Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: DeresVar dalo: Vår ref. : Arkb kode: Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks Søgne 02_id ng/ Søgne kommune - tilskudd til utvilding og utprøving av samhandlingsmodell på rusfeltet - kap 0763 post 61 for 2013 Vi viscr til søknad av Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntil kr til utprøving av samhandlingsmodell og følgeforskning «Samarbeid for fremtiden» mellom Suune kommune. Handelsforeningen i Sowle. NAV Soune, Agderlbrskning og brukerorganisasjonen A-larm. Årsaken til at søknaden kun er delvis innvilget er at samlet søknadsbeløp for innsendte søknader overstiger budsjett for tilskuddsordningen Mål og foringer Tilskuddet cr gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier. søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell framdrillsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioritcrer aktivitet som retter seg mot målenc Utproving av samarbeidsrnodell for å gi unge i risiko ( 5 personer) mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet Modellen vil benytte likemenn i oppfølging av brukere, arbeidstakere oq koordinering Føl2eforskning vil bli gjennomført av Agdertbrskning i samarbeid A-larm Fylkesmannen legger følgende foringcr for arbeidet som skal utføres. Kommunen gjennomfører og cvaluerer modellen med henblikk på implcmentering Tilskuddet cr ment å skulle dekke utgifter til: Lønnskostnader til likemenn : kr Følgeforskning : kr Tilskuddet skal ikke dekke utgifler til innkjøp av utstyr eller investeringer Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel ikke omdisponercs eller brukes til andre formål enn det som cr beskrevet i dette brevet. Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetalcs til Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forfoyninger. Besoksadr. Tordenskjoldsgate 65 F-post postmonak.n tinsa.no Postadr. Posthoks 51 3 Lundsiden Kristiansand Hjemmeside Teletbn Telefaks Org.nr. N

2 Side 2 av 5 Klagerett I henhold til Lov om behandlingsmåten i tbrvaltningssaker (forvaltninusloven) kapittel 6 kan det klages på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Helse- og omsorusdepartementet, og sendes Fylkesmannen. Klagefristen er normalt tre uker fra det tidspunktet mottakeren har Fatt, eller burde ha skaffet seg, kjennskap til vedtaket. I henhold til I.ov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan det ikke klaues på avgjørelsen om tilskudd ou vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak. Utbetaling og krav til bekreftelse Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt ou godkjent den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand Gi beskjed om endringer Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Andre tilsyn eller kontroller Vi ber om at rapporter/resultat fra eventuelle offentlige kontroller eller tilsyn skal sendes Ibrtlopende inn til Fylkesmannen. Ubrukt tilskudd Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det følgende alternativer: Dersom derc ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannen, merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, vil bli trukket fra neste års tildelinu av tilskudd dersom prosjektetlaktiviteten blir viderefort. For å kunne få videreført tilskuddet må dere søke om tilskudd på nytt. Soknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd. Tilskuddsmottaker skal i skriftliu form informere Fylkesmannen om midler som ikke vil bli benyttet inneværende år innen Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon Fylkesmannens tar forbehold om rett til å kontrollere at midlenc brukes etter lorutsetningene. jf 10, 2. ledd i Bevilgningsreulementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollerc om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Fylkesmannen krever at rewskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbelop, skal oppbevares for eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt.

3 Side 3 av 5 Rapporteringsfrist Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For prosjekter/tiltaklaktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar tilskudd. For prosjekteritiltak/aktiviteter som viderefores, skal rapportering for året for være levert for årets tilskudd blir utbetalt. Frist tbr endelig rapporteringer er 15. februar Rapportering Mottaker av tilskudd skal rapportere i henhold til kritericr for måloppnåelse jf. regelverk for ordningen. Rapportering på måloppnåelse Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for tilskuddet. Videre skal rapporteringen inneholde: Navn på ansatt i prosjektet som er lønnet av tilskuddsrnidler, stillingsstorrelse, profesjon, dato for ansettelse Regnskapsrapportering Det skal føres separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler fmansiert av andre. Det skal fores separat regnskap for prosjektet/aktiviteten, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en prosjektkodc. Regnskapet skal vise alle inntekter og utgifter under prosjektet/aktiviteten. Revisorkontroll Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttct til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 "Særlige hens n ed revis'on av enkeltstående re nska so stillinocr ou spesiflkke elementer, kontoer ellerposter i en regnskapsoppstilling". Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets storrelse. bortfaller i noen tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd mindre enn kr Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen Generelle vilkår Eventuelt utstyriinvesteringer som kjøpes inn, er å regne som Fylkesmannens eiendom. Dersom slikt utstyr anskaffes ut over det som er forutsatt, eller ut over det som er å anse som rimelig, vil Fylkesmannen kunne kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når prosjektetiaktiviteten er avsluttet. Utgi fter til rcise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok.

4 Side 4 av 5 Soknadsfrist for neste års tilskudd Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Soknadsfristen for tilskudd til prosjekterlaktiviteter som planlegges viderefort neste år. vil bli kunngjort på våre nettsider og sendt ut på mail fra Fylkesmannen. Vennligst påfew all korrespondanse vårt saksnummer 2013/ 2282 Vi onsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å hore om resultatene! Med vennlig hilsen Med hilsen Tove J i hnsen seniorradgiver L Eva Dolva seniorrådgiver Bekreflelsen skal snarest sendes i retur til: Fylkesmannen i Vest- Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand

5 Side 5 av 5 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks Sogne BEKREFTELSE Organisasjonsnummer Kontonummer: (NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året, rnå Fylkesmannen snarest underrettes om endringen) Navn, adresse og tclefonnumrner på prosjektleder/økonorniansvarlig: Innvilget tilskudd på inntil kr 721 I45til samhandlingsmodell «Samarbeid for fremtiden» over kapittel kap 0763 post 61 på statsbudsjettet for Søgne kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i tilskuddsbrev av sted dato ansvarshavende person Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen tmdertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer