PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 4. april 2008, og med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 4. april 2008, og med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknadsnr Søker: Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 Larvik Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 23. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. november 2010, hvorved innkommet søknad om å få registrert ordmerket (flerordsmerket / slagordet) "CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING" som varemerke ble avslått. Gjenpart av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt søkers fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 4. april 2008, og med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 7: Maskiner for steinarbeid. Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. Klasse 35: Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klassene 7 og 19. Klasse 37: Steinbruddtjenester. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merketeksten "CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING" både er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, da det mangler varemerkerettslig særpreg, og i medhold av bestemmelsen varemerkeloven 15 første ledd bokstav b, da det anses å villede gjennomsnittsforbrukeren. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. november 2010 hitsettes: "[...] Under behandlingen av søknaden er det anført at det søkte merket må nektes registrert, da merket mangler det nødvendige særpreg ved at det ikke er egnet til å skille en produsents varer og tjenester fra en annens, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merket er for noen av varene ytterligere nektet registrert med hjemmel i varemerkeloven 15 første ledd bokstav b, da de anses å villede gjennomsnittsforbrukeren. Fullmektigen har under søknadsbehandlingen levert inn en prinsipal og subsidiær varefortegnelse som Patentstyret ikke fant tilstrekkelig til å frafalle henvisningen til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Begrensningene av varefortegnelsen ble ansett tilstrekkelig til å frafalle henvisningen til varemerkeloven 15 første ledd d. Patentstyret har tilbudt en registrering for et utvalg av varene og tjenestene i varefortegnelsen: Klasse 7: Maskiner for steinarbeid. Klasse 35: Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klassene 7 og 19. Klasse 37: Steinbruddtjenester. Tilbudet om en registrering med begrenset varefortegnelse ble ikke godkjent av søker/fullmektig. Fullmektigen har levert inn en ny og begrenset varefortegnelse som bes lagt til grunn for Første avdelings avgjørelse: Klasse 7: Klasse 19: Maskiner for steinarbeid. Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; produkter av naturlig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. Klasse 35: Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klassene 7 og 19. Klasse 37: Steinbruddtjenester. Med hensyn til fullmektigens anførsler vises det til sakens dokumenter. Patentstyrets vurderinger: Villedelse, jf. varemerkeloven 15 første ledd bokstav b. Angivelsene kunstig stein og produkter av kunstig stein er fjernet fra den begrensede varefortegnelsen som bes lagt til grunn for Patentstyrets avgjørelse i Første avdeling. Patentstyret frafaller på dette grunnlag henvisningen til varemerkeloven 15 første ledd bokstav b. Særpregsvurderingen, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Det søkte merket består av de engelske ordene CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING. Ordet CRAFTED som verb kan på norsk oversettes til laget. BY som preposisjon betyr av, og NATURE naturen. Ordet REFINED kan oversettes til foredlet og forfinet.

3 Annen avd. sak nr FOR som preposisjon betyr for og LIVING betyr blant annet leve, levesett, det å leve og det å bo. Alle oppslagene finnes på Sammenstillingen CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING vil bli oppfattet som laget av naturen foredlet for det å leve eller laget av naturen forfinet for det å bo. Sakens problemstilling er om det søkte merket CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING er egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres, eller om det mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer og tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for eksempelvis maskiner for steinarbeid i klasse 7, naturlig stein i klasse 19, fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 7 og 19 i klasse 35 og steinbruddtjenester i klasse 37, kan både være næringsdrivende og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er tilstrekkelig særpreget, da det er egnet til å feste seg i erindringen, og er vel egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres. Innledningsvis ønsker Patentstyret å understreke at det ifølge EU-rettslig rettspraksis ikke skal anvendes en strengere distinktivitetsnorm for slagord enn for andre merker, og det gjelder derfor i utgangspunktet de samme registreringsvilkår for slagord som for andre merketyper, jf. EUdomstolens avgjørelser C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, premissene 32 og 44, og C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, premissene 36 og 38. Men motsatt er det heller intet grunnlag for å føre noen mer liberal registreringspraksis for slagord, hvor slagord i tvilstilfelle skal godtas til registrering, jf. C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, premiss 45. EU-domstolen har tvert i mot påpekt at selv om det er den samme distinktivitetsnormen som skal følges for alle typer merker, så kan det ikke utelukkes at den konkrete vurderingen kan bli noe annerledes for noen typer varemerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis oppfatter hver merketype likt. Det kan derfor i praksis være vanskeligere å fastslå særpreg for typer av merker som gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra, som for eksempel slagord bestående av salgsfremmende uttrykk, jf. C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, premissene 34 og 35, og C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, premiss 37. Merker som også brukes som slagord i reklame, formidler per definisjon i større eller mindre grad en objektiv mening. Dette faktum alene betyr ikke at slike merker er uten særpreg, jf. EUdomstolens uttalelser i C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, i premissene 35, 44 og 56. Det avgjørende er om slagordet er egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse og derfor kan oppfylle garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-329/02, SAT.2, premiss 23. Så lenge slike merker ikke er beskrivende etter artikkel 7.1.c, kan de derfor uttrykke et objektivt betydningsinnhold, til og med et enkelt og klart et, og likevel være egnet til å angi kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene eller tjenestene. Dette kan være tilfellet spesielt hvor disse merkene ikke kun er alminnelige reklameutsagn, men også innehar en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold, som i alle fall krever noe fortolkning fra gjennomsnittsforbrukernes side, eller utløser en tankeprosess hos dem, jf. EU-

4 Annen avd. sak nr domstolens uttalelser i C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, i premissene 45 og 57. Et flerordsmerke som oppfattes som en salgsfremmende ytring må derfor i tillegg inneha et slikt minstemål av distinktivitet, for at merket skal anses tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres. Merket CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING anses imidlertid ikke å ha gjenkjennelseseffekt blant gjennomsnittsforbrukerne som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og innehar heller ikke den grad av originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som må foreligge. Det antas at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå ordenes betydning, både hver for seg og som elementer i den sammenstilte merketeksten. Det søkte merket består av vanlige engelske ord, som nordmenn lett vil forstå. CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING vil etter vår mening bli oppfattet som laget av naturen foredlet for det å leve eller laget av naturen forfinet for det å bo. For varene i klasse 19 vil det søkte merket etter vårt syn oppfattes som at varen i utgangspunktet er ren og pur fra naturen, og foredlet for det å leve eller det å bo. Varen angis således å være fra naturen, men at den bearbeides for forbrukerens behov, eksempelvis for bruk i hjemmet eller på en arbeidsplass. For granitt vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som at granitten er dannet i naturen, og foredlet eller forfinet til boligformål, eksempelvis til benkeplater. Det samme vil gjelde annen type naturlig stein, som marmor, syenitt, skifer og skiferstein. Vi er ikke enig med fullmektigen i at varefortegnelsen på dette punkt ikke vil omfatte videreforedlede produkter som for eksempel benkeplater. Angivelsene naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein i klasse 19 anses, på grunn av sin beskaffenhet, allerede å være refined for living foredlet for det å bo. Forannevnte varer anses ikke bare å omfatte råvaren før den er skåret eller brutt ut av fjellet, men også i den form steinen er i etter at råvaren er skåret eller brutt ut, for eksempel i blokkform, klosser og skiver. Vi mener gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som en indikasjon på at man ikke nødvendigvis trenger å gjøre noe mer med varene for at de skal egne seg til boligformål, for eksempel til skifergulv, gnistfangerplate foran peisen og toppstein på piper/skorsteiner. CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING vil for produkter av naturlig stein oppfattes på samme måte: Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varen for å være fra naturen, og bearbeidet til det å leve eller bo. For eksempelvis byggesteiner gir merket en informasjon om at byggesteinen er av naturlig stein, og foredlet for eksempelvis til å kunne brukes til bygging innendørs eller utendørs. Temaet for Patentstyrets vurdering av et merkets særpreg, er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket. Fullmektigen har anført at ordet craft er uløselig knyttet til håndverk, og at noe som er crafted ikke kan være utført av naturen. Vi viser i denne forbindelse til oppslag på som viser at crafted som verb betyr laget på generelt grunnlag. Det søkte merket sett i sammenheng, gjør ikke at gjennomsnittsforbrukeren, slik fullmektigen hevder, tenker at dette er en umulighet. Vi er heller ikke enig i fullmektigens anførsel om at merket fremstår som noe motsetningsfylt, men ved ettertanke som et slående, fyndig og rytmisk ordspill med et suggestivt innhold som henspeiler på sammenhengen natur/menneske. Det søkte merket anses således på en indirekte måte å angi beskaffenheten av, formålet med og kvaliteten ved samtlige av de aktuelle varer i klasse 19. Selv om merket ikke er direkte beskrivende for de aktuelle varer, er det satt sammen av ord som helhetlig sett gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren og som medfører at det heller vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Sammenstillingen av de fire ordene tilfører etter Patentstyrets syn ikke særpreg. CRAFTED BY NATURE

5 Annen avd. sak nr REFINED FOR LIVING vil ikke sette forbrukeren i stand til å gjenkjenne og memorere varenes opphav og oppfyller således ikke garantifunksjonen. På denne bakgrunn vil uttrykket i det søkte merket ikke være egnet til å skille innehaverens varer i klasse 19 fra andres, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Det søkte merket CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING, anses særpreget for varene i klasse 7 og tjenestene i klasse 35 og 37. Fullmektigen har opplyst [ ] at EU-domstolen 21. januar 2010 avsa avgjørelse i sak C-398/08 Vorsprung durch Technik, hvor EU-rettens avgjørelse ble satt til side. Patentstyret har tidligere i saksbehandlingen henvist til EU-rettens avgjørelse, noe som fullmektigen hevder må få betydning for foreliggende sak. Vi kan opplyse [ ] at EU-domstolens avgjørelse i C-398/08 Vorsprung durch Technik, og de generelle betraktninger som fremgår av avgjørelsen, er lagt til grunn for behandlingen av merket i nærværende sak. Når det gjelder den konkrete avgjørelsen knyttet til merket Vorsprung durch Technik, vil vi opplyse om at det i premiss 59 i den nevnte avgjørelse fremgår at det også ble sett hen til bruk i vurderingen av merkets registrerbarhet. Fullmektigen har vist til tidligere registreringer som hevdes å være sammenlignbare med det søkte merket. Disse registreringene er vurdert, men vi har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt. Når det gjelder registrering nr , BAD SOUND KILLS GOOD MUSIC, anser vi dette merket å være tilstrekkelig særpreget fordi det på en finurlig og overdreven måte sier noe om hva man ikke må ha for å lytte til bra musikk, uten at man kan utlede noe salgsfremmende eller rosende i forhold til de aktuelle varer og tjenester. Registrering nr , MED TRYGGHET FOR ØYET, anses å være tilstrekkelig distinktiv fordi merket har en dobbelbetydning sett hen til de aktuelle varer og tjenester. Når det gjelder registrering nr , DOING WELL BY DOING GOOD, registrering nr GOD MORGEN og internasjonal registrering nr FREE YOURSELF FROM THE COLD, anses disse merkene å være suggestive, mens internasjonal registrering nr , LET YOUR HEART BEAT FASTER, registrering nr , DU TAR DET FOR GITT VI TAR DET PÅ ALVOR, og registrering nr , ordmerket ADRESSING FUTURE, anses å være tilstrekkelig distinktive fordi tekstene ikke har noe konkret meningsinnhold i forhold til de aktuelle varer og tjenester. Registrering nr CHAMPIONSHIP MANAGER er registrert for blant annet dataspill i klasse 9 på bakgrunn av innarbeidelse. Vi ser at internasjonal registrering nr , FROM GREAT PEOPLE TO GREAT PERFORMANCE, kan anses å være sammenlignbar med det søkte merket. Slike tilsynelatende uregelmessigheter kan ha sin årsak i praksisendringer i Patentstyret. Vi foretar skjønnsmessige vurderinger som stadig justeres etter rettspraksis på området. Dersom den tidligere registreringen er foretatt på feil grunnlag, vil det å oppnå juridisk riktige resultater i nye saker veie tyngre enn hensynet til likebehandling, jf. EU-rettens avgjørelser T-106/00, Streamserve, premiss 67 og T-230/05, Golf USA, premiss 60. Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets annen avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer.

6 Annen avd. sak nr Fullmektigen viser til at et identisk merke er registrert som EU-varemerke, og at det derfor ikke foreligger noen grunn til en annerledes behandling av merket i Norge. En slik registrering kan ha relevans for vår vurdering av det søkte merket. Et annet utfall hos Patentstyret kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. I denne saken har ikke Patentstyret funnet å kunne tiltre den vurdering som har blitt foretatt i OHIM. Om et konkret merke er registrerbart skal vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av en uttalelse fra EU-retten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Domstolen fastslo at søknader om EU-varemerker skal vurderes etter EUs varemerkeforordning, og at det ikke er OHIMs tidligere praksis som er utslagsgivende for å fastlegge et merkes registrerbarhet. EU-retten har tidligere uttrykt det samme i avgjørelsen T-106/00 Streamserve, premiss 66. Fullmektigen har anført at merket også er registrert i USA. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 19. Merket anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. november 2011 innkom til Patentstyret den 18. januar 2011; rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "KLAGE TIL PATENTSTYRETS ANNEN AVDELING Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 18. november 2010, med klagefrist På vegne av Lundhs AS, med adresse PB 2051 Stubberød 3255 Larvik, skal vi hermed inngi anke over nevnte avgjørelse, jf. varemerkeloven 49 første ledd, første punktum. Anken gjelder Patentstyrets anførsel om at varemerket CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING ikke anses egnet til å skille søkers varer fra andres i klasse 19, nemlig "bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein, produkter av naturlig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningsteiner, gravsteiner, slaggsteiner, steinhuggerarbeid, sement, kalk, mørtel, gips og grus". Patentstyret har konkludert med at det søkte merket kan registreres for de søkte varer og tjenester i klasse 7, 35 og 37. Videre har Patentstyret innrømmet at CRAFTED BY NATURE REFINED

7 Annen avd. sak nr FOR LIVING ikke anses beskrivende for de søkte varer i klasse 19, men fastholdt at sammenstillingen gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren som medfører at det heller vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Vi deler ikke dette syn og fastholder at det ikke er forenelig med den distinktivitetsnorm som fremkommer av sentral EU-praksis, senest i sak C-398/08. Det søkte merket, CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING har ikke et åpenbart meningsinnhold og det må legges til grunn at det innehar en viss grad av originalitet og gjenklang som gjør det lett å huske. Merket er således fullt ut egnet til å angi den kommersielle opprinnelse for varer i klasse 19, på lik linje med den egenskap som allerede er lagt til grunn av Patentstyret for varer i klasse 7 og tjenester i klasse 35 og 37. For øvrig viser vi til tidligere anførsler i saken. Vi ber Patentstyrets annen avdeling om å frafalle henvisningen til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum, og fremme det søkte merket for registrering også for klasse 19." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 23. februar 2011; innen fakturafristens utløp. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 18. januar Den 14. juni 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 18. november I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken.

8 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har i denne saken delt seg i et flertall (Helge og Stenvik) og et mindretall (Smith). Flertallet er kommet til samme resultat som Første avdeling og kan også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Flertallet er således enig med Første avdeling i at en gjennomsnittsforbruker «direkte og umiddelbart vil forstå ordenes betydning, både hver for seg og som elementer i den sammenstilte merketeksten». Merket vil bli oppfattet som en angivelse av at varen er «fra naturen, men at den bearbeides for forbrukerens behov, eksempelvis for bruk i hjemmet eller på en arbeidsplass». For tjenestene i klasse 35 og 37 vil merket bli oppfattet som en angivelse av at tjenestene gjelder varer som nevnt. Slik flertallet ser det, er merket verken vagt eller flertydig. Det kan nok oversettes på flere måter, men kjerneinnholdet vil alltid være det samme: en angivelse av at angjeldende produkter helt eller i det vesentlige består av naturmaterialer, og at de er blitt bearbeidet for menneskers bruk. Basert på denne forståelsen av varemerket, kunne også forbudet mot registrering av beskrivende varemerker i varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a), vært angitt som nektelsesgrunnlag. Flertallet har imidlertid ansett det som unødvendig å foreholde søkeren dette nektelsesgrunnlaget, da varemerket under enhver omstendighet må anses som uregistrerbart etter 14 første ledd annet punktum, med den begrunnelsen som Første avdeling har gitt. Flertallet har ikke tatt stilling til Første avdelings bemerkninger til tidligere slagordregistreringer, da det ikke har vært nødvendig for å avgjøre den foreliggende saken. Mindretallet er kommet til et annet resultat. Mindretallet viser til at Første avdeling har nektet registrering av det søkte slagordet CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING fordi det mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 19, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Som grunnlag for sin avgjørelse anfører Første avdeling at slagordet ikke innehar den grad av originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som må foreligge, og heller ikke anses å ha

9 Annen avd. sak nr gjenkjennelseseffekt blant gjennomsnittsforbrukerne som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Første avdeling antar således at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå ordenes betydning, både hver for seg og som elementer i den sammenstilte merketeksten. Det vises til at det registreringssøkte merket består av vanlige engelske ord, som nordmenn lett vil forstå. CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING vil etter Første avdelings mening bli oppfattet som laget av naturen foredlet for det å leve eller laget av naturen forfinet for det å bo. Mindretallet mener at slagordet CRAFTED BY NATURE REFINED FOR LIVING åpenbart er å anse som et reklameutsagn, men at tilstrekkelig særpreg likevel er oppnådd fordi det innehar en viss originalitet og et rikholdig betydningsinnhold, som i alle fall krever noen fortolkning fra gjennomsnittsforbrukernes side eller utløser en tankeprosess hos dem, jf. EU-domstolens uttalelser i C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, i premissene 45 og 57. Selvsagt innehar slagordet et beskrivende element, men utformingen har samtidig et poetisk preg og inviterer til refleksjon med mulighet for ulike tolkingsalternativer. For mindretallet kan den mest nærliggende tolkningen således ikke umiddelbart hentes ut av en nettordbok. Slagordet må derimot tolkes som et bilde på en tilblivelsesprosess der to dyktige håndverkere har deltatt først naturen, som med kyndighet har formet råmaterialet, så søkeren, som har forfinet og tilpasset det til dagens levesett. I denne sammenheng kan CRAFTED BY NATURE ikke forstås som henvisning til et hvilket som helst steinmateriale man finner i naturen, men til et nøye valgt materiale som naturen har vært særlig heldig med utformingen av i forhold til formålet. Merk at «craftsman» betyr fagperson eller håndverker på norsk. Originaliteten og betydningsinnholdet tilsier derfor etter mindretallets oppfatning at slagordet vil være egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres, og at betingelsene for registrering derfor er oppfylt. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste, i samsvar med flertallets konklusjon. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Jørgen Smith (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00087 9. oktober 2017 Klager: Representert ved: Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00216 Dato: 17. februar 2017 Klager: Representert ved: Synteo Holding AB Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

17/ mars The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00018 22. mars 2017 Klager: Representert ved: The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8093 Søknadsnr. 200800751 Inngitt: 2008.01.17 Prioritet: 2007.08.20, 77/259.487 US Søker: Ole Henriksen of Denmark Inc., 8622 A West Sunset Boulevard, CA90069-2301

Detaljer

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00101 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7787 Søknad nr. 2005 06468 Søker: Mary Kay Inc., Dallas, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8001 Int. reg. nr. 0875776 Nasj. ref. nr. 200602254 Int. reg. dato: 2006.01.12 Innehaver: Tantowel Inc, 7747 West Lake Mead Boulevard, NV89128 Las Vegas, Nevada,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7659 Varemerkesøknad nr. 2003 06602 Søker: Pfizer Ireland Pharmaceuticals (a partnership between C.P. Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076 Klager: Safway Services LLC Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ oktober WorldVentures Holdings, LLC Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober WorldVentures Holdings, LLC Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00183 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: WorldVentures Holdings, LLC Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00072 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine

Detaljer

PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli

PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8170 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00111 Int. reg. nr. 0926687 Nasj. ref. nr. 200708321 Int. reg. dato: 2007.01.24 Prioritet 2006.11.17 (EM 5503974) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/00140 Klager: DKH Retail Limited Representert ved: Pretor Advokat AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Anne Cathrine

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8166 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr. 200703761 Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8088 Varemerkesøknad nr. 200812613 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati, Ohio, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA,

Detaljer

17/ oktober The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS

17/ oktober The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00103 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00083 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00192 Klager: Daihen Corporation Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tore Lunde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00048 15. september 2017 Klager: Representert ved: British Polythene Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093 Klager: Uni-Charm Corp Representert ved: Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00033 7. juni 2017 Klager: Representert ved: The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7652 Int. reg. nr. 795 785 Nasj. ref. nr. 2003 01933 Innehaver: Icehotel AB, Jukkasjärvi, Sverige Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00051 31. august 2017 Klager: Representert ved: International Gaming Projects Limited Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

OXIACTION INTELLIGENCE

OXIACTION INTELLIGENCE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7978 Int. reg. nr. 929 174 Int. reg. dato: 2007.06.08 Nasj. ref. nr. 2007 09067 Innehaver: Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7831 Søknadsnr. 2005 01873 Søker: IGN Entertaiment Inc., Brisbane, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. april 2010

Detaljer

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00089 9. oktober 2017 Klager: Representert ved: Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7899 Søknad. nr. 2006 03469 Innehaver: Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois, USA (tidl. Bayer Healthcare LLC, Pittsburg, Illinois, USA) Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer