PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mars 2011, hvorved innkommet søknad om registrering av ordmerket EASY FUEL som varemerke ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. mars 2007, med følgende varefortegnelse: Klasse 12: Motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 12, og således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. * * * Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merket består av de to engelske ordene EASY og FUEL. Som adjektiv og adverb kan merkeelementet EASY oversettes til blant annet "lett", "enkel", "lettvint" og ukomplisert, jf. oppslag på Oppslag i samme ordbok oversetter merkeelementet FUEL som substantiv til "brensel", "brennstoff", "drivstoff", og som verb "å forsyne med brensel/drivstoff", "fylle bensin", ta inn drivstoff, tanke. Sammensetningen vil på norsk bli oppfattet som "lettvint/lett/ukomplisert å fylle bensin". Sakens problemstilling er om det søkte merket EASY FUEL skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer eller tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene eller tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil i klasse 12, vil være både næringsdrivende og private forbrukere, og anses ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er særpreget, da det er suggestivt og en leksikalsk oppfinnelse uten noe konkret betydningsinnhold. Det sentrale spørsmålet i saken er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter det søkte merket EASY FUEL. Fullmektigen bestrider ikke oversettelsen av de to ordene hver for seg, men hevder at EASY FUEL betyr enkel/lett brennstoff. Det anføres videre at den riktige oversettelsen av uttrykkene som Patentstyret har lagt til grunn under saksbehandlingen er to fuel easily eller easy fuelling. Det hevdes derfor å foreligge en semantisk og grammatikalsk uriktighet, og at dette vil være kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Patentstyret er ikke enig at enkel/lett brennstoff er den eneste mulige betydningen av merket. Som det fremgår av oppslagene i ordbøkene, er merkedelen FUEL også et verb. Som verb er ikke oversettelsen brennstoff, her vil én mulig oversettelse være det å fylle bensin. I vår vurdering av om det søkte merket er særpreget, er det denne betydningen som legges til grunn, da vi anser at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet FUEL på denne måten. I denne sammenheng skal det fra vår side bemerkes at vi vurderer det søkte merket sett hen til den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket. Vi er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, som ikke har engelsk som morsmål, ikke vil se de samme språklige nyansene som den engelske. Her som ellers må avviket fra det som oppfattes som tradisjonell språkføring i omsetningskretsen, være så tydelig at gjennomsnittsforbrukeren straks oppfatter at det dreier seg om en angivelse av kommersiell opprinnelse og ikke som en generisk betegnelse. Se også til dette Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 5479, hvor det blant annet uttales: Det

3 Annen avd. sak nr spiller ingen rolle om varebeskrivelsen ikke er på korrekt engelsk, når ukorrektheten består i at de engelske ordene er sammenstilt i samsvar med vanlige norske språknormer. Patentstyrets første avdeling er derfor av den oppfatning at dersom det skulle være tilfelle at merket på engelsk er semantisk og grammatikalsk uriktig, så får ikke dette avgjørende betydning, da merkets beskrivende betydningsinnhold tydelig fremgår av de to engelske ordene. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte EASY i betydningen lett/lettvint/ukomplisert og FUEL som det å fylle bensin. Når den norske gjennomsnittsforbrukeren møter disse to vanlige engelske ordene, vil ikke han eller hun analysere om de er sammenstilt grammatisk korrekt, men direkte oppfatte de to ordene som beskrivende slik at uttrykket som helhet også vil oppfattes som beskrivende. På denne bakgrunn legger Patentstyret til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det søkte merket som "lettvint/lett/ukomplisert å fylle bensin". For motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil vil EASY FUEL etter vårt syn være egnet til å oppfattes som at motorkjøretøyet er laget slik at det er lettvint/lett/ukomplisert å fylle bensin på, eller at delene og tilbehøret er laget slik at disse gjør det lett å fylle bensin på motorkjøretøyet. Etterfylling av drivstoff for eksempel på en personbil er vesentlig for at den i det hele tatt skal kunne gå, og for delene og tilbehøret angir det at disse på en eller annen måte forenkler etterfyllingen av drivstoffet på motorkjøretøyet. EASY FUEL angir således en egenskap og kvalitet ved de aktuelle varene i klasse 12. Patentstyret ser at fullmektigens henvisning til EU-rettens avgjørelse i T-87/00, Easybank, kan anses som parallell med merket i denne saken. Når vi likevel ikke velger å legge avgjørende vekt på resultatet i Easybank-avgjørelsen, er dette fordi vi ikke kan se at den gir uttrykk for praksisen som er lagt til grunn av EU-domstolen. Vi er av den oppfatning at skillet som ble trukket mellom den tjenesteytende virksomhet og de enkelte tjenestene som ytes i avgjørelsen, bryter med etablert praksis. Et sammenfallende syn er lagt til grunn av Are Stenvik i en artikkel i Nytt i privatretten nr. 2/2001. Det er ikke grunn til å endre norsk praksis på dette punkt før det eventuelt er blitt bekreftet av EU-domstolen. Som fullmektigen skriver, er suggestive merker, registrerbare. I denne konkrete saken er vi derimot ikke enig i fullmektigens vurdering av at det søkte merket er suggestivt. Til fullmektigens anførsel om at det søkte merket er vel så distinktivt som GOD MORGEN samt fullmektigens henvisning til uttalelsene i God Morgon-avgjørelsen og Superlek-avgjørelsen, vil vi bemerke at EU-domstolen i senere avgjørelser har gitt uttrykk for at kravet til særpreg er noe strengere enn det som kom til uttrykk i Baby-Dry saken, som nettopp ble tolket av Høyesterett i God Morgon-avgjørelsen. Det blir videre hevdet at EASY FUEL på samme måte som BABY-DRY og SUPERLEK er en leksikalsk oppfinnelse uten noe konkret betydningsinnhold. Vi viser i denne sammenheng til EU-domstolens avgjørelser i sak C-363/99 Postkantoor og sak C-265/00 Biomild. I Biomild premiss 41 ble det fastslått at et sammensatt merke kun er distinktivt dersom det er et merkbart avvik mellom det sammensatte ordet og de to ordene det er sammensatt av, a perceptible difference. Normen any perceptible difference, som ble benyttet i Baby-Dry saken, se premiss 40, presiseres i Biomild til å bety because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed.

4 Annen avd. sak nr Vi kan etter dette ikke se at de to merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter, slik det blir hevdet fra fullmektigens side. Sammensetningen av ordene EASY og FUEL fremstår ikke som uvanlig, og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EU-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetninger av beskrivende ord og utrykk skal vurderes, jf. blant annet C-265/00, Biomild og C-363/99, Postkantoor. Vi viser til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket EASY FUEL. Det ville være uheldig å belegge dette beskrivende ordet med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Når det gjelder henvisningen til T-260/03, Celltech, skal det bemerkes at EU-retten her diskuterte kravet til begrunnelse for at omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte merker som beskrivende. Vi kan ikke se at det søkte merket er spesielt likt CELLTECH i så måte, da det ikke ligger en vitenskapelig definisjon bak uttrykket EASY FUEL slik som EUretten etterlyste fra de tidligere instansene med hensyn til CELLTECH i betydningen cellular technology. I motsetning til begrunnelsen som Appellkammeret kom med, har Patentstyret kommet med tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor EASY FUEL må nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. I denne forbindelse skal det også bemerkes at vurderingen av om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende skal foretas konkret og i relasjon til de varer merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer vil oppfatte det. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for de nevnte varene i klasse 12, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merkets beskrivende meningsinnhold er så nært knyttet til de nevnte varer, at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en rent beskrivende opplysning om varen. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generisk betegnelse. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Fullmektigen har vist til at det finnes en rekke merker inneholdende ordene EASY og/eller FUEL, og internasjonal registrering nr , ordmerket HFI High Pressure Fuel Injection blir trukket fram som eksempel for et merke som er gitt vern i klasse 12. Vi opplyser om at dette merket ble gitt vern i 1999, og at det var merkeelementet HFI som ble ansett for å være det bærende elementet i merket. Vi kan derfor ikke se at henvisningen har direkte betydning og paralleller til merket i nærværende sak. Fullmektigen fremhever videre at EASY FUEL er registrert som varemerke i en rekke land i Europa, som EU, Tyskland, Sveits, samt i USA, Canada og i Tyrkia. Når det gjelder fullmektigens oppfatning om at det ikke kan foreligge noe grunnlag for å hevde språklige eller saklige grunner for at ordene skulle oppfattes på noen særskilt måte i Norge, viser vi til vår tidligere drøfting ovenfor. Språkforståelsen kan varier fra land til land, her fordi

5 Annen avd. sak nr gjennomsnittsforbrukeren i Norge ikke ser de samme språklige nyansene som den engelske. Patentstyret vurderer alle merker sett hen til den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, og det er på denne bakgrunn vi har kommet til dette resultatet i denne saken. I denne konkrete saken finner vi ikke å kunne tiltre den vurdering som er foretatt i de andre landene det søkte merket har blitt registrert i. Patentstyret har redegjort for hvorfor merket anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over. Vi kan imidlertid ikke gi noen forklaring på hvorfor merket er vurdert annerledes i de andre landene. Hvis merket er blitt registrert uten forutgående uttalelse vil det normalt ikke foreligge noen begrunnelse for vurderingen. Hvis det skulle foreligge uttalelser om merkets registrerbarhet, så har ikke fullmektigen fremlagt dokumentasjon for dette. Det faktum at merket er registrert gir lite informasjon om bakgrunnen for beslutningen. Patentstyret har derfor ikke grunnlag for å gi en forklaring på hvorfor merket er blitt vurdert forskjellig. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan videre ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket EASY FUEL er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 12 og anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 18. april I klagen uttaler søkers fullmektig følgende: "Vi viser til ovennevnte norske varemerkesøknad og til 1. avdelings avgjørelse av 11. mars På vegne av Ford Motor Company, One American Road, Dearborn, Michigan 48126, Dearborn, USA klages saken inn for Annen Avdeling, og det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt det søkte merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 12 jf. vml 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Vi skal vise til våre tidligere inngitte anførsler og dokumentasjon, og skal i tillegg fremlegge ytterligere dokumentasjon i saken som viser merkets aksept i ytterligere jurisdiksjoner siden vår siste besvarelse. Vi vil også knytte noen kommentarer til Patentstyrets avgjørelse av 11. mars Merkets beskrivende karakter / manglende distinktivitet I sin innledende behandling av søknadene hevdet Patentstyret at det søkte merket måtte anses beskrivende og at det manglet det nødvendige særpreg etter loven. Etter en fornyet vurdering

6 Annen avd. sak nr frafalt siden Patentstyret sin henvisning til at merket var beskrivende, under følgende kommentarer i uttalelse av 8. januar 2008: Vår henvisning til varemerkeloven 13 første ledd, andre punktum, om at det søkte merket EASY FUEL vil være beskrivende for kjøretøy og deler og tilbehør dertil frafalles imidlertid som registreringshindring, da vi etter en fornyet vurdering finner at EASY FUEL ikke er beskrivende for selve kjøretøyet og delene dertil. Patentstyret har ved sin avgjørelse av 11. mars 2011 nok en gang endret oppfatning med hensyn til merkets beskrivende karakter, og har i sin avgjørelse konkludert med at merket likevel er beskrivende for de sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og at det derfor ikke kan registreres i Norge. Patentstyret har således endret mening i denne saken to ganger, hvilket med all tydelighet viser at dette er en tvilssak. Når det gjelder betydningen av ordene EASY FUEL er vi er inneforstått med at fuel som verb kan bety "å fylle bensin" eller "å ta inn drivstoff. Easy betyr som kjent "enkel" eller "lett". En direkte og korrekt oversettelse til norsk lar seg imidlertid ikke gjøre, da man ender opp med varianter som er direkte feil grammatikalsk sett og som heller ikke er vanlige ordkombinasjoner. Patentstyret har henvist til Annen avdelings avgjørelse nr der det uttales at det ikke spiller noen rolle om varebeskrivelsen "ikke er på korrekt engelsk,...når ukorrektheten består i at de engelske ordene er sammenstilt i samsvar med vanlige norske språknormer". Det er vår påstand at når ordene ikke lar seg oversette til et korrekt norsk begrep eller ordsammensetning vil sammenstillingen av de to ordene EASY og FUEL ikke være i samsvar med vanlige norske språknormer. Vi kan heller ikke se at Patentstyret har dokumentert noe annet. Patentstyret hevder at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som ikke har engelsk som morsmål, ikke vil se de samme språklige nyansene som den engelske. Patentstyret tillegger altså den norske gjennomsnittsforbrukerens engelskkunnskaper som ligger betydelig under det som er tilfellet for gjennomsnittsforbrukeren i en rekke andre land, som for eksempel Argentina, Colombia, OHIM (det vil si 24 forskjellige medlemsspråk i tillegg til engelsk), Ecuador, Tyskland, Korea, Kuwait, Paraguay, Peru, Filippinene, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Taiwan, Tyrkia, Venezuela, som heller ikke har engelsk som morsmål. Se i denne sammenheng våre kommentarer nedenfor under "Aksept i andre jurisdiksjoner". Vi er av den oppfatning at Patentstyret undervurderer den norske gjennomsnittsforbrukerens evne til å oppfatte nyanser i det engelske språket. Avviket mellom det søkte merket og den grammatikalsk korrekte fremstillingen er etter vårt syn såpass klar at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte denne. Det skal også understrekes at merket ikke er søkt registrert for systemer eller innretninger som gjør det lett å ta inn drivstoff. Merket er søkt registrert for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil. Kombinasjonen av den grammatikalsk feilaktige sammensetningen av de to ordene EASY og FUEL vil, når de brukes på motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil, ikke kunne anses beskrivende. At merket henspiller på mulige egenskaper ved de aktuelle varene kan heller ikke være avgjørende for Patentstyret, da søker har krav på at merket fremmes til registrering så lenge nektelsesvilkårene i varemerkeloven 14 ikke kan anses oppfylt. Patentstyret kan ikke kreve at et varemerke som søkes beskyttet innehar originalitet, og varemerker som består av ord eller uttrykk som avviker fra den vanlige måten å omtale de aktuelle varene eller tjenestene på må derfor aksepteres til registrering, jf. prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken og SUPERLEK-saken.

7 Annen avd. sak nr Dette fremgår også av Patentstyrets egen praksis. Det er akseptert en rekke ordmerker som kan sammenlignes med EASY FUEL hva gjelder sammensetningen av to suggestive ord, nemlig følgende: EASY SUN - reg. nr klasse 9 (solskjermingsprodukter). EASY GROW - reg. nr klasse 12, 20, 25 (sikkerhetsprodukter, klær og tilbehør til barn). EASY CAMP - reg. nr klasse 18, 24, 25, 28 (tilbehør til camping). EASY PAVE - reg. nr klasse 6, 9, 19 (byggematerialer, skilt og silplater med og uten festemekanismer). BIG EASY - reg. nr klasse 43 (restauranttjenester mm). EASY PEEL - reg. nr klasse 29, 30 (matvarer, bl.a. frukt). EASY GO - reg. nr klasse 9 (elektriske og elektroniske innretninger for åpning av dører for kjøretøy). EASY DRINK - reg. nr klasse 6, 16, 20, 21, 29, 30, 32 (bl.a. forseglingskapsler, innpakningsmaterialer, flaskekorker, flasker, og drikkevarer). EASY PORT - reg. nr klasse 10 (medisinsk utstyr). EASY EDGE - reg. nr klasse 19 (bygningsmaterialer, skillevegger, dekkplater mm). FRESH AND EASY - reg. nr klasse 31 (kattesand). De ovennevnte merker består alle av elementet EASY i kombinasjon med et annet element som sammensatt må anses suggestivt for de angjeldende varer. Vi kan ikke se at EASY FUEL for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil skulle stille seg i noe annet lys enn de ovennevnte merker. Det er heller ikke noe som tyder på at avviket mellom fra det som må oppfattes som tradisjonell språkføring i omsetningskretsen er noe tydeligere for de ovennevnte merker enn hva som er tilfellet for EASY FUEL. Videre skal det påpekes at flere av de ovennevnte registreringene er akseptert etter at den nevnte Annen avdelingsavgjørelsen (nr. 5479) ble fattet, så vi kan ikke se at prinsippet er fulgt opp av Patentstyret gjennom etterfølgende praksis. All den tid EASY FUEL ikke står i et beskrivende forhold til de utpekte varer kan Patentstyret heller ikke høres med at merket ikke er egnet til å oppfattes som et varemerke. Som nevnt er vi overbevist om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de grammatikalske nyansene og således oppfatte ordene som et varenavn, en produsents signatur, en garanti for kommersiell opprinnelse, kort sagt; et varemerke. Merket er, som vist nedenfor, funnet å kunne fungere som varemerke i 20 ulike jurisdiksjoner bestående av forbrukere med både bedre, antatt samme eller dårligere engelskkunnskaper som den norske gjennomsnittsforbrukeren. Friholdelsesbehov

8 Annen avd. sak nr Vi kan ikke se at det skal foreligge noe friholdelsesbehov for EASY FUEL for bruk på motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil. Patentstyret har tydeligvis heller ikke ansett at det foreligger friholdelsesbehov for ord som for eksempel EASY SUN, EASY GROW, EASY GO eller EASY DRINK og vi kan ikke se at det søkte merket skulle stille seg i noe annet lys enn de ovennevnte merker. Aksept i andre jurisdiksjoner Som tidligere dokumentert er EASY FUEL vurdert og funnet registrerbart i en rekke andre jurisdiksjoner. Patentstyret henviser gjerne til at det skal foretas et lovbundet skjønn og at enkeltavgjørelser ikke kan tas til inntekt for merkets registrerbarhet, særlig når man ikke kjenner til bakgrunnen for aksepten av merket. Vi skal i denne sammenheng fremlegge en erklæring signert av søker, der det med all tydelighet fremgår at merket er vurdert og funnet registrerbart i følgende jurisdiksjoner: Argentina,, Australia, Canada, Colombia, OHIM, Ecuador, Tyskland, Korea, Kuwait, Paraguay, Peru, Filippinene, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Taiwan, Tyrkia, USA, Venezuela. Vi vedlegger også kopi av registreringsbevis e.l. for de nevnte land. Det fremgår også av vedlagte erklæring at merkene er søkt for de samme varer som i nærværende sak, samt at ingen av de nevnte lands registreringsmyndigheter hadde innsigelser mot merkets registrerbarhet. Ingen av de ovennevnte lands registreringsmyndigheter hadde altså innvendinger mot merkets registrerbarhet og ingen av merkene har således blitt registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Vi er naturligvis kjent med at Patentstyret ikke føler seg bundet av OHIMs avgjørelser i enkeltsaker. Det er fra Patentstyrets side anført at når et merke er gått til registrering uten forutgående nektelse, finnes det ingen grunner for avgjørelsen, og den kan derfor ikke tillegges vekt. Dette kan åpenbart ikke være et gyldig argument. Systemet er det samme i OHIM som i Patentstyret, nemlig at innkommende søknader vurderes fortløpende, og de merkene som det ikke hefter tvil ved, registreres ute noe mer om og men. Dette betyr jo i praksis at det er ansett som utvilsomt at et gitt merke er registrerbart, og det burde derfor tillegges betydelig vekt. Dessuten, hvis man skulle følge Patentstyrets logikk i denne sammenhengen, måtte man jo se bort fra alle tidligere registrerte merker som aldri har vært nektet for å fastlegge gjeldende administrativ praksis. Dette er åpenbart helt uholdbart for alle brukere av systemet. Det synes at Patentstyret har lagt til grunn en høyere terskel for distinktivitet enn det de nevnte 20 jurisdiksjoner har gjort ved vurderingen av det eksakt samme merket. Det må være på det rene at ulikt resultat bør ha saklig grunn basert på nasjonale forskjeller i språk, forestillingsbilde og lignende, hvilket ikke kan ses å gjøre seg gjeldende i nærværende sak. De nevnte jurisdiksjoner består både av land med engelsk som offisielt språk samt land med sammenlignbart eller antatt dårligere engelskkunnskaper enn hva som er tilfelle i Norge. Vi er av den oppfatning at aksepten av EASY FUEL i disse 20 jurisdiksjonene må sees på som en massiv aksept som gjenspeiler distinktivitetsnivået i Europa og verden ellers, og ikke bare enkeltstående avgjørelser og vi skal be Patentstyret vektlegge disse registreringene ved fornyet vurdering av søknaden, særlig sett hen til det faktum at Patentstyret selv har vært i tvil ved vurderingen av saken og endog har endret mening to ganger under søknadsbehandlingen.

9 Annen avd. sak nr Oppsummering Sammenstillingen av ordene EASY og FUEL er grammatikalsk ukorrekt både på engelsk og norsk. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil, slik det er lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren i en lang rekke andre ikke-engelsktalende land vil, oppfatte de språklige nyansene og oppfatte ordene som et varenavn, en produsents signatur, en garanti for kommersiell opprinnelse, kort sagt; et varemerke. Selv om merket må anses suggestivt for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil, kan det ikke anses beskrivende for disse varene. Patentstyrets egen registreringspraksis for sammenlignbare merker viser også at en slik forståelse må være korrekt. Når merket ikke er beskrivende kan det heller ikke foreligge et friholdelsesbehov for ordene, hvilket også synes å være i tråd med Patentstyrets egen praksis jf. våre kommentarer ovenfor. Patentstyret har selv vært i tvil ved vurderingen av det søkte merket, og vi skal således be om at det legges avgjørende vekt på den massive, uforbeholdne aksepten av merket i andre jurisdiksjoner. Patentstyrets Annen avdeling bes under henvisning til det tidligere og det ovenfor anførte, oppheve Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 11. mars 2011 og beslutte det anmeldte merke registrert." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. mai Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. 51 annet ledd første punktum, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 18. april Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 11. mars I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum."

10 Annen avd. sak nr Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Den distinktivitetsnormen som Første avdeling har lagt til grunn, er i godt samsvar med etablert praksis, jf. f.eks. PS EASY ENTRY. Klagen bringer ikke nye momenter eller opplysninger av betydning, og saken står derfor i vesentlig samme stilling som for Første avdeling. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Søker: Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8163 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr. 200904437 Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer