ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord"

Transkript

1

2 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk i byggenæringen og i samfunnet forøvrig. Aktivitetsnivået er forsøkt tilpasset direktoratets ressurser og bevilgninger. Prosessen for utarbeidel- se av arbeidsplanen har omfattet medvirkning fra den enkelte medarbeider gjennom avdelingsvis behandling. Vesentlige mål og aktiviteter er underlagt risikostyring og kritiske faktorer er gjenstand for særlig oppfølging og prioritering av ressurser. Arbeidsplanen består av en tekstlig del som viser mål og rapporteringskrav og en enkel analyse av oppdraget slik det framkommer i tildelingsbrevet. Konkrete tiltak synliggjøres i en arbeidsbok som vedlegges. Tabellene i arbeidsboken omfatter direktoratets foreløpige ressursdisponering som kan endre seg i løpet av året. Resultatoppfølging på etatsnivå skjer gjennom departementets etatsstyring i form av styringsmøter med fastsatte kvartalsrapporteringer og andre spesifiserte rapporter. Endrede forutsetninger og uforutsette hendelser vil kunne påvirke de beskrevne oppgaver og prioriteringer og derved gjen- nomføringen av arbeidsplanen. Dette vil løpende bli drøftet med KRD. Arbeidsplanen oversendes KRD til orientering. Arbeidsplanen med budsjett ble endelig fastsatt 15. februar 2012 etter drøfting i samarbeidsutvalg og ledermøte. Oslo 15. februar 2012 Morten Lie direktør 2

3 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Arbeidsplanens strategiske grunnlag Innledning Om virksomheten Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet som statens fagorgan for bygningspolitikk Målsettinger, risikostyring og arbeidsoppgaver for Prioriterte satsingsområder i Risikostyring av prioriterte satsningsområder i Direktoratets styringssystem Hovedmål: Byggeprosessen skal være god og effektiv Arbeidsmål 3.1: Mer brukervennlig og målrettet byggesaksbehandling Vår analyse og prioriteringer Arbeidsmål 3.2: Auka seriøsitet og færre byggfeil i byggenæringa Vår analyse og prioriteringer Arbeidsmål 3.3: Styrkt kompetanse og tilsyn i kommunane Vår analyse og prioriteringer Hovedmål: Flere miljøvennlige og universelt utformede bosteder og bygg på attraktive steder Arbeidsmål 4.1: Økt tal på miljøvennlige bosteder og bygg Vår analyse og prioriteringer Arbeidsmål 4.2: Auka tal på universelt utforma bustader, bygg og uteområde Vår analyse og prioriteringer: Mål: Effektiv løysing av forvaltnings- og driftsoppgåver Vår analyse og prioriteringer: Andre føringer fra departementet Budsjett og ressurser Økonomiske ressurser Budsjett Bemanningsplan Vedlegg Risikostyring av prioriterte satsningsområder Organisasjonskart 3. Arbeidsplan 2012 tabell 4. Tildelingsbrev fra KRD

4 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet 1 - Arbeidsplanens strategiske grunnlag Innledning Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle hovedmålet om at byggeprosessen skal være god og effektiv. Videre skal direkto- ratet bidra til at det andre hovedmålet om flere miljøvennlige og universelt utformede bosteder og bygg på attraktive steder, oppfylles. Arbeidsplanen er laget for å følge opp bygningspolitikken og tilsluttende områder, slik det er beskre- vet i Proposisjon 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet og Tildelingsbrev 2012 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, samt øvrige relevante budsjettdokumenter dokumenter fra andre politikkområder. Den kommende stortingsmeldingen om bygningspolitikk vil kunne bety mye for direktoratet. Vi vil forberede oss til en offensiv oppfølging av de strategier meldingen fremmer Om virksomheten Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet arbeider kontinuerlig med å utvikle virksomheten når det gjelder leder- skap, medarbeiderskap, styring og kompetanse. Direktoratets virksomhet bygger på sunne etiske prinsipper som ble utviklet i I 2011 ble et nytt strategisk grunnlag formulert i form av en visjon, misjon og verdier: Visjon: Gode bygg for et godt samfunn, er et felles mål som vi alle skal strekke oss mot. Misjonen definerer vår rolle som er å vise vei til gode bygg og omgivelser, og sier hvordan vi skal nå visjonen. Kjerneverdiene er å være bevisste samfunnsoppdraget, pålitelige, interesserte og gode formidlere. Kjerneverdiene er våre felles leveregler som forteller hvordan vi skal være både internt og eks- ternt. Vi legge vekt på at arbeidsglede skapes gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert og medan- svarlig. Dette er også tydeliggjort gjennom etiske retningslinjer som habilitet, lojalitet og effektivitet, kundeorientert og god personlig atferd Direktoratet for byggkvalitet som statens fagorgan for bygningspolitikk Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal bidra til å realisere bygningspolitikken ved å bidra til et godt regelverk, effektive byggesaksprosesser, at byggverk og omgivelser tilfredsstiller gitte kvalitetskrav og det bygde miljø bidrar til bærekraftig utvikling og gode levekår. Direktoratet skal være et kompetansesenter for bygningssaker, faginstans innen byggesak, og faglig rådgiver innen bygningsteknikk, miljø, helse og sikkerhet samt byggereglene generelt. Direktoratet skal videre være et faglig bindeledd mellom næringen og kommunene, mellom relevan- te fagmyndigheter, og mellom næring og departement. Direktoratet har ansvar for ordningen med sentral godkjenning av foretak med ansvarsrett i bygge- saker, samt ByggSøk, det nasjonale systemet for kommunikasjon i plan og byggesaker. Direktoratet er tilsynsmyndighet for produkter som skal inngå i byggverk. 4

5 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Samlet skal direktoratet bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for byggsektoren, drive regelutvik- lingsarbeid, bidra til utvikling av hensiktsmessige verktøy og metoder og ikke minst bidra til informa- sjonsspredning og kompetanseheving blant næringens aktører og kommunale bygningsmyndigheter. 2 - Målsettinger, risikostyring og arbeidsoppgaver for Målsettinger Hovedmål og arbeidsmål fra tildelingsbrevet kan skjematisk framstilles i følgende figur. Verd å merke seg fra tidligere tildelingsbrev, er endringen med at arbeidsmålet flere steder med god byggeskikk og godt bomiljø, er utelatt for I kapitlene 3 til 5 gjennomgås de enkelte arbeidsmål med tilhøren- de resultatkrav og spesifikke rapporteringskrav. Meir brukarvenleg og målretta byggjesakshandsaming Byggeprosessen skal vere god og effektiv Auka seriøsitet og færre byggfeil i byggenæringa Styrkt kompetanse og tilsyn i kommunane Bygningspolitikk Fleire miljøvenlege og universelt utforma bustader og bygg på attraktive stader Effektiv og brukarorientert forvaltning Auka tal på miljøvenlege busteder og bygg Auka tal på universelt utforma bustader, bygg og uteområde Open, brukarorientert og velfungerande forvaltning av verkemiddel Effektiv løysing av forvaltnings- og driftsoppgåver Figur: Målstruktur for bolig- og bygningspolitikken for 2012 som er relevant for DiBK Risikostyring av prioriterte satsingsområder i 2012 For å sikre måloppnåelse i tråd med tildelingsbrevet gjennomføres risikostyring på vesentlige områ- der. Innenfor hvert område er det gjort et utvalg av kriterier som kan være kritiske og som trenger særlig oppmerksomhet. Innledningsvis gis en kort oversikt over risikobildene for de valgte område- ne. Mer komplett framstilling finnes i vedlegg 1. Vi har tatt utgangspunkt i de prioriterte satsingsom- råder KRD gir i tildelingsbrevet. I tillegg har vi lagt til to satsingsområder som vi mener er viktige. Fra tildelingsbrevet hentes fire satsingsområder som vi har valgt å splitte til seks i risikostyringen. 5

6 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Førebu oppfølging av regjeringa sine ambisjonar for ein framtidsretta bygningspolitikk slik dei kjem fram i meldinga til Stortinget om bygningspolitikken. Sikre god implementering av obligatorisk uavhengig kontroll og normal drift og aktivitet på den sentrale godkjenningsordninga. Følgje opp kommunane og byggjenæringa med informasjon og kompetansebyggjande tiltak og lytte til erfaringar frå brukarane av regelverket, slik at det nye regelverket kan fungere et- ter intensjonen. Gjennomføre evalueringar av korleis regelverket fungerer. I tillegg velger vi å risikostyre Et operativt og velfungerende arkiv- og saksbehandlingssystem Utvikle produkt- og markedstilsynet I det følgende vises risikomatriser for de prioriterte satsingsområdene. Risikoen er for noen områder høy og kritisk. Det planlegges risikoreduserende tiltak, områdene følges nøye og vi mener derfor risikoen er akseptabel. Forberede oppfølging av regjeringen sine ambisjoner for en framtidsrettet bygningspolitikk slik de kommer fram i meldingen til Stortinget om bygningspolitikken. Risikoen er knyttet til vår evne til å forberede oss faglig og res- sursmessig på oppfølging av stortingsmeldinga når det er uklar hva den innebærer (1). For å kunne omprioritere er det behov for en tydelig bestilling fra KRD i form av tillegg til tildelingsbrev med prioriterte tiltak etter at meldinga foreligger. Sikre god implementering av obligatorisk uavhengig kontroll Det er knyttet usikkerhet til om det finnes et et tilstrekkelig antall kontrollforetak ved iverksettelsen (1). Det arbeides aktivt med næringen for å få til dette. Det er moderat riskiko for at vi ikke har fått utarbeidet praktisk og forståelig veiledningsmateriale (2). Om informasjonen når fram representerer en viss risiko (3) det samme gjør næringens evne og vilje til å tilpasse seg nye regler. Sikre normal drift og aktivitet på den sentrale godkjenningsordningen Vi vurderer risikoen som moderat for at vi ikke har et operativt dokumenttilsyn, mens tilstrekkelig ressurser og kompetanse ut- gjør en noe større risiko. Utviklingen av et hensiktsmessig saksbe- handlingssystem er kritisk. Dette vil derfor få stor stor og løpende oppmerksomhet og er prioritert i arbeidsplanen. 6

7 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Følge opp kommunene og byggenæringen med informasjon og kompetansebyggende tiltak Informasjonstiltak er sentrale i årets tildelingsbrev. Det er derfor kritisk viktig at vi får utarbeidet en samordnet informasjonsplan for direktoratets viktigste informasjons- og kommunikasjonsoppgaver. Også det å utvikle kompetansebyggende tiltak og gjøre disse mål- rettet mot ulike brukergrupper har høy risiko. For å møte dette prioriterer vi ressurser for gjennomføring av in- formasjonsplanen og har kommunikasjon med målgruppene som et gjennomgående fokusområde i Lytte til erfaringer fra brukerne av regelverket Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig med ressurser til veiledning og besvarelse av spørsmål (1) og sørge for at tilbakemeldinger blir systematisert og brukt i utviklingsarbeid. Å gjennomføre nett- verksmøter med kommunene og byggenæringene innebærer mo- derat risiko. Det tas grep for å sikre en velfungerende svartjeneste. Gjennomføre evalueringer av hvordan regelverket fungerer Det er tatt initiativ til et prosjekt for å måle byggkvalitet, dette er et utfordrende arbeid med alvorlig risiko (1), videre planlegges en ny brukerundersøkelse (2). Noen utfordringer er også knyttet til systematisk bruk av KOSTRA- tallene i evaluerings- og utvik- lingsarbeidet. Det planlegges en Forenklingsworkshop der vi vil invitere eks- terne aktører fra næringen til å komme med innspill til hvordan vi best kan forenkle regelverket. Et operativt og velfungerende arkiv- og saksbehandlingssystem for DiBKs oppgaveløsning Et arkiv og saksbehandlingssystem med god brukervennlighet og funksjonalitet er svært viktig for virksomheten (1), dagens syste- mer må utvikles. Kompetanse til å utvikle og forvalte systemet på en optimal måte er kritisk. God opplæring av alle brukere og hold- ningsskapende virksomhet er viktig. Det vurderes ekstern bistand som risikoreduserende tiltak. 7

8 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Utvikle produkt- og markedstilsynet Det er etablert en egen avdeling for å styrke dette området, men det er krevende å bygge opp uten nye ressurser. Det utarbeides konkrete planer for oppfølging av byggevaredirektiv og omlegging til et risikobasert tilsyn. Oppsummering: DiBK vil følge situasjonen nøye med nye risikovurderinger gjennom året. Departementet vil bli holdt løpende orientert om situasjonen, som vil være et tema på styringsmø- tene. 2.3 Direktoratets styringssystem Direktoratet for byggkvalitet styres i henhold til Hovedinstruks om økonomi- og virksomhetsstyring fastsatt av KRD og gjeldende reglement og bestemmelser om økonomistryiring i staten. Den formelle styringen av direktoratet skjer gjennom tildelingsbrev og fire styringsmøter. Det utar- beides rapporter til hver av disse og en årsrapport i henhold til krav fra KRD. Direktoratets oppdrag framgår av tildelingsbrev fra KRD. På grunnlag av egne analyser og vurde- ringer utarbeides en arbeidsplan etter en prosess i avdelinger og med organisasjonene gjennom samarbeidsutvalg. Arbeidsplanen består av en tekstlig gjennomgang og en oversikt over tiltak på de ulike områder hvor også antatte rammer er angitt. Midler til faglige aktiviteter (post 1.25 og post 22) søkes ut på grunnlag av en konkret prosjektplan og et eget prosjektskjema. Slike skjema skal være godkjent før midler utbetales. Oppfølging skjer regelmessig og minst før hvert styringsmøte. Da gjennomgås aktivitetslista og det gjøres en vurdering for hvert tiltak om dette er i henhold til plan, usikkert eller om tiltaket har et klart avvik fra plan. Direktoratet er organisert med fire avdelinger og en stab, slik det framkommer av vedlagte organisa- sjonskart. Det utarbeides et internt disponeringsskriv til avdelingsdirektører og kommunikasjonssjef hvor fullmakter framkommer. 8

9 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet 3 - Hovedmål: Byggeprosessen skal være god og effektiv Arbeidsmålene gjennomgås hver for seg med de styringsparametere og rapporteringskrav departe- mentet har fastsatt Arbeidsmål 3.1: Mer brukervennlig og målrettet byggesaksbehandling Styringsparameterar Måltall Hyppigheit / Tids- punkt Grad av tilfredsheit blant brukarane kvartal Tal på opplæringskonferansar med deltakelse frå KRD/DiBK. - Kvartalsvis Søknader laga på ByggSøk- bygning Kvartalsvis Søknader laga på ByggSøk- bygning som er sendte inn elektro- nisk Kvartalsvis Delen av byggjesaker totalt handsama i ByggSøk. > 60 pst Kvartalsvis Talet på kommunar som tek imot byggjesøknader elektronisk. 325 Kvartalsvis Rapporteringskrav Plan for vidareutvikling av byggeteknisk forskrift Implementering av ny strategi for ByggSøk Hyppighet / Tidspunkt 1. kvartal 1. og 2. kvartal Vår analyse og prioriteringer Direktoratet vil arbeidet med å informere om regelverket gjennom nettstedet Byggeregler på ett sted. Direktoratet registrerer at det kan være noe tungt språk i veiledningsteksten, og vil arbeide med å forbedre veiledningsteksten slik at den kommuniserer regelverket bedre til målgruppene. Direktoratet vil systematisk samle inn tilbakemeldinger fra brukere, og i samarbeid med interne og eksterne ressurspersoner gjennomgå innholdet faglig og språklig. Det legges opp til en oppdatering av veiledningmaterialet ca 1. april og ca 1. oktober. For å kunne evaluere effekten av gjeldende og fremtidig regelverk er det nødvendig å ha et sett med tydelige omforente indikatorer. Det finnes få slike indikatorer i dag, og Direktoratet for byggkvalitet ønsker i samarbeid med næringen og kommunene, å få utarbeidet et sett indikatorer. Indikatorene vil ikke kunne brukes til å måle effekt før tidligst Direktoratet vil derfor hente informasjon til en evaluering av regelverket gjennom en egen brukerundersøkelse, samt systematisk gjennomgang av tall fra KOSTRA. I tillegg vil det bli gjennomført et eller flere forenklingsseminarer, der næring og kommuner gis anledning til å gi innspill, og drøfte regelverket. De overnevnte aktivitetene og Direktoratets systematiske gjennomgang av tilbakemeldinger vil til- sammen gi et godt bilde av hvordan regelverket fungerer. Direktoratet ser at det er et stort behov for kompetanse i kommunene og næringen, og vil gjøre tilgjengelig fagstoff på egne hjemmesider, og andre media. I tillegg vil det bli utarbeidet en overord- net for direktoratets informasjonsarbeid i

10 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet ser at det er behov for å se på strukturen i teknisk forskrift samt deling- en mellom forskrift, veiledning og standarder. Dette må gjøres for å ivareta legalitetsprinsippet, og for å tilrettelegge for fremtidige elektroniske løsninger. Direktoratet vil derfor fortsette arbeidet med å lage en struktur for den fremtidige forskriften. Dette bør være klart før utviklingen av ny for- skrift. En eventuelt ny forskrift om eksisterende bebyggelse vil kreve en forsering av dette arbeidet. Direktoratet for byggkvalitet fikk i 2011 utarbeidet et forslag til strategi for videre utvikling og drift av ByggSøk. Anbefalingene fra dette arbeidet var at ByggSøk bør legges på AltInn plattformen. Ar- beidet med dette har startet, men vil kreve endringer i AltInn. Det forventes at det vil ta 2-3 år å gjennomføre overgangen. I mellomtiden vil ByggSøk bli utviklet på et minimumsnivå som sikrer at systemet til enhver tid er i samsvar med regelverket og brukernes behov. ByggSøk brukes nå i de fleste byggesaker. Dette gir store utfordringer med teknisk drift som ikke kan vente på en overgang til AltInn plattformen. Direktoratet vil derfor sette bort drift av ByggSøk serverne i løpet av 1. halvår Direktoratet vil fortsette sine brukergrupper for kommuner som tar i mot elektroniske søkna- der, samt styrke samarbeidet med KS. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene Arbeidsmål 3.2: Auka seriøsitet og færre byggfeil i byggenæringa Styringsparameterar Måltall Hyppigheit / Tids- punkt Talet på sentralt godkjente foretak (kontrollføretak som eigen kategori). Talet på godkjente føretak som blir følgt opp (fordelt på type tilsyn). Talet på rapportar / meldingar frå kommunane om sentralt godkjente føretak. Tilsyn med byggevaremarknaden: Tal på meldte produkt Talet på reaksjonar overfor produkt Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Vår analyse og prioriteringer Det er et hovedmål for DiBK å sikre at regelverket blir implementert som forutsatt. En viktig suksess- faktor er at aktørene får tilstrekkelig og relevant informasjon, og at endringer blir implementert i prosjektene. Direktoratet vil også i 2012 arbeide etter tre hovedstrategier: Kunnskapsspredning, verktøy og hjelpemidler, og den sentrale godkjenningsordningen. Direktoratet for Byggkvalitet arbeidet med informasjonsmateriell samt en veileder for uavhengig kontroll, denne ble fulført på nyåret Materialet vil bli benyttet i en utstrakt informasjonskam- panje om uavhengig kontroll og de nye reglene. Det vil bli gjennomført kurs i samtlige fylker, og det- te gjøres i samarbeid med fylkesmennene. 10

11 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Avdelingen for sentral godkjenning er etablert på Gjøvik og de forskjellige funksjonene er besatt. Imidlertid er dette en helt ny organisasjon som trenger oppfølging og utvikling, og en viktig oppgave for 2012 er å konsolidere avdelingen. En vesentlig suksessfaktor for sentral godkjenning er at til- strekkelig overføring av erfaring blir gjort, og at rutiner og prosedyrer er klare og entydige. Dette vil også slå gunstig ut i forhold til effektiv saksbehandling. I 2012 vil avdelingen for sentral godkjenning legge stor vekt på gjennomføring av tilsyn, både stedlige tilsyn og dokumenttilsyn. Det er grunn til å tro at gode og effektive tilsyn gir ekstra effekt utover antall saker som behandles i og med at det samtidig gjennomføres en viss informasjon og opplæring. Markedstilsyn med produkter har vært basert på tips og henvendelser om produkter med mangel (reaktivt tilsyn). Direktoratet vil i 2012 gå over til et mer proaktivt markedstilsyn, hvor tilsyn vil bli igangsatt på bakgrunn av metoden for risikovurdering av produkter. Det tas sikte på å gjennomføre en tilsynskampanje hvor produktet det skal føres tilsyn med er valgt ut ved å bruke metodikken. Videre vil det bli arrangert en felles europeisk tilsynskampanje, for å vinne erfaringer ved å samar- beide på tvers av landegrensene. Når det gjelder det reaktive tilsynet vil direktoratet prioritere å avslutte pågående tilsynssaker. Nye saker på bakgrunn av meldinger om produkter med mangel vil kun bli satt i gang i svært alvorlige tilfeller. Arbeidet med å utvikle standarder og verktøy for elektronisk kommunikasjon vil fortsette. Dette er et nødvendig fundament for neste generasjon ByggSøk og digital kontroll mot Teknisk forskrift. Di- rektoratet samarbeider med Standard Norge og buildingsmart Norge i dette arbeidet. Direktoratet har blant annet bidratt til at buildingsmart datamodell blir en ISO standard. Direktoratet vil følge denne prosessen nøye helt til den kommer i mål. Etter planen høsten Direktoratet for byggkvalitet vil koordinere aktiviteter for å legge til rette for en fremtidig samhand- lingsplattform for byggsektoren. Direktoratets arbeid med neste generasjon ByggSøk og tilrettelegge teknisk forskrift for digital kontroll vil bare få full effekt hvis dette samspiller med IKT strategien i næringen og forvaltningen forøvrig. Direktoratet vil intensivere dette arbeidet i Direktoratet vil ta en tydeligere rolle i klimatilpasning og bygg. I desember 2011 leverte SINTEF Bygg- forsk en Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge. Direktoratet vil følge opp anbefalingene i denne rapporten. I 2011 var det mye ekstremvær som fikk store konsekvenser for bygninger. Dette toppet seg med orkanen Dagmar i desember. Direktoratet ønsker å benytte disse hendelsene til å evaluere om teknisk forskrift er tilstrekkelig, eller om det er behov for endringer i denne som en konsekvens av klimaendringene. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene Arbeidsmål 3.3: Styrkt kompetanse og tilsyn i kommunane Styringsparameterar Måltall Hyppigheit / Tids- punkt Talet på tiltak finansiert av og konferansar arrangert innanfor eigendomsforvaltning - Kvartalsvis Rapporteringskrav Eit opplegg for mottak og nyttiggjering av rapportar frå kommunane om tilsyn på prioriterte område i fyrste 2- års periode. Hyppighet / Tids- punkt 3. kvartalsrapport 11

12 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Ei oversikt over ulike regionale og interkommunale samarbeidsordninger med direktoratets tilrådingar for vidare arbeid for å fremje slike løysingar Vår analyse og prioriteringer Tilsyn er en kritisk suksessfaktor for å sikre en etterlevelse av regelverket. Tilsynsaktiviteten i kom- munene er fortsatt for lav. Direktoratet for byggkvalitet ønsker derfor i 2012 å ha økt kommunalt tilsyn som et viktig fokusområde. Dette kan gjøres ved å forberede kommunene på den pliktige rap- porteringen, og hvordan denne skal gjennomføres. Det vil bli vurdert å lage et rapporteringsskjema på internett. I tillegg er det viktig å bygge opp kommunens kompetanse innen tilsyn. Det vil bli utarbeidet en ny veileder for tilsyn og annet verktøy. I tillegg vil direktoratet gjennomføre aktiviteter som stimulerer til interkommunalt samarbeid. Dette er nødvendig i små kommuner for å sikre at tilsynet innehar nødvendig kompetanse og ressurser. Det forventes også at samarbeid vil gi et økt faglig miljø som igjen vil virke stimulerende på tilsynsaktiviteten. Direktoratet vil også arbeide mot kommunens ledelse for å sikre forankring av økt innsats på tilsyn i byggesaksavdelingene. Direktoratet skal i 2012 arbeide med etablering av nasjonalt installasjonsregister for løfteinnret- ninger. Direktoratet for byggkvalitet vil fortsette arbeidet med å stimulere kommunene og fylkeskommune- ne til en god og effektiv eiendomsforvaltning. Dette vil bli gjort med utgangspunkt i resultatene fra KOBE prosjektet som ble avsluttet i Informasjon og kompetansebygging innen fagfeltet vil bli innarbeidet i direktoratets overordnede rammeverk for informasjon og kompetanseheving. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 4 - Hovedmål: Flere miljøvennlige og universelt utformede bosteder og bygg på attraktive steder Arbeidsmål 4.1: Økt tal på miljøvennlige bosteder og bygg Styringsparameterar Måltall Hyppigheit / Tids- punkt Talet på tilsyn i høve til energibruk og andre miljøtema - Kvartalsvis Tal på FoU- prosjekt om ulike miljøtema - Kvartalsvis Vår analyse og prioriteringer Direktoratet ser at det er behov for en evaluering av Teknisk forskrift når det gjelder Universell ut forming og energi. Dette arbeidet vil få særskilt fokus i Se under pkt 3.1 Direktoratet vil i samarbeid med Husbanken og ulike program evaluere energireglene, og da med spesiell fokus på erfaringer med passivhus, men også utfordringene med energieffektive bygninger og inneklima. Direktoratet har etablert et eget prosjekt som skal se på neste generasjon forskrifter, 12

13 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet både på passivhusnivå, nesten nullenergi og plusshus. Hensikten er å skaffe frem nødvendig kunn- skap slik at fremtidige forskriftsendringer blir så gode som mulig. Det legges opp til aktiv bruk av våre nye web- sider for å gi informasjon på hele miljøfeltet, herunder oppfølging av Byggemiljø.no. Direktoratet skal holde seg orientert om viktige erfaringer fra ulike program som Lavenergipro- grammet, Framtidens byer, FutureBuilt og andre offentlige og private initiativ. På grunnlag av erfa- ringene skal direktoratet vurdere aktiviteter og tiltak ut fra direktoratets strategi. Direktoratet har som målsetting å styrke samarbeidet med Husbanken, Enova og NVE. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene Arbeidsmål 4.2: Auka tal på universelt utforma bustader, bygg og uteområde Styringsparameterar Måltall Hyppigheit / Tids- punkt Tal på besøkande på nettstaden Universell utforming bustad og bygg på direktoratet sin eigen nettside. Talet på kommunar og deltakarar som har delteke på program- ma for universell utforming retta mot kommunar og byggjenæ- ringa. - - Kvartalsvis Kvartalsvis Rapporteringskrav Status og framdrift i arbeidet med Statens kartverk (indikatorer for univer- sell utforming i bygninger for bruk i matrikkelen). Hyppigheit / Tids- punkt 2. og 4. kvartals- rapport Vår analyse og prioriteringer: Reglene med Universell utforming har nå virket lenge nok til at det mulig å samle gode erfaringsdata. Direktoratet har mange henvendelser om universell utforming. Noe skylles manglende informasjon hos brukeren, veiledningsteksten er uklar, og noen tilfeller ser vi at forskriften har fått noen uheldige konsekvenser. Regelverket og veiledningen vil derfor bli nøye gjennomgått, og et forslag til justering vil bli sendt departementet i løpet av første halvår. Direktoratet vil fortsette arbeidet med kompetanse- og informasjonsprogrammene i Regjeringens handlingsplan. Disse rapporteres særskilt. Det fortsatt nødvendig med god informasjon som sikrer gode universelle løsninger i bygninger. Det er en utfordring at noen sentrale aktører fokuserer svært negativt på tilgjengelighetens kostnader og andre negative konsekvenser. Det er fortsatt behov for å øke kunnskapsnivået og unngå at den posi- tive holdningen til Universell utforming synker. Dette vil direktoratet møte med å være aktive med god og motiverende informasjon. 13

14 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet skal være med å planlegge en internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo juni I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 5 - Mål: Effektiv løysing av forvaltnings- og driftsoppgåver Styringsparameterar Måltall Hyppigheit / Tids- punkt Talet for treff på ulike deler av DiBKs tilbud på nettet. - - Sakshandsamingstid for saker i den sentrale godkjenningsord- ninga - Kvartalsvis Rapporteringskrav Intern rapport om effektar av flyttinga av avdeling for sentral godkjenning til Gjøvik. Resultat av brukerundersøking Hyppigheit/Tidspunkt 31. desember desember Vår analyse og prioriteringer: Direktoratet for byggkvalitet har gjennom utvikling av visjon, misjon og verdier gjennom 2011 fore- tatt bevisste justeringer av sin strategi. En økt satsning på mer aktiv samhandling med næring og kommuner sammen med økt vekt på evaluering og justering av regelverket for best mulig anvend- barhet og effektivitet, vil kunne bidra til et omdømme enda mer preget av effektivitet og bruker- orientering. God og oppdatert informasjon på direktoratets nettsider En komplett ny nettløsning ble satt i drift i forbindelse med oppstart av direktoratet 2. januar Gjennom ny publiseringsløsning med tidsriktig grafisk design er god og målrettet informasjon til- gjengelig for brukerne. Som del av dette er et elektronisk nyhetsbrev igangsatt og vil bli formidlet om lag to ganger pr. måned. En vesentlig forbedring i nettløsningene har vært etableringen av "Byggeregler på ett sted". Løsning- en videreutvikles kontinuerlig, og planene for 2012 er knyttet til kvalitetssikring og justeringer samt utvikling av veiledningene som tilgjengelige ebøker i anerkjente formater. I 2012 er en prioritert oppgave å utvikle et moderne intranett knyttet til samme teknologi som de eksterne nettsidene for å stimulere til samhandling og samhørighet mellom virksomhetene i Oslo og Gjøvik. 14

15 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Overordnet risikovurdering for 2012 Risikovurderinger for departementets overordnede målsettinger og de viktigste interne mål er inte- grert i arbeidsplanen og utviklingen i risikobildene og risikoreduserende tiltak vil bli rapportert kvar- talsvis. Plan for virksomheten 2012 Denne arbeidsplanen med risikovurderinger og rammebudsjettering av fagbudsjett oversendes de- partementet i forkant av første styringsmøte Intern rapportering om effekter av flyttingen av avdeling for sentral godkjenning til Gjøvik En intern evaluering er påbegynt, og vil bli ferdigstilt til siste styringsmøte i Økonomireglement og økonomistyring Direktoratet har god økonomisk kontroll iht. økonomireglementet. Videreutvikling pågår kontinuer- lig, og spesielt budsjettering og oppfølging av fagbudsjettet var og er prioritert i 2011 og 2012 for å maksimere effekten av disse midlene. Fullmakts- og budsjettdisponeringsfullmakter vil også bli videreutviklet gjennom Direktoratet er fullservicekunde hos DFØ, og prosedyrer og fremgangsmåter er godt kvalitetssikret gjennom dette samarbeidet. Avvik og endringer i budsjett Avvik og endringer vil bli rapportert og forklart til styringsmøtene. Ved vesentlige endringer vil rap- porteringen skje umiddelbart. Risiko for økonomi- og budsjettmessige vansker gjennom året ansees i utgangspunktet som minimal. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 15

16 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet 6 - Andre føringer fra departementet Område Mål og krav Kommentar Internasjonalt arbeid FoU God kjennskap til det internasjonale og det norske arbeidet med standardi- sering. Delta som fagstyresmakt i relevante komiteer og arbeidsgrupper i EU, EF- TA, EØS. Gi bistand til dept. ved implemente- ring av rettsakter, og i saker som blir tatt opp av ESA. Sikre god og oppdatert informasjon om relevante EU- direktiv m.m. på sine nettsider. Rapportere på det internasjonale ar- beidet i kvartalsrapportene, og arbei- det vil være tema på styringsmøtene. Sende dept. en kvartalsvis oversikt som omtaler alle FoU- oppdrag som er planlagt eller satt i gang. Direktoratet skal registrere gjennom- førte evalueringer på evalueringsport- alen.no. Direktoratet vil i 2012 forberede gjennomfø- ringen av ny byggevareforordning i norsk rett. Direktoratet vil følge arbeidet i EUs arbeids- grupper og stående komiteer i henhold til plan for prioritering. Prosjektoversikten fremgår av arbeidsplan og kvartalsrapporter med tilhørende budsjette- ring. Mer detaljert rapportering gjennom året til departementet er forberedt. Kommunikasjon og informasjon IKT Likestilling og mangfold Henvisning til statlig kommunikasjons- politikk. Dept. oppfordrer til meroffentlighet. Orientere dept. i god tid før offentlig- gjøring av viktige utredninger. DiBK skal ha tilfredsstillende planer for krisehåndtering, medregnet krise- kommunikasjon, der kontakten med dept. er en viktig del. Dept. ønsker å tilby et styringssystem for IKT- tryggleik til DiBK når det er ferdig. Dette styringssystemet (ISMS) oppfyller fem krav som er viktig for IKT- tryggleiken. Redegjøre for likestilling og mangfold i årsmeldingen i et registreringsskjema for tilstandsrapportering for kjønn. All rapportering fordeles på kvinner og menn der dette er relevant. Kjønns- og likestillings, og mangfolds- perspektivet bør ivaretas på sektorens Direktoratet knytter seg til OEP i løpet av første halvår 2012 framfor egen løsning for web- basert journal. Rutiner er etablert for kommunikasjon med departementet knyttet til offentliggjøring av viktige utredninger. En kriseberedskapsplan utviklet etter 22. juli- hendelse vil bli ferdigstilt første halvår. Direktoratet har en tilfredsstillende IKT- sikkerhet, bl.a. revidert av Riksrevisjonen i 2010/2011. Dette kan videreutvikles, og praktisk anvend- bar støtte fra departementet på området vil bli integrert. En nyutviklet redegjørelse for likestilling og mangfold integreres i årsrapporten for 2011 med skjematikk fra LDO, noe som vil danne mønster for senere rapporteringer. Likestillingsaspekter på sektorens myn- dighetsområde manifisterer seg særlig i sats- ningen på et universelt utformet samfunn gjennom regelverksutvikling, informasjon og påvirkning. 16

17 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Område Mål og krav Kommentar Etiske retningslin- jer Miljøledelse Rapportering i samsvar med målloven myndighetsområde ved utformingen av mål- og resultatindikatorer. Direktoratet for byggkvalitet må ha fokus på den etiske bevisstheten blant de ansatte. Ledelsen i direktoratet har i denne sammenheng en viktig rolle, både som initiativtaker og oppfølger. Direktoratet for byggkvalitet skal rap- portere på status for innføring av mil- jøledelse og rapporteringsverktøy i årsmeldingen. Direktoratet skal rapportere på mini- mum 25 % bruk av den minst benytte- de målformen. Direktoratets rekrutteringsprosesser ivaretar mangfolds- og likestillingsperspektivet, og virksomheten har fornyet sin IA- avtale. Direktoratet for byggkvalitet arbeider konti- nuerlig med å utvikle direktoratet også når det gjelder lederskap, medarbeiderskap, styring og kompetanse. I utviklingen av direktoratet er det lagt vekt på sunne etiske prinsipper som gjennom kontinuerlig oppfølging forank- res. Et eget dokument om visjon misjon, kjerne- verdier og etiske prinsipper og medarbeider- skap ligger til grunn. Direktoratet arbeider med sikte på å bli miljø- fyrtårnbedrift i løpet av Med dette har vi en konkret målsetting med et målbart krite- riegrunnlag for rapportering der miljøledelse er ett av elementene. Konkrete tiltak er: Byggesaksblanketter på nynorsk. Styrke bruk av nynorsk på DiBKs nettsider. Øke nynorskprosenten i pressemeldinger, annonser og rundskriv. Rutiner for å veksle mellom målformer på nyhetsbrev og temaveiledere. 17

18 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet 7 - Budsjett og ressurser Økonomiske ressurser Direktoratets samlede budsjettramme for å løse sine oppgaver i 2012 er på 84,1 mill kroner. Av denne rammen utgjør post 22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling 17,6 mill kroner. Sentral godkjenningsordning er budsjettmessig beregnet å koste 30,5 mill kroner, noe som tilsvarer de budsjetterte inntektene fra gebyrer for ordningen. Ved dette er sentral godkjenningsordning selv- finansierende. Av den samlede budsjettrammen er 9,9 mill kroner forutsatt nyttet til omstillingsformål knyttet til flyttingen av sentral godkjenning til Gjøvik. Disponering av disse midlene knyttes til eget koststed i regnskap, og utnyttelsesgraden vil bli rapportert i kvartalsrapportene. Omstillingsrammen vil neppe bli nyttet fullt ut, og overskytende beløp tilbakeføres til statskassen gjennom et tilsvarende mindre- forbruk på kap Budsjett Den samlede budsjettramme er ved årets begynnelse planlagt disponert med følgende budsjettmes- sige fordeling: Fagbudsjett Direktoratets eksterne, faglige aktiviteter finansieres fra post 1.25 og 22. Til sammen beløper disse postene seg til 23,6 mill kroner ved den innledende budsjetteringen i Den prosjektsmessige rammebudsjetteringen på postene fremgår i eget vedlegg. 18

19 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Bemanningsplan Pr. 1. januar 2012 var direktoratets bemanning slik (ekskl. permisjoner): Kvinner Menn Totalt Ledelse og stab Direktør 1 Kommunikasjonssjef 1 TIL SAMMEN Avdeling for sentral godkjenning Avdelingsdirektør 1 Senioringeniør 1 2 Rådgiver 2 1 Førstekonsulent 3 1 Overingeniør 2 1 Avdelingsingeniør 1 2 TIL SAMMEN Avdeling for bygg og byggeprosesser Avdelingsdirektør 1 Fagdirektør 1 Senioringeniør 3 2 Seniorarkitekt 1 Seniorrådgiver 3 1 Rådgiver 1 Overingeniør 1 1 Konsulent 1 TIL SAMMEN Avdeling for produkter og installasjoner Seniorrådgiver 1 2 Overingeniør 1 Rådgiver 1 TIL SAMMEN Avdeling for administrasjon og service Avdelingsdirektør 1 Seniorrådgiver 1 Rådgiver 1 2 Førstekonsulent 4 Konsulent 2 TIL SAMMEN SUM BEMANNING Merknad: Direktoratet har pr. februar stillinger under utlysing. 19

20 ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Vedlegg 1. Risikostyring av prioriterte satsningsområder 2012 BESTILLINGEN FRA TILDELINGSBREVET Direktoratet for byggkvalitet skal prioritere følgende satsingsområde i 2012: 1. Førebu oppfølging av regjeringa sine ambisjoner for en framtidsretta bygningspolitikk slik de kjem fram i meldinga til Stortinget om bygningspolitikken. 2. Sikre god implementering av obligatorisk uavhengig kontroll og normal drift og aktivitet på den sentrale godkjenningsordninga. 3. Følgje opp kommunene og byggenæring med informasjon og kompetansebyggende tiltak og lytte til erfaringer fra brukarene av regelverket, slik at det nye regelverket kan fungere etter in- tensjonen. 4. Gjennomføre evalueringer av hvordan regelverket fungerer. DiBK SIN TOLKNING AV ANTALL SATSNINGSOMRÅDER Førebu oppfølging av regjeringa sine ambisjoner for en framtidsretta bygningspolitikk slik de kjem fram i meldinga til Stortinget om bygningspolitikken. Sikre god implementering av obligatorisk uavhengig kontroll og normal drift og aktivitet på den sentrale godkjenningsordninga. Følgje opp kommunene og byggenæring med informasjon og kompetansebyggende tiltak og lytte til erfaringer fra brukarene av regelverket, slik at det nye regelverket kan fungere etter intensjonen. DIBK SINE TILLEGG AV SATSINGSOMRÅDER Et operativt og velfungerende arkiv- og saksbehandlingssystem for DiBKs oppgaveløsning. Utvikle produkt- og markedstilsynet KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR DE ENKELTE SATSNINGSOMRÅDENE Førebu oppfølging av regjeringa sine ambisjoner for en framtidsretta bygningspolitikk slik de kjem fram i meldinga til Stortinget om bygningspolitikken. Kritiske suksessfaktorer 1. Direktoratet forbereder seg faglig og ressursmessig på oppfølging av stortingsmeldingen. 2. Tydelig bestilling fra KRD i form av tillegg til tildelingsbrev med prioriterte tiltak etter stortings- meldingen. Risiko 1. Direktoratet forbereder seg ikke faglig og ressursmessig på oppfølging av stortingsmeldingen. 2. Tydelig bestilling fra KRD kommer ikke i form av tillegg til tildelingsbrev med prioriterte tiltak etter stortingsmeldingen pga. sen behandling i Stortinget. 20

GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ARBEIDSPLAN 2015 Visjon, misjon og verdier: Gode bygg for et godt samfunn Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG DIREKTORATETS FOR BYGGKVALITET SITT ANSVARSOMRÅDE: Kommunal og Regionaldepartementet KRD

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Arbeidsplan 2013 8. februar 2013

Arbeidsplan 2013 8. februar 2013 Arbeidsplan 2013 8. februar 2013 ARBEIDSPLAN2013 Direktoratetforbyggkvalitet Forord Dennearbeidsplanengirdirektoratetsstyringsgrunnlagfor2013.Arbeidsplanentarutgangspunkti tildelingsbrevetfrakrd,vårvurderingavutviklingstrekkibyggenæringenogisamfunnetforøvrig.

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for 2011. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her.

Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her. Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her. Men først vil jeg benytte sjansen til å fortelle litt om oss selv.

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN

Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN Bakgrunn Lokal godkjenning strider mot EØS-avtalen og tjenestedirektivet Norge dømt i EFTA-domstolen

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Et nyttig verktøy for utførende, prosjekterende, planleggere og byggherrer. SINTEF Byggforsk 2013. SINTEF Byggforsk

Et nyttig verktøy for utførende, prosjekterende, planleggere og byggherrer. SINTEF Byggforsk 2013. SINTEF Byggforsk Et nyttig verktøy for utførende, prosjekterende, planleggere og byggherrer SINTEF Byggforsk 2013 SINTEF Byggforsk 1 Visjoner og mål for Byggforskserien Helt fra starten i 1958 har hensikten med Byggforskserien

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

BBS-prosjektet - et samhandlingsprosjekt

BBS-prosjektet - et samhandlingsprosjekt Bedre ByggesakSaksbehandling BBS-prosjektet - et samhandlingsprosjekt Byggesaksdagene 25. april 2014 Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør Byggaktuelt Samhandlingsprosjekt ble svaret presentert på

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker

TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker - Krav og virkelighet! Terje Mork Regionsjef Norge TEK-10 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak (5) For midlertidige bygninger gjelder forskriften

Detaljer

Helhetlig styringssystem

Helhetlig styringssystem Helhetlig styringssystem Case: Om utviklingen og innføringen av et helhetlig virksomhetsstyringssystem i Husbanken Per Erik Torp seniorrådgiver 30. april 2008 1 Husbanken - organisering 30. april 2008

Detaljer

Framtidens bygg i framtidens by

Framtidens bygg i framtidens by Framtidens bygg i framtidens by 21.04.10 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

ByggNe& digitalisering av byggsektoren

ByggNe& digitalisering av byggsektoren ByggNe& digitalisering av byggsektoren buildingsmart Norge konferansen 2014 ØIVIND ROOTH 24. april 2014 Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse.

Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse. Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse. FREDRIK HORJEN 10.04.2013, NBEF Årsmøtekonferanse Disposisjon 1. Hva eier vi og hvor gode er vi? 2. Eiendomslederens hverdag. Krav til kompetanse 3. Hva gjør

Detaljer

Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker. Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik

Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker. Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik 22.11.11 Nasjonalt ansvar nasjonal plan 2 Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse - krav til bruk, omsetning og CE-merking av pukk Arctic Entrepreneur, Clarion Gardermoen 21 januar 20152014 Olav Berge, Direktoratet for Byggkvalitet

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer