GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN"

Transkript

1 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ARBEIDSPLAN 2015

2 Visjon, misjon og verdier: Gode bygg for et godt samfunn Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBKs arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. DiBK skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører. En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet, spesielt i byggenæringen og kommunene, om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess. Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser I samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet. Våre verdier Vi er bevisste samfunnsoppdraget vårt for å ivareta helheten Vi er pålitelige og holder det vi lover Vi er interesserte og nysgjerrige for å bli bedre i morgen Vi er gode formidlere fordi kunnskap får verdi når den deles Hovedmålene i 2015: Mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren Flere boliger og bygg som møter framtidens behov Effektiv og brukerrettet ressursforvaltning

3 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Forord Direktoratetforbyggkvalitetgårinnietnyttårmedutfordrendeoppgaverogvekstivirksomheten. VioppleveratvåreområderfårstorpolitiskoppmerksomhetogatregjeringenharstoreforventI ningertilatviskalleverepåviktigesatsingsområdersomforenklingogseriøsitet.viharogsåmerket ossatpublikumerblittenviktigeremålgruppeenntidligere. Detergledeligatvinåharfåttetstørreansvarforutviklingenavforskriftene,TEKogDOK.ArbeidsI delingenmellomdirektoratetogdepartementeterendret.detblirspennendeåfinneenny,god formpådettesamarbeidet. 2015vilblipregetavregelverksutvikling,bådeimplementeringavvedtattendringerogutviklingav ennygenerasjonenklereregelverkmedgodstrukturogegnetfordigitaleløsninger.viharfåttposii tivoppmerksomhetombyggnettstrategien,någjelderdetåfølgeopp. Godbyggkvalitetleveresavenseriøsogkvalifisertnæring.EtsentraltvirkemiddelforåbidratildetI teerutviklingenavensterkeresentralgodkjenningsordning. DiBKsmandatframstårsomtydeligereiåretstildelingsbrev.MeroverordnedekravogmindredeI taljstyringgirossstørrefrihetogikkeminstansvarforgodstyring.vårebudsjettererstyrketoggir ossrammerforøktaktivitet,menvierlikevelavhengigavgodplanlegging,prioriteringogstyringav aktiviteterforåsikregodmåloppnåelse. Arbeidsplangirenoversiktoverhvordanvihartenktåløseoppdragetvårt.GjennomtydeligeprioriI teringerskaldenogsåbidratilgodressursbrukogstyringunderveis. Jegtror2015blirnoketårhvorviutviklerossitrådmedvårtstrategiskegrunnlagogbidrartilgode byggforetgodtsamfunn. Oslo29.januar2015 MortenLie direktør 3

4 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Forord...3 1)Arbeidsplanensstrategiskegrunnlag IInnledning Vårtstrategiskegrunnlag...5 2)Direktoratetssatsningsområderfor Mål,oppdragogresultatkrav IKMDshovedprioriteringer ISatsningsområderIarbeidsplanleggingogprioritering % %Forenkle%byggereglene%...% % %Fremme%digitalisering%...% %9%Styrke%kompetanse%og%fremme%seriøsitet%...% %9%Virksomhetsutvikling%(internt)%...%10 3)Oppdragetogarbeidsplan Hovedmål1:MerforenklingoginnovasjoniboligIogbyggsektoren...11 Resultatmål%1.1%Mer%effektive%og%brukervennlige%søknads9%og%byggeprosesser%...%11 Resultatmål%1.2%Økt%kompetanse%og%implementering%av%nye%løsninger%i%sektoren%...%13 Hovedmål3:Flereboligerogbyggsommøterframtidensbehov...16 Resultatmål%3.1%Bedre%byggkvalitet%og%færre%byggfeil%...%16 Resultatmål%3.2%Flere%energieffektive%boliger%og%bygg%...%18 Resultatmål%3.3%Økt%tilgjengelighet%og%universell%utforming%i%boliger,%bygg%og%uteområder%...%19 Hovedmål4:Effektivogbrukerorientertforvaltning...20 Andreforutsetningerogkrav Styring,budsjettogressurser IRisikostyringIsammendrag IDirektoratetsinternestyring IØkonomiskeressurser IBudsjett IBemanningsplan...27 Vedlegg: Risikostyring2015 Tildelingsbrev2015fraKMD 4

5 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 1IArbeidsplanensgrunnlag 1.1 Direktoratetsmandat Direktoratetforbyggkvaliteteretvirkemiddelforårealiserebygningspolitikken.Direktoratetskal bidratilåoppfylletohovedmål:flere%boliger%og%bygg%som%møter%framtidens%behovogmer%forenk9 ling%og%innovasjon%i%bolig9%og%byggsektoren. ArbeidsplanenerlagetforånådemålsomersattogleverebestmuligpådenbeskrivelsenavoppI dragetsomergittivårestyrendedokumenter;proposisjon1s(2014i2015)kommunaliogmodernii seringsdepartementetogtildelingsbrev2015frakommunaliogmoderniseringsdepartementet.i budsjettproposisjonenbeskrivesdirektoratetslik: Direktoratet%for%byggkvalitet%(DiBK)%er%et%nasjonalt%kompetansesenter%på%bygningsområdet%og%sen9 tral%myndighet%på%flere%områder%innenfor%bygningsdelen%av%plan9%og%bygningsloven.%dibks%arbeid%er% rettet%mot%kommunene,%aktørene%i%byggeprosessen%og%byggevaremarkedet.%dibk%skal%ha%oversikt% over%hvordan%regelverket%virker,%og%ha%god%kunnskap%om%og%bidra%i%den%faglige%utviklingen%i%sam9 handling%med%kommuner,%byggenæringen%og%andre%aktører.%en%viktig%oppgave%er%å%øke%kunnskapen%i% samfunnet,%spesielt%i%byggenæringen%og%kommunene,%om%byggeregler,%byggkvalitet%og%byggesaks9 prosess.% 1.2 Vårtstrategiskegrunnlag DirektoratetforbyggkvalitetarbeiderkontinuerligmedåutviklevirksomhetennårdetgjelderlederI skap,medarbeiderskap,styringogkompetanse. Direktoratetsvisjonergodebyggforetgodtsamfunn. Medgodebyggmenervibyggsomhargodevisuellekvaliteterogsomertryggeogbrukbareforalle. DeerhelseIogmiljøvennligemedfornuftigøkonomigjennomhelelivsløpet.Kvalitetidetbygde miljøbidrartilgunstigstedsutviklingogenbærekraftigsamfunnsutvikling. Direktoratetsrolleeråviseveitilgodebyggogomgivelser.Isamhandlingmeddesombygger,mynI digheterogfagmiljøerutviklervikunnskap,byggereglerogprosessersomfremmerkvalitet. Våreverdierer: Vierbevisstesamfunnsoppdragetvårt foråivaretahelheten Vierpålitelige ogholderdetvilover Vierinteresserteognysgjerrige foråblibedreimorgen Viergodeformidlere fordikunnskapfårverdinårdendeles Vileggervektpåatarbeidsgledeskapesgjennomåværeaktiv,engasjert,reflektertogmedansvarlig. Direktoratetsvirksomhetbyggerpåsunneetiskeprinsippersomertydeliggjortiretningslinjerfor habilitet,lojalitetogeffektivitet,kundeorienteringoggodpersonligatferd. DirektoratetfremmeretaktivtsamarbeidmedorganisasjonenevedregelmessigemøterisamarI beidsutvalg.deteropprettetarbeidsmiljøutvalgfellesforheledirektoratet,medverneombudlokalt ioslooggjøvik. Direktoratethartokontorsteder,OsloogGjøvik.Vieridagorganisertmedfireavdelinger,enkomI munikasjonsstabsamtetsekretariatforbygg21slikfigurenunderviser.detersattigangprosjekter foråstyrkeledelsesfunksjoneneisgogbb.dettekanføretilmindreendringeravorganisasjonskari tet. 5

6 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet DirektorateterunderlagtBoligIogbygningsavdelingeniKMD.Tilorienteringvisesdepartementets organisasjonskartmedendringenefra

7 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 7 2IDirektoratetssatsningsområderfor Mål,oppdragogresultatkrav TildelingsbrevetfraKMDgirossrammerforvirksomheteni2015.Herframkommerhvilkemålsom ersattfoross,konkreteoppdragsomforventesløstoghvilkestyringsparameteresomviskalrapi porterepå.videregirtildelingsbrevetbudsjettogfullmakter. HovedmålogresultatmålframgåravvårttildelingsbrevfraKMD.Detkanskjematiskframstillesi følgendefigur.målstrukturenernoejustertiforholdtiltidligereår. ArbeidsplanskalreflekteredekravsomersattogsikrebestmuligmåloppnåelsegittvårebudsjettI messigerammer. Figur:MålstrukturforboligIogbygningspolitikkenfor2015medrelevansforDiBK. 2.2IKMDshovedprioriteringer KMDunderstrekeritildelingsbrevetatenviktigoppgavefordirektorateteråøkekunnskapenom byggkvalitet,byggereglerogbyggesaksprosessisamfunnetgenerelt.direktoratetharetsærligani svarforåovervåkevirkningeneavregelverket. Departementetvisertilatnyebyggereglerskalimplementeresi2015ogatdetsamtidigvilvære arbeidmedforenklingpåflereområderibygningsregelverket.regelverketskalfremmegodkvalitet påbygningsmassen,ogprosessenibyggesakerskalværeeffektiv. DetleggessterkvektpåatdirektoratetmåfølgeoppregelverksendringermedinformasjonogkomI petansebyggendetiltakoverfornæringenogkommunenespesielt.departementetpekerpåatdet finnesmyegodkunnskapsomkanbidratilbyggogomgivelsermedgodkvalitet.direktoratetmå bidratilatdennekunnskapentasibrukogdeles. BygningsI poli`kk 1 Merforenklingoginnovasjon ibolig)ogbyggsektoren 1.1Mereffek`veogbrukervennlige søknadsiogbyggeprosesser 1.2Øktkompetanseogimplementeringav nyeløsningerisektoren 3 Flereboligerogbyggsom møterframidensbehov 3.1Bedrebyggkvalitetog færrebyggfeil 3.2Flereenergieffek`ve boligerogbygg 3.3Økt`lgjengelighetoguniversell ubormingiboliger,bygg oguteområder 4 EffekIvogbrukerorientert forvaltning

8 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Kvalitetenibyggevirksomhetentruesavuseriøseogdårligkvalifiserteforetak.Aktørersomdriver systematiskistridmedloverogregelverkerødeleggendeforbyggevirksomheten.dibkskali2015 prioriterearbeidetmedåutvikledensentralegodkjenningsordningentilåspilleensentralrollei bekjempelsenavuseriøsitetibyggenæringen. Settiforholdtildirektoratetsvirksomheterprioriteringenetydeligeoggirenendringiforholdtil tidligere.kommunikasjonvektleggesendasterkereenntidligereogmålgruppaerutvidet.viskalgi godveiledningogsåtilpublikum.dessutenervårrolleiforholdtilseriøsitetibyggesektorenblitt tydeligere.utviklingenavsgsomvirkemiddelforåoppnådettestårsentralt. DepartementetgirkonkreteoppdragogharstiltkravtilrapporteringrelaterttildeenkelteresultatI mål.vidrøfterdetteikapittel3. 2.3ISatsningsområderIarbeidsplanleggingogprioritering Tilgrunnforarbeidsplanleggingenliggerdirektoratetsegetstrategiskegrunnlag,budsjettproposisjon ogtildelingsbrev.direktoratetståroverforstoreutfordringeri2015.direktoratetergittøkteressuri serogstoreoppgaver.deterstorbreddeivårearbeidsoppgaverogmangefagområdererrepreseni tert.deternødvendigåseoppgaveløsningenpåtversavavdelingerogfagområder.deterbare gjennomenhelhetligtilnærmingvikanlykkesmeddetoppdragetsomergitt. SomvanligharvianalysertføringerogoppdragfradepartementetogdetharværtenprosessiavdeI linger,iledergruppaogmedorganisasjoneneisamarbeidsutvalget. Analysenharførtframtilatdirektoratetharfiretydeligeprioritertesatsingsområderfor Forenklebyggereglene 2. Fremmedigitalisering 3. Styrkekompetanseogfremmeseriøsitet 4. Virksomhetsutvikling(internt) Gjennomensliktydeliggjøringogkonkretiseringavdirektoratetsoppdragi2015fårviogsåpåplass godeprioriteringsmekanismerforåsikremåloppnåelsen.detteerspesieltviktigi2015pågrunnav kombinasjonenavstoreøkonomiskeressurserogethøytambisjonsnivåforoppgaveløsningen. Forålykkesmåvisikreateffektivkommunikasjonoggodsamhandlingmedberørteaktørerliggertil grunnforallaktivitetinnendissesatsingsområdene. SatsingsområdenekanleverepåetellerflereavmålenevåreogvilomfatteflereavdelingerogfagI områder.vitrorderforatdennetydeliggjøringenkanværetilhjelpforåsikreenfellesforståelse interntogværeengodmåteåkommuniserevirksomhetenvårutad Forenklebyggereglene ViharvalgtåframhevedettesometsatsingsområdesidendeterhøytprioritertavKMDogbestår avenrekkeoppgaverogkonkreteoppdrag.direktorateterdessutengjennomtildelingsbrevetgittet utvidetansvarforforskriftomtekniskekravtilbyggverk(tek)ogforskriftomomsetningogdokui mentasjonavproduktertilbyggverk(dok). Detteomfatterbådedekortsiktigeoppdrageneknyttettilforenklingersomskaliverksettesi2015og demerlangsiktigeforbedringerknyttettilstruktur,legalitetogtilretteleggingfordigitalbehandling. NestestørrerevisjonblirTEK17somskalbyggepådenbredegjennomgangenviharstartet. 8

9 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 9 RegelverketforomsetningavogdokumentasjonavegenskapenetilproduktertilbyggverkerharI monisertpåeuropeisknivå,ogerbindendefornorgegjennomeøsiavtalen.regelverketerunder stadigvidereutvikling.i2015mågjennomføringenavnyttheisdirektivetprioriteres.itilleggkommer løpendeendringeravforskriftomdokumentasjonavproduktertilbyggverk(dok)somfølgeavendi ringeravbyggevareforordningen. ViharogsåbetydeligeoppgaverknyttettilSAK,utviklereglerogveiledningertilendringenesom kommer1.7.og1.1.16blantannetknyttettilbortfallavlokalgodkjenningogsatsingpåenstyrket sentralgodkjenning. I2015vildettreikraftendringeribyggesaksforskriften(SAK)ogforskriftenomdokumentasjonav byggevarer(dok).direktoratetharfåttetkonkretoppdragitildelingsbrevetknyttettilendringenei byggesaksforskriften ,menønskeritilleggåforberededeandreregelendringenesomtreri kraftiårogforberedeikrafttredelseavnyeenergiregeler ViharsattetsærligfokuspådetåfåetnyttregelverktilåvirkeVårambisjonerånåutmedmer brukertilpassetinformasjonskrevetiklartspråk Fremmedigitalisering BrukavIKTerenforutsetningforåoppnåmålsettingeneometenklereogmerbrukervennligregelI verk.digitaliseringleggergrunnlagforbedrebyggeprosesser,høyerekvalitetoglaverekostnader. Digitaliseringstårderforsentraltsomvirkemiddelisværtmyeavdetdirektoratetarbeidermed. DiBKsstrategiforframtidensdigitalebyggsektorerbleleverti2014ogskalnåfølgesopp.I2015 prioriteres: Digitaliserebyggesaksprosessenikommunene Tilretteleggeforåpnedataogdigitaleverktøyibyggesektoren UtvikleByggNettIstrategienogrelasjoner Detleggesopptiletnærtsamarbeidmedandresatsingeristatlig,kommunalogprivatregi.DirektoI ratetsegenutviklingvilogsåbyggeoppunderøktdigitalisering IStyrkekompetanseogfremmeseriøsitet Deterenkompetentogseriøsnæringsomkanskapegodbyggforetgodtsamfunn.VimåogsådetI teåretarbeideforåbyggenykompetansehosdeulikeaktørgruppene.detfinnesmyekompetanse, mendenneerikkegodtnokspreddellertattibruk.medsekretariatetforbygg21vilvibidratilat detteskjer. DiBKskali2015utviklesentralgodkjenningavforetaktilåbliensterkerekvalitetsordning.Med bortfallavlokalgodkjenningforansvarsrettblirdensentralegodkjenningsordningenviktigeresom virkemiddelforåsikreseriøsitetinæringen. 2015bliretarbeidsårforågjøregjeldendekvalifikasjonskravtydeligere,samtidigsomdeternødI vendigåinnføreandrekriteriersomblantannetdokumenterererryddigforholdtilskatterogavgifi ter.medforholdsvisenklegrepkantilgjengeliginformasjongjenbrukessomkriterierforåbliseni traltgodkjent. Tilsyneretvirkemiddelsombidrartilåfremmeseriøsitetvedåpåseatregelverketfølges.Innenfor direktoratetsansvarsområdeerdettreulikeformerfortilsynsomskalivaretaulikeaspekterved regelverket.dissetilsyneneermarkedstilsynmedprodukter,tilsynmedsentralgodkjenteforetakog oppfølgingavkommunenstilsyn.itilleggerdetflereandremyndighetersomførertilsynpåtilgreni sendeområder.deterbehovforengjennomgangavdeulikeformenefortilsynmedsiktepååvuri derehvordandissetreformenefortilsynkanvirkesammenforbestmuligåbidratiloppfyllelseav

10 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet måleneibygningspolitikken,samtsepåmulighetenforsamvirkemedandremyndigheter.detteskal sespågjennomarbeidetmedåutvikleensamlettilsynsstrategi. MarkedstilsynetmedproduktertilbyggverksamttilhørendeaktivitetersliksominformasjonogveiI ledningfremmerseriøsitetgjennomåsikreataktøreneoverholdersinplikttilåsørgeforategeni skapenetilprodukteneerdokumentert.direktoratetvilopprettholdevåraktivitetpåområdeti 2015.ItilleggvilvigjøreengjennomgangavprosessenevåreforåseomvikanfåutnyttettilgjengeI ligeressurserpåenendabedremåte. DetermanglerikunnskapsgrunnlagetforvurderingavutviklingenikvalitetogkostnaderibyggsekI toren.dettassiktepåøktbrukavbrukerundersøkelserogevalueringerpåflerekonkreteområder. Ogsåderevidertestyringsparametereleggeropptildette.DirektoratethargjennomførtårligebruI kerundersøkelseravvårtservicenivåoverforkommunerogforetakmedsentralgodkjenning.forå kunneutviklebedretjenesterpåvårenettsiderogutvikleregelverketvilvii2015gjennomføreflere brukerundersøkelserogevalueringeravhvordandagensregelverkvirker.detteeritrådmedbyggi NettsIstrategiensvektleggingavbrukerretting IVirksomhetsutvikling(internt) Direktoratetståroverforstoreoppgaverogmå,forålykkesmeddisse,videreutvikleorganisasjonen, forbedreprosesserogfjernetidstyver.vihargjennomendringeneistyringsdialogenfåttetstørre ansvarforegenplanlegging,styring,rapporteringogkontroll. MangeIKTprosjekterogenstadigutviklingavvåredigitaleløsningerkreverenmersystematisktilI nærming.viharderforutvikleteniktiognettstrategi.herleggesdetopptiltydeligogprioritert satsingogenbedreogmerhelhetligstyring. Øktbrukaveksterneleverandøreroginnkjøpavfagligstøtteutfordrervårevnetilstyringogledelse. Detleggesderforopptilåstyrkevårkompetansepåprosjektstyringog ledelse. ForåfåreglenetilåvirkeognåframmedvårebudskapvilvistyrkeinternogeksternkommunikaI sjoninkl.klarspråk TildelingsbrevetgirennyarbeidsfordelingforregelverksutviklingavTEKogDOK.Direktoratetskal utvikleogtaibrukgodeprosesserforåhåndterevårnyerolle.herunderskalvibidratilatdepartei mentetogdirektoratetfåretomforentsynpåhvordandennyearbeidsfordelingenskalfungere. 10

11 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 3IOppdragetogarbeidsplan2015 Idettekapitletkonkretiserervihvadirektoratetskalgjennomføreavoppgaverogtiltakstrukturert ettertildelingsbrevet.prioriteringeneerbyggetpåtildelingsbrevetsprioriteringerogvårefiretydelii gesatsningsområder. Forhverthovedmålgisenkortinnledendebeskrivelseavåretsmålsettingermedhovedvektpåhva viskalfåtiliår. Forhvertresultatmålerdetenkortinnledningomhvaviskalfåtil,enbeskrivelseavhvordandirekI toratetvilløsedekonkreteoppdragenesomergittitildelingsbrevetogderetterenoversiktover hvilkeoppgaversomerdefinertidirektoratetsarbeidsplanmedtilhørendeeffektmålforhveroppi gave.avslutningsvisforhvertresultatmålgjengisdestyringsparameternesomergittforhvertresuli tatmål. Hovedmål1:MerforenklingoginnovasjoniboligIogbyggsektoren Regjeringenønskeråleggetilretteforenenklereogmereffektivbyggesaksprosess,bidratiløkt kompetanseibyggsektorenogstimuleretilnytenkningoginnovasjon.innovasjonkanleggetilrette forbedreoppgaveløsningoghøyereressursutnyttelse.gjennomformidlingavkunnskapogerfai ringerkanproduktivitetenøkesogkvalitetenpådetsombyggesblibedre. Direktoratetvilspilleenviktigrolleiårealiseredissemålsettinger. Resultatmål1.1MereffektiveogbrukervennligesøknadsIogbyggeprosesser IarbeidetmedåutvikleregelverketskalDiBKleggestorvektpåforenklingogforbedring.Fremtidens regelverkskalværeenkelt,effektivt,kunnskapsbasertogetterprøvbart.detskalhaforståeligekrav somsikrermåloppnåelseoghaenformsomunderstøtterdigitalisering. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% DiBKskalhaferdigstiltveiledningsmateriell,ogsåtilpublikum,igodtidførikraftsettingavforenkI lingstiltakene,1.juli2015. For2015prioriteresiverksettingavvedtatteforenklingeribyggesaksreglene Detlegges sterkvektpåutviklingavenkeltoggodtveiledningsmaterielltilalleberørteigodtidføriverkseti tingstidspunkt.itrådmeddirektoratetsnettstrategiskalendringeneiregelverket1.7væreetpiloti prosjektiarbeidetmedåutviklenye,nettbaserteløsningerforinformasjonombyggereglene.idette arbeidetsøkerviåsamarbeidemedkommunene,nkf,sintefbyggforskogbyggenæringen. DiBK%skal%utarbeide%forslag%til%nye%kriterier%for%sentral%godkjenning%av%ansvarlige%foretak,%behovet%for% lov9%og%forskriftsendringer%og%hvordan%disse%kan%implementeres.%% DiBKskalutvidetilsynsvirksomhetentildensentralegodkjenningsordningen. DiBKskalbistådepartementetiåvurdereutviklingavmuligemodellerforregistreellergodkjenI ningsordningersomstyrkervirksomhetersogforbrukeresmulighetforåvelgekvalifiserteselskaper gjennomåsynliggjørehvorvidtforetakfølgerregelverket. DiBKskaliårsrapportenfor2015redegjøreforutviklingstiltakogaktivitetenidensentralegodkjenI ningsordningen. 11

12 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Ikrafttredenavnyeregleromforetakmedansvarsrettvilvære1.januar2016.DetervarsletiregjeI ringenshandlingsplanmotarbeidslivskriminalitetatordningenmedsentralgodkjenningskalviderei utvikles.næringenleveresittinnspilltilregjeringenifjorhøst:enkeltåværeseriøs.nysentralgodi kjenning(nsg). Detvilværenødvendigåfåpåplassnyevirkemidlersomerstatterdenlokaleforhåndsgodkjenning avforetakibyggesak.detteinnebærerblantannetengjennomgangavdagensgodkjenningsområi dermedtilhørendeveiledning,klartspråkogforenkling.itilleggvilordningenblitilførtnyekvalifikai sjonskravsomgjørdetvanskeligereåværeenuseriøsaktør. UtviklingenavSentralgodkjenningerderforensværtviktigoppgavei2015.Arbeidetvilmåtteskjei nærtsamarbeidmedkmdognæringen.dettegjelderutviklingavregelverketoghvilkenyekriterier somskalleggestilgrunnforåsikreforseriøsitet.gebyreneerøktforåstyrketilsynsvirksomheten. VideremåvivurderedelangsiktigemulighetenesomblantannetframkommeriforslagetfraBNLs ekspertgruppe.detlagesegenutviklingsplanforsg. % Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% 12

13 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Styringsparametre-Resultatmål%1.1% Analyseogvurderingavdirektoratetspåvirkningaveffektivitetenidenkommunalesaksbehandlingen basertpåkostrakombinertmednyundersøkelse. Brukerundersøkelser: Regelverketsbrukervennlighetogbetydningforeffektivitetibyggeprosjekter. AndelsøknadersomerferdigstiltiByggSøk(avantallsøknadertilkommunene). AndelsøknadersomersendtelektroniskiByggSøk(avantallsøknadertilkommunene). AntallkommunersomharkobletsinekartoppmotByggSøk. Sentralgodkjenning oversiktoverutviklingi: antallsøknader,herunderutfall(godkjent,ikkegodkjent) antallgodkjenteforetak andelgodkjenteforetakavmuligeforetak antallkontrollforetak antallkommunalemeldinger antallklager antallstedligetilsyn,herunderutfall(advarsler,tilbaketrekk) antalldokumenttilsyn,herunderutfall(advarsler,tilbaketrekk) Sentralgodkjenning oppfølgingavkommunalemeldinger. Klageridensentralegodkjenningsordningensomgismedholdvs.ikkegismedhold. Resultatmål1.2Øktkompetanseogimplementeringavnyeløsningerisektoren Øktkompetanseoginnovasjonersentraltforånåmålombedrekvalitetiboligerogbygg.DirektoI ratetskalbidratiløktkompetanseomenergieffektive,miljøvennligeoggodtutformedeboligerog byggihelebyggenæringen.direktoratetskalviderebidratilkunnskapomgodeiendomsforvaltning. Detfinnesgodkunnskapomregelverket,nyetekniskeløsninger,effektiveprosesserogmarkedets forventningerbådeinæringenogikommuner.utfordringeneratkunnskapenikketasgodtnoki bruk,ogdelesiforlitengrad.dibkskalderforbidratilatdennekunnskapentasibrukogdeles,ogat samhandlingenmellomaktørenebedres. DirektoratetskalhasærligoppmerksomhetpåtiltaksomkanfremmedigitaliseringihelebyggsektoI ren. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% ByggNettIresultater DiBKskalgjennomføreByggNettIstrategiensomerpresentertirapportav15.september2014.MiI lepælsplanoversendt19.desember2014leggestilgrunnforgjennomføringavstrategienogstyi ringsdialogen+på+dette+området+i ByggNettIstrategienvilfølgesoppihenholdtilmilepælsplanensombleoversendtdepartementet 19.desember2014.I2015vildeviktigstemilepæleneknyttettilByggNettvære: Strategienkommuniserttilbyggsektorenogforankrethossentraleaktører. EtablertetrådforByggNettførsommeren2015. SpesifikasjonforeByggesakversjon1ferdigstiltogpiloteringi7kommunerigangsatt. SpesifikasjonforeByggeSøknadversjon1skalværeferdigstiltførsommeren2015.Pilotering avløsningenskalværeigangsatti3kommuneriløpetavåret. 13

14 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Egenveilederrettetmotforbrukeren,omhvasommåsøkesomellerikke,skalværeutarI beidetførnylovtrerikraft Detskallagesenoverordnetplanforbrukerundersøkelserførsommeren2015. NorgesrolleinnenCENIstandardiseringsomstøtterbrukavåpenBIM,skalavklaresinnen mars2015. Nyttavklaringsrådknyttettilnødvendigtolkningavregelverket,skalværeopprettetinnen mars2015. Standardisertutvekslingsformatfordokumentasjonforforvaltning,driftogvedlikeholdskal væretilgjengeligforsystemleverandører. Helestrategienbyggerpåatlangsiktigemålogvisjonerskalrealiseresgjennomkortedetaljplanlagte trinn.detbetyripraksisatdetiendeltilfellermågjennomføresnødvendigejusteringerogendringi erunderveis,basertpådeerfaringersomgjøres. EiendomsforvaltningIveiledningogandrestimulerendetiltak DiBKskaliårsrapportenfor2015rapportereomsittarbeidmedåfremmegodeiendomsforvaltning (veiledningogandrestimulerendetiltak). Direktoratetvili2015fortsettearbeidetmedeierIogforvalterforumetforåfremmegodeiendomsI forvaltningogandrestimulerendetiltak.internkontrollverktøyetikibyggerenfelleskommunikai sjonsplattformhvoraltregelverkforbyggibruksamlespåettsted.direktoratetvili2015bidratil videreutviklingavtilstandsbarometerforkommunalebygg.itilleggvidereføresarbeidetmedøkt bestillerkompetanseforforbruker/publikummed"lønnerdetseg"prosjektet.itilleggstarterdetet arbeidmedprosjekt/bygg/leverandørievalueringisamarbeidmedbygg21. Bygg21Isekretariat DiBKskalrapporterepåsinbistandsomsekretariatforBygg21iårsrapportenfor2015. Bygg21eretsamarbeidsprogrammellomstatenogbyggeIogeiendomsnæringensomlevertesin strategihøsten2014.bygg21haretegetstyreoppnevntavdepartementet.rapporteringavfaglige aktivitetermedmerskjermeddepartementet. DiBKfølgeroppsekretariatetadministrativtogsikreratvirksomhetenskjerinnenforgjeldende rammer.sekretariatetstyrkesmedinnleideressurser.nyttstyreforutsettespåplasstidligi2015for åsikrefagligstyring. IndeksbyggImetodikkogtesting Indeksbyggskaliløpetav2015utviklemetodikkforåkonsekvensvurdereregelverksendringerved brukavbimimodelleroghartestetdettepåminimumtokonkreteregelverksendringer. Indeksbyggprosjekteteretsamarbeidsprosjektmednæringensorganisasjoner.Bakgrunneneret fellesønskeomåsikrebedregrunnlagforåvurderekonsekvenseravregelverksendringer.foråfå tildetteharmantattibrukdigitalemodelleravreferansebyggogvilbyggepådissenårkonsekveni serskalvurderes.arbeidetblestartethøsten2013. Detleggesopptilenrevitaliseringavarbeidetsomfellesprosjektogsamhandlingsarena.Arbeidet knyttessammenmedutviklingenavtek17. % 14

15 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Styringsparametre-Resultatmål-1.2% Brukerundersøkelser:,Spørsmål,om,hvordan,brukerne,opplever,at,regelverket,støtter,opp,om,utvikling,og,im9 plementering%av%nye%løsninger%særlig%ift.%energi%og%universell%utforming.% Andel%byggesøknader%med%full%elektronisk%søknadsbehandling%(ByggSøk%eller%andre%løsninger).% Rapportere%på%arbeidet%med%og%effekten%av%aktivitetene%under%ByggNett9strategien% 15

16 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Hovedmål3:Flereboligerogbyggsommøterframtidensbehov Norskeboligerogbygghargenerelthøystandard.Samtidigerbygningsmassenikkeitilstrekkelig gradtilpassetforventededemografiskeendringerogklimaiogmiljøutfordringeneviståroverfor. Nyeboligerogbyggskalhakvalitetersomstårsegovertid.DettrengskunnskapomframtidensbeI hovoggodeløsningerfordisse.forskriftene,tekogdok,inneholderbestemmelsersomskalbidra tildette.dibkskalbidratilatregelverketutviklesitrådmedsamfunnetsbehovogbasertpåetgodt kunnskapsgrunnlagomframtidigekravogkravsnivå. Resultatmål3.1Bedrebyggkvalitetogfærrebyggfeil Bedrebyggkvalitetogfærrebyggfeileretoverordnetpolitiskmål.Kommunalttilsyn,markedstilsyn oguavhengigkontrollskalbidratilbedrebyggkvalitetogfærrebyggfeil. Direktoratetønskeråutviklereglersomsamvirkergodtmeddetøvrigevirkemiddelapparatet.ReI gelutviklingskalbaserespåkunnskapomeffektenavgjeldendeogfremtidigregelverk.deterderfor behovforådefinereogeffektivtmåleetsettmedtydeligeogomforentekvalitetsindikatorer.målet eratmyndigheter,byggenæring,interesseorganisasjonerogbrukerefårenbestmuligfellesvirkei lighetsbeskrivelse/forståelse,samtatstatensamletsettkaniverksetteeffektivevirkemidler. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% KommunalbyggesaksbehandlingogtilsynIanalyse Innen1.septemberskalDiBKoversendedepartementetenanalyseavdataiKOSTRA.Ianalysenskal direktoratetredegjøreforutviklingenikommunalbyggesaksbehandlingogikommunalttilsynmed byggevirksomheten. StatistisksentralbyråpublisererureviderteKOSTRAItallforkommunene15.mars,ogopprettedetall 15juni.Innen1.septemberskaldirektoratethagjortuttrekkavdesentraleKOSTRAItalleneforvårt områdefor2014,sammenstiltdemmedtallfratidligereårogutarbeidetenanalyseavdataene.i analysenvilviredegjøreforutviklingeni2014ikommunalbyggesaksbehandlingogikommunalt tilsynmedbyggevirksomheten,sammenlignetmedtidligereår. % MarkedstilsynogbyggskaderIrapportering DiBKskalrapporterepåfølgendeiårsrapportenfor2015: Nøkkeltallformarkedstilsynmedproduktertilbyggverk. Byggskadeomfangbasertpådatafrarelevanteaktører/kilder. Direktoratetskali2015igangsetteoggjennomførefireproaktivetilsynskampanjer.Temafordisse tilsynskampanjeneer I I I I stål ikkeibærendefugemasser radonsperre baderomsmoduler Itilleggskalvisluttføredetilsynskampanjenesomblesattigangi2014.Viskalviderefølgeoppalle produktermedmistankeommangelveddokumentasjonen(reaktivesaker). 16

17 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet TilsyneretvirkemiddelsomsammenmedandreaktiviteterbidrartilseriøsitetgjennomoverholdelI seavregelverket.foråsikreatalleproduktertilbyggverkerdokumentertihenholdtilkravene,gir viinformasjonogveiledningtilaktørene,utpeker,følgeroppogsamarbeidermedtekniskekontrolli organogtekniskbedømmelsesorgan,samtsamarbeidermedandremyndigheterogbransjen. Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Styringsparametre-Resultatmål-3.1% Antall%gjennomførte%markedstilsyn%med%produkter%til%byggverk%og%effekt%av%aktivitetene%for%riktig%produktdoku9 mentasjon%gjennom%enkel%brukerundersøkelse.%% Redegjøre%for%resultater%av%direktoratets%veiledning%om%og%støtte%til%kommunalt%tilsyn%med%byggevirksomheten% bl.a.%gjennom%tilbakemeldinger%i%brukerundersøkelser% Effekt%av%kommunalt%tilsyn%og%uavhengig%kontroll%bl.a.%gjennom%tilbakemeldinger%i%brukerundersøkelser%blant% foretak.% 17

18 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Resultatmål3.2Flereenergieffektiveboligerogbygg Deterplanlagtåinnførenyeenergireglerpåpassivhusnivåi2015ognestennullenergibygg(nNEB)i 2020.Detmesteavarbeidetpåenergiområdetbidrartilånådissemålene. I2015vildetogsåværekontaktmøtermedHusbanken,NVEogEnovaforgjensidiginformasjonog samordningavulikevirkemidlermv.direktoratetvilsomtidligeredeltaibl.a.zebogfuturebuiltog andrerelevanteprosjekterellerprogrammer. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% Energikrav DiBKskalarbeidemedutviklingavenergikravsomvedtattiklimaforliket.Detteinnebærerbl.a.å forberedeimplementeringavnyebestemmelseri2015,inkl.utarbeidelseavveiledningm.m.og forberedelseravnyebestemmelseri2020.departementetskalpåegnetvisholdesorientertom prosess,strategiskevalgmv. DiBKskalutarbeideetoppleggforfølgeevalueringavendringeneienergiregleneiTEK.Forslagetskal foreliggetilstyringsmøtetinovember. DirektoratetharfåttansvaretforutviklingavTEKogvivilderforværeansvarligforutsendelseav høringsforslagomnyeenergiregler,bearbeidingavhøringsuttalelserogutarbeidingavnyforskrift m/veiledning.forslageterplanlagtsendtpåhøringifebruar/mars.detskalgjennomføresprosjekter ombundetenergiibyggematerialerogenergikravietlivsløpsperspektivsomenforberedelseog grunnlagfornyebestemmelseri2020.følgeevalueringforberedes. LavenergiprogrammetIresultaterogeffekt DiBKskalvidereformidleogvurdereresultaterogeffektavLavenergiprogrammetsaktiviteter..% DirektoratetvilsomtidligereårfølgeoppLavenergiprogrammetogtilskuddetpå6,4mill.kroner.Vi deltarogsåistyringsgruppenogpartnermøteforebleprosjektet. % EnergimerkingavbyggIrapportering DiBKskaliårsrapportenfor2015rapporterepåenergimerkingavbygg(boligIognæringsbygg),forI delingavandelogantallnybyggpåenergikarakter. Energimerkingavbyggerforeslåttsomindikatorfornybyggsomfølgergjeldendeenergikrav.RapI porteringavenergimerkingavbyggvilbidratilåutvikleenegnetindikatorforenergieffektivebygg. % 18

19 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Resultatmål3.3Økttilgjengelighetoguniversellutformingiboliger,byggog uteområder Resultatmåleterøkttilgjengelighetoguniversellutformingavboligerogbygg.Aktivitetenepåfeltet harværtstorgjennomflereår,medoppfølgingavhandlingsplanforuniversellutformingogøkttili gjengelighet(norgeuniverselt2025)ogkonkreteregelverksendringeri2014.aktivitetsnivåetsernå uttilåtrappesnoened.1.januariårbledetinnførtflereforenklingerikravenetiltilgjengeligheti byggtekniskforskriftogarbeidetvili2015konsentreresomevalueringavtilgjengelighetskravog kompetansehevingibyggenæringen. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% RegleneomtilgjengelighetiboligerIfølgeevaluering DiBKskalutarbeideetoppleggforfølgeevalueringavendringeneiregleneomtilgjengelighetiboliI ger.forslagetskalforeliggetilstyringsmøtetinovember. Direktoratetvili2015definereetevalueringsoppdragogutredeboligkvalitet,blantannetromligI hetsmåliboligsomgrunnlagforfølgeevalueringen.detteseesogsåisammenhengmedvårkoordii neringavbrukerundersøkelserogevalueringer. KunnskapogholdningtiluniversellutformingIbrukerundersøkelse Brukerundersøkelseromkunnskapogholdningtiluniversellutformingskalgjennomføresannet hvertår.nesteundersøkelseskalgjennomføresi2016. Direktoratetgjennomførteenbrukerundersøkelseomkunnskapogholdningtiluniversellutforming i2014.resultateneavundersøkelsenvilblipubliserti2015. Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% 19

20 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Hovedmål4:Effektivogbrukerorientertforvaltning Direktoratethardesisteåreneværtiomstillingogutviklingknyttettilnystrategi,vekst,nyeoppgaI verogendredearbeidsformer.denneutviklingenfortsetteroggirsomkonsekvensstorebehovfor utviklingavmåtendirektoratetkommunisererpåoghvordandeninternestyringenforegår.ettydei ligfellestrekkvedutviklingeneratstadigflereoppgavermåløsesiaktivtsamarbeidpåtversavori ganisasjonsstrukturmedtydeligekommunikasjonsfagligeistadigflereoppgaver. EtviktiggrunnlagfordeleravdenneutviklingenliggeriimplementeringenavnyiktIognettstrategi sombleferdigstiltmotsluttenav2014medutgangspunktigrundigeanalyseravnåisituasjonenog identifiseringavprioritertesatsningsområdersettoppmotdissepåvirkningsfaktorene: Utvikling%av%direktoratets%tilbud% % % % % % % Foråblimereffektiveogbrukerorienterte,vildirektoratetgjennomåretarbeidemeddisseutvikI lingsområdene: Implementering%av%nett9%og%ikt9strategi%(nettbaserte%tjenester) dibk.noskalvidereutviklessomdirektoratetsviktigstedistribusjonskanalbasertpå1)kunni skapomhvamålgruppenetrengerogønskerseg,2)innbyggernesbehovforinformasjonog 3)tiltakforåredusereenItilIenIhenvendelsertildirektoratet. Klart%språk ViskalgjennomføreetklarspråkIprosjektmedskriveverkstederiforbindelsemedendringer ibyggesaksforskriftenogveiledningentildenne. Brukerundersøkelse Denårligebrukerundersøkelseavdirektoratetsservicetilbudvilutvidesi2015tilåinkludere evalueringavhvordandagensregelverkopplevesavbrukerne,jfdirektoratetsstyringsparai metre.denneundersøkelsenvilogsåkoordineresmedflereandrekartleggingerogundersøi kelseravhvordanregelverketvirker. Intern%virksomhetsutvikling% % % % % % % %% Internstyringogkontrollutvikleskontinuerligidirektoratetimedutgangspunktiendredebehovog øktaktivitetsnivå.fra2015girnymodellforetatsstyringenmedredusertrapporteringtildepartei mentetgjennomåretbehovforendringerideinternestyringsiograpporteringsrutinene.deviki tigsteutviklingstrekkenei2015er: OppfølgingskjerkontinuerligmedtretydeligemilepælergjennomåretmedfullgjennomI gangavalleoppgaverogprosjekteriledermøtetsamtalltidsomutgangspunktforavviksi rapporteringtilstyringsmøter. UtviklingistyringogkontrollmednyttprosjektskjemaforbudsjetteringsomkobleralleproI sjektertilenoppgavesomigjenerknyttettilmålstrukturenfordirektoratet. 20

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/4279-1 THA Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 1. INNLEDNING Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

Samhandlingsprosjektet bedre byggesaksbehandling (BBS-prosjektet) Per-Arne Horne Plan- og bygningsetaten

Samhandlingsprosjektet bedre byggesaksbehandling (BBS-prosjektet) Per-Arne Horne Plan- og bygningsetaten Samhandlingsprosjektet bedre byggesaksbehandling (BBS-prosjektet) Per-Arne Horne Plan- og bygningsetaten Bakgrunn Ansvarlige søkere som arbeider med byggesaker opplever betydelige vanskeligheter med å

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Nasjonalbiblioteket Postboks 2674 Solli 0203 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4407 27.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Nasjonalbiblioteket Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

ÅRSRAPPORT 2014 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ÅRSRAPPORT 2014 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN 3 INNHOLD DETTE ER DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 4 LEDERS BERETNING 6 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER 8 STYRING OG KONTROLL 33 FRAMTIDSUTSIKTER 37 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 - STATSBYGG

TILDELINGSBREV 2015 - STATSBYGG Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/6536-1 18. desember 2014 TILDELINGSBREV 2015 - STATSBYGG 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Tildelingsbrev for Husbanken for 2015 1. INNLEDNING

Tildelingsbrev for Husbanken for 2015 1. INNLEDNING Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 15/56-1 09.01.2015 Tildelingsbrev for Husbanken for 2015 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets behandling

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Helhetlig styringssystem

Helhetlig styringssystem Helhetlig styringssystem Case: Om utviklingen og innføringen av et helhetlig virksomhetsstyringssystem i Husbanken Per Erik Torp seniorrådgiver 30. april 2008 1 Husbanken - organisering 30. april 2008

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Fagdirektør Mathys Truyen Plan- og bygningslovskonferansen, Trysil 29. oktober 2014 Foredraget tar for seg Vedtatt lovendring,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG DIREKTORATETS FOR BYGGKVALITET SITT ANSVARSOMRÅDE: Kommunal og Regionaldepartementet KRD

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Kort om plan - og bygningslovens betydning og sammenhengen mellom plansak og byggesak - PBL er den viktigste loven mht.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for BIBSYS

Statsbudsjettet for 2016 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for BIBSYS NTNU 7491 Trondheim BIBSYS 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 15/4429 18.12.2015 Statsbudsjettet for 2016 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for BIBSYS 1. INNLEDNING BIBSYS er organisatorisk en del av

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar praktikum@teologi.uio.no Deres ref Vår ref Dato 14/565-13.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar 1. INNLEDNING Kulturdepartementet

Detaljer

Seriøsitet i bygg og anleggsbransjen. Ny godkjenningsordning Karina Krane Advokat

Seriøsitet i bygg og anleggsbransjen. Ny godkjenningsordning Karina Krane Advokat Seriøsitet i bygg og anleggsbransjen. Ny godkjenningsordning Karina Krane Advokat Ansvarsrett. Godkjenning av foretak. Nye regler Ansvarsrett /godkjenning av foretak - Lokal godkjenning/ ansvarsrett -

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5952 16.02.2016 Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

Arbeidsplan 2013 8. februar 2013

Arbeidsplan 2013 8. februar 2013 Arbeidsplan 2013 8. februar 2013 ARBEIDSPLAN2013 Direktoratetforbyggkvalitet Forord Dennearbeidsplanengirdirektoratetsstyringsgrunnlagfor2013.Arbeidsplanentarutgangspunkti tildelingsbrevetfrakrd,vårvurderingavutviklingstrekkibyggenæringenogisamfunnetforøvrig.

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet(vkm) - tildeling av bevilgning 2014

Vitenskapskomiteen for mattrygghet(vkm) - tildeling av bevilgning 2014 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/2050-9.1.2014 Vitenskapskomiteen for mattrygghet(vkm) - tildeling av bevilgning 2014 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Når BIM og GIS møtes i planprosessen

Når BIM og GIS møtes i planprosessen Når BIM og GIS møtes i planprosessen Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik bjoern.godager@hig.no www.hig.no Geomatikkdagene 18.03.2015 atre / World Country Geospatial Information The three pillars of

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014.

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014. InnovasjonNorgeHovedkontoret Postboks448Sentrum 0104OSLO Deresref Vår ref Dato 13/51-15 -LSA 19.12.2013 Statsbudsjettet2014- Oppdragsbrev 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjoni statsbudsjettetfor 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014)

STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014) STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014) STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER I BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR TILSYN I BYGGESAKER 1. Innledning/ formål Strategiplan for tilsyn gir

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken

Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken Husbanken Postboks 824 Bedriftssenter 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 16/339-01.02.2016 Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken 1. INNLEDNING Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for 2011. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

DIBK ByggNett. Eilif Hjelseth 11.09.2014. Transformering av byggeteknisk regelverk. Tema for formidlingen. Regelverket for plan og bygg

DIBK ByggNett. Eilif Hjelseth 11.09.2014. Transformering av byggeteknisk regelverk. Tema for formidlingen. Regelverket for plan og bygg Transformering av byggeteknisk regelverk EILIF HJELSETH, 11.SEPT. 2014 PRESENTASJON PÅ «PRAKTISK BLIKK PÅ FRA LOVTEKST TIL PROGRAMKODE» FINF4001 Eilif Hjelseth Senioringeniør DIBK Prosjektleder Indeksbyggprosjektet

Detaljer

Kommunalavdeling stab. Melding om vedtak - Plan- og bygningsloven - Forenklinger i SAK10 og TEK10 vedrørende eksisterende bygg - Høring

Kommunalavdeling stab. Melding om vedtak - Plan- og bygningsloven - Forenklinger i SAK10 og TEK10 vedrørende eksisterende bygg - Høring Kommunalavdeling stab Direktoratet for Byggkvalitet Post@dibk.no Sak 15/1248 Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6762-24 Tore Mundheim/56158213 26.05.2015 Melding om vedtak -

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet EILIF HJELSETH 09.01.2015 Presentasjon på kursdagene NTNU - Strategisk eiendomsledelse - NBEF Tema i presentasjonen

Detaljer

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst?

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Innovasjon Norge 16. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN OG OPPHEVING AV KRAV OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN OG OPPHEVING AV KRAV OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtes Det kongelige kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref: Deres ref: Dato: 14/01891-2 01.10.2014 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

vay r2_ 9_61 i LI 1-36)13K j-tim O Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Tildelingsbrev for NOKUT 2012

vay r2_ 9_61 i LI 1-36)13K j-tim O Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Tildelingsbrev for NOKUT 2012 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NASJONALT ORGAN FOR KvALITET I UTDANNINGEN! r2_ 9_61 i LI vay Adm.enhel:.ADM 1-36)13K

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Overføringsbrev 2015. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 2015 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12.01.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for 2015... 2 2.1 Hovedmål i justissektoren... 2 2.2

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ

Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 14/56-1 21.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp vedtakene og forutsetningene

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

ByggNe& digitalisering av byggsektoren

ByggNe& digitalisering av byggsektoren ByggNe& digitalisering av byggsektoren buildingsmart Norge konferansen 2014 ØIVIND ROOTH 24. april 2014 Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN

FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN TEMA Ny godkjenningsordning, sentral godkjenning Evaluering av brann i omsorgsbolig Utredninger: - innstøping av sprinklerør - reduksjon av ytelser (ny TEK)

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2. Dokument fra Sørum kommune.

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2. Dokument fra Sørum kommune. Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2 Dokument fra Sørum kommune. Sørum Kommune Byggesak

Detaljer

Risikotoleranse i etatsstyringen

Risikotoleranse i etatsstyringen Øystein Schønberg-Grevbo Avdelingsdirektør, Skattelovavdelingen Seminar om risikotoleranse DFØ 2 3 Disposisjon Hva er etatsstyring? Prinsipper og kjennetegn ved FINs etatsstyring Kultur for feil noen konkrete

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer