FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder)"

Transkript

1 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: / Utgave: 1/2006 Gjelder f.o.m.: og avløser tidligere avtale Gjelder t.o.m.: Corporate MasterCard Classic Standard kredittkortavtalen opphører, endres, eller sies opp. Forsikringsselskap: Kontakt ved skade: Viktig ved skade: AIG EUROPE S. A (American International Group) Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V SOS International A/S Nitivej 6, DK Frederiksberg Telefon Alarmsentral Telefon mellom kl og kl ved skadeadministrasjon Telefax Ved skade må følgende oppgis: Fullt navn, kortnummer og utløpsdato på Deres Corporate MasterCard Classic Standard Sted og telefonnummer hvor De kan treffes og En kort beskrivelse av hendelsesforløpet for skade og arten av ønsket hjelp Hva forsikringen omfatter: Reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Reise og avbestillingsforsikringen gjelder for: a) Innehaver av gyldig Corporate MasterCard Classic Standard utstedt av Fokus Bank. b) Forsikringen dekker også innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard med bopel i utlandet. c) Innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard Familiekort er ikke dekket av forsikringen. Når forsikringen gjelder Reise- og avbestillingsforsikringen gjelder tjeneste-/ og fritidsreiser. Reiseforsikringen gjelder fra sikrede forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og opphører når sikrede er tilbake på bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først). Avbestillingsforsikringen betinger at det foreligger en gyldig forsikring før reisen bestilles. Forsikringen er gjeldende fra den dato reisen bestilles og depositum betales og opphører ved avreisetidspunktet fra hjemlandet. Har sikrede to eller flere kredittkort utstedt av Fokus Bank/Danske Bank Norge, kan det ikke under noen omstendighet forplikte AIG Europe til å utbetale erstatning mer enn en gang for en og samme skade. Hvor forsikringen gjelder: Hele verden Reiseforsikringen gjelder ikke: I hjemmet, på arbeidsstedet, eller på skole. På reiser mellom bosted og arbeid/skole. På dagsreiser i kommuner der sikrede, bor, arbeider, eller går på skole. Reisens lengde: Hver reise kan vare i inntil 30 dager fra den dag reisen påbegynnes. Forsikringsvilkår: AIG Europe, forsikringsvilkår for Corporate MasterCard Classic Standard av Lovvalg: Norsk lov er gjeldende for denne forsikringsavtalen. Meldefrist ved skade: Ved skade må SOS International varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett -1- år etter at sikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Erstatningsplikten er betinget av, at de dokumentene, som er av betydning for bedømmelsen av skadehendelsen, innsendes til SOS.

2 Retten til nemndbehandling: Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og AIG Europe, kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med Lov om forsikringsavtaler av 16. Juni 1989 nr. 69. FORSIKRINGSSUMMER I NORSKE KRONER Dekning : Forsikringssum Vilkårhenvisning Reisegods pr. skadetilfelle kr pkt. 4 Forsinket reisegods kr pkt. 4.3 Forsinket fly kr pkt. 5 Reiseulykke, medisinsk invaliditet kr pkt. 6 Reiseulykke, død, voksen person kr pkt. 6 Reiseulykke, død, barn u/18 år kr pkt. 6 Avbestillingsforsikring - pr. person kr pkt. 7 - pr. skadetilfelle kr pkt. 7 Egenandel: egenandel ved tap av reisegods er kr ,- pr skadetilfelle. Utgifter til legeerklæring ved skade dekkes av kortholder. Ansvarsforsikring og erstatning for reisesyke/hjemtransport er ikke omfattet av denne reiseforsikringen. Se vilkår og sikkerhetsforskrifter for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak. Merk at enkelte land er unntatt fra forsikringen, se i de generelle vilkår. Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle Ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange som skades, og uansett hvor mange Corporate MasterCard Classic Standard forsikringer som er i kraft uavhengig av hverandre, vil samlet maksimal erstatning være kr. 35 millioner for alle som er forsikret gjennom Corporate MasterCard Classic Standard kort.

3 SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning reduseres eller falle bort. - Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet er AIG Europe ikke ansvarlig. - Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet kan AIG Europe sitt ansvar settes ned eller falle bort. Se FAL 4-8, 4-9, 13-8 og Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, skades eller går tapt. 2. Når reisegods forlates skal sikrede sørge for at dører er låst, og vinduer og andre åpninger er lukket og forsvarlig sikret. 3. Reisegods som etterlates i kjøretøy / campingvogn / båt, skal oppbevares i lukket hanskerom eller låst bagasjerom / skiboks, uten innsynmulighet. 4. Verdigjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy / campingvogn / båt / telt om natten. Med natten menes: - Tiden fra sikrede forlater kjøretøyet og til kjøretøyet tas i bruk neste dag. - I alle tilfeller tiden fra til Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. 3. Pakking og transport Gjenstander skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det tåler transport. Flasker, glass, kamera og andre skjøre gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje. Verdigjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje. 4. Legeerklæring ved sykdom forsikrede går til behandling for Når forsikrede får legebehandling for sykdom eller lidelse før reisen starter, skal det kunne legges frem erklæring fra forsikredes lege om at det var forsvarlig å foreta reisen, og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring ville oppstå. 5. Legebehandling ved sykdom/ulykke Ved sykdom eller skade må forsikrede snarest søke lege, gå til regelmessig legebehandling og følge legens forskrifter. 6. Sikkerhetsforskrift for avbestillingsforsikringen Ved sykdom eller skade som gjør at reisen ikke kan gjennomføres som planlagt må sikrede umiddelbart foreta avbestilling hos reisearrangør / transportør / utleier.

4 REISEFORSIKRING for Corporate MasterCard Classic Standard - Vilkår av (vilkåret av erstatter vilkåret av ) Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1 Hva forsikringen omfatter Begrenset erstatning Hva forsikringen ikke omfatter Skader som ikke dekkes 4.3. Forsinket reisegods 4.4. Erstatningsoppgjør - reisegods 5. FORSINKELSE FLY Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel 6. ULYKKESFORSIKRING 6.1 Hva forsikringen omfatter 6.2 Skader som gir begrenset erstatning 6.3 Skader som ikke gir erstatning 6.4 Erstatningsoppgjør - ulykke 7. AVBESTILLINGSFORSIKRING 8. GENERELLE BESTEMMELSER

5 FORSIKRINGSVILKÅR for Corporate MasterCard Classic Standard - Vilkår av Hva forsikringen består av: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår. - Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) - Det øvrige lovverk. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1. DEFINISJONER Sikrede: Den som har krav på erstatning. (I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket.) Forsikrede: Den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til. Nærmeste familie: Ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre, niese/nevø og svigerdatter/sønn. Som samboer regnes person sikrede lever sammen med og som i henhold til Folkeregisteret har samme bopel som den sikrede. 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 2.1 Forsikringen gjelder for den eller de som er angitt i forsikringsbeviset. 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 3.1. Forsikringen gjelder for reise til det området og i det tidsrom som er beskrevet i forsikringsbeviset. 3.2 Forsikringen gjelder ikke: - Deltagelse på ekspedisjoner eller oppdagelsesreiser. 4. REISEGODS AIG Europe dekker brann, ran og innbruddstyveri for sikredes reisegods. Ekspedert reisegods er kun dekket når sikrede reiser med samme transportmiddel. Erstatning kan aldri være større enn den i polisen angitte forsikringssum. 4.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter følgende gjenstander begrenset til forsikringssummen: 1. Eiendeler til personlig bruk som sikrede har med seg eller sender i forbindelse med reisen - herunder ting som er lånt eller leid, samt effekter tilhørende arbeidsgiver. 2. Billetter og pass med inntil kr pr. sikrede, dersom tapet ikke dekkes på annen måte. 3. Tap eller skade på innsjekket bagasje, når det er anmeldt til flyselskapet, og det er utlevert en kvittering for anmeldelsen i form av luftfartsselskapenes Property Irregularity Report (P.I.R.) Begrenset erstatning 1. Erstatning er begrenset med til sammen inntil kr pr. skadetilfelle for følgende gjenstander: - Foto- og/eller videoutstyr, radio, tv, pc, sykler, windsurfing board, skiutstyr og golfutstyr. 2. Ran og tyveri av penger, sjekker, kredittkort og reisesjekker erstattes med inntil kr for hvert skadetilfelle. 3. Tyveri av penger oppbevart avlåst rom i bygning, dekkes med inntil kr pr. sikrede Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke 1. Reisegods som er gjenglemt, mistet, forlagt eller etterlatt, dekkes med ikke. 2 Tyveri fra ulåste lokaler eller tyveri fra bil. 3 Slitasje og elde eller ramponering av kofferter eller annen emballasje 4. Frimerker eller myntsamlinger 5. Dyr Skader som ikke dekkes Forsikringen dekker ikke: 1. følgeskade på grunn av væske som renner ut. 2. kosmetiske skader som riper, skrubb, flekker o.l. 3. skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje. 4. økonomisk tap utover skade på / tap av reisegods.

6 4.3 Forsinket reisegods 1. Dersom ekspedert reisegods er forsinket i mer enn 4 timer fra ankomst til destinasjon, erstatter forsikringen utgifter til nødvendige klær, toalettsaker etc. etter spesifisert nota og mot kvittering, inntil kr pr. reise pr person. Forsinkelsen må være bekreftet av transportør. Gjenstandene skal være kjøpt på destinasjonen og refunderes mot fremvisning av originale kvitteringer. Innkjøp foretatt etter at bagasjen er utlevert, dekkes ikke. 2. Forsinkelse på siste flydestinasjon på hjemreise dekkes ikke. 4.4 Erstatningsoppgjør reisegods Sikredes plikter Når det er oppstått skade, skal sikrede skriftlig melde fra til AIG Europe uten ugrunnet opphold. Følgende skader skal i tillegg meldes til nærmeste politi: Innbruddstyveri og ran. AIG Europe kan kreve at andre skader skal meldes til politiet. Skriftlig bekreftelse på anmeldelsen må sendes AIG Europe. Sikrede plikter å legge frem dokumentasjon for kravet, f.eks. kjøpskvitteringer, garantibevis eller annet bevismateriale Reparasjon Dersom gjenstanden kan repareres uten vesentlig verdiforringelse, beholder den sikrede gjenstanden, og AIG Europe betaler omkostningene ved reparasjon. AIG Europe kan bestemme hvem som skal utføre reparasjonen. Følgende erstattes ikke: Ekstrautgifter til foreløpig reparasjon samt overtidsbetaling o.l Kontantoppgjør Kontanterstatning kan ikke overstige det beløp AIG Europe skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved kontantoppgjør av reparasjoner erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpris. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør Forsikringsverdi Gjenstander som er mindre enn 2 år gamle erstattes med tilsvarende verdi som ny. Forsikringsverdien for øvrig settes til hva det på skadedagen ville kostet å anskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting (gjenanskaffelsesprisen). Det gjøres fradrag for: - Elde, slitasje, defekter og redusert bruksverdi. - Vesentlig forskjell mellom gjenanskaffelsesprisen og den skadede tings verdi på skadedagen. Ting som er kjøpt brukt eller mottatt som arv eller gave erstattes etter omsetningsverdi Erstatningsutbetaling Erstatning utbetales når all dokumentasjon er mottatt og nødvendige undersøkelser er avsluttet. AIG Europe har rett til å kontrollere sikredes opplysninger. AIG Europe kan også kreve at gjenstandene repareres, eller å utbetale et beløp tilsvarende reparasjonskostnaden, eller å overta gjenstanden mot å utbetale en kontanterstatning Ting som kommer til rette Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, kan sikrede beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller tingen AIG Europe. 5. FLYFORSINKELSE OG FORBINDELSE Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel Forsikringen gjelder når reisearrangørens transportmiddel er forsinket mer enn 4 timer. AIG Europe dekker forsinkelse som skyldes værforhold, mekaniske/tekniske årsaker, overbooking eller for sent fremmøte på grunn av dokumentert forsinkelse av fly der ikke annet fly kan tilbys innenfor 4 timer etter planlagt avgang. Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens gjeldende, ordinære rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må være dokumentert av reisearrangør. Erstatningen er begrenset til kr pr. forsikret til innkjøp av nødvendig mat og drikke samt hotellopphold. Utgiftene må være betalt, der hvor forsinkelsen har funnet sted og refunderes mot fremvisning av originale kvitteringer. 6. ULYKKESFORSIKRING Med ulykke menes skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. 6.1 Hva forsikringen omfatter Følgende skader dekkes når de er en direkte følge av en ulykke: 1. Dødsfall som inntrer innen 1 år etter ulykken. - Dør den forsikrede av andre årsaker enn ulykken utbetales ingen erstatning. - Utbetalt invaliditetserstatning trekkes fra i erstatningsoppgjøret. 2. Livsvarig medisinsk invaliditet når graden av invaliditet er endelig fastsatt av leger/spesialister. - Ved 100 % invaliditet utbetales forsikringssummen - Ved delvis invaliditet utbetales erstatning i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997, del II og III. Invaliditet som ikke er angitt i tabellen fastsettes etter skjønn. - Det utbetales ikke invaliditetserstatning hvis forsikrede dør.

7 6.2 Skader som gir begrenset erstatning Ved skade på lem eller organ som var helt eller delvis funksjonsudyktig før ulykken gis erstatning ut fra den økningen i medisinsk invaliditet som skyldes ulykken. 6.3 Skader som ikke gir erstatning Forsikringen gjelder ikke: 1. Skader på sinnet. (Psykiske skader som f.eks. sjokk.) 2. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke, eller nytelsesmidler. 3. Skader som følge av medisinske komplikasjoner eller inntak av medikamenter, med mindre dette er i forbindelse med en ulykke som er erstatningsmessig. 4. Dødsfall eller økning i invaliditetsgrad som har andre årsaker enn selve ulykken. 5. Skader som følge av frivillig deltagelse i slagsmål eller forbrytelse. 6. Skader som følge av bakterier eller virus 7. Skader som følge av luftsport, f.eks. mikrofly, hang/-paragliding, fallskjermhopping. 8. Skader i forbindelse med militærtjeneste utenfor Norge. 9. Skader i forbindelse med utøvelse av profesjonell sport 10. Skader oppstått under deltakelse eller trening i farlig sport, herunder, men ikke begrenset til, sykkel- eller hesteveddeløp på bane, boksing, karate og lignende kampsport, dykking med anvendelse av særlig dykking med tilførsel av luft eller pustegass. 11. Skader oppstått under deltagelse i utforrenn. 12. Skader oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorisert fremkomstmiddel. 13. Skader som følge av ulykke hvor forsikrede skades ved å være fører eller passasjer under kjøring av motorsykkel eller scooter. 14. Skader i forbindelse med fjellklatring utenfor Norden. 15. Skader som utelukkende er vansirende. 16. Ulykkesskader som følge av yrkesutøvelse. 17. Ulykkestilfelle, som skyldes sykdom eller utløsning av latente sykdomsanlegg, selv om sykdommen er oppstått eller forverret ved et ulykkestilfelle 18. Forverring av følgende av en sykdom, som skyldes tilstedeværelse eller tilfeldig tilstøtende sykdom. 19. Behandlingsutgifter oppstått som følge av deltakelse i: Fotball-/håndball-/rugby-/amerikansk fotball-/bandy-/ og ishockeykamper, godkjent av forbund eller krets. Unntaket gjelder ikke bedriftsidrett. 20. Drukning, med mindre det er overveiende sannsynlig at drukningen ikke skyldes sykdom eller sykelig tilstand. Unntakene i pkt. 8.3 gjelder ikke hvis skaden er et resultat av nødverge, eller ble foretatt for å hindre skade på person eller ting, og handlingen kan ansees som forsvarlig. 21. Følger av en graviditet innen 1 måned før forventet fødsel. 6.4 Erstatningsoppgjør - ulykke 1. Erstatning gis bare for den delen av skaden som har sin årsak i ulykken. 2. Forsikrede har rett til invaliditetserstatning når endelig invaliditetsgrad er fastsatt og større enn 5 %. - Hvis endelig invaliditetsgrad ikke kan fastsettes kan utbetalingen utsettes i inntil 3 år. Erstatning gis da ut fra den invaliditetsgrad som antas å bli endelig. - Hvis invaliditetsgraden kan reduseres ved operasjon eller behandling som sikrede uten rimelig grunn motsetter seg, skal det likevel tas hensyn til den sannsynlige forbedring som slik behandling kunne medført. 3. Samlet erstatning kan ikke overstige 100 % av forsikringssummen for invaliditet. 4. Ved erstatningsutmåling tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle egenskaper. 5. AIG Europe har rett til å innhente lege-/spesialisterklæringer for å fastsette erstatningen. 6. Sikrede plikter å oppgi alle relevante opplysninger slik at AIG Europe kan ta stilling til kravet og fastsette korrekt erstatning 7. Ved dødsfall som inntrer senere enn ett år etter ulykken utbetales invaliditetserstatning, men ikke dødsfallserstatning. Eventuel dødsfallserstatning tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testamente. 6.5 Erstatningsoppgjør - sikredes plikter Ved skade skal sikrede snarest melde fra til AIG Europe. Når sikrede krever erstatning må dette meldes skriftlig til AIG Europe. Følgende må vedlegges: - Kopi/dokumentasjon av gyldig Corporate MasterCard Classic Standard. - Originale billetter og kvitteringer som bekrefter sikredes kostnader. - Opplysninger om muligheter for delvis refusjon av reiseomkostninger fra reisearrangør eller andre. - Ved akutt sykdom eller ulykke må det attesteres av lege at reisen ikke kunne gjennomføres. - Ved skade på bolig / forretning / kontor må dette bekreftes skriftlig.

8 7. AVBESTILLINGSFORSIKRING 7.1. Hvem avbestillingsforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder den/de personer som er angitt i forsikringsbeviset Når forsikringen gjelder Forsikringen er gyldig for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard, som er beskrevet i forsikringsbeviset. Forsikringen er gjeldende fra den dato reisen bestilles og depositum betales og opphører ved avreisetidspunktet fra hjemlandet Hva forsikringen omfatter AIG Europe dekker avbestillingsomkostninger som påføres sikrede etter fastlagte bestemmelser av: - Reisearrangør. - Transportør. - Utleier av rom / bolig / båt / bil. 7.4 Hvilke skader som dekkes Forsikringen dekker avbestillingsomkostninger for kortholder som følge av: 1. Akutt sykdom eller uventet akutt forverring av kronisk lidelse. 2. Ulykkesskade. 3. Dødsfall. - Samt når nevnte skader rammer sikrede eller hans/hennes nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre når disse er under 75 år, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre, og svigerdatter/sønn. Som samboer regnes person sikrede lever sammen med og som i henhold til Folkeregisteret har samme bopel som den sikrede. Videre dekker forsikringen også: 4. Brann eller innbrudd på sikredes bolig, forretning eller kontor umiddelbart før avreisen og som gjør det nødvendig med hans/hennes nærvær. (Politirapport skal foreligge). 5. Arbeidsgivers inndragelse av sikredes ferie for å erstatte en kollega, som er avgått med døden. Dekningen trer kun i kraft, såfremt hendelsen skjer mindre enn 30 dager før reisens start. 6. Bedrageri eller underslag i sikredes egen virksomhet begått av en av virksomhetens ansatte før avreise (Politirapport skal foreligge). 7. Arbeidskonflikter som medfører arbeidsnekt blant ansatte i forsikredes egen virksomhet. 7.5 Forsikringen dekker ikke Avbestilling som følge av: - Andre årsaker til avbestillingen ennr enn de som er angitt i pkt Behandling/operasjon/kur eller lignende som var planlagt eller forespeilet før reisen ble bestilt. - Sykdom/lidelse som sikrede kjente til, og som utgjorde en betydelig risiko for at reisen ikke kunne gjennomføres. - Følger av en graviditet innen 1 måned før forventet fødsel. - Psykisk lidelse som var kjent før reisen ble bestilt. - Misbruk av berusende eller beroligende midler. - Når reisen er bestilt før forsikringen er gyldig som angitt i forsikringsbevis. - Deltagelse, eller medvirkning i kriminell handling. - Utgifter som refunderes av reisearrangøren, hotellet, luftfartsselskapet eller andre arrangører hvis den avbestilte reise er en del av et delearrangement av den samlede reisen. 7.6 Erstatningsoppgjør - sikredes plikter Ved skade eller sykdom skal sikrede snarest melde sitt krav skriftlig til AIG Europe. Følgende må vedlegges sammen med legeerklæring: - Kopi/dokumentasjon av gyldig Corporate MasterCard Classic Standard. - Originale billetter og kvitteringer/faktura som fra reisearrangør bekrefter sikredes kostnader. - Dokumentasjon for betalte arrangementer i forbindelse med reisen - Ubenyttede transportbilletter - Dødsattest - Politirapport - Opplysninger om muligheter for delvis refusjon av reiseomkostninger fra reisearrangør eller andre. - Ved akutt sykdom eller ulykke må det attesteres av lege at reisen ikke kunne gjennomføres. - Andre relevante dokumenter.

9 8. GENERELLE BESTEMMELSER Fellesbestemmelser alle dekninger Med FAL menes: Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring eller det er gjort annen avtale. Tvister som gjelder forsikringsavtalen skal avgjøres ved norske domstoler, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. 2. Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer AIG Europe ved utbetaling av erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann. 3. Erstatningsutbetaling skal ikke føre til økonomisk vinning, men kun erstatte lidt økonomisk tap innenfor rammen av forsikringsavtalen. Utgifter som blir refundert av andre vil derfor ikke bli erstattet. 4. Utbetaling av erstatning skjer til forsikredes konto, som er oppgitt i skademeldingen. 5. Den som gjør seg skyldig i svik eller uredelige forhold mot AIG Europe, mister retten til erstatning fra AIG Europe for ethvert erstatningskrav etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og AIG Europe kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Identifikasjon: Sikredes rett til erstatning kan helt eller delvis bortfalle som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser. Dette gjelder også ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes slektninger og hjelpere. Jfr. FAL Krav som meldes senere enn ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet vil bli avslått. 8. AIG Europe kan si opp forsikringsavtalen med 2 måneders frist etter inntruffet skade hvis sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift og det foreligger brudd på reglene i FAL 4-6, 4-7, 4-8 og AIG Europe svarer ikke for tap eller skade som står i sammenheng med: 1) jordskjelv og vulkanske utbrudd 2) frigjøring av radioaktivitet/atomenergi uansett årsak. Forsikringen dekker heller ikke skader som er et direkte eller indirekte resultat av biologisk eller kjemisk forgiftning forårsaket av terrorisme eller lignende former for politisk, etnisk eller religiøst motiverte grupper/organisasjoner. 3) opprør, streik, lockout eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige ordenen. Dessuten er streik eller trussel om streik hvor dette er offentliggjort 24 timer før planlagt avgang blir kansellert. 4) stengning av grenser, flyplasser, luftrom, havner og tog/buss på grunn av trusler, terrorisme eller statlig pålegg. Manglende kommunikasjon på grunn av konkurs dekkes heller ikke. 5) krigsrisiko. Dvs.: krig eller krigslignende forhold, revolusjon, opprør, og enhver bruk av militære styrker. - På feriereiser i utlandet dekker forsikringsavtalen likevel reisesyke og hjemtransport hvis forsikrede allerede befinner seg i et område når det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder i inntil 30 dager fra krig/uroligheter starter. Forsikrede plikter å reise ut av risikoområdet snarest mulig. - Det forutsettes, for at forsikringen skal være gyldig, at det ikke forestas reiser i land hvor det er krig eller krigslignende tilstand som angitt i punkt 5, og at forsikrede selv ikke deltar i handlingene, og at konflikten ikke omfatter utledning av biologisk- og kjemiske stoffer, tilvirkning av atomenergi, kjerneeksplosjon eller radioaktiv bestråling, som oppstår i forbindelse med militære aksjoner eller som oppstår under den forsikredes tjeneste ved et atomanlegg. - Forsikringshendelser som oppstår når en regjering som følge av punkt 5 velger helt eller delvis å innstille flygninger eller annen form for kollektiv trafikk. 6) Deltakelse i kriminelle handlinger 7) Deltakelse i slagsmål, unntatt i tilfelle av selvforsvar. 8) Konfiskering eller beslagleggelse av bagasje gjort av tollmyndigheter eller tilsvarende myndighet. 9) Forsikringshendelser som rammer sikrede som besetningsmedlem under flyging av luftfartøy. 10) Forsikringshendelser forårsaket av en offentlig transportørs konkurs. 11) Forsikringshendelser som skyldes nye lover, regulativer eller retningslinjer utstedt av en regjering eller offentlig myndighet. 10. Klage som gjelder AIG Europe skadebehandling kan rettes til: Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

for innehaver av Visa Gold og MasterCard Gold utstedt av EnterCard Norge AS

for innehaver av Visa Gold og MasterCard Gold utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsbevis Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Gjelder fra: 1. januar 2010. Gjelder til: Kredittkortavtalen opphører, eller til skriftlig beskjed om opphør/endring av forsikringen er gitt. Spesielle bestemmelser:

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV... 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår 4SKA81

Forsikringsvilkår 4SKA81 Forsikringsvilkår 4SKA81 REISEFORSIKRING Skandiabanken Visa kredittkort Gjelder fra 01.09.2013 Henvendelse: SOS International Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 70 10 50 50 (24 timer

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Gjelder fra 24.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 2 000

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

Quintessentially MasterCard Reiseforsikring. Forsikringsvilkår

Quintessentially MasterCard Reiseforsikring. Forsikringsvilkår Quintessentially MasterCard Reiseforsikring Forsikringsvilkår Innhold Del 1 Forsikringsbevis for Quintessentially MasterCard reiseforsikring a) Generelle opplysninger b) Dekningsomfang c) Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Eurocard Platinum Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr. 104-7272. Gjelder fra 01.11.2009. Eurocard Platinum 2 Dekning Forsikringssum Vilkårenes punkt Reisegods kr. 50 000 pr. sikret

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 Gjelder fra 17.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 10 000 per sikret punkt B,

Detaljer

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-501 reiseforsikring gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer