GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN"

Transkript

1 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ARBEIDSPLAN 2015

2 Visjon, misjon og verdier: Gode bygg for et godt samfunn Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBKs arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. DiBK skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører. En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet, spesielt i byggenæringen og kommunene, om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess. Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser I samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet. Våre verdier Vi er bevisste samfunnsoppdraget vårt for å ivareta helheten Vi er pålitelige og holder det vi lover Vi er interesserte og nysgjerrige for å bli bedre i morgen Vi er gode formidlere fordi kunnskap får verdi når den deles Hovedmålene i 2015: Mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren Flere boliger og bygg som møter framtidens behov Effektiv og brukerrettet ressursforvaltning

3 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Forord Direktoratetforbyggkvalitetgårinnietnyttårmedutfordrendeoppgaverogvekstivirksomheten. VioppleveratvåreområderfårstorpolitiskoppmerksomhetogatregjeringenharstoreforventI ningertilatviskalleverepåviktigesatsingsområdersomforenklingogseriøsitet.viharogsåmerket ossatpublikumerblittenviktigeremålgruppeenntidligere. Detergledeligatvinåharfåttetstørreansvarforutviklingenavforskriftene,TEKogDOK.ArbeidsI delingenmellomdirektoratetogdepartementeterendret.detblirspennendeåfinneenny,god formpådettesamarbeidet. 2015vilblipregetavregelverksutvikling,bådeimplementeringavvedtattendringerogutviklingav ennygenerasjonenklereregelverkmedgodstrukturogegnetfordigitaleløsninger.viharfåttposii tivoppmerksomhetombyggnettstrategien,någjelderdetåfølgeopp. Godbyggkvalitetleveresavenseriøsogkvalifisertnæring.EtsentraltvirkemiddelforåbidratildetI teerutviklingenavensterkeresentralgodkjenningsordning. DiBKsmandatframstårsomtydeligereiåretstildelingsbrev.MeroverordnedekravogmindredeI taljstyringgirossstørrefrihetogikkeminstansvarforgodstyring.vårebudsjettererstyrketoggir ossrammerforøktaktivitet,menvierlikevelavhengigavgodplanlegging,prioriteringogstyringav aktiviteterforåsikregodmåloppnåelse. Arbeidsplangirenoversiktoverhvordanvihartenktåløseoppdragetvårt.GjennomtydeligeprioriI teringerskaldenogsåbidratilgodressursbrukogstyringunderveis. Jegtror2015blirnoketårhvorviutviklerossitrådmedvårtstrategiskegrunnlagogbidrartilgode byggforetgodtsamfunn. Oslo29.januar2015 MortenLie direktør 3

4 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Forord...3 1)Arbeidsplanensstrategiskegrunnlag IInnledning Vårtstrategiskegrunnlag...5 2)Direktoratetssatsningsområderfor Mål,oppdragogresultatkrav IKMDshovedprioriteringer ISatsningsområderIarbeidsplanleggingogprioritering % %Forenkle%byggereglene%...% % %Fremme%digitalisering%...% %9%Styrke%kompetanse%og%fremme%seriøsitet%...% %9%Virksomhetsutvikling%(internt)%...%10 3)Oppdragetogarbeidsplan Hovedmål1:MerforenklingoginnovasjoniboligIogbyggsektoren...11 Resultatmål%1.1%Mer%effektive%og%brukervennlige%søknads9%og%byggeprosesser%...%11 Resultatmål%1.2%Økt%kompetanse%og%implementering%av%nye%løsninger%i%sektoren%...%13 Hovedmål3:Flereboligerogbyggsommøterframtidensbehov...16 Resultatmål%3.1%Bedre%byggkvalitet%og%færre%byggfeil%...%16 Resultatmål%3.2%Flere%energieffektive%boliger%og%bygg%...%18 Resultatmål%3.3%Økt%tilgjengelighet%og%universell%utforming%i%boliger,%bygg%og%uteområder%...%19 Hovedmål4:Effektivogbrukerorientertforvaltning...20 Andreforutsetningerogkrav Styring,budsjettogressurser IRisikostyringIsammendrag IDirektoratetsinternestyring IØkonomiskeressurser IBudsjett IBemanningsplan...27 Vedlegg: Risikostyring2015 Tildelingsbrev2015fraKMD 4

5 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 1IArbeidsplanensgrunnlag 1.1 Direktoratetsmandat Direktoratetforbyggkvaliteteretvirkemiddelforårealiserebygningspolitikken.Direktoratetskal bidratilåoppfylletohovedmål:flere%boliger%og%bygg%som%møter%framtidens%behovogmer%forenk9 ling%og%innovasjon%i%bolig9%og%byggsektoren. ArbeidsplanenerlagetforånådemålsomersattogleverebestmuligpådenbeskrivelsenavoppI dragetsomergittivårestyrendedokumenter;proposisjon1s(2014i2015)kommunaliogmodernii seringsdepartementetogtildelingsbrev2015frakommunaliogmoderniseringsdepartementet.i budsjettproposisjonenbeskrivesdirektoratetslik: Direktoratet%for%byggkvalitet%(DiBK)%er%et%nasjonalt%kompetansesenter%på%bygningsområdet%og%sen9 tral%myndighet%på%flere%områder%innenfor%bygningsdelen%av%plan9%og%bygningsloven.%dibks%arbeid%er% rettet%mot%kommunene,%aktørene%i%byggeprosessen%og%byggevaremarkedet.%dibk%skal%ha%oversikt% over%hvordan%regelverket%virker,%og%ha%god%kunnskap%om%og%bidra%i%den%faglige%utviklingen%i%sam9 handling%med%kommuner,%byggenæringen%og%andre%aktører.%en%viktig%oppgave%er%å%øke%kunnskapen%i% samfunnet,%spesielt%i%byggenæringen%og%kommunene,%om%byggeregler,%byggkvalitet%og%byggesaks9 prosess.% 1.2 Vårtstrategiskegrunnlag DirektoratetforbyggkvalitetarbeiderkontinuerligmedåutviklevirksomhetennårdetgjelderlederI skap,medarbeiderskap,styringogkompetanse. Direktoratetsvisjonergodebyggforetgodtsamfunn. Medgodebyggmenervibyggsomhargodevisuellekvaliteterogsomertryggeogbrukbareforalle. DeerhelseIogmiljøvennligemedfornuftigøkonomigjennomhelelivsløpet.Kvalitetidetbygde miljøbidrartilgunstigstedsutviklingogenbærekraftigsamfunnsutvikling. Direktoratetsrolleeråviseveitilgodebyggogomgivelser.Isamhandlingmeddesombygger,mynI digheterogfagmiljøerutviklervikunnskap,byggereglerogprosessersomfremmerkvalitet. Våreverdierer: Vierbevisstesamfunnsoppdragetvårt foråivaretahelheten Vierpålitelige ogholderdetvilover Vierinteresserteognysgjerrige foråblibedreimorgen Viergodeformidlere fordikunnskapfårverdinårdendeles Vileggervektpåatarbeidsgledeskapesgjennomåværeaktiv,engasjert,reflektertogmedansvarlig. Direktoratetsvirksomhetbyggerpåsunneetiskeprinsippersomertydeliggjortiretningslinjerfor habilitet,lojalitetogeffektivitet,kundeorienteringoggodpersonligatferd. DirektoratetfremmeretaktivtsamarbeidmedorganisasjonenevedregelmessigemøterisamarI beidsutvalg.deteropprettetarbeidsmiljøutvalgfellesforheledirektoratet,medverneombudlokalt ioslooggjøvik. Direktoratethartokontorsteder,OsloogGjøvik.Vieridagorganisertmedfireavdelinger,enkomI munikasjonsstabsamtetsekretariatforbygg21slikfigurenunderviser.detersattigangprosjekter foråstyrkeledelsesfunksjoneneisgogbb.dettekanføretilmindreendringeravorganisasjonskari tet. 5

6 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet DirektorateterunderlagtBoligIogbygningsavdelingeniKMD.Tilorienteringvisesdepartementets organisasjonskartmedendringenefra

7 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 7 2IDirektoratetssatsningsområderfor Mål,oppdragogresultatkrav TildelingsbrevetfraKMDgirossrammerforvirksomheteni2015.Herframkommerhvilkemålsom ersattfoross,konkreteoppdragsomforventesløstoghvilkestyringsparameteresomviskalrapi porterepå.videregirtildelingsbrevetbudsjettogfullmakter. HovedmålogresultatmålframgåravvårttildelingsbrevfraKMD.Detkanskjematiskframstillesi følgendefigur.målstrukturenernoejustertiforholdtiltidligereår. ArbeidsplanskalreflekteredekravsomersattogsikrebestmuligmåloppnåelsegittvårebudsjettI messigerammer. Figur:MålstrukturforboligIogbygningspolitikkenfor2015medrelevansforDiBK. 2.2IKMDshovedprioriteringer KMDunderstrekeritildelingsbrevetatenviktigoppgavefordirektorateteråøkekunnskapenom byggkvalitet,byggereglerogbyggesaksprosessisamfunnetgenerelt.direktoratetharetsærligani svarforåovervåkevirkningeneavregelverket. Departementetvisertilatnyebyggereglerskalimplementeresi2015ogatdetsamtidigvilvære arbeidmedforenklingpåflereområderibygningsregelverket.regelverketskalfremmegodkvalitet påbygningsmassen,ogprosessenibyggesakerskalværeeffektiv. DetleggessterkvektpåatdirektoratetmåfølgeoppregelverksendringermedinformasjonogkomI petansebyggendetiltakoverfornæringenogkommunenespesielt.departementetpekerpåatdet finnesmyegodkunnskapsomkanbidratilbyggogomgivelsermedgodkvalitet.direktoratetmå bidratilatdennekunnskapentasibrukogdeles. BygningsI poli`kk 1 Merforenklingoginnovasjon ibolig)ogbyggsektoren 1.1Mereffek`veogbrukervennlige søknadsiogbyggeprosesser 1.2Øktkompetanseogimplementeringav nyeløsningerisektoren 3 Flereboligerogbyggsom møterframidensbehov 3.1Bedrebyggkvalitetog færrebyggfeil 3.2Flereenergieffek`ve boligerogbygg 3.3Økt`lgjengelighetoguniversell ubormingiboliger,bygg oguteområder 4 EffekIvogbrukerorientert forvaltning

8 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Kvalitetenibyggevirksomhetentruesavuseriøseogdårligkvalifiserteforetak.Aktørersomdriver systematiskistridmedloverogregelverkerødeleggendeforbyggevirksomheten.dibkskali2015 prioriterearbeidetmedåutvikledensentralegodkjenningsordningentilåspilleensentralrollei bekjempelsenavuseriøsitetibyggenæringen. Settiforholdtildirektoratetsvirksomheterprioriteringenetydeligeoggirenendringiforholdtil tidligere.kommunikasjonvektleggesendasterkereenntidligereogmålgruppaerutvidet.viskalgi godveiledningogsåtilpublikum.dessutenervårrolleiforholdtilseriøsitetibyggesektorenblitt tydeligere.utviklingenavsgsomvirkemiddelforåoppnådettestårsentralt. DepartementetgirkonkreteoppdragogharstiltkravtilrapporteringrelaterttildeenkelteresultatI mål.vidrøfterdetteikapittel3. 2.3ISatsningsområderIarbeidsplanleggingogprioritering Tilgrunnforarbeidsplanleggingenliggerdirektoratetsegetstrategiskegrunnlag,budsjettproposisjon ogtildelingsbrev.direktoratetståroverforstoreutfordringeri2015.direktoratetergittøkteressuri serogstoreoppgaver.deterstorbreddeivårearbeidsoppgaverogmangefagområdererrepreseni tert.deternødvendigåseoppgaveløsningenpåtversavavdelingerogfagområder.deterbare gjennomenhelhetligtilnærmingvikanlykkesmeddetoppdragetsomergitt. SomvanligharvianalysertføringerogoppdragfradepartementetogdetharværtenprosessiavdeI linger,iledergruppaogmedorganisasjoneneisamarbeidsutvalget. Analysenharførtframtilatdirektoratetharfiretydeligeprioritertesatsingsområderfor Forenklebyggereglene 2. Fremmedigitalisering 3. Styrkekompetanseogfremmeseriøsitet 4. Virksomhetsutvikling(internt) Gjennomensliktydeliggjøringogkonkretiseringavdirektoratetsoppdragi2015fårviogsåpåplass godeprioriteringsmekanismerforåsikremåloppnåelsen.detteerspesieltviktigi2015pågrunnav kombinasjonenavstoreøkonomiskeressurserogethøytambisjonsnivåforoppgaveløsningen. Forålykkesmåvisikreateffektivkommunikasjonoggodsamhandlingmedberørteaktørerliggertil grunnforallaktivitetinnendissesatsingsområdene. SatsingsområdenekanleverepåetellerflereavmålenevåreogvilomfatteflereavdelingerogfagI områder.vitrorderforatdennetydeliggjøringenkanværetilhjelpforåsikreenfellesforståelse interntogværeengodmåteåkommuniserevirksomhetenvårutad Forenklebyggereglene ViharvalgtåframhevedettesometsatsingsområdesidendeterhøytprioritertavKMDogbestår avenrekkeoppgaverogkonkreteoppdrag.direktorateterdessutengjennomtildelingsbrevetgittet utvidetansvarforforskriftomtekniskekravtilbyggverk(tek)ogforskriftomomsetningogdokui mentasjonavproduktertilbyggverk(dok). Detteomfatterbådedekortsiktigeoppdrageneknyttettilforenklingersomskaliverksettesi2015og demerlangsiktigeforbedringerknyttettilstruktur,legalitetogtilretteleggingfordigitalbehandling. NestestørrerevisjonblirTEK17somskalbyggepådenbredegjennomgangenviharstartet. 8

9 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 9 RegelverketforomsetningavogdokumentasjonavegenskapenetilproduktertilbyggverkerharI monisertpåeuropeisknivå,ogerbindendefornorgegjennomeøsiavtalen.regelverketerunder stadigvidereutvikling.i2015mågjennomføringenavnyttheisdirektivetprioriteres.itilleggkommer løpendeendringeravforskriftomdokumentasjonavproduktertilbyggverk(dok)somfølgeavendi ringeravbyggevareforordningen. ViharogsåbetydeligeoppgaverknyttettilSAK,utviklereglerogveiledningertilendringenesom kommer1.7.og1.1.16blantannetknyttettilbortfallavlokalgodkjenningogsatsingpåenstyrket sentralgodkjenning. I2015vildettreikraftendringeribyggesaksforskriften(SAK)ogforskriftenomdokumentasjonav byggevarer(dok).direktoratetharfåttetkonkretoppdragitildelingsbrevetknyttettilendringenei byggesaksforskriften ,menønskeritilleggåforberededeandreregelendringenesomtreri kraftiårogforberedeikrafttredelseavnyeenergiregeler ViharsattetsærligfokuspådetåfåetnyttregelverktilåvirkeVårambisjonerånåutmedmer brukertilpassetinformasjonskrevetiklartspråk Fremmedigitalisering BrukavIKTerenforutsetningforåoppnåmålsettingeneometenklereogmerbrukervennligregelI verk.digitaliseringleggergrunnlagforbedrebyggeprosesser,høyerekvalitetoglaverekostnader. Digitaliseringstårderforsentraltsomvirkemiddelisværtmyeavdetdirektoratetarbeidermed. DiBKsstrategiforframtidensdigitalebyggsektorerbleleverti2014ogskalnåfølgesopp.I2015 prioriteres: Digitaliserebyggesaksprosessenikommunene Tilretteleggeforåpnedataogdigitaleverktøyibyggesektoren UtvikleByggNettIstrategienogrelasjoner Detleggesopptiletnærtsamarbeidmedandresatsingeristatlig,kommunalogprivatregi.DirektoI ratetsegenutviklingvilogsåbyggeoppunderøktdigitalisering IStyrkekompetanseogfremmeseriøsitet Deterenkompetentogseriøsnæringsomkanskapegodbyggforetgodtsamfunn.VimåogsådetI teåretarbeideforåbyggenykompetansehosdeulikeaktørgruppene.detfinnesmyekompetanse, mendenneerikkegodtnokspreddellertattibruk.medsekretariatetforbygg21vilvibidratilat detteskjer. DiBKskali2015utviklesentralgodkjenningavforetaktilåbliensterkerekvalitetsordning.Med bortfallavlokalgodkjenningforansvarsrettblirdensentralegodkjenningsordningenviktigeresom virkemiddelforåsikreseriøsitetinæringen. 2015bliretarbeidsårforågjøregjeldendekvalifikasjonskravtydeligere,samtidigsomdeternødI vendigåinnføreandrekriteriersomblantannetdokumenterererryddigforholdtilskatterogavgifi ter.medforholdsvisenklegrepkantilgjengeliginformasjongjenbrukessomkriterierforåbliseni traltgodkjent. Tilsyneretvirkemiddelsombidrartilåfremmeseriøsitetvedåpåseatregelverketfølges.Innenfor direktoratetsansvarsområdeerdettreulikeformerfortilsynsomskalivaretaulikeaspekterved regelverket.dissetilsyneneermarkedstilsynmedprodukter,tilsynmedsentralgodkjenteforetakog oppfølgingavkommunenstilsyn.itilleggerdetflereandremyndighetersomførertilsynpåtilgreni sendeområder.deterbehovforengjennomgangavdeulikeformenefortilsynmedsiktepååvuri derehvordandissetreformenefortilsynkanvirkesammenforbestmuligåbidratiloppfyllelseav

10 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet måleneibygningspolitikken,samtsepåmulighetenforsamvirkemedandremyndigheter.detteskal sespågjennomarbeidetmedåutvikleensamlettilsynsstrategi. MarkedstilsynetmedproduktertilbyggverksamttilhørendeaktivitetersliksominformasjonogveiI ledningfremmerseriøsitetgjennomåsikreataktøreneoverholdersinplikttilåsørgeforategeni skapenetilprodukteneerdokumentert.direktoratetvilopprettholdevåraktivitetpåområdeti 2015.ItilleggvilvigjøreengjennomgangavprosessenevåreforåseomvikanfåutnyttettilgjengeI ligeressurserpåenendabedremåte. DetermanglerikunnskapsgrunnlagetforvurderingavutviklingenikvalitetogkostnaderibyggsekI toren.dettassiktepåøktbrukavbrukerundersøkelserogevalueringerpåflerekonkreteområder. Ogsåderevidertestyringsparametereleggeropptildette.DirektoratethargjennomførtårligebruI kerundersøkelseravvårtservicenivåoverforkommunerogforetakmedsentralgodkjenning.forå kunneutviklebedretjenesterpåvårenettsiderogutvikleregelverketvilvii2015gjennomføreflere brukerundersøkelserogevalueringeravhvordandagensregelverkvirker.detteeritrådmedbyggi NettsIstrategiensvektleggingavbrukerretting IVirksomhetsutvikling(internt) Direktoratetståroverforstoreoppgaverogmå,forålykkesmeddisse,videreutvikleorganisasjonen, forbedreprosesserogfjernetidstyver.vihargjennomendringeneistyringsdialogenfåttetstørre ansvarforegenplanlegging,styring,rapporteringogkontroll. MangeIKTprosjekterogenstadigutviklingavvåredigitaleløsningerkreverenmersystematisktilI nærming.viharderforutvikleteniktiognettstrategi.herleggesdetopptiltydeligogprioritert satsingogenbedreogmerhelhetligstyring. Øktbrukaveksterneleverandøreroginnkjøpavfagligstøtteutfordrervårevnetilstyringogledelse. Detleggesderforopptilåstyrkevårkompetansepåprosjektstyringog ledelse. ForåfåreglenetilåvirkeognåframmedvårebudskapvilvistyrkeinternogeksternkommunikaI sjoninkl.klarspråk TildelingsbrevetgirennyarbeidsfordelingforregelverksutviklingavTEKogDOK.Direktoratetskal utvikleogtaibrukgodeprosesserforåhåndterevårnyerolle.herunderskalvibidratilatdepartei mentetogdirektoratetfåretomforentsynpåhvordandennyearbeidsfordelingenskalfungere. 10

11 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 3IOppdragetogarbeidsplan2015 Idettekapitletkonkretiserervihvadirektoratetskalgjennomføreavoppgaverogtiltakstrukturert ettertildelingsbrevet.prioriteringeneerbyggetpåtildelingsbrevetsprioriteringerogvårefiretydelii gesatsningsområder. Forhverthovedmålgisenkortinnledendebeskrivelseavåretsmålsettingermedhovedvektpåhva viskalfåtiliår. Forhvertresultatmålerdetenkortinnledningomhvaviskalfåtil,enbeskrivelseavhvordandirekI toratetvilløsedekonkreteoppdragenesomergittitildelingsbrevetogderetterenoversiktover hvilkeoppgaversomerdefinertidirektoratetsarbeidsplanmedtilhørendeeffektmålforhveroppi gave.avslutningsvisforhvertresultatmålgjengisdestyringsparameternesomergittforhvertresuli tatmål. Hovedmål1:MerforenklingoginnovasjoniboligIogbyggsektoren Regjeringenønskeråleggetilretteforenenklereogmereffektivbyggesaksprosess,bidratiløkt kompetanseibyggsektorenogstimuleretilnytenkningoginnovasjon.innovasjonkanleggetilrette forbedreoppgaveløsningoghøyereressursutnyttelse.gjennomformidlingavkunnskapogerfai ringerkanproduktivitetenøkesogkvalitetenpådetsombyggesblibedre. Direktoratetvilspilleenviktigrolleiårealiseredissemålsettinger. Resultatmål1.1MereffektiveogbrukervennligesøknadsIogbyggeprosesser IarbeidetmedåutvikleregelverketskalDiBKleggestorvektpåforenklingogforbedring.Fremtidens regelverkskalværeenkelt,effektivt,kunnskapsbasertogetterprøvbart.detskalhaforståeligekrav somsikrermåloppnåelseoghaenformsomunderstøtterdigitalisering. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% DiBKskalhaferdigstiltveiledningsmateriell,ogsåtilpublikum,igodtidførikraftsettingavforenkI lingstiltakene,1.juli2015. For2015prioriteresiverksettingavvedtatteforenklingeribyggesaksreglene Detlegges sterkvektpåutviklingavenkeltoggodtveiledningsmaterielltilalleberørteigodtidføriverkseti tingstidspunkt.itrådmeddirektoratetsnettstrategiskalendringeneiregelverket1.7væreetpiloti prosjektiarbeidetmedåutviklenye,nettbaserteløsningerforinformasjonombyggereglene.idette arbeidetsøkerviåsamarbeidemedkommunene,nkf,sintefbyggforskogbyggenæringen. DiBK%skal%utarbeide%forslag%til%nye%kriterier%for%sentral%godkjenning%av%ansvarlige%foretak,%behovet%for% lov9%og%forskriftsendringer%og%hvordan%disse%kan%implementeres.%% DiBKskalutvidetilsynsvirksomhetentildensentralegodkjenningsordningen. DiBKskalbistådepartementetiåvurdereutviklingavmuligemodellerforregistreellergodkjenI ningsordningersomstyrkervirksomhetersogforbrukeresmulighetforåvelgekvalifiserteselskaper gjennomåsynliggjørehvorvidtforetakfølgerregelverket. DiBKskaliårsrapportenfor2015redegjøreforutviklingstiltakogaktivitetenidensentralegodkjenI ningsordningen. 11

12 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Ikrafttredenavnyeregleromforetakmedansvarsrettvilvære1.januar2016.DetervarsletiregjeI ringenshandlingsplanmotarbeidslivskriminalitetatordningenmedsentralgodkjenningskalviderei utvikles.næringenleveresittinnspilltilregjeringenifjorhøst:enkeltåværeseriøs.nysentralgodi kjenning(nsg). Detvilværenødvendigåfåpåplassnyevirkemidlersomerstatterdenlokaleforhåndsgodkjenning avforetakibyggesak.detteinnebærerblantannetengjennomgangavdagensgodkjenningsområi dermedtilhørendeveiledning,klartspråkogforenkling.itilleggvilordningenblitilførtnyekvalifikai sjonskravsomgjørdetvanskeligereåværeenuseriøsaktør. UtviklingenavSentralgodkjenningerderforensværtviktigoppgavei2015.Arbeidetvilmåtteskjei nærtsamarbeidmedkmdognæringen.dettegjelderutviklingavregelverketoghvilkenyekriterier somskalleggestilgrunnforåsikreforseriøsitet.gebyreneerøktforåstyrketilsynsvirksomheten. VideremåvivurderedelangsiktigemulighetenesomblantannetframkommeriforslagetfraBNLs ekspertgruppe.detlagesegenutviklingsplanforsg. % Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% 12

13 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Styringsparametre-Resultatmål%1.1% Analyseogvurderingavdirektoratetspåvirkningaveffektivitetenidenkommunalesaksbehandlingen basertpåkostrakombinertmednyundersøkelse. Brukerundersøkelser: Regelverketsbrukervennlighetogbetydningforeffektivitetibyggeprosjekter. AndelsøknadersomerferdigstiltiByggSøk(avantallsøknadertilkommunene). AndelsøknadersomersendtelektroniskiByggSøk(avantallsøknadertilkommunene). AntallkommunersomharkobletsinekartoppmotByggSøk. Sentralgodkjenning oversiktoverutviklingi: antallsøknader,herunderutfall(godkjent,ikkegodkjent) antallgodkjenteforetak andelgodkjenteforetakavmuligeforetak antallkontrollforetak antallkommunalemeldinger antallklager antallstedligetilsyn,herunderutfall(advarsler,tilbaketrekk) antalldokumenttilsyn,herunderutfall(advarsler,tilbaketrekk) Sentralgodkjenning oppfølgingavkommunalemeldinger. Klageridensentralegodkjenningsordningensomgismedholdvs.ikkegismedhold. Resultatmål1.2Øktkompetanseogimplementeringavnyeløsningerisektoren Øktkompetanseoginnovasjonersentraltforånåmålombedrekvalitetiboligerogbygg.DirektoI ratetskalbidratiløktkompetanseomenergieffektive,miljøvennligeoggodtutformedeboligerog byggihelebyggenæringen.direktoratetskalviderebidratilkunnskapomgodeiendomsforvaltning. Detfinnesgodkunnskapomregelverket,nyetekniskeløsninger,effektiveprosesserogmarkedets forventningerbådeinæringenogikommuner.utfordringeneratkunnskapenikketasgodtnoki bruk,ogdelesiforlitengrad.dibkskalderforbidratilatdennekunnskapentasibrukogdeles,ogat samhandlingenmellomaktørenebedres. DirektoratetskalhasærligoppmerksomhetpåtiltaksomkanfremmedigitaliseringihelebyggsektoI ren. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% ByggNettIresultater DiBKskalgjennomføreByggNettIstrategiensomerpresentertirapportav15.september2014.MiI lepælsplanoversendt19.desember2014leggestilgrunnforgjennomføringavstrategienogstyi ringsdialogen+på+dette+området+i ByggNettIstrategienvilfølgesoppihenholdtilmilepælsplanensombleoversendtdepartementet 19.desember2014.I2015vildeviktigstemilepæleneknyttettilByggNettvære: Strategienkommuniserttilbyggsektorenogforankrethossentraleaktører. EtablertetrådforByggNettførsommeren2015. SpesifikasjonforeByggesakversjon1ferdigstiltogpiloteringi7kommunerigangsatt. SpesifikasjonforeByggeSøknadversjon1skalværeferdigstiltførsommeren2015.Pilotering avløsningenskalværeigangsatti3kommuneriløpetavåret. 13

14 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Egenveilederrettetmotforbrukeren,omhvasommåsøkesomellerikke,skalværeutarI beidetførnylovtrerikraft Detskallagesenoverordnetplanforbrukerundersøkelserførsommeren2015. NorgesrolleinnenCENIstandardiseringsomstøtterbrukavåpenBIM,skalavklaresinnen mars2015. Nyttavklaringsrådknyttettilnødvendigtolkningavregelverket,skalværeopprettetinnen mars2015. Standardisertutvekslingsformatfordokumentasjonforforvaltning,driftogvedlikeholdskal væretilgjengeligforsystemleverandører. Helestrategienbyggerpåatlangsiktigemålogvisjonerskalrealiseresgjennomkortedetaljplanlagte trinn.detbetyripraksisatdetiendeltilfellermågjennomføresnødvendigejusteringerogendringi erunderveis,basertpådeerfaringersomgjøres. EiendomsforvaltningIveiledningogandrestimulerendetiltak DiBKskaliårsrapportenfor2015rapportereomsittarbeidmedåfremmegodeiendomsforvaltning (veiledningogandrestimulerendetiltak). Direktoratetvili2015fortsettearbeidetmedeierIogforvalterforumetforåfremmegodeiendomsI forvaltningogandrestimulerendetiltak.internkontrollverktøyetikibyggerenfelleskommunikai sjonsplattformhvoraltregelverkforbyggibruksamlespåettsted.direktoratetvili2015bidratil videreutviklingavtilstandsbarometerforkommunalebygg.itilleggvidereføresarbeidetmedøkt bestillerkompetanseforforbruker/publikummed"lønnerdetseg"prosjektet.itilleggstarterdetet arbeidmedprosjekt/bygg/leverandørievalueringisamarbeidmedbygg21. Bygg21Isekretariat DiBKskalrapporterepåsinbistandsomsekretariatforBygg21iårsrapportenfor2015. Bygg21eretsamarbeidsprogrammellomstatenogbyggeIogeiendomsnæringensomlevertesin strategihøsten2014.bygg21haretegetstyreoppnevntavdepartementet.rapporteringavfaglige aktivitetermedmerskjermeddepartementet. DiBKfølgeroppsekretariatetadministrativtogsikreratvirksomhetenskjerinnenforgjeldende rammer.sekretariatetstyrkesmedinnleideressurser.nyttstyreforutsettespåplasstidligi2015for åsikrefagligstyring. IndeksbyggImetodikkogtesting Indeksbyggskaliløpetav2015utviklemetodikkforåkonsekvensvurdereregelverksendringerved brukavbimimodelleroghartestetdettepåminimumtokonkreteregelverksendringer. Indeksbyggprosjekteteretsamarbeidsprosjektmednæringensorganisasjoner.Bakgrunneneret fellesønskeomåsikrebedregrunnlagforåvurderekonsekvenseravregelverksendringer.foråfå tildetteharmantattibrukdigitalemodelleravreferansebyggogvilbyggepådissenårkonsekveni serskalvurderes.arbeidetblestartethøsten2013. Detleggesopptilenrevitaliseringavarbeidetsomfellesprosjektogsamhandlingsarena.Arbeidet knyttessammenmedutviklingenavtek17. % 14

15 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Styringsparametre-Resultatmål-1.2% Brukerundersøkelser:,Spørsmål,om,hvordan,brukerne,opplever,at,regelverket,støtter,opp,om,utvikling,og,im9 plementering%av%nye%løsninger%særlig%ift.%energi%og%universell%utforming.% Andel%byggesøknader%med%full%elektronisk%søknadsbehandling%(ByggSøk%eller%andre%løsninger).% Rapportere%på%arbeidet%med%og%effekten%av%aktivitetene%under%ByggNett9strategien% 15

16 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Hovedmål3:Flereboligerogbyggsommøterframtidensbehov Norskeboligerogbygghargenerelthøystandard.Samtidigerbygningsmassenikkeitilstrekkelig gradtilpassetforventededemografiskeendringerogklimaiogmiljøutfordringeneviståroverfor. Nyeboligerogbyggskalhakvalitetersomstårsegovertid.DettrengskunnskapomframtidensbeI hovoggodeløsningerfordisse.forskriftene,tekogdok,inneholderbestemmelsersomskalbidra tildette.dibkskalbidratilatregelverketutviklesitrådmedsamfunnetsbehovogbasertpåetgodt kunnskapsgrunnlagomframtidigekravogkravsnivå. Resultatmål3.1Bedrebyggkvalitetogfærrebyggfeil Bedrebyggkvalitetogfærrebyggfeileretoverordnetpolitiskmål.Kommunalttilsyn,markedstilsyn oguavhengigkontrollskalbidratilbedrebyggkvalitetogfærrebyggfeil. Direktoratetønskeråutviklereglersomsamvirkergodtmeddetøvrigevirkemiddelapparatet.ReI gelutviklingskalbaserespåkunnskapomeffektenavgjeldendeogfremtidigregelverk.deterderfor behovforådefinereogeffektivtmåleetsettmedtydeligeogomforentekvalitetsindikatorer.målet eratmyndigheter,byggenæring,interesseorganisasjonerogbrukerefårenbestmuligfellesvirkei lighetsbeskrivelse/forståelse,samtatstatensamletsettkaniverksetteeffektivevirkemidler. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% KommunalbyggesaksbehandlingogtilsynIanalyse Innen1.septemberskalDiBKoversendedepartementetenanalyseavdataiKOSTRA.Ianalysenskal direktoratetredegjøreforutviklingenikommunalbyggesaksbehandlingogikommunalttilsynmed byggevirksomheten. StatistisksentralbyråpublisererureviderteKOSTRAItallforkommunene15.mars,ogopprettedetall 15juni.Innen1.septemberskaldirektoratethagjortuttrekkavdesentraleKOSTRAItalleneforvårt områdefor2014,sammenstiltdemmedtallfratidligereårogutarbeidetenanalyseavdataene.i analysenvilviredegjøreforutviklingeni2014ikommunalbyggesaksbehandlingogikommunalt tilsynmedbyggevirksomheten,sammenlignetmedtidligereår. % MarkedstilsynogbyggskaderIrapportering DiBKskalrapporterepåfølgendeiårsrapportenfor2015: Nøkkeltallformarkedstilsynmedproduktertilbyggverk. Byggskadeomfangbasertpådatafrarelevanteaktører/kilder. Direktoratetskali2015igangsetteoggjennomførefireproaktivetilsynskampanjer.Temafordisse tilsynskampanjeneer I I I I stål ikkeibærendefugemasser radonsperre baderomsmoduler Itilleggskalvisluttføredetilsynskampanjenesomblesattigangi2014.Viskalviderefølgeoppalle produktermedmistankeommangelveddokumentasjonen(reaktivesaker). 16

17 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet TilsyneretvirkemiddelsomsammenmedandreaktiviteterbidrartilseriøsitetgjennomoverholdelI seavregelverket.foråsikreatalleproduktertilbyggverkerdokumentertihenholdtilkravene,gir viinformasjonogveiledningtilaktørene,utpeker,følgeroppogsamarbeidermedtekniskekontrolli organogtekniskbedømmelsesorgan,samtsamarbeidermedandremyndigheterogbransjen. Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Styringsparametre-Resultatmål-3.1% Antall%gjennomførte%markedstilsyn%med%produkter%til%byggverk%og%effekt%av%aktivitetene%for%riktig%produktdoku9 mentasjon%gjennom%enkel%brukerundersøkelse.%% Redegjøre%for%resultater%av%direktoratets%veiledning%om%og%støtte%til%kommunalt%tilsyn%med%byggevirksomheten% bl.a.%gjennom%tilbakemeldinger%i%brukerundersøkelser% Effekt%av%kommunalt%tilsyn%og%uavhengig%kontroll%bl.a.%gjennom%tilbakemeldinger%i%brukerundersøkelser%blant% foretak.% 17

18 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Resultatmål3.2Flereenergieffektiveboligerogbygg Deterplanlagtåinnførenyeenergireglerpåpassivhusnivåi2015ognestennullenergibygg(nNEB)i 2020.Detmesteavarbeidetpåenergiområdetbidrartilånådissemålene. I2015vildetogsåværekontaktmøtermedHusbanken,NVEogEnovaforgjensidiginformasjonog samordningavulikevirkemidlermv.direktoratetvilsomtidligeredeltaibl.a.zebogfuturebuiltog andrerelevanteprosjekterellerprogrammer. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% Energikrav DiBKskalarbeidemedutviklingavenergikravsomvedtattiklimaforliket.Detteinnebærerbl.a.å forberedeimplementeringavnyebestemmelseri2015,inkl.utarbeidelseavveiledningm.m.og forberedelseravnyebestemmelseri2020.departementetskalpåegnetvisholdesorientertom prosess,strategiskevalgmv. DiBKskalutarbeideetoppleggforfølgeevalueringavendringeneienergiregleneiTEK.Forslagetskal foreliggetilstyringsmøtetinovember. DirektoratetharfåttansvaretforutviklingavTEKogvivilderforværeansvarligforutsendelseav høringsforslagomnyeenergiregler,bearbeidingavhøringsuttalelserogutarbeidingavnyforskrift m/veiledning.forslageterplanlagtsendtpåhøringifebruar/mars.detskalgjennomføresprosjekter ombundetenergiibyggematerialerogenergikravietlivsløpsperspektivsomenforberedelseog grunnlagfornyebestemmelseri2020.følgeevalueringforberedes. LavenergiprogrammetIresultaterogeffekt DiBKskalvidereformidleogvurdereresultaterogeffektavLavenergiprogrammetsaktiviteter..% DirektoratetvilsomtidligereårfølgeoppLavenergiprogrammetogtilskuddetpå6,4mill.kroner.Vi deltarogsåistyringsgruppenogpartnermøteforebleprosjektet. % EnergimerkingavbyggIrapportering DiBKskaliårsrapportenfor2015rapporterepåenergimerkingavbygg(boligIognæringsbygg),forI delingavandelogantallnybyggpåenergikarakter. Energimerkingavbyggerforeslåttsomindikatorfornybyggsomfølgergjeldendeenergikrav.RapI porteringavenergimerkingavbyggvilbidratilåutvikleenegnetindikatorforenergieffektivebygg. % 18

19 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Resultatmål3.3Økttilgjengelighetoguniversellutformingiboliger,byggog uteområder Resultatmåleterøkttilgjengelighetoguniversellutformingavboligerogbygg.Aktivitetenepåfeltet harværtstorgjennomflereår,medoppfølgingavhandlingsplanforuniversellutformingogøkttili gjengelighet(norgeuniverselt2025)ogkonkreteregelverksendringeri2014.aktivitetsnivåetsernå uttilåtrappesnoened.1.januariårbledetinnførtflereforenklingerikravenetiltilgjengeligheti byggtekniskforskriftogarbeidetvili2015konsentreresomevalueringavtilgjengelighetskravog kompetansehevingibyggenæringen. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% RegleneomtilgjengelighetiboligerIfølgeevaluering DiBKskalutarbeideetoppleggforfølgeevalueringavendringeneiregleneomtilgjengelighetiboliI ger.forslagetskalforeliggetilstyringsmøtetinovember. Direktoratetvili2015definereetevalueringsoppdragogutredeboligkvalitet,blantannetromligI hetsmåliboligsomgrunnlagforfølgeevalueringen.detteseesogsåisammenhengmedvårkoordii neringavbrukerundersøkelserogevalueringer. KunnskapogholdningtiluniversellutformingIbrukerundersøkelse Brukerundersøkelseromkunnskapogholdningtiluniversellutformingskalgjennomføresannet hvertår.nesteundersøkelseskalgjennomføresi2016. Direktoratetgjennomførteenbrukerundersøkelseomkunnskapogholdningtiluniversellutforming i2014.resultateneavundersøkelsenvilblipubliserti2015. Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% 19

20 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Hovedmål4:Effektivogbrukerorientertforvaltning Direktoratethardesisteåreneværtiomstillingogutviklingknyttettilnystrategi,vekst,nyeoppgaI verogendredearbeidsformer.denneutviklingenfortsetteroggirsomkonsekvensstorebehovfor utviklingavmåtendirektoratetkommunisererpåoghvordandeninternestyringenforegår.ettydei ligfellestrekkvedutviklingeneratstadigflereoppgavermåløsesiaktivtsamarbeidpåtversavori ganisasjonsstrukturmedtydeligekommunikasjonsfagligeistadigflereoppgaver. EtviktiggrunnlagfordeleravdenneutviklingenliggeriimplementeringenavnyiktIognettstrategi sombleferdigstiltmotsluttenav2014medutgangspunktigrundigeanalyseravnåisituasjonenog identifiseringavprioritertesatsningsområdersettoppmotdissepåvirkningsfaktorene: Utvikling%av%direktoratets%tilbud% % % % % % % Foråblimereffektiveogbrukerorienterte,vildirektoratetgjennomåretarbeidemeddisseutvikI lingsområdene: Implementering%av%nett9%og%ikt9strategi%(nettbaserte%tjenester) dibk.noskalvidereutviklessomdirektoratetsviktigstedistribusjonskanalbasertpå1)kunni skapomhvamålgruppenetrengerogønskerseg,2)innbyggernesbehovforinformasjonog 3)tiltakforåredusereenItilIenIhenvendelsertildirektoratet. Klart%språk ViskalgjennomføreetklarspråkIprosjektmedskriveverkstederiforbindelsemedendringer ibyggesaksforskriftenogveiledningentildenne. Brukerundersøkelse Denårligebrukerundersøkelseavdirektoratetsservicetilbudvilutvidesi2015tilåinkludere evalueringavhvordandagensregelverkopplevesavbrukerne,jfdirektoratetsstyringsparai metre.denneundersøkelsenvilogsåkoordineresmedflereandrekartleggingerogundersøi kelseravhvordanregelverketvirker. Intern%virksomhetsutvikling% % % % % % % %% Internstyringogkontrollutvikleskontinuerligidirektoratetimedutgangspunktiendredebehovog øktaktivitetsnivå.fra2015girnymodellforetatsstyringenmedredusertrapporteringtildepartei mentetgjennomåretbehovforendringerideinternestyringsiograpporteringsrutinene.deviki tigsteutviklingstrekkenei2015er: OppfølgingskjerkontinuerligmedtretydeligemilepælergjennomåretmedfullgjennomI gangavalleoppgaverogprosjekteriledermøtetsamtalltidsomutgangspunktforavviksi rapporteringtilstyringsmøter. UtviklingistyringogkontrollmednyttprosjektskjemaforbudsjetteringsomkobleralleproI sjektertilenoppgavesomigjenerknyttettilmålstrukturenfordirektoratet. 20

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/57-1 09.01.2015 Tildelingsbrev for Direktoratet for byggkvalitet for 2015 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/ januar 2017

Deres ref Vår ref Dato 17/ januar 2017 Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/58-1 10. januar 2017 TILDELINGSBREV 2017 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. TILDELINGSBREV 2016 Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. TILDELINGSBREV 2016 Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/57-1 18.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 Direktoratet for byggkvalitet 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/57 15. januar 2018 TILDELINGSBREV 2018 Direktoratet for byggkvalitet 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger For levering til ref: Side 1 av 7 2 av 7 INNHOLD 1 Oppdraget og administrative bestemmelser... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/57-1 10.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 Direktoratet for byggkvalitet 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/57-1 29.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017 for Husbanken revidert nasjonalbudsjett og noen andre saker

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017 for Husbanken revidert nasjonalbudsjett og noen andre saker Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 17/56 27. juni 2017 Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017 for Husbanken revidert nasjonalbudsjett og noen andre saker 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Tildelingsbrev for 2015

Tildelingsbrev for 2015 Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/58-1 08.01.2015 Tildelingsbrev for 2015 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets behandling

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Vegtilsynet v/ vegdirektøren Deres ref Vår ref Dato 15/3472-18.01.2016 Statsbudsjettet 2016- Tildelingsbrev til Vegtilsynet Samferdselsdepartementet viser til Prop.

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Tildelingsbrev for 2015

Tildelingsbrev for 2015 Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/58-1 08.01.2015 Tildelingsbrev for 2015 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets behandling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD

Deres ref Vår ref Dato 2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD Norges Forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/3045 02.01.2017 Tildeling av midler til Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017)

Detaljer

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/3671 17/00207 18.12.2017 Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Ansvarlig myndighet: Kommunal- og

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge info@standard.no Deres ref Vår ref Dato 16/5222 20.1.2017 Statsbudsjettet 2017 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2016 2017) og Prop. 1 S (2016 2017) for

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet.

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/4568-4 06.01.2017 Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) Hausmannsgate 16 0182 Oslo Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref 17/5198 Dato 15. januar 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 1. Innledning...

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

ÅRSRAPPORT 2015 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ÅRSRAPPORT 2015 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN 4 INNHOLD DEL I LEDERS BERETNING 5 DEL II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 9 DEL III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 13 DEL IV STYRING OG KONTROLL

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT 16/

DET KONGELIGE BARNE-- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT 16/ DET KONGELIGE BARNE-- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Norges forskningsråd Pb.564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/3598-23.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING

Detaljer

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet.

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. Statsråden Internasjonalt reindriftssenter v/styret Postboks 109 9521 GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 10/3287 03.02.11 Tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - 2011 1. Innledning

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5280-2 20.12.2016 TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Riksteatret PB 4295 Nydalen 0402 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2788-04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev - Riksteatret Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/ SOG

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/ SOG Statsråden Statens bygningstekniske etat Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/3144-7 SOG Tillegg til tildelingsbrev for 2006 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) redegjør

Detaljer

2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD. 2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Samferdselsdepartementet

2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD. 2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Samferdselsdepartementet Norges Forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/1083-05.01.2016 Tildeling av midler til Norges Forskningsråd 2016 1. INNLEDNING Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2015-2016),

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2016 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1163-2 17.12.2015 TILDELINGSBREV 2016 DATATILSYNET 1. 15INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017: Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2792-07.02.2017 Statsbudsjettet for 2017 korrigert tildelingsbrev KORO Brevet er disponert i følgende deler:

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 DISTRIKTSSENTERET

TILDELINGSBREV 2016 DISTRIKTSSENTERET Distriktssenteret Ogndalsvegen 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 15/49-14 18.12.2015 TILDELINGSBREV 2016 DISTRIKTSSENTERET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/4279-1 THA Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 1. INNLEDNING Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/1862-8 Dato 11. januar 2018 1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger med dette fram tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

TEK17 PETTER SANDTANGEN, JURIDISK RÅDGIVER Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark

TEK17 PETTER SANDTANGEN, JURIDISK RÅDGIVER Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark PETTER SANDTANGEN, JURIDISK RÅDGIVER Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark Hvem er vi? Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/12455-4 14/7685-3 30.06.2016 «Sdo_Tittel» Det vises til oppdragsbrevet for 2015, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Partnerforums vårkonferanse 3.juni 2016

Partnerforums vårkonferanse 3.juni 2016 Partnerforums vårkonferanse 3.juni 2016 Samordnet styring av fylkesmannen Bjørg Helene Holen, Disposisjon Bakgrunn: Bedre (samordnet) styring av fylkesmannen Hva har vi lykkes med? Hva har vi gjort? Fylkesmannen

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Samhandlingsprosjektet bedre byggesaksbehandling (BBS-prosjektet) Per-Arne Horne Plan- og bygningsetaten

Samhandlingsprosjektet bedre byggesaksbehandling (BBS-prosjektet) Per-Arne Horne Plan- og bygningsetaten Samhandlingsprosjektet bedre byggesaksbehandling (BBS-prosjektet) Per-Arne Horne Plan- og bygningsetaten Bakgrunn Ansvarlige søkere som arbeider med byggesaker opplever betydelige vanskeligheter med å

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4028-06.06.2017 Supplerende tildelingsbrev 2017 nr 2 Finansdepartementet viser til at regjeringen har besluttet

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref 16/3632-65 Dato 23.06.2017 Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser

Detaljer

BBS-prosjektet - et samhandlingsprosjekt

BBS-prosjektet - et samhandlingsprosjekt Bedre ByggesakSaksbehandling BBS-prosjektet - et samhandlingsprosjekt Byggesaksdagene 25. april 2014 Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør Byggaktuelt Samhandlingsprosjekt ble svaret presentert på

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs Plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-12.2015 Statsbudsjettet 2016 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/987-21.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/3545-31.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Klar, ferdig med 10, vi går videre! Direktør Morten Lie Lavenergiprogrammets avslutningskonferanse

Klar, ferdig med 10, vi går videre! Direktør Morten Lie Lavenergiprogrammets avslutningskonferanse Klar, ferdig med 10, vi går videre! Direktør Morten Lie skonferanse Takk for... Ti år med forpliktende samspill, utviklende samarbeid og stort engasjement og gode resultater 6 500 deltakere på fagtreff

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/ --- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Royal Ministry of Finance Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

ÅRSRAPPORT 2014 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ÅRSRAPPORT 2014 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN 3 INNHOLD DETTE ER DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 4 LEDERS BERETNING 6 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 8 STYRING OG KONTROLL 33 FRAMTIDSUTSIKTER 37 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Statens jernbanetilsyn

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Statens jernbanetilsyn DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1510 19.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Tildelingsbrev til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Oppfølging av Meld. St. 14 ( ) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet

Oppfølging av Meld. St. 14 ( ) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 16/2354-01.12.2016 Oppfølging av Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet

Detaljer

Deres ref Vår ref 17/ Dato

Deres ref Vår ref 17/ Dato Valgdirektoratet Rambergveien 9 Postboks 2080 3101 Tønsberg Deres ref Vår ref 17/5675-4 Dato 31.01.18 TILDELINGSBREV 2018 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Statsbudsjettet Tildeling til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildeling til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/4199-04.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO TILDELINGSBREV 2016 - HUSLEIETVISTUTVALGET

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO TILDELINGSBREV 2016 - HUSLEIETVISTUTVALGET Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/58-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Detaljer