Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett"

Transkript

1

2

3 Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning Konsolidering og ny statsning 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon 4. Ansatte i Sakstyper Statistikk Behandlingstid 6. Lokalforhold, teknisk utstyr og arbeidsmiljø 7. Organisasjon og ledelse 8. Økonomi 9. Aktuelt perspektiv A : B : C : Frostatingets historie Frostating lagmannsrett på besøk i Vestre Landsret Førsteinntrykk fra Strasbourg og Menneskerettsdomstolen. Frostating lagmannsrett årsmelding 3

4 1 Innledning Frostating lagmannsrett presenterer herved sin 13. årsmelding. Meldingen gir en kortfattet fremstilling av domstolens oppgaver, organisasjon og virksomhet i Innhold og omfang er søkt tilpasset så vel lesere med faglig interesse som det alminnelige publikum. Årsmeldingen 2004 har fått en ny omslagsside, som viser Frostating lagmannsretts nye grafiske profil. Profil-endringen er et ledd i utformingen av lagmannsrettens nye hjemmeside. Årsmeldingen er lenket til hjemmesiden, som har adresse Vi håper at både årsmeldingen i ny innpakning, og vår nye hjemmeside, blir tatt godt imot. Overgang til nytt saksbehandlingssystem i mars 2003 gjør det fremdeles arbeidskrevende å kvalitetssikre deler av det statistiske materialet. Av denne grunn har vi ikke tatt med statistikker og tallsammenstillinger i det omfang som ville vært ønskelig. I senere årsmeldinger tar vi for øvrig sikte på å anvende moderne grafikk ved presentasjonen av tallmaterialet. Utsnitt fra Tinghaugen på Loktu 4 Frostating lagmannsrett årsmelding

5 Konsolidering og ny satsning 2004 har vært et godt arbeidsår for Frostating lagmannsrett. Sett under ett har det vært en svak nedgang i antall innkomne og behandlede saker i forhold til Saksavviklingen har gått jevnt og kontrollert og - med et lite forbehold for sivile kjæremål - innenfor målsatte tidsrammer. Beholdningen av saker ved årsskiftet 2004/2005 vitner om en relativt bekvem situasjon sammenlignet med en del andre domstoler. Marginene er imidlertid små, og 2-3 saker av noen ukers varighet vil lett kunne få følger for beholdnings - og restansesituasjonen. Bemanningssituasjonen har vært stabil og tilfredsstillende for både dommere og saksbehandlere. Sykefraværet har som i foregående år vært meget lavt, noe som i første rekke kan tilskrives et godt fysisk og psyko-sosialt arbeidsmiljø. Ved aktiv innsats har vi klart å skaffe dyktige vikarer i forbindelse med permisjoner og vakanser. I 2004 fikk lagmannsretten ny administrasjonssjef Gunnar Egil Røv etter Nina Skaanes Engebretsen, som sluttet etter mer enn 40 års tjeneste ved domstolen. Se egen omtale under Ansatte i lagmannsretten. Lagdommer Sverre Erik Jebens er innvilget permisjon fra 1. november 2004 for å gjøre tjeneste som dommer ved Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Det vises til bilag C i årsmeldingen. Frostating har en tradisjon for aktiv deltakelse i ulike utviklingsprosjekter for domstolene. Også i 2004 har vi deltatt i slike prosjekter. Arbeidet er stimulerende, men også ressurskrevende. Dette har vært merkbart, ikke minst for saksbehandlerne. Uten å foregripe budsjettarbeidet for 2006, ser vi nå behov for styrking av saksbehandlerstaben. Beslutninger om bruk og utvikling av Trondheim tinghus skjer i samarbeid mellom de tre domstolene Frostating lagmannsrett, Trondheim tingrett og Sør-Trøndelag tingrett og Domstoladministrasjonen og Statsbygg Midt-Norge. I 2004 har det ikke blitt utført større bygningsmessige tiltak. Nevnes skal likevel innredning og utstyrsanskaffelse for nytt felles trimrom i tinghuskjelleren. Frostating lagmannsrett årsmelding 5

6 Behovet for større rettssaler øker bl.a. som følge av en utvikling mot større straffesaker med flere tiltalte og forsvarere. Krav til fysisk sikring og teknisk utrustning, som for eksempel utstyr og fasiliteter for simultantolking, er en konsekvens av den samme utviklingen. De tre domstolene i Trondheim tinghus vil sammen initiere en planprosess hvor blant annet arealbehov og fysiske sikringstiltak vil bli utredet. Samtidig må service og åpenhet i forhold til mennesker som med eller mot sin vilje besøker tinghuset ivaretas på en tidsmessig måte. Her ligger betydelige utfordringer. I 2004 ble det oppstartet et prosjekt som etter hvert vil kunne få stor praktisk betydning for domstolene og deres brukere, nemlig utprøving av videokonferanseutstyr i rettssaler og møterom. Denne teknologien, som har vært i bruk i mange år, muliggjør fjernavhør av vitner og andre aktører ved toveis lyd - og bildeoverføring. Frostating lagmannsrett og Trondheim tingrett er deltakere i prosjektet sammen med domstolene i Tromsø, Oslo tingrett og Domstoladministrasjonen/Justisdepartementet. Lagmannsrettens ledelse og dommere har i 2004 arbeidet videre med endring av holdninger og rutiner med sikte på omstilling til en mer aktiv saksstyring fra domstolens side. Behovet for aktiv saksforberedelse og saksstyring er i utgangspunktet det samme ved alle typer saker. 6 Frostating lagmannsrett årsmelding

7 Det vises for så vidt til forslaget til ny tvistelov og til toneangivende uttalelser i media om mangelfull dommerstyring av straffesaker. Frostating har erfart at mer offensiv saksforberedelse/saksstyring virker tids - og ressursbesparende. Dette omstillingsarbeidet vil derfor bli videreført og prioritert i Forsøk med rettsmekling synes å ha vært en suksess, særlig ved de tingretter som har vært mest aktive på dette område. Fra 1. april 2005 åpnes det for rettsmekling ved Frostating lagmannsrett, noe vi har positive forventninger til. 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon Frostating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter. Domstolen har sitt hovedsete i Trondheim. Geografisk dekker domstolen Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker. I lagdømmet var det pr 1. januar 2004 tilsammen innbyggere: Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Innenfor lagmannsrettens jurisdiksjonsområde var det pr 31. desember 2004 følgende 10 førsteinstansdomstoler: Søre Sunnmøre tingrett, Volda Romsdal tingrett, Molde Fosen tingrett, Brekstad Trondheim tingrett, Trondheim Inderøy tingrett, Steinkjer Sunnmøre tingrett, Ålesund Nordmøre tingrett, Kristiansund Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim Stjør- og Verdal tingrett, Levanger Namdal tingrett, Namsos Dessuten er det innen lagdømmet følgende jordskifteretter: Sunnmøre jordskifterett, Ørsta Nordmøre jordskifterett, Surnadal Nord-Trøndelag jordskifterett, Steinkjer Romsdal jordskifterett, Molde Sør-Trøndelag jordskifterett, Trondheim Det er en felles jordskifteoverrett for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag: Frostating jordskifteoverrett, Molde. Frostating lagmannsrett årsmelding 7

8 4. Ansatte i 2004 Frostating lagmannsrett har 17 faste dommerembeter, 9 saksbehandlerstillinger og en stilling som administrasjonssjef. Dertil er en saksbehandlerstilling knyttet til tinghusforvaltningen (sentralbord og informasjon). Lagmannsretten hadde i 2004 følgende personell: Lagmannsrettens ansatte, pr. desember 2004 Dommere: Førstelagmann Kjell Buer, f i Oslo, cand.jur. 1969, utnevnt lagdommer 1983, lagmann fra 1996, førstelagmann fra Dommerfullmektig i Midt-Trøndelag. Advokatvirksomhet i eget firma i Trondheim. Møterett for Høyesterett fra Nestleder i Den Norske Dommerforening Leder i perioden Lagmann Olaf Jakhelln, f i Bodø, cand.jur. 1969, utnevnt lagdommer 1987, lagmann fra Politifullmektig i Stavanger, dommerfullmektig i Inderøy, advokatfullmektig i Stavanger. Advokat i eget firma i Bodø, statsadvokat i Trondheim, konstituert rådmann i Hvaler. 8 Frostating lagmannsrett årsmelding

9 Lagmann Aage Rundberget, f i Våler i Solør, cand.jur. 1971, utnevnt lagdommer 1992, lagmann fra Saksbehandler og avdelingsdirektør i Justisdepartementet, utreder i R-direktoratet (Statskonsult), dommerfullmektig på Voss, konstituert byrettsdommer i Bergen, fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, konstituert fylkesmann i Sør-Trøndelag. Lagdommer Sverre Erik Jebens, f i Bergen, cand.jur. 1977, utnevnt Vit. ass. ved Nordisk institutt for sjørett og Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig i Inderøy, advokatfullmektig i Trondheim. Politiadjutant i Trondheim, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, kommuneadvokat i Trondheim. Permisjon fra november 2004 for å tjenestegjøre som dommer ved Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Lagdommer Mats Stensrud, f i Trondheim, cand.jur. 1977, utnevnt Vit.ass. ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, leder for juridisk avdeling i Forretningsbanken AS, dommerfullmektig i Midt-Trøndelag, advokat i eget firma i Trondheim. Lagdommer Randi Grøndalen, f i Åmot i Østerdalen, cand.jur. 1979, utnevnt Konsulent i Miljøverndepartementet, dommerfullmektig hos byfogden i Trondheim, advokat i Forretningsbanken AS. Lagdommer Nina Mår, f i Oslo, cand.jur. 1982, utnevnt i Konsulent i Arbeidstilsynet, bedriftskonsulent i Christiania Bank og Kreditkasse, dommerfullm./ konstituert sorenskriver i Midt-Trøndelag, dommer ved Trondheim byrett. Permisjon fra februar Utnevnt til dommer ved Asker og Bærum tingrett i januar Lagdommer Gunnar Greger Hagen, f i Strinda, cand.jur. 1975, utnevnt i Vit.ass. ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo, konsulent i Statens bygge- og eiendomsdirektorat i Oslo, dommerfullmektig i Midt-Trøndelag, advokat i eget firma i Trondheim. Lagdommer Sissel Endresen, f. 1949, Bø i Vesterålen, cand.jur. 1977, utnevnt i Førstesekretær hos Fylkesskattesjefen i Telemark, førstekonsulent hos Forbrukerombudet, dommerfullmektig i Eidsvoll, advokat i eget firma på Eidsvoll, Frostating lagmannsrett årsmelding 9

10 kontorsjef hos Forbrukerombudet, advokat og senere kommuneadvokat i Trondheim, dommer ved Trondheim byrett. Permisjon fra oktober Lagdommer Ole Johan Lund, f i Trondheim, cand.jur. 1972, utnevnt i Saksbehandler i Miljøverndepartementet, dommerfullmektig i Orkdal, kontorsjef hos Fylkeslegen i Sør-Trøndelag, direktør ved Reitgjerdet sykehus, direktør for HVPU i Sør-Trøndelag, rådmann i Melhus, fylkesrådmann i Sør-Trøndelag. Lagdommer Hans O. Kveli, f i Lierne, cand.jur. 1969, utnevnt Konsulent i Kommunaldepartementet, dommerfullmektig i Levanger, konsulent hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, advokat i eget firma i Steinkjer. Lagdommer Arve Rosvold Alver, f i Stjørdal, cand.jur. 1976, utnevnt Dommerfullmektig i Lofoten, advokatfullmektig i Bergen. Leder for juridisk avdeling Forretningsbanken AS og Fokus Bank AS region nord. Egen advokatvirksomhet i Stjørdal og Trondheim. Møterett for Høyesterett Lagdommer Dag Brathole, f i Haugesund, cand.jur. i 1977, utnevnt i Konsulent i Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Nordmøre herredsrett, advokat i Kreditkassen, advokat i eget firma i Kristiansund N. Lagdommer Hans Christian Hoff, f i Oslo, cand.jur. 1971, utnevnt i Konsulent i Rikstrygdeverket, førstekonsulent i Justisdepartementet, dommerfullmektig i Ofoten, politifullmektig i Narvik, statsadvokatfullmektig i Trondheim, sorenskriver i Namdal, sorenskriver og senere herredsrettsdommer i Ofoten. Lagdommer Arne K. Uggerud, f i Lærdal, cand.jur. 1984, utnevnt Saksbehandler i Justisdepartementet, dommerfullmektig i Sør-Østerdal, politijurist ved Uttrøndelag politikammer, advokatfullmektig i Oslo, statsadvokat i Trondheim. Lagdommer Jon Kapelrud, f i Lillehammer, cand.jur. i 1974, utnevnt 2002, Orlogskaptein (R), Forsvarets Høgskoles Hovedkurs , Nato Defence College, Roma, Reserve Officers` Course Byråsjef i Justisdepartementet, prosjektleder for organisasjonsutvikling i politiet, og leder for internasjonale forhandlinger om 10 Frostating lagmannsrett årsmelding

11 bekjempelse av narkotika og økonomisk kriminalitet. Dommerfullmektig i Lier, Røyken og Hurum, byrettsdommer i Drammen. Lagdommer Knut Røstum, f i Trondheim, cand.jur i 1974, utnevnt i 2002, politifullmektig i Trondheim, dommerfullmektig i Orkdal, advokat i eget firma i Trondheim. Møterett for Høyesterett Lagdommer Kari Lynne, f i Ski, cand.jur. i 1981, utnevnt i 2002, konsulent i Handels- og skipsfartsdepartementet, politiinspektør/påtaleleder ved Trondheim politidistrikt, dommerfullmektig hos byfogden i Trondheim, statsadvokat i Trondheim, kst. sorenskriver i Orkdal, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett. Lagdommer Roger Faanes, f i Trondheim, cand.jur. i 1976, utnevnt i Dommerfullmektig i Fosen tingrett, konsulent i Aust-Agder fylkeskommune, advokat i Ørland, tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett. Lagdommer Ivar Sølberg, f i Ålesund, cand. jur. 1984, utnevnt i Konsulent i Justisdepartmentet, politifullmektig i Østerdal og Hamar politidistrikter, dommerfullmektig i Sør-Hedmark, førstekonsulent hos fylkesmannen i Hedmark, advokat i eget firma i Ålesund. Tiltrer i mars Ekstraordinære lagdommere er pensjonerte dommere, eventuelt andre jurister, konstituert av Domstoladministrasjonen til å gjøre tjeneste i lagmannsretten etter domstolens behov. Konstitusjonen gjelder normalt ett år ad gangen. I 2004 har følgende personer gjort tjeneste som ekstraordinære lagdommere: Førstelagmann Sverre Dragsten Byrettsdommer Nanne Kindt Grut Sorenskriver Bård Olav Røsæg Advokat Guri Grønflaten Advokat Turid Skaar Høyesterettsadvokat Nils Moe Ekstraordinær lagdommer Nanne Kindt Grut Frostating lagmannsrett årsmelding 11

12 Administrasjonssjef: Nina Skaanes Engebretsen (til ) Gunnar Egil Røv (fra ) Saksbehandlere: Rådgiver Solveig Hanger, regnskap/økonomi/ikt Førstekonsulent Guri Smiseth, straffesaker/beramming/bemanning Førstekonsulent Berit Riibe Ditlevsen, regnskap/økonomi Konsulent Unni Solberg, ekspedisjon, saksbehandling, (50%) Konsulent Berit Høgnes, berammer Konsulent Maria Elena Sotuyo, ekspedisjon/straffesaker Konsulent Elisabeth Wråli, ekspedisjon/regnskap/data Førstesekretær Birthe E. Røed Knudtzon, ekspedisjon/bibliotek Førstesekretær Ida Næverlid Grinnen, ekspedisjon/saksbehandling Førstesekretær Turid A.M. Johansen, ekspedisjon/saksbehandling (50%) Konsulent Eli Lyng, tinghusets fellesfunksjoner (sentralbord/informasjon) Rettsbetjenter (ikke fast ansatte i lagmannretten): Pål Almås Trondheim Per Magnar Guldseth Trondheim Albert Granum Trondheim Steinar Gjeitnes Molde/Kristiansund Øyvind Fiskerstrand Ålesund 12 Frostating lagmannsrett årsmelding

13 5. Sakstyper Statistikk Behandlingstid Lagmannsrettens virksomhet kan inndeles i to hovedområder - behandling av straffesaker og sivile saker. 5.1 Straffesaker. To-instansreformen, som trådte i kraft 1. august 1995, innebærer at skyldspørsmålet skal kunne prøves to ganger. Derfor starter alle straffesaker i tingretten. Tingrettens dommer, og vedtatte forelegg, kan ankes til lagmannsretten. Lagmannsrettens virkefelt i straffesaker er derved kraftig utvidet i forhold til tidligere ordning. En anke som kommer inn til lagmannsretten behandles først av tre dommere som ankeprøvingssak. Anker som angår forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, skal fremmes til ankeforhandling dersom de formelle vilkår for øvrig er tilfredsstilt. Anker over forhold hvor påtalemyndigheten ikke har påstått, og det ikke er idømt annen reaksjon enn bot eller inndragning, kan ikke fremmes til ankebehandling uten lagmannsrettens samtykke. I andre saker kan anken nektes fremmet når lagmannsretten enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem. Anke fra påtalemyndigheten kan også, selv om det gjelder en forbrytelse som har en strafferamme på mer enn fengsel i seks år, nektes fremmet når retten finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller det ellers ikke er grunn til at anken blir prøvd. En anke til lagmannsretten kan være fullstendig eller begrenset. Om rettens sammensetning ved de forskjellige anker vises det til redegjørelsen nedenfor. I 2004 innkom det til lagmannsretten 364 straffesaksanker. Tilsvarende tall i 2003 var 382. I det følgende vises fordelingen på de viktigste sakgrupper Jurysaker (lagrettesaker) I 2004 behandlet Frostating lagmannsrett 38 jurysaker. I en sak kan det være flere tiltalte. Som jurysaker går som hovedregel ankesaker som gjelder forbrytelser som kan medføre fengselsstraff i mer enn seks år når anken omfatter bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Skyldspørsmålet avgjøres av en lagrette (jury) på ti legfolk. Lagretten i den enkelte sak trekkes ved databasert loddtrekning. Lagretten skal være sammensatt med jevnest mulig kjønnsfordeling. Frostating lagmannsrett årsmelding 13

14 Domfellelse i en sak forutsetter at minimum sju lagrettemedlemmer finner tiltalte skyldig. Lagrettens avgjørelse vil normalt være den endelige, men rettens juridiske dommere kan i særlige tilfeller sette avgjørelsen til side. Straffutmålingen i jurysaker avgjøres av rettens tre juridiske dommere sammen med lagrettens ordfører og tre av lagrettens medlemmer som uttas ved loddtrekning. Loddtrekning i lagrettesak Lagrettemedlemmer og meddommere, jf nedenfor, velges av den enkelte kommune i et antall avhengig av kommunens størrelse. Det totale antall lagrettemedlemmer og meddommere (også for sivile saker) til disposisjon for Frostating lagmannsrett i valgperioden er For Trøndelagfylkene behandles jurysakene i Trondheim tinghus, mens de for Møre og Romsdal behandles i tinghusene i Ålesund, Molde og Kristiansund Meddomsrettssaker I 2004 behandlet lagmannsretten 48 meddomsrettsaker. Retten settes i meddomsrettssaker med tre juridiske dommere og fire legdommere. Ved en fullstendig anke behandler den samlede rett både skyldspørsmålet og eventuell straffreaksjon. Ved avgjørelsen av skyldspørsmålet må minimum fem av rettens sju medlemmer stemme for fellelse for at tiltalte skal finnes skyldig. 14 Frostating lagmannsrett årsmelding

15 Meddomsrett anvendes i følgende saker: 1. Straffutmålingsanker som omfatter forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år. 2. Fullstendige anker (bevisanker) i saker med strafferamme under seks år, herunder saker om bot og inndragning. 3. Ved ny behandling av saker hvor de juridiske dommere har satt lagrettens kjennelse mht skyldspørsmålet til side Ankesaker med tre juridiske dommere I ankesaker som ikke krever behandling med jury eller meddommere, jf pkt og 5.1.2, settes lagmannsretten med tre juridiske dommere. Hvis det eksempelvis er anket bare over rettsanvendelsen, saksbehandlingen eller straffutmålingen, avgjøres følgelig anken av de juridiske dommerne alene. Frostating lagmannsrett behandlet 42 slike saker i Tre fagdommere klar for innsats i Kristiansund Frostating lagmannsrett årsmelding 15

16 5.1.4 Straffekjæremål Frostating lagmannsrett behandlet 328 straffekjæremål i I all hovedsak gjelder straffekjæremål overprøving av tingrettens avgjørelser knyttet til politiets begjæringer om varetektsfengsling og fortsatt beslag av førerkort. Behandlingen skjer normalt på grunnlag av det foreliggende skriftlige materiale, vanligvis forklaringer avgitt for politiet. Avgjørelsen treffes av tre lagdommere Begjæring om gjenopptakelse. Krav om erstatning i anledning strafforfølgning. I 2004 behandlet lagmannsretten én begjæring om gjenopptakelse av straffedom avsagt av lagmannsretten. Dertil ble det avsagt en frifinnende dom i tidligere gjenopptatt sak. Den nyopprettede Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker behandler gjenopptakelsesbegjæringer fremmet etter 1. januar 2004, d.v.s. at denne sakgruppen nå i praksis er opphørt for lagmannsretten. Fra samme dag gjelder nye regler om behandlingen av krav om erstatning i andledning strafforfølgning. Krav skal nå fremmes via politiet til Justisdepartementet, som avgjør dem. Saksgruppen er dermed ute av lagmannsretten Sammendrag statistikk - behandlede straffesaker Fagdommersaker Meddommersaker Ankeprøving Straffekjæremål Jurysaker 16 Frostating lagmannsrett årsmelding

17 5.1.7 Resultatstatistikk straffesaker 2004 I. Fullstendige anker: Strengere Samme res Hevet/Avvist Frifinnelse Mildere Anke fra påtalem. (12) Anke fra domfelte (80) II. Begrensede anker: Samme res Hevet/Avvist Strengere Frifinnelse Mildere Anke fra påtalem. (19) Anke fra domfelte (43) III. Avsluttet uten ankeforhandling: Samme res Mildere Strengere Hevet/Avvist Anke fra påtalem. (3) Anke fra domfelte (26) Frostating lagmannsrett årsmelding 17

18 5.2 Sivile saker Ankesaker Lagmannsretten er ankeinstans i sivile saker (tvistemål) avgjort i tingrettene og for visse avgjørelser i jordskifterettene. Etter tvistemålsloven 356 kan imidlertid (i 2004) anke til lagmannsrett ikke fremmes uten rettens samtykke når anken gjelder en formuesverdi under kr ,-. Ankegebyret til staten var fra første juli 2004 kr for én rettsdag, med økning etter en degressiv skala for antall rettsdager. En del saktyper, f. eks. familiesaker, er fritatt for behandlingsgebyr ved domstolene. Ankesakene avgjøres på grunnlag av muntlig rettsforhandling - ankeforhandling. Retten settes alltid med tre juridiske dommere. Partene kan i tillegg begjære retten satt med to eller fire meddommere trukket av lagsognets faste utvalg. Hvor det kreves særlig kyndighet, kan retten oppnevne meddommere med særlig kunnskap innen det område saken gjelder og om nødvendig gå utenom de faste utvalgene. I visse tilfelle kan lagmannsretten beslutte skriftlig behandling av en ankesak. Lagmannsretten settes da med tre juridiske dommere som treffer avgjørelse på grunnlag av sakens skriftlige materiale. De sivile saker fra Trøndelag behandles vanligvis i Trondheim tinghus. Sakene fra Møre og Romsdal behandles normalt i tinghusene i Kristiansund, Molde og Ålesund. Hvor lagmannsretten finner det praktisk av hensyn til parter, vitner, befaring/besiktigelse m.v., kan ankeforhandling holdes andre steder. Innkomne sivile ankesaker var 205 i 2004 mot 208 i Tallene inkluderer 12 førsteinstanssaker, jf. punkt I alt 213 saker ble avsluttet i Av disse ble ca. halvparten realitetsavgjort. I de øvrige sakene ble det inngått rettsforlik eller sakene ble avvist eller hevet som følge av utenrettslig forlik. Beholdningen av sivile ankesaker pr var Frostating lagmannsrett årsmelding

19 5.2.2 Førsteinstanssaker. Gjenopptakelsessaker. Etter 23 i Trygderettsloven av 16. desember 1966 kan domstolene prøve lovligheten av Trygderettens kjennelser. Søksmål til prøvelse av slike saker bringes inn for lagmannsretten ved stevning. Frostating lagmannsrett mottok i førsteinstanssaker. I 2004 mottok lagmannsretten 2 begjæringer om gjenopptakelse av sivil ankesak Sivile kjæremål Kjæremål er rettsmiddelet mot avgjørelser fra som ikke kan påankes. I 2004 mottok Frostating lagmannsrett 138 sivile kjæremål mot 126 i Beholdningen av ubehandlede kjæremål pr var 19. Kjæremålene avgjøres som hovedregel etter skriftlige innlegg hvor partene redegjør for sine standpunkter. Retten kan imidlertid beslutte muntlig forhandling hvor dette finnes formålstjenlig. Sivile kjæremål har i Frostating tradisjonelt vært en salderingspost ved prioriteringen av saker, og gjennomsnittlig behandlingstid er ikke tilfredsstillende. Lagmannsretten har her et forbedringspotensiale Overskjønn Etter gjeldende skjønnsordning er lagmannsretten overskjønnsinstans. Overskjønn settes normalt med en lagdommer som rettens formann og fire skjønnsmenn oppnevnt for den enkelte sak. Skjønnssakene knytter seg ofte til det offentliges erverv (ekspropriasjon) av fast eiendom og rettigheter. Overskjønnssaker behandles vanligvis i befaringssesongen april - oktober. I Frostating behandles overskjønn av to dommere i turnus på to - tre år. I 2004 mottok lagmannsretten 12 overskjønnsbegjæringer. 12 overskjønn ble behandlet i Beholdningen pr var seks saker, det samme som ved forrige årsskifte. Samtlige overskjønn i beholdningen ved årsskiftet 2004/2005 påregnes avviklet i Frostating lagmannsrett årsmelding 19

20 5.2.5 Sammendragsstatistikk - sivile saker, kjæremål og overskjønn. Ankesaker Kjæremål Overskjønn Innkomne Beholding Innkomne Beholding Innkomne Beholding Frostating lagmannsrett årsmelding

21 I 2004 sluttbehandlet Høyesterett 173 saker fra Frostating lagmannsrett med følgende utfall: Sivile saker Ankesaker: Kjæremål: Nektet fremmet 51 Avvist 3 Stadfestet 1 Forkastet 14 Endret 3 Stadfestet 7 Hevet 2 Hevet Straffesaker Ankesaker: Kjæremål: Avvist 0 Avvist 2 Nektet fremmet 23 Forkastet 46 Forkastet 6 Stadfestet 0 Endret 7 Opphevet 4 Opphevet 3 Hevet 0 Hevet 1 52 Frifunnet 0 40 Frostating lagmannsrett årsmelding 21

22 5.3 Mål for saksbehandlingstid Justisdepartementet fastsatte i sin tid, med tilslutning fra Stortinget, mål for saksbehandlingstiden ved domstolene, uttrykt i form av norm for lengste, gjennomsnittlige saksbehandlingstid for henholdsvis straffesaker og sivile saker. For lagmannsrettene er kravet for straffesaker tre måneder fra saken kom inn til dom er avsagt, og for sivile saker tilsvarende seks måneder. Da noen typer saker ved lov er gitt særlig prioritert, for eksempel saker hvor tiltalte er varetektfengslet, vil saksbehandlingstiden kunne variere betydelig. For kjæremål er ikke saksbehandlingstiden tilsvarende målsatt, men for fengslingssaker gjelder det selvsagte at kjæremålet skal behandles snarest mulig, jfr straffeprosessloven 380. Det følger ellers av sakens karakter at enkelte typer midlertidige beslutninger må treffes hurtig ut fra sitt formål, mens andre avgjørelser uten større skade kan vente, f. eks. kjæremål over saksomkostningsavgjørelser. Som nevnt foran i årsmeldingen er det grunn til å se kritisk på saksbehandlingstiden for særlig sivile kjæremål. Overgangen til det nye saksbehandlingssystemet LOVISA i mars 2003 har ennå ikke medført påviselig effektivisering i form av gjennomsnittlig kortere saksbehandlingstid. Vi forventer at dette vil skje etter hvert som systemets driftssikkerhet og brukervennlighet bedres samt at brukerferdighetene øker. Det synes å være langt igjen før gevinster i form av sikrere informasjonsflyt og lettere tilgang til planleggings og styringsdata kan tas ut. Som prøve og pilotdomstol har Frostating lagmannsrett hatt rik anledning til å erfare LOVISA s styrke og svakheter. Våre medarbeidere har en jevnt over grunnleggende positiv holdning til prosjektet og vi ønsker å bidra aktivt til systemets videreutvikling. 22 Frostating lagmannsrett årsmelding

23 6. Lokalforhold, teknisk utstyr og arbeidsmiljø Trondheim tinghus, som er Frostating lagmannsretts hovedsete, ble på førsten av 90-tallet totalrenovert. Betydelig ombygging ble gjort også i 2002/2003 i forbindelse med sammenslåing av tingretter i Sør-Trøndelag. Etter ombyggingen disponerer lagmannsretten fire rettssaler, bibliotek, konferanserom samt egne kontorer til alle dommere og saksbehandlere. Noe mer sambruk av tinghusets rettssaler og møterom er blitt nødvendig som følge av økende aktivitet i de tre herværende domstolene. Fra lagmannsrettens bibliotek Lagmannsrettens rettssaler i Trondheim, Ålesund, Molde og Kristiansund holder en tidsmessig standard med hensyn til innredning og utstyr. Levetiden for audiovisuelt utstyr og informasjonsteknologi generelt blir imidlertid stadig kortere, med tilhørende krav til oppdatering og fornyelse. Bruk av audiovisuell kommunikasjon (videokonferanse) ved rettsforhandlinger er eksempel på tiltak som etterhvert vil utløse nye investeringsbehov. Domstolens brukere og ansatte forventer i dag tidsmessige lokaler og utstyr. Effektivitet, trivsel og et godt arbeidsmiljø påvirkes i stor grad av våre fysiske omgivelser og hjelpemidler. Lagmannsretten har derfor prioritert tekniske oppgraderinger etter hvert som økonomien har gjort det mulig. Lagmannsretten er knyttet til det landsomfattende Domstolnettet og benytter fellessystemene Agresso og LOVISA for behandling av regnskap, sakregistrering, tekstproduksjon med mer. Frostating lagmannsrett årsmelding 23

24 Fra 2002 er også rettssalene og dommerkontorene i Ålesund, Molde og Kristiansund tilknyttet Domstolnettet slik at i hovedsak all saksbehandling og kommunikasjon kan skje fra de nevnte stedene. Lagmannsrettssalen i Ålesund Hjemmekontorløsning med tilgang til Domstolnettet er tatt i bruk av domstolledelsen og forutsettes etter hvert å bli gjengelig for flere. E-post benyttes i stor grad, også ved kommunikasjon med advokatene. I 2002 fikk lagmannsretten egen hjemmeside på Internett gjennom en felles domstolsportal. Denne løsningen har imidlertid ikke fungert fullt tilfredsstillende, og Frostating har ved årsskiftet 2004/2005 ved hjelp av et lokalt web-selskap fått utviklet en ny hjemmeside. I den forbindelse tas også i bruk en ny og hurtigere publiseringsløsning for egne avgjørelser. Lagmannsrettens bibliotek er innlagt på standard bibliotekprogram. Lagmannsrettens avgjørelser f.o.m ligger på Lovdata. Arbeidsmiljøet er meget godt, både hva angår de psyko-sosiale forhold og det fysiske arbeidsmiljø. Kontorforholdene for dommere og saksbehandlere er nå svært tilfredsstillende. En lenge ønsket utvidelse og utbedring av ekspedisjonslokalene i 2. etasje med tilhørende pauserom er gjennomført i første halvår Den kjønnsmessige likestillingen innen saksbehandler- og dommerkorpset er ikke tilfredsstillende. Dette gjenspeiler søkningen til ledige stillinger, som fortsatt domineres av kvinner, respektive menn. 24 Frostating lagmannsrett årsmelding

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005)

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005) 15.03.04 12:11 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6 etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om urett og feil som måtte være

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I JORDSKIFTEVERKET

ORGANISASJONSUTVIKLING I JORDSKIFTEVERKET ORGANISASJONSUTVIKLING I JORDSKIFTEVERKET Til Landbruksdepartementet Prosjektgruppa for organisasjonsutvilding ijordskifteverket ble oppnevnt ved brev av 11. november 1998. Av mandatet fremgår det at prosjektgruppa

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28.

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28. NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005 Kundene skal føle seg ivaretatt Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 Uten blanke ark SIDE 28 Foto: Roy Storvik Ny lov om voldgift bør voldgift brukes? Den nye loven om voldgift

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer