Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT"

Transkript

1 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall, 11 rettssaler, seremonirom, undervisningsrom, møterom, kantine og kontoravdelinger. Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av de seks lagmannsrettene i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen. Vårt hovedmål er å holde høyest mulig kvalitet på alle rettsavgjørelser og å legge til rette for mest mulig effektiv saksbehandling. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, som sammen med lagmann og administrasjonssjef har ansvar for den daglige drift. Domstolen har i tillegg 14 lagdommere og 9 saksbehandlere. Lagmannsretten har knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere, disse er dommere som har gått av med pensjon. Lagmannsretten benytter seg også av dommere fra tingretter eller andre lagmannsretter. Dette er dommere som tilkalles til den enkelte sak. Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i lagdømmet, og behandler så vel sivile saker som straffesaker og er første instans ved overprøving av saker som er behandlet i Trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn og anke over enkelte avgjørelser fra jordskifterettene og jordskifteoverettene. Å anke betyr at en sak bringes inn til ny behandling eller overprøving for en høyere domstol. Lagmannsrettens ekspedisjon.

2 I de sivile sakene er det domstolens oppgave å løse tvister mellom private eller mellom det offentlige og private. Hålogaland lagmannsrett sivile saker - straffesaker I 21 avgjorde lagmannsretten 931 saker, om lag det samme som i 9. Andelen av straffesaker har de senere år ligget på ca 2/3 av alle innkomne saker. I 21 har andelen sivile saker økt til vel 38 %. Sivile saker er mer omfattende og arbeidskrevende enn straffesakene, og legger beslag på størst del av lagmannsrettens arbeidsinnsats. Lagdommere i retten. Hålogaland lagmannsrett ankedomstol for hele Nord-Norge Hver sak avgjøres av tre dommere. Fra saken kommer inn til lagmannsretten og inntil den avgjøres ved ankeforhandling eller etter skriftlig behandling, forberedes den og følges opp av en dommer og en saksbehandler. Kvaliteten på vårt arbeid avhenger av alle de ansattes innsats. Hålogaland lagmannsrett behandler saker fra alle tingrettene og jordskifterettene i Nordland, Troms og Finnmark, og vårt geografiske området strekker seg fra Bindal kommune i sør til Sør-Varanger kommune i øst og Svalbard i nord. Selv om lagmannsretten har fast kontorsted i Tromsø, og de fleste rettsmøtene avvikles her, reiser dommerne i hele landsdelen og avholder ankeforhandlinger på ulike steder. I Nordland fylke har lagmannsretten faste rettssteder med egne lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste saker fra Nordland behandles der, med mindre det av hensyn til befaring eller andre særlige grunner er behov for å sette rett andre steder i fylket. Tilsvarende gjelder for Troms. Utenfor Tromsø er det særlig i Harstad lagmannsretten settes. Lagmannsretten mangler egnede lokaler for jurysaker i Vestfinnmark, noe som medfører at slike saker ofte behandles i Tromsø. Jurysaker fra Østfinnmark behandles i Fylkestingssalen i Vadsø, og for andre typer saker fra Finnmark settes retten ved behov på ulike steder i fylket. Hålogaland lagmannsrett omtales av denne grunn som en reisende domstol. Alle dommerne og flere av saksbehandlerne deltar i reisevirksomheten, og utfører en betydelig del av sitt arbeid utenfor Tromsø. Rettssaker utenfor Tromsø medførte i 21 totalt 555 reisedøgn med overnatting fordelt på 15,8 dommerårsverk. Antall reisedager varierer noe fra år til år. Dommerne har i 21 hatt en overvekt med arbeid med de sivile sakene. Saksbehandlerne vil derimot bruke mer av sin tid på straffesakene, både som protokollførere i de større sakene og ved mer deltakelse i saksforberedelse, kontakt med meddommere og vitner og ved avslutning av sakene. Selv om antall straffesaker har gått ned, var det i 21 like mange straffesaker til muntlig behandling som året før fordi andelen av saker som ble henvist til ankeforhandling økte betraktelig. Vi fikk for to år siden en dreining ved prøving av straffesaker ved at det har vært en sterk øking av bevisanker, det vil si at skyldspørsmålet i straffesaken behandles fullt ut på nytt i lagmannsretten etter en muntlig forhandling. Samtidig har fagdommersakene, det vil i hovedsak si saker hvor bare spørsmålet om fastsettelse av straffen er til behandling, gått ned. Denne tendensen har holdt seg i 21. Dommernes ansvar er forskjellig for de ulike sakene. Dommeren har nå fått en mer aktiv rolle under saksforberedelsen og avviklingen av ankeforhandlingen i de sivile sakene. I tillegg skal dommeren på et hvert trinn i saken vurdere om partene kan forlikes gjennom mekling. Men det er partene som har ansvaret for å opplyse saken, framskaffe bevis osv. Det er partene selv som setter rammene for hva som skal behandles. I straffesakene er det påtalemyndigheten som har ansvaret for bevisene, men her har dommerne en mer selvstendig rolle knyttet til sakens opplysning og kan for eksempel bestemme at nye bevis må innhentes og framlegges. Over år har sakstilgangen til lagmannsretten vært relativt stabil, men det innbyrdes forhold mellom sakstypene skifter. For 21 har dette medført at flere arbeidskrevende sivile saker har kommet inn. Ut fra sakstallene til tingrettene siste halvår 21, kan det se ut til at tendensen med økt andel av sivile saker vil fortsette i 211, da de største tingrettene har hatt en øking i sivile saker og nedgang i straffesaker. Avgjorte saker Førstelagmann Arild O. Eidesen Sivile ankesaker inkl. overskjønn og trygdesaker Sivile anker over beslutninger og kjennelser Straffesaker anker Straffeanker over beslutninger og kjennelser

3 Silingsordningen for anker over dommer i straffesaker Både de domfelte og påtalemyndigheten kan anke til lagmannsretten over straffedommer avsagt av tingretten. Anken kan rette seg mot bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, saksbehandlingen og/eller reaksjonsfastsettelsen. Den som er fornærmet eller krenket ved en straffbar handling har ikke selvstendig rett til å anke straffesaken dersom han eller hun er misfornøyd med tingrettens dom. Fornærmede har imidlertid anledning til å anke særskilt over eventuelle erstatningskrav som er behandlet i tingretten, men slik anke følger reglene om anke over sivile dommer hvis ikke straffesaken også skal behandles på nytt. Den som i tingretten er domfelt for et forhold med strafferamme over 6 års fengsel blant annet for alvorlig volds eller sedelighetsforbrytelse, grovt ran, grov korrupsjon eller grov narkotikaforbrytelse har krav på å få sin anke behandlet i lagmannsretten. Når en slik ankesak kommer inn til lagmannsretten blir den undergitt en formell prøving, blant annet med hensyn til om formkravene for anke er oppfylt og om ankefristen er overholdt. Deretter blir det oppnevnt offentlig forsvarer og eventuelt bistandsadvokat, og tid og sted for muntlig ankeforhandling blir fastsatt. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til tiltaltes gunst og som gjelder en handling med strafferamme over 6 år, kan nektes fremmet for lagmannsretten dersom retten etter en skriftlig prøving av saken mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning eller det for øvrig ikke er grunn til å prøve anken. Den største andelen straffesaker som ankes til lagmannsretten gjelder forhold hvor det er idømt fengselsstraff, men hvor strafferammen for handlingen ikke overstiger 6 års fengsel. For slike saker kan lagmannsretten etter en skriftlig behandling av tre dommere nekte å fremme anken til ankeforhandling dersom retten enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem. For anker fra påtalemyndigheten som ikke er til domfeltes gunst, kan anken også nektes fremmet dersom den gjelder spørsmål av mindre betydning eller dommerne for øvrig mener at det ikke er grunn til å prøve anken. En beslutning om å nekte å fremme en anke fra en domfelt må begrunnes skriftlig. Domfelte skal gjennom begrunnelsen kunne se at de tre lagdommerne som behandlet saken, foretok en reell prøving av anken, det vil si at domfeltes innsigelser til tingrettens dom ble tilstrekkelig vurdert, før beslutningen ble tatt. Straffesaker mot foretak behandles også etter disse reglene, selv om dommen bare går ut på bøtestraff. Dersom tingrettens dom gjelder en eller flere handlinger hvor påtalemyndigheten ikke har påstått og tingretten heller ikke har idømt annen reaksjon enn bot, inndragning og/eller tap av førerett, kan anke bare fremmes for lagmannsretten dersom det foreligger særlige grunner til det. Slike saker gjelder vanligvis straffbare forhold av mindre alvorlighet, og hvor det ikke er grunn til å prøve saken gjentatte ganger i rettsapparatet. Dersom saken Avgjorte I straffesakene saker tas det stilling til om et eller flere straffbare forhold er begått og i så fall hvilken straff dette skal medføre. Straffesakene bringes inn for domstolene av påtale- 6 myndigheten, dvs. statsadvokatene og politiet. er av prinsipiell art eller den idømte bot svært høy, kan dette tilsi at lagmannsretten likevel bør gi samtykke til at anken behandles. En beslutning om ikke å gi samtykke skal, når særlige grunner tilsier det, begrunnes skriftlig. Avgjorte I 21 ble saker ca. 33 % av ankene i saker med strafferamme under 6 år og bøtesakene henvist til ankeforhandling. Lagmannsrettens beslutning om helt eller delvis å nekte en anke fremmet til 6 ankeforhandling, kan ankes til Høyesteretts ankeutvalg. Anken 5 kan bare rette seg mot lagmannsrettens saksbehandling. Partene i straffesaken siktede og påtalemyndigheten har også anledning til å be Sivile lagmannsretten ankesaker inkl. overskjønn om å og omgjøre trygdesaker sin nektelsesbeslutning Felles Straffeanker for alle over sakskategorier beslutninger og er kjennelser at lagmannsretten etter den skriftlige behandlingen av tre dommere i visse tilfeller kan avgjøre saken direkte i stedet for å henvise anken til ankeforhandling. Retten kan beslutte å oppheve den påankede dom, å frifinne den siktede fordi det påtalte forhold ikke er straffbart eller er foreldet, eller 4 endre 5 tingrettens 6 7 dom 8 til 9 siktedes 21 gunst, dersom den enstemmig Straffeanker finner det klart behandlet at dette må - bli og resultatet. andel I henvist 21 ble 12,3 % av Sivile ankesaker inkl. overskjønn og trygdesaker ankene til ankeforhandling Sivile avgjort anker over på beslutninger slik måte og kjennelser i stedet for å bli henvist til ankeforhandling. Straffesaker anker Av alle straffesaksankene som kom inn til lagmannsretten i 21 ble 51,8 % enten henvist eller avgjort på annen måte enn ved nektelse. Straffeanker 3 behandlet - og andel henvist 25 til ankeforhandling Straffesaker Straffeanker over beslutninger og kjennelser Sivile anker over beslutninger og kjennelser Straffesaker anker Nektet fremmet Avgjort skriftlig under ankesilling Henvist til ankeforhandling Nektet fremmet Avgjort skriftlig under ankesilling Henvist til ankeforhandling Straffesaker Innkomne 11 Avsluttet Saksbehandlingstid, henviste anker Innkomne Avsluttet

4 Straffesaker med jury Lekfolk har over lang tid hatt stor innflytelse ved behandling av straffesaker i Norge. I motsetning til i de fleste andre land, avgjøres skyldspørsmålet av et flertall tilfeldig utvalgte meddommere, både ved første gangs behandling i tingrettene og ved ankebehandling i lagmannsrettene. Mer enn 15. straffesaker hvor retten settes med 1 fagdommer og 2 meddommere, kommer inn til tingrettene hvert år, mens om lag 3.5 av sakene ble anket til lagmannsrettene i 21. Av disse var ca 9,5 % såkalte lagrettesaker (337), det vil si saker hvor skyldspørsmålet avgjøres av en jury. Dette er saker hvor tiltalte bestrider skyld og hvor minst ett straffebud han er tiltalt for har en strengere strafferamme enn fengsel i inntil 6 år. Det er ingen som i den offentlige debatten har reist spørsmål ved lekfolks avgjørende rolle i straffesakene, og noen endring av dette prinsipp er helt uaktuelt. I likhet med det offentliges vedtak med betydning for enkeltmennesker, blir alle dommer og kjennelser fra domstolene begrunnet. Det spesielle som har preget debatten rundt juryordningen, er at det eneste unntaket fra begrunnelsesplikten er avgjørelsen til en jury i disse alvorlige straffesakene. Juryen svarer bare ja eller nei på spørsmål om tiltaltes skyld, og den enkeltes stemmegiving er hemmelig. I Norge avgjøres med andre ord skyldspørsmålet i ca 98 % av alle straffesaker med begrunnelse av en meddomsrett med flertall av lekdommere, mens de resterende ca 2 % avgjøres ved juryens ubegrunnede nei eller ja-svar. i 1 sak om motarbeidelse av rettsvesenet og i saken om mordbrann. I de øvrige sakene ble de tiltalte funnet skyldige. Sedelighetssakene omhandlet dels seksuell omgang med mindreårige (under 16, 14 og 1 år), dels det man kan kalle overfallsvoldtekt og dels det som ofte kalles sovevoldtekt, det vil si seksuell omgang med en person som ikke er i stand til å motsette seg handlingen. I noen av sakene var det tatt ut tiltale for flere ulike forhold. 4 saker gjaldt overfallsvoldtekter. I 3 av disse ble tiltalte domfelt, og i 1 av sakene ble han frifunnet. I 4 av 1 saker om seksuell omgang med mindreårige endte sakene med frifinnelse, mens 2 av 8 saker om sovevoldtekt endte med frifinnelse. I omtrent halvparten av sakene hvor domfellelsen fra tingretten ble opprettholdt i lagmannsretten, ble straffen satt til det samme som tingretten hadde kommet til. I ca 21 % av sakene ble straffen strengere og i ca 29 % mildere. Saksbehandlingstid er Juryordningen er igjen under utredning av et lovutvalg som skal avgi innstilling i juni 211. I den forbindelse vil det våren 211 blant annet bli gjennomført en spørreundersøkelse blant alle lekdommere som deltar i jurysaker i perioden Sivile ankesaker Straffesaker, henviste anker Hålogaland lagmannsrett behandlet i jurysaker. I 32 av sakene var det tiltalte som anket over domfellelse fra tingretten, og i fire saker påtalemyndigheten som anket over frifinnelse. I 3 av sakene 1 fra påtalemyndigheten og 2 fra domfelte ble anken trukket før ankeforhandlingen. De 3 lagdommerne har mulighet for å sette juryens svar til side slik at saken må opp på ndel henvist nytt for en meddomsrett med 3 lagdommere og 4 meddommere. Dette skjedde i 1 sak i 21 hvor juryen svarte nei på spørsmålet om skyld. Saken endte med domfellelse i neste runde. 22 av jurysakene hvor det ble avholdt ankeforhandling gjaldt sedelighet. De øvrige sakene gjaldt drap (1), narkotika (4), grovt ran (2), motarbeiding av rettsvesenet (2), mordbrann (1) og falsk anklage (1). Resultatet ble frifinnelse i 7 av sedelighetssakene, i 1 sak om grovt ran (men de tiltalte ble domfelt for simpelt ran), Sivile ankesaker kesilling Henvist til ankeforhandling Innkomne Avsluttet Saksbehandlingstid Fra Tinghusets torgrom. 15

5 Tvistelovens betydning Den nye tvisteloven som trådte i kraft fra 1. januar 8, skal legge grunnlaget for en kulturendring blant dommere, advokater og parter når det gjelder behandlingen av sivile tvister. Det er lagt stor vekt på at partene skal forsøke å løse sine tvister i minnelighet. Dommeren skal drive aktiv saksstyring, det skal legges større vekt på saksforberedelsen og hovedforhandlingen skal gjøres kortere enn tidligere. Omfanget av saksbehandlingen må stå i rimelig forhold til tvistens betydning. For lagmannsretten er det viktigste rask beramming, deretter aktiv saksforberedelse for å gi hver sak nødvendig omfang. Dette var sentralt for lagmannsretten også tidligere, men tvisteloven har utvidet og styrket rettens mulighet til å styre saksforberedelsen. Både retten og de øvrige aktører drar positiv nytte av tilretteleggingen og klargjøringen under forberedelsen når ankeforhandlingen gjennomføres. De positive erfaringene gjelder ikke minst samarbeidet med prosessfullmektigene og bruken av planleggingsmøter. Tanken har vært at den tid som går med til grundig og aktiv saksforberedelse vil tas igjen ved raskere avvikling av selve ankeforhandlingen. Det har imidlertid så langt ikke slått til, men saksavviklingstidene har gått klart ned. Tidsbruken ved de muntlige forhandlingene vil det arbeides videre med. Viktige prinsipper i tvisteloven må etterleves og forbedres gjennom praksis. Loven legger opp til at man i lagmannsretten ikke trenger verken bevisførsel eller gjennomgang av ubestridt faktum, og at forhandlingene skal skje konsentrert og forsvarlig uten unødig tidsspille. Det er det som er omtvistet og tatt opp i anken man skal konsentrere seg om. Det er fremdeles behov for en kulturendring for å få dette gjennomført. Tvisteloven legger stor vekt på at tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Retten skal på ethvert trinn av saken vurdere muligheten for at partene kan komme til enighet. Dette skjer både ved at det tas initiativ til forliksforhandlinger under saksforberedelsen og ankeforhandlingen, samt ved rettsmekling. Hålogaland lagmannsrett rettsmekler i egnede saker dersom begge parter uttrykker positiv meklingsvilje. Direkte kontakt med advokatene tidlig i saksforberedelsen gjennom planleggingsmøte, har medført at det er noe interesse for rettsmekling, men generelt rettsmekler lagmannsretten lite. Likevel løses mange av sakene i minnelighet. Lite rettsmekling kan ha sammenheng med kort saksbehandlingstid (under 4 måneder), lange avstander, og at rettsmekling forgjeves kan ha vært forsøkt i tingretten. Det ble i 21 rettsmeklet i 5 saker i lagmannsretten, 4 av disse endte med forlik. Anker over sivile dommer Partene i en sivil sak kan anke tingrettens dom til lagmannsretten. Det samme gjelder for partene i en sak for jordskifteretten. Også saker fra Trygderetten kan bringes inn for lagmannsretten. For saker som gjelder formuesverdier og hvor verdien av anken for ankende part ikke overstiger 125 kroner, kreves lagmannsrettens samtykke for å få anken behandlet. saken til beløpsgrensen er at de samlede kostnader ved å føre en sivil sak for flere rettsinstanser fort kan komme til å overstige verdien av saken. Ved vurderingen av om samtykke bør gis skal lagmannsretten blant annet ta hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving og om det synes å være svakheter ved tingrettens dom eller behandlingen av saken. Grensen på 125 kroner ble innført ved tvisteloven som trådte i kraft 1. januar 8. I 21 ga Hålogaland lagmannsrett samtykke i 3 saker, mens 12 søknader ble avslått og 3 anker ble avvist på grunn av manglende innbetaling av gebyr. For saker med ankesum over 125 kroner eller for saker som gjelder ideelle interesser, for eksempel foreldreansvar eller oppsigelse i leie- eller arbeidsforhold, har lagmannsretten en svært begrenset adgang til å nekte anken fremmet. Ved tvisteloven ble det innført adgang for lagmannsretten til å nekte å fremme anken dersom tre dommere etter en skriftlig behandling av saken finner det klart at anken ikke vil føre frem. Før det treffes beslutning om å nekte anken fremmet, skal ankende part få anledning til å uttale seg om dette. Beslutningen må begrunnes skriftlig, slik at partene kan se at retten har foretatt en reell prøving av anken, det vil si at innsigelsene til tingrettens dom er blitt tilstrekkelig vurdert forut for beslutningen. Adgangen til å nekte en anke fremmet for lagmannsretten benyttes sjelden. I 21 skjedde dette bare i 6 saker, med andre ord i ca 3 % av sakene. For å få behandlet en barnevernsak for lagmannsretten må partene få lagmannsrettens samtykke. Utgangspunktet er at disse saker er endelig avgjort etter behandling både i fylkesnemnda og tingretten, og ny sak kan startes etter 1 år. Lagmannsretten fikk i 21 inn 17 søknader om samtykke til å behandle slike saker også i lagmannsretten. Ytterligere 2 saker innkommet i desember 9 ble behandlet. 1 sak ble avvist da den var framsatt for sent, og det ble gitt nødvendig samtykke i bare 1 sak. Tingrettene avholder skjønn for å fastsette erstatninger etter ekspropriasjon, odelstakster mv. Partene kan begjære overskjønn ved lagmannsretten. Ved behandlingen settes lagmannsretten vanligvis med en lagdommer og 2 eller 4 skjønnsmedlemmer. Overskjønnsforhandlingene må som regel berammes til barmarksesongen, og avhengig av når overskjønnet kommer inn til lagmannsretten, kan dette påvirke saksbehandlingstiden. Lagmannsretten behandlet 6 overskjønn i 21. Lagmannsretten er førsteinstans ved overprøving av avgjørelser truffet av Trygderetten. Behandlingsformen er som ved behandling av sivile ankesaker. Lagmannsretten behandlet 7 førsteinstanssaker i 21. Dersom anken ikke krever samtykke fra retten eller ikke blir nektet fremmet, går saksforberedelsen videre, ved at det gjennomføres et planleggingsmøte mellom partene og lagmannsrettens forberedende dommer. I dette møtet fastsettes også tid

6 Sivile ankesaker Straffesaker, henviste anker og sted for muntlig ankeforhandling. Hålogaland lagmannsrett hadde i 21 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for de sivile sakene på godt under 4 måneder klart raskest i landet. Stortinget har fastsatt en målsetting på 6 måneder. Anke over tingrettenes kjennelser og beslutninger avgjøres vanligvis på grunnlag av skriftlig behandling, uten ankeforhandling. Behandlingstiden er noe over en måned. Sivile ankesaker Samarbeid Innkomne Avsluttet Saksbehandlingstid Med pressen, som spiller en viktig rolle ved kontroll med og formidling av domstolenes gjennomføring av sakene som behandles. Lagmannsretten forsøker å legge til rette for gjennomføring av pressens oppdrag, blant annet ved å delta i ordningen med lukkede pressesider på Domstol.no. Med Juridisk fakultet ved Universitet i Tromsø som er viktig for rettslivet i Nord-Norge. Lagmannsretten og fakultetet samarbeider ved at dommere underviser og har sensur, og fagfolk fra fakultetet søker konstitusjon som dommere i lagmannsretten. Internt, for å videreutvikle rutiner og bygge kompetanse. Lagmannsretten har interne kompetanseprogrammer og arrangerer felles studiereiser hvor alle ansatte deltar, og dommere deltar i internasjonalt dommerarbeid, bistandsprosjekter, lovutvalg og lignende. Lokalene er viktige. Siden 3 har lagmannsretten hatt tilhold i meget gode lokaler i Tinghuset i Tromsø, men har etter hvert vokst ut av romprogrammet. I samsvar med planlagte forutsetninger og prinsippet om å unngå samlokalisering mellom domstoler og påtalemyndighet, flyttet Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra tinghuset høsten 21. Lagmannsretten får nå tiltrengte kontorlokaler, og tingretten og lagmannsretten får nødvendige meklingsrom. Gjennomføringen av lagmannsrettens oppgaver krever godt samarbeid: Med advokatene i alle saker. Lagmannsretten og de fire advokatforeningene i lagdømmet har i samarbeid forberedt den fjerde felles studiedagen om gjennomføring av saksforberedelse og ankeforhandling, til avholdelse i mars 211. Med påtalemyndigheten i alle straffesaker. Lagmannsretten og statsadvokatene i lagdømmet møtes fast en gang i året for å gjennomgå rutinene for gjennomføring av saksforberedelse og ankeforhandling. Med parter og det rettssøkende publikum. Lagmannsretten gjennomfører nå et program om service og samhandling for å kunne ta bedre vare på alle som kontakter lagmannsretten. Lagmannsretten legger også til rette for skoleklasser som følger ankeforhandlinger og andre besøksgrupper. Med sakkyndige. I mange rettssaker er det behov for at objektive, godt kvalifiserte sakkyndige medvirker til å danne grunnlag for lagmannsrettens avgjørelse av saken. Med tolker. I stadig flere rettssaker er det behov for tolking, og tolkingen kan påvirke utfallet av saken. Lagmannsretten har nedsatt en gruppe som skal kvalitetssikre interne rutiner ved bestilling og bruk av tolk. Det vil også bli bygget permanente tolkebokser i de største rettssalene i Tinghuset i Tromsø. Med vitner. I samarbeid mellom Røde Kors, Salten tingrett og lagmannsretten innføres i januar 211 vitnestøtteprogram i rettslokalene i Bodø. I Tinghuset i Tromsø innføres vitnestøtteprogram i mars 211, i samarbeid mellom Røde Kors og lagmannsretten. Et trygt vitne er et godt vitne, og vitnestøtteprogrammet vil kunne lette belastningen for det enkelte vitne og styrke rettssikkerheten. Tinghuset med utsikt til Tromsdalstinden. Fotograf alle bilder: Marte Skancke Nafstad Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 17, Tromsø Tlf: , e-post: Lundblad Media AS svanegodkjent trykksak

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk mars 23. Tinghuset har et bruksareal på ca.5 m2 og består av torgrom/

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 6 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Tromsøysundet med brua Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 5 Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 3 Utsikt fra Hålogaland lagmannsretts lokaler i Bodø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av de seks lagmannsrettene i Norge. Lagdømmet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2009 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Kildebruk i Norges Høyesterett

Kildebruk i Norges Høyesterett Kildebruk i Norges Høyesterett Oversikt Kort om meg Om Høyesterett Arbeidet i Høyesterett Kildebruk i praksis Utvikling Norges Høyesterett 2 Om meg Cand. jur. fra Bergen høst 2000 Har jobbet som utreder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, (advokat Eling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, (advokat Eling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for

Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for upartiskheit/nøytralitet Maktfordelingsprinsippet Makta i landet

Detaljer

Veiledning for lekdommere

Veiledning for lekdommere Til deg som er meddommer eller lagrettemedlem Veiledning for lekdommere 2010 Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Telefon 73 56 70 00 Telefaks 73 56 70 01 redaksjonen@domstol.no Veiledningen Meddommere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse til å treffe realitetsavgjørelse under ankeprøvingen

Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse til å treffe realitetsavgjørelse under ankeprøvingen JUSTITIARIUS I HØYESTERETT Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 23. juni 2010 Jnr. 8903/2010 Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse til å treffe realitetsavgjørelse under ankeprøvingen Høyesterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Årsmelding 2013 Innhold

Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013... 1 Historie... 2 Litt mer historie:... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 3 Lokalisering... 4 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 5 Økonomi... 5

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 Forord Borgarting lagmannsrett legger nå for åttende gang frem sin årsmelding for året 2009. For første gang vil årsmeldingen bare være å finne elektronisk.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom: I. A

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. mai 2011 avsa Høyesterett beslutning i HR-2011-00898-A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-7 Saksavviklingsstatistikk for 2015 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A_Forretningsstatistikk

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

KROM. Norsk forening for kriminalreform. Horingsuttalelse om. Juryutvalget Når sant skal skrives NOU 2011:13

KROM. Norsk forening for kriminalreform. Horingsuttalelse om. Juryutvalget Når sant skal skrives NOU 2011:13 KROM Norsk forening for kriminalreform Horingsuttalelse om Juryutvalget Når sant skal skrives NOU 2011:13 Avgitt 1. mars 2012 i 1. INNLEDNING. KROM vil i det følgende svare på Høring NOU 2011:13 Når sant

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Orientering til etterlatte og fornærmede Utarbeidet av Oslo tingrett januar 2012 Sakens rammebetingelser Hovedforhandlingen starter 16. april 2012, varighet

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 16.05.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-059336ASK-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Nina Cath Noss Rannveig Sjøvoll Rolf Strøm Ankende part

Detaljer

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005.

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. 1 NY TVISTELOV 1. INNLEDNING Den 17. juni 2005 vedtok Stortinget en ny tvistelov, eller som loven heter, lov om mekling og rettergang i sivile saker. Den nye loven vil avløse tvistemålsloven fra 1915.

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Innhold Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Kapittel 1 Lovens formål og anvendelse 21 1-1. Lovens formål 21 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER RUNDSKRIV fra RIKSADVOKATEN R. 2988/81 Delnr. 411981. Oslo, 21. desember 1981. Statsadvokaten i Politimesteren i NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER I. Lovendringer og endringenes

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE 1. Tilbud om samtaleprosess Fylkesnemnda skal på ethvert trinn av saken vurdere å gi sakens parter tilbud om samtaleprosess, med mindre hensynet til barnets

Detaljer