ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat"

Transkript

1

2

3 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk i byggenæringen og i samfunnet forøvrig. Aktivitetsnivået er forsøkt tilpasset etatens ressurser og bevilgninger. Prosessen for utarbeidelse av arbeidsplanen har omfattet medvirkning fra den enkelte medarbeider gjennom avdelingsvis behandling. Organisering av aktiviteter og detaljerte, tidfestede arbeidsplaner er en del av avdelingenes interne arbeid. Vesentlige mål og aktiviteter er underlagt risikostyring og kritiske faktorer er gjenstand for særlig oppfølging og prioritering av ressurser. Arbeidsplanen består av en tekstlig del som viser mål og rapporteringskrav og en enkel analyse av oppdraget slik det framkommer i tildelingsbrevet. Konkrete tiltak synliggjøres i en arbeidsbok som vedlegges. Denne viser en detaljert oversikt. Arbeidsboken blir brukt for den interne styring og oppfølging i løpet av året. Tabellene omfatter også etatens foreløpige ressursdisponering, men dette vil kunne endre seg i løpet av året. Resultatoppfølging på etatsnivå skjer gjennom departementets etatsstyring i form av styringsmøter med fastsatte kvartalsrapporteringer og andre spesifiserte rapporter. Endrede forutsetninger og uforutsette hendelser vil kunne påvirke de beskrevne oppgaver og prioriteringer og derved gjennomføringen av arbeidsplanen. Dette vil løpende bli drøftet med KRD. Et særlig fokus må vi ha på situasjonen i sentral godkjenning. Arbeidsplanen oversendes KRD til orientering. Arbeidsplanen med budsjett ble endelig fastsatt 16. mars 2011 etter drøfting i samarbeidsutvalg og ledermøte. Oslo 16. mars 2011 Morten Lie direktør 1

4 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Arbeidsplanens strategiske grunnlag Innledning Statens bygningstekniske etat som statens fagorgan for bygningspolitikk Om virksomheten BE Målsettinger, risikostyring og arbeidsoppgaver for Arbeidsmål 3.1: Mer brukervennlig og målrettet byggesaksbehandling Vår analyse og prioriteringer Arbeidsmål 3.2: Auka seriøsitet og færre byggjefeil i byggjenæringa Vår analyse og prioriteringer Arbeidsmål 3.3: Styrkt kompetanse og tilsyn i kommunane Vår analyse og prioriteringer Hovudmål: Fleire miljøvenlege og universelt utforma bustader og bygg på attraktive stader Arbeidsmål 4.1: Auka tal på miljøvenlege bustader og bygg Vår analyse og prioriteringer Arbeidsmål 4.2: Auka tal på universelt utforma bustader, bygg og uteområde Vår analyse og prioriteringer: Mål: Effektiv og brukarorientert forvaltning Vår analyse Andre føringar frå departementet Budsjett og ressurser Økonomiske ressurser Budsjett Bemanningsplan Vedlegg Risikostyring av prioriterte satsningsområder Arbeidsplan tabell 3. Tildelingsbrev fra KRD

5 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat 1 - Arbeidsplanens strategiske grunnlag Innledning Norsk byggesektor har stor samfunnsøkonomisk og miljømessig betydning. Byggverk er avgjørende for det meste av den aktivitet vi vil ha i Norge og danner rammen for sosialt liv og velferd, for næringsliv og for verdiskapning. Byggverk representerer en betydelig andel av samfunnets ressurser både i form av forbruk og som formue i form av realkapital. Dette krever et helhetlig perspektiv på utfordringene i sektoren, fra planlegging og bygging til forvaltning, drift og vedlikehold. Statens bygningstekniske etat er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Etaten skal bidra til hensiktsmessige byggeprosesser som gir sikre bygg og at hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten. Premissen for dette arbeidet er at det bygde miljøet må utformes med hensyn til bærekraftig utvikling. Statens bygningstekniske etat skal legge til rette for effektive og brukervennlige byggesaksprosesser. Arbeidsplanen er laget for å følge opp bygningspolitikken og tilsluttende områder slik det er beskrevet i Proposisjon 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet og Tildelingsbrev 2011 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, samt øvrige relevante budsjettdokumenter dokumenter fra andre politikkområder. Året 2011 vil bli preget av vedtaket om å flytte avdeling for sentral godkjenning til Gjøvik. Etaten må forvente betydelig utskifting av medarbeidere med følgende tap av kompetanse og reduksjon i kapasitet. Konsekvensene av dette vil følges opp nøye. Se forøvrig omtale i kapittel Statens bygningstekniske etat som statens fagorgan for bygningspolitikk Staten bygningstekniske etat (BE) skal bidra til å realisere bygningspolitikken ved å bidra til et godt regelverk, effektive byggesaksprosesser, at byggverk og omgivelser tilfredsstiller gitte kvalitetskrav og det bygde miljø bidra til bærekraftig utvikling og gode levekår. Etaten skal være et kompetansesenter for bygningssaker, faginstans innen byggesak, og faglig rådgiver innen bygningsteknikk, miljø, helse og sikkerhet samt byggereglene generelt. BE skal videre være et faglig bindeledd mellom næringen og kommunene, og mellom relevante fagmyndigheter og mellom næring og departement. Etaten vil i det kommende året arbeide videre med å tydeliggjøre sin rolle med utgangspunkt i bl.a. følgede hovedområder: Kunnskapsgrunnlag Bygningspolitikken må bygge på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Etaten vil bidra til at dette kunnskapsgrunnlaget stadig forbedres gjennom utredninger og forskning. Regelverk Statens bygningstekniske etat skal ha oversikt over regelverkets funksjon og bistå departementet faglig med byggereglene. Et særlig område for oss er kunnskap om hvordan byggereglene fungerer i praksis. Det er en utfordring å sikre at erfaringer fra praktiske byggesaker blir systematisert og brukt i regelverksutviklingen. Verktøy og metoder Ordningen med sentral godkjenning og ByggSøk er eksempler på hjelpemidler som bidrar til effektivitet og kvalitet i byggeprosessen. Videre støtter BE andre tiltak som nasjonal og internasjonal standardisering, Byggforsks kunnskapssystemer, buildingsmart, osv. Informasjon og kompetansebygging Regelverket må gjøres kjent og det må aktivt informeres om gode løsninger i tråd med ambisjonene i bygningspolitikken. BE gjennomfører informasjonstiltak i egen regi og i samarbeid med andre aktører, offentlige eller organisasjoner. 3

6 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Om virksomheten BE Statens bygningstekniske etat arbeider kontinuerlig med å utvikle etaten også når det gjelder lederskap, medarbeiderskap, styring og kompetanse. Etatens virksomhet bygge på sunne etiske prinsipper som i 2010 ble nedfelt i noen prinsipper for medarbeiderskap og etikk. Her legges det vekt på at arbeidsglede skapes gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert og medansvarlig. Det er også tydeliggjort et fokus på habilitet, lojalitet og effektivitet, kunder og personlig atferd. Betydelig energi vil i 2011 gå med til å sikre en best mulig flytteprosess gjennom god ivaretakelse av de berørte ansatte og sikre at ordningen med sentral godkjenning ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Den kommende stortingsmeldingen om bygningspolitikk vil kunne bety mye for etaten. Vi vil forberede oss til en offensiv oppfølging av de strategier meldingen fremmer. 4

7 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat 2 - Målsettinger, risikostyring og arbeidsoppgaver for 2011 Hovedmål og arbeidsmål fra tildelingsbrevet kan skjematisk framstilles i følgende figur. I kapitlene 3 til 5 gjennomgås de enkelte arbeidsmål med tilhørende resultatkrav og spesifikke rapporteringskrav. For å sikre måloppnåelse i tråd med tildelingsbrevet gjennomføres risikostyring på vesentlige områder. Innenfor hvert område er det gjort et utvalg av kriterier som kan være kritiske og som trenger særlig oppmerksomhet. For å gi en bedre oversikt gjengir vi her risikobildene for områdene sammen med suksessfaktorene, mens komplette risikostyringsdokumenter med alle parametere er samlet i eget vedlegg. Vi har tatt utgangspunkt i de prioriterte satsingsområder KRD gir i tildelingsbrevet. Prioriterte satsingsområder Medverke til god implementering av nytt bygningsregelverk i kommunar og byggjenæring. Etaten skal gje god informasjon og rettleiing Førebu gjennomføring av ei trygg og effektiv utflytting av avdeling for sentral godkjenning til Gjøvik og vidareutvikle og tilpasse nytt IKT-system for sentral godkjenning. Gje gode bidrag til melding til Stortinget om bygningspolitikken. Følgje opp resultat og kompetanse frå samarbeidsprogramma med byggjenæringa (Byggekostnadsprogrammet og Byggemiljø). Førebu nye forskriftskrav til energi gjennom innhenting av utgreiingsoppdrag og konsekvensanalysar. 5

8 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat I det følgende vises risikomatriser for de prioriterte satsingsområdene. Se vedlegg 1 for en mer detaljert framstilling. Medverke til god implementering av nytt bygningsregelverk i kommunar og byggjenæring. Etaten skal gje god informasjon og rettleiing Suksessfaktorer 1. Forskriftsendringer fastsatt første kvartal Tilstrekkelig praktisk og forståelig veiledningsmateriale tilgjengelig for brukere av regelverket. 3. Informasjon og veiledning når ut til brukerne 4. Kommuner innretter seg etter nye regler 5. Næringen innretter seg etter nye regler Førebu gjennomføring av ei trygg og effektiv utflytting av avdeling for sentral godkjenning til Gjøvik og vidareutvikle og tilpasse nytt IKTsystem for sentral godkjenning Suksessfaktorer 1. Beholde nok intern kompetanse til å følge opp IKT-prosjektet. 2. Klargjøre og dokumentere internt kvalitetssystem, maler og forvaltningspraksis for nye medarbeidere 3. Midlertidige kontorplasser på Gjøvik klare for bruk innen 1 september, og varige lokaler klargjort ved årsslutt 4. Rekruttere tilstrekkelig medarbeidere og gi dem nødvendig opplæring 5. God dialog med de som er berørt av flyttevedtaket Gje gode bidrag til melding til Stortinget om bygningspolitikken Suksessfaktorer 1. Sette av tilstrekkelig tid 2. Se helhetlig 3. Skrive kort og tydelig budskap 4. Koordinering på tvers av fagområder 6

9 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Følgje opp resultat og kompetanse frå samarbeidsprogramma med byggjenæringa (Byggekostnadsprogrammet og Byggemiljø) Suksessfaktorer 1. Sikre tilstrekkelig fokus i forhold til andre oppgaver 2. Ressurssituasjon i BE 3. Godt samarbeid med næringen 4. Implementere resultatene i BEs øvrige aktiviteter Førebu nye forskriftskrav til energi gjennom innhenting av utgreiingsoppdrag og konsekvensanalysar Suksessfaktorer 1. Liten tid til å smale erfaring fra gjeldende regler 2. Sikre en balanse mellom idealisme og realisme 3. Minimere konflikter mellom andre kravsområder i TEK Oppsummering: Som det framgår av risikomatrisene over er det store risiko for at de oppsatte mål for 2011 ikke vil nås. Et særlig viktig risikoområde er flytting av Sentral godkjenning til Gjøvik. Dette vil ikke bare påvirke situasjonen i den mest berørte avdelingen, men også de andre avdelingene. BE vil følge situasjonen nøye med nye risikovurderinger gjennom året. God styring og kontroll er derfor svært viktig, her er det gjort forbedringer i budsjett og oppfølgingssystemer. Departementet vil bli holdt løpende orientert om situasjonen, som vil være et tema på hvert styringsmøte. 7

10 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat 3 Hovedmål: Byggeprosessen skal være god og effektiv Arbeidsmål 3.1: Meir brukarvenleg og målretta byggesakshandsaming Resultatkrav Arbeidsmål 3.1: Meir brukarvenleg og målretta byggjesakshandsaming Styringsparametrar Grad av tilfredsheit blant brukarane. 4. kvartal 2011 Tal på opplæringskonferansar med deltaking frå KRD/BE. Søknader laga på ByggSøk-bygning. Måltalet i 2011 er Søknader laga på ByggSøk-bygning som er sendte inn elektronisk. Måltalet for 2011 er Delen av byggesakar totalt handsama i ByggSøk. Måltalet for 2011 er 60 pst. Talet på kommunar som tek imot byggjesøknader elektronisk. Måltalet for 2011 er 300. Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Øvrige rapporteringskrav: Ferdigstilling og bruk av ny versjon av ByggSøk tilpassa ny lov og forskrift. Rapportering i 2. og 3. kvartalsrapport. Statens bygningstekniske etat presenterar strategisk plan for ByggSøk på det andre styringsmøtet. Ferdigstilling og bruk av elektroniske rettleiarar til nye forskrifter. Rapportering i 2. og 3. kvartalsrapport Vår analyse og prioriteringer En effektiv byggeprosess forutsetter klare krav til byggverk, aktører og saksbehandlingsprosesser og at disse krav er kjent og forstått av alle aktører. Hovedprioritet i 2011 vil være informasjon, veiledning og praktiske hjelpemidler for å sikre en god implementering av reglene i forvaltning og næring. BE vil også stimulerer eksterne til utvikling av praktiske og tilrettelagte verktøy og hjelpemidler. BE vil utvikle en kommunikasjonsplan for å sikre en best mulig spredning av kunnskap om nytt regelverk. BE vil utarbeide en plan for oppdatering / nye temaveiledere som følge av nytt regelverk. Planen vil bli lagt frem for departementet før iverksettelse. BE vil prioritere å utarbeide faglig innhold på nye nettsider. IKT vil bli et stadig viktigere verktøy også i byggenæringen. Bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) vil øke betydelig. BE ønsker å utvikle teknisk forskrift slik at det muligheten som ligger i de nye teknologien kan utnyttes også til å sikre implementering av krav i medhold av plan- og bygningsloven. BE vil gjennomføre et forprosjekt som skal utarbeide en utviklingsplan. Utviklingsplanen vil bli oversendt departementet i løpet av året. 8

11 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Endringene i plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2010 fikk store konsekvenser for ByggSøk bygning. Ved utløpet av 2010 var det fortsatt noe kjernefunksjonalitet som ikke var implementert. Det har høy prioritet å få denne på plass.. BEs mål med ByggSøk i 2011 er å få systemet opp på samme nivå som før lovendringen. Deretter vil utvikling settes i bero til ny strategi er utviklet. Kun nødvendig vedlikehold vil bli gjort på systemet. Forslag til ny strategi for ByggSøk vil bli lagt frem for departementet i 2. styringsmøte i BE har besluttet å ta tilbake ansvaret for utarbeidelse av blanketter fra Standard Norge. BE oppretter bredt sammensatt utvalg og et sekretariat som skal bistå BE i dette arbeidet. Blankettene vil kunne lastes ned gratis fra BEs nettsider fra 1. mars. Blankettene må fylles ut med penn, og sendes kommunen pr post. BEs foretrukne og elektroniske løsning er ByggSøk. BE vil gi andre aktører rettigheter og nødvendig grunnlagsmateriale til å lage alternative elektroniske løsninger. BEs løsninger vil være gratis. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene Arbeidsmål 3.2: Auka seriøsitet og færre byggjefeil i byggjenæringa Resultatkrav Arbeidsmål 3.2: Auka seriøsitet og færre byggjefeil i byggjenæringa Styringsparametrar Talet på sentralt godkjente føretak (kontrollføretak som eigen kategori). Talet på godkjente føretak som vert følgt opp (fordelt på type tilsyn). Talet på tiltak finansiert av og konferansar arrangert med deltaking frå KoBE. Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Øvrige rapporteringskrav Den sentrale godkjenningsordninga: o o Implementering av nytt IKT-system. Rapportering i 1. og 2. kvartalsrapport. Tal på godkjente kontrollføretak. Rapportering i kvartalsrapportane. Strategi for etaten sitt engasjement i utviklingsarbeid om standardar og bruk av elektronisk verkty, medrekna arbeid med organisasjonen buildingsmart. Frist til departementet er 31. desember Vår analyse og prioriteringer Det er et hovedmål for BE å sikre at regelverket blir implementert som forutsatt. En viktig suksessfaktor er at aktørene får tilstrekkelig og relevant informasjon, og at endringer blir implementert i prosjektene. BE vil også i 2011 arbeide etter tre hovedstrategier: Kunnskapsspredning, verktøy og hjelpemidler og den sentrale godkjenningsordningen. Den sentrale godkjenningsordningen er et sentralt verktøy for å nå arbeidsmålet. Regjeringen har besluttet å flytte Avdeling for Sentral Godkjenning til Gjøvik med virkning fra 1.januar Dette vil få konsekvenser for ordningens produksjonsevne i Det vil løpende foretas prioriteringer innen området til sentral godkjenning. Vi vil prioritere å behandle søknader og kommunale meldinger. Det leies inn ekstrahjelp for å bidra til å holde saksbehandlingskapasiteten oppe. Erfaringer fra andre utflyttinger tilsier at avdelingen må bygges opp på nytt med nye personressurser. BE har investert i et nytt IKT system. Systemet består av fire moduler: Søknad system på internett, saksbehandlingssystem, elektronisk arkiv og tilsyn. De tre første modulene er ferdig utviklet, og vil kunne kompensere noe for det produksjonstapet flyttingen vil medføre. Systemet vil også kunne bidra 9

12 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat til at avdelingen på Gjøvik kan komme i normal produksjon forholdsvis raskt. BE planlegger å utvikle tilsynsmodulen i løpet av Erfaringene fra den eksisterende organisasjon vil da utnyttes til å utvikle systemet, som igjen vil kunne bidra til en effektiv oppbygging på Gjøvik. Ny IKT-plattform er ikke ferdigstilt for fagsystemet (søknad og saksbehandling godkjenning), samtidig som modulen for tilsyn ikke er påbegynt i forhold til ekstern leverandør. Kostnadsrammen for IKTgjennomføring synes å overstige de prognoser BE hadde primo I 2011 vil det gå med relativt store ressurser til interne prosesser, for å håndtere vedtak om flytting, herunder få på plass et grunnlag for dialog med den enkelte ansatte om framtidig yrkesvalg innen eller utenfor BE. BE vil holde aktivitetsnivået på tilsyn med byggevaremarkedet på samme nivå som før. For å bedre produktiviteten vil BE ha et fokus på å forbedre rutiner og gjennomføre andre relevante tiltak internt. Det vises for øvrig til egen handlingsplan som er oversendt KRD. For å møte kravene i EUs varepakke vil BE gjennomføre et prosjekt som skal utvikle en metode for risikovurdering av produkter. Metoden vil bli brukt til å prioritere hvilke produkter som det skal føres tilsyn med. Park- og Tivolitilsynet må reorganiseres med virkning fra 1. januar BE vil bidra til at dette blir gjennomført på en god måte. BE vil fortsette samarbeide med Standard Norge om å utvikle gode og relevante standarder. BE vil prioritere standarder som støtter implementeringen av endringer i regelverket. BE vil etablere møteplasser for næring og forvaltning hvor informasjon kan fremlegges, og felles utfordringer drøftes. Dette kan utvikles til å bli en arena som bidrar til næringen og forvaltningen drar utviklingen i samme retning. BE har i dag en rekke samhandlingsarenaer, og en samordning av disse kan gi større effekt på å nå strategiske mål. Det er uttrykt et ønske om at det offentlige er et forbilde i utviklingen av næringa. Bruk av IKT verktøy er en vesentlig faktor i dette fremtidsbildet. For å få effekt av IKT kreves det en større grad av samhandling i prosesser og utveksling av data. BE har etablert koordineringsutvalget for elektronisk samhandling i bygg- og anleggsektoren. Dette er først og fremst en arena for offentlige aktører. Dette bidrar til at de offentlige i større grad er samordnet. De offentlige og private aktørene samhandler i organisasjonen buildingsmart. BE vil utarbeide en strategi for sitt engasjement i dette arbeidet i løpet av BE skal følge opp Byggekostnadsprogrammet og Byggemiljø. I første omgang vil byggemiljo.no videreføres med et eget redaksjonsråd bestående av engasjerte aktører. På sikt vil innholdet integreres i BE s nye nettsider. I tillegg utfører BE en rekke oppgaver innen sikkerhetsområdet. Sikkerhet har lite fokus fordi det meste fungerer, og andre fagområder har et større politisk fokus. Dette fokuset vil fort snu hvis det skjer en større hendelse/katastrofe. BE oppretter derfor noe aktivitet som sikrer at også i fremtiden har sikre og sunne byggverk. BE deltar i nasjonale aktiviteter som kartlegger konsekvenser av klimaendringene. Kunnskap fra dette arbeidet vil bli vurdert i forbindelse med fremtidige regelendringer. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 10

13 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Arbeidsmål 3.3: Styrkt kompetanse og tilsyn i kommunane Vår analyse og prioriteringer Tilsynsaktiviteten er i dag lav og regelverket har innført pliktige fokusområder for kommunalt tilsyn for å bidra til å øke det kommunale tilsynet. Statens bygningstekniske etat vil bidra til økt tilsynsaktivitet ved informasjon og veiledning om gjennomføring av tilsyn. Praktisk veiledning innen for de prioriterte tilsynsområdene sluttdokumentasjon og avfall er nødvendig for å sette kommunene i stand til å gjennomføre tilsyn med disse fagområdene. Statens bygningstekniske etat vil bidra aktivt i Storbynettverket for tilsyn. KoBE-programmet - Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i kommune og fylkeskommunene - videreføres ut Det legges vekt på å finansiere 1. Prosjekter som gir kompetanseoppbygging i kommunen og 2. Endelig utarbeidelse av verktøykasse for folkevalgtopplæring og 3. Gjennomføring av folkevalgtopplæring i meget nært samarbeid med KS og NKF. Igangsatte prosjekter søkes avsluttet før årsskiftet når funksjonstiden for KoBE utløper. Det skal arbeides med integrering av eiendomsforvaltning i linjen i etaten, slik at eiendomsforvaltning blir ivaretatt av Statens bygningstekniske etat på varig basis. BE vil bidra til at IKT verktøy som statlige og private eiendomsforvaltere utvikler blir tilrettelagt slik at de også kan komme til nytte i kommunal eiendomsforvaltning. Dette vil være verktøy som benytter BIM basert på åpne internasjonale standarder. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 11

14 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat 4 - Hovedmål: Fleire miljøvenlege og universelt utforma bustader og bygg på attraktive stader Tildelingsbrevet er tydelig på Statens bygningstekniske etats viktige rolle når det gjelder bærekraft Arbeidsmål 4.1: Auka tal på miljøvenlege bustader og bygg Arbeidsmål 4.1: Auka tal på miljøvenlege bustader og bygg Styringsparametrar Tal på tilsyn i høve til energibruk og andre miljøtema. Tal på FoU-prosjekt om ulike miljøtema. Kvartalsvis Kvartalsvis Øvrige rapporteringskrav Levere eit notat med moglege modellar for å stille krav om energieffektivisering i byggteknisk forskrift til ulike kategoriar bygg. Frist til departementet er 1. april I samarbeid med Husbanken, Noregs vassdrags- og energidirektorat og Enova levere eit notat med vurdering av behov for samordning av verkemidla for auka energieffektivisering i bygg. Frist til departementa er 1. april Rapportering på oppfølging av Bygg for framtida Miljøhandlingsplanen for bustad- og byggsektoren , inkludert strategi for vidare arbeid. Frist til departementet er 1. mai Rapportering på kor stor del av etaten sine midlar som går til miljørelaterte føremål, jamfør krav om innspel til Miljøverndepartementet sin budsjettproposisjon. Dette skal sendast til departementet saman med første innspel til Prop. 1 S ( ) Vår analyse og prioriteringer BE vil fortsatt ha et stort fokus på å følge opp Miljøhandlingsplanen Bygg for framtiden. BE vil fortsette samarbeidet med andre aktører for å sikre en god implementering av reglene innen miljøområdet. Det vil være et særskilt fokus på BA-avfall. Krav til BA- avfall er overført fra forurensningsmyndighetene til myndighetene. BE vil gi dette et særskilt fokus for å sikre et fortsatt fokus på dette fagfeltet, og at de målsettinger som ligger bak beslutningen om overføring til plan- og bygningslovgivningen, blir oppnådd. BE vil arbeide for at miljøfarlige stoffer fases ut fra nye produkter slik at de ikke bygges inn i nye bygg, og håndteres på en forsvarlig måte når det tas ut av byggverk. BE vil forberede neste revisjon av energikrav i TEK, i dette ligger det å få utredet hvordan krav ut over passivhusstandard best kan utformes for å sikre en god måloppnåelse. Eventuelle konflikter med andre krav i TEK, som innemiljø, vil bli kartlagt og løsninger utredet. BE vil også vurdere å samordne krav i TEK med blant annet Energimerkeordningen, for å sikre en best mulig måloppnåelse på en god måte. BE vil søke å samordne sin innsats på området med andre offentlige aktører. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 12

15 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Arbeidsmål 4.2: Auka tal på universelt utforma bustader, bygg og uteområde Arbeidsmål 4.2: Auka tal på universelt utforma bustader, bygg og uteområde Styringsparametrar Tal på besøkande på nettstaden Universell utforming bustad og bygg på etaten sin eigen nettstad. Talet på kommunar og deltakarar som har delteke på programma for universell utforming retta mot kommunar og Kvartalsvis Kvartalsvis Øvrige rapporteringskrav Oppfølging av tiltak i handlingsplan for universell utforming og auka tilgjenge Departementet vil gje nærare frist for rapporteringa etter tilbakemelding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår analyse og prioriteringer: Universell utforming er et satsningsområde innen norsk bygningspolitikk. Universell utforming er nytt fagområde innen plan-og bygningslovens virkeområde. Det kreves kompetanse for god prosjektering, gjennomføring og forvaltning. BE arbeider for å utvikle regelverket slik at dette bidrar til gjennomføring av politikken på området. Hovedinnsatsen i arbeidet er å oppnå god regelverksforståelse og oppnå økt informasjon og kunnskap om universell utforming. Målgrupper er byggenæringen og folkevalgte og administrasjon i fylker og kommuner. For utvikling av fagområdet er det nødvendig med tiltak innen forskning og utvikling. For effektiv gjennomføring er standardiseringsarbeidet vesentlig. Mange av aktivitetene BE utfører er tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet , Norge universelt utformet Det gjennomføres prosjekter for økt kompetanse og kunnskapsspredning i byggenæringen og tilsvarende i kommuner og fylker. For øvrig deltar vi i prosjekt for indikatorutvikling, det utvikles veiledningsmateriell og gjennomføres informasjons-og opplæringsvirksomhet. Videre bidra vi i standardiseringsarbeid og bidrar til forberedelse av internasjonal konferanse i I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 13

16 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat 5 - Mål: Effektiv og brukarorientert forvaltning I tillegg til oppgåver under hovudmåla for bustad- og bygningspolitikken skal Statens bygningstekniske etat ivareta mål om ei effektiv og brukarorientert forvaltning. To arbeidsmål er fastsatt: Open, brukarorientert og velfungerande forvaltning av verkemiddel Effektiv løysing av forvaltnings- og driftsoppgåver Rapporteringskrav Førebuing og gjennomføring av flytting til Gjøvik innan 1. januar Rapportering i kvartalsrapportane og elles ved behov. Plan for verksemda i 2011, medrekna overordna risikostyring. Frist til departementet er 1. kvartal Vår analyse Våre styringssystemer forbedres løpende, bl.a. ved en bedre budsjett og rapporteringsmodul fra SSØ og en mer gjennomført bruk av prosjektplaner på en standardisert form. Risikostyring av BEs hovedsatsningsområder vil bli videreutviklet på bakgrunn av de erfaringer som er gjort med dette de siste årene. I 2011 vil vi som tidligere risikostyre de områder departementet har beskrevet som hovedsatsningsområder i tildelingsbrevet og integrere dette i arbeidsplanen og de kvartalsvise rapporteringene til departementet. I tillegg vil samme type metodikk bli brukt i styringen av de forestående flytteprosessene og styringen av den omfattende satsningen rundt nye nettsider for BE som skal ferdigstilles i Etaten vil måtte bruke store ressurser til å forberede og gjennomføre flyttingen av sentral godkjenning til Gjøvik. Gode prosesser med organisasjonene og enkelmedarbeidere er viktig. Det er et betydelig praktisk arbeid knyttet til lokaler både i Gjøvik og Oslo. I tillegg må den løpende drift bli minst mulig skadelidende. Vi vil rapportere løpende til departementet om situasjonen, det er liten tvil om at det her ligger stor risiko for at målsettinger ikke blir nådd. Det kan være nødvendig å knytte til oss ekstern bistand. I vedlegg 2 er det vist hvilke tiltak som planlegges for å nå disse målene og resultatkravene. 14

17 ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat 6 - Andre føringar frå departementet Det gis i tildelingsbrevet en rekke føringer for Statens bygningstekniske etats arbeid i Disse er listet i tabellen under. Det er ikke knyttet spesielle resultatkrav eller rapporteringskrav til alle. Område Mål og krav Kommentar Kommunikasjon og informasjon Risikostyring og internkontroll Evalueringar Informasjonstryggleik Rapportering i samhøve med mållova Etiske retningslinjer Henvisning til statlig kommunikasjonspolitikk. Oppfordrer til meroffentlighet Krav til månedlig rapportering Henvisning til statlige bestemmelser Gjennomførte evalueringer skal registreres på evalueringsportalen.no Henvisning til Nasjonale retningslinjer for informasjonssikkerhet Krav 25 % Årsrapport Henvisning til sentrale retningslinjer. Området skal omtales i årsrapport. Ny kommunikasjonsstrategi ferdigstilles i 2011 Oppfølging av rapporteringskrav forbedres. Følges opp løpende. Ny brukerundersøkelse vurderes. Vil bli vurdert. Legges til grunn for virksomheten. Prosess gjennomført. Lokale etiske retningslinjer utarbeidet. Personalpolitikk Omfatter: - Inkluderende arbeidsliv - Likestilling og mangfold Internasjonalt arbeid - God kjennskap til EU, EFTA, EØS arbeid - Kontaktpunkt IMI - Publisere relevant info Det er utarbeidet personalpolitikk. Ivaretas også gjennom arbeidet med etikk og medarbeiderskap. IA-avtalen følges opp. Det er utarbeidet en plan for prioriteringer for arbeidet. FoU Krav til informasjon og oversikt FoU arbeidet er omtalt under de ulike arbeidsmål. Det vil imidlertid, i tråd med departementets ønske bli ført en samlet oversikt over aktiviteter og resultater. Ferdige rapporter vil bli oversendt med våre anbefalinger. Felles retningslinjer for offentlege verksemder Omfatter: - Inkluderende arbeidsliv - Brukerundersøkelser - Lærlinger i staten - Statistikk for antall arbeidsplasser - Tilgjengeliggjøring av offentlige data Legges til grunn for virksomheten

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8 Årsrapport 2014 INNHOLD: 1 Leders beretning 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 5 3 Årets aktiviteter og resultater 8 3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering ÅRSRAPPORT Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering Innholdsfortegnelse Del I Leders beretning... 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 Forbrukerrådets styringspyramide

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer