1ti Helsedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1ti Helsedirektoratet"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^<i^-i«- 6 Il MAI ti Helsedirektoratet Arkivnr. /^(^ Saksh. Hordaland fv l^j^pmmune Deres ref: Adeline Berntsen Landro Saksbehandler: oal-2 Postboks 7900 vår ref: BERGH^F^S: - " Dato: Tilskuddsforvaltning overført til fylkeskommunen - Tilskuddsmidler til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2012 Formell delegering Vi viser til kunngjøring av tilskuddsordning og regelverk på våre nettsider for statstilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag: Forvaltningen av tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er i tråd med Ot.prp. nr. 10 ( ) overført til fylkeskommunen fra som et øremerket tilskudd i en avgrenset periode. Forvaltningsansvaret kan ikke delegeres videre uten at dette er godkjent av Helsedirektoratet. Fylkets tilskuddsmidler skal i sin helhet videreformidles til tilskuddsmottakere og skal ikke nyttes til lønn eller kjøp av varer eller tjenester. Fylkets tilskuddsmidler Helsedirektoratet tildeler med dette tilskuddsmidler på inntil kr til Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NF000008) over kapittel på statsbudsjettet for I beløpet inngår fylkets ramme som kunngjort samt overførte midler fra i fjor I henhold til søknad. Beløp til utbetaling blir derfor lavere. Utbetalingen blir fordelt over to terminer med halvparten på hver. Rapporteringen for 2011 om måloppnåelse og forbruk av tilskuddsmidler godkjennes, med forbehold for gjenstående revisorkontroil av tilbyderen Hordaland Fagskulestyre. Av rapporteringen framgår det at tilskuddsordningen per og omfattet henholdsvis 215 og 161 studenter, og disse studenttallene inngår i nasjonal statistikk for tilskuddsordningen. Mål og føringer Helsedirektoratet lager regelverk for tilskuddsordningen som godkjennes av fagdepartementet. Mål, målgruppe, kriterier for måloppnåelse, tildelingskriterier herunder beregningsregler, regler om oppfølging og kontroll I tillegg til regler om evaluering utgjør hovedelementene for en tilskuddsordning. Fylkeskommunen pålegges å følge regler og vilkår for tllskuddsforvaltningen gitt i regelverket. Når det gjelder organiseringen av tllskuddsforvaltningen, forutsetter vi at ansvaret for søknadstjehandling og tildeling av tilskudd er lagt til en annen organisatorisk enhet I fylkeskommunen enn fylkeskommunens fagskole. Det stilles krav om åpenhet og Helsedirektoratet Divisjon primærhelsetjenester Utdanning og personell Postadr: Pb St.Olavs plass, 0130 OSLO» Besøksadr: Universltetsgata 2, Oslo Tel: Faks: Org.nr; '

2 forutsigbarhet I tllskuddsforvaltningen, jf. pkt. 4 I tilskuddsregelverkets del 1. Kravet forutsetter gode rutiner for kunngjøring, søknad og tildeling overfor offentlige tilbydere og private og Ideelle tilbydere. Fylkeskommunen oppfordres til å gl tilbakemeldinger til Helsedirektoratet I tråd med hovedelementene for tilskuddsordningen og andre vilkår for tllskuddsforvaltningen I tilskuddsregelverket. Slike tilbakemeldinger basert på fylkeskommunens erfaringer er svært nyttige Innspill til fremtidige revisjoner av tllskuddsregelverkene. Andre føringer Tllskuddsforvalter plikter å følge de offentligrettslige regler som gjelder for forvaltningsorganer, herunder forvaltningslovens regler om saksbehandling, Innsynsrett, klage og omgjøring, offentlighetsloven og arkivloven. Fylkeskommunen bes om å ha et særskilt fokus på forvaltningslovens habilitetsregler og bes om å Innrette tllskuddsforvaltningen på en slik måte at korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter motvirkes. Fylkeskommunen skal underrette Helsedirektoratet, uten unødig opphold, om Indikasjoner på Innhabllltet, korrupsjon og misbruk av midler som fylkekommunen blir oppmerksom på. Forvaltningen skal skje I tråd med Reglement og Bestemmelser om økonomistyring I staten, fastsatt av Finansdepartementet 12. desember med endringer av 8. juni 2010 og I forhold til eventuelle endringer gjennom året. Helsedirektoratet kan trekke midlene tilbake dersom tllskuddsforvalter Ikke opptrer I samsvar med forutsetningene for midlene. Retningslinjer for tilskuddsforvaltning og mal for tilskuddsbrev Helsedirektoratet anmoder fylkeskommunen om å følge Helsedirektoratets retningslinjer for tilskuddsforvaltning og benytte Helsedirektoratets mal for tilskuddsbrev tilpasset med fylkesmannens logo. Helsedirektoratets retningslinjer og maler sendes fylkeskommunens postmottak på e-post. Helsedirektoratet vurderer å tilby fylkeskommunene opplæring knyttet til ansvar for tilskuddsforvaltning og anvendelse av retningslinjer og maler. Klagerett I henhold til forvaltningsloven kapittel 6 kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskuddsmidler og vilkår I dette brevet ettersom avgjørelsen Ikke er et enkeltvedtak. Utbetaling og krav til bekreftelse Tilskuddsmidlene blir først utbetalt når Helsedirektoratet har mottatt og godkjent: - Rapport om revisorkontroil av tilbyderen Hordaland Fagskulestyre - Den vedlagte bekreftelsen I utfylt og signert stand. Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer I mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten fast ansatte må gi beskjed til direktoratet ved skifte av leder og/eller kasserer.

3 Ubrukte tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det følgende alternativer: 1. Dersom dere Ikke trenger hele tilskuddsbeløpet, må overskytende beløp tilbakebetales snarest til Helsedirektoratets kontonummer , merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Helsedirektoratet skal Informeres om dette. 2. Midler som dere Ikke bruker fullt ut i år, kan bli trukket fra neste års tildeling av tilskuddsmidler dersom aktiviteten blir videreført. Det kan imidlertid søkes om overføring av ubrukte tilskuddsmidler til neste budsjettermin. Kontroll av tllskuddsforvalter, tilskuddsmottakere og dokumentasjon Helsedirektoratet tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf 10, 2. ledd I Bevilgningsreglementet. VI ber også fylkeskommunen om å ta et tilsvarende forbehold i brevene til tllskuddsmottakerne, I tråd med Helsedirektoratets mal. Helsedirektoratet gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene I alle ledd av forvaltere og mottakere. Dette er hjemlet I Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for tllskuddsforvaltningen eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll I minimum 10 år fra det tidspunktet opplysningene ble mottatt. Rapportering fra fylkeskommunen Fylkeskommunen skal rapportere til Helsedirektoratet etter kravene I regelverkets del 1, som presiseres I dette brevet. Regelverkets krav om kopi til KS faller bort. Rapporterlngsfrlsten forskyves med en måned i forhold til regelverket og settes til Samlet rapportering oversendes per e-post til oaksjhelsedir.no. Som hovedregel må rapportering for året før være mottatt og godkjent før tilskuddsmidler for et nytt år kan utbetales. Fylkeskommunen skal rapportere til Helsedlrekoratet om a) Måloppnåelse og resultat av revisorkontroil i tekstlig bidrag b) Studenttall og tilskudd I Excel-skjema Nærmere om a) Årsrapporten skal beskrive hvordan og I hvilken grad målene for tilskuddsmidlene er oppnådd. Vi ber fylkeskommunen, utfra eget skjønn og tilgjengelig Informasjon, om å belyse måloppnåelsen i fylket ut fra følgende punkter: - Tilskuddsordningens betydning for kompetanseheving i den kommunale omsorgssektoren - Søkning, opptak og gjennomstrømning - Fagskoleutdanningen som karrierevei, lønns- og stillingsavansement for personer som har tatt utdanningen - Fylkeskommunens planer på fagskoleområdet -3

4 Resultat av revisorkontroil skal omtales hvis avvik eller merknader. Nærmere om b) Helsedirektoratet vil i god tid før rapporterlngsfrlsten sende Excel-skjema spesifisert for fylket direkte til kontaktperson I fylkeskommunen. Rapportering fra tilbyder Rapporteringen fra fylkets fagskoletllbydere Innen helse- og sosialfag med statsstøtte danner grunnlag for fylkeskommunens rapportering til Helsedirektoratet. Tilbyderne skal rapportere til fylkeskommunen etter kravene i regelverkets del 2 og nærmere presiseringer fra Helsedirektoratet, som formidles I januar Fristen for rapportering for 2012 fra tilbyder til fylkeskommune er Skjemaet som tilbyder skal bruke for revisorkontroil og rapportering, finnes som vedlegg til kunngjøringen på Helsedirektoratets nettsider. Avtalte kontrollhandllnger skal gjennomføres I samsvar med Den norske revisorforenings standard ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandllnger". Kontrollen omfatter studenttall og studieadministrativt system. Regnskapsrapportering Fylkeskommunen skal regnskapsføre bruken av midlene. Den enkelte utgiftsføring må kunne identifiseres som grunnlag for rapportering. I henhold til beregningsreglene skal tilskuddet til den enkelte tilbyder regnes ut etter enhetlige satser per student som multipliseres med antall registrerte studenter. Ordningens opplegg for oppfølging og kontroll er derfor Innrettet mot riktigheten I tilbyders rapportering av studenttall. Ordinær kontroll av tilbyders regnskap er ikke nødvendig. Neste års tilskuddsmidler Kunngjøring vil bli publisert under Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer " ". VI ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! Mefl^vennlig ftllser Jente Sku Istad Austrått e.f. avdelingsdirektør Øyvind Alseth seniorrådgiver KOPI: PiUéBSHAi^l^SU i HCMD^LAK^I^

5 Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til: Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vårref Hordaland fylkeskommune Postboks BERGEN BEKREFTELSE Organisasjonsnummer: Kontonummer: (NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året, må Helsedirektoratet snarest underrettes om endringen) Navn, adresse og telefonnummer på prosjektleder/økonomiansvarlig: Tildeling av tilskuddsmidler på Inntil kr over statsbudsjettets kapittel for budsjettåret 2012 til Fagskoleutdanning I helse- og sosialfag (NF000008). Ubenyttede midler fra tidligere år, kan I tllskuddsbrevet være trukket fra dette beløpet, eller det kan være tatt et forbehold om at ubenyttede midler kan bli trukket fra, slik at utbetalt beløp blir lavere. Hordaland fylkeskommune aksepterer med dette ansvaret som tllskuddsforvalter og bekrefter å ha lest og godtatt krav og vilkår I brev av sted dato ansvarshavende person Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. -5

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer