Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring."

Transkript

1 Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N Opplag NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

2 Takk for at du valgte Mobilforsikring. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis uhellet er ute og alle vilkårene for forsikringen. Ved tyveri av forsikret utstyr 3 Ved skade på forsikret utstyr 3 Vilkår for Mobilforsikring pr Hvem forsikringen gjelder for 4 Hvor forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 4 Hva forsikringen dekker 4 Selskapet erstatter ikke 5 Sikkerhetsforskrifter 5 Erstatningsoppgjøret 5 Ikrafttredelse 7 Generelt 7 Telenor tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. 2

3 Ved tyveri av forsikret utstyr 1. Ved tyveri av mobiltelefon: Kontakt Telenor kundeservice på telefon (fra utlandet ) for å sperre abonnement. Ved tyveri må forholdet i tillegg alltid politianmeldes. 2. Be om skademelding fra Telenor kundeservice på telefon (fra utlandet: ) eller Tennant Forsikring på telefon eller besøk 3. Fyll ut skademelding og legg ved kopi av: kjøpskvittering for stjålet utstyr politianmeldelse: bekreftet anmeldelse utstedt av politiet, evt. anmeldelsesnummer fra politiet og politikammerets navn 4. Send skademeldingen til Tennant Forsikring. Du får tilbakemelding pr. brev eller telefon. Ved skade på forsikret utstyr 1. Be om skademelding fra Telenor kundeservice på telefon (fra utlandet: ) eller Tennant Forsikring på telefon eller besøk 2. Fyll ut skademelding og legg ved kopi av kjøpskvittering for skadet utstyr. 3. Send skademeldingen til Tennant Forsikring. Du får tilbakemelding pr. brev eller telefon. Skademelding med vedlegg sendes til: Tennant Forsikring NUF v/telenor-avdelingen Postboks 418 Sentrum, 0103 Oslo Smart å gjøre med én gang Vi trenger telefonens IMEI-nummer i behandlingsprosessen. Dette nummeret er registrert hos Telenor, men prosessen går raskere hvis du selv har tatt vare på dette nummeret og fyller det ut på skademeldingsskjemaet før du sender det. 1. Tast på mobilen, så kommer nummeret opp på skjermen * # 0 6 # 2. Skriv ned nummeret et sted du lett kan finne det igjen, dersom du skulle behøve det. 3

4 Vilkår for Mobilforsikring pr Denne forsikringsavtale består av: Forsikringsbevis Forsikringsvilkår Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 NR 69 (heretter FAL) Det øvrige lovverk 1.0 Hvem forsikringen gjelder for For privatpersoner gjelder forsikringen for personer som angitt i forsikringsbeviset. Dersom abonnenten har registrert annen person som bruker av abonnementet, vil den person som er registrert som bruker være den sikrede. Dersom abonnenten er et firma, vil sikrede være den personen som er registrert som bruker av abonnementet hos Telenor. Dersom det ikke er registrert bruker på abonnementet, eller firmaet har endret bruker uten å melde ifra til Telenor, vil sikrede være den som har disposisjonsrett etter abonnentens tillatelse. 2.0 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 3.0 Hva forsikringen omfatter og hva forsikringen ikke omfatter 3.1 Forsikringen omfatter en (1) mobiltelefon, ett (1) standard batteri, en (1) standard lader, en (1) standard minnebrikke som er tilknyttet et mobilabonnement fra Telenor registrert med gyldig forsikring. Med mobil telefon menes selvstendig håndholdt terminal for talekommunikasjon i mobil systemene GSM og/eller UMTS. 3.2 Forsikringen omfatter også hardware brukt til oppkobling av PC mot mobilnett slik som USB-modem, Expresskort og PCMCIA-kort som benytter SIM-kort. 3.3 For mobiltelefoner og hardware som benytter SIM-kort, omfatter forsikringen den mobiltelefonen og hardwaren som SIM-kortet er installert i på skadetidspunktet. Ovennevnte omtales heretter som forsikret utstyr. Dersom SIM-kortet fjernes fra forsikret utstyr vil utstyret ikke lenger være forsikret. Det forutsettes at abonnementet har registrert samtaletrafikk på tapt/skadet mobiltelefon i tiden umiddelbart før skadedato. 3.4 Forsikringen omfatter ikke telefoner hvor produsenten legger begrensninger som medfører at Tennant Forsikring ikke kan reparere telefonen - herunder iphone. Forsikringen omfatter ikke laptop med innebygget kort for oppkobling mot mobilnettet, selv om et SIM-kort er installert. 3.5 For abonnementsformer der det utstedes flere SIM-kort pr. abonnement, registreres forsikringen pr. SIM-kort. Det forutsettes at det tegnes forsikring på alle SIM-kort tilknyttet abonnementet 4

5 4.0 Hva forsikring dekker Forsikringen dekker: tyveri av forsikret utstyr. Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. Straffeloven 257 og fysisk skade på forsikret utstyr ved plutselig, ytre uforutsett begivenhet forutsatt at: sikrede har overholdt de sikkerhetsforskrifter som gjelder, jf. pkt. 6.0 sikrede har aktivt mobilabonnement med registrert forsikring fra Telenor at abonnementet er fullt betalt og ikke sperret grunnet betalingsmislighold 5.0 Selskapet erstatter ikke 5.1 Tap av utstyr ved at ustyret mistes, forlegges, gjenglemmes eller lignende. 5.2 Skader som skyldes slitasje eller vanlig bruk av forsikret utstyr. 5.3 Skade som omfattes av produktgarantien eller kjøpsloven. 5.4 Skade som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlige for. 5.5 Skade ved ervervsmessig fremleie/utlån. 5.6 Skade og økning i skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger (enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 6.0 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å forebygge og begrense skade eller tyveri av forsikret utstyr. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhets forskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL For å forebygge tyveri av forsikret utstyr, skal sikrede holde tilsyn med forsikret utstyr, og påse at forsikret utstyr ikke etterlates uten tilsyn eller gjenglemmes. I dette ligger en plikt til å påse at forsikret utstyr tas med når man forlater et sted. 6.2 Sikrede skal låse dører og påse at vinduer er lukket og forsvarlig sikret slik at uvedkommende hindres i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annet rom i bygning der forsikret utstyr oppbevares. 6.3 Ved oppbevaring i motorkjøretøy som ikke er plassert i låst, separat enegarasje, skal forsikret utstyr oppbevares i lukket hanskerom eller låst separat bagasje rom. Kjøretøyets dører skal være låst og vinduer og takluke lukket 6.4 Sikrede skal påse at forsikret utstyr behandles som beskrevet i brukerveiledningen fra produsent/leverandør. 7.0 Erstatningsoppgjøret FAL 6-1 er fraveket; i stedet gjelder følgende: 7.1 Sikredes plikter ved skade/tyveri: Tyveri av forsikret utstyr skal meldes politiet. De berørte abonnement må sperres uten ugrunnet opphold etter at tyveriet er oppdaget. Kontakt Telenor kundeservice på nummer (fra utlandet: ). Erstatningen forutsetter videreføring av 5

6 eksisterende mobilabonnement fra Telenor ut forsikringsperioden. Eventuelle mobilfakturaer mottatt fra Telenor etter at tyveriet er meldt, skal betales selv om skaden ikke er ferdigbehandlet. 7.2 Skademelding: Ved skade/tyveri skal sikrede umiddelbart sende utfylt og signert skademelding med nødvendige vedlegg til Tennant Forsikring. Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kopi av kvittering for kjøp av forsikret utstyr og bekreftelse på at forholdet er politianmeldt ved tyveri. Abonnenter som for egen regning og risiko foretar reparasjoner eller anskaffer nytt utstyr før skaden er behandlet av Tennant Forsikring, kan etterskuddsvis sende skademelding med nødvendig vedlegg. Tennant Forsikring har rett til å innhente opplysninger som kan ha innvirkning på skadeoppgjøret, fra Telenor, herunder opplysninger om: anropsnummer, navn/adresse på abonnent/bruker, dato for når forsikring er tegnet, abonnementstype, dato for sist registrert bruk av IMEI-nummer på anropsnummer, dato for sperring av abonnement, dato for utstedelse av nytt SIM-kort og om abonnementet er sperret som følge av betalingsmislighold. 7.3 Forsikringssum: Tennant Forsikring skal reparere skaden eller stille tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, forsikret utstyr, med verdi inntil kr ,- inkl. mva og andre avgifter, til disposisjon. Erstatningsbeløpet settes til hva det på utbetalingsdagen ville ha kostet Tennant Forsikring å reparere eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. 7.4 Egenandel: I erstatningsoppgjøret gjøres fradrag for følgende egenandeler: Ved første og andre skade er egenandelen kr 300,-. Ved påfølgende skader, innenfor 24 måneder etter siste skade, forhøyes egenadelen til kr 1.500,-. Egenandelen gjelder for det enkelte abonnement. Ved reparasjon av forsikret utstyr trekkes ingen egenandel. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller FAL. 7.5 Verdiforringelse: Det beregnes fradrag for verdiforringelse med 15%, min. kr 250,-, av gjenanskaffelsespris pr. år, fra og med ett år etter nykjøpsdato. Verdien av forsikret utstyr kan uansett ikke settes lavere enn kr 500,-. Ved reparasjon av forsikret utstyr gjøres ikke fradrag for verdiforringelse. 7.6 Erstatningen: Tennant Forsikring har inngått gunstige avtaler med leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. Erstatning settes til hva det vil koste Tennant Forsikring å reparere skaden, eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, utstyr etter pris på tidspunktet for erstatningsutbetaling.tennant Forsikring bestemmer hvilke av disse alternativene som skal benyttes og hvilken reparatør/ leverandør som skal velges. Ved særlige tilfeller kan Tennant Forsikring bestemme at skaden skal erstattes ved kontantoppgjør. En eventuell kontanterstatning vil være lik det beløp Tennant Forsikring skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. 6

7 7.7 Utstyr som kommer til rette: Hvis det forsikrede utstyr kommer til rette etter at erstatning er utbetalt av Tennant Forsikring, plikter sikrede straks å underrette Tennant Forsikring. Forsikret utstyr som er erstattet, vil uten nærmere varsel sperres av Tennant Forsikring i EIR (Equipment Identity Register). Slikt utstyr kan kun gjenåpnes av Tennant Forsikring. Sikrede har rett til å beholde forsikret utstyr som kommer til rette mot å tilbakebetale erstatningssummen. Velger sikrede å beholde erstatnings beløpet, tilfaller gjenstanden/gjenstandene Tennant Forsikring. 7.8 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer: Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikredes side eller fra sikredes ektefelles/samboers side, jf. FAL kap Tennant Forsikrings rett mot tredjeperson: Tennant Forsikring har ikke plikt til å utbetale erstatning før påkrevet dokumentasjon er forelagt Tennant Forsikring og nødvendige undersøkelser er avsluttet. Har Tennant Forsikring erstattet skaden trer forsikringsselskapet inn i sikredes rett mot tredjeperson. 8.0 Ikrafttredelse Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er registrert i Telenors abonnementssystem. 9.0 Generelt 9.1 Grov uaktsomhet: Forsikringsselskapets ansvar kan settes ned eller falle bort dersom sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet, jf. FAL Svik: Den som gjør seg skyldig i svik mot forsikringsselskapet mister enhver rett til erstatning, jf. FAL 8-1, 2. ledd. 9.3 Verneting: Tvister etter denne forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Verneting settes til Oslo. 9.4 Valuta: Premiebeløp, forsikringssummer og erstatningsbeløp regnes i norske kroner (NOK). 9.5 Klageadgang: Klager på forsikringsoppgjør kan rettes til: Tennant Forsikring NUF eller Forsikringsklagekontoret v/ Reklamasjonskontoret Postboks 53, Skøyen Postboks 418 Sentrum 0212 Oslo 0103 Oslo 9.6 Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Skader som meldes til et forsikringsselskap, registreres i eget register (FOSS). Registeret gir selskapet en oversikt over alle registrerte skader på sikrede de siste 10 årene, og er kun tilgjengelig ved registrering av ny skade. Ingen annen Informasjon utover skadenummer, skadedato, skadetype og bransje vises i registeret. 7

8 Kontakt oss telenor.no/mobil Ring (kl , alle dager) Fra utlandet: Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N Opplag

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Vilkår Forsikring Mobil & Nettbrett 01.06.2013 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer