Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold"

Transkript

1 Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av direktivet... 2 Kostnader knyttet til særnorske endringer... 2 Oppsummering av kostnader... 2 Miljøeffekter... 2 Innledning... 3 Formål... 3 Dagens returordning for EE-avfall... 3 Del A: Gjennomføring av WEEE 2-direktivet... 4 Virkeområde, formål og definisjon... 4 Plikter for forhandler... 4 Plikter for produsent... 5 Nye krav til returselskap... 5 Krav til behandlere... 6 Nye plikter ved eksport og import av brukte EE-produkter... 6 Konklusjon del A... 7 Kostnader... 7 Miljøeffekter... 7 Oppsummering del A... 7 Del B - Administrativ effektivisering og særnorske endringer... 8 Sikring av sensitivt innhold på innleverte kasserte enheter... 8 Retur av EE-avfall ved netthandel eller annet salg utenfor butikklokale i Norge... 9 Samarbeid mellom returselskapene om innsamling i spredtbygde områder... 9 Etterregulering av returselskapenes innsamlingsforpliktelse... 9 Returselskapenes plikt til henting av avfall Henting fra forhandlere Hjemmel til å pålegge henting fra forhandlere og kommunale mottak Konklusjon del B Kostnader... 11

2 Miljøeffekter Oppsummering del B Hovedbudskap Kostnader knyttet til innføring av direktivet De største kostnadene ved å innføre nye krav som følge av direktivet skyldes nye krav til EEregisteret, krav til netthandlere som selger ut av landet om å ha en representant i mottakerlandet, nye rapporterings- og gjenvinningskrav for returselskap og behandlingsanlegg, og nye krav knyttet til eksport av brukte produkter. I sum forventes WEEE 2-direktivet å gi noe økte kostnader i forhold til dagens system. De kostnadene vi har tallfestet antas å gi en engangskostnad på om lag 0,5 mill. kroner, og en årlig kostnad i størrelsesorden om lag 0,3-0,8 mill. kroner hvert år. I tillegg er det enkelte kostnader som er vanskelig å tallfeste, men som vi ikke vurderer å være vesentlige. Kostnader knyttet til særnorske endringer Den største kostnaden ved de særnorske endringene i EE-regelverket som Miljødirektoratet foreslår er nye krav til forhandlere og kommuner om å oppbevare enheter med minne avlåst. Nettforhandlere vil få noe økte kostnader knyttet til nye forslag om vederlagsfri retur av småelektronikk. Returselskap vil få kostnader ved innføring av krav om bruk av revisor ved innrapportering av innsamlet mengde fra returselskapene, men disse kostnadene for returselskapene forventes å bli oppveiet av effektiviseringer gjennom våre forslag om etterregulering og å kunne samarbeide om innsamling i spredtbygde deler av landet. De kostnadene vi har kvantifisert ligger i størrelsesorden om lag 2 mill. kroner årlig. Oppsummering av kostnader I sum forventes de kvantifiserte endringene å gi økte kostnader i størrelsesorden om lag 2,3-2,8 mill. kroner hvert år, i tillegg til en mindre engangskostnad. Det ligger også noen kostnader det er vanskelig å tallfeste, samtidig som enkelte av forslagene må forventes å gi en vesentlig effektiviseringsgevinst i forhold til dagens system. Denne gevinsten er også vanskelig å tallfeste. I sum forventes ikke forslagene å medføre kostnader av betydning for samfunnet. Myndighetene vil få enkelte nye arbeidsoppgaver knyttet både til endringer fra WEEE 2 og egne endringer, uten at disse vurderes som vesentlige. Miljøeffekter I Norge vil miljøeffekten av enkelte av direktivendringene være positive, mens en del av endringene i hovedsak vil føre til økt administrativ byrde uten at vi med sikkerhet kan si at det har noen konsekvenser for miljøet. Endringer knyttet til krav til eksport av brukte produkter og skjerpede krav til gjenvinning av ressursene i EE-avfallet vil ha positive miljøeffekter, både i Norge og i andre land dersom avfallet behandles der. 2

3 Innledning Konsekvensutredningen beskriver sammen med høringsnotatet endringene som er foreslått i avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Høringsnotatet beskriver de ulike forslagene og de vurderingene som er gjort, mens konsekvensvurderingen gir en beskrivelse av virkemiddelvalg, nytte og kostnader knyttet til forslagene. Konsekvensutredningen er delt i to deler, der del A beskriver konsekvensene av de nye kravene som følge av gjennomføringen av EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE 2) og del B beskriver nasjonale endringer som Miljødirektoratet foreslår gjennomført samtidig, men som ikke følger av direktivet. De særnorske endringene er foreslått hovedsakelig for å effektivisere returordningen. Formål Formålet med WEEE 2-direktivet er å minimere EE-avfallets negative påvirkning på miljø og helse, samt å sikre en mest mulig miljømessig og samfunnsøkonomisk god utnyttelse av naturressurser. Direktivet vil også harmonisere kravene i EU/EØS-landene og bidra til en bedre funksjon av det indre markedet i EU. Dagens returordning for EE-avfall Systemet for innsamling av EE-avfall i Norge ble etablert i Det ble fastsatt en forskrift om EEavfall og inngått en avtale mellom Miljøverndepartementet og bransjeorganisasjonene for produsenter og importører av EE-produkter. I 2006 ble EUs første WEEE-direktiv (2002/96/EU) (WEEE 1) implementert i norsk regelverk, hovedsakelig i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 1. Den delen av direktivet som regulerer produkter og innholdet av miljøgifter i produkter ble gjennomført i produktforskriften. Returordningen for EE-avfall baserer seg på produsentansvar. Det innebærer at norske produsenter og importører av EE-produkter har en plikt til å sørge for å organisere og finansiere et landsdekkende system for innsamling og forsvarlig behandling av EE-avfall. Resultatmessig har retursystemet for EEavfall i Norge vært vellykket og innsamlingen har vært økende siden retursystemet ble opprettet. Forskriften sikrer rammevilkår som bidrar til god innsamling og miljømessig god behandling av avfallet som kommer inn i returordningen. Forskriften skal også sikre at avfallet får en så høy grad av gjenvinning som mulig, ut fra økonomiske og teknologiske avveininger. Det er i dag etablert fem kollektivt finansierte returselskap. Deltagelse i selskapene er åpent for alle som dekkes av produsentansvaret. Bare to av disse returselskapene er etablert av parter til bransjeavtalen mellom Miljøverndepartementet og bransjeorganisasjonene og dermed omfattet av avtalen. 3

4 Del A: Gjennomføring av WEEE 2-direktivet Dagens reguleringer i avfallsforskriften og produktforskriften dekker mange av kravene i EUs reviderte direktiv om EE-avfall, WEEE 2. Direktivet stiller imidlertid ytterligere krav til virkeområde, innsamling, behandling, innsamlingsmål, gjenvinningsmål, eksport av brukte EE-produkter, informasjon, registrering og rapportering. Virkeområde, formål og definisjon Virkeområdet i avfallsforskriften kap. 1 endres ved at det blir noen flere unntak fra regelverket. Endringene i virkeområde, formål og definisjon er mer utfyllende beskrevet i høringsnotatet. De nye produktgruppene, som vil bli gjeldende fra 15. august 2018, betyr at det blir færre produktgrupper og at vi får produktgrupper som i større grad er tilpasset dagens sortering av EEavfall. Det vil føre til mindre administrativt arbeid for bransjen og bidra til bedre styring og forutsigbarhet for returselskap og myndigheter. Disse endringene av produktgrupper vil medføre en engangsjobb for returselskapene, ved at de må legge om sine systemer. I tillegg vil endringen påvirke hvordan markedsandelene beregnes, ved at det blir et mindre finmasket nett og mer generelle krav til innsamlingsforpliktelse. WEEE 2 fører også med seg enkelte endringer i definisjonene. Miljødirektoratet mener generelt at endringene i virkeområdet og definisjonen vil effektivisere returordningen og føre til mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Plikter for forhandler I dag har forhandlere plikt til å ta imot EE-avfall fra tilsvarende produkter som de selger eller tidligere har omsatt. WEEE 2 innfører en ny plikt for større forhandlere til mottak av all småelektronikk. For aktører som ikke selger alle typer elektronikk, vil plikten bli utvidet. Dette kan føre til nye kostnader, hovedsakelig knyttet til oppbevaringsutstyr og lagerplass, men det kan også være kostnader knyttet til informasjon og opplæring av ansatte. Miljødirektoratet vurderer likevel merkostnadene til å bli beskjedne. Det skyldes at de fleste store forhandlere allerede fører et bredt utvalg av produkter, også småelektronikk. Plikten kan bidra til noe økt innsamling av småelektronikk, og dermed bidra til økt ressursutnyttelse av avfallet og at farlige stoffer tas hånd om på miljøriktig måte. Vi foreslår i vårt forslag til forskrift å åpne for at forhandlere kan nekte å motta potensielt helsefarlig avfall, som knuste lysstoffrør. Med det unngår vi at dette blir et problem for returordningen, og det vil også gi noe lavere kostnader for forhandlere. EE-avfall som av denne grunn ikke tas i mot av forhandler kan i stedet leveres til kommunale mottak, som har kompetanse og er tilrettelagt for mottak av farlig avfall i mindre mengder. De økte kostnadene for kommunale mottak ventes å bli ubetydelige. Norske netthandlere som selger ut av landet får plikt til å ha en representant i mottakerlandet. Disse skal ivareta de plikter netthandler har når det gjelder returordning i dette landet. Netthandlere som ikke har slik representant i dag, vil få økt sine utgifter. Disse kostnadene vil trolig ikke være store i absolutte tall, men vil kunne bli høye i forhold til omsetningen for små aktører. Kostnaden kan bli mindre dersom det etablerer seg profesjonelle aktører, som tilbyr å ivareta representantrollen for mange netthandlere. 4

5 Vi venter å oppnå en miljønytte i mottakerlandet gjennom en bedre finansiering av lokal returordning, men vi antar at denne vil være ganske marginal. Plikter for produsent WEEE 2 gir noen utvidede plikter og rettigheter for produsent. Alle endringene er omtalt i mer detalj i høringsnotatet. De nye eller økte pliktene vil kreve noen endringer av EE-registerets systemer, slik at representant for utenlandske produsenter kan registreres. EE-registeret har estimert en engangskostnad i størrelsesorden kroner knyttet til utvikling av disse systemene. Videre estimerer EEregisteret at de faste årlige kostnadene til drift kan øke med mellom og kroner 1. Kostnaden vil avhenge av antall utenlandske produsenter som ønsker å benytte seg av muligheten. Miljødirektoratet forventer ikke at det er mange som vil benytte seg av dette, derfor forventes kostnadene å ligge i den lavere delen av intervallet. Siden EE-registeret finansieres av returselskapene, som igjen finansieres gjennom produsentenes medlemskap, vil endringene medføre økte kostnader for produsentene. Prosessen med endringene i EE-registeret og tilsyn med at oppfølging av krav til utnevnelsen av representanter etterleves vil også gi noen kostnader for myndighetene. Kravet om at utenlandske netthandlere må ha en representant i Norge kan gi noe miljønytte, ved at finansieringen av retursystemet blir styrket. Nye krav til returselskap WEEE 2 stiller nye krav til returselskapene. Alle pliktene er omtalt i større detalj i høringsnotatet. Direktivet stiller skjerpede krav til rapportering, blant annet vektregistrering av EE-avfall. Det skal registreres opprinnelse fra forhandlere, kommuner eller andre fordelt på opprinnelseskommune ved mottak på behandlingsanlegg. Dette vil gi økte utgifter for returselskapene. Noen av returselskapene registrerer opprinnelse langt på vei i dag. Samtidig vil returselskapene og myndighetene få nyttig tilgang til kunnskap og data om materialstrømmene. Krav til gjenvinningsandeler skjerpes i WEEE 2 i tre omganger, først fra ikrafttredelse frem til 2015, så fra 2015 til 2018, og deretter etter Returselskapene overholder allerede stort sett kravene, men i noen produktkategorier vil skjerpingen av kravene fra 2018 og fremover kreve økt gjenvinningsgrad. De nye kravene kan dermed gi noe økte behandlingskostnader. Miljødirektoratet har ikke grunnlag for å tallfeste en økning av behandlingskostnadene eller vurdere miljønytten av at gjenvinningsmålene skjerpes. Vi har likevel ikke grunn til å tro at kostnadene blir store. De skjerpede kravene oppfattes generelt å være i tråd med norsk politikk. Det må antas økt miljønytte gjennom økt gjenvinning og dermed redusert uttak av råvarer og lavere energibruk, uten at vi har grunnlag for å forsøke å kvantifisere dette. 1 Kilde: EE-registeret 5

6 Videre foreslår Miljødirektoratet enkelte endringer som ikke følger av WEEE 2. Disse er omtalt i konsekvensutredningens del B. Krav til behandlere WEEE 2 stiller enkelte nye krav til aktører som behandler EE-avfall. Kravene er nærmere omtalt i høringsnotatet. Kravet om at alle behandlere skal møte de samme krav til behandling, samt krav til at alle behandlere som har tillatelse etter forurensningsloven skal ha avfallsregnskap og gjennomføre en årlig rapportering, vil bidra til like krav og dermed mer rettferdig konkurranse i markedet. De fleste anlegg har en tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i dag og vi ser ikke at direktivet vil føre til nye krav om tillatelse for virksomheter som ikke allerede har slike krav. De nye direktivkravene gir samlet sett flere områder som må vurderes for tilsyn fra fylkesmennene. Det gir likevel ikke nødvendigvis høyere kostnader for fylkesmennene. Tilsyn er i dag risikobasert og fylkesmennenes tilsynsvirksomhet styres av en vurdering av hvor det er størst behov for å gjennomføre tilsyn. Fylkesmennenes samlede portefølje for tilsyn kan likevel øke noe. Behandlingsanlegg som behandler avfall uten avtale med returselskap vil få økte kostnader pga. skjerpede krav til gjenvinningsandeler, jf. samme punkt omtalt over. De får også, i motsetning til tidligere, stilt behandlingskrav direkte gjennom forskriften. Det siste antas ikke å medføre en reell ny kostnad, fordi kravene i all hovedsak allerede er der gjennom tillatelser og gjennom avtaler med returselskap. Strengere krav til gjenvinningsandel vil likevel kunne medføre noen økte kostnader. Begge krav forventes å føre til miljønytte som følge av mer kontroll med behandling av EE-avfall. Nye plikter ved eksport og import av brukte EE-produkter WEEE 2 stiller krav om dokumentert funksjonstesting ved eksport av brukte EE-produkter. Det skal også vurderes om EE-produktene inneholder farlige stoffer. Dokumentasjonen skal ligge ved all eksport og import av brukte EE-produkter. Kravene er omtalt i større detalj i høringsnotatet. Kravene vil gi økte kostnader for eksportører av brukte EE-produkter. Kostnadene vil hovedsakelig skyldes funksjonstestene. Miljødirektoratet har ikke oversikt over omfang av eksport og import av brukte EEprodukter. Det er derfor vanskelig å angi totalkostnadene for samfunnet av dette kravet om funksjonstesting. De nye kravene skal gi nødvendig kontroll for at det som eksporteres er funksjonelle produkter og ikke avfall som krever en tillatelse for å kunne eksporteres, jf. avfallsforskriften kap. 13 om grensekryssende transport av avfall. Alternativt kan eksportørene eksportere de brukte EEproduktene som avfall. Da vil det påløpe kostnader til gebyr for saksbehandling knyttet til utarbeidelse av samtykke hos Miljødirektoratet. Gebyret er i dag kroner pr. samtykke. Samtykket har en varighet på et år og omfatter alle eksportene til en aktør. Dette kravet bidrar til å sikre at Norge overholder våre internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og hindrer ulovlig eksport av EE-avfall. Kravet vil være et viktig bidrag til å hindre miljøskader i andre land, og forventes å gi en reell miljønytte i de landene. 6

7 Konklusjon del A Kostnader Gjennomføringen av WEEE 2 vil gi kostnader ved flere av kravene. Forhandlere som selger via Internett eller annet fjernsalg til utlandet vil få en ny kostnad, ved at de blir pålagt å ha en representant i mottakerlandet. Representanten skal ivareta forpliktelsene til returordning i mottakerlandet. Eksportører av brukte EE-produkter vil få en ny kostnad til funksjonstesting, hvis de vil unngå å eksportere som avfall. Returselskapene får kostnader som følge av nye rapporteringskrav. Returselskapene får kostnader ved endring av EE-registerets systemer, hovedsakelig som følge av nye krav til produsent og produsents representanter. De kostnadene vi har kvantifisert er anslått til en engangskostnad på kroner, og en årlig merkostnad i størrelsesorden kroner. I tillegg må det påregnes noe administrativt arbeid for returselskap, produsenter og Miljødirektoratet. Alle kostnader som påløper for returselskapene blir finansiert av medlemmene, som igjen finansierer kostnadene gjennom økt pris på EE-produkter. Samlet sett er vår vurdering at gjennomføringen av WEEE 2 ikke vil medføre økte kostnader av betydning for samfunnet. Miljøeffekter Enkelte av kravene i WEEE 2 kan gi en positiv miljøeffekt, gjennom høyere gjenvinningsgrad og bedre kontroll med materialstrømmene. Norge har allerede et etablert retursystem, som fungerer godt. Andre krav medfører en økt administrativ byrde både for bransje og myndigheter, uten at det nødvendigvis gir en vesentlig miljøeffekt. Vi vurderer ikke disse administrative kostnadene til å være vesentlige. Enkelte krav kan føre til positiv miljønytte i andre land. Norge er forpliktet til å gjennomføre WEEE 2 i norsk rett gjennom EØS-avtalen. De nye kravene er samlet ikke svært omfattende, men gjennomføringen vil gi likebehandling av aktørene i Europa og sikre like vilkår for norsk næringsliv. Det er positivt i seg selv. Oppsummering del A Samlet sett mener vi at innføringen av direktivet fører med seg en begrenset, men positiv miljønytte. Kostnadene er samlet sett begrensede. 7

8 Del B - Administrativ effektivisering og særnorske endringer Miljødirektoratet mener det er mulig å oppnå betydelige effektiviseringer i organiseringen av dagens retursystem. Samtidig med implementeringen av WEEE 2 er det derfor ønskelig å gjennomføre en del endringer i avfallsforskriften kapittel 1 som ikke følger direkte av direktivet. Disse endringene skal i hovedsak bidra til å bedre returordningen der det har vært utfordringer som er spesielle for det norske systemet. Vi foreslår endringer som effektiviserer innsamlings- og hentelogistikk. I tillegg foreslår vi forenklinger og tydeligere krav i forskriften, blant annet til sertifisering. Problembeskrivelse, Miljødirektoratets forslag til gjennomføring og analyse av kost-nytte er beskrevet tematisk. Sikring av sensitivt innhold på innleverte kasserte enheter Vi foreslår å stille krav om innlåsing av EE-avfall med minne. Vi vet at innsamlingsgraden er særlig lav for slike enheter, noe som er problematisert i mange sammenhenger. Dette kravet vil utløse kostnader for forhandlere og kommuner. Kravet kan trolig oppfylles enklest ved å sette av deler av arealet innendørs til lager for slike enheter, alternativt kan det settes av plass utendørs til spesielt sikrede containere. Samtidig har både forhandlere og kommuner tidligere tatt imot dette avfallet, og det er dermed ikke gitt at mange mottak har behov for ytterligere lagringsarealer utover dagens nivå. Det kan ofte være mer snakk om utnyttelsen av arealene. Vi antar at høringen vil gi oss mer informasjon her. Vi antar at det relevante tiltaket i hovedsak vil være å flytte en del av oppbevaringen innendørs. Arealkostnaden vil avhenge av mengde EE-avfall som skal oppbevares og er vanskelig å anslå, men normalt er ikke enheter med minne store. Hvis vi beregningsteknisk anslår en gjennomsnittlig lagerkostnad på ca. 500 kroner pr. m 2 pr. mnd. 2, et gjennomsnittlig arealbehov på 1 m 2 siden mange allerede har lagring fra før og ca. 500 forhandlere 3 i landet, vil tiltaket gi en samlet årlig kostnad på 1,9 millioner kroner på landsbasis for forhandlerne. 4 Forslaget omfatter omtrent 400 betjente kommunale mottak. Vi antar at kommunale mottak har andre kostnader knyttet til arealer, og at det i de fleste tilfeller er mulig å benytte eksisterende bygningsmasse. Forslaget vil likevel føre med seg noen kostnader for kommunale mottak. Vårt forslag vil trolig øke publikums tillit til at deres kasserte enheter blir behandlet på en trygg måte. Det vil bidra til økt innsamling av småelektronikk. Miljønytten kommer av at en større andel av dette avfallet blir samlet inn i returordningen og dermed sikret forsvarlig håndtering. Samtidig vil tiltaket bidra til at samfunnet unngår kostnader ved at sensitiv informasjon kommer på avveie. Den direkte miljønytten er vanskelig å kvantifisere eller anslå, men vi vurderer at sikker sletting av sensitive data vil gjøre det betydelig enklere å nå de innsamlingsmålene som etter hvert kommer som følge av WEEE 2. 2 Lagre.no NO*0,75 pr m 2 pr mnd*12/mnd*1/m 2* 500 mottakssteder =1.9 millioner NOK. Vi har ganget med 0,75 for å ta vekk moms 8

9 Retur av EE-avfall ved netthandel eller annet salg utenfor butikklokale i Norge Miljødirektoratet foreslår å innføre krav om at nettforhandlerne får plikt til å tilby vederlagsfri returtjeneste ved hvert salg av småelektronikk, f.eks. i form av ferdigfrankert emballasje eller annen frankeringslapp for retur av tilsvarende produkt. Miljødirektoratet mener det er et kostnadseffektivt virkemiddel som vil kunne øke innsamling av småelektronikk fra nettbutikkene. Forslaget vil også bøte på konkurransemessige skjevheter mellom netthandlere og forhandlere med butikklokale og bidra til likere konkurransevilkår. Miljødirektoratet har ikke forsøkt å kvantifisere de kostnadene netthandelen vil få til porto for forsendelser med retur av kasserte, små enheter. For ordens skyld nevner vi at med ferdigfrankerte konvolutter er det kun de forsendelser publikum benytter seg av, som vil medføre kostnad. Skjerpede krav til innsamling fra nettbutikker kan gi miljønytte gjennom økt innsamling av småelektronikk, da dette vil gjøre levering enklere for forbrukere. Miljødirektoratet foreslår samtidig å utvide netthandlere sin informasjonsplikt til å tilsvare de som gjelder for forhandlere med butikklokale. Vi antar at dette kan bidra til flere velger å levere inn EE-avfall til netthandlerne. Vi vurderer at kostnadene ved utvikling av informasjon på nettsidene vil være beskjedne. Samarbeid mellom returselskapene om innsamling i spredtbygde områder I dag har alle fem godkjente returselskap plikt til å samle inn EE-avfall over hele landet. Det er ikke kostnadseffektivt å pålegge alle returselskap å stå for fysisk innsamling i alle kommuner. Det vil i tilfelle medføre unødvendige kostnader for samfunnet, unødvendige utslipp fra transport og administrativ merbelastning for mottakspunktene. Miljødirektoratet foreslår å tillate returselskapene å koordinere henting hos alle mottakspunkter i spredtbygde områder. Et slikt samarbeid om fysisk innsamling i deler av landet vil gi en mer kostnadseffektiv innsamling av EE-avfall i disse delene av landet. På forespørsel har returselskap svært løselig anslått en innsamlingskostnad på i overkant av kroner pr. tonn. Den totale innsamlingen av EE-avfall i året er på ca tonn. Dermed kan vi løselig anslå returselskapenes totale utgifter til innsamling i størrelsesorden 150 mill. kroner. En effektivisering av innsamlingen i spredtbygde deler av landet kan dermed utgjøre en betydelig kostnadsreduksjon for returselskapene og deres medlemmer, noe som burde føre til lavere påslag i produktprisen. Miljødirektoratet har ikke grunnlag for å kvantifisere effekten. Vi vurderer også her at den direkte miljønytten er begrenset, men endringen av regelverket vil gjøre hele EE-systemet mer effektivt. Vi vurderer at det vil være en samfunnsøkonomisk besparelse som er vanskelig å kvantifisere, men som vil være reell. Etterregulering av returselskapenes innsamlingsforpliktelse Miljødirektoratet foreslår en ny, løpende innsamlingsforpliktelse, hvor vi innfører en etterregulering ved utløp av hver innsamlingsperiode, satt til et kalenderår. Innføringen av etterregulering vil gi et mer effektivt system med lavere kostnader i retursystemet. Det skyldes at returselskapene nå vil unngå start og stopp i innsamling i forbindelse med avslutning av innsamlingsperiode, hvor enkelte returselskap allerede kan ha oppfylt sin forpliktelse. 9

10 Returselskapene vil med etterregulering kunne planlegge mer langsiktig for en mer effektiv innsamling, noe som vil være kostnadsbesparende både for returselskap, forhandlere og kommuner. Etterregulering vil gi returselskapene en ny rapporteringsforpliktelse, selv om deler av dette tallmaterialet uansett må fremskaffes av returselskapene til bruk i den ordinære rapporteringen. Vi forventer ikke vesentlig kostnader med dette. Samtidig vil endringene medføre noen nye utgifter til revisorgodkjenning av årsrapport og sjablonger. Det vil også påløpe utgifter til EE-registeret. Dette anslås å gi en årlig, samlet kostnad på om lag kroner 5. Miljødirektoratet vil også få en ny årlig oppgave ved å fastsette vedtak om etterregulering. Dette anslås til ca. 1 ukeverk. Returselskapenes plikt til henting av avfall Henting fra forhandlere Miljødirektoratet foreslår å endre ordlyden i avfallsforskriften slik at det klargjøres at forhandleres plikt til levering av EE-avfall til returselskap skal tolkes til å være innen en rimelig avstand og begrense seg til mindre mengder. Vi foreslår å presisere utrykket "rimelig avstand" og peker på at det kan være for eksempel en avstand tilsvarende avstanden til nærmeste kommunale mottak. Vi vurderer ikke dette som innføring av en ny plikt eller som en reell endring av den eksisterende plikten. En slik presisering og tydeliggjøring av forskriftsteksten vil likevel føre til en ny reell fordeling av kostnader mellom returselskap og forhandlere/kommuner i de tilfeller hvor returselskap har tolket regelverket annerledes enn vi kan se det har vært grunnlag for. Miljødirektoratet mener det vil bidra til et mer effektivt system at disse kostnadene belastes returselskapet, siden disse har større muligheter for effektivisering av transporten gjennom samordning og stordriftsfordeler enn forhandlerne. Vi vurderer dette som en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Hjemmel til å pålegge henting fra forhandlere og kommunale mottak I enkelte tilfeller har forhandlere og kommuner hatt problemer med å få returselskap til å hente EEavfall. Blant annet opplevde flere kommuner at returselskapene innførte hentestopp i Miljødirektoratet foreslår en ny bestemmelse som gir direktoratet en klar hjemmel til å pålegge returselskap å hente EE-avfall i slike situasjoner. En eventuell bruk av denne hjemmelen vil medføre ekstra kostnader for aktuelt returselskap og produsenter, men kun i en situasjon hvor avfall står uavhentet hos en kommune eller forhandler. En slik "nødhenting" vil bare bli pålagt et returselskap hvor det er overveiende sannsynlig at det aktuelle returselskapet ikke har oppfylt sin henteplikt, og sånn sett ikke være urimelig. En slik "nødhenting" vil kunne gi betydelige besparelser for en kommune eller forhandler som har uavhentet EE-avfall. 5 Returselskap oppgir en kostnad på ca kroner til revisorgodkjenning. EE-registeret får en kostnad på ca kroner årlig. 10

11 Konklusjon del B Kostnader Miljødirektoratets forslag om nye krav til sikring av enheter med minne hvor det kan være sensitivt innhold vil medføre kostnader i størrelsesorden 1,9 mill. kroner årlig. Disse kostnadene vil i hovedsak bli påført forhandler, men i en viss grad også kommunene. Forhandlerne vil trolig overføre denne kostnaden til sine kunder, gjennom et påslag på produktprisene. Miljødirektoratets forslag om vederlagsfri retur av småelektronikk fra netthandel, åpning for samarbeid om innsamling i deler av landet mellom returselskapene og henting hos forhandlere antas ikke å gi økte kostnader for samfunnet som helhet. Vi antar derimot at forslagene kan føre til mer effektiv innsamling av EE-avfall og dermed lavere kostnader for samfunnet. Forslagene kan imidlertid gi noe omfordeling av kostnader mellom forskjellige aktører. Netthandlere vil få økte utgifter ved retur av småelektronikk. De vil trolig overføre denne kostnaden til sine kunder, gjennom et lite påslag på produktprisene. Hvert returselskap kan få økte utgifter i størrelsesorden kroner pga. krav til revisorgodkjenning og etterregulering. Samtidig vil returselskapene kunne spare kostnader fordi etterreguleringen muliggjør en jevnere logistikk, særlig i forbindelse med overgang fra en rapporteringsperiode til en annen. De totale innsamlingskostnadene, på ca. 150 mill. kroner, gjør at selv en beskjeden effektivisering gjør at det ikke forventes netto økninger i returselskapenes utgifter ved dette. Vi antar at endringene i krav til sertifisering samlet sett ikke vil medføre større endringer i kostnader for returselskapene. Myndigheten kan få økte utgifter i størrelsesorden to ukeverk som følge av arbeide med vedtak om etterregulering og økt tilsyn med netthandelens plikt til å sørge for retur av småelektronikk. Samlet sett anslår vi de kvantifiserbare kostnadene for samfunnet til om lag 2 mill. kroner årlig. Det ligger også noen ikke-kvantifiserbare kostnader her, men vi viser også til at en mer kostnadseffektiv innsamling vil redusere kostnadene ved å drive EE-systemet. Miljødirektoratet anslår at forslagene samlet sett ikke vil medføre økte kostnader av betydning for samfunnet. Miljøeffekter Miljødirektoratets forslag om nye krav til sikring av sensitivt innhold på enheter med minne forventes å bidra til å øke tilliten til innsamlingen av mobiltelefoner, PC-er mv., og dermed føre til at innsamlingen av småelektronikk øker. Forslaget om nye krav til netthandel kan også bidra til innsamlingen av småelektronikk. Begge forslag vil sikre at retursystemets formål om miljømessig behandling av EE-avfall ivaretas. 11

12 Oppsummering del B Forslagene som ikke kommer fra WEEE 2 har som mål å gjøre det mer effektivt, robust og kostnadseffektivt å drive innsamlingssystemet for EE-avfall. Vi vurderer samlet sett at kostnadene ved våre forslag er relativt lave og står i forhold til de miljøeffektene vi forventer. Endringene vil særlig bidra til å øke innsamling av småelektronikk. 12

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Endelig forslag til

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 16.03.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 14/00896-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Farlig avfall Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Nasjonalt mål farlig avfall Nasjonalt mål: Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal stanses Indikator:

Detaljer

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Notat Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Høringsnotat 14.05.2013 Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Innhold 1. Om forslaget til forskrift... 2 2. Produsentansvar for emballasje i Norge... 2 2.1 Returselskapenes

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

PRODUSENTANSVAR OG SAMFUNNSØKONOMI

PRODUSENTANSVAR OG SAMFUNNSØKONOMI PRODUSENTANSVAR OG SAMFUNNSØKONOMI Produsentansvarsdagen 27. Oktober 2017 Hva er et produsentansvar sånn helt generelt? Hver produsent er ansvarlig for miljøbelastningen til sine produkter gjennom hele

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grønt Punkt Norge, eksport eller import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grønt Punkt Norge, eksport eller import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT GRØNT PUNKT NORGE AS Oslo, 19. mai 2017 Karenslyst Alle 9 A 0278 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Morten Hjorth-Johansen 2017/3580 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Mengder og kilder Omtrent 1 200 tonn PCB er tatt i bruk i Norge. I dag regner vi med at dette

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Høring om ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Høring om ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/4000 17/00195 15.11.2017 Høring om ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven Ansvarlig myndighet: Helse- og

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2016/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 2016/ / Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/141330 17/00202-5 17.11.2017 Uttalelse om utredning av forslag til endringer i forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - delleveranse:

Detaljer

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved utleie av avfallscontainere

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved utleie av avfallscontainere Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 29.06.2017 Deres ref.: 16/2278 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10986 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag - innføring av forskrift

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy I det følgende gis veiledning til enkelte punkter i søknadsskjema for godkjenning av retursystem for kasserte kjøretøy. 2. Beskrivelse av

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådens sak Byrådens sak nr.: 2/2016 Vår ref. (saksnr.): 201502865-16 Vedtaksdato: 03.03.20] 6 Arkivkode: 014 BYRÅDENS SAK NR: 2/2016 - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Batteriretur Returselskap for alle kategorier batterier Eies av Batteriprodusenter og importører Omsetning ca 120 mill Non Profit 10 årsverk HQ i Sarpsborg Administrasjonen Logistikksenter i Horten Mottak

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Svar på høring - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall

Svar på høring - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall Mottaker Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Norge Deres ref.: 2013/4639 Vår ref.: 2014/0478-2 Saksbehandlere: Saksansvarlig: Kjell J. Sunnevåg/Even Tukun Ingrid Kjellstad Gullaksen

Detaljer

Høring om utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Høring om utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Justis- og beredskapsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/4200 ES ØMO/bj 17/00131 15.09.2017 Høring om utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Ansvarlig

Detaljer

Finansiering og organisering av en returordning for kasserte fritidsbåter

Finansiering og organisering av en returordning for kasserte fritidsbåter Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Ole Thomas Thommesen Finansiering og organisering

Detaljer

Styrking av regelverket knyttet til miljøkriminalitet oppsummering av høringssvar

Styrking av regelverket knyttet til miljøkriminalitet oppsummering av høringssvar Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/3671 17/00207 18.12.2017 Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Ansvarlig myndighet: Kommunal- og

Detaljer

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 13/3541 FMA IHE 17/00064 16.06.2017 Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ / FIN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/4875-8 17/00016-6 27.03.2017 Uttalelse om beredskap for kontantdistribusjon Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet Regelrådets

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Notat som utdyper de foreslåtte endringene

Notat som utdyper de foreslåtte endringene Notat som utdyper de foreslåtte endringene Miljødirektoratet ser behov for en del endringer og presiseringer i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering.

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/59 Saksbehandler: Ingebjørg Svindland Endelig forslag til endring

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene Sammendrag: VA og VVS Produsentene søkte Konkurransetilsynet om dispensasjon

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al 'ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Barnehageavdelingen Kleppesto 11.06.2010 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 02 JULi 2010 00/q6,5 Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler

Detaljer

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum.

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Det er spennende å snakke til en så mangfoldig forsamling innenfor avfallsfeltet, som sitter på mye kunnskap og

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune 1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune Tillatelsen er gitt i medhold av - lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/00112-7 22.12.2016 Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter

Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter Notat Gebyret for hver klimakvote utstedt av staten foreslås senket fra 56 øre til 44 øre. Miljødirektoratet foreslår også å fjerne gebyret

Detaljer

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Juridiske betraktninger knyttet til den nye personvernforordningen Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Tema for dagen o Noen utvalgte emner: Status lovarbeidet i Norge Hva ligger i kravet til internkontroll?

Detaljer