Forsikringsbevis for innehaver av First Card (Kortholder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsbevis for innehaver av First Card (Kortholder)"

Transkript

1

2 Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av First Card (Kortholder) Forsikringsbevis nr: Gjelder fra: Gjelder til: First Card avtalen opphører, eller til skriftlig beskjed om opphør/ endring av forsikringen er gitt. Hva forsikringen omfatter Reiseforsikring med avbestillingsforsikring, egenandelsforsikring ved leiebilforhold, identitetstyveriforsikring og kjøpsforsikring og Internettforsikring. Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd, og bo i Norden på adresse registrert i Folkeregisteret i bostedsland. Reiseforsikringen gjelder for : 1) Husstanden, dvs. kortholder med ektefelle/samboer og barn, stebarn og adoptivbarn/fosterbarn under 23 år som har felles adresse med kortholder ifølge Folkeregisteret, og kortholders barn som lever med den andre forelder. Forsikringen gjelder for de Sikrede selv om kortholder ikke deltar på reisen. 2) Alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret. Når både husstandsmedlemmer og andre medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for husstanden - deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre, inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkl. kortholder. 3) Egenandelsforsikringen ved leiebilforhold, Identitetstyveriforsikringen, Kjøpsforsikringen og Internettforsikringen gjelder kun for kortholder. 4) Begunstigelse. Ved dødsfall er den Sikredes arvinger etter loven begunstiget, så sant den Sikrede ikke har tilskrevet AIG Europe og oppnevnt andre begunstigede. Når forsikringen gjelder Reiseforsikringen gjelder fra Sikrede forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og opphører 1

3 når Sikrede er tilbake på bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først). Hver reise kan vare i inntil 90 dager. For reiser med åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager. I tillegg gjelder følgende: 1) Minst 50% av reisens transportkostnader for alle Sikrede er betalt med kortet før en skade inntreffer. 2) Dagsreiser uten overnatting dekkes kun når det benyttes fly. 3) Reisen må starte og slutte i Norden. 4) Ved bruk av egen bil må minst 50% av transportutgiftene (drivstoff, ferge, etc.) være betalt med First Card før en skade inntreffer. 5) Når en reise betales ved bruk av bonuspoeng ( frequent flyer program ) regnes evt. flyskatt og andre avgifter/kostnader som transportkostnad. 6) Når en reise ikke kan betales med First Card, aksepteres det som gyldig betaling hvis kortholder gjør kontantuttak i skranke for å betale giro/faktura. 7) Betaling via uttak i minibank aksepteres ikke. 8) Avbestillingsforsikringen gjelder fra det tidspunkt minst 50% av reisens totale transportkostnader er betalt med First Card, se vilkårenes punkt 10. Depositum dekkes under Avbestillingsforsikringen når 100% av depositumet er betalt med First Card. Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. 9) Egenandelsforsikring ved leiebilforhold gjelder bare dersom bilen leies fra et registrert bilutleiefirma, og fra det tidspunkt leieforholdet er betalt 100% med First Card, se vilkårenes punkt ) Identitetstyveriforsikring gjelder for økonomisk tap oppstått i forsikringstiden, se vilkårenes punkt ) Kjøpsforsikringen gjelder fra det tidspunkt gjenstanden/varen er kjøpt ved bruk av First Card, se vilkårenes punkt ) Internettforsikringen gjelder for skade som inntreffer ved kjøp foretatt i forsikringstiden, se vilkårenes punkt 14. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for reiser i hele verden. Følgende unntak gjelder: 1) På reiser mellom bosted og arbeid/skole. 2) I hjemmet, på arbeidsstedet, på skole, og innenfor kommuner der Sikrede bor, arbeider, eller går på skole. 2

4 3) I de land og områder som er nevnt i Generelle bestemmelser (se vilkårenes punkt 15) og Utenriksdepartementets web-sider ; eller Internettforsikringen gjelder for skade som inntreffer i forbindelse med kjøp foretatt på internettside med adresse i den Europeiske Union (EU), Island, Sveits, Liechtenstein, USA, Australia eller Norge, hvor levering er avtalt til adresse i Norge. Aldersbegrensninger Følgende aldersbegrensninger gjelder: 1) Avbestillingsforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 75 år, se vilkårenes punkt Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år, se vilkårenes punkt 5. 3 Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 67 år og gjelder ikke for personer som er fylt 75 år, se vilkårenes punkt 6. 4 Egenandelsforsikring ved leiebilforhold gjelder ikke for personer under 21 år eller personer som er fylt 75 år. Forsikringssummer i form av tabell Vilkårs- Dekning nummer Forsikringssum Egenandel Behandlings- 5.1 og 5.4 Kr utgifter ved reisesyke/ hjemtransport Tannlege Kr Kr 500 behandling som følge av ulykkesskade Avbrutt reise 5.5 Kr pr familie/gruppe Sykdom/skade 5.6 Kr hos reiseledsager Tilkallelse 5.7 Kr Remplassering 5.8 Kr Sykehuspenger 5.9 Kr 200 pr døgn, maks kr Dødsfall som Kr følge av ulykke (Barn under 23 år) Kr (23-67år) Kr (67 år 70 år) Kr (70 år 75 år) 3

5 Vilkårs- Dekning nummer Forsikringssum Egenandel Invaliditet som Kr følge av ulykke (0-67år) Kr (67 år 70 år) Kr (70 år 75 år) Invaliditetsgrad % som følge av permanent medisinsk invaliditet Maksimum Kr erstatning pr. skadetilfelle Forsinkelse 7.1 Fra 0 timer inntil bagasje kr 3.000,- pr Sikret. Etter 24 timer inntil ytterligere kr pr Sikret Tapt bagasje 7.2 Kr for Kr 500 kortholder, kr for familien/gruppe, herav inntil kr for arbeidsgivers eiendeler Ansvar for skade 8.1 Maks kr på annen person og annen persons eiendom Forsinket 9.1 Maks kr pr fremmøte skadetilfelle Forsinkelse av 9.2 Inntil kr pr reisearrangørs person, maks transportmiddel kr pr familie/ gruppe etter forsinkelse på minst 4 timer Forsinket 9.3 Maks kr pr fremmøte ved hjemreise Sikret ved forsinkelse på minst 2 timer 4

6 Vilkårs- Dekning nummer Forsikringssum Egenandel Avbestilling 10 Kr pr familie/gruppe CDW, Collision 11 Kr Kr Damage Waiver Egenandelsforsikring ved leiebilforhold Identitetstyveri- 12 Kr forsikring Kjøpsforsikring 13 Maks kr Kr 500 pr skadetilfelle Internett- 14 Maks kr forsikring pr skadetilfelle og kr pr år Samlet erstatning ved ett skadetilfelle Ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange kortholdere/sikrede som berøres uavhengig av hverandre og uansett hvor mange First Card forsikringer som er i kraft, vil samlet maksimal erstatning være kr 25 millioner for alle som er forsikret gjennom First Card avtalen fra Nordea. Meldefrist ved skade Ved skade må AIG Europe varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at Sikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Retten til nemndbehandling Dersom det oppstår tvist mellom Sikrede og AIG Europe kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69. Forsikringsklagekontoret Dersom Sikrede er misfornøyd med gjennomføringen av skadeoppgjøret kan klage rettes til: Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen, 0212 OSLO. Sikkerhetsforskrifter Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning reduseres eller falle bort. Har Sikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er AIG Europe ikke ansvarlig. Har Sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan AIG Europes ansvar settes ned eller falle bort. Se FAL 4-8, 4-9, 13-8 og

7 Sikkerhetsforskrifter for reiseforsikringen 1. Reisegods oppbevaring og tilsyn 1.1 Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. 1.2 Når reisegods forlates skal Sikrede sørge for at dører er låst og vinduer og andre åpninger er lukket og forsvarlig sikret. 1.3 På dagtid skal verdigjenstander som etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt oppbevares i lukket hanskerom eller i låst bagasjerom/skiboks, uten innsynsmulighet. Verdigjenstander skal ikke etterlates i telt. 1.4 Reisegods/verdigjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt/telt om natten. Med natten menes: Tiden fra Sikrede forlater kjøretøyet og til kjøretøyet tas i bruk neste dag, i alle tilfeller tiden fra kl til Oppbevaring av penger Penger skal Sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. 3. Pakking og transport Gjenstander skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at de tåler transport. Flasker, glass, kamera og andre skjøre gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje. Verdigjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje. 4. Legeerklæring ved sykdom forsikrede går til behandling for Når forsikrede får legebehandling for sykdom eller lidelse, skal det legges frem erklæring fra forsikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen, og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring ville oppstå. 5. Legebehandling ved sykdom/ulykke Ved sykdom eller skade må forsikrede snarest søke lege, gå til regelmessig legebehandling og følge legens forskrifter. 6. Forhåndsbetalte merutgifter SOS International eller AIG Europe skal kontaktes: 6.1 Ved sykehusopphold eller sengeleie som forventes å vare over 3 døgn. 6.2 For godkjenning av merutgifter til transport samt legehjelp under transporten. 6.3 For godkjenning av merutgifter til kost og losji. 6

8 7. Avbestillingsforsikring Ved sykdom eller skade som gjør at reisen ikke kan gjennomføres som planlagt må Sikrede umiddelbart foreta avbestilling hos reisearrangør/transportør/utleier. 8. Sikkerhetsforskrifter ved Egenandelsforsikring ved leiebilforhold Sikrede plikter å følge bilutleiefirmaets regelverk. 9. Sikkerhetsforskrifter ved Identitetstyveri Når Sikrede oppdager eller mistenker at han/hun har blitt utsatt for et identitetstyveri skal Sikrede omgående varsle alle sine bank- og kredittkortforbindelser og sperre alle kort. 10. Sikkerhetsforskrifter for Kjøpsforsikringen 10.1 Under transport skal de forsikrede gjenstander oppbevares og sikres på en forsvarlig måte Sikrede skal enten selv eller ved hjelp av andre holde tilsyn med de forsikrede gjenstander Samlet vekt som fraktes på takgrind eller lignende innretning skal ikke overstige 50 kg Gjenstander som i kortere eller lengre periode står uten tilsyn, må være forsvarlig innelåst. 11. Sikkerhetsforskrifter for Internettforsikringen Sikrede skal uten ugrunnet opphold etter mottakelsen undersøke hvorvidt der er noen feil ved varen, se punkt

9 Reiseforsikring First Card Vilkår av 1. juli 2006 Forsikringen består av * Forsikringsbeviset * Disse vilkår for First Card * Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) * Det øvrige lovverk Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1. Definisjoner 1.1 Verdigjenstander Ting som er kostbare og/eller tyveriutsatte. Eksempler: Kamera, smykker, ur, perler, edelt metall, kunst, antikviteter, våpen, datautstyr, telefon, radio/tv/video/dvd/cd, musikkinstrumenter, golfutstyr, pelsverk, frimerker. 1.2 Nærmeste familie Ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre, niese/nevø, og svigerdatter/sønn. 1.3 Samboer Person som kortholder lever sammen med i ekteskapslignende forhold og som i henhold til Folkeregisteret har samme bopel som kortholder. 1.4 Barn Hjemmeboende ugifte barn/stebarn/fosterbarn som ikke er fylt 23 år. I tillegg menes kortholders barn som lever sammen med den annen forelder. 1.5 Sikrede Den som har krav på erstatning. (I ansvarsforsikring er Sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket) 1.6 Forsikrede Den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til. 8

10 1.7 Reiseledsager Person som har til hensikt å gjennomføre reisen sammen med Sikrede. 1.8 Identitetstyveri Se punkt Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Forsikringen gjelder for den eller de som er angitt i forsikringsbeviset. 3. Hvor og når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden for reiser av inntil 90 dagers varighet. Hvis reisen blir forlenget av uforutsette og tvingende årsaker som ligger utenfor Sikredes kontroll gjelder forsikringen i inntil 5 døgn ekstra. Hvis hjemreise ikke kan skje av medisinske grunner gjelder forsikringen i inntil 60 døgn ekstra. Ved forlengelse av reisen må SOS International varsles så snart som mulig, og medisinske grunner må attesteres av lege. Forsikringen gjelder ikke deltagelse på ekspedisjoner eller oppdagelsesreiser. 4. Forsikringssummer Se forsikringsbeviset. 5 Reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd m.m. 5.1 Reisesyke - Hva forsikringen omfatter Reisesykedekningen gjelder ikke for personer som har fylt 75 år. Forsikringen dekker nødvendige og vanlige sykeutgifter som den Sikrede pådrar seg som følge av Ulykkesskade Akutt sykdom Uventet akutt forverring av kronisk lidelse 5.2 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen dekker ikke Utgifter som påløper etter at Sikrede har kommet tilbake til fast bopel i Norden. 9

11 5.2.2 Innen Norden erstattes ikke utgifter som omfattes av Norsk Folketrygd eller Den nordiske Trygdekonvensjon. AIG Europe kan på Sikredes vegne rette krav mot Norsk Folketrygd eller andre for å kreve tilbakebetalt utgifter som Sikrede ellers ville hatt krav på. 5.3 Hvilke type utgifter er dekket av forsikringen Ved sykdom/ulykkesskade i hht pkt 5.1 erstatter selskapet Nødvendige og vanlige utgifter til legehonorar og sykehusopphold Tannlegebehandling som er en følge av en ulykkesskade, inntil kr Akutt tannsykdom og skade som følge av spising dekkes med inntil kr Reise til og fra lege/tannlege. Ved bruk av privatbil erstattes kr 2 pr km., samt nødvendige reiseutgifter i forbindelse med sykehusopphold Forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege Legeordinert fysikalsk/kiropraktisk behandling og nødvendige reiseutgifter i den forbindelse Merutgifter i forbindelse med uforutsett opphold som følge av sengeleie etter legens ordre. Erstatningen er begrenset til kr pr døgn, maksimalt kr pr skadetilfelle Merutgifter ved innhenting av fastsatt reiserute når forsinkelsen skyldes akutt sykdom eller ulykke, og reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen, dekkes med inntil kr pr skadetilfelle. 5.4 Hjemtransport Forsikringsdekningen gjelder ikke for personer som har fylt 75 år. AIG Europe erstatter nødvendige ekstrautgifter ved hjemtransport av Sikrede til hjemsted/folkeregistrerte adresse i Norden Når akutt sykdom eller ulykke rammer Sikrede, og helsevesenet i vedkommende land ikke kan tilby den behandling som er nødvendig Når dette er nødvendig på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykke eller uforutsett dødsfall i nærmeste familie bosatt i Norden, inntruffet etter at reisen er startet På grunn av brann, naturskade, innbrudd eller vannskade i Sikredes bopel, forretning eller kontor, som nødvendiggjør hans/hennes nærvær, og er inntruffet etter at reisen startet Ved Sikredes død AIG Europe erstatter nødvendige ekstrautgifter ved hjemtransport av barn som reiser med Sikrede til hjemsted/folkeregistrerte adresse i Norden. Med utgifter 10

12 forstås flybilletter og lignende for medreisende barn og eventuelt kostnader for annen ledsager, til barnet (barna) er kommet hjem til bostedsadresse. Hjemsendelse må vurderes i forhold til den sykdom/ulykke som har oppstått og om Sikrede er i stand til å ivareta den/de barn som er medreisende. Dersom det vurderes slik at Sikrede ikke er i stand til å ivareta den/de barn som er medreisende som følge av sykdom/ulykke, må pårørende kontaktes og nødvendige tiltak for hjemsendelse av medreisende barn påbegynnes. Ved hjemtransport erstattes utgifter til hjelp fra sykepleier eller lege når dette er nødvendig. Dette må godkjennes på forhånd av AIG/SOS. Hjemtransport skal være forordnet av lege og godkjent på forhånd av AIG/SOS. 5.5 Avbrutt reise AIG Europe erstatter Sikredes reiseomkostninger for transport, kost og losji som er betalt før reisen startet Når hjemreise skjer på grunn av forhold angitt i pkt , og Sykehusopphold i utlandet Legeordinert sengeleie/rullestol utenom sykehus dekkes dersom dette varer mer enn 2 døgn. Sikrede må sørge for skriftlig bekreftelse på sengeleiets varighet fra lege på stedet. Erstatning gis ut i fra dokumenterte reiseomkostninger som svarer til forholdet mellom ubenyttede og totalt antall planlagte reisedager. Erstatningen er begrenset til kr pr familie/gruppe Forsikringen dekker utgifter til hjemtransport med inntil kr pr person/ kr pr familie/gruppe dersom forsikrede har blitt utsatt for ran i utlandet. Hjemtransport skal være anbefalt og godkjent av lege, og ranet skal være anmeldt til politiet på stedet. 5.6 Sykdom/ulykkesskade som rammer reiseledsager Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos Sikredes eneste reiseledsager, eller dennes nærmeste familie bosatt i Norden, medfører at den planlagte reiserute må avbrytes eller hjemreisen forsinkes, erstatter AIG Europe Sikredes: Ekstrautgifter til kost og losji Transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute eller hjemreise. Samlet erstatning er begrenset til kr pr skadetilfelle. I tillegg kan det gis kompensasjon for avbrutt reise som beskrevet i punkt

13 5.7 Tilkallelse AIG Europe erstatter nødvendige utgifter til reise og opphold for inntil 2 nærstående personer med fast bopel i Norden, som blir tilkalt på grunn av Sikredes alvorlige sykdom eller ulykkesskade i utlandet. AIG Europe erstatter reiseomkostninger på rimeligste måte. Hotell og oppholdsutgifter erstattes med inntil kr pr døgn pr skadetilfelle. Samlet erstatning pr skadetilfelle er begrenset til kr Tilkallelse dekkes ikke når det allerede er truffet bestemmelse om snarlig hjemtransport av Sikrede. 5.8 Remplassering Dekningen gjelder når Sikrede er på tjenestereise. AIG Europe dekker nødvendige reiseutgifter for en kollega som må avløse forsikrede etter erstatningsmessig hjemtransport/sykehusinnleggelse. Remplassering må skje innen 14 dager etter hjemtransport/sykehusinnleggelse. I tillegg dekkes forsikredes nødvendige utgifter til returreise innen 2 måneder til det sted hvor oppholdet/reisen ble avbrutt. Samlet forsikringssum for remplassering og returreise er kr Sykehuspenger AIG Europe erstatter kr 200 pr døgn ved sykehusopphold, maksimalt kr Denne erstatning gis uavhengig av øvrig erstatning og det kreves ikke dokumentasjon for annet enn selve sykehusoppholdet Utgifter som ikke dekkes AIG Europe erstatter ikke utgifter i forbindelse med sykdom, lidelse, skade eller dødsfall når dette har sin årsak i / er en følge av: Sykdom eller lidelse som er kjent før avreisen, og hvor det foreligger behov for behandling, eller hvor komplikasjoner eller behov for behandling er påregnelig. AIG Europe erstatter likevel utgifter som følge av uventet forverring av kronisk lidelse, dersom det kan fremlegges erklæring fra Sikredes lege om at det var forsvarlig å foreta reisen Når reisen foretas for å få behandling/ operasjon/kuropphold Når operasjon/behandling er planlagt eller forespeilet før reisens begynnelse Svangerskap fra og med 8 måned og 1 dag. AIG Europe erstatter likevel utgifter i forbindelse med svangerskap når de er en følge av erstatningsmessig ulykkesskade eller akutt sykdom. 12

14 Frivillig svangerskapsavbrytelse Deltagelse i, eller utøvelse av, følgende sports- og fritidsaktiviteter dersom ikke særskilt avtale er inngått og angitt i forsikringsbeviset: Boksing, bryting, judo, karate og lignende kampsporter Utforrenn godkjent av forbund eller krets Fjellklatring Fallskjermhopping, ballongferd, hanggliding, paragliding og flyving med mikrolette og ultralette fly Yrkesmessig dykking Trening til eller deltakelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorbåt Fortsatt behandling i utlandet etter eget ønske når det er medisinsk forsvarlig med hjemtransport til Norden Kosmetisk behandling/operasjon Opphold og behandling ved private klinikker i Norden Frivillig deltagelse i slagsmål eller forbrytelse Erstatningsoppgjør Reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd m.m. Erstatningsansvaret for en og samme sykdom/ulykke er begrenset til 60 døgn etter første legebesøk Sikredes plikter Når det er oppstått skade, skal Sikrede melde fra til AIG Europe uten ugrunnet opphold. Sykdom og ulykke skal dokumenteres med bekreftelse fra lege på stedet. Forsikrede plikter å dokumentere merutgiftene og nødvendigheten av disse. Forsikrede har bevisbyrden for at et forsikringstilfelle er inntruffet og for at merutgifter er påført Erstatningsutbetaling Erstatning utbetales ikke før dokumentasjon er mottatt og nødvendige undersøkelser er avsluttet. Ved dødsfall har AIG Europe rett til å forlange obduksjon. Underretning om dødsfallet skal sendes AIG Europe snarest mulig. AIG Europe har rett til å innhente opplysninger fra leger og andre relevante instanser. Erstatning betales normalt etter hjemkomst, men vil kunne sendes til Sikrede på oppholdsstedet. Det gis ikke erstatning for utgifter som kan dekkes fra annet hold. Erstatning ved bruk av egen bil er kr 2 pr km. AIG Europe kan betale utgiftene direkte. 13

15 6 Ulykke Med ulykke menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. Etter fylte 67 år er forsikringssummen ved invaliditet og død begrenset til kr Etter fylte 70 år er forsikringssummen ved invaliditet og død begrenset til kr Ulykkesforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år. 6.1 Hva forsikringen omfatter Følgende skader dekkes når de er en direkte følge av en ulykke: Dødsfall som inntrer innen 1 år etter ulykken. Dør den forsikrede av andre årsaker enn ulykken utbetales ingen erstatning. Utbetalt invaliditetserstatning trekkes fra i erstatningsoppgjøret. Ved dødsfall senere enn 1 år etter ulykkestidspunktet utbetales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som det må antas at forsikrede ville hatt på 3 års dagen etter ulykken Livsvarig medisinsk invaliditet som inntrer innen 3 år etter ulykken. Ved 100% invaliditet utbetales forsikringssummen. Ved delvis invaliditet utbetales erstatning i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997, del II og III. Invaliditet som ikke er angitt i tabellen fastsettes etter skjønn Behandlingsutgifter som oppstår som følge av en ulykke erstattes med inntil 5% av forsikringssummen for invaliditet, i inntil 2 år etter ulykken. Dette gjelder utgifter som påløper etter at Sikrede kommer hjem til Norden og behandlingen må være foreskrevet av lege. Transport fra skadested og opphold på rekonvalesenthjem, hotell eller lignende dekkes ikke. Utgifter til behandling i privat sykehus eller hos privatpraktiserende lege uten offentlig driftstilskudd dekkes ikke. 6.2 Skader som gir begrenset erstatning Ved skade på lem eller organ som var helt eller delvis funksjonsudyktig før ulykken gis erstatning utfra den økning i medisinsk invaliditet som skyldes ulykken. 6.3 Skader som ikke gir erstatning Forsikringen gjelder ikke: Skader på sinnet. (Psykiske skader som f.eks. sjokk.) Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke, eller nytelsesmidler. 14

16 6.3.3 Medisinske komplikasjoner eller inntak av medikamenter, med mindre dette er i forbindelse med en ulykke som er erstatningsmessig Dødsfall eller økning i invaliditetsgrad som har andre årsaker enn selve ulykken Skader som følge av frivillig deltagelse i slagsmål eller forbrytelse Skader som følge av dykking dypere enn 30 meter med tilførsel av luft eller pustegass Skader som følge av bakterier eller virus Skader som følge av luftsport, f.eks. mikrofly, hang/- paragliding, fallskjermhopping Skader i forbindelse med militærtjeneste utenfor Norden Skader oppstått under boksing, bryting, judo, karate eller tilsvarende kampsporter Skader oppstått under deltagelse i utforrenn Skader oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorisert fremkomstmiddel Skader i forbindelse med fjellklatring utenfor Norden Skader som utelukkende er vansirende Ulykkesskader som følge av yrkesutøvelse Følgende sykdommer eller sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: Hjerteinfarkt, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, hekseskudd, spondylose, spondylartrose, revmatisme, leddrevmatisme, artritt, gikt og nevrose Ulykkesskade som skyldes slagtilfelle, besvimelse, eller annen sykelig tilstand Behandlingsutgifter oppstått som følge av deltakelse i: Fotball-/håndball-/rugby-/ amerikansk fotball- /bandy-/ og ishockeykamper, godkjent av forbund eller krets. Unntaket gjelder ikke bedriftsidrett Drukning, med mindre det er overveiende sannsynlig at drukningen ikke skyldes sykdom eller sykelig tilstand. Unntakene i pkt. 6.3 gjelder ikke hvis skaden er et resultat av nødverge, eller ble foretatt for å hindre skade på person eller ting, og handlingen kan ansees som forsvarlig. 6.4 Erstatningsoppgjør - ulykke Erstatning gis bare for den del av skaden som har sin årsak i ulykken Forsikrede har rett til invaliditetserstatning når endelig invaliditetsgrad er fastsatt Hvis endelig invaliditetsgrad ikke kan fastsettes kan utbetalingen utsettes i inntil 3 år. Erstatning gis da 15

17 utfra den invaliditetsgrad som antas å bli endelig Hvis invaliditetsgraden kan reduseres ved operasjon eller behandling som Sikrede uten rimelig grunn motsetter seg, skal det likevel tas hensyn til den sannsynlige forbedring som slik behandling kunne medført Samlet erstatning kan ikke overstige 100% av forsikringssummen for invaliditet Sterkt vansirende skader (f.eks. store brannskader) i ansiktet kan erstattes med inntil kr Ved erstatningsutmåling tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle egenskaper Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament, jfr FAL 15-1 med mindre begunstigelse er oppnevnt, ref forsikringsbevis Ved skader i forbindelse med luftfart er AIG Europe s samlede erstatning for én person ved en og samme ulykke kr uansett hvor mange forsikringer vedkommende har. For besetningsmedlem i tjeneste er samlet erstatning begrenset til kr Separat flyulykkesforsikring er unntatt fra denne begrensning AIG Europe har rett til å innhente lege-/ spesialisterklæringer for å fastsette erstatningen. 6.5 Sikredes plikter Sikrede plikter å oppgi alle relevante opplysninger slik at AIG Europe kan ta stilling til kravet og fastsette korrekt erstatning Behandlingsutgifter skal dokumenteres med originalbilag. 7 Reisegods 7.1 Forsinket reisegods ved utreise Dersom ekspedert reisegods ikke ankommer/utleveres, erstatter AIG Europe utgifter til nødvendige klær, toalettsaker etc. etter spesifisert nota og mot kvittering. Forsinkelsen må være bekreftet av transportør. Erstatningen er begrenset til kr pr Sikret. Etter 24 timer inntil ytterligere kr pr Sikret. Forsikringen opphører når reisegodset er mottatt. Erstatning gis ikke når reisegods er forsinket til siste flydestinasjon i Norden ved hjemreise. 16

18 7.2 Skade på og tap av reisegods Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter skade på og tap av personlige eiendeler ved: Tyveri, jfr straffelovens 257 og 258. At eiendeler mistes/bortkommer er ikke å anse som tyveri Ran, jfr straffelovens 266 og Innbrudd, jfr straffelovens Skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettsstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler Sikrede har i sin besittelse, jfr straffelovens 291 og Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr Lov om naturskadeforsikring Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt eller sykkel. Med trafikkuhell menes for eksempel kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring/velt når kjøretøyet er i bruk Brann, eksplosjon, nedsoting, direkte lynnedslag eller vanninntrenging i bygning Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje. Ekspedert reisegods er kun dekket når Sikrede reiser med samme transportmiddel. 7.3 Forsikringen omfatter følgende, begrenset til forsikringssummen: Eiendeler til personlig bruk som Sikrede har med seg, eller sender i forbindelse med reisen, herunder ting som er lånt eller leid Arbeidsgivers eiendeler Billetter og pass med inntil kr pr skadetilfelle, dersom tapet ikke dekkes på annen måte. 7.4 Begrenset erstatning Verdigjenstander erstattes med til sammen inntil kr 7.500,- pr skadetilfelle Ved tyveri fra telt/badestrand/basseng er samlet erstatning begrenset til kr Skade på sykkel eller tyveri av fastlåst sykkel dekkes med inntil kr pr skadetilfelle Ran/tyveri av penger erstattes med inntil kr pr skadetilfelle Tyveri av penger oppbevart i safe i bygning, dekkes med inntil kr pr skadetilfelle Inntil 20 video-, lyd-, musikkassetter eller CD er dekkes. 17

19 7.5 Forsikringen omfatter ikke Verdipapirer, yrkestegninger, verktøy, eksponert film, manuskripter, varer og dokumenter Møbler og flyttegods Motorkjøretøyer og campingvogner med tilbehør Seilbrett og båter/motorer med tilbehør Dyr. 7.6 Skader som ikke dekkes AIG Europe dekker ikke : Følgeskade på grunn av væske fra glass/skjøre beholdere Kosmetiske skader som riper, skrubb, flekker o.l Skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje Økonomisk tap utover skade på, eller tap av reisegods Ting som er mistet/glemt/forlagt eller etterlatt. 7.7 Erstatningsoppgjør reisegods Sikredes plikter Når det er oppstått skade skal Sikrede skriftlig melde fra til AIG Europe uten ugrunnet opphold. Følgende skader skal meldes til nærmeste politi: Innbrudd, tyveri og ran. AIG Europe kan kreve at andre skader skal meldes til politiet. Skriftlig bekreftelse på anmeldelsen skal sendes AIG Europe. Sikrede plikter å legge frem dokumentasjon for kravet, f.eks. kjøpskvitteringer, garantibevis eller annet bevismateriale Reparasjon Dersom gjenstanden kan repareres uten vesentlig verdiforringelse, beholder Sikrede gjenstanden, og AIG Europe betaler omkostningene ved reparasjon. AIG Europe kan bestemme hvem som skal utføre reparasjonen. Følgende erstattes ikke: Ekstrautgifter til foreløpig reparasjon, samt overtidsbetaling o.l Kontantoppgjør Kontanterstatning kan ikke overstige det beløp AIG Europe skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved kontantoppgjør av reparasjoner erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpris. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør Forsikringsverdi Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting (gjenanskaffelsesprisen). Det gjøres fradrag for : 18

20 Elde, slitasje, defekter og redusert bruksverdi. Vesentlig forskjell mellom gjenanskaffelsesprisen og den skadede tings verdi på skadedagen. Ting som er kjøpt brukt eller mottatt som arv eller gave erstattes etter omsetningsverdi Ting som kommer til rette Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, kan Sikrede beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall, tilfaller tingen AIG Europe. 8 Reiseansvar 8.1 Ansvar for skade på annen person og annen persons eiendom Hva forsikringen omfatter Forsikringssum kr AIG Europe dekker rettslig erstatningsansvar som Sikrede i egenskap av privatperson pådrar seg under reise, etter gjeldende rett i det land hvor skaden inntreffer, for skade voldt på annen person og/eller annen persons ting i forsikringstiden. Maksimal erstatning pr skadetilfelle er i henhold til forsikringsbeviset, selv om krav fremsettes av flere skadelidende. 8.2 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke ansvar som Sikrede pådrar seg: For oppreisning eller annen erstatning for ikkeøkonomisk skade som bærer preg av straff. Unntaket omfatter ikke ménerstatning for skade av medisinsk art, jfr. Skadeserstatningsloven, eller sammenlignbare erstatningsformer i det land hvor skaden inntreffer Overfor ektefelle/samboer, foreldre, søsken, barn og barns ektefelle Som eier, fører eller bruker av motorvogn, luftfartøy, motorbåt, seilbåt, trav- eller galopphest. Forsikringen omfatter likevel ansvar Sikrede pådrar seg som fører eller bruker av motorbåt med motor under 10 HK og seilbåt under 20 fot For skade på ting som tilhører en annen, men som Sikrede eller noen annen på Sikredes vegne har i besittelse eller bruker. AIG Europe dekker likevel skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet For skade på ting oppstått ved graving-, sprengning-, pelings- og rivingsarbeid Under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet Som eier av fast eiendom For forsettelig handling eller unnlatelse For ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 19

21 For forurensning (inkludert støv, lukt, larm eller lignende) For fukt, sopp, eller råteskader Ansvar for skade på Sikredes andel av ting som eies i fellesskap For bøter, gebyrer eller lignende For overføring av smittsom sykdom 8.3 Erstatningsoppgjør reiseansvar Reises erstatningskrav mot Sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, må AIG Europe underrettes uten ugrunnet opphold Uten AIG Europe s samtykke må Sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Blir krav reist mot Sikrede, og ansvaret etter kravstillerens begrunnelse omfattes av forsikringen, behandler AIG Europe saken og betaler de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet Selv om forsikringssummen overskrides, betales de omkostninger som på forhånd er godkjent av AIG Europe, og renter av idømte erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen Er AIG Europe villig til å inngå forlik eller utbetale ansvarssummen, erstattes ikke ytterligere utgifter ved tvisten Sikrede plikter for egen regning å utføre nødvendige undersøkelser/utredninger, fremskaffe nødvendige og tilgjengelige dokumenter, samt møte ved forhandlinger eller rettergang. AIG Europe dekker reiseutgiftene når Sikrede pålegges å møte til rettergang utenfor Norden AIG Europe har rett til å utbetale eventuell erstatning direkte til skadelidte. 9 Forsinkelse 9.1 Forsinket fremmøte i Norden AIG Europe erstatter rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute dersom Sikrede uforskyldt møter forsinket frem til reisearrangørs transportmiddel ved utreise fra Norden. Det er en betingelse for AIG Europe s erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes; Værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker når Sikrede reiser med offentlig transportmiddel Kollisjon/utforkjøring som krever berging, når Sikrede benytter privat bil Akutt sykdom eller ulykke, i de tilfeller hvor det kan 20

22 fremlegges dokumentasjon på at reisen ikke kan fortsette etter planen. Forsinkelsen må dokumenteres. Erstatningen er begrenset til kr pr skadetilfelle. Det må dokumenteres at reisen er betalt. AIG Europe erstatter ikke utgifter som kan refunderes/erstattes fra annet hold. 9.2 Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel AIG Europe dekker dokumenterte kostnader til nødvendig mat og drikke ved forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel som skyldes uvanlige værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker. Forsinkelsen beregnes i forhold til gjeldende rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må være på minst 4 timer og må dokumenteres av reisearrangør. Erstatningen er begrenset til kr pr person, maksimalt kr når flere reiser sammen. 9.3 Forsinket fremmøte ved hjemreise AIG Europe dekker forsinkelse av offentlig ferge/tog/buss/fly som skyldes uvanlige værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker som gjør at Sikrede ikke rekker sin forhåndsbetalte transport hjem. Forsinkelsen beregnes i forhold til gjeldende rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. I tillegg dekkes forsinkelse ved skade på egen bil/leiebil/taxi som skyldes kollisjon eller utforkjøring. Forsikringen dekker dokumenterte utgifter til overnatting og ny billett med inntil kr pr Sikret. Forsinkelsen må dokumenteres av transportør og må være mer enn 2 timer. Ved innenlandsreiser må forsinkelsen være mer enn 1 time. 9.4 Utgifter som ikke erstattes AIG Europe erstatter ikke utgifter som kan kreves erstattet av reisearrangør, trafikkselskap, hotell e.l. Forsinkelse som medfører tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 10 Avbestilling Forsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år Hva forsikringen omfatter AIG Europe dekker forhåndsbetalte avbestillingsomkostninger som påføres Sikrede etter fastlagte bestemmelser av: Reisearrangør Transportør Utleier av rom/bolig/båt/bil. Depositum dekkes fra det tidspunkt 100% av depositumet 21

23 er betalt ved bruk av First Card. Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet Hvilke skader som dekkes Forsikringen dekker avbestilling når nedenfonevnte skader rammer Sikrede eller hans/hennes nærmeste familie i Norden, Sikredes eneste reiseledsager eller dennes nærmeste familie i Norden som følge av: Akutt sykdom eller uventet akutt forverring av kronisk lidelse Ulykkesskade Dødsfall Skade på Sikredes bolig, forretning eller kontor som er inntruffet etter at reisen er betalt, og som nødvendiggjør hans/hennes nærvær Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke avbestilling som følge av: Behandling/operasjon/kur eller lignende som var planlagt eller forespeilet før reisen ble bestilt Sykdom/lidelse som Sikrede kjente til og som utgjorde en betydelig risiko for at reisen ikke kunne gjennomføres Svangerskap fra og med 8. måned Frivillig svangerskapsavbrytelse Psykisk lidelse som var kjent før reisen ble bestilt Misbruk av berusende eller beroligende midler Deltagelse i kriminell handling At reisens hensikt faller bort Erstatningsoppgjør Avbestilling Ved skade skal Sikrede snarest melde fra til AIG Europe. Når Sikrede krever erstatning må dette skje skriftlig til AIG Europe på AIG Europes skademeldingsskjema. Følgende dokumentasjon må vedlegges skademeldingen: Dokumentasjon på betaling med First Card for gjeldende reise Originale billetter og kvitteringer som bekrefter Sikredes kostnader Opplysninger om muligheter for delvis/hel refusjon av reiseomkostninger fra reisearrangør eller andre Ved akutt sykdom eller ulykke må det attesteres av lege at reisen ikke kunne gjennomføres Ved skade på bolig/forretning/kontor må dette bekreftes skriftlig. 22

24 11 Egenandelsforsikring ved leiebilforhold 11.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter leie av privat kjøretøy dersom forutsetningene nedenfor er oppfylt. Kortholder (Sikrede) har leid leiebilen for maksimum 31 dager, leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma, det er tegnet kaskoforsikring for utleiebilen og leiebilavtalen er betal 100% med First Card. Forsikringen dekker Sikredes egenandel inntil forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset ved skader som følge av: Kaskoskade på kjøretøyet Tyveri av kjøretøyet Det er en forutsetning for gyldig forsikring at kjøretøyet er leid av et offentlig registrert utleiefirma, at leiefoholdet er foretatt i kortholders navn og at kortholder har fulgt utleiefimaets regelverk og gjeldende lover og regler. Det gis maksimum erstatning for to skader pr kortholder pr år Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen dekker ikke skade som Følge av kriminell eller grov uaktsom handling av Sikrede eller Sikredes nærmeste familie Følge av brudd på utleiefirmaets regelverk Skjer ved kjøring av leiebilen av andre enn det som fremgår av leiebilavtalen Skjer ved kjøring av person uten gyldig førerkort Inntreffer på leiebil med verdi over kr eller på biler som er eldre enn 20 år eller på modell som ikke har vært i salg på 10 år Inntreffer på kjøretøy som ikke er registrert for kjøring på offentlig vei Oppstår ved trening til- eller gjennomføring av hastighetsløp Skjer under påvirkning av alkohol, piller eller narkotiske stoffer Oppstår på på leiebilens tilleggsutstyr Oppstår ved kjøring utenfor offentlig vei Erstatningsoppgjør Egenandelsforsikring ved leiebilforhold Når det er oppstått en skade skal Sikrede skriftlig melde fra til AIG Europe uten ugrunnet opphold. Kravet skal dokumenteres med kopi av leiebilavtalen og dokumentasjon på betalt egenandel til utleiefimaet, Sikredes egenandel er kr pr skadetilfelle. 12 Identitetstyveri 23

25 12.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker kostnader nevnt i punkt , og i forbindelse med identitetstyveri. Som identitetstyveri skal forstås tredjemanns ulovlige eller uautoriserte bruk av identifikasjonsbeviset for å gjennomføre online betalinger (kort-transaksjoner, Internet-betalinger, Phishing ) eller betalinger med forfalsket kort, eller garantere eller legitimere en kort- eller sjekkbetaling, eller oppta lån eller åpne konto med kreditt. Som identifikasjonsbevis skal forstås identitetskort (pass, førerkort, bankkort) on-line pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer, lønnsslipp, utbetalingsanvisning og annet materiale som er egnet til å identifisere sikrede. Som Phishing skal forstås falske utsendelser fra et selskap i den hensikt å få Sikrede til å gi personopplysninger som kan benyttes i forbindelse med identitetstyveri Kostnader til juridisk bistand for å bistå Sikrede ved sivilrettslige saksanlegg, straffeforfølgning eller for å få endret betalingsanmerkninger som er en direkte følge av identitetstyveriet. Kostnadene skal på forhånd være godkjente av selskapet. Erstatningen er begrenset oppad til kr Tapt inntekt som følge av nødvendig fri fra fast arbeid for å foreta nødvendige ærender for å gjenopprette sin identitet etter identitetstyveriet er begrenset til kr Andre administrative kostnader som følge av identitetstyveriet som oppstår i forbindelse med å gjenopprette sin identitet Hva forsikringen ikke omfatter: Tyveri av Sikredes identifikasjonsbevis som medfører tyveri eller misbruk av Sikredes firmanavn eller identifisering av Sikredes næringsvirksomhet Handlinger utført av Sikredes ektefelle, samboer, partner, barn eller foreldre Kostnader som følge av Sikredes eller Sikredes nærmeste families straffbare eller grovt uaktsomme handlinger Sikredes økonomisk tap, annet enn kostnader forbundet med å gjenopprette Sikredes identitet Fysiske eller psykiske skader, noen form for sykdom eller dødsfall Økonomiske tap utover kostnader nevnt i pkt , og Kostnader knyttet til tap av ansinitet eller tap av 24

26 rykte Indirekte kostnader og tap Tap av data Kostnader ved identitetstyveri som er oppstått før forsikringsperioden Erstatningsoppgjør Identitetstyveri Så snart Sikrede blir klar over å ha blitt usatt for identitetstyveri skal følgende umiddelbart gjøres Varsle alle sine bank- og kredittkortforbindelser og sperre alle kort Anmelde forholdet til politiet Skriftlig melde fra til AIG Europe. Dokumentasjon på anmeldelse til politiet og dokumentasjon av kostnader som ønskes refundert under forsikringen skal følge med skademeldingen Skadelidte skal iverksette alle mulige tiltak for å begrense skadeomfanget av identitetstyveriet. 13 Kjøpsforsikring 13.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder alle varekjøp over kr pr stk/samling som er betalt med First Card. Forsikringen omfatter tap av eller skade på varen ved en plutselig ytre begivenhet som ikke skyldes Sikrede selv. Forsikringen gjelder fra det tidspunkt gjenstanden/varen er kjøpt ved bruk av First Card og inntil det tidspunkt Sikrede har kommet hjem, dog ikke lengre enn 90 dager regnet fra kjøpstidspunktet Hva forsikringen ikke omfatter AIG Europe dekker ikke tap som skyldes: At varen er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller forlagt Følgeskader av enhver art Økonomisk tap utover det kjøpsbeløp som er belastet First Card Tap/skade som Sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene forøvrig om AIG Europe skal betale noe og i tilfellet hvor mye Kjøp av motorkjøretøy og konsumvarer (f.eks. mat og drikke) Erstatningsoppgjør Kjøpsforsikring Forsikringen erstatter det beløp som tilsvarende vare koster å gjenanskaffe, dog begrenset til kr pr skadetilfelle. 25

27 Sikrede skal uten ugrunnet opphold melde skaden skriftlig til AIG Europe. Sikrede plikter å gi AIG Europe de dokumenter som er nødvendig slik at AIG Europe kan beregne tapet og utbetale erstatning, f.eks. kvittering, garantibevis o.l. for den skadede/tapte gjenstanden Tyveri skal straks meldes politiet på stedet og bekreftelse av politianmeldelsen skal vedlegges skademeldingen Sikrede plikter straks å underrette AIG Europe for varer som kommer til rette Kan Sikrede kreve at tredjemann erstatter tapet, trer AIG Europe inn i Sikredes rett mot tredjemann Som egenandel gjelder kr 500,- pr skadetilfelle. 14 Internettforsikring Safe on line 14.1 Hvem forsikringen gjelder for Sikrede Forsikringen gjelder for privatperson som innehar First Card Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade som inntreffer i forbindelse med kjøp foretatt på internettside med adresse i den Europeiske Union (EU), Island, Sveits, Liechtenstein, USA, Australia eller Norge, hvor levering er avtalt til adresse i Norge Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade som inntreffer ved kjøp foretatt i forsikringstiden Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder skade (se ) som følge av forsikret hendelse (se ) som inntreffer ved kjøp av forsikret vare (se ) Forsikret vare Med vare forstås fysisk løsøre med en minimumspris på kr 500 (inklusive mva, men eksklusive transport). Varen skal dog ikke omfatte: Levende dyr, blomster, planter, mat eller drikkevarer. Nye eller brukte motorvogner. Penger, reisesjekker, lånebevis, aksjer eller andre omsettelige verdipapirer. Flybilletter, togbilletter eller andre reisebevis. Tjenester eller servicefunksjoner knyttet til den forsikrede varen eller til leveransen av denne. Smykker, juveler eller edelstener. 26

28 Data som er lastet ned fra internett (MP3 filer, fotografier, filmer eller softvare). Tjenester eller service via internett. Varer som er innkjøpt for profesjonelt eller industrielt bruk. Varer som er innkjøpt for videresalg. Varer som er innkjøpt via internettbasert auksjon. Med forsikret vare forstås vare som er kjøpt av Sikrede som privatperson via internett, i sin helhet betalt med First Card og som leveres av selger ved post eller annen transport. All erstatning for skade som Sikrede mottar fra selgeren etter at erstatning er utbetalt av AIG Europe, skal tilfalle AIG Europe. Vare som mottas etter dette tidspunkt skal uten ugrunnet opphold sendes AIG Europe Forsikret hendelse. Med forsikret hendelse forstås: 1. Feil ved varen: Den leverte varen er ikke i overensstemmelse med den varen som ble bestilt, eller Den leverte varen er på leveringstidspunktet beheftet med feil som hindrer riktig eller korrekt funksjon, er ødelagt eller er ikke komplett. Forsikringen omfatter ikke skjulte feil eller liknende latente funksjonsfeil. 2. Feil leveringstidspunkt (forsinkelse): Den bestilte varen har ikke blitt levert innen 30 dager fra den dag da kjøpet ble belastet First Card Skade Med skade forstås: 1. Ved feil ved varen: - Utgifter ved å returnere forsikret vare til selgeren, og erstatning for forsikret vare, dersom selgeren ikke sender erstatningsvare, tilbakebetaler eller på annen måte holder kjøperen skadesløs, eller - Utgifter til å sende forsikret vare til AIG Europe, samt erstatning for forsikret vare dersom selgeren ikke erkjenner ansvar. 2. Ved feil leveringstidspunkt: - Erstatning for forsikret vare, eller - Etter AIG Europe s skriftlige forhåndsaksept, utgifter til kjøp av erstatningsvare tilsvarende forsikret vare. Erstatning for forsikret vare er begrenset til den pris som faktisk ble betalt for varen. Erstatning for skade ytes av AIG Europe bare dersom 27

29 skaden ikke erstattes av selgeren: Innen 75 dager ved kjøp foretatt på internettside med adresse i Norge, eller Innen 90 dager ved kjøp foretatt på internettside med adresse i den Europeiske Union (EU), Island, Sveits, Liechtenstein, USA eller Australia regnet fra kjøpstidspunktet. Skade omfatter ikke rentetap Forsikringssum/egenandel. AIG Europe svarer inntil forsikringssum kr toll og avgifter pr skade, og kr toll og avgifter pr Sikret pr år, for dekningsmessig skade som oppstår i forsikringstiden. Egenandel: ingen Serieklausul. Skade som er påført Sikrede ved en sammenhengende serie handlinger som begås av samme person alene, eller i medvirkning til andre, anses for å utgjøre ett forsikringstilfelle. Dette gjelder også handlinger utført av Sikrede dersom det må antas at skaden er påført av samme person, alene eller i samarbeid med andre ved en sammenhengende serie av handlinger Skademelding Er forsikringstilfellet inntruffet, skal Sikrede, uten ugrunnet opphold, melde fra til AIG Europe (se 14.5). Skademeldingsskjemaet skal være fullstendig utfylt og signert, og sendes AIG Europe, med følgende bevis for forsikringstilfellet: Kvittering eller annen bekreftelse på kjøpet. I fall av feil levering innen 30 dager skal Sikrede skriftlig bekrefte forsikringstilfellet. Kvittering eller annen bekreftelse på at varen er mottatt. Kvittering for utgifter til forsendelse av varen tilbake til selgeren eller til AIG Europe. Bevis for at kjøpet er belastet First Card utskrift fra Nordea. Enhver annen dokumentasjon eller informasjon som er nødvendig for AIG Europe for å vurdere kravet og for å estimere kravets størrelse Ved skade må AIG Europe varsles uten ugrunnet opphold, jfr Forsikringsavtaleloven (FAL)

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse 1 REISEFORSIKRING for Manchester United Visa Vilkår av 15.04.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1.1 Hva

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Platinum (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Platinum (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Platinum (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 104-6939 Gjelder f.o.m.: 01.07.2009, og avløser tidligere avtale. Gjelder t.o.m.: Corporate

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

Alt om din forsikring

Alt om din forsikring Alt om din forsikring 1 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hvilke forsikringsnummer

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor og når forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår. Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 januar 2016

Forsikringsvilkår. Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 januar 2016 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 januar 2016 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige

Detaljer

Forsikringsavtale First Card. Vilkår av 01.01.2009

Forsikringsavtale First Card. Vilkår av 01.01.2009 Forsikringsavtale First Card Vilkår av 01.01.2009 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis - Hva forsikringen omfatter - Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) - Når forsikringen gjelder - Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder)

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 3543266 Gjelder fra: 01.01.2009 Gjelder til: Visa Business Card avtalen opphører, eller til skriftlig

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Signia DBNOR04-v02

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Signia DBNOR04-v02 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Signia DBNOR04-v02 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Signia Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2012 World

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Gold (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Gold (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Gold (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 104-6937 Gjelder f.o.m.: 01.07.2009, og avløser tidligere avtale. Gjelder t.o.m.: Corporate

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Akademikerne avtale (kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Sparebanken Vest. Vilkår: Gjelder fra 01.01.2010 Erstatter vilkår av 01.05.2009

Sparebanken Vest. Vilkår: Gjelder fra 01.01.2010 Erstatter vilkår av 01.05.2009 Vilkår: Sparebanken Vest Gjelder fra 01.01.2010 Erstatter vilkår av 01.05.2009 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR Reise-og Gjeldsulykke Vilkårsnr. N74 124

FORSIKRINGSVILKÅR Reise-og Gjeldsulykke Vilkårsnr. N74 124 FORSIKRINGSVILKÅR Reise-og Gjeldsulykke Vilkårsnr. N74 124 Gjelder fra 1. juni 2013 NOR_TC_N74 124_1306 REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. mai 2010 Forsikringen består av - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder)

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 3543266 Gjelder fra: 01.01.2009 Gjelder til: Visa Business Card avtalen opphører, eller til skriftlig

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 85001292-0000 / Utgave: 1/2006 Gjelder f.o.m.: 01.04.06 og avløser tidligere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank 24/7 Ung DBNOR11-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank 24/7 Ung DBNOR11-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank 24/7 Ung DBNOR11-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank 24/7 Ung(kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale opphører,

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Private Banking Platinum (kortholder) 01.07.2015 Danske

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Del Reiseforsikring

FORSIKRINGSBEVIS Del Reiseforsikring Dato: 24.05.2013 FORSIKRINGSBEVIS Del Reiseforsikring Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2013-31.05.2014 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker:

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

A. Utvidet identitetstyveriforsikring

A. Utvidet identitetstyveriforsikring VILKÅR Diners Club ID-forsikring 01.09.2011 1. Se også definisjoner under hver enkelt dekning. Forsikret Kort (Kortet): Betalingskort nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringsperiode: Den forsikringsperiode

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. Reise- og avbestillingsforsikring. Gjelder fra 01.11.2015 INNHOLD

FORSIKRINGSVILKÅR. Reise- og avbestillingsforsikring. Gjelder fra 01.11.2015 INNHOLD Reise- og avbestillingsforsikring FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder fra 01.11.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...1 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER...2 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER OG FELLESBESTEMMELSER...3

Detaljer

Vilkår Gjeldende for medlemmer av BFO

Vilkår Gjeldende for medlemmer av BFO AH-515 WebSafe m/ ID-tyveri Vilkår Gjeldende for medlemmer av BFO Gyldig fra: 01.01.2016 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: +

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Platinum DBNOR03-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Platinum DBNOR03-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Platinum DBNOR03-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Platinum (kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale opphører,

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS, organisasjonsnummer

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Corporate Mastercard Gold (kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Forsikringsbevis nr.: Utgave:

Forsikringsbevis nr.: Utgave: 1 FORSIKRINGSBEVIS Alt om Fiske Med tilhørende forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr.: 010110 002 Utgave: 01.01.2010 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede): Personlig og betalende helårs abonnement av

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v03. Danske Bank. Reise- og avbestillingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v03. Danske Bank. Reise- og avbestillingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Private Banking Platinum (kortholder) 01. 07. 2012

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

for innehaver av Visa Gold og MasterCard Gold utstedt av EnterCard Norge AS

for innehaver av Visa Gold og MasterCard Gold utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsbevis Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Gjelder fra: 1. januar 2010. Gjelder til: Kredittkortavtalen opphører, eller til skriftlig beskjed om opphør/endring av forsikringen er gitt. Spesielle bestemmelser:

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014 Vilkår av 1. juni 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor og når forsikringen gjelder...2 3. Reisegods...3 4. Reisesyke m.v. Sykeutgifter...4 5. Reisesyke m.v. Hjemtransport...4

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Villmarksliv Med tilhørende forsikringsvilkår

FORSIKRINGSBEVIS Villmarksliv Med tilhørende forsikringsvilkår FORSIKRINGSBEVIS Villmarksliv Med tilhørende forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr.: 010110 003 Utgave: 01.01.2010 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede): Personlig og betalende helårs abonnent av bladet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Reiseforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Reiseforsikring Vilkår for NHO Forsikring Reiseforsikring Reiseforsikring 1 NHO REISEFORSIKRING Vilkårsnr. AH-500 Reiseforsikring G-plus 1. FELLESBESTEMMELSER... 4 2. DEFINISJONER... 4 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods Vilkår Reise i kort Vilkår av 1. januar 2011 Reise 1. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Forsikringsavtale Nordea Platinum. Vilkår av 1. mars 2012

Forsikringsavtale Nordea Platinum. Vilkår av 1. mars 2012 Forsikringsavtale Nordea Platinum Vilkår av 1. mars 2012 Forsikringsbevis og vilkår for Nordea Platinum Dette er forsikringsbevis og vilkår for de forsikringer som er knyttet til ditt Nordea Platinum.

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår for Privat MasterCard

Forsikringsbevis og vilkår for Privat MasterCard Forsikringsbevis og vilkår for Privat MasterCard Dette er forsikringsbevis og vilkår for de forsikringer som er knyttet til ditt Privat MasterCard. I forsikringsbeviset står det hva du må gjøre for å aktivere

Detaljer

Vilkår for: AH-555 Ulykkesforsikring - Personellforbundet. Gjelder fra 01.01.2015

Vilkår for: AH-555 Ulykkesforsikring - Personellforbundet. Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår for: - Personellforbundet Gjelder fra 01.01.2015 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00 20 21 www.aig.no. Org.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Reiseforsikring. Forsikringsvilkår. Gjeldende fra 01.02.2010. Vakttelefon ved skade. I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50

Reiseforsikring. Forsikringsvilkår. Gjeldende fra 01.02.2010. Vakttelefon ved skade. I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50 Reiseforsikring Forsikringsvilkår Gjeldende fra 01.02.2010 Vakttelefon ved skade I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50 I Norge: TwoCards: 815 58 316 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer