Tilskudd til innsats overfor utsatt ungdom til «Talenter for framtida» over statsbudsjettet kapittel 0621 post 63 for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til innsats overfor utsatt ungdom til «Talenter for framtida» over statsbudsjettet kapittel 0621 post 63 for 2012"

Transkript

1 Midt-Telemark rådet v/ Bø kommune og prosjektansvarlig Erling Rønnekleiv Postboks Bø i Telemark Deres ref: 12/ K1-026,K2-F06 ERRO Vår ref: 11/3543 Vår dato: Tilskudd til innsats overfor utsatt ungdom til «Talenter for framtida» over statsbudsjettet kapittel 0621 post 63 for 2012 Vi viser til deres søknad av om kr ,- til drift av «Talenter for framtid i Midt-Telemark». Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med fylkesmannen i Telemark innvilget et tilskudd på kr ,- til utviklingsarbeidet «Talenter for framtid i Midt-Telemark» på statsbudsjettets kapittel 0621 post 63 for Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Arbeids- og velferdsdirektoratet har mottatt og godkjent: Den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Vi ber om at endringer i mottakers adresse, kontonummer og eventuell kontaktperson snarest må oppgis til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Spesifikke krav til bruk av tilskuddet: Tilskuddet er gitt på grunnlag av søknadens beskrivelse og budsjett. Følgende tiltak er særlig vektlagt: Tilskuddet går til et felles utviklingsarbeid på NAV-kontorene i kommunene Bø, Nome og Sauherad. Midlene utbetales til Bø kommune og brukes i henhold til søknad. Målet om økt gjennomføring i videregående opplæring. Tjenesteutvikling av 17 og 28 etter lov om sosiale tjenester i NAV. Særskilt fokus på minoritetsungdom. Utvikle kartleggings og oppfølgingskompetanse ved ungteamene på NAV-kontorene. Utviklingsarbeidet er godt forankret på rådmannsnivå og hos Fylkesdirektør i NAV Telemark. Det er vesentlig resulterer av utviklingsarbeidet også forankres i NAV Fylke og kommunal ledelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet understreker betydningen at NAV Telemark har et systematisk og fast forankret samarbeid med Fylkesmannen i Telemark i det konkrete Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tjenesteavdelingen // Oppfølgingsseksjonen // Levekårskontoret Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 Oslo Besøksadresse: Akersgata // 0180 Oslo Tel: // Faks: //

2 arbeidet med utviklingen av Talenter for framtida. Fylkesmannen i Telemark har både ansvar for faglig veiledning, oppfølging og utvikling etter lov om sosiale tjenester samt ansvar for kontroll og tilsyn etter samme lov. Prosjektet vil bli tilgodesett for prosjektperioden fra med forbehold i Stortingets årlige budsjettbehandling. Midlene må ses i sammenheng med midler gitt til samme prosjekt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementets losprosjekt. Prosjektet må ses i sammenheng med den langsiktige prosjektdelen av Talenter for framtida driftet av Fylkesmannen i Telemark som også støttes av Seksjon sosiale tjenester, Fagstab tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Midlene bør brukes til stillinger framfor drift. Generelle krav til bruk av tilskuddet: Tilskuddet skal gå til formål og tiltak beskrevet i vedlegg 1 dersom ikke annet er spesifisert i tilsagnsbrevet. Tilskuddet skal gå til å utvikle tilrettelagte tjenester for ungdom etter lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. De tilrettelagte tjenestene skal understøtte den helhetlige oppfølgingen av ungdom. Før behandling av neste års søknad er det en forutsetning at det foreligger en konkret plan for hvordan tiltakene mot ungdomsgruppen vil bli videreført etter at prosjektperioden er over. Det er viktig at arbeidet har en sentral forankring slik at de gode erfaringene fra utviklingsarbeidet blir implementert i vanlig drift når midlene fra staten opphører. På bakgrunn av dette vil Arbeids- og velferdsdirektoratet forvente at NAV Telemark og de lokale NAV-kontorene samt kommunene øker sin andel av finansieringen av prosjektet ved neste års søknad. Midlene kan ikke brukes til investeringer/ innkjøp av kapitalgjenstander og til å dekke driftskostnader som kommunen i utgangspunktet er ansvarlig for. Som et ledd i å spre gode erfaringer fra utviklingsarbeidet til andre kommuner/navkontor vil det forventes at representanter fra utviklingsarbeidet samarbeider med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å bidra med erfaringsutveksling i ulike fora. Generelle opplysninger Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for ansatte som lønnes av dette tilskuddet. Når tilskuddet er utbetalt, må mottakeren av tilskuddet ta hensyn til at tilskuddet inkluderer arbeidsgiveravgift til folketrygden for avgiftspliktig lønn og godtgjørelser, pensjonsdel og andre sosiale utgifter (feriepenger). Utgifter til reise-, kost- og nattillegg, må ikke overstige satsene i Statens personalhåndbok, jf. Bestemmelsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning (kap. 9.2) og Særavtale for reiser utenlands for statens regning (kap. 9.3). Vær spesielt oppmerksom på reglene for godtgjøring ved bruk av egen bil. 2

3 Tilskuddet skal benyttes dette budsjettåret. Midler som ikke blir brukt i år kan, etter søknad, eventuelt tildeles på nytt dersom prosjektet/tiltaket skal videreføres. Midler som ikke er benyttet når prosjektet/tiltaket er avsluttet, skal snarest føres tilbake til Arbeids- og velferdsdirektoratet bankkontonummer merket med kapittel, post og saksnummer. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal underrettes om tilbakeføringen. Vi tar forbehold om Arbeids- og velferdsdirektoratet og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf 10, 2.ledd i bevilgningsreglementet. Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene skal de tilbakebetales til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Ved presentasjon og omtale av arbeidet skal det fremgå at det er finansiert med tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Rapportering Det bør opprettes et eget kostnadssted for tilskuddet. Regnskap som er revidert av revisor skal sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet innen 31. mars Kopi av tildelingsbrevet skal framlegges for revisor sammen med regnskapet. Regnskapet skal være revidert i samarbeid med Den norske Revisorforenings standard RS 800 Revisors uttalelese ved revisjonsoppdrag med spesielle formål. Eventuelle avtalte kontrollhandlinger skal gjennomføres i samsvar med Den norske Revisorforenings standard SBT 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Når det gjelder regnskapsføring og revisjon, har Arbeids- og velferdsdirektoratet et ansvar for å kontrollere og følge opp at tilskuddet blir brukt i tråd med forutsetningene. Det er derfor viktig at regnskapet er satt opp på en slik måte at det kan sammenlignes med budsjettet. Dersom pågående prosjekt/tiltak blir ført videre, skal revisorattester regnskap for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt. Dersom slikt regnskap ikke foreligger innen angitt tidsfrist, kan det bli gitt avslag på en eventuell søknad i 2013 grunnet manglende rapportering. Arbeids- og velferdsdirektoratet underrettes umiddelbart om uforutsett forsinkelse. For tilskudd mindre enn kr kan krav til revisorbekreftelse frafalles. Mottakeren av tilskuddet skal rapportere på statusrapport for bruk av tilskuddet senest innen utgangen av første kvartal året etter. Konkrete krav til rapport vil inngå i evaluering av utviklingsarbeidet. Andre vilkår Dersom ansvarshavende har fått tilgang til materiale som krever taushetsplikt eller som gjelder private forhold, må dette ikke brukes på en slik måte at enkeltpersoner kan identifiseres eller utsettes for ulempe. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan sette ytterligere vilkår for bruk av slike opplysninger. Det vises her til bestemmelsene i 13 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 3

4 Dersom det er aktuelt å behandle personopplysninger, har tilskuddsmottaker ansvaret for at bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger følges. Eventuelt utstyr som kjøpes inn er å regne for Arbeids- og velferdsdirektoratet sin eiendom, og eventuelt salg skal avtales med direktoratet når prosjektet/tiltaket er avsluttet. Vennligst påfør all korrespondanse knyttet til tilskuddet 11/3543. Det forventes at representanter fra utviklingsarbeidet deltar på nettverkssamlinger i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og at de stiller seg til disposisjon i forbindelse med Arbeidsforskningsinstituttets (Afi) evaluering av ordningen. Det er ønskelig at de deltar på nettverkssamlingene også etter prosjektslutt. Ved spørsmål kontakt saksbehandler Åse Tea Bachke på e-post eller telefon / Med vennlig hilsen Andreas Tjernsli Kontorsjef Åse Tea Bachke Seniorrådgiver Kopi: Fylkesmannen i Telemark v/ Merethe Solstad og Inger Tveit Espeland, Postboks 2603, 3702 Skien Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet v/ Anders Humstad, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo NAV Telemark, v/nav Direktør Terje Tønnesen, Postboks Skien 4

5 Denne bekreftelsen skal fylles ut og snarest sendes i retur til: Arbeids- og velferdsdirektoratet Tjenesteavdelingen // Oppfølgingsseksjonen// Levekårskontoret Seksjon Sosiale tjenester v/ Åse Tea Bachke Postboks 5. St. Olav plass 0130 Oslo Vår ref. 11/3543 B Midt-Telemark rådet v/ Bø kommune og prosjektansvarlig Erling Rønnekleiv Postboks Bø i Telemark EKREFTELSE Organisasjonsnummer: Kontonummer:. (NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året ift. det som oppgis her, må Arbeids- og velferdsdirektoratet snarest underrettes om endringen). Navn på prosjektleder/økonomiansvarlig: Adresse: Telefonnummer: Tilsagn om tilskudd på kr ,- over statsbudsjettets kapittel for budsjettåret 2012 til «Talenter for framtid i Midt-Telemark». Undertegnede bekrefter med dette å ha: Lest og godtatt de vilkårene og fristene som er gitt i tilsagnsbrev av Mål for utviklingsarbeidet t+ungdom/m%c3%a5l+med+utviklingsarbeidet cms. sted dato underskrift 5

6 Vedlegg 1. Tilskuddet forutsettes benyttet til følgende formål og tiltak: Formålet med tilskuddet er å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i NAV-kontorene og kommunene. Målgruppen i tiltakene er utsatt ungdom i alderen år som står i fare for å falle ut eller har falt ut av videregående opplæring, minoritetsungdom, ungdom som er i ferd med å utvikle kriminell atferd, tester ut rusmidler og unge sosialhjelpsmottakere Det er 6 prioriterte temaer for tiltakene: 1. Prioritering av det forebyggende arbeidet overfor ungdom 2. Utvikle modeller for samarbeid 3. Styrke koordinering, samordning og kjeding av eksisterende tiltak og virkemidler 4. Utvikle tilrettelagte tiltak og virkemidler for ungdom etter lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen. De aktuelle oppgavene og tjenestene er: 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet 17. Opplysning, råd og veiledning 18 Stønad til livsopphold 28 Rett til individuell plan 29 Kvalifiseringsprogram 5. Styrke det oppsøkende og utadrettede arbeidet ovenfor ungdom 6. Sikre tett individuell oppfølging og losfunksjon 6

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

1ti Helsedirektoratet

1ti Helsedirektoratet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^

Detaljer

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE v2.2-18.03.2013 SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref.: Vår ref.: 13/10854-2 Saksbehandler: Camilla Hjelle Dato: 13.12.2013 Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870169 FP000001

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73, Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse (JMO)

Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse (JMO) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870161 (Kun for

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 0764 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder

Detaljer

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Deres ref Vår ref Dato 14/1366-16.02. - statsbudsjettet - endelig tildelingsbrev Brevet er disponert i følgende deler: 1. Mål 2. Budsjettrammer drift 3. Forutsetninger 4. Tilskuddsbevilgninger

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer