GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN"

Transkript

1 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ARBEIDSPLAN 2015

2 Visjon, misjon og verdier: Gode bygg for et godt samfunn Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBKs arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. DiBK skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører. En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet, spesielt i byggenæringen og kommunene, om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess. Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser I samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet. Våre verdier Vi er bevisste samfunnsoppdraget vårt for å ivareta helheten Vi er pålitelige og holder det vi lover Vi er interesserte og nysgjerrige for å bli bedre i morgen Vi er gode formidlere fordi kunnskap får verdi når den deles Hovedmålene i 2015: Mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren Flere boliger og bygg som møter framtidens behov Effektiv og brukerrettet ressursforvaltning

3 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Forord Direktoratetforbyggkvalitetgårinnietnyttårmedutfordrendeoppgaverogvekstivirksomheten. VioppleveratvåreområderfårstorpolitiskoppmerksomhetogatregjeringenharstoreforventI ningertilatviskalleverepåviktigesatsingsområdersomforenklingogseriøsitet.viharogsåmerket ossatpublikumerblittenviktigeremålgruppeenntidligere. Detergledeligatvinåharfåttetstørreansvarforutviklingenavforskriftene,TEKogDOK.ArbeidsI delingenmellomdirektoratetogdepartementeterendret.detblirspennendeåfinneenny,god formpådettesamarbeidet. 2015vilblipregetavregelverksutvikling,bådeimplementeringavvedtattendringerogutviklingav ennygenerasjonenklereregelverkmedgodstrukturogegnetfordigitaleløsninger.viharfåttposii tivoppmerksomhetombyggnettstrategien,någjelderdetåfølgeopp. Godbyggkvalitetleveresavenseriøsogkvalifisertnæring.EtsentraltvirkemiddelforåbidratildetI teerutviklingenavensterkeresentralgodkjenningsordning. DiBKsmandatframstårsomtydeligereiåretstildelingsbrev.MeroverordnedekravogmindredeI taljstyringgirossstørrefrihetogikkeminstansvarforgodstyring.vårebudsjettererstyrketoggir ossrammerforøktaktivitet,menvierlikevelavhengigavgodplanlegging,prioriteringogstyringav aktiviteterforåsikregodmåloppnåelse. Arbeidsplangirenoversiktoverhvordanvihartenktåløseoppdragetvårt.GjennomtydeligeprioriI teringerskaldenogsåbidratilgodressursbrukogstyringunderveis. Jegtror2015blirnoketårhvorviutviklerossitrådmedvårtstrategiskegrunnlagogbidrartilgode byggforetgodtsamfunn. Oslo29.januar2015 MortenLie direktør 3

4 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Forord...3 1)Arbeidsplanensstrategiskegrunnlag IInnledning Vårtstrategiskegrunnlag...5 2)Direktoratetssatsningsområderfor Mål,oppdragogresultatkrav IKMDshovedprioriteringer ISatsningsområderIarbeidsplanleggingogprioritering % %Forenkle%byggereglene%...% % %Fremme%digitalisering%...% %9%Styrke%kompetanse%og%fremme%seriøsitet%...% %9%Virksomhetsutvikling%(internt)%...%10 3)Oppdragetogarbeidsplan Hovedmål1:MerforenklingoginnovasjoniboligIogbyggsektoren...11 Resultatmål%1.1%Mer%effektive%og%brukervennlige%søknads9%og%byggeprosesser%...%11 Resultatmål%1.2%Økt%kompetanse%og%implementering%av%nye%løsninger%i%sektoren%...%13 Hovedmål3:Flereboligerogbyggsommøterframtidensbehov...16 Resultatmål%3.1%Bedre%byggkvalitet%og%færre%byggfeil%...%16 Resultatmål%3.2%Flere%energieffektive%boliger%og%bygg%...%18 Resultatmål%3.3%Økt%tilgjengelighet%og%universell%utforming%i%boliger,%bygg%og%uteområder%...%19 Hovedmål4:Effektivogbrukerorientertforvaltning...20 Andreforutsetningerogkrav Styring,budsjettogressurser IRisikostyringIsammendrag IDirektoratetsinternestyring IØkonomiskeressurser IBudsjett IBemanningsplan...27 Vedlegg: Risikostyring2015 Tildelingsbrev2015fraKMD 4

5 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 1IArbeidsplanensgrunnlag 1.1 Direktoratetsmandat Direktoratetforbyggkvaliteteretvirkemiddelforårealiserebygningspolitikken.Direktoratetskal bidratilåoppfylletohovedmål:flere%boliger%og%bygg%som%møter%framtidens%behovogmer%forenk9 ling%og%innovasjon%i%bolig9%og%byggsektoren. ArbeidsplanenerlagetforånådemålsomersattogleverebestmuligpådenbeskrivelsenavoppI dragetsomergittivårestyrendedokumenter;proposisjon1s(2014i2015)kommunaliogmodernii seringsdepartementetogtildelingsbrev2015frakommunaliogmoderniseringsdepartementet.i budsjettproposisjonenbeskrivesdirektoratetslik: Direktoratet%for%byggkvalitet%(DiBK)%er%et%nasjonalt%kompetansesenter%på%bygningsområdet%og%sen9 tral%myndighet%på%flere%områder%innenfor%bygningsdelen%av%plan9%og%bygningsloven.%dibks%arbeid%er% rettet%mot%kommunene,%aktørene%i%byggeprosessen%og%byggevaremarkedet.%dibk%skal%ha%oversikt% over%hvordan%regelverket%virker,%og%ha%god%kunnskap%om%og%bidra%i%den%faglige%utviklingen%i%sam9 handling%med%kommuner,%byggenæringen%og%andre%aktører.%en%viktig%oppgave%er%å%øke%kunnskapen%i% samfunnet,%spesielt%i%byggenæringen%og%kommunene,%om%byggeregler,%byggkvalitet%og%byggesaks9 prosess.% 1.2 Vårtstrategiskegrunnlag DirektoratetforbyggkvalitetarbeiderkontinuerligmedåutviklevirksomhetennårdetgjelderlederI skap,medarbeiderskap,styringogkompetanse. Direktoratetsvisjonergodebyggforetgodtsamfunn. Medgodebyggmenervibyggsomhargodevisuellekvaliteterogsomertryggeogbrukbareforalle. DeerhelseIogmiljøvennligemedfornuftigøkonomigjennomhelelivsløpet.Kvalitetidetbygde miljøbidrartilgunstigstedsutviklingogenbærekraftigsamfunnsutvikling. Direktoratetsrolleeråviseveitilgodebyggogomgivelser.Isamhandlingmeddesombygger,mynI digheterogfagmiljøerutviklervikunnskap,byggereglerogprosessersomfremmerkvalitet. Våreverdierer: Vierbevisstesamfunnsoppdragetvårt foråivaretahelheten Vierpålitelige ogholderdetvilover Vierinteresserteognysgjerrige foråblibedreimorgen Viergodeformidlere fordikunnskapfårverdinårdendeles Vileggervektpåatarbeidsgledeskapesgjennomåværeaktiv,engasjert,reflektertogmedansvarlig. Direktoratetsvirksomhetbyggerpåsunneetiskeprinsippersomertydeliggjortiretningslinjerfor habilitet,lojalitetogeffektivitet,kundeorienteringoggodpersonligatferd. DirektoratetfremmeretaktivtsamarbeidmedorganisasjonenevedregelmessigemøterisamarI beidsutvalg.deteropprettetarbeidsmiljøutvalgfellesforheledirektoratet,medverneombudlokalt ioslooggjøvik. Direktoratethartokontorsteder,OsloogGjøvik.Vieridagorganisertmedfireavdelinger,enkomI munikasjonsstabsamtetsekretariatforbygg21slikfigurenunderviser.detersattigangprosjekter foråstyrkeledelsesfunksjoneneisgogbb.dettekanføretilmindreendringeravorganisasjonskari tet. 5

6 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet DirektorateterunderlagtBoligIogbygningsavdelingeniKMD.Tilorienteringvisesdepartementets organisasjonskartmedendringenefra

7 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 7 2IDirektoratetssatsningsområderfor Mål,oppdragogresultatkrav TildelingsbrevetfraKMDgirossrammerforvirksomheteni2015.Herframkommerhvilkemålsom ersattfoross,konkreteoppdragsomforventesløstoghvilkestyringsparameteresomviskalrapi porterepå.videregirtildelingsbrevetbudsjettogfullmakter. HovedmålogresultatmålframgåravvårttildelingsbrevfraKMD.Detkanskjematiskframstillesi følgendefigur.målstrukturenernoejustertiforholdtiltidligereår. ArbeidsplanskalreflekteredekravsomersattogsikrebestmuligmåloppnåelsegittvårebudsjettI messigerammer. Figur:MålstrukturforboligIogbygningspolitikkenfor2015medrelevansforDiBK. 2.2IKMDshovedprioriteringer KMDunderstrekeritildelingsbrevetatenviktigoppgavefordirektorateteråøkekunnskapenom byggkvalitet,byggereglerogbyggesaksprosessisamfunnetgenerelt.direktoratetharetsærligani svarforåovervåkevirkningeneavregelverket. Departementetvisertilatnyebyggereglerskalimplementeresi2015ogatdetsamtidigvilvære arbeidmedforenklingpåflereområderibygningsregelverket.regelverketskalfremmegodkvalitet påbygningsmassen,ogprosessenibyggesakerskalværeeffektiv. DetleggessterkvektpåatdirektoratetmåfølgeoppregelverksendringermedinformasjonogkomI petansebyggendetiltakoverfornæringenogkommunenespesielt.departementetpekerpåatdet finnesmyegodkunnskapsomkanbidratilbyggogomgivelsermedgodkvalitet.direktoratetmå bidratilatdennekunnskapentasibrukogdeles. BygningsI poli`kk 1 Merforenklingoginnovasjon ibolig)ogbyggsektoren 1.1Mereffek`veogbrukervennlige søknadsiogbyggeprosesser 1.2Øktkompetanseogimplementeringav nyeløsningerisektoren 3 Flereboligerogbyggsom møterframidensbehov 3.1Bedrebyggkvalitetog færrebyggfeil 3.2Flereenergieffek`ve boligerogbygg 3.3Økt`lgjengelighetoguniversell ubormingiboliger,bygg oguteområder 4 EffekIvogbrukerorientert forvaltning

8 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Kvalitetenibyggevirksomhetentruesavuseriøseogdårligkvalifiserteforetak.Aktørersomdriver systematiskistridmedloverogregelverkerødeleggendeforbyggevirksomheten.dibkskali2015 prioriterearbeidetmedåutvikledensentralegodkjenningsordningentilåspilleensentralrollei bekjempelsenavuseriøsitetibyggenæringen. Settiforholdtildirektoratetsvirksomheterprioriteringenetydeligeoggirenendringiforholdtil tidligere.kommunikasjonvektleggesendasterkereenntidligereogmålgruppaerutvidet.viskalgi godveiledningogsåtilpublikum.dessutenervårrolleiforholdtilseriøsitetibyggesektorenblitt tydeligere.utviklingenavsgsomvirkemiddelforåoppnådettestårsentralt. DepartementetgirkonkreteoppdragogharstiltkravtilrapporteringrelaterttildeenkelteresultatI mål.vidrøfterdetteikapittel3. 2.3ISatsningsområderIarbeidsplanleggingogprioritering Tilgrunnforarbeidsplanleggingenliggerdirektoratetsegetstrategiskegrunnlag,budsjettproposisjon ogtildelingsbrev.direktoratetståroverforstoreutfordringeri2015.direktoratetergittøkteressuri serogstoreoppgaver.deterstorbreddeivårearbeidsoppgaverogmangefagområdererrepreseni tert.deternødvendigåseoppgaveløsningenpåtversavavdelingerogfagområder.deterbare gjennomenhelhetligtilnærmingvikanlykkesmeddetoppdragetsomergitt. SomvanligharvianalysertføringerogoppdragfradepartementetogdetharværtenprosessiavdeI linger,iledergruppaogmedorganisasjoneneisamarbeidsutvalget. Analysenharførtframtilatdirektoratetharfiretydeligeprioritertesatsingsområderfor Forenklebyggereglene 2. Fremmedigitalisering 3. Styrkekompetanseogfremmeseriøsitet 4. Virksomhetsutvikling(internt) Gjennomensliktydeliggjøringogkonkretiseringavdirektoratetsoppdragi2015fårviogsåpåplass godeprioriteringsmekanismerforåsikremåloppnåelsen.detteerspesieltviktigi2015pågrunnav kombinasjonenavstoreøkonomiskeressurserogethøytambisjonsnivåforoppgaveløsningen. Forålykkesmåvisikreateffektivkommunikasjonoggodsamhandlingmedberørteaktørerliggertil grunnforallaktivitetinnendissesatsingsområdene. SatsingsområdenekanleverepåetellerflereavmålenevåreogvilomfatteflereavdelingerogfagI områder.vitrorderforatdennetydeliggjøringenkanværetilhjelpforåsikreenfellesforståelse interntogværeengodmåteåkommuniserevirksomhetenvårutad Forenklebyggereglene ViharvalgtåframhevedettesometsatsingsområdesidendeterhøytprioritertavKMDogbestår avenrekkeoppgaverogkonkreteoppdrag.direktorateterdessutengjennomtildelingsbrevetgittet utvidetansvarforforskriftomtekniskekravtilbyggverk(tek)ogforskriftomomsetningogdokui mentasjonavproduktertilbyggverk(dok). Detteomfatterbådedekortsiktigeoppdrageneknyttettilforenklingersomskaliverksettesi2015og demerlangsiktigeforbedringerknyttettilstruktur,legalitetogtilretteleggingfordigitalbehandling. NestestørrerevisjonblirTEK17somskalbyggepådenbredegjennomgangenviharstartet. 8

9 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 9 RegelverketforomsetningavogdokumentasjonavegenskapenetilproduktertilbyggverkerharI monisertpåeuropeisknivå,ogerbindendefornorgegjennomeøsiavtalen.regelverketerunder stadigvidereutvikling.i2015mågjennomføringenavnyttheisdirektivetprioriteres.itilleggkommer løpendeendringeravforskriftomdokumentasjonavproduktertilbyggverk(dok)somfølgeavendi ringeravbyggevareforordningen. ViharogsåbetydeligeoppgaverknyttettilSAK,utviklereglerogveiledningertilendringenesom kommer1.7.og1.1.16blantannetknyttettilbortfallavlokalgodkjenningogsatsingpåenstyrket sentralgodkjenning. I2015vildettreikraftendringeribyggesaksforskriften(SAK)ogforskriftenomdokumentasjonav byggevarer(dok).direktoratetharfåttetkonkretoppdragitildelingsbrevetknyttettilendringenei byggesaksforskriften ,menønskeritilleggåforberededeandreregelendringenesomtreri kraftiårogforberedeikrafttredelseavnyeenergiregeler ViharsattetsærligfokuspådetåfåetnyttregelverktilåvirkeVårambisjonerånåutmedmer brukertilpassetinformasjonskrevetiklartspråk Fremmedigitalisering BrukavIKTerenforutsetningforåoppnåmålsettingeneometenklereogmerbrukervennligregelI verk.digitaliseringleggergrunnlagforbedrebyggeprosesser,høyerekvalitetoglaverekostnader. Digitaliseringstårderforsentraltsomvirkemiddelisværtmyeavdetdirektoratetarbeidermed. DiBKsstrategiforframtidensdigitalebyggsektorerbleleverti2014ogskalnåfølgesopp.I2015 prioriteres: Digitaliserebyggesaksprosessenikommunene Tilretteleggeforåpnedataogdigitaleverktøyibyggesektoren UtvikleByggNettIstrategienogrelasjoner Detleggesopptiletnærtsamarbeidmedandresatsingeristatlig,kommunalogprivatregi.DirektoI ratetsegenutviklingvilogsåbyggeoppunderøktdigitalisering IStyrkekompetanseogfremmeseriøsitet Deterenkompetentogseriøsnæringsomkanskapegodbyggforetgodtsamfunn.VimåogsådetI teåretarbeideforåbyggenykompetansehosdeulikeaktørgruppene.detfinnesmyekompetanse, mendenneerikkegodtnokspreddellertattibruk.medsekretariatetforbygg21vilvibidratilat detteskjer. DiBKskali2015utviklesentralgodkjenningavforetaktilåbliensterkerekvalitetsordning.Med bortfallavlokalgodkjenningforansvarsrettblirdensentralegodkjenningsordningenviktigeresom virkemiddelforåsikreseriøsitetinæringen. 2015bliretarbeidsårforågjøregjeldendekvalifikasjonskravtydeligere,samtidigsomdeternødI vendigåinnføreandrekriteriersomblantannetdokumenterererryddigforholdtilskatterogavgifi ter.medforholdsvisenklegrepkantilgjengeliginformasjongjenbrukessomkriterierforåbliseni traltgodkjent. Tilsyneretvirkemiddelsombidrartilåfremmeseriøsitetvedåpåseatregelverketfølges.Innenfor direktoratetsansvarsområdeerdettreulikeformerfortilsynsomskalivaretaulikeaspekterved regelverket.dissetilsyneneermarkedstilsynmedprodukter,tilsynmedsentralgodkjenteforetakog oppfølgingavkommunenstilsyn.itilleggerdetflereandremyndighetersomførertilsynpåtilgreni sendeområder.deterbehovforengjennomgangavdeulikeformenefortilsynmedsiktepååvuri derehvordandissetreformenefortilsynkanvirkesammenforbestmuligåbidratiloppfyllelseav

10 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet måleneibygningspolitikken,samtsepåmulighetenforsamvirkemedandremyndigheter.detteskal sespågjennomarbeidetmedåutvikleensamlettilsynsstrategi. MarkedstilsynetmedproduktertilbyggverksamttilhørendeaktivitetersliksominformasjonogveiI ledningfremmerseriøsitetgjennomåsikreataktøreneoverholdersinplikttilåsørgeforategeni skapenetilprodukteneerdokumentert.direktoratetvilopprettholdevåraktivitetpåområdeti 2015.ItilleggvilvigjøreengjennomgangavprosessenevåreforåseomvikanfåutnyttettilgjengeI ligeressurserpåenendabedremåte. DetermanglerikunnskapsgrunnlagetforvurderingavutviklingenikvalitetogkostnaderibyggsekI toren.dettassiktepåøktbrukavbrukerundersøkelserogevalueringerpåflerekonkreteområder. Ogsåderevidertestyringsparametereleggeropptildette.DirektoratethargjennomførtårligebruI kerundersøkelseravvårtservicenivåoverforkommunerogforetakmedsentralgodkjenning.forå kunneutviklebedretjenesterpåvårenettsiderogutvikleregelverketvilvii2015gjennomføreflere brukerundersøkelserogevalueringeravhvordandagensregelverkvirker.detteeritrådmedbyggi NettsIstrategiensvektleggingavbrukerretting IVirksomhetsutvikling(internt) Direktoratetståroverforstoreoppgaverogmå,forålykkesmeddisse,videreutvikleorganisasjonen, forbedreprosesserogfjernetidstyver.vihargjennomendringeneistyringsdialogenfåttetstørre ansvarforegenplanlegging,styring,rapporteringogkontroll. MangeIKTprosjekterogenstadigutviklingavvåredigitaleløsningerkreverenmersystematisktilI nærming.viharderforutvikleteniktiognettstrategi.herleggesdetopptiltydeligogprioritert satsingogenbedreogmerhelhetligstyring. Øktbrukaveksterneleverandøreroginnkjøpavfagligstøtteutfordrervårevnetilstyringogledelse. Detleggesderforopptilåstyrkevårkompetansepåprosjektstyringog ledelse. ForåfåreglenetilåvirkeognåframmedvårebudskapvilvistyrkeinternogeksternkommunikaI sjoninkl.klarspråk TildelingsbrevetgirennyarbeidsfordelingforregelverksutviklingavTEKogDOK.Direktoratetskal utvikleogtaibrukgodeprosesserforåhåndterevårnyerolle.herunderskalvibidratilatdepartei mentetogdirektoratetfåretomforentsynpåhvordandennyearbeidsfordelingenskalfungere. 10

11 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet 3IOppdragetogarbeidsplan2015 Idettekapitletkonkretiserervihvadirektoratetskalgjennomføreavoppgaverogtiltakstrukturert ettertildelingsbrevet.prioriteringeneerbyggetpåtildelingsbrevetsprioriteringerogvårefiretydelii gesatsningsområder. Forhverthovedmålgisenkortinnledendebeskrivelseavåretsmålsettingermedhovedvektpåhva viskalfåtiliår. Forhvertresultatmålerdetenkortinnledningomhvaviskalfåtil,enbeskrivelseavhvordandirekI toratetvilløsedekonkreteoppdragenesomergittitildelingsbrevetogderetterenoversiktover hvilkeoppgaversomerdefinertidirektoratetsarbeidsplanmedtilhørendeeffektmålforhveroppi gave.avslutningsvisforhvertresultatmålgjengisdestyringsparameternesomergittforhvertresuli tatmål. Hovedmål1:MerforenklingoginnovasjoniboligIogbyggsektoren Regjeringenønskeråleggetilretteforenenklereogmereffektivbyggesaksprosess,bidratiløkt kompetanseibyggsektorenogstimuleretilnytenkningoginnovasjon.innovasjonkanleggetilrette forbedreoppgaveløsningoghøyereressursutnyttelse.gjennomformidlingavkunnskapogerfai ringerkanproduktivitetenøkesogkvalitetenpådetsombyggesblibedre. Direktoratetvilspilleenviktigrolleiårealiseredissemålsettinger. Resultatmål1.1MereffektiveogbrukervennligesøknadsIogbyggeprosesser IarbeidetmedåutvikleregelverketskalDiBKleggestorvektpåforenklingogforbedring.Fremtidens regelverkskalværeenkelt,effektivt,kunnskapsbasertogetterprøvbart.detskalhaforståeligekrav somsikrermåloppnåelseoghaenformsomunderstøtterdigitalisering. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% DiBKskalhaferdigstiltveiledningsmateriell,ogsåtilpublikum,igodtidførikraftsettingavforenkI lingstiltakene,1.juli2015. For2015prioriteresiverksettingavvedtatteforenklingeribyggesaksreglene Detlegges sterkvektpåutviklingavenkeltoggodtveiledningsmaterielltilalleberørteigodtidføriverkseti tingstidspunkt.itrådmeddirektoratetsnettstrategiskalendringeneiregelverket1.7væreetpiloti prosjektiarbeidetmedåutviklenye,nettbaserteløsningerforinformasjonombyggereglene.idette arbeidetsøkerviåsamarbeidemedkommunene,nkf,sintefbyggforskogbyggenæringen. DiBK%skal%utarbeide%forslag%til%nye%kriterier%for%sentral%godkjenning%av%ansvarlige%foretak,%behovet%for% lov9%og%forskriftsendringer%og%hvordan%disse%kan%implementeres.%% DiBKskalutvidetilsynsvirksomhetentildensentralegodkjenningsordningen. DiBKskalbistådepartementetiåvurdereutviklingavmuligemodellerforregistreellergodkjenI ningsordningersomstyrkervirksomhetersogforbrukeresmulighetforåvelgekvalifiserteselskaper gjennomåsynliggjørehvorvidtforetakfølgerregelverket. DiBKskaliårsrapportenfor2015redegjøreforutviklingstiltakogaktivitetenidensentralegodkjenI ningsordningen. 11

12 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Ikrafttredenavnyeregleromforetakmedansvarsrettvilvære1.januar2016.DetervarsletiregjeI ringenshandlingsplanmotarbeidslivskriminalitetatordningenmedsentralgodkjenningskalviderei utvikles.næringenleveresittinnspilltilregjeringenifjorhøst:enkeltåværeseriøs.nysentralgodi kjenning(nsg). Detvilværenødvendigåfåpåplassnyevirkemidlersomerstatterdenlokaleforhåndsgodkjenning avforetakibyggesak.detteinnebærerblantannetengjennomgangavdagensgodkjenningsområi dermedtilhørendeveiledning,klartspråkogforenkling.itilleggvilordningenblitilførtnyekvalifikai sjonskravsomgjørdetvanskeligereåværeenuseriøsaktør. UtviklingenavSentralgodkjenningerderforensværtviktigoppgavei2015.Arbeidetvilmåtteskjei nærtsamarbeidmedkmdognæringen.dettegjelderutviklingavregelverketoghvilkenyekriterier somskalleggestilgrunnforåsikreforseriøsitet.gebyreneerøktforåstyrketilsynsvirksomheten. VideremåvivurderedelangsiktigemulighetenesomblantannetframkommeriforslagetfraBNLs ekspertgruppe.detlagesegenutviklingsplanforsg. % Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% 12

13 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Styringsparametre-Resultatmål%1.1% Analyseogvurderingavdirektoratetspåvirkningaveffektivitetenidenkommunalesaksbehandlingen basertpåkostrakombinertmednyundersøkelse. Brukerundersøkelser: Regelverketsbrukervennlighetogbetydningforeffektivitetibyggeprosjekter. AndelsøknadersomerferdigstiltiByggSøk(avantallsøknadertilkommunene). AndelsøknadersomersendtelektroniskiByggSøk(avantallsøknadertilkommunene). AntallkommunersomharkobletsinekartoppmotByggSøk. Sentralgodkjenning oversiktoverutviklingi: antallsøknader,herunderutfall(godkjent,ikkegodkjent) antallgodkjenteforetak andelgodkjenteforetakavmuligeforetak antallkontrollforetak antallkommunalemeldinger antallklager antallstedligetilsyn,herunderutfall(advarsler,tilbaketrekk) antalldokumenttilsyn,herunderutfall(advarsler,tilbaketrekk) Sentralgodkjenning oppfølgingavkommunalemeldinger. Klageridensentralegodkjenningsordningensomgismedholdvs.ikkegismedhold. Resultatmål1.2Øktkompetanseogimplementeringavnyeløsningerisektoren Øktkompetanseoginnovasjonersentraltforånåmålombedrekvalitetiboligerogbygg.DirektoI ratetskalbidratiløktkompetanseomenergieffektive,miljøvennligeoggodtutformedeboligerog byggihelebyggenæringen.direktoratetskalviderebidratilkunnskapomgodeiendomsforvaltning. Detfinnesgodkunnskapomregelverket,nyetekniskeløsninger,effektiveprosesserogmarkedets forventningerbådeinæringenogikommuner.utfordringeneratkunnskapenikketasgodtnoki bruk,ogdelesiforlitengrad.dibkskalderforbidratilatdennekunnskapentasibrukogdeles,ogat samhandlingenmellomaktørenebedres. DirektoratetskalhasærligoppmerksomhetpåtiltaksomkanfremmedigitaliseringihelebyggsektoI ren. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% ByggNettIresultater DiBKskalgjennomføreByggNettIstrategiensomerpresentertirapportav15.september2014.MiI lepælsplanoversendt19.desember2014leggestilgrunnforgjennomføringavstrategienogstyi ringsdialogen+på+dette+området+i ByggNettIstrategienvilfølgesoppihenholdtilmilepælsplanensombleoversendtdepartementet 19.desember2014.I2015vildeviktigstemilepæleneknyttettilByggNettvære: Strategienkommuniserttilbyggsektorenogforankrethossentraleaktører. EtablertetrådforByggNettførsommeren2015. SpesifikasjonforeByggesakversjon1ferdigstiltogpiloteringi7kommunerigangsatt. SpesifikasjonforeByggeSøknadversjon1skalværeferdigstiltførsommeren2015.Pilotering avløsningenskalværeigangsatti3kommuneriløpetavåret. 13

14 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Egenveilederrettetmotforbrukeren,omhvasommåsøkesomellerikke,skalværeutarI beidetførnylovtrerikraft Detskallagesenoverordnetplanforbrukerundersøkelserførsommeren2015. NorgesrolleinnenCENIstandardiseringsomstøtterbrukavåpenBIM,skalavklaresinnen mars2015. Nyttavklaringsrådknyttettilnødvendigtolkningavregelverket,skalværeopprettetinnen mars2015. Standardisertutvekslingsformatfordokumentasjonforforvaltning,driftogvedlikeholdskal væretilgjengeligforsystemleverandører. Helestrategienbyggerpåatlangsiktigemålogvisjonerskalrealiseresgjennomkortedetaljplanlagte trinn.detbetyripraksisatdetiendeltilfellermågjennomføresnødvendigejusteringerogendringi erunderveis,basertpådeerfaringersomgjøres. EiendomsforvaltningIveiledningogandrestimulerendetiltak DiBKskaliårsrapportenfor2015rapportereomsittarbeidmedåfremmegodeiendomsforvaltning (veiledningogandrestimulerendetiltak). Direktoratetvili2015fortsettearbeidetmedeierIogforvalterforumetforåfremmegodeiendomsI forvaltningogandrestimulerendetiltak.internkontrollverktøyetikibyggerenfelleskommunikai sjonsplattformhvoraltregelverkforbyggibruksamlespåettsted.direktoratetvili2015bidratil videreutviklingavtilstandsbarometerforkommunalebygg.itilleggvidereføresarbeidetmedøkt bestillerkompetanseforforbruker/publikummed"lønnerdetseg"prosjektet.itilleggstarterdetet arbeidmedprosjekt/bygg/leverandørievalueringisamarbeidmedbygg21. Bygg21Isekretariat DiBKskalrapporterepåsinbistandsomsekretariatforBygg21iårsrapportenfor2015. Bygg21eretsamarbeidsprogrammellomstatenogbyggeIogeiendomsnæringensomlevertesin strategihøsten2014.bygg21haretegetstyreoppnevntavdepartementet.rapporteringavfaglige aktivitetermedmerskjermeddepartementet. DiBKfølgeroppsekretariatetadministrativtogsikreratvirksomhetenskjerinnenforgjeldende rammer.sekretariatetstyrkesmedinnleideressurser.nyttstyreforutsettespåplasstidligi2015for åsikrefagligstyring. IndeksbyggImetodikkogtesting Indeksbyggskaliløpetav2015utviklemetodikkforåkonsekvensvurdereregelverksendringerved brukavbimimodelleroghartestetdettepåminimumtokonkreteregelverksendringer. Indeksbyggprosjekteteretsamarbeidsprosjektmednæringensorganisasjoner.Bakgrunneneret fellesønskeomåsikrebedregrunnlagforåvurderekonsekvenseravregelverksendringer.foråfå tildetteharmantattibrukdigitalemodelleravreferansebyggogvilbyggepådissenårkonsekveni serskalvurderes.arbeidetblestartethøsten2013. Detleggesopptilenrevitaliseringavarbeidetsomfellesprosjektogsamhandlingsarena.Arbeidet knyttessammenmedutviklingenavtek17. % 14

15 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Styringsparametre-Resultatmål-1.2% Brukerundersøkelser:,Spørsmål,om,hvordan,brukerne,opplever,at,regelverket,støtter,opp,om,utvikling,og,im9 plementering%av%nye%løsninger%særlig%ift.%energi%og%universell%utforming.% Andel%byggesøknader%med%full%elektronisk%søknadsbehandling%(ByggSøk%eller%andre%løsninger).% Rapportere%på%arbeidet%med%og%effekten%av%aktivitetene%under%ByggNett9strategien% 15

16 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Hovedmål3:Flereboligerogbyggsommøterframtidensbehov Norskeboligerogbygghargenerelthøystandard.Samtidigerbygningsmassenikkeitilstrekkelig gradtilpassetforventededemografiskeendringerogklimaiogmiljøutfordringeneviståroverfor. Nyeboligerogbyggskalhakvalitetersomstårsegovertid.DettrengskunnskapomframtidensbeI hovoggodeløsningerfordisse.forskriftene,tekogdok,inneholderbestemmelsersomskalbidra tildette.dibkskalbidratilatregelverketutviklesitrådmedsamfunnetsbehovogbasertpåetgodt kunnskapsgrunnlagomframtidigekravogkravsnivå. Resultatmål3.1Bedrebyggkvalitetogfærrebyggfeil Bedrebyggkvalitetogfærrebyggfeileretoverordnetpolitiskmål.Kommunalttilsyn,markedstilsyn oguavhengigkontrollskalbidratilbedrebyggkvalitetogfærrebyggfeil. Direktoratetønskeråutviklereglersomsamvirkergodtmeddetøvrigevirkemiddelapparatet.ReI gelutviklingskalbaserespåkunnskapomeffektenavgjeldendeogfremtidigregelverk.deterderfor behovforådefinereogeffektivtmåleetsettmedtydeligeogomforentekvalitetsindikatorer.målet eratmyndigheter,byggenæring,interesseorganisasjonerogbrukerefårenbestmuligfellesvirkei lighetsbeskrivelse/forståelse,samtatstatensamletsettkaniverksetteeffektivevirkemidler. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% KommunalbyggesaksbehandlingogtilsynIanalyse Innen1.septemberskalDiBKoversendedepartementetenanalyseavdataiKOSTRA.Ianalysenskal direktoratetredegjøreforutviklingenikommunalbyggesaksbehandlingogikommunalttilsynmed byggevirksomheten. StatistisksentralbyråpublisererureviderteKOSTRAItallforkommunene15.mars,ogopprettedetall 15juni.Innen1.septemberskaldirektoratethagjortuttrekkavdesentraleKOSTRAItalleneforvårt områdefor2014,sammenstiltdemmedtallfratidligereårogutarbeidetenanalyseavdataene.i analysenvilviredegjøreforutviklingeni2014ikommunalbyggesaksbehandlingogikommunalt tilsynmedbyggevirksomheten,sammenlignetmedtidligereår. % MarkedstilsynogbyggskaderIrapportering DiBKskalrapporterepåfølgendeiårsrapportenfor2015: Nøkkeltallformarkedstilsynmedproduktertilbyggverk. Byggskadeomfangbasertpådatafrarelevanteaktører/kilder. Direktoratetskali2015igangsetteoggjennomførefireproaktivetilsynskampanjer.Temafordisse tilsynskampanjeneer I I I I stål ikkeibærendefugemasser radonsperre baderomsmoduler Itilleggskalvisluttføredetilsynskampanjenesomblesattigangi2014.Viskalviderefølgeoppalle produktermedmistankeommangelveddokumentasjonen(reaktivesaker). 16

17 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet TilsyneretvirkemiddelsomsammenmedandreaktiviteterbidrartilseriøsitetgjennomoverholdelI seavregelverket.foråsikreatalleproduktertilbyggverkerdokumentertihenholdtilkravene,gir viinformasjonogveiledningtilaktørene,utpeker,følgeroppogsamarbeidermedtekniskekontrolli organogtekniskbedømmelsesorgan,samtsamarbeidermedandremyndigheterogbransjen. Direktoratets%oppgaver%i%arbeidsplanen%som%understøtter%målet%% Styringsparametre-Resultatmål-3.1% Antall%gjennomførte%markedstilsyn%med%produkter%til%byggverk%og%effekt%av%aktivitetene%for%riktig%produktdoku9 mentasjon%gjennom%enkel%brukerundersøkelse.%% Redegjøre%for%resultater%av%direktoratets%veiledning%om%og%støtte%til%kommunalt%tilsyn%med%byggevirksomheten% bl.a.%gjennom%tilbakemeldinger%i%brukerundersøkelser% Effekt%av%kommunalt%tilsyn%og%uavhengig%kontroll%bl.a.%gjennom%tilbakemeldinger%i%brukerundersøkelser%blant% foretak.% 17

18 ARBEIDSPLAN2015 Direktoratetforbyggkvalitet Resultatmål3.2Flereenergieffektiveboligerogbygg Deterplanlagtåinnførenyeenergireglerpåpassivhusnivåi2015ognestennullenergibygg(nNEB)i 2020.Detmesteavarbeidetpåenergiområdetbidrartilånådissemålene. I2015vildetogsåværekontaktmøtermedHusbanken,NVEogEnovaforgjensidiginformasjonog samordningavulikevirkemidlermv.direktoratetvilsomtidligeredeltaibl.a.zebogfuturebuiltog andrerelevanteprosjekterellerprogrammer. Om%oppdraget%og%direktoratets%planer%for%måloppnåelse% Energikrav DiBKskalarbeidemedutviklingavenergikravsomvedtattiklimaforliket.Detteinnebærerbl.a.å forberedeimplementeringavnyebestemmelseri2015,inkl.utarbeidelseavveiledningm.m.og forberedelseravnyebestemmelseri2020.departementetskalpåegnetvisholdesorientertom prosess,strategiskevalgmv. DiBKskalutarbeideetoppleggforfølgeevalueringavendringeneienergiregleneiTEK.Forslagetskal foreliggetilstyringsmøtetinovember. DirektoratetharfåttansvaretforutviklingavTEKogvivilderforværeansvarligforutsendelseav høringsforslagomnyeenergiregler,bearbeidingavhøringsuttalelserogutarbeidingavnyforskrift m/veiledning.forslageterplanlagtsendtpåhøringifebruar/mars.detskalgjennomføresprosjekter ombundetenergiibyggematerialerogenergikravietlivsløpsperspektivsomenforberedelseog grunnlagfornyebestemmelseri2020.følgeevalueringforberedes. LavenergiprogrammetIresultaterogeffekt DiBKskalvidereformidleogvurdereresultaterogeffektavLavenergiprogrammetsaktiviteter..% DirektoratetvilsomtidligereårfølgeoppLavenergiprogrammetogtilskuddetpå6,4mill.kroner.Vi deltarogsåistyringsgruppenogpartnermøteforebleprosjektet. % EnergimerkingavbyggIrapportering DiBKskaliårsrapportenfor2015rapporterepåenergimerkingavbygg(boligIognæringsbygg),forI delingavandelogantallnybyggpåenergikarakter. Energimerkingavbyggerforeslåttsomindikatorfornybyggsomfølgergjeldendeenergikrav.RapI porteringavenergimerkingavbyggvilbidratilåutvikleenegnetindikatorforenergieffektivebygg. % 18

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer