PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mars 2011, hvorved innkommet søknad om registrering av ordmerket EASY FUEL som varemerke ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. mars 2007, med følgende varefortegnelse: Klasse 12: Motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 12, og således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. * * * Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merket består av de to engelske ordene EASY og FUEL. Som adjektiv og adverb kan merkeelementet EASY oversettes til blant annet "lett", "enkel", "lettvint" og ukomplisert, jf. oppslag på Oppslag i samme ordbok oversetter merkeelementet FUEL som substantiv til "brensel", "brennstoff", "drivstoff", og som verb "å forsyne med brensel/drivstoff", "fylle bensin", ta inn drivstoff, tanke. Sammensetningen vil på norsk bli oppfattet som "lettvint/lett/ukomplisert å fylle bensin". Sakens problemstilling er om det søkte merket EASY FUEL skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer eller tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene eller tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil i klasse 12, vil være både næringsdrivende og private forbrukere, og anses ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er særpreget, da det er suggestivt og en leksikalsk oppfinnelse uten noe konkret betydningsinnhold. Det sentrale spørsmålet i saken er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter det søkte merket EASY FUEL. Fullmektigen bestrider ikke oversettelsen av de to ordene hver for seg, men hevder at EASY FUEL betyr enkel/lett brennstoff. Det anføres videre at den riktige oversettelsen av uttrykkene som Patentstyret har lagt til grunn under saksbehandlingen er to fuel easily eller easy fuelling. Det hevdes derfor å foreligge en semantisk og grammatikalsk uriktighet, og at dette vil være kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Patentstyret er ikke enig at enkel/lett brennstoff er den eneste mulige betydningen av merket. Som det fremgår av oppslagene i ordbøkene, er merkedelen FUEL også et verb. Som verb er ikke oversettelsen brennstoff, her vil én mulig oversettelse være det å fylle bensin. I vår vurdering av om det søkte merket er særpreget, er det denne betydningen som legges til grunn, da vi anser at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet FUEL på denne måten. I denne sammenheng skal det fra vår side bemerkes at vi vurderer det søkte merket sett hen til den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket. Vi er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, som ikke har engelsk som morsmål, ikke vil se de samme språklige nyansene som den engelske. Her som ellers må avviket fra det som oppfattes som tradisjonell språkføring i omsetningskretsen, være så tydelig at gjennomsnittsforbrukeren straks oppfatter at det dreier seg om en angivelse av kommersiell opprinnelse og ikke som en generisk betegnelse. Se også til dette Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 5479, hvor det blant annet uttales: Det

3 Annen avd. sak nr spiller ingen rolle om varebeskrivelsen ikke er på korrekt engelsk, når ukorrektheten består i at de engelske ordene er sammenstilt i samsvar med vanlige norske språknormer. Patentstyrets første avdeling er derfor av den oppfatning at dersom det skulle være tilfelle at merket på engelsk er semantisk og grammatikalsk uriktig, så får ikke dette avgjørende betydning, da merkets beskrivende betydningsinnhold tydelig fremgår av de to engelske ordene. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte EASY i betydningen lett/lettvint/ukomplisert og FUEL som det å fylle bensin. Når den norske gjennomsnittsforbrukeren møter disse to vanlige engelske ordene, vil ikke han eller hun analysere om de er sammenstilt grammatisk korrekt, men direkte oppfatte de to ordene som beskrivende slik at uttrykket som helhet også vil oppfattes som beskrivende. På denne bakgrunn legger Patentstyret til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det søkte merket som "lettvint/lett/ukomplisert å fylle bensin". For motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil vil EASY FUEL etter vårt syn være egnet til å oppfattes som at motorkjøretøyet er laget slik at det er lettvint/lett/ukomplisert å fylle bensin på, eller at delene og tilbehøret er laget slik at disse gjør det lett å fylle bensin på motorkjøretøyet. Etterfylling av drivstoff for eksempel på en personbil er vesentlig for at den i det hele tatt skal kunne gå, og for delene og tilbehøret angir det at disse på en eller annen måte forenkler etterfyllingen av drivstoffet på motorkjøretøyet. EASY FUEL angir således en egenskap og kvalitet ved de aktuelle varene i klasse 12. Patentstyret ser at fullmektigens henvisning til EU-rettens avgjørelse i T-87/00, Easybank, kan anses som parallell med merket i denne saken. Når vi likevel ikke velger å legge avgjørende vekt på resultatet i Easybank-avgjørelsen, er dette fordi vi ikke kan se at den gir uttrykk for praksisen som er lagt til grunn av EU-domstolen. Vi er av den oppfatning at skillet som ble trukket mellom den tjenesteytende virksomhet og de enkelte tjenestene som ytes i avgjørelsen, bryter med etablert praksis. Et sammenfallende syn er lagt til grunn av Are Stenvik i en artikkel i Nytt i privatretten nr. 2/2001. Det er ikke grunn til å endre norsk praksis på dette punkt før det eventuelt er blitt bekreftet av EU-domstolen. Som fullmektigen skriver, er suggestive merker, registrerbare. I denne konkrete saken er vi derimot ikke enig i fullmektigens vurdering av at det søkte merket er suggestivt. Til fullmektigens anførsel om at det søkte merket er vel så distinktivt som GOD MORGEN samt fullmektigens henvisning til uttalelsene i God Morgon-avgjørelsen og Superlek-avgjørelsen, vil vi bemerke at EU-domstolen i senere avgjørelser har gitt uttrykk for at kravet til særpreg er noe strengere enn det som kom til uttrykk i Baby-Dry saken, som nettopp ble tolket av Høyesterett i God Morgon-avgjørelsen. Det blir videre hevdet at EASY FUEL på samme måte som BABY-DRY og SUPERLEK er en leksikalsk oppfinnelse uten noe konkret betydningsinnhold. Vi viser i denne sammenheng til EU-domstolens avgjørelser i sak C-363/99 Postkantoor og sak C-265/00 Biomild. I Biomild premiss 41 ble det fastslått at et sammensatt merke kun er distinktivt dersom det er et merkbart avvik mellom det sammensatte ordet og de to ordene det er sammensatt av, a perceptible difference. Normen any perceptible difference, som ble benyttet i Baby-Dry saken, se premiss 40, presiseres i Biomild til å bety because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed.

4 Annen avd. sak nr Vi kan etter dette ikke se at de to merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter, slik det blir hevdet fra fullmektigens side. Sammensetningen av ordene EASY og FUEL fremstår ikke som uvanlig, og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EU-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetninger av beskrivende ord og utrykk skal vurderes, jf. blant annet C-265/00, Biomild og C-363/99, Postkantoor. Vi viser til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for det søkte merket EASY FUEL. Det ville være uheldig å belegge dette beskrivende ordet med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Når det gjelder henvisningen til T-260/03, Celltech, skal det bemerkes at EU-retten her diskuterte kravet til begrunnelse for at omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte merker som beskrivende. Vi kan ikke se at det søkte merket er spesielt likt CELLTECH i så måte, da det ikke ligger en vitenskapelig definisjon bak uttrykket EASY FUEL slik som EUretten etterlyste fra de tidligere instansene med hensyn til CELLTECH i betydningen cellular technology. I motsetning til begrunnelsen som Appellkammeret kom med, har Patentstyret kommet med tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor EASY FUEL må nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. I denne forbindelse skal det også bemerkes at vurderingen av om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende skal foretas konkret og i relasjon til de varer merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer vil oppfatte det. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for de nevnte varene i klasse 12, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merkets beskrivende meningsinnhold er så nært knyttet til de nevnte varer, at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en rent beskrivende opplysning om varen. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generisk betegnelse. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Fullmektigen har vist til at det finnes en rekke merker inneholdende ordene EASY og/eller FUEL, og internasjonal registrering nr , ordmerket HFI High Pressure Fuel Injection blir trukket fram som eksempel for et merke som er gitt vern i klasse 12. Vi opplyser om at dette merket ble gitt vern i 1999, og at det var merkeelementet HFI som ble ansett for å være det bærende elementet i merket. Vi kan derfor ikke se at henvisningen har direkte betydning og paralleller til merket i nærværende sak. Fullmektigen fremhever videre at EASY FUEL er registrert som varemerke i en rekke land i Europa, som EU, Tyskland, Sveits, samt i USA, Canada og i Tyrkia. Når det gjelder fullmektigens oppfatning om at det ikke kan foreligge noe grunnlag for å hevde språklige eller saklige grunner for at ordene skulle oppfattes på noen særskilt måte i Norge, viser vi til vår tidligere drøfting ovenfor. Språkforståelsen kan varier fra land til land, her fordi

5 Annen avd. sak nr gjennomsnittsforbrukeren i Norge ikke ser de samme språklige nyansene som den engelske. Patentstyret vurderer alle merker sett hen til den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, og det er på denne bakgrunn vi har kommet til dette resultatet i denne saken. I denne konkrete saken finner vi ikke å kunne tiltre den vurdering som er foretatt i de andre landene det søkte merket har blitt registrert i. Patentstyret har redegjort for hvorfor merket anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over. Vi kan imidlertid ikke gi noen forklaring på hvorfor merket er vurdert annerledes i de andre landene. Hvis merket er blitt registrert uten forutgående uttalelse vil det normalt ikke foreligge noen begrunnelse for vurderingen. Hvis det skulle foreligge uttalelser om merkets registrerbarhet, så har ikke fullmektigen fremlagt dokumentasjon for dette. Det faktum at merket er registrert gir lite informasjon om bakgrunnen for beslutningen. Patentstyret har derfor ikke grunnlag for å gi en forklaring på hvorfor merket er blitt vurdert forskjellig. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan videre ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket EASY FUEL er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 12 og anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 18. april I klagen uttaler søkers fullmektig følgende: "Vi viser til ovennevnte norske varemerkesøknad og til 1. avdelings avgjørelse av 11. mars På vegne av Ford Motor Company, One American Road, Dearborn, Michigan 48126, Dearborn, USA klages saken inn for Annen Avdeling, og det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt det søkte merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 12 jf. vml 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Vi skal vise til våre tidligere inngitte anførsler og dokumentasjon, og skal i tillegg fremlegge ytterligere dokumentasjon i saken som viser merkets aksept i ytterligere jurisdiksjoner siden vår siste besvarelse. Vi vil også knytte noen kommentarer til Patentstyrets avgjørelse av 11. mars Merkets beskrivende karakter / manglende distinktivitet I sin innledende behandling av søknadene hevdet Patentstyret at det søkte merket måtte anses beskrivende og at det manglet det nødvendige særpreg etter loven. Etter en fornyet vurdering

6 Annen avd. sak nr frafalt siden Patentstyret sin henvisning til at merket var beskrivende, under følgende kommentarer i uttalelse av 8. januar 2008: Vår henvisning til varemerkeloven 13 første ledd, andre punktum, om at det søkte merket EASY FUEL vil være beskrivende for kjøretøy og deler og tilbehør dertil frafalles imidlertid som registreringshindring, da vi etter en fornyet vurdering finner at EASY FUEL ikke er beskrivende for selve kjøretøyet og delene dertil. Patentstyret har ved sin avgjørelse av 11. mars 2011 nok en gang endret oppfatning med hensyn til merkets beskrivende karakter, og har i sin avgjørelse konkludert med at merket likevel er beskrivende for de sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og at det derfor ikke kan registreres i Norge. Patentstyret har således endret mening i denne saken to ganger, hvilket med all tydelighet viser at dette er en tvilssak. Når det gjelder betydningen av ordene EASY FUEL er vi er inneforstått med at fuel som verb kan bety "å fylle bensin" eller "å ta inn drivstoff. Easy betyr som kjent "enkel" eller "lett". En direkte og korrekt oversettelse til norsk lar seg imidlertid ikke gjøre, da man ender opp med varianter som er direkte feil grammatikalsk sett og som heller ikke er vanlige ordkombinasjoner. Patentstyret har henvist til Annen avdelings avgjørelse nr der det uttales at det ikke spiller noen rolle om varebeskrivelsen "ikke er på korrekt engelsk,...når ukorrektheten består i at de engelske ordene er sammenstilt i samsvar med vanlige norske språknormer". Det er vår påstand at når ordene ikke lar seg oversette til et korrekt norsk begrep eller ordsammensetning vil sammenstillingen av de to ordene EASY og FUEL ikke være i samsvar med vanlige norske språknormer. Vi kan heller ikke se at Patentstyret har dokumentert noe annet. Patentstyret hevder at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som ikke har engelsk som morsmål, ikke vil se de samme språklige nyansene som den engelske. Patentstyret tillegger altså den norske gjennomsnittsforbrukerens engelskkunnskaper som ligger betydelig under det som er tilfellet for gjennomsnittsforbrukeren i en rekke andre land, som for eksempel Argentina, Colombia, OHIM (det vil si 24 forskjellige medlemsspråk i tillegg til engelsk), Ecuador, Tyskland, Korea, Kuwait, Paraguay, Peru, Filippinene, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Taiwan, Tyrkia, Venezuela, som heller ikke har engelsk som morsmål. Se i denne sammenheng våre kommentarer nedenfor under "Aksept i andre jurisdiksjoner". Vi er av den oppfatning at Patentstyret undervurderer den norske gjennomsnittsforbrukerens evne til å oppfatte nyanser i det engelske språket. Avviket mellom det søkte merket og den grammatikalsk korrekte fremstillingen er etter vårt syn såpass klar at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte denne. Det skal også understrekes at merket ikke er søkt registrert for systemer eller innretninger som gjør det lett å ta inn drivstoff. Merket er søkt registrert for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil. Kombinasjonen av den grammatikalsk feilaktige sammensetningen av de to ordene EASY og FUEL vil, når de brukes på motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil, ikke kunne anses beskrivende. At merket henspiller på mulige egenskaper ved de aktuelle varene kan heller ikke være avgjørende for Patentstyret, da søker har krav på at merket fremmes til registrering så lenge nektelsesvilkårene i varemerkeloven 14 ikke kan anses oppfylt. Patentstyret kan ikke kreve at et varemerke som søkes beskyttet innehar originalitet, og varemerker som består av ord eller uttrykk som avviker fra den vanlige måten å omtale de aktuelle varene eller tjenestene på må derfor aksepteres til registrering, jf. prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken og SUPERLEK-saken.

7 Annen avd. sak nr Dette fremgår også av Patentstyrets egen praksis. Det er akseptert en rekke ordmerker som kan sammenlignes med EASY FUEL hva gjelder sammensetningen av to suggestive ord, nemlig følgende: EASY SUN - reg. nr klasse 9 (solskjermingsprodukter). EASY GROW - reg. nr klasse 12, 20, 25 (sikkerhetsprodukter, klær og tilbehør til barn). EASY CAMP - reg. nr klasse 18, 24, 25, 28 (tilbehør til camping). EASY PAVE - reg. nr klasse 6, 9, 19 (byggematerialer, skilt og silplater med og uten festemekanismer). BIG EASY - reg. nr klasse 43 (restauranttjenester mm). EASY PEEL - reg. nr klasse 29, 30 (matvarer, bl.a. frukt). EASY GO - reg. nr klasse 9 (elektriske og elektroniske innretninger for åpning av dører for kjøretøy). EASY DRINK - reg. nr klasse 6, 16, 20, 21, 29, 30, 32 (bl.a. forseglingskapsler, innpakningsmaterialer, flaskekorker, flasker, og drikkevarer). EASY PORT - reg. nr klasse 10 (medisinsk utstyr). EASY EDGE - reg. nr klasse 19 (bygningsmaterialer, skillevegger, dekkplater mm). FRESH AND EASY - reg. nr klasse 31 (kattesand). De ovennevnte merker består alle av elementet EASY i kombinasjon med et annet element som sammensatt må anses suggestivt for de angjeldende varer. Vi kan ikke se at EASY FUEL for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil skulle stille seg i noe annet lys enn de ovennevnte merker. Det er heller ikke noe som tyder på at avviket mellom fra det som må oppfattes som tradisjonell språkføring i omsetningskretsen er noe tydeligere for de ovennevnte merker enn hva som er tilfellet for EASY FUEL. Videre skal det påpekes at flere av de ovennevnte registreringene er akseptert etter at den nevnte Annen avdelingsavgjørelsen (nr. 5479) ble fattet, så vi kan ikke se at prinsippet er fulgt opp av Patentstyret gjennom etterfølgende praksis. All den tid EASY FUEL ikke står i et beskrivende forhold til de utpekte varer kan Patentstyret heller ikke høres med at merket ikke er egnet til å oppfattes som et varemerke. Som nevnt er vi overbevist om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de grammatikalske nyansene og således oppfatte ordene som et varenavn, en produsents signatur, en garanti for kommersiell opprinnelse, kort sagt; et varemerke. Merket er, som vist nedenfor, funnet å kunne fungere som varemerke i 20 ulike jurisdiksjoner bestående av forbrukere med både bedre, antatt samme eller dårligere engelskkunnskaper som den norske gjennomsnittsforbrukeren. Friholdelsesbehov

8 Annen avd. sak nr Vi kan ikke se at det skal foreligge noe friholdelsesbehov for EASY FUEL for bruk på motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil. Patentstyret har tydeligvis heller ikke ansett at det foreligger friholdelsesbehov for ord som for eksempel EASY SUN, EASY GROW, EASY GO eller EASY DRINK og vi kan ikke se at det søkte merket skulle stille seg i noe annet lys enn de ovennevnte merker. Aksept i andre jurisdiksjoner Som tidligere dokumentert er EASY FUEL vurdert og funnet registrerbart i en rekke andre jurisdiksjoner. Patentstyret henviser gjerne til at det skal foretas et lovbundet skjønn og at enkeltavgjørelser ikke kan tas til inntekt for merkets registrerbarhet, særlig når man ikke kjenner til bakgrunnen for aksepten av merket. Vi skal i denne sammenheng fremlegge en erklæring signert av søker, der det med all tydelighet fremgår at merket er vurdert og funnet registrerbart i følgende jurisdiksjoner: Argentina,, Australia, Canada, Colombia, OHIM, Ecuador, Tyskland, Korea, Kuwait, Paraguay, Peru, Filippinene, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Taiwan, Tyrkia, USA, Venezuela. Vi vedlegger også kopi av registreringsbevis e.l. for de nevnte land. Det fremgår også av vedlagte erklæring at merkene er søkt for de samme varer som i nærværende sak, samt at ingen av de nevnte lands registreringsmyndigheter hadde innsigelser mot merkets registrerbarhet. Ingen av de ovennevnte lands registreringsmyndigheter hadde altså innvendinger mot merkets registrerbarhet og ingen av merkene har således blitt registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Vi er naturligvis kjent med at Patentstyret ikke føler seg bundet av OHIMs avgjørelser i enkeltsaker. Det er fra Patentstyrets side anført at når et merke er gått til registrering uten forutgående nektelse, finnes det ingen grunner for avgjørelsen, og den kan derfor ikke tillegges vekt. Dette kan åpenbart ikke være et gyldig argument. Systemet er det samme i OHIM som i Patentstyret, nemlig at innkommende søknader vurderes fortløpende, og de merkene som det ikke hefter tvil ved, registreres ute noe mer om og men. Dette betyr jo i praksis at det er ansett som utvilsomt at et gitt merke er registrerbart, og det burde derfor tillegges betydelig vekt. Dessuten, hvis man skulle følge Patentstyrets logikk i denne sammenhengen, måtte man jo se bort fra alle tidligere registrerte merker som aldri har vært nektet for å fastlegge gjeldende administrativ praksis. Dette er åpenbart helt uholdbart for alle brukere av systemet. Det synes at Patentstyret har lagt til grunn en høyere terskel for distinktivitet enn det de nevnte 20 jurisdiksjoner har gjort ved vurderingen av det eksakt samme merket. Det må være på det rene at ulikt resultat bør ha saklig grunn basert på nasjonale forskjeller i språk, forestillingsbilde og lignende, hvilket ikke kan ses å gjøre seg gjeldende i nærværende sak. De nevnte jurisdiksjoner består både av land med engelsk som offisielt språk samt land med sammenlignbart eller antatt dårligere engelskkunnskaper enn hva som er tilfelle i Norge. Vi er av den oppfatning at aksepten av EASY FUEL i disse 20 jurisdiksjonene må sees på som en massiv aksept som gjenspeiler distinktivitetsnivået i Europa og verden ellers, og ikke bare enkeltstående avgjørelser og vi skal be Patentstyret vektlegge disse registreringene ved fornyet vurdering av søknaden, særlig sett hen til det faktum at Patentstyret selv har vært i tvil ved vurderingen av saken og endog har endret mening to ganger under søknadsbehandlingen.

9 Annen avd. sak nr Oppsummering Sammenstillingen av ordene EASY og FUEL er grammatikalsk ukorrekt både på engelsk og norsk. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil, slik det er lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren i en lang rekke andre ikke-engelsktalende land vil, oppfatte de språklige nyansene og oppfatte ordene som et varenavn, en produsents signatur, en garanti for kommersiell opprinnelse, kort sagt; et varemerke. Selv om merket må anses suggestivt for motorkjøretøy og deler og tilbehør dertil, kan det ikke anses beskrivende for disse varene. Patentstyrets egen registreringspraksis for sammenlignbare merker viser også at en slik forståelse må være korrekt. Når merket ikke er beskrivende kan det heller ikke foreligge et friholdelsesbehov for ordene, hvilket også synes å være i tråd med Patentstyrets egen praksis jf. våre kommentarer ovenfor. Patentstyret har selv vært i tvil ved vurderingen av det søkte merket, og vi skal således be om at det legges avgjørende vekt på den massive, uforbeholdne aksepten av merket i andre jurisdiksjoner. Patentstyrets Annen avdeling bes under henvisning til det tidligere og det ovenfor anførte, oppheve Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 11. mars 2011 og beslutte det anmeldte merke registrert." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. mai Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. 51 annet ledd første punktum, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 18. april Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 11. mars I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum."

10 Annen avd. sak nr Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Den distinktivitetsnormen som Første avdeling har lagt til grunn, er i godt samsvar med etablert praksis, jf. f.eks. PS EASY ENTRY. Klagen bringer ikke nye momenter eller opplysninger av betydning, og saken står derfor i vesentlig samme stilling som for Første avdeling. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00101 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli

PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8170 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00111 Int. reg. nr. 0926687 Nasj. ref. nr. 200708321 Int. reg. dato: 2007.01.24 Prioritet 2006.11.17 (EM 5503974) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00087 9. oktober 2017 Klager: Representert ved: Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00072 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8001 Int. reg. nr. 0875776 Nasj. ref. nr. 200602254 Int. reg. dato: 2006.01.12 Innehaver: Tantowel Inc, 7747 West Lake Mead Boulevard, NV89128 Las Vegas, Nevada,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8093 Søknadsnr. 200800751 Inngitt: 2008.01.17 Prioritet: 2007.08.20, 77/259.487 US Søker: Ole Henriksen of Denmark Inc., 8622 A West Sunset Boulevard, CA90069-2301

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA,

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7787 Søknad nr. 2005 06468 Søker: Mary Kay Inc., Dallas, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093 Klager: Uni-Charm Corp Representert ved: Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00192 Klager: Daihen Corporation Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/00140 Klager: DKH Retail Limited Representert ved: Pretor Advokat AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Anne Cathrine

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7659 Varemerkesøknad nr. 2003 06602 Søker: Pfizer Ireland Pharmaceuticals (a partnership between C.P. Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas

Detaljer

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00033 7. juni 2017 Klager: Representert ved: The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00048 15. september 2017 Klager: Representert ved: British Polythene Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert den 28. februar 2006, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert den 28. februar 2006, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8013 Søknad. nr. 200602138 Søker: Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, PA18040 Easton, Pennsylvania, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00051 31. august 2017 Klager: Representert ved: International Gaming Projects Limited Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00216 Dato: 17. februar 2017 Klager: Representert ved: Synteo Holding AB Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076 Klager: Safway Services LLC Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8098 Søknadsnr. 200801164 Søker: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 Jalisco, Mexico Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7899 Søknad. nr. 2006 03469 Innehaver: Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois, USA (tidl. Bayer Healthcare LLC, Pittsburg, Illinois, USA) Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8088 Varemerkesøknad nr. 200812613 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati, Ohio, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Detaljer

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080 Klager: Eurail Group GIE Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik

Detaljer

17/ november Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00188 7. november 2017 Klager: Representert ved: Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 4. april 2008, og med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 4. april 2008, og med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8124 Søknadsnr. 200804520 Søker: Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 Larvik Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7912 Int. reg. nr. 0855965 Nasj. ref. nr. 200508317 Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Detaljer

17/ mars The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00018 22. mars 2017 Klager: Representert ved: The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

16/ februar Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ februar Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00215 23. februar 2017 Klager: Representert ved: Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00083 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer