor betydning for å nå regjeringens mål om å fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning til fordel for alle berørte aktører. Med hilsen Monica Mæland Side 2

17 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse / / Side 1 av 3 Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Bevilgning av startlån for videretildeling i 2014!Ar. Husbanken har stor etterspørsel etter startlån. Dette medfører at vi må gjøre prioriteringer innenfor årets låneramme. Kommunen kan ikke påregne å få innvilget hele beløpet som det søkes om. Etterspørselen etter startlånet er større enn Husbankens avsatte ramme for startlån i På bakgrunn av dette reduseres omsøkt beløp noe. Husbanken bevilger Dyrøy kommune Kr ,-. Kommunen oppfordres til å prioritere de mest vanskeligstilte husstander i tildeling av startlån. Ny forskrift om startlån gjøres gjeldende fra 1. april. Informasjon om dette finner du på Husbanken.no. Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkårene fremgår av vedlagte simulerte betalingsplan. Lånet er gitt med flytende rente som annuitetslån med totalt 18 års løpetid hvorav 3 år er avdragsfrie. Hvis kommunen ønsker fastrente, må de ta kontakt med Husbanken etter at lånet er utbetalt, slik at vi kan sende tilleggsavtalen for fast rente. Når Husbanken mottar fastrenteavtalen i retur, vil rentevilkårene på lånet bli endret i henhold til avtalen. Utbetaling av lånet Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens godkjenning være mottatt før utbetaling. Dette i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 (bokstav a-d). Dokumentene sendes til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ. Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. Iris Linchausen Torvgata Tlf Org.nr

18 ha Husbanken Vår dato Vår referanse Side 2 av / / Bevilgningen er gyldig i tre måneder fra bevilgningsdatoen. Dersom undertegnet låneavtale, bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak og eventuelt Fylkesmannens godkjenning ikke er mottatt i Husbanken innen tre måneder, vil retten til lånet falle bort. I særlige tilfelle kan det søkes om utsettelse innen fristens utløp. Regelverk Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift (HB 7.A.10) og retningslinjer (HB 7.B.13) for startlån. Kommunen kan vedta utfyllende retningslinjer for hvordan ordningen praktiseres. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. Dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse overstige kommunens reelle kostnader. Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken (HB 4.A.2) og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 4.B.5). Vi gjør oppmerksom på presiseringene i retningslinjene for startlån punkt som gjelder dekning av tap og pkt om avkastning på tapsfond. Rapportering og kontroll Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet på følgende måte: Kommuner som bruker StartSak: Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir automatisk rapportert til Husbanken. Kommuner som ikke bruker StartSak: Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal ra orteres forlø ende som enkeltsaker i rapporteringsmodulen StartRap. Kommunen må sende inn årsrapportering for 2014 i StartRap i januar Det skal rapporteres på tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer. Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til retningslinjene. Dette i henhold til Statens bevilgningsreglement 10. Vi ønsker kommunen lykke til med bruken av startlånet og det boligsosiale arbeidet.

19 ha Husbanken Vår dato Vår referanse Side 3 av / / Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi viser også til våre nettsider Med hilsen HUSBANKEN Lena is th ørg4e;e:---) Avdelin s irekt r l<1 Iris Lincriausen Rådgiver Vedlegg: Låneavtale Betalingsplan

20 Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: Utskriftsdato: Undertegnede Dyrøy kommune, org.nr , erkjeimer å skylde Husbanken, org.nr , kr enmilliontohundretusenkroner. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene. Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,485 % pr. år. - effektiv rente 2,508 % pr. år. Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på eller ved å kontakte Husbanken. Nedbetalingsvilkår Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år. Etter avtale med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. Gebyrer Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-. Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Forsinket betaling Irmbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember Låntakerens plikter Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. Husbankens rett til å kreve full innfrielse Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis låntaker vesentlig misligholder låneavtalen det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha vesentlig betydning for Husbanken Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell iimdrivelse av gjelden (purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. Postadresse Org.nr. Postboks BODØ post(&,husbanken.no

21 Utbetalingsfullmakt Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr Aksept av lånevilkår Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan. Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette vilkårene i denne avtalen. (Sted) (Dato) (Stempel og underskrift av ordforer) (Gjentas med blokkbokstaver) Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte kommunen. Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert, sak nr Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert, hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 er oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. Vedlegg: Betalingsplan

22 tpji Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: Utskriftsdato: Undertegnede Dyrøy kommune, org.nr , erkjenner å skylde Husbanken, org.nr , kr enmilliontohundretusenkroner. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene. Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 2,485 % pr. år. - effektiv rente 2,508 % pr. år. Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på eller ved å kontakte Husbanken. Nedbetalingsvilkår Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år. Etter avtale med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. Gebyrer Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-. Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. Forsinket betaling Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember Låntakerens plikter Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. Husbankens rett til å kreve full innfrielse Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis låntaker vesentlig misligholder låneavtalen det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha vesentlig betydning for Husbanken Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. Postadresse Org.nr. Postboks BODØ post(&,husbanken.no

23 Utbetalingsfullmakt Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr Aksept av lånevilkår Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan. Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette vilkårene i denne avtalen. (Sted) (Dato) (Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte kommunen. Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert sak nr Kopi av Fylkesmatmens godkjenning datert, hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 er oppført i registeret om betinget godkjerming og kontroll. Vedlegg: Betalingsplan

24 Dato: HNIL Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 Saksnr BRØSTADBOTN STARTLÅN VIDEREUTLÅN - ANNUITETSLÅN - FLYT Lånebeløp i kr 1,200,000 Effektiv rente i % Løpetid i år 18 Gebyr pr. termin i kr Avdragsfri periode i år 3 Totalkostnad 1,537, Terminer pr år 2 Herav renter og gebyrer 337, For tiden er den flytende renten 2,485%. Fra er renten fastsatt til 2,485%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved utbetaling av lånet. Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt. gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD , ,350 1,200, , ,817 1,200, , ,062 1,200, , ,872 1,200, , ,021 1,200, , ,803 1,200, ,062 33,133 48,195 1,166, ,409 33,786 48,195 1,133, ,224 33,971 48,195 1,099, ,574 34,621 48,195 1,064, ,364 34,830 48,194 1,029, ,765 35,407 48, , ,451 35,744 48, , ,830 36,386 48, , ,581 36,614 48, , ,941 37,253 48, , ,656 37,539 48, , ,020 38,175 48, , ,707 38,487 48, , ,109 39,070 48, ,984

25 SIDE forts. ANNUITETSLAN TERMIN/AR RENTER/GEBYR AVDRAG A BETALE RESTGJELD ,712 39,483 48, , ,100 40,110 48, , ,739 40,456 48, , ,114 41,080 48, , ,717 41,478 48, , ,097 42,097 48, , ,670 42,525 48, , ,073 43,113 48, , ,585 43,610 48, , ,982 44,220 48, , ,497 44,697 48, , ,890 45,305 48, , ,370 45,825 48, , ,767 46,428 48,195 94, ,214 46,981 48,195 47, ,576 48,194 0 Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det forsinkelsesrente. Post: Postboks 1404 Kontonr: Tlf: BODØ Org. nr: Fax: Besøk: Torvgata 2

26 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Alf Bjerkås Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres ref Salangen kommune Postboks Sjøvegan.=',1-1-? /7_ S ' K4. 'Ark kulle KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER Tilsagn om kr ,- i stimuleringstilskudd for2014 Fylkesmannen viser til Rundskriv fra Statens landbruksforvaltning om Tilskudd til kommunale veterinærtjenester, der Troms er tildelt kr ,- i stimuleringstilskudd for Vi har mottatt søknader fra kommuner og veterinærdistrikter på til sammen kr ,-. På grunnlag av rapportering fra kommuner og veterinærdistrikter for 2013, synes midlene brukt i samsvar med tildelingen. Imidlertid ser vi at tilskuddene ikke strekker til i forhold til behov og rapportert forbruk, noe som betyr at distriktene må søke etter optimale samarbeidsløsninger. Fylkesmannen i Troms har delvis imøtekommet søknaden og innvilget stimuleringstilskudd som driftsstøtte til veterinærsamarbeidet i kommunene Salangen, lbestad, Lavangen, Bardu og Dyrøy. Kr utbetales til Salangen kommune, org.nr , og kto.nr Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til å dekke kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, da disse dekkes av vakttilskuddet. For øvrig gis kommunene frihet til å være kreativ i forhold til ulike tiltak for å sikre en best mulig fungerende veterinærtjeneste. Fylkesmannen forutsetter at midlene blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar veterinærtjenesten i hele distriktet. Bruk av midlene skal dokumenteres og rapporteres til Fylkesmannen i Troms innen Tildeling av tilskudd til kommunene er ikke å anse som enkeltvedtak, og kommunene har derfor ikke klageadgang etter forvaltningsloven. Med hilsen Berit Nergård Nyre landbruksdirektør Alf Bjerkås avdelingsingeniør Kopi til landbruksforvaltningen: Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

27 Side 2 av 2 Lavangen kommune/loabåga suohkan Nessveien Tennevoll lbestad kommune 9450 Hamnvik Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Bardu kommune Hanne Britt Haugan Postboks 401 her 9365 Bardu Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

28 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Eva Angell Telefon Vår dato Deres dato Vår ref. Arkivkode 2014/ Deres ref. Sørreisa kommune v/ rådmann 9310 SØRREISA Saksnr. Dok.nr,: Lopeer.: 2 8 MAR2014 Tilskudd til kommunalt barnevern 2014 Kepi Ark. kode P. Ark. k Vi viser til søknad i 2011 fra Sørreisa kommune, hvor det i henhold til Rundskriv Q Retningslinjerfor satsing på kommunalt barnevern 2011 ble innvilget midler til 0,5 stilling til Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste. Stillingen ble videreført i 2012, jf. brev fra Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet til landets fylkesmenn av I tillegg ble det gitt midler til ytterligere 0,5 stilling for Videre ble stillingen videreført i 2013, jf. rundskriv Q-31/2012, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av I 2013 ble kommunen innvilget ytterligere 1 stilling til styrking av barneverntjenesten på tiltaksområdet, jf. vårt brev av I følge rundskriv Q-31/2014, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av , videreføres 2 stillinger i Tilskuddet har helårsvirkning i 2014 og utgjør kr Kommunen søkte oni ytterligere midler til 0,6 stilling for styrking av Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste. Fylkesmannen skal for 2014 fordele 4,9 nye stillingshjemler etter søknad fra fylkets kommuner. Fylkesmannen i Troms har mottatt søknader fra 9 kommuner, og samlet søknadsbeløp for innsendte søknader har oversteget budsjettet for tilskuddsordningen. Etter en helhetlig vurdering har Fylkesmannen kommet til at vi ikke kan prioritere Sørreisa kommune sin søknad om midler til ytterligere 0,6 stilling i Vi har her sett hen til at barneverntjenesten i Dyrøy og Sørreisa i perioden er blitt styrket med 2 stillinger gjennom satsingen på kommunalt barnevern. Vi har videre lagt til grunn vår kjennskap til kommunens barneverntjeneste, herunder kommunes egne rapporteringer til Fylkesmannen og Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet. Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr til 2 stillinger til styrking av det kommunale barnevernet i Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste i Vilkår Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 1 saksbehandlerstilling slik det fremgår av kommunes tidligere søknader, og 1 stilling knyttet til gjennomføring av tiltak slik det fremgår av kommunens søknad fra Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelinge n

29 Side 2 av 2 Fylkesmannen vil understreke at målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene, og Fylkesmannen forventer at styrkingen vil gi seg positive utslag fremover hva gjelder saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i hjelpetiltak og fosterhjem, samt styrking av gjennomføring av tiltak. Utbetalingog kravtil bekreftelse Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson snarest må oppgis til fylkesmannen. Kontrollav tilskuddsmottakereog dokumentasjon Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. 10,2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Rapportering Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar Det må fremgå av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som dokumenterer dette. Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til fylkesmannen etter kravene oppført i Q Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern Vi ønsker dere lykke til med arbeidet. Med hilsen Vibeke Gjendemsjø fung. utdanningsdirektør Eva Angell fagansvarlig Vedlegg: Bekreftelse Kopi til: Sørreisa kommune v/ barneverntjenesten 9310 SØRREISA Dyrøy kommune v/ rådmann Dyrøytunet BRØSTADBOTN Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

30 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66461_fix.html Page 1 of Hei Viser til tidligere tilbud og samtale den Dyrøy kommune ved rådmannen bekrefter med denne e-posten at deres tilbud om å vaske midlertid for perioden aksepteres, jf vedlagte tilbud. Denne e-posten refereres formannskapet i møte Vi ser fram til samarbeidet. Med hilsen Ørjan Higraff Fra: Frode Lund-Hansen Sendt: 29. april :35 Til: Ørjan Higraff Kopi: Torhild Skollevoll; Ann-Eva Hanssen; Ole V. Richardsen Emne: VS: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA Hei igjen Jeg viser til samtale i dag, og bekrefter at Mitra AS ønsker å avhjelpe Dyrøy kommunes vaskeribehov iht tidligere forespørsel for perioden Av formalhensyn ber jeg om din skriftlige aksept for vårt tilbud, og for angitte periode etter min mening burde en enkel epost holde for formålet. Pleie- og omsorgsleder Tove Utmo er nettopp informert av undertegnede, og vår avdelingsleder Torhild Skollevoll er bedt om å sette seg i forbindelse med henne så snart hun selv er tilbake fra ferie, dvs Frode Lund-Hansen Direktør Hovednummer: Direkte : Inspirasjon til mestring, glede og vekst! Besøk gjerne vår hjemmeside og nettbutikk på følg oss også på facebook Sertifisert iht kvalitetsstandard

31 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66461_fix.html Page 2 of Før du skriver ut denne e-posten, vurder om det er nødvendig Fra: Torhild Skollevoll Sendt: 13. januar :08 Til: Ørjan Higraff Kopi: Frode Lund-Hansen; Ole V. Richardsen Emne: SV: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA Hei igjen Viser til tidligere kontakt. Vedlagt følger tilbud fra Mitra AS vedr. vask av tøy som etterspurt. Med vennlig hilsen Torhild Skollevoll direktør Fra: Ørjan Higraff Sendt: 7. januar :36 Til: Torhild Skollevoll Kopi: Frank Moldvik; Tove Utmo; Randi Lillegård; Elin A Meleng Blomseth; Geir Fjellberg; Viktor K Olsen; Dyrøy kommune postmottak Emne: Tilbud på vaskeritjenster fra MITRA Hei Dyrøy Vekst gikk konkurs november Konkursbehandlingen går fram til våren Kommunens vaskeritjeneste (Dyrøy omsorgstjeneste) ble ivaretatt av Dyrøy Vekst i eget bygg Grønnhuset på Bergan, jf egen avtale. Med bakgrunn i konkursen har Dyrøy kommune fått leid lokalene av bostyret inntil videre for å utføre vaskeridriften. En ansatt og en bruker ivaretar nå denne tjenesten. Transport ivaretas av sjåfør fra tidligere Dyrøy Vekst og bil/medarbeider fra enhet teknisk (utearbeider). Ut i fra å ha vurdert denne kommunale ordningen nøye, både i forhold til forutsigbarhet, usikkerhet og daglig drift, ønsker rådmannen å få vurdert andre midlertidige løsninger. I den forbindelse tar jeg derfor kontakt med MITRA for å få et tilbud om KJØP av vaskeritjenester hos dere. Dette vil være en midlertidig løsning som iverksettes snarest mulig, og som vil gjelde fram til vi får etablert en permanent løsning når det gjelder vaskeritjenester. Det må inngås egen avtale. Rådmannen ber om at dere vurderer dette snarest mulig, og kommer med et skriftlig tilbud innen utgangen av januar For nærmere kontakt kan rådmannen eller næringskonsulent kontaktes. Denne henvendelsen post registreres, og ref. formannskapet i første møte. Med hilsen Ørjan Higraff Rådmann Dyrøy kommune

32 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\66461_fix.html Page 3 of

33

34

35 Etterkalkyle selvkost SELVKOSTKALKYLE HUSHOLDNING 2013 A. Direkte driftskostnader B. Henførbare driftskostnader C. Kalkulatoriske rentekostnader D. Kalkulatoriske avskrivinger E. Andre inntekter og kostnader, tap avgang anleggsmidler F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E) G. Gebyr inntekter H. Årets selvkostresultat (G-F) I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd K. Kontrollsum (H-I+J) 0 L. Saldo selvkostfond per 1.1 rapporteringsåret M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller N. Saldo selvkostfond per i rapporteringsåret (L+M+I-J)

36 Etterkalkyle selvkost

37 Etterkalkyle selvkost SELVKOSTKALKYLE SLAM 2013 A. Direkte driftskostnader B. Henførbare driftskostnader C. Kalkulatoriske rentekostnader D. Kalkulatoriske avskrivinger E Andre inntekter og kostnader F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E) G. Gebyr inntekter H. Årets selvkostresultat (G-F) I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd K. Kontrollsum (H-I+J) 0 L. Saldo selvkostfond per 1.1 rapporteringsåret M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller N. Saldo selvkostfond per i rapporteringsåret (L+M+I-J)

38 Resultatreg nskap DRIFTSINNTEKTER OGDRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Note Salgsinntekt Annendriftsinntekt Sumdriftsinntekter Driftskostnader Konsernet Morselskapet Varekostnad Lønnskostnad 5, Avskrivningpå varige driftsmidler Annendriftskostnad Sumdriftskostnader DRIFTSRESULTAT

39 Resultatr egnskap FINANSINNTEKTER OGFINANSKOSTNADER Finansinntekter Note Annenrenteinntekt Annenfinansinntekt Sumfinansinntekter Finanskostnader Konsernet Morselskapet Annenrentekostnad Annenfinanskostnad Sumfinanskostnader NETTOFINANSPOSTER ORDINÆRTRESULTAT FØRSKATTEKOSTNAD Skattekostnadpå ordinært resultat ORDINÆRTRESULTAT EKSTRAORDINÆREPOSTER Ekstraordinæreinntekter RESULTATEKSTRAORDINÆREPOSTER ÅRSRESULTAT

40 Utviklingstall

41 Avfall mottatt anlegg/gjenv.fraks.

42 Balanse

43 Balanse - grafisk

44 Balanse

45 Balanse

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen 6 Husbanken Vår kontaktperson Brita Kilen, tlf. 75549320 Fauske kommune 8201 FAUSKE Vår dato 12.02.2009 Vår referanse 15320036 Side L av 2 í-,.~,.~ " ". _. :,ç" i ausf':8 kommune L.--~~-Tsaksbehll N /

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Fra kl.09:00 11:00 PS 102/13 Workshop med Arne Sundheim

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer