PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscars gate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 21. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 1. februar 2011, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket "SONOWAND" som varemerke ble besluttet avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 10: Vitenskapelige, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske ultralydapparater og -instrumenter, signaleringsapparater og -instrumenter; ultralyd testeog måleapparater; ultralyd sonder og sensorer; data software relatert til medisinsk bildebehandling, medisinsk skanning, medisinsk diagnose, eller navigasjon i kroppen. Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; ultralyd apparater og instrumenter; ultralyd diagnose apparater og instrumenter; ultralyd skanning utstyr, medisinske og kirurgiske bildebehandlingssystemer og apparater; ultralydbildeapparater, ultralyd apparater og instrumenter for navigasjon i kroppen; ultralydapparater og -instrumenter for å finne blodkar; ultralydsonder og -sensorer; endoskoper; apparater for produksjon av ultralydbølger til medisinsk bruk. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket "SONOWAND" må nektes registrert, "da merket er beskrivende for varene og at merket mangler det nødvendige særpreg ved at det ikke er egnet til å skille en produsents varer fra en annens, jf. bestemmelsene i varemerkelovens 14 første og annet ledd." En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr * * * Med hensyn til fullmektigens anførsler under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling vises det til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 1. februar 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merket består av en sammensetning av ordene SONO og WAND. Ordet SONO er en engelsk forstavelse som relaterer til lyd, for eksempel sonogram, sonografi og ultrasonografi. Sonogram er et visuelt bilde produsert ved en ultralydundersøkelse. Forstavelsen har sin opprinnelse fra det latinske ordet sonus som betyr lyd, jf. Ordet WAND betyr blant annet håndleser (leseinnretning for strekkoder), lesestift, datapenn, jf. I ordboken fremgår det at WAND blant annet er any tool that has the shape of a thin stick. Sammenstillingen vil kunne oppfattes som en lydinnretning formet som en penn, rør eller stav. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes registrering fordi det beskriver egenskaper ved de aktuelle varene, eller at det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Søkers fullmektig anfører at omsetningskretsen for de aktuelle varene er spesialisert og velinformert, og vil kjøpe de aktuelle produktene etter nøye overveielse og kunnskap. Hva gjelder den generelle vareangivelsen elektriske og elektroniske apparater og instrumenter kan denne angivelsen omfatte også vanlige varer som henvender seg til vanlige forbrukere. Patentstyret er derimot enig med fullmektigen at de aktuelle varene til medisinsk bruk henvender det til en spesialisert omsetningskrets, herunder innkjøpsansvarlige for sykehus og leger. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Det søkte merket ønskes registrert for vitenskapelige, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske ultralyd-apparater og instrumenter, signaleringsapparater- og instrumenter; ultralyd teste- og måleapparater; ultralyd sonder og sensorer; data software relatert til medisinsk bildebehandling, medisinsk skanning, medisinsk diagnose, eller navigasjon i kroppen i klasse 9 og medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; ultralyd apparater og

3 Annen avd. sak nr instrumenter; ultralyd diagnose apparater og instrumenter; ultralyd skanning utstyr, medisinske og kirurgiske bildebehandlingssystemer og apparater; ultralyd bilde apparater, ultralyd apparater og instrumenter for navigasjon i kroppen; ultralyd apparater og instrumenter for å finne blodkar; ultralyd sonder og sensorer; endoskoper; apparater for produksjon av ultralydbølger til medisinsk bruk i klasse 10. Spørsmålet i saken er hvorvidt søker kan få en enerett til sammensetningen SONOWAND. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte dette merket som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Søkers fullmektig anfører at det søkte merket er et nyskapt og konstruert ord som ikke forefinnes i noen oppslagsverk, og er ikke en generisk betegnelse for noen av de aktuelle produktene. Ordet SONO har for dem som måtte forstå dette, betydningen lage lyd eller synge, ordet WAND vil bli oppfattet som magisk stav eller taktstokk, ikke datalesepenn. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til distinktivitetsvurderingen. Det søkte merket ønskes registrert for varer som "ultralyd apparater og instrumenter; ultralyd diagnose apparater og instrumenter; ultralyd skanning utstyr". Slike instrumenter benyttes i forbindelse med ultralydundersøkelser som er det samme som ultrasonografi. Patentstyret anser det som usannsynelig at omsetningskretsen for disse spesielle varene vil oppfatte ordet SONO i betydningen "synge" slik fullmektigen hevder. Når ordet SONO benyttes som del av en sammenstilling i forbindelse med ultralydapparater, er det åpenbart at ordet vil bli oppfattet som den engelske forstavelsen i betydning "lyd". Vi er videre av den oppfattning at ordet WAND, når det settes sammen med ordet SONO, og benyttes i sammenheng med ultralyd apparater, vil bli oppfattet som beskrivelse av produktets utforming, nemlig en innretning som er utformet som en tynn penn eller stav. Et søk på med ordene WAND og ULTRASOUND styrker denne oppfattelsen 1. Treffene viser at ordet WAND er mye bruk som en generisk betegnelse av en type innretning som benyttes i forbindelse med ultralydundersøkelser. Denne innretningen er ofte utformet som en tynn penn eller stav. Vi finner derfor ingen holdepunkter for at ordet WAND, i denne sammenheng, vil bli oppfattet som for eksempel "taktstokk". Sammenstillingen vil når merket vurderes i sin helhet bli oppfattet som en lydpenn eller lydstav i betydningen ultralydpenn eller ultralydstav. Sammenstillingen vil derfor være beskrivende for varenes art og utforming, og Patentstyret kan derfor ikke legge avgjørende vekt på fullmektigens henvisninger til avgjørelser fra EU-domstolen, Høyesterett eller Patentstyrets annen avdeling. Disse avgjørelsene omhandler andre merker som er ansett som suggestive eller særpregete. De ovenfor nevnte treffene viser at ordet Wand allerede er tatt i bruk i forbindelse med de nevnte produkter. Fullmektigens anførsel om at det ikke foreligger et fremtidig friholdelsesbehov med den begrunnelse at det må foreligge en "viss konkret sannsynelighet for en slik utvikling", kan derfor ikke føre frem. Det skal videre bemerkes at selv om treffene på viser til engelske nettsider, så antas det at den spesialiserte omsetningskretsen bestående av innkjøpsannsvarlige og leger vil kjenne til dette begrepet og oppfatte betydningsinnholdet. Selv om fullmektigen i brev av 25. januar 2010 hevder at han selv ikke kjenner til dette betydningsinnholdet, tør Patentstyret anta at fullmektigen ikke tilhører den spesialiserte omsetningskrets som står for innkjøp av blant annet "ultralyd apparater og instrumenter for navigasjon i kroppen; ultralyd apparater og instrumenter for å finne blodkar; ultralyd sonder og sensorer". Etter Patentstyrets syn fremstår derfor det søkte merket som en ordinær sammenstilling av to beskrivende ord, der merkets beskrivende meningsinnhold vil bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av egenskap ved varene, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a.

4 Annen avd. sak nr *** Merkets betydningsinnhold medfører videre at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbruker i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil utelukkende oppfattes som en generell opplysning. Dette medfører at det søkte merket ikke er av en slik karakter at det også kan bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, jf. premiss Uttrykket vil således ikke ha gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42 og C-37/03, BioID, premiss 27. *** Fullmektigen viser til at det aktuelle merket er registrert som EU-varemerke. En slik registrering kan ha relevans for vår vurdering av det søkte merket. Et annet utfall hos Patentstyret kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere Annen avdelings avgjørelser, blant annet 6922, No more tangles og nr. 7006, Servernet. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket SONOWAND vil bli oppfattet som beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Merket må dermed nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 31. mars I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 1. februar 2011 hvor det søkte merket ble nektet registrert, med den begrunnelse at SONOWAND vil bli oppfattet som beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varer, jf. vml. 14 første ledd annet punktum og annet ledd litra a. På vegne av søker skal vi med dette påklage nevnte avgjørelse til Annen avdeling, jf. varemerkeloven 49 første ledd, med påstand om at Første avdeling har kommet til et uriktig resultat.

5 Annen avd. sak nr Søker er av den klare oppfatning at SONOWAND er et sammensatt fantasiord og verken er beskrivende eller en generisk angivelse uten særpreg i den aktuelle bransjen. Patentstyret uttaler blant annet følgende i sin avgjørelse (våre uthevninger): "Det søkte merket ønskes registrert for varer som "ultralyd apparater og instrumenter; ultralyd diagnose apparater og instrumenter; ultralyd skanning utstyr". Slike instrumenter benyttes i forbindelse med ultralydundersøkelser som er det samme som ultrasonografi. (...) Når ordet SONO benyttes som del av en sammenstilling i forbindelse med ultralydapparater, er det åpenbart at ordet vil bli oppfattet som den engelske forstavelsen i betydning "lyd". Til dette skal bemerkes at Patentstyrets konklusjon synes å være tuftet på et mangelfullt semantisk grunnlag. Patentstyret legger til grunn at SONO åpenbart vil bli oppfattet som den engelske forstavelse i betydningen "lyd', og viser til treff på hvor det fremgår at forstavelsen har sin opprinnelse i det latinske ordet "sonus". At SONO benyttes som forstavelse i det engelske språk bestrides ikke, men dette er imidlertid ikke ensbetydende med at SONO per definisjon utelukkende kan anses for en "engelsk forstavelse", langt mindre at det i Norge vil oppfattes som et engelsk ord. Det vil være langt mer riktig å hevde at ordet SONIC vil oppfattes som en engelsk, jf. f.eks. ordet sonic pulse-echo instrument som kan oversettes med ultralydinstrument. SONO er derimot en forstavelse som går igjen i flere språk, herunder spansk, fransk, dansk og svensk, med felles opprinnelse i latinske sonus. Et søk etter SONO i Bokmålsordboka gir følgende treff: sono'r a1 (gj fr fra lat., se sonisk) klangfull, velklingende en s- stem Se nærmere i vedlegg nr. 1 med utskrifter fra nevnte ordbøker. Dette må få til følge at våre tidligere anførsler og henvisninger til Annen avdelings avgjørelser nr (OVASTOP) og nr (HISTOFREEZER), som Første avdeling har unnlatt å kommentere i sin avgjørelse, bør vurderes av Annen avdeling. Det fremkommer blant annet i Annen avdelings begrunnelse i sak nr at ordet OVA"/' A/orge vil fremtre som et latinsk ord'. De anførte sakene er følgelig høyst relevante for nærværende sak, og Første avdeling burde derfor behandlet søknaden i lys av denne praksis. Videre siterer vi fra Første avdelings avgjørelse: "Vi er videre av den oppfattning at ordet WAND, når det settes sammen med ordet SONO, og benyttes i sammenheng med ultralyd apparater, vil bli oppfattet som beskrivelse av produktets utforming, nemlig en innretning som er utformet som en tynn penn eller stay. Et søk på med ordene WAND og ULTRASOUND styrker denne oppfattelsen. Treffene viser at ordet WAND er mye bruk som en generisk betegnelse av en type innretning som benyttes i forbindelse med ultralydundersøkelser. Denne innretningen er ofte utformet som en tynn penn eller stav. Vi finner derfor ingen holdepunkter for at ordet WAND, i denne sammenheng, vil bli oppfattet som for eksempel "taktstokk". Sammenstillingen vil når merket vurderes i sin helhet bli oppfattet som en lydpenn eller lydstav i betydningen ultralydpenn eller ultralydstav. Sammenstillingen vil derfor være beskrivende for varenes art og utforming, og Patentstyret kan derfor ikke legge avgjørende vekt på fullmektigens henvisninger til avgjørelser fra EU-domstolen, Høyesterett eller Patentstyrets annen avdeling. Disse avgjørelsene omhandler andre merker som er ansett som suggestive eller særpregete. "

6 Annen avd. sak nr Når det gjelder Patentstyrets anførsler vedrørende gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til ordet WAND, er dette etter vårt syn ikke i samsvar med den linje Annen avdeling har lagt til grunn i tidligere avgjørelser. Selv om den generelle engelskkunnskapen må anses god i Norge, er det ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren besitter kunnskap om ethvert mulig ord. Dette må også gjelde tilfeller hvor omsetningskretsen har et over gjennomsnittlig oppmerksomhetsnivå. Det faktum at ordet WAND har flere mulige betydningsinnhold er både en indikasjon på det rikholdige engelske språk og at det vanskelig kan legges til grunn at den aktuelle omsetningskrets i Norge direkte og umiddelbart vil vite at dette blant annet kan oversettes til "lesepenn". At Patentstyret har funnet eksempler på Google på at det i utlandet finnes tilfeller hvor WAND benyttes som en generisk betegnelse er ikke ensbetydende med at en norsk gjennomsnittsforbruker kjenner til en av ordets i alt seks leksikale betydninger. Vi viser hertil Annen avdelings avgjørelse nr (BEAUTY BLOTTERS) hvor det blant annet uttales følgende (våre uthevninger): "Første avdeling har i sin avgjørelse lagt til grunn at den leksikalske betydningen av merkeelementet BLOTTERS er "trekkpapir eller papir med absorberende (oppsagende) evne", og at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som beskrivende for "ansiktsservietter laget av linpapir" og "papirlommetørkler for personlig pleie". Annen avdeling finner ikke grunnlag for antakelsen om at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket slik. Den leksikalske betydningen av ordet BLOTTERS må anses som lite kjent og sammenstillingen med ordet BEAUTY gir ikke i seg selv den betydning 1. avdeling har tillagt merket. Det bestrides ikke at uttrykket "BLOTTERS" kan brukes og har vært brukt som beskrivende for de vareslag merket er søkt for, men 2. avdeling finner ikke grunnlag for å anta at en slik bruk har vært særlig utbredt. I alle tilfelle er det ingen grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil være kjent med en slik betydning av ordet" Etter søkers syn må samme slutning legges til grunn for SONOWAND: WAND må anses lite kjent og sammenstillingen med SONO gir ikke i seg selv betydningen Første avdeling har tillagt merket. Patentstyret viser i sin avgjørelse til at et Google-søk på "WAND + ULTRASOUND" viser at WAND av enkelte har blitt benyttet som en generisk betegnelse. Det ville hatt langt større interesse for vurderingen av det søkte merket dersom et Google-søk etter "SONOWAND" hadde vist en generisk bruk. Det gjør det imidlertid ikke. Tvert i mot gir et søk etter "SONOWAND" utelukkende direkte treff eller treff som peker tilbake på søkers virksomhet, jf. vedlegg nr. 3. Av nyere praksis vil vi dessuten vise til Annen avdeling sak nr (TRAINTRACER) hvor 1.avdeling i første omgang hadde konkludert med at sammenstillingen TRAINTRACER ville bli oppfattet som en ren og umiddelbar angivelse av de aktuelle varer og tjenesters formål. Annen avdeling uttaler til dette: Annen avdeling kan ikke være enig i dette, og anser det som mer sannsynlig at ordsammenstillingen vil oppfattes som suggestiv for produkter og tjenester hvis formål er å holde oversikt over, samt å kunne tilby informasjon om, f eks. hvor tog, togreisende og reisegods til enhver tid befinner seg. Når dette legges til grunn, er merket ikke beskrivende for de aktuelle vareog tjenesteslagene. Annen avdeling finner helle ikke å kunne bygge et avslag på at merket generelt mangler særpreg. Mot denne bakgrunn må 1. avdelings avgjørelse bli å oppheve.

7 Annen avd. sak nr Det må etter dette legges til grunn at SONOWAND i høyden kan anses som suggestivt for de søkte varer i klasse 9 og 10. Endelig skal det bemerkes at søker for Første avdeling har anført og dokumentert at SONOWAND er registrert EU, hvilket er en klar indikasjon på at merket ikke oppfattes beskrivende. Vi ønsker å gjøre Annen avdeling oppmerksom på at BEAUTY BLOTTERS nå også er registrert i Tyrkia, Russland, Kina og Sveits gjennom IR Videre skal det opplyses at merket ikke ble møtt med anførsler om manglende særpreg ved utpekningen av USA, hvor USPTO utstedte en midlertidig nektelse kun basert på formalia. Se til dette vedlegg nr. 3. I den grad det skulle foreligge noen tvil med tanke på det søkte merkets særpreg bør det faktum at SONOWAND har blitt akseptert i en rekke andre land utelukke slik tvil. På vegne av søker ber vi hermed Annen avdeling omgjøre Første avdelings avgjørelse, og akseptere det søkte merket til registrering. Vi viser for øvrig til tidligere anførsler i saken." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. mai Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 31. mars Den 15. august 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 1. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Uttalelse fra Første avdeling: Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor til Annen avdeling for behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken.

8 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Annen avdeling kan slutte seg til de rettslige vurderingsnormer som Første avdeling har lagt til grunn, men er kommet til at den konkrete vurderingen av det anmeldte varemerkets distinktivitet er for streng. Forstavelsen sono- stammer fra det latinske ordet for lyd, sonos, og benyttes i enkelte sammenstillinger, som sonogram, sonobøye mv. Det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av de varer som merket er søkt registrert for, vil forstå at merkedelen SONOhenspiller på lyd. Ordet wand har flere mulige betydninger. I det engelske språket benyttes det bl.a. for tryllestav, taktstokk, lesepenn mv. Det benyttes også for stavformede ultralydprober, særlig for transvaginale ultralydundersøkelser. Selv om betegnelsene probe og transduser synes å være vanligere for slike innretninger, anser Annen avdeling det som sannsynlig at den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte wand som beskrivende når det brukes på ultralydprober. Både WAND alene og sammensetninger som ULTRASOUND WAND og ULTRASONIC WAND må anses som rent beskrivende for enkelte av de varer som omfattes av varefortegnelsen. Under tvil er Annen avdeling kommet til at sammenstillingen SONOWAND oppviser det minimum av distinktivitet som kreves etter varemerkelovens 14 første og annet ledd. Gjennomsnittsforbrukeren vil nok kunne oppfatte SONOWAND som en hentydning til ultralydprober, men dette gjør ikke merket deskriptivt, kun suggestivt. Etter Annen avdelings oppfatning er ordet i noen grad utydelig og egnet til å skape undring, blant annet ved at det også kan oppfattes som en hentydning til taktstokker, tryllestaver eller lignende. Samtidig er det i en viss forstand slående og effektfullt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg. Det kan sies, på samme måte som i dommen i Rt s. 641 (SUPERLEK), at SONOWAND er «for så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten». Annen avdeling kan heller ikke se at det foreligger noe friholdelsesbehov for SONOWAND, all den tid søkeren ser ut til å være alene om bruken av ordet, og i lys av at vanlige og gode alternative betegnelser står til disposisjon for andre.

9 Annen avd. sak nr Mot denne bakgrunn kan SONOWAND ikke anses som uregistrerbart etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a). Det kan heller ikke anses å mangle slikt særpreg som kreves etter 14 første ledd, og skal derfor godtas til registrering. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å oppheve, og merket å registrere. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves og saken sendes tilbake for registrering av varemerket. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Kaja Midtbø Stadshaug (sign.)

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8163 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr. 200904437 Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7997 Varemerkesøknad nr. 2007 05682 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Sveits

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 25.03.2014 13-086552TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun. Registrering av varemerke. Kravet om særpreg.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 25.03.2014 13-086552TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun. Registrering av varemerke. Kravet om særpreg. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 25.03.2014 Saksnr.: 13-086552TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun Saken gjelder: Registrering av varemerke. Kravet om særpreg. Tretorn Aktiebolag Advokat Jaime

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7928 Int. reg. nr. 896 169 Nasj. ref. nr. 2006 10958 Innehaver: Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostju "Solvo", 21 Lit. 3 Chernjikhovskogo St, RU-191119

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer