Vedlegg 2: Nytte- og kostnadseffekter og fordelingsvirkninger av nytt kapittel 2 i avfallsforskriften om kommunenes ansvar for små fritidsbåter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2: Nytte- og kostnadseffekter og fordelingsvirkninger av nytt kapittel 2 i avfallsforskriften om kommunenes ansvar for små fritidsbåter"

Transkript

1 Vedlegg 2: Nytte- og kostnadseffekter og fordelingsvirkninger av nytt kapittel 2 i avfallsforskriften om kommunenes ansvar for små fritidsbåter 1. Kostnader Merkostnad for den enkelte båt Forslaget til forskrift påvirker håndtering av små fritidsbåter opp til og med 15 fot (4,572 meter) uten innenbords motor, og vil for den enkelte båt kunne medføre kostnader ved: Landsetting Transport til avfallsmottak Mottak og behandling Drift av tilskuddsordning Landsetting Dette er en kostnad som vil falle på båteier. Med båteier mener vi den som har disponeringsretten til en båt på kasseringstidspunktet. En betydelig andel av de båtene som forventes å bli vraket de første årene er båter som er tatt ut av bruk og som ligger på land. Små fritidsbåter tas uansett opp en gang i året, enten for å settes på vinteropplag og/eller for at bunnen skal behandles. Slik sett ville det uansett påløpt en utgift ved å ta båten opp av vannet. Transport til avfallsmottak Dette er også en kostnad som vil falle på båteier. En andel av disse minste båtene kan transporteres på biltak. Dette gjelder f.eks. kajakker og kanoer og de aller minste båtene. De største båtene innenfor kategorien vil måtte transporteres på tilhenger. Dersom båteier disponerer, eller kan låne, en bil med hengerfeste og en båthenger vil ikke denne transporten medføre betydelige kostnader. Vi antar at en stor andel av båteierne kan stå for transporten selv. På opplagsplasser o.l. hvor det kan være akkumulert et antall eldre båter vil det også være mulig å samarbeide om en transportløsning for å minimere kostnader. Å leie en profesjonell transportør for mindre båter vil koste ca kr per time. På bakgrunn av dette forventer vi at kostnaden for transport til avfallsmottak vil ligge i intervallet kr per båt. Vi forventer at kostnaden i de fleste tilfeller vil ligge i den nederste delen av dette intervallet. Mottak og behandling Dette er en kostnad som i første omgang vil falle på kommunene. Behandlingskostnadene vil kunne være knyttet til mottak, demontering, komprimering av skrog, transport, ev. forbehandling og disponering av fraksjoner til materialgjenvinning, energiutnyttelse eller deponering. Kostnaden vil i hovedsak være knyttet til komprimering, transport til forbrenningsanlegg og forbrenning, i de tilfellene der materialene ikke vil bli materialgjenvunnet. Vi forventer at det vil være et relativt lavt antall båter som blir mottatt av den enkelte kommune/interkommunale avfallsselskap (IKS) selv om enkelte kystkommuner, særlig i Sør-Norge, kan forventes å måtte stå for mottak av en vesentlig andel av båtvrakene. Vi antar derfor at mottak av kasserte fritidsbåter kan gjennomføres innenfor dagens bemanning på avfallsplassene. Videre antar vi at de aller fleste av mottaksplassene i de mest aktuelle kommunene har disponibel plass til lovlig lagring av de kasserte båtene i en kortere periode. I de fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig med miljøsanering av disse små båtene. Oppsamling i containere og enkel komprimering

2 ved hjelp av maskinelt utstyr på mottaksplassen vil heller ikke medføre betydelige kostnader. Miljødirektoratet har grovt anslått at for båter opp til 15 fot vil kostnaden for denne behandlingen ligge på omtrent 200 kr per båt. Anslaget er basert på en forutsetning om at det gjennomsnittlig tar 20 min å håndtere en slik fritidsbåt på et kommunalt avfallsmottak. Kostnaden er basert på anslag fra Mepex om en månedlig kostnad for bemanning av et kommunalt avfallsmottak på om lag kr, som tilsvarer rundt 400 kr per time per ansatt. I tillegg kommer noen kostnader til maskinelt utstyr. Dette anslaget er oppdatert ut fra det som ligger i vårt brev om finansiering og organisering av en returordning for kasserte fritidsbåter av 18. august 2016, der vi oppgir en vesentlig høyere behandlingskostnad for små båter. For kommuner som velger å inngå avtale med private aktører om mottak av fritidsbåtene, forutsetter vi at kostnadene vil tilsvare kostnaden for kommunale mottak. Båtvraket vil deretter bli transportert til videre forbehandling, materialgjenvinning, forbrenning eller annen type sluttbehandling. Transport av avfall med krokbil for containerfrakt er grovt anslått til kr per km. På grunn av relativt enkel komprimering av båtene, anslår vi at en slik bil kan frakte ca. 6 tonn med båter. Dette innebærer at kostnaden vil utgjøre mellom 2,5 2,8 kr/km og tonn. Videre har vi anslått at avfallet i gjennomsnitt må transporteres 52 km til nærmeste behandlingsanlegg, et tall som er brukt i noen av Østfoldforsknings klimaregnskap. På kort sikt er dette trolig et forbrenningsanlegg, selv om deler av avfallet kan materialgjenvinnes. Dette innebærer at transportkostnaden vil utgjøre mellom kr/tonn. Mepex utarbeidet i 2014 rapporten "End of life boats (ELB) in Norway, environmental survey" for Miljødirektoratet. I rapporten til Mepex er gjennomsnittsvekten til disse små båtene anslått til ca. 70 kg. Dersom vi tar utgangspunkt i dette anslaget, innebærer det at gjennomsnittlig transportkostnad per båt grovt anslått vil være om lag 10 kr. Per i dag har komposittmaterialer fra båt en negativ materialverdi. Forbrenning med energiutnyttelse er derfor mest sannsynlige behandlingsmetode. Vi har lagt til grunn en kostnad for forbrenning på kr/tonn. Dette tilsvarer ca. 105 kr/båt. Drift av tilskuddsordningen Dette er en kostnad som vil falle på kommunene og Miljødirektoratet. Kommunenes kostnad vil være knyttet til søknad om tilskudd og dokumentasjon på antall båter (vektbasis) som er mottatt, på lager og sendt til behandling. Miljødirektoratets kostnader vil være knyttet til behandling av søknadene og utbetaling av tilskudd. Avfall Norge har beregnet at det er om lag enkeltstående kommuner og interkommunale avfallsselskap (IKS) som står for kommunal renovasjon i Norge i dag, og som dermed kan være aktuelle mottakere av tilskudd for fritidsbåter. Ut fra dette har vi regnet med at de grovt sett ved oppstart av ordningen i gjennomsnitt vil motta mellom 9 og 28 båter hver, økende utover i perioden. Søknadsprosessen er ikke endelig klarlagt, men vi legger opp til en forenklet standardisert løsning med et minimum av dokumentasjon. Vi har derfor grovt anslått tidsbruken per båt til 10 minutter. Dette innebærer at hver kommune eller IKS ved oppstart i gjennomsnitt må benytte mellom 1,5 og 5 timeverk på ordningen per år. Dersom vi tar utgangspunkt i en timepris på 750 kr, innebærer dette en kostnad på ca. 130 kr per båt. Det er betydelig usikkerhet ved disse tallene. Det legges opp til en utbetaling per år. Dersom alle kommunene/ IKS søker, må Miljødirektoratet behandle søknader i året. Det legges opp til en utbetaling per år. Dersom vi antar at behandling av søknad og utbetaling av støtte tar ca. 1 time per søknad, så innebærer det en ressursbruk i Miljødirektoratet på ca. 3,5 ukeverk. Utover i perioden vil dette måtte øke. Dersom vi, som over, tar utgangspunkt i en timepris på 750 kr, vil det innebære en kostnad på mellom 30 og 80 kr per båt.

3 Samlet vil drift av tilskuddsordningen, grovt anslått, kunne medføre en kostnad på mellom 150 og 210 kr/båt. Totalkostnader per båt Samlet forventes behandlingskostnadene for disse båtene å bli som følger (kr/båt): Transport Mottak og Transport til Forbrenning Drift tilskuddsordning Sum båteier behandling forbrenning Vi understreker at det er relativt stor usikkerhet i dette anslaget. Usikkerheten er i hovedsak knyttet til kostnaden for den enkelte båteier ved å transportere båten til mottaksanlegg og drift av tilskuddsordningen. Vi antar at en stor andel av båteierne kan transportere båten selv og at kostnaden i en del tilfeller vil ligge i den nedre delen av dette intervallet. Anslag på antall båter som kan tenkes å bli levert inn til sluttbehandling Den totale kostnaden for samfunnet vil i stor grad avhenge av hvor mange flere båter som blir innlevert til avfallsmottakene det enkelte år som en følge av at det etableres et nytt mottaksapparat. Hvor mange båter som vil bli innlevert avhenger av antall båter som blir tatt ut av bruk det enkelte år og andelen av disse som blir levert til det kommunale avfallssystemet. Anslagene over antall fritidsbåter, alderssammensetning og forventet antall båter som blir tatt ut av bruk er basert på Mepex sin rapport fra I følge rapporten finnes det i Norge grovt anslått fritidsbåter. Disse er antatt å fordele seg på følgende måte etter størrelse: Lengde Antall Andel < 15 fot % fot % > 34 fot % Totalt % Mepex anslår videre at 85 % av båtene er av plast og kompositt, 9 % av tre og 6 % av andre materialer, bl.a. stål og aluminium. Det anslås videre at ca. 43 % av båtene ble produsert før 1989 og dermed nå er nesten 30 år gamle. Det forventes at disse vil bli tatt ut av bruk i løpet av en 25-års periode. På basis av dette har Mepex grovt anslått antall små båter som vil bli tatt ut av bruk årlig i tiden framover. Antall kasserte småbåter Forventet kassert tonnasje (tonn) Første tiår Andre tiår Tredje tiår Dette er grove anslag som i hovedsak skyldes at det ikke finnes noe sentralt system for registrering av båter i Norge og at levetiden for båtene er relativt usikker. Det er sannsynlig at det finnes akkumulert et antall utrangerte båter i strandsonen eller på opplagsplasser og lignende pga. manglende

4 mottaksapparat og/eller høye kostnader knyttet til innlevering til avfallsplass. Antall båter som blir innlevert første tiår etter at den nye ordningen blir innført forventes derfor å bli noe høyere enn påfølgende tiår. Det er også forventet at antall båter som blir utrangert vil stige over tid som en følge av en gradvis økning i bestanden av båter og alderssammensetningen av disse. Det finnes ikke noen samlet oversikt over antall båter som blir levert inn til kommunal avfallsplass eller lignende i dag. Miljødirektoratet har tidligere vært i kontakt med andre land for å forsøke å kartlegge innsamlingen og system for innsamling i disse landene. Enkelte av landene har en ordning som tilsvarer den vi har i Norge i dag, og noen av disse samler inn ca. 10 % av utrangert mengde småbåter per år. I mangel av egne anslag har vi valgt å legge dette til grunn. Utover at det blir gratis å levere inn en båt til kommunens mottak, gir den foreslåtte ordningen ikke den enkelte båteier noe direkte insentiv til å levere inn sin gamle båt, f.eks. i form av en pant eller lignende. I enkelte kommuner må båteier imidlertid i dag betale for å få levert sin utrangerte båt på kommunal avfallsplass. Denne kostnaden for båteier vil falle bort ved foreslått ordning. Systemet er derfor i hovedsak basert på at den enkelte tar ansvar og benytter det nye tilbudet. Dette innebærer at det er svært vanskelig å anslå hvor stor andel av båtene som faktisk vil bli levert inn ved den foreslåtte ordningen. Vi har utarbeidet anslag for antall båter som kan tenkes å bli innlevert til retursystemet basert på en innleveringsandel på hhv. 30 %, 50 % og 70 % av forventet antall båter utrangert per år. Dette kan oppsummeres i følgende tabell (avrundete tall): Forventet utrangering per år Antall innlevert (30 %/50 %/70%) Antall innlevert uansett Totalt økning innlevert antall /år 1 tiår /3 100/ /2 400/ tiår /3 000/ /2 400/ tiår /5 600/ /4 400/6 700 Samlet kostnad Basert på de foregående anslagene kommer vi fram til følgende grove anslag over totalkostnader for samfunnet: Økt antall innleverte båter (30 %/50 %/70 % per år) Kostnad per båt (kr.) Samlet kostnad per år (30 %) (mill. kr.) Samlet kostnad per år (50 %) (mill. kr.) Samlet kostnad per år (70 %) (mill. kr.) 1 tiår 1 200/2 400/ ,6-4,3 1,1 8,6 1,7 12,9 2 tiår 1 200/2 400/ ,6 4,2 1,1 8,3 1,7 12,5 3 tiår 2 200/4 400/ ,0 7,8 2,1 15,7 3,1 23,5 Den store bredden i intervallene skyldes bl.a. at det er stor usikkerhet om hvor mange båter som vil kunne bli samlet inn gjennom et slikt system. Det er svært vanskelig å redusere denne usikkerheten før vi vinner erfaring med drift av systemet. Det er også stor usikkerhet ved kostnaden for den enkelte båteier for transport til mottaksanlegg. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke kjenner fordelingen av antall båter innenfor størrelseskategorien båter under 15 fot og at vi ikke har kunnet

5 anslå hvor stor andel av båteierne som kan stå for denne transporten selv. Kostnaden for den enkelte båteier vil ha betydning for hvor stor andel av båtene som utrangeres som vil bli innlevert til mottaksanlegg. 2. Nyttevirkninger Forslaget til forskrift vil sikre økt innsamling av små fritidsbåter uten innenbordsmotor, og nytteeffektene av forskriften er derfor hovedsakelig knyttet til redusert forsøpling på land og i marine miljøer og redusert spredning av mikroplast. I tillegg vil avfallsbehandlingen kunne gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter som følger av at avfallet materialgjenvinnes eller energiutnyttes. Vi har ikke grunnlag til å kvantifisere disse effektene. Kasserte fritidsbåter som etterlates i naturen kan bidra til forsøpling og påvirke rekreasjon negativt ved at områder i nærheten av populære hytte-, tur- og badeområder skjemmes av forlatte båter. Miljødirektoratet har ikke noen oversikt over omfanget av forsøpling fra båtvrak i dag, men vi er bekymret for at forsøplingen kan bli mer omfattende etter hvert som flere eldre fritidsbåter skal kasseres. Marin forsøpling er en global miljøutfordring som påfører havbruksnæringene og andre samfunnssektorer betydelige økonomiske tap hvert år, og som utgjør en betydelig miljørisiko for marine økosystemer. Havet tilføres hvert år enorme mengder plast og annet avfall som er tungt nedbrytbart, transporteres over store avstander og kan true fiskebestanden hvis ikke mengden reduseres. Kun en svært liten del av dette kommer fra små fritidsbåter, men forslaget vil likevel bidra til redusert dumping/hensetting av små fritidsbåter. Hovedvekten av fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer (trolig rundt 85 prosent av båtene). Dumping av båter i havet vil føre til degradering av båtens polyesterlag og nedbrytningen vil over tid gi tilførsel av mikroplast til havet. Innlevering av fritidsbåtene til forsvarlig behandling er dermed ett av en rekke ulike tiltak for redusert tilførsel av mikroplast til miljøet. Mikroplast i havet kan forveksles med mat, og resultere i opptak av mikroplast hos et stort antall arter og akkumulering i organismer lengre oppe i næringskjeden. Opptak av plast istedenfor mat kan også gi falsk metthetsfølelse eller blokkering av tarmsystemet. Mikroplast kan inneholde persistente organiske miljøgifter som enten er tilsatt plasten, eller har festet seg til overflaten, og bidra til å spre disse til det marine miljø og til dyr som får i seg plasten. Mikroplast har blitt funnet i mange næringsmidler som honning, øl og flaskevann. Som følge av redusert dumping/hensetting av små fritidsbåter, vil dette regelverket også bidra til redusert tilførsel av mikroplast til det marine miljøet, og dermed bidra til å redusere disse effektene. Forslaget til forskrift vil sikre at flere små fritidsbåter leveres til mottak, og dermed at materialene og ressursene i båtene kan utnyttes gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse. Disse båtene vil bestå av en rekke ulike materialer, hovedsakelig komposittmaterialer men også bl.a. tre, plast og metaller. Mepex har beregnet at lovlig håndtering og gjenvinning av fritidsbåtene kan spare utslipp tilsvarende CO2-ekvivalenter årlig, totalt sett. Dette er hovedsakelig grunnet materialgjenvinning av metallfraksjonen og erstatningen av kull i sementanlegg ved energiutnyttelse av brennbare fraksjoner. Siden forskriften rettes mot små fritidsbåter, vil effekten av forslaget til forskrift være mindre enn dette. Det er i dag et mangelfullt system for innlevering av kasserte fritidsbåter. Innføring av forskriften vil derfor også ha en positiv effekt ved at det blir enklere for båteierne å levere inn små fritidsbåter. 3. Oppsummering av samfunnsøkonomiske effekter og fordelingsvirkninger Stortinget har vedtatt at det skal opprettes en statlig finansiert tilskuddsordning for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter. Per i dag er tilbudet til båteier dårlig utbygd og det kan være

6 relativt høye kostnader knyttet til å levere båten til godkjent avfallsmottak. Dette har medført at mange båter enten blir senket i sjøen eller henlagt på opplagsplasser eller i strandsonen. Nytteeffekten av en slik ordning vil derfor hovedsakelig være redusert forsøpling på land og i marine miljøer og redusert spredning av mikroplast. I tillegg vil avfallsbehandlingen kunne gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter som følge av at avfallet materialgjenvinnes eller energiutnyttes. Det er svært vanskelig å anslå de samlete kostnadene knyttet til en mottaksordning for båter. Dette skyldes bl.a. at det ikke finnes noe sentralt register som medfører at vi vet eksakt hvor mange båter det finnes i kategorien opp til og med 15 fot, vi kjenner ikke eksakt levetid for disse båtene og vi vet på det nåværende tidspunkt ikke hvor stor andel av båteierne som vil velge å levere inn sin utrangerte båt når systemet er på plass. Vi har imidlertid laget et grovt anslag basert på noen sentrale forutsetninger. De forventede merkostnader ved å etablere en særskilt forskriftsregulering av båter opp til og med 15 fot forventes å ligge mellom 0,6 og 13 millioner kroner per år ved oppstart av ordningen. Det inkluderer kommunenes kostnader til behandling og båteiernes kostnader til transport. Det store kostnadsspennet illustrerer usikkerheten i anslagene. Usikkerheten i anslagene avhenger i hovedsak av hvor mange båteiere som velger å levere inn en båt og båteiers kostnad ved transport til mottaksplass. Fordelingsvirkninger Per i dag må båteier i de fleste tilfeller betale for å få levert sin utrangerte båt til godkjent mottak. Denne kostnaden vil falle bort for de minste båtene ved at de nå kan leveres gratis. Båteier vil, som i dag, ikke få dekket sine kostnader knyttet til transport til mottaket. Båteiere er i prinsippet ansvarlig for at deres utrangerte båter blir ivaretatt på en godkjent måte allerede i dag. De båteierne som i dag forholder seg til gjeldende regelverk, vil få redusert sine kostnader. Båteiere som ikke har gjort dette og nå velger å levere inn sin utrangerte båt, vil oppleve økte kostnader ved at de nå må dekke kostnader knyttet til transport til mottak. Kommunene vil i utgangspunktet bli påført en gjennomsnittskostnad på ca. 440 kr per båt eller ca. 6 kr/kg knyttet til å ta imot båtene og sikre at de blir behandlet på en godkjent måte. Miljødirektoratet foreslår at den statlige tilskuddsordningen i første omgang dekker kostnader til mottak og behandling av de små båtene for kommunene. Vi foreslår at det over tid vurderes om disse kostnadene skal dekkes over de kommunale avfallsgebyr. Dersom staten dekker disse kostnadene fullt ut både for båter som allerede leveres inn i dag og for båter som leveres inn som følge av vårt forslag til forskrift, vil dette gi staten en kostnad på mellom 0,8 og 1,9 mill. kroner per år ved oppstart av ordningen, avhengig av hvor stor andel av båtene som blir levert inn til godkjent mottak. Det er stor usikkerhet i dette anslaget. Ordningen vil også kunne medføre økt omsetning for aktører som driver med transport av båter, avfall og disponering av avfall, spesielt forbrenning. Det er ikke gjort noe forslag på å anslå verdien av dette.

Kasserte fritidsbåter - forskrift om kommunenes ansvar og status for videre arbeid

Kasserte fritidsbåter - forskrift om kommunenes ansvar og status for videre arbeid Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Kasserte fritidsbåter

Detaljer

Finansiering og organisering av en returordning for kasserte fritidsbåter

Finansiering og organisering av en returordning for kasserte fritidsbåter Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Ole Thomas Thommesen Finansiering og organisering

Detaljer

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 12.06.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Ole Thomas Thommesen

Detaljer

Vedr.: Kassering av fritidsbåter og kostnadsanslag. Mepex har blitt bedt om å fremlegge et underlag som dekker følgende punkter

Vedr.: Kassering av fritidsbåter og kostnadsanslag. Mepex har blitt bedt om å fremlegge et underlag som dekker følgende punkter Prosjekt: Tilskuddsordning fritidsbåter raske innspill Til: Ole Thomas Thommensen Kopi til: Hege Rooth Olbergsveen Dato: Rev. 12.06.2017 Skrevet av: Frode Syversen Signatur Mepex Consult AS Torvveien 5

Detaljer

Innføring av en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Innføring av en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 19.01.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Ole Thomas Thommesen

Detaljer

Kasserte fritidsbåter og mottaksplikt Sveinar Kildal

Kasserte fritidsbåter og mottaksplikt Sveinar Kildal Kasserte fritidsbåter og mottaksplikt 18.10.2017 Sveinar Kildal Båter i tall Nye forskrifter og plikter Penger fra staten til hvem for hva 840 000 småbåter i Norge i dag 300 000 Småbåter u 15 ft 310 000

Detaljer

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Mengdeanslag kasserte fritidsbåter En fritidsbåt i Norge defineres som båt under 70`` (24m)

Detaljer

Finansiering og organisering av en returordning for fritidsbåter

Finansiering og organisering av en returordning for fritidsbåter Vedlegg 1 Finansiering og organisering av en returordning for fritidsbåter Innhold 1. Innledning... 2 2. Miljøeffekter... 2 2.1 Miljøeffekter ved ulovlig disponering... 2 2.2 Miljøeffekter ved materialgjenvinning

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015

REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015 REFUSJON AV KOSTNADER TIL TRANSPORT OG BEHANDLING AV AVFALL FRA OPPRYDDING AV MARIN FORSØPLING I 2015 SØKNADSSKJEMA 1. Opplysninger om søkeren: Søker: Org.nummer: Type virksomhet (sett kryss): Offentlig

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling I 2015 ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til en tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling. I 2016 var bevilgningen

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Innføring av tilskudd til kassering av nye kategorier kasserte kjøretøy

Innføring av tilskudd til kassering av nye kategorier kasserte kjøretøy Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 03.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3532 Saksbehandler: Ole Thomas Thommesen Innføring av tilskudd til

Detaljer

Oppsummering av prosjektet og hovedkonklusjoner Peter Sundt, Mepex Consult AS

Oppsummering av prosjektet og hovedkonklusjoner Peter Sundt, Mepex Consult AS Prosjekt innsamling og gjenvinning av utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen Oppsummering av prosjektet og hovedkonklusjoner Peter Sundt, Mepex Consult AS Utrangert utstyr, Aqua Nor 19.08.09 1 Rapporten

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 24.01.2017 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5010 Saksbehandler: Rita Vigdis Hansen Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

Marin forsøpling. Pål Inge Hals

Marin forsøpling. Pål Inge Hals Marin forsøpling Pål Inge Hals Samarbeidsprosjekt Vurdering av kunnskapsstatus Økologiske effekter Sosioøkonomiske effekter Omfanget av forsøpling i norske farvann Mikropartikler Kilder og transportveier

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

MARIN FORSØPLING. - et alvorlig og komplisert miljøproblem. Side 1. Oslofjordens Friluftsråd september 2016

MARIN FORSØPLING. - et alvorlig og komplisert miljøproblem. Side 1. Oslofjordens Friluftsråd september 2016 e ef t El ev h MARIN FORSØPLING Oslofjordens Friluftsråd september 2016 - et alvorlig og komplisert miljøproblem Side 1 Innhold A. Hva er marin forsøpling? Side 3 B. Hvilke virkninger det har på natur

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Skjærgårdstjenesten Vårsamling

Skjærgårdstjenesten Vårsamling Skjærgårdstjenesten Vårsamling Tirsdag 28.april 2015 Scandic Park Sandefjord Liv-Marit Hansen Oslofjordens Friluftsråd Hva er marin forsøpling? Faglige problemstillinger Konsekvenser av forsøpling Motivasjon

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Estetisk uheldig - omdømme Fare for dyr og planter Usikre virkninger på helse Enorm vekst plast dominerer OF har vedtatt å arbeide for å redusere det marine

Detaljer

Fjerning av fritidsbåter ved ulovlig fortøyning eller opplag

Fjerning av fritidsbåter ved ulovlig fortøyning eller opplag Fjerning av fritidsbåter ved ulovlig fortøyning eller opplag Problemstilling Småbåter er fortøyd/lagt i opplag/hensatt/forlatt i utmark og/eller på privat/offentlig grunn i lang tid. Hva kan SNO eller

Detaljer

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen naturligvis KUNDEMAGASINET fra Reno-Vest 2/2017 Tas Offentlig informasjon vare på! Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) Rene masser - Vedlegg 3: Tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema

Detaljer

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.12.2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/6413 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Overordnete tiltak for å øke

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Husholdningsplast og miljønytte

Husholdningsplast og miljønytte Husholdningsplast og miljønytte Grønt Punkt dagen 3. mars 2011 Kari-Anne Lyng kari-anne@ostfoldforskning.no Østfoldforskning Forskningsinstitutt lokalisert i Fredrikstad Ca 20 forskerårsverk og en omsetting

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Mikroplast. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Mikroplast. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Mikroplast Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/mikroplast/ Side 1 / 6 Mikroplast Publisert 28.07.2017 av Miljødirektoratet Hvert år fylles verdenshavene med

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Anbud for bedre miljø?

Anbud for bedre miljø? Anbud for bedre miljø? Miljø- og klimakalkulator for offentlige anskaffelser Avfall Innlandet 24. januar 2009 Daglig leder Frode Syversen Mepex Consult AS www.mepex.no 24.01.2009 Avfall Innlandet 2009

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Tirsdag 7 mars 2017 kl på velhuset

Tirsdag 7 mars 2017 kl på velhuset Dagsorden for årsmøte i Ystehede og Torp Velforening Tirsdag 7 mars 2017 kl 19.00 på velhuset 1. Åpning og godkjennelse av dagsorden. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Årsberetning fra båtgruppa og

Detaljer

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning. Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07.

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning. Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07. Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07. september 2017 Signaler fra norske myndigheter GRØNN SKATTE- KOMMISJON Anbefaler

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport:

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg Dato inspeksjon: 14.09.2015 Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: 02.10.2015 Til

Detaljer

Lene Buhl-Mortensen Havforskningsinstituttet

Lene Buhl-Mortensen Havforskningsinstituttet Hva observeres og dokumenteres søppel gjør det noe at det ligger søppel på bunnen? Lene Buhl-Mortensen Havforskningsinstituttet SØPPEL et stort internasjonalt problem 5-10 millioner tonn hvert år Søppel

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen

Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Miljøutfordringer, private fyllinger mm. Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder miljøvernavdelingen Noe nytt? Ja! Elektronisk deklarering Eksplosivt avfall er nå farlig avfall, men endringen

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved utleie av avfallscontainere

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved utleie av avfallscontainere Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 29.06.2017 Deres ref.: 16/2278 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10986 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag - innføring av forskrift

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Materialgjenvinning av byggavfall Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Foto: NASA Sirkulær økonomi 2015 Sirkulær økonomi handler om (tall for avfallsdelen): - økonomisk vekst

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Forbruksmønster og avfall Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Østfoldforskning Nasjonalt FoU-senter med kontor i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse Overgang til forskningsselskap

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Utarbeidet første gang 25.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Fritidsbåter og miljø. Silje Skuland og Alexander Schjøll

Fritidsbåter og miljø. Silje Skuland og Alexander Schjøll Fritidsbåter og miljø Silje Skuland og Alexander Schjøll Silje Skuland Ingun Grimstad Klepp Mari Bjerck Alexander Schjøll Bakgrunn: * Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk en kartlegging (Hille, Aall

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Farlig avfall Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Nasjonalt mål farlig avfall Nasjonalt mål: Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal stanses Indikator:

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Behandling av biologisk fraksjon i en MBT og disponering av biologisk rest. Jarle Marthinsen, Mepex

Behandling av biologisk fraksjon i en MBT og disponering av biologisk rest. Jarle Marthinsen, Mepex Behandling av biologisk fraksjon i en MBT og disponering av biologisk rest. Jarle Marthinsen, Mepex Behandlingsmetoder Input 100 % Mekanisk behandling 40-60 % Biologisk behandling 30 50 % Stabilisert organisk

Detaljer

Fjerning av herreløse båter. Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd

Fjerning av herreløse båter. Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd Fjerning av herreløse båter Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv. b) Større forståelse for friluftsområdenes

Detaljer

Innføring av tilskudd til utskifting av varebiler med bensin- eller dieselmotor med nye nullutslippsvarebiler

Innføring av tilskudd til utskifting av varebiler med bensin- eller dieselmotor med nye nullutslippsvarebiler Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 18.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3532 Saksbehandler: Ole Thomas Thommesen Innføring av tilskudd til

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer