PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 17. februar 2011, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket "OMNI" som varemerke ble avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden om varemerkeregistrering ble innlevert til Patentstyret den 16. oktober 2008, og med følgende liste over varer og tjenester: Klasse 9: Bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort, inkludert slike kort som har integrerte kretser og mikroprosessorer; data software relatert til bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort; apparatur, nemlig dataterminaler for lesing av bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort; elektriske apparater og instrumenter, nemlig kortlesere, magnetisk kodete og elektroniske databærere, for registrering, overføring, reproduksjon av data, inkludert lyd og bilder, for finans- og bankapplikasjoner; utskriftsapparater, nemlig dataskrivere for finansog bankdatabehandlingssystemer og finans- og banktransaksjonssystemer; systemer for lesing av minnekort og systemer for å lese data i hovedintegrerte kretsløpsminner, samtlige for finans- og bankapplikasjoner; kontantuttaksmaskiner, nemlig minibanker; dataterminaler og dataprogramvare for bruk innen finansiell virksomhet og bankvirksomhet for autorisasjon, avregning og oppgjør for finansielle transaksjoner; dataterminaler og dataprogramvare for finans- og bankprogrammer; datamaskinvare i form av smartkort og kortlesere inneholdende transpondere og andre beslektede betalingsinnretninger, alle for finans- og bankapplikasjoner; elektronisk verifiseringsapparater for verifisering av autentisiteten for bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort.

2 Annen avd. sak nr Klasse 36: Finansvirksomhet; bankvirksomhet; forsikringsvirksomhet; betalingstjenester; tjenester vedrørende bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort, verdikort og smartkort; elektroniske kreditt- og debettransaksjoner; elektronisk pengeoverføring; elektroniske kontanttjenester; kontantubetalingsvirksomhet; kontanterstatning ved hjelp av kredittkort og debetkort; sjekkverifisering og sjekkhevingsvirksomhet; tilveiebringe adgang til innskudds- og uttaksautomater; betalingsbehandlingstjenester; transaksjonsautentisering og verifiseringstjenester; valutavekslingsvirksomhet; nettbankvirksomhet; kredittvirksomhet; spredning av finansiell informasjon via et globalt datanettverk. Klasse 38: Tilveiebringe tilgang til datanettverk inkludert salgssteder for banktjenester og automatiske kontantoverføringsnettverk. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at det søkte ordmerket "OMNI" må nektes registrert, "da merket er beskrivende for varene og tjenestene og at merket mangler det nødvendige særpreg ved at det ikke er egnet til å skille en produsents varer og tjenester fra en annens, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum." (varemerkeloven av 1961, 13 første ledd første punktum). Henvisningen til 14 annet ledd bokstav b (varemerkeloven av 1961, 13 første ledd annet punktum) som avslagsgrunn ble frafalt av Første avdeling under sakens behandling. * * * Med hensyn til fullmektigens anførsler under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: "Det søkte merket består av ordet OMNI, som er et prefiks som til norsk kan oversettes til omni, alle, alle slags. Se teknisk norsk-engelsk ordbok på Det følger videre av oppslagsverk på at OMNI videre kan bety everywhere or everything, oversatt til norsk overalt eller alt. Sakens problemstilling er om det søkte merket OMNI skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, og at det ikke er egnet til å skille

3 Annen avd. sak nr søkerens varer og tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer og tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for blant annet "bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort" i klasse 9, vil være private forbrukere, mens [...] "dataterminaler for lesing av bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort" i klasse 9, vil rette seg mot profesjonelle og således være en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren for "finansvirksomhet" i klasse 36 og "tilveiebringe tilgang til datanettverk inkludert salgssteder for banktjenester og automatiske kontantoverføringsnettverk" i klasse 38, vil være både næringsdrivende/profesjonelle og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er særpreget, da det ikke er beskrivende og for øvrig innehar tilstrekkelig særpreg. Vi er enig med fullmektigen i at OMNI er et prefiks, men vi er derimot ikke enig i at dette automatisk gjør merket registrerbart. Et prefiks er en forstaving som vi setter foran et annet ord. Prefikset i seg selv, kan derfor etter vår mening også ha et selvstendig meningsinnhold, så lenge det er kjent, og brukt på varer og tjenester på den måten at det av gjennomsnittsforbrukeren gir et betydningsinnhold. Vi finner at dette er tilfellet i denne konkrete saken. På samme måte som prefiksene flexi og multi, har også OMNI et selvstendig meningsinnhold. Vi vil i denne sammenheng fremheve at OMNI er brukt i markedet generelt som et ord for en vare eller tjeneste som passer overalt, som kan brukes overalt, har flere bruksområder eller flerbruksfunksjoner. Det at OMNI er kjent i innenfor mange forskjellige områder av varer og tjenester, bidrar til at prefikset er kjent. Når gjennomsnittsforbrukeren allerede har møtt OMNI flere ganger i markedet, og er vant til å se dette som et ord for en kvalitet og egenskap ved en vare eller tjeneste, vil dette betydningsinnholdet opprettholdes når gjennomsnittsforbrukeren møter det på en annen vare eller tjeneste. Etter dette legger vi til grunn at OMNI er et prefiks som gir et betydningsinnhold for søkeren. Etter Patentstyrets syn er det søkte merket et prefiks hvis betydning må anses å være alminnelig kjent av den norske gjennomsnittsforbrukeren: Alt, alle, alle slags og overalt. Når OMNI for eksempel brukes på varen bankkort i klasse 9 vil merkets meningsinnhold være egnet til å oppfattes av omsetningskretsen som en angivelse av art og egenskapen ved den aktuelle varen; nemlig at bankkortet kan brukes overalt, eksempelvis i alle land. Videre kan det angi at bankkortet kan brukes i alle slags bankterminaler og butikkterminaler. Endelig er det beskrivende i betydningen at kortet for eksempel kan være både kreditt- og debetkort. OMNI brukt på "dataterminaler for lesing av bankkort, betalingskort, kredittkort, debetkort og verdikort" i klasse 9 er beskrivende da det angir at dataterminalen eksempelvis kan brukes overalt som fast terminal i en butikk, eller ute blant kunder i restauranter eller på salgssted utendørs. Når OMNI brukes på finansvirksomhet i klasse 36 beskriver det at tjenestene har flere funksjoner og bruksområder, for eksempel overalt i verden. Det samme vil gjelde for tjenesten "tilveiebringe tilgang til datanettverk inkludert salgssteder for banktjenester og automatiske kontantoverføringsnettverk"; disse tjenestene er tilgjengelig for alle kunder, verden over og

4 Annen avd. sak nr for alle slags operasjoner med alle salgs funksjoner og bruksområder. Det søkte merket vil i sin helhet bli oppfattet som alt, alle, alle slags og overalt, og vil derfor være direkte beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Se varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket OMNI. Det ville være uheldig å belegge dette beskrivende ordet med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Patentstyret beklager at vi tidligere i saksbehandlingen frafalt henvisningen til 14 annet ledd bokstav a. Når det gjelder fullmektigens anførsel om at det bes fremskaffet dokumentasjon for at OMNI er beskrivende, ser ikke Patentstyrets første avdeling seg bundet til å fremskaffe ytterligere dokumentasjon utover de henvisninger som er gjort til samt gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merkets beskrivende meningsinnhold er så nært knyttet til de nevnte varer og tjenester, at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer og tjenester fra varer og tjenester med en annen kommersiell opprinnelse. OMNI er et prefiks som kun vil oppfattes som at varen eller tjenesten har flere funksjoner innenfor feltet, og at bruksområdene kan være flere. OMNI sier derfor kun noe om omfanget og innholdet til varene og tjenestene det er søkt registrert for: De er flerfunksjonelle og passer alt, alle, alle slags og overalt. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generisk betegnelse. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Vi finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på fullmektigens henvisning og opplisting av engelske og italienske ord som består av prefikset OMNI sammen med et annet ord. Det samme gjelder henvisningen til at det på italiensk Wikipedia finnes en referanse til en avis som eksisterte fra 1978 til Fullmektigen har vist til registrering nr , ordmerket OMNI, som er registrert for klasse 39, 41 og 42. Merket ble registrert i 1994, og ikke i 2003 slik fullmektigen har hevdet. Vi er derfor ikke enig med fullmektigen i at registreringen fra 1994 representerer nyere registreringspraksis. Fullmektigen har videre vist til internasjonal registrering nr , ordmerket OMNI for klasse 6, 11, 19. Saken er endelig henlagt, men det stemmer at det ikke ble anført at merket var beskrivende eller manglet særpreg når den ble nektet vern i Vi vil også påpeke at vi heller ikke anser henvisningen til denne internasjonale registreringen for å representere nyere praksis ved vurderingen av om et merke er beskrivende eller er tilstrekkelig distinktiv. Både det norske språket, og gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av dette, er gjenstand for forandring og utvikling. Det er 7 år siden vurderingen ble foretatt, og vi anser at det akkurat på dette området har skjedd en utvikling i bruken av prefikset OMNI. Det understrekes avslutningsvis at Patentstyret uansett ved registrerbarhetsvurderingen skal utøve et lovbundet skjønn. Det å oppnå juridisk riktige resultater vil i slike tilfeller veie tyngre enn hensynet til

5 Annen avd. sak nr likebehandling, jf. EU-rettens avgjørelser T-106/00, Streamserve, premiss 67 og T-230/05, Golf USA, premiss 60. Det er fra fullmektigen lagt ved en liste over registreringer i Storbritannia og EU, herunder CTM Vi kan ikke legge avgjørende vekt på at merket er registrert i EU. Det at Patentstyret i denne enkeltsaken er kommet til et annet resultat enn OHIM, kan ikke tolkes som et uttrykk for manglende rettsenhet. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket OMNI er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Merket anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 15. april I klagen av 15. april 2011 uttaler søkers fullmektig: "Det vises til første avdelings avgjørelse datert 17. februar Søker klager med dette avgjørelsen inn for Patentstyrets annen avdeling. Klagen skal begrunnes i det følgende: Første avdeling har begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende og det hevdes at gjennomsnittforbrukeren "er vant til å se dette som et ord for en kvalitet eller egenskap ved en vare eller tjeneste". Således skulle det foreligge et friholdelsesbehov for merket, jf. vml. 14. Resonnementet og avgjørelsen er ikke korrekt. Søker har aldri hevdet at et prefiks generelt "automatisk gjør merket registrerbart" slik det påstås. Første avdeling har videre sammenlignet søkers merke OMNI med "flexi" og "multi"; dette bærer også galt avsted i og med at merket som er søkt registrert hverken er "flexi" eller "multi". Når det er sagt er MULTI registrert som et ordmerke gjennom reg.nr Merket som er søkt registrert kan ikke brukes alene; da vil det i tilfelle ikke gi noen mening. "Betydningen" som første avdeling har vist til er feil OMNI betyr ikke "alt", "alle", "alle slags" og "overalt" dermed kan det ikke legges til grunn at dette skulle være "alminnelig kjent av den norske gjennomsnittforbrukeren - hvor har man dette fra? Dersom man skal ha ordet til å bety "overalt" må man føye til "-present", altså "omnipresent" som da betyr "allestedsnærværende". Første avdeling uttaler at de ikke ser "seg bundet til å fremskaffe ytterligere dokumentasjon" utover noen henvisninger til Ordnett, "samt

6 Annen avd. sak nr gjennomsnittforbrukerens oppfatning av merket". Førstnevnte er påfallende når Ordnett selv kun uttaler "prefiks" bak dette ordet. Videre fremkommer følgende i Ordnett: "omni.., alle, alle slags " Det står altså "omni... " (omni prikk, prikk, prikk) det vil si at det ikke kan være omni alene som betyr "alle, alle slags", noe første avdeling hopper galant over. Sistnevnte, når det gjelder den store tiltroen til gjennomsnittforbrukeren, er påfallende når man snakker om et latinsk ord. Lassen/Stenvik, 2011, uttaler følgende på side 95: "Vareslaget må ofte få avgjørende betydning også når det gjelder ord fra døde språk som latin og klassisk gresk. En gammel dansk høyesterettsdom tar som utgangspunkt at det ikke bør gås altfor strengt frem ved bedømmelsen av om ord på klassiske eller andre mindre kjente språk er deskriptive, men forkaster likevel det latinske AVENA (= havre) for havrepreparater, under henvisning til at ordets betydning var ganske godt kjent i Danmark.... Dommen er kanskje streng. Men det er utvilsomt et poeng at nettopp varer fra planteriket kan ha latinske betegnelser som er ganske kjent. Det er skralt med latinkunnskaper hos folk flest i Norge,...". Poenget er her at vi har med et område, kl. 9, 36 og 38, hvor "gjennomsnittforbrukeren" på ingen måte har kjennskap til latin og desto mindre et ord som ikke er et fullverdig ord på latin. Det eksisterer ikke et ord alene som er OMNI; man vil ikke kunne benytte et slikt ord på en måte at det gir noen form for mening dersom det står alene. Når første avdeling da uttaler at "gjennomsnittforbrukeren allerede har møtt OMNI flere ganger i markedet, og er vant til å se dette som et ord for en kvalitet og egenskap ved en vare eller tjeneste" så fremstår det totalt ufundert og uklart hvor man har dette fra. Patentstyret har vist til Ordnett; dersom man slår opp ordet i en engelsk ordbok vil man først og fremst finne at det ikke står alene. Videre vil man kun finne ni referanser hvor ordet begynner med OMNI, nemlig følgende: 1) omnibus 2) omnicompetent 3) omnidirectional 4) omnifarious 5) omnipotent 6) omnipresent 7) omniscient 8) omnisexual 9) omnivore/omnivorous Av disse er i høyden nr. 1, 5, 7, og 9 det man ville kalle "normale" engelske ord. De øvrige er relativt obskure ord, og høyst uvanlig å bruke. Vi kan for øvrig ikke se at noen av disse kombinasjonene har noen tilknytning eller betydning i forhold til varer/tjenester i klasse 9, 36 og 38. Søknaden er uansett som kjent for merket OMNI; ikke for noen av de forannevnte ordene. Dersom noen skulle bruke noen av de forannevnte ordene om samme typer varer og tjenester, vil det ikke være snakk om et inngrep i varemerkerettslig forstand fordi det da brukes beskrivende og altså med en helt annen betydning enn søkers merke. Man vil altså

7 Annen avd. sak nr ikke hindre andre næringsdrivende i å kunne bruke merket beskrivende eller som ovenfor nevnte ord. Dersom man anser OMNI som et latinsk ord, vil italiensk være det nærmeste levende språket. Dersom man slår opp OMNI i en italiensk-norsk ordbok, vil man kun finne referanse til "omnibus", som enten viser til "regjeringens finansforslag", eller en "somlebuss". Dersom man slår opp i italiensk-italiensk ordbok, står det følgende: "primo elemento di parole composte"; oversatt: første element i sammensatte ord. Av dette forstår man at OMNI ikke kan stå alene; det er første element i et sammensatt ord. Dersom man slår opp "omni" på italiensk Wikipedia, finner man referanse til en avis som eksisterte fra Det er ingen ting som tilsier at merket kan oppfattes som beskrivende. Som følge av det forhold at OMNI ikke er et generelt ord eller uttrykk, vil det heller ikke kunne brukes beskrivende eller generelt i forbindelse med varene og tjenestene som omfattes av søknaden. Man kan ikke bruke merket OMNI for å si at det tilbys et bankkort som "kan brukes overalt" slik første avdeling uttaler, nettopp fordi OMNI ikke sier at bankkortet "kan brukes overalt", "i alle slags bankterminaler og butikkterminaler", at det "er beskrivende i betydningen at kortet for eksempel kan være både kreditt- og debetkort". Det skal så mye tankevirksomhet til hos forbrukeren for å komme frem til en slik søkt betydning at man rett og slett ikke kan legge til grunn at det vil skje; forbrukeren skal da i tillegg forstå ordet feil fordi det ikke har den betydningen første avdeling påstår at det har. For øvrig noterer vi at første avdeling har endret syn på hvorfor reg.nr ikke er relevant i forhold til vurderingen. I forrige uttalelse ble det sagt at OMNI var mer særpreget for "reisebyråer" og "hoteller og restauranter", mens man nå sier at det er fordi merket er for gammelt til å kunne vektlegges. Videre anser man også reg.nr for å være for gammelt. Søker er videre inneforstått med at et CTM ikke er bindende på noen måte for Patentstyret; det er åpenbart at Patentstyret aldri føler seg bundet av disse. Det burde likevel være en indikasjon på hvor man bør legge seg i sin vurdering av et merkes registrerbarhet. Når man i tillegg ser dette i sammenheng med registreringene i henholdsvis EU og Storbritannia som kun inneholder elementet OMNI, burde det være enda større grunn for Patentstyret å vurdere sin praksis. Poenget i foreliggende tilfelle er at OMNI ikke er et generelt ord for disse varene og tjenestene. Videre kan det ikke brukes alene ettersom det ikke betyr noe som helst alene i forhold til disse varene og tjenestene. I verste fall snakker vi om et suggestivt ord, hvilket, som kjent, ikke er uregistrerbart. I den forbindelse vises til Lassen/Stenvik kap. 2, VII som omhandler suggestive varemerker. Det forhold at et merke "ikke er direkte beskrivende" gjør nettopp merket suggestivt. Som det omtales på side 85 er "[S]uggestive varemerker [er] merker som ikke beskriver, men likevel henspiller på eller iallfall (sic) spiller på egenskaper ved varen, eller direkte på dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av vml. 13 første ledd, og det finnes mengder av dem i registeret." Videre uttales det lenger nede på siden "[D]e suggestive merker som ligger nær ned mot deskriptivitetsgrensen er naturlig nok svake varemerker. Til denne kategorien hører SUPERLEK for leketøy (Rt s. 641, NIR 1999 s. 582) "et svak[t] varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til" (s. 645, s. 585), GOD MORGON for appelsinjuice (Rt s. 391, NIR 2002 s. 313), et "temmelig svakt merke" (s. 402, s. 323)..." Merket er etter vår vurdering ikke suggestivt; ordet kan ikke brukes alene; os det har heller ingen memns alene dette er helt ubestridelig. Det vil da, som synliggjort i det

8 Annen avd. sak nr ovenforstående, være egnet til å oppfattes som et varemerke og angi en kommersiell opprinnelse. Vi ber på dette grunnlag om at annen avdeling opphever første avdelings avgjørelse og at merket fremmes for registrering." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 27. mai 2011, innen fakturafristens utløp. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 15. april Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 17. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Uttalelse fra Første avdeling: Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Forstavelsen omni- brukes i visse engelske ord. Mest kjent er trolig ordet omnibus, som betyr rutebil eller buss. Forstavelsen brukes ikke på norsk.

9 Annen avd. sak nr Etter Annen avdeling oppfatning kan det ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil tillegge OMNI en beskrivende betydning når ordet benyttes i forbindelse med betalingskort, finansvirksomhet mv. Det kan kanskje ikke utelukkes at den mer språkkyndige delen av omsetningskretsen kjenner betydningen av forstavelsen omni-, men selv for denne delen av omsetningskretsen vil merket OMNI snarere oppfattes som suggestivt enn som beskrivende. Når dette legges til grunn, kan varemerket ikke nektes registrert under henvisning til varemerkelovens 14 første eller annet ledd. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å oppheve, og saken å sende tilbake til Første avdeling for registrering av merket. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake for registrering av varemerket. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer