Årsmelding. For. Halden Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. For. Halden Kommune"

Transkript

1 Årsmelding For Halden Kommune av 76

2 2 av 76

3 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk Samfunn Kommuneplanarbeidet Miljø Forurensing Nedgravde oljetanker forvaltning av disse Landbruk Næring Transport SLT Undervisning og oppvekst Brukergrupper Tjenester til barn og unge Kvalitetsindikatorer Nasjonale prøver og elevundersøkelsen Grunnskolepoeng Overgang fra grunnskole til videregående skole Ventelister Pedagogisk - psykologisk tjeneste Helse- og omsorg Samhandlingsreformen Ressurspool Boligsosialt utviklingsprogram Måloppnåelse 2012: Ressurskrevende brukere Tjenester til barn og unge Familiens Hus Barneverntjenesten Helsesøstertjenesten Ressurssenter for barn og unge Tjenester til eldre Hjemmebaserte tjenester Sykehjemstjenester Rus- og psykiatritjenesten (ROP) Behandlende tjenester Legetjenestene Legevakten Fengselshelsetjenesten Koordinerende fellestjeneste Kommunalavdeling teknisk og kultur Enhet eiendom og havn, teknisk forvaltning og teknisk drift Eiendomsforvaltningen Bygningsmessig vedlikehold Bygningsmessig drift Investeringsprosjekter bygg Havnevirksomheten Teknisk forvaltning Vann og avløp Veier, gater, park og idrettsanlegg Teknisk drift År for år forringes tilstanden på disse områdene hvilket er dårlig økonomi i det lange løp Plan byggesak og geodata Byggesaksseksjonen Planseksjonen Geodata/oppmåling Halden Brannvesen Beredskapsavdelingen: Forebyggende avdeling: Feier seksjon: Kultur og idrett Remmen Svømmehall: Brygga kultursal: Halden Bibliotek Halden kulturskole: Avd. Barn og ungdom Domino Rockehuset Kulturtilbud til mennesker med spesielle behov: NAV - Halden Arbeidsrettet brukeroppfølging Brukergrupper ved NAV Halden Ungdom: KVP (Kvalifiseringsprogrammet ) Flyktninger Miljøkontakt videregående skole Gjelds og økonomirådgivning: BOSO(bolig sosialt utviklingsprogram) og midlertidig bolig Brukermedvirkning på individnivå Organisasjonsutvikling Organisasjon Organisasjonsutvikling Strukturelle endringer Interkommunalt samarbeid Beredskap HMS Medarbeidere Antall og årsverk Utdanningsnivå Alderssammensetning Pensjonsalder Rekruttering Lærlinger Kommunens redegjørelse for likestilling av 76

4 Kjønnsbalanse Likelønn Arbeidstid Personalpolitiske satsinger Ansatte og etnisitet Ansatte med nedsatt funksjonsevne Tilsyn og kontroll Kontrollutvalget Tilsyn skoleområdet Tilsyn barnehageområdet Tilsyn Hjemmebaserte tjenester Tilsyn sykehjemmet Eierskap Økonomi Regnskapsprinsipp Regnskapsresultat Hovedtallsanalyse Driftsutgifter Bruk og avsetning til fond Investeringer Langsiktig gjeld Arbeidskapital og likviditet KOSTRA Finansieringsanalyse Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1a og 1b Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2a og 2b Balanse Noter Regnskap Halden Havn Økonomisk oversikt - drift av 76

5 5 av 76

6 Rådmannens innledning Det er stor og økende etterspørsel etter kommunale tjenester i Halden. Det ytes gode tjenester, og på flere områder er Halden kommune i faglig front nasjonalt sett. I løpet av året ble det opprettet nye avdelinger i kommunens barnehager, elevtallet økte, helsesektoren har gjennomført første året med samhandlingsreformen og tatt i mot nye brukere både i hjemmebaserte tjenester og institusjoner. Varer og tjenester kommunen kjøper inn økte i pris. Lønninger og faste tillegg økte. Samtidig steg ikke kommunens utgifter med mer enn 3,4 % sammenlignet med Det betyr at tjenestene ytes i samme, og til dels også økt omfang, og at effektiviteten i den kommunale tjenesteproduksjonen dermed har økt. Halden kommune hadde et merforbruk i 2011 på 143 millioner kroner og hadde et uforsvarlig høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2012 i forhold til inntektsnivået. Driftsutgiftene hadde vært høyere enn driftsinntektene helt siden Uten reserver var kommunens økonomi langt unna balanse. Det var derfor stor oppmerksomhet på å få kontroll på utgiftssiden i hele I perioden fra 2007 til 2011 steg utgiftene i gjennomsnitt med 9,4 % pr år, varierende fra 6,4 % (2007) og opp til 14,3 % (2009). Inntektsmessig var 2012 et godt år. Kommunen kan selv vedta gebyrer på enkelte områder, men hovedinntektene er knyttet til de statlige overføringene av skatt og rammetilskudd. Staten gjennomførte økninger i disse overføringene til kommunal sektor, og inntektene til Halden kommune økte med 7,9 % i forhold til Det skal likevel nevnes at det følger med overføring av nye oppgaver til kommunen knyttet til hele (og også utover) denne økningen. Sammenholdt med en vekst i utgiftene på 3,4 % gir dette likevel økt handlingsrom for kommunen Rådmannen vil benytte anledningen til å takke ledere og medarbeidere i hele organisasjonen for innsatsen som ble lagt ned i 2012 for å skape endringen i utgiftsveksten. Økonomisk er Halden kommune nå inne på en ny kurs i forhold til tidligere år. Best vises dette gjennom økning av inntekter fratrukket økning av utgifter over tid, jfr. illustrasjonen. I de årene der tallene er negative har kommunens handlingsrom blitt redusert ved at økningen i utgifter har vært større enn økningen i inntekter. Motsatt har handlingsrommet økt i de årene der tallene er positive. Kommunens økonomiske situasjon er fortsatt dramatisk. Regnskapet for 2012 ble gjort opp med et merforbruk på 71 millioner kroner. Arbeidet med å bremse veksten i utgifter må fortsette i Ved å ha fokus på kontinuerlig forbedring og effektivisering av driften vil det være mulig å opprettholde den samme marginen mellom vekst i inntekter og vekst i utgifter i Dette vil likevel ikke være nok til å gjenvinne økonomisk balanse. Det må gjennomføres reduksjonstiltak som får de løpende utgiftene ned på et forsvarlig nivå i forhold til løpende inntekter. Dette arbeidet vil fortsette både i 2013 og Det akkumulerte underskuddet på 214 millioner kroner skal dekkes inn over fire år. Det blir en svært krevende oppgave som vil kreve reduksjoner og endringer. Halden kommune yter rettighetsbaserte tjenester. Det vil si at brukerne har rettigheter som er nedfelt i og regulert av lover. Å omstille en organisasjon som yter slike tjenester er krevende og tar tid. Omstillingen er i gang, det dokumenteres i regnskapet for Den sentrale utfordringen kommunen står overfor i 2013 er å ha rom til å fortsette arbeidet, og samtidig har tilstrekkelig likviditet til å betale regninger og lønn. Dette forholdet bekymrer rådmannen sterkt, og øker kravene til enda hurtigere omstilling var et svært krevende år for alle ledere og medarbeidere. Mange var frustrerte og opplevde det svært utfordrende å balansere det faglig forsvarlige opp mot den stramme økonomien. De nærmeste årene blir minst like krevende. Tjenestene er under press. Det er imidlertid lys i enden av tunellen; klarer kommunens ledere og 6 av 76

7 medarbeidere sammen med de politisk tillitsvalgte å fortsette omstillingsarbeidet og gjennomføre nødvendige reduksjonstiltak vil kommunen på sikt komme i økonomisk balanse og igjen ha ønsket handlingsrom til videre utvikling og gode rammer for tjenester til innbyggerne. Gudrun H. Grindaker rådmann 7 av 76

8 Utviklingstrekk. Halden vedtok i 2010 sin første overordnede plan for samfunnsutviklingen av Haldensamfunnet. I 2011 ble kommuneplanens arealdel revidert. For det overordnede plannivået var det varslet at ny økonomiplan skulle foreligge i Dette ble utsatt i forbindelse med utarbeidelse av kommunal planstrategi. Visjonen i kommuneplanen er: Halden kommune skal målrettet arbeide for å styrke den positive utviklingen Haldensamfunnet er inne i, slik at Halden blir det beste stedet å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner og de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet Kommunebilde for NAV Halden. Marked/Bakgrunnsteppe (Kilde SSB) 2011* 2012* Endring Befolkning total* ,1 % Befolkning år* ,8 % Eneforsørgere med små barn ,0 % Eneforsørgere med store barn ,1 % Innvandrere ,3 % Sysselsatte i kommunen totalt ,9 % Primærnæringene ,6 % Sekundærnæringene ,1 % Tertiærnæringene ,2 % Offentlig sektor og uoppgitt ,9 % Utd. på grunnskolenivå el. mindre Utd. på videregåendenivå el. Mer (kort) Utd. på videregåendenivå el. Mer (lang) ,3 % ,6 % ,2 % Utpendling fra kommunen ,4 % Innpendling til kommunen ,7 % Veksten i befolkningen de siste 4 årene i Halden er om lag 1.1 %. Ved årets utgang bodde personer i Halden. Befolkningsveksten kommer fra nettoinnflytting til kommunen. Veksten vil være en utfordring for Halden samfunnet. Både med tanke på tilrettelegging av nye boligarealer og klargjøring av næringsarealer. Kapasitet på skoler og barnehager er god, men en må regne med at det må tilrettelegges for nye barnehager hvert år fremover i neste 4. årsperiode. Sysselsettingsgraden i kommunen fortsetter å falle i Den private sektoren er stor i Halden i forhold til sammenlignbare kommuner, men her skjer det samme utvikling som i fylket for øvrig. Offentlig sektor tar større andeler. Den offentlige sektoren fikk i 2010 en betydelig vekst ved etablering av Halden fengsel. Dette fortsatte inn i 2011 og Veksten i Halden kommune er lav, helseforetaket er stor årsak til at veksten er høy. Jevnere fordeling mellom privat og offentlig sektor er med på å stabilisere arbeidsmarkedet og vi får mindre svingninger i arbeidsmarkedet ved konjunktursvingninger. Pendlerstrømmen i 2012 ble endret for første gang på mange år. Vi fikk en nedgang i nettopendlingen ved at antallet innpendlere til Halden økte mer enn utpendlingen. Pendelstrømmen til Sverige holdt seg stabil, men man må regne med at dette blir endret i 2013 da store utvidelser på Nordby vil medføre flere arbeidsplasser, og da vet vi erfaringsmessig at pendlingen over grensen øker. 8 av 76

9 Halden - flyttestrømmer ( siste 5 år - gj.snitt per år) ant pers Utflytting Innflytting Nettoflytting Aremark Nedre Glommaregionen Mosseregionen Indre Østfold regionen Akershus Oslo Resten av landet Utlandet Totalt Innflyttingen er hovedårsaken til at befolkningstallet i Halden øker. Halden får sin naturlige andel av den veksten som ligger i randsonen rundt Oslo. Nærhet til Sverige og gode bo og levevilkår er positive faktorer som underbygger dette. Ved utgangen av 2012 var arbeidsledighetenfor helt ledige i Halden 2.8 % av arbeidsstyrken. Dette er likt med nivået ved utgangen av Det har vært små variasjoner i løpet av Ledigheten gikk minst ned i den kvinnelige befolkningen. Tar en med antall på sysselsettingstiltak blir den totale ledigheten 4.0 % mot 3.7 % ved utgangen av Halden er nå den av byene i Østfold som har lavest ledighet. Over 85 % av innbyggerne i Halden bor innenfor det som betegnes som tettstedsgrensen. Tar en med lokalsentrene bor over 93% innenfor denne. Hovedutviklingen skjer i hovedsak innenfor disse områdene. Halden har store utmarksområder og produksjonsområder for landbruk. Ingen tiltak for utbygging i løpet av året har påvirket dette. 9 av 76

10 Samfunn Kommuneplanarbeidet. Halden vedtok sin første samfunnsplan november Kommuneplanens arealdel ble vedtatt juni Kommunestyret vedtok desember 2012 økonomiplan for I løpet av 2012 ble det utarbeidet og vedtatt kommunal planstrategi for perioden Denne sammen med samfunnsdelen, arealdelen og økonomiplanen utgjør kommunens overordnede planverk. Det ble vedtatt oppstart av kommunedelplan for sentrumsområdet. Denne skal skal stå ferdig i Miljø Etter at Halden fikk vedtatt ny kommunedelplan for areal, har kommunen minsket utbyggingspresset på kommunens utmarksarealer. I 2012 ble Haugbergfjellet naturreservat. Området er på totalt 2557 daa og ligger 4 km nordvest for Kornsjø. I 2012 har kommunen bidratt konstruktivt i planleggingen av flere mulige kraftledningstraseer gjennom Halden. Det er en viktig miljøsak å få minsket inngrepene så mye som mulig. Kommunen har valgt å redusere driften ved det kommunale deponiet på Rokke i påvente av en ny vurdering av sigevann-/ renseanlegget ved avfallsdeponiet. Anlegget ligger like ved Unnebergbekken som er en viktig gytebekk for sjøørret. Det er inngått ny leasing av biler til den hjemmebaserte tjenesten i kommunen. Det ble stilt strenge krav til utslipp ved avtaleinngåelse og tre av bilene var el-biler. Det ble etablert hurtigladestasjon for el-biler på Svinesundsparken. 4 privat bedrifter ble sertifisert gjennom miljøfyrtårn-ordningen i Kommunen har deltatt i luftovervåkningsnettverket sammen med Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Kommunens NOx-måler er nå utlånt til Fredrikstad, der det gjøres målinger på NOxutslipp fra i veitrafikk. Målingene har overføringsverdi til tilsvarende områder i Halden. Forurensing Arbeid knyttet opp mot EUs vanndirektiv i Haldenvassdraget og Enningdalsvassdraget, med mål om bedret vannkvalitet i vannforekomstene, er viktig for kommunen. Et viktig styringsdokument er lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, hvor det er fastsatt rensekrav til utslipp av avløpsvann. Gjennom lokalforskriften er alle mindre avløpsanlegg, som ikke oppfyller de fastsatte rensekravene, erklært ulovlige. I 2012 har oppryddingsarbeidet i hovedsak vært rettet mot avrenningsområdene; Ringdalsfjorden og Iddefjorden, nærmere bestemt nedbørfeltene til; Rørbekk/Svinesund, Unnebergbekken, Remmenbekken, Tista og Hov-området, Kirkebekken (Idd), Ystehedebekken, Fagerholt, Sannerød og Liholt. Totalt var det ved årets slutt utstedt nærmere 400 pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg. Pålegg sendes til alle eiere av eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett og renseanlegg. Henvendelser og korrespondanse Antall Utsendte pålegg i Vannforvaltningsmøter og planlegging 20 Informasjonsmøter for anleggseiere som 3 har fått pålegg Inngående brev 225 Utgående brev 198 Tiltak og tillatelser Antall Separate kloakkutslipp, utslippstillatelser 37 Ferdigstillelse av pålegg om 75 oppgradering av mindre avløpsanlegg Rapporter, oppfølging oljeholdig utslipp: 36 Andre forurensningssaker 10 Telefonhenvendelser om utslipp, 250 forurensning, avfall m.m E-posthenvendelser (miljø, avløp, 1100 forurensning, vannforvaltning) Prøvetaking vannprøver fra bekker i 90 kommunen kjemi og biologiske prøver 10 av 76

11 Den planlagte utsettingen av passive prøvetakere for kartlegging av miljøgifter i overflatevann i sentrumsområdene er blitt forsinket, men etter planen skal den gjennomføres i løpet av våren 2013 med ekstern finansiering. (Tilskudd fra KLIF) edgravde oljetanker forvaltning av disse Enheten har vært opptatt at det må drives en forsvarlig forvaltning av nedgravde oljetanker med volum under 3200 liter. De fleste av disse tankene ble gravd ned på 60 og 70 tallet og det er stor fare for lekkasje fra disse. Et utslipp kan få store konsekvenser, samt utløse store krav om erstatninger. For å forvalte dette på en forsvarlig måte bør det vedtas en lokal forskrift som gir kommunen et redskap for å håndtere dette, men så lagt har det ikke vært politisk vilje til å vedta en slik forskrift. Vannforvaltning Det er også i år gjennomført vannkjemiske og biologiske undersøkelser av vannkvaliteten i de viktigste bekkene i kommunen. Den vannkjemiske kartleggingen blir gjort ved analysering av vannprøver og krever gjentatte prøvetagninger for å få et pålitelig resultat. Kommunens sammenhengende måleserie basert på vannkjemi strekker seg tilbake til midten av 80- tallet. Forskning viser at analyser av bunndyr og påvekstalger i bekker gir bedre indikasjon på tilstanden enn gjentatte målinger av vannkjemi. Kommunen vil derfor gå over til bruk av bunndyr og påvekstalger i sin overvåkning. Undersøkelsene gjøres hvert tredje år. Remmenbekken, Unnebergbekken og Asakbekken utmerker seg med meget dårlig vannkvalitet. Tilsyn mindre avløpsanlegg I løpet av året er det gjennomført en rekke tilsyn av mindre avløpsanlegg. Også dette året har det vist seg at kun 30 % av minirenseanleggene klarer utslippskravene. Leverandørene av minirenseanleggene jobber med å forbedre renseresultatene. Kommunen vil fortsatt holde frem med tilsyn også i Bekkeløp i Torpedalen Henvendelser og korrespondanse Antall Gjennomførte antall tilsyn 119 Antall analyserte vannprøver 94 Utsendte brev 151 Inngående brev 63 Landbruk Kommunen er ansvarlig for lokal gjennomføring av nasjonal landbrukspolitikk. Rapportering og forvaltning av ulike støtteordninger skjer i nært samarbeid med statlige myndigheter, delvis med korte og ufravikelige tidsfrister. Enheten fordeler årlig nærmere 100 millioner i form av tilskudd, stipend, refusjon, innvesteringslån, støtte, skogfond osv. Med midlene følger krav til oppfølging og kontroll, samt rapportering inn til statlig myndighet. Tiltak Antall Gjødslingsplaner for enkeltbruk 19 Produksjonstilskudd husdyr 80 Produksjonstilskudd - planteproduksjon 206 Avløserordningen (sykdom, ferie osv.) 76 Lovsaker (jordlov, skoglov, konsesjonslov, 22 odelslov) 11 av 76

12 Saker til Vilt- og innlandsfiskenemnda 25 Bygdeutviklingsmidler (BU-saker) 26 Skogfond - utbetaling 202 Regionalt miljøprogram 172 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 10 Nybygging/opprusting av skogsveier 4 I forlengelsen av arbeidet med landbruksplan er det utarbeidet en handlingsplan landbruk, som ble endelig vedtatt høsten Det er avholdt to møter med organisasjonene i næringa. I 2010 ble forskrift om utvalgte naturtyper vedtatt. I Halden har vi naturtypene «slåttemark» og «hule eiker» som vi må ta spesielt hensyn til. I løpet av våren/sommeren 2012 har kommunen registrert nærmere 1000 eiketrær med en omkrets >2m. Prosjektet er finansiert ved midler fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og skal ferdigstilles/legges inn i DN sin Naturbase i løpet av Eik i Rødsparken Rettingene på kartgrunnlaget for over 700 landbrukseiendommer er nå lagt inn digitalt og Skog og landskap har ansvaret for oppdatering av gårdskartdatabasen. Det blir fortløpende gitt veiledning/ informasjon til næringa. Interesserte skogeiere får oppfølging gjennom skogkulturprosjektet, i regi av Skogselskapet. Prosjektet er finansieres eksternt, gjennom BU-midler mm. Høsten 2012 utvalgte tiurleiker på Idd registret noen gamle ble tatt ut og nye lagt inn. I 2013 står flere leiker på Idd for tur. Registreringene legges inn i DN sin Naturbase. Vedlikehold av bygningsmassen på Ulveholtet fortsatte i Lokale ildsjeler med Erling Fosser i spissen har malt hovedhytta og frisket opp merkingen av turstiene i området. Fosserkoia og hytta ved kvartsbruddet er åpne for fri benyttelse av turgåere i området. Hyttene i hovedtunet er det også muligheter til å låne ved henvendelse til landbrukskontoret. æring Næringsavdelingen var i 2012 en enhet i rådmannens stab. Avdelingen besto av 2,6 årsverk hvor av 2 årsverk var knyttet til prosjektlederoppgaver for prosjektet Allsang på Grensen. Næringsavdelingen er sekretariat for Halden Næringsråd og rådets styre, samt rådmannens representant i hovedutvalg for næringsutvikling opprettet etter kommunevalget høsten Videre møter næringssjefen (60%- stilling) som observatør i Halden Turist og Halden Industriforening. Avdelingen er sekretariat (prosjekteier) for en regional utviklingsavtale mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune: Fredriksten festning, samt deltar i styrings- og arbeidsgrupper for to Interregprosjekter: Grenseløst industrisamarbeid og Grensehinder for næringslivet. Etter reetablering av Næringspolitisk utvalg (NPU) i 2010 var avdelingen saksforbereder og sekretariat for dette utvalget. Utvalget ble erstattet av hovedutvalg for næringsutvikling. Ny/revidert Strategisk næringsplan ble utarbeidet i 2011/2012 og er basis for næringsavdelingens arbeids- og ansvarsområde. Hovedarbeidsområder: Iverksette og følge opp næringspolitiske tiltak som fattes av kommunens politiske organer. Kommunens hovedkontakt overfor næringslivet. Kontakt for næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering, virkemiddelapparat og næringspolitisk planlegging. Arbeid med og ansvar for oppfølging av strategisk næringsplan Prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter. Sekretariat for kommunens næringspolitiske arbeid. 12 av 76

13 Transport Det er ikke foretatt større investeringer på riks og fylkesveier i Halden i løpet av Halden kommune ferdigstilte ny bru nedstrøms over Tista i 2011 som siste store veiprosjekt. Veitrafikken på de største hovedveiene øker og Rv 22 inn mot Halden er i ferd med å nå en årsdøgnstrafikk som utløser behovet for avlastingsvei eller flere kjørebaner. Trafikken over Svinesundsforbindelsen økt med 8.7 % og over 80 % av all godstransport på vei til og fra Norge, går over denne forbindelsen, og denne øker mer enn trafikkveksten. ¼ av trafikken går over gammel bro. Det har ikke vært store endringer innen den lokale kollektivtrafikken. Trafikkveksten på kollektivtrafikken på jernbane og ekspressbusser til og fra Halden fortsetter å øke. Det er nå timesavganger både for buss og tog inn mot Oslo store deler av døgnet hele uka igjennom. SLT Kultur, idrett og mangfold fikk tillagt seg Slt funksjonen juli Gjennom siste halvår 2012 har Slt arbeidet vært på vent ifht avklaringer med Halden politi. Slt har opprettholdt møtene med skole, barnevern, kultur og politi gjennom SSPK. Arbeidet med å reetablere Slt er i gang i av 76

14 Undervisning og oppvekst Forsterket tilbud barnehage (Brekkerød barnehage) Grunnskole Tilbud til multifunksjons - hemmede barn i under skolepliktig alder. Grunnskoleopplæring i henhold til lover, forskrifter og lokalt vedtatte retningslinjer. Barn i målgruppen er gitt tilbud i henhold til målsetting. Brukergrupper Brukergrupper: 2009: 2010: 2011: 2012: Barn i kommunale barnehager (antall) 370 Barn i private barnehager (antall) Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (antall) Elever i grunnskolen ( trinn) (antall) Elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen (%) 7,6 9,5 9,7 10,2 Andel elever som får morsmålsopplæring (%) 0,8 1,0 0,5 0,1 Andel elever som får særskilt norskopplæring (%) Andel elever i kommunal SFO med 100% plass (%) Tjenester til barn og unge 8,1 9,4 8,9 Tjeneste: Mål i 2012: Målvurdering 2012: Barnehage Full barnehagedekning. Kommunen har i løpet av 2012 oppnådd målet om full barnehagedekning, men har mange på venteliste uten rett til plass. 9,3 60,3 61,5 56,5 56,3 Forsterket tilbud grunnskole (Tistedal skole, Strupe u. skole) Leksehjelp Skolefritidsordning (SFO) Særskilt tilsynsordning (STO) Skole og miljøsenter Grunnskoleop plæring til voksne ( 4A- 1) Spesialundervi sning til voksne ( 4A-2) Pedagogisk psykologisk tjeneste Tilbud til multifunksjons - hemmede elever i grunnskolen. Innføre gratis leksehjelp til elever på trinn Frivillig tilbud til elever på 1. til 4. trinn. Det skal i planperioden utarbeides nye felles kommunale vedtekter for SFO i Halden kommune. Tilbud til elever på ungdomstrinnet med behov for tilsyn før og etter skoletid. Alternativt skoletilbud elver på ungdomstrinnet. Tilbud til voksne over opplæringspliktig alder, som trenger grunnskoleopplæring. Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. 1.Ivareta krav om forsvarlig saksbehandling vedrørende utredning og vurdering av individuelle opplæringsrettigheter hjemlet i Elever i grunnskolen er gitt tilbud i henhold til målsetting. Ble innført i august Ca. 50 % av elevgruppen benytter seg av tilbudet. Det ble i 2008 utarbeidet kommunale vedtekter for SFO i kommunen. SFO drives i henhold til vedtatte vedtekter. Vedtektene ble revidert i Tiltaket drives i samarbeid mellom kommunalavdelinge ne helse/omsorg og undervisning/oppvek st. Tiltaket drives i henhold til intensjonene. 1. Det er pr ikke ventelister hos PPT. Dette har vært prioritert siden høsten PPT skal 14 av 76

15 Kvalitetsindikatorer Opplæringsloven. 2. Være en bidragsyter i utvikling av gode tiltak i barnehager og skoler. Spre gode erfaringer/ tiltak. 1. Nasjonale prøver og elevundersøkelsen (mobbing) fortsatt ha fokus på veiledning og prioritere systemrettet arbeid i skoler og barnehager for å redusere behovet for spesialundervis ning. Indikator Mål: Elevundersøkelsen (7. trinn) - mobbing 1,4 1,5 1,4 Mobbing og vold skal ikke forekomme Nasjonale prøver (5. trinn) lesing Andel elever på nivå 2 og 3. Nasjonale prøver (8. trinn) - lesing Andel elever på nivå 3,4 og 5. Nasjonale prøver (5. trinn) regning Andel elever på nivå 2 og 3. Nasjonale prøver (8. trinn) - regning Andel elever på nivå 3,4 og 5. Nasjonale prøver (5. trinn) engelsk Andel elever på nivå 2 og 3. i skolen. 70,9 70,0 74,3 95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3 64,6 66,7 69,1 95 % av elevene skal oppfylle enten nivå 3, nivå 4 eller nivå 5 65,8 59,2 67,2 95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3 64,6 71,5 66,9 95 % av elevene skal oppfylle enten nivå 3, nivå 4 eller nivå 5 73,8 65,4 i.gjf. Sikre en positiv utvikling over tid. Nasjonale prøver (8. trinn) - engelsk Andel elever på nivå 3,4 og 5. 60,8 65,7 59,1 Sikre en positiv utvikling over tid. Kommentar: Halden kommune har gjennom Læring og utvikling Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden nedfelt mål for fokusområdene lesing, regning, sosiale ferdigheter og digitale ferdigheter. Resultatene i lesing beveger seg forsiktig i positiv retning, da særlig på 8. trinn. I regning ser vi en fremgang fra 2011 på 5. trinn, men lite utvikling på 8. trinn. Engelsk på 8.trinn viser en negativ utvikling over år som det må arbeides for å snu. Det arbeides systematisk med lesing i kommunen. Det er ansatt en leseveileder, samt tatt i bruk felles verktøy for leseopplæring (LeseLOS). I 2012 er arbeidet med regning intensivert, bl.a støttet opp av egen regneveileder. I tillegg skal alle kommunens skoler nå benytte verktøyet LOV (Læring og vurdering), som skal bidra til økt kvalitet og struktur i elevenes undervisning. Kommunen har et godt System for kvalitetsvurdering av barne- og ungdomsskoler med et innarbeidet årshjul for gjennomføring av organisasjons- og ståstedsanalyser, i tillegg til rutiner for for- og etterarbeid i forbindelse med de nasjonale prøvene. Skolelederne gjennomfører systematisk skolevandring, som et viktig ledd i det lokale kvalitetsvurderingsarbeidet i grunnskolen. 2. Grunnskolepoeng Snitt Halden Snitt Østfold Snitt Nasjonalt ,8 38,3 38,1 38,4 38,0 38,4 38,5 38,4 39,0 39,1 39,7 39,5 39,9 39,9 40,0 Grunnskolepoeng kan ses som et samlemål for alle elevenes karakterer i fag ved avslutningen av grunnskolens 10. trinn. Ved beregning av grunnskolepoeng summeres alle tallkarakterene i 15 av 76

16 fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Elever med færre enn åtte karakterer totalt er ikke med i analysen av grunnskolepoeng. august Overgang fra grunnskole til videregående skole 2011 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Enhet : Prosent Halden kom. Kommune gruppe 13 Østfold fylke Nasjonalt ,5 96,7 96,7 96, ,2 96,5 95,1 96, Kommentar: Halden kommune har høy andel elever i grunnskolen som går over i videregående opplæring. Dette er en utvikling som har vært stabil over flere år. Kommunen samarbeider med Halden videregående skole på flere områder (Utdanningsvalg, karriereveiledning). I tillegg har kommunen dyktige rådgivere i ungdomsskolen, som bidrar til en grundig forberedelse og søkeprosess for den enkelte elev. Målet er å sikre at elevene i grunnskolen begynner og fullfører videregående skole. I løpet av 2012 er tiltaket Ny GIV videreført i kommunens ungdomsskoler. Tiltaket retter seg mot et utvalg elever, som i løpet av våren på 10. trinn mottar intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målet er å gi elevene et «løft» før start på videregående skole. Kommentar: I løpet av 2010 ble det satt et særskilt fokus på å redusere ventetid på behandling av saker hos PPtjenesten. Henvisningsrutinene, inklusive henvisningsskjemaene, ble revidert og endret i tråd med råd gitt i Utdanningsdirektoratets «Veileder til opplæringsloven. Spesialundervisning», og de ble iverksatt ved skolestart 2010/2011. Henvisningsrutinene innebærer større krav til dokumentasjon og evaluering av tilpasset opplæring til den enkelte elev i skolen. Når det gjelder barnehager, dokumentasjon og evaluering av hva de kan gjøre for at barnet i størst mulig grad skal kunne nyttiggjøre seg det generelle tilbudet der. Dette fikk den konsekvens at antall henvisninger til PPT, skoleåret 2010/2011, sank med ca 30 %. Tilmeldingen til PP-tjenesten har etter dette igjen økt noe. Når PPT likevel har greid å unngå venteliste og ivareta forvaltningslovens krav om forsvarlig saksbehandling uten ugrunnet opphold, skyldes det minimalt sykefravær blant de ansatte, fokus på egen tidsbruk, effektivisering, rutiner for å sikre enhetlighet i tjenestetilbudet, internevaluering og ikke minst et godt sosial-faglig arbeidsmiljø. 4. Ventelister Pedagogisk - psykologisk tjeneste 1. januar Medio 16 av 76

17 Helse- og omsorg KOMMUNALAVDELINEGNS OVERODNEDE MÅLSETTING FOR DRIFTEN; Forhold i lokalsamfunnet: I Halden skal forholdene i lokalsamfunnet være slik at den enkelte klarer seg selv, holde seg frisk og unngå skader så langt som mulig. Barn og unge skal sikres et trygt og godt oppvekstmiljø. Den enkelte innbygger skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse og kunne bidra til fellesskapets beste ved deltakelse, likestilling og brukermedvirkning. Dette vil gi høyest mulig livskvalitet og opplevelse av mestring i hverdagen for den enkelte. Forhold i tjenesten I Halden skal helse og omsorgstjenestene være et enhetlig og samordnet tilbud til enkeltmennesker som har behov og rett til bistand. Tjenesten skal i størst mulig grad være rettet mot forebyggende og helsefremmende tiltak og kjennetegnes av sikkerhet, kontinuitet, god ressursutnyttelse, tilgjengelighet og rettferdig fordeling. Tjenestene skal være virkningsfulle og involvere brukerne og gi dem innflytelse. De overordnede målsettingene er en «ledestjerne» og i alle typer arbeid og prosesser forsøkes å legge til rette for at man jobber mot dette. Nedenfor nevnes mer konkrete målsettinger i 2012 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 og er en reform som strekker seg over tid og som vil øke i omfang. Medfinansieringsordningen som kommuner fikk ressurser til overført gjennom statsbudsjettet 2012, er et vesentlig økonomisk element i ordningen, som også har til formål å få kommuner til å prioritere forebygging, samt satse på øyeblikkelig hjelp/intermediære plasser. Kommunens målsetting i tilknytning til denne reformen har vært flere, som omtales under de enkelte områder. Overordnet målsetting har vært knyttet til a) økonomien i ordningen, Ressurser avsatt til formålet skal holdes, til tross for et lavere beløp enn det staten har overført til formålet. Måloppnåelse: Merutgifter i fht budsjett på kr Bakgrunnen er flere innleggelser av Haldensere ved SØ enn antatt på budsjetttidspunktet og en for lav budsjettering av området. I 2012 mottok Halden kommune krav for «overliggere» ved SØ på til sammen kr , dvs 20 døgn. Dette er meget bra, og kan tilskrives et godt arbeide fra pasientkoordinator. b) God samhandlingen mellom de ulike avtalepartene Etablere og delta på arenaer som sikrer samhandlingen Partnerskapsmøtet er et forum som møter 2 ganger pr. år. Alle kommuner i Østfold er deltagere i dette fora. Administrativt samarbeidsutvalg er det operative samhandlingsforum mellom helseforetaket og kommunene. 5 kommunerepresentanter sitter i dette utvalget, deriblant Halden. Beslutninger i dette organet er bindende for kommunene. Måloppnåelse Disse fora ble opprettet i før samhandlingsreformen. De har brukt noe tid på å finne form. Fra kommunens side virker det som om SØ til tider «glemmer» likeverdigheten i samarbeidsavtalen. c) Koordinering av pasientflyten mellom nivåene. Opprette pasientkoordinator for å ivareta kommunikasjon med SØ og styre rett bruker til rett plass. Måloppnåelse: Pasientkoordinator var operativ fra mars 2012 og har spilt en meget viktig rolle. Ordningen er evaluert i desember/januar, og vil videreføres og forsterkes. 17 av 76

18 Ressurspool I budsjett 2012 var det en forutsetning å få etablert en velfungerende ressurspool med 72 årsverk, som skulle dekke alt fravær med inntil 3 mnd. varighet, estimer til 7 % fravær. En forutsetning var videre god kompetanse og stor fleksibilitet i forhold til arbeidssteder. Måloppnåelse: Antall årsverk i ressurspool er ved utgangen av 2012, er 43,87 årsverk. Kompetansesammensetning er 2,7 årsverk vernepleiere, 5,5 årsverk sykepleiere, 8,1 årsverk helsefagarbeidere 12,7 årsverk hjelpepleiere og 12,7 årsverk pleiemedhjelpere. Med vel 50% ansatt, et sykefravær på 10,5 % ( I helse og omsorg), og flere vakante stillinger som har vært nødvendig å dekke, har det ikke vært tilstrekkelig ressurser i ressurspool. Dette antas å være en hovedårsak til den negative omtalen som til tider har vært observert. Ressurspoolen har virket etter intensjonen, dvs. dens ansatte har dekt vakter so følge av sykefravær, og av avdelingene har tilfredsheten økt gradvis gjennom Flere viktige målsettinger har en økt mulighet til å nås som følge av ressurspool; i møte komme ønsker om høyere stillinger (14.3-øsnker), imøtekommelse av krav knyttet til arbeidsmiljølovens 14.9, større fleksibilitet blant ansatte og frigjort tid til ledelse hos ledere. Med bakgrunn i dette er det viktig at ressurspooler tilpasses og videreutvikles. Innføring av elektronisk internkontroll system. Systemet HIKS har vært initiert av rådmannen, og en målsetting var at hvert nivå skulle ha sine rutiner, prosedyrer og styringsdokumenter lagt inn ved utgangen av Deretter skal systemet tilrettelegges for avviksmelding og avvikshåndtering. Måloppnåelse: Arbeidet med konvertering av rutiner og prosedyrer er igangsatt men ikke sluttført. Arbeidet fortsetter i 2013, hvor også prosess og rutiner knyttet til avviksregistrering og avviks håndtering iverksettes. Utarbeidelse av strategisk kompetanseplan Området har hatt en «negativ utvikling» i forhold til andel ufaglærte i sektoren. Kompleksiteten i sykdomsbilder øker, ikke minst på grunn av samhandlingsreformen, og av den grunn har vi tvert om bruk for økt kompetanse. For å snu utviklingen skal det i 2012 utarbeides strategisk kompetanseplan og en handlingsplan i forhold til denne. Måloppnåelse: Strategisk kompetanseplan er utarbeidet for Helse og omsorg, og ligger til grunn for utarbeidelse av årlige handlingsplaner. Dette arbeidet gjøres gjennom et etablert forum, Kompetanseforum. Boligsosialt utviklingsprogram Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen varer formelt fram til Formålet med programmet er å sikre prosesser og tiltak i forhold til målgrupper som opplever boligsosiale utfordringer i Halden. Programmet er overordnet forankret hos rådmann/politiske vedtak og organiseres via styrings og programgruppe. I tillegg er målgruppene aktivt med i programmet via Brukerforum. I Aktivitetsplan for 2012 har hovedfokus i programarbeidet vært på følgende områder aktiviteter: 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning. 3: Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester 4: Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljø prosjekt. 5: Finansiering statelige ordninger prosjekt «innovasjon i bolig og tjenester» 6: Investeringsplan/salg Måloppnåelse 2012: I hovedsak har vi nådd målene for de aktivitetene som var planlagt i Noe har vært noen forsinkelser, men ved årets slutt er det meste i rute. 18 av 76

19 Likeledes er vi fornøyd med at noen aktiviteter nå også er implementert i drift og vil være forankret og sikret videre prosesser der. Aktivitet 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling Nådd målene sikrer nå prosesser via rådmannen planavdeling. Jfr. ellers PS sak. Aktivitet 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning Kartleggingsarbeidet er gjennomført og vi har god oversikt over behovene innen målgruppene. Bl.a. har vi nå en konkret oversikt på hvilke boligbehov som foreligger for gruppene rus/psykiatri og økonomiske vanskeligstilte. I tillegg har vi hatt en gjennomgang av utviklingen innen områdene eldre, demens og behov innen store barnefamilier. Halden kommune har derfor god oversikt over et samlet behov. I PS er dette konkretisert inn i tiltak for perioden 2012 til 2014/16. Aktivitet 3: Helhetlig organisering Etablere prosjektet. En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester Prosjektet er i gang i tråd med planene og vil «påvirke virkeligheten» i løpet av Aktivitets 4: Kompetanse / bo oppfølgingstjenester Prosjektet er i gang i tråd med planene og vil «påvirke virkeligheten» i løpet av Aktivitet 5: Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting. Et OU prosjekt om utvidet bruk av startlån med tilpasset oppfølging i bolig. ( Presentert i 2012 som: Finansieringsordninger) Dette nettverksprosjektet er nå godt i gang og forprosjektet vil presentere en rapport i november Aktivitet 6: Investeringsplan/salg Målet nådd god plattform for å konkretisere boligformer for de mest krevende målgruppene i Halden Kommune. Nå er utfordringene å «få fram» de enkelte tiltakene til endelige prosesser. Det blir avgjørende for å nå hovedmålene i 2014/2016. Ressurskrevende brukere Målsetting Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst kr Sørge for oppfylling av kriteriedata for refusjonsordningen, så som enkeltvedtak på alle tjenester etter kommunal helse- og omsorgslov. Konsekvent bruk av utgiftsføring på prosjektnummer for alle tjenester knyttet til bruker som mottar ressurskrevende tjenester. Sørge for et oversiktlig regnskap som til enhver tid viser antall timer som ytes til den enkelte og timeprisen for tjenesten Målvurdering Kriteriedata endres hvert år, så det arbeides hvert år i hele helse-og omsorgstjenesten over en lang periode med å få fram nøyaktige data. Etter revisjonens kommentarer i fht regnskap 2011, har det vært arbeidet med forbedring og totaliteten i refusjonsarbeidet. Det er gitt positive tilbakemeldinger fra revisjonen på dette arbeidet. Til tross for dette vil det fokuseres ytterligere på å forbedre system og rutiner rundt dette i 2013, med den hensikt å økte refusjonsbeløpet ytterligere. Brukerperspektiv: Ivareta rettssikkerhet for bruker gjennom enkeltvedtak på alle tjenester etter kommunal helse og omsorgslov.ivareta forutsigbarhet om hvilke tjenester som ytes og omfanget, samt klagerettighetene. Sørge for at forvaltningsloven følges slik at bruker kan få ivaretatt sine interesser på best mulig måte innenfor den økonomiske rammen som er avsatt. Brukergruppe Ressurskrevende brukere over 35.5 t Ressurskrevende brukere under 35,5 t 87 Ressurskrevende brukere Tjenester til barn og unge Familiens Hus Familiens hus innebærer en samlokalisering av PPT, spesialpedagogene, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og ressurssenter for barn og unge (Maurtua åpen barnehage, forsterket 19 av 76

20 helsestasjon, kommunepsykolog og miljøkontaktene i skolen). Målet er et mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud for barn, unge og familier i Halden. Heller ikke i 2012 ble de ulike tjenestene som inngår i Familiens Hus samordnet i felles hus. Det har imidlertid vært mye aktivitet rundt ferdigstillelse av Os Alle 3 og innflytting vil skje Februar-April En målsetting utover det å drive de respektive tilbud, har vært å forberede en systematisk samhandling. Det har vært avholdt 4 samlinger mellom aktører i dette henseende. Barneverntjenesten Målsetting Tjenesten skal redusere fristoverskridelsene i undersøkelsessaker og overholde kravet om tiltaksog omsorgsplaner for alle barn med tiltak gjennom barnevernet. Dette skal skje uten at det går ut over kvaliteten i barnevern-arbeidet Målvurdering Antall bekymringsmeldinger viser i forhold til 2012 en nedgang på 21. Antallet barn plassert utenfor hjemmet har økt betydelig de siste to årene, tiltak som er ressurskrevende både bemanningsmessig og økonomisk. Dette betyr at den samlede innsatsen øker og ressursforbruket er høyere. Halden Kommune hadde fristoverskridelser i 22,41 % av sakene i første halvår I annet halvår 19,42%. Barnevern Hjelpetiltak i hjemmet Hjelpetiltak i institusjon og fosterhjem Barn under omsorg i fosterhjem Barn under omsorg i institusjon Andel us, som fører til tiltak, prosent Nye meldinger Nye undersøkelser Helsesøstertjenesten Målsetting. Videreføre et stabilt og godt tilbud for innbyggere i Halden. Håndtere avvik som måtte oppstå innenfor tjenesten. Målvurdering: Ingen endringer er foretatt og tilbudet har vært stabilt, forutsigbart og godt. Helsesøstertjenesten Helseundersøkelser av barn under skolealder Lege 1297 Helsesøster 3481 Ekstrakonsultasjoner på helsestasjonen Skolestartkonsultasjon Lege 324 Helsesøster 339 Konsultasjoner i 3236 skolehelsetjenesten helsesøster Telefonhenvendelse til helsesøster Helsestasjon for ungdom, antall henvendelser Svangerskapskontroll, 130 antall ny-gravide Konsultasjoner totalt hos jordmor 864 Ressurssenter for barn og unge Tjenesten har fokus på tidlig intervensjon og tilrettelegging av lavterskeltilbud for utsatte barn, unge og deres familier. Tjenesten består av forsterket helsestasjon, Maurtua åpen barnehage, kommunepsykolog og ressursteam barn/unge Målsetting. Tidligst mulig intervensjon for familier i målgruppen. Målvurdering. Ny henvisningsprosedyre er utarbeidet og implementert i Forsterket helsestasjon. X nye familier er innskrevet i Forsterket helsestasjon i 20 av 76

21 2012. Ressursteam barn/unge tilbyr ART (aggression replacement therapy) grupper på skolene etter behov. Familiesenteret Forsterket helsestasjon, 89 fam fam/ fam/ antall./ henvendelser barn barn barn familie/barn Gjennomsnittlig antall barn i 17 Maurtua pr dag. Hjemmesykepleie, ambulerende Antall brukere Brukerstyrt personlig assistent Antall brukere Dagsenter, antall brukere Matombringing,antall brukere Trygghetsalarm, antall brukere Støttekontakt Omsorgslønn Tjenester til eldre Hjemmebaserte tjenester Målsetting. Sørge for oppfylling av kriteriedata for refusjonsordningen, så som enkeltvedtak på alle tjenester etter sosialtjenestelov og kommunehelselov, Redusere antall «Vedtakstimer» og «tiltakstimer» med timer (tilsvarer 9,7 mkr.) Målvurdering. Tjenesten har i forhold til vedtatt målsetting kunnet oppfylle brukernes behov for tjenester i samsvar med lovens bestemmelser og vedtatt standarder. Tjenestens innhold og omfang har fremkommet etter en individuell vurdering og i samråd med den enkelte bruker slik at kravet om brukermedvirkning er ivaretatt. Antall timer er ikke redusert med , men økt med x xxx timer. Gjennomsnittlig antall timer pr bruker er imidlertid redusert. Nivået på timer var satt uten en god nok forankring i faktiske forhold. Det har i en årrekke vært vanskelig å hente ut produksjonsdata fra systemer. Dette arbeidet er intensivert i 2012, men fremdeles er dette arbeidet problemfylt. Sykehjemstjenester Målsetting Målsetting innenfor tjenesten i 2012 er å etablere differensierte plasser, for effektivt å sikre logistikk, herunder utredningsplasser for demens ved Solheim senter.. Dette inkluderer alle sykehjemmene (og også omsorgsboligene) i kommunen. Intermediæravdeling med 4 plasser skal åpnes høsten Implementere Etikk-refleksjoner som en «daglig» hendelse i tjenesten. Målvurdering Enheten har i stor grad oppnådd sine målsettinger i forhold til å sikre rett pasient på rett plass. Utredningsplasser for demens ved Solheimsenter er ikke opprettet. Intermediære plasser (4) ble tatt i bruk Plassene tar som følge av manglende kapasitet innenfor legetjenesten i institusjoner ikke i mot nye pasienter i perioden torsdag 1200 mandag Dette vil tilstrebes å få åpnet for i 1. kvartal Hjemmebaserte tjenester Praktisk bistand (hjemmehjelp) ant.brukere Praktisk bistand, opplæring antall brukere Helsehuset for Halden og Aremark ble offisielt åpnet Etikkrefleksjoner er innført innenfor institusjonstjenesten. 21 av 76

22 Dette arbeidet fikk også tildelt den nasjonale Etikk-prisen for 2012, utdelt av Helseminister Støre i samarbeid med KS. Aktivitetssenteret Ambulerende team Tilbud til personer med rusproblemer 115 Sykehjemstjenester Ordinære sykehjemsplasser Demensplasser * Innrapporterte avvik 792 Lukkede avvik 792 Rehabilitering / utredning plasser Antall liggedøgn- langtid Snitt liggedøgn- langtid Antall liggedøgn korttid utredn./behandling Snitt liggedøgn utredn./behandling Antall liggedøgn korttid rehab Snitt liggedøgn rehab Antall liggedøgn korttid annet Snitt liggedøgn- annet * Brudd i rapportering 2012 da man for 2012 tar regnet med det totale tilbudet Demensplasser i kommunen ( Solheim 46, Karrestad 15 Bergheim demensboliger 44,Iddebo demensbolig ) Rus- og psykiatritjenesten (ROP) Rus- og psykiatritjenesten omfatter psykiatriteamet, aktivitetssenteret, rusteamet, ambulerende team med egne boliger for unge pasienter med dobbeltdiagnose i Nedre Hola, Konglelundveiene boliger for pasienter med psykiske lidelser. Målsetting Stabile og gode tjenester til brukere. Målvurdering Implementering av ny organisasjonsmodell er gjennomført i Rus og psykiatritjenester (antall brukere) 2012 Psykiatrisk team Behandlende tjenester Legetjenestene Halden kommune har pr fastlegehjemler fordelt på 26 fastleger. Ved utgangen av året var det ingen ledige plasser på fastlegenes lister. Nyopprettet fastlegehjemmel ble utlyst høsten 2012 og ansettelse var ventet i februar Det er ansatt 2 nye sykehjemsleger, hvorav den siste begynner i mars Legevakten Tjenesten har deltatt i et prosjekt med elektronisk meldingsutveksling med sykehuset. Stadig flere elektroniske løsninger og system implementeres. Ved utgangen av 2012 er det fokus på e-resept. Fengselshelsetjenesten Tjenesten er driftet siden mars Fokus har vært på å etablere kvalitative gode rutiner, prosedyrer og praksis. I 2011 ble rammene fra staten redusert i forhold til 2010, noe som medførte at en måtte redusere bemanning med ett sykepleierårsverk. Koordinerende fellestjeneste Koordinerende fellestjeneste har en overgripende funksjon og hovedansvar for å samordne kommunens helse- og omsorgstjenester i samarbeider med andre etater og eksterne tjenester med det for øye å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker. Koordinerende fellestjeneste er Halden kommunes formelle koordinerende enhet iht. sentrale bestemmelser. Flg. nøkkelroller er av kommunalsjef lagt i koordinerende fellestjeneste; Vedtaksansvarlig i alle enkeltvedtak bortsett fra barnevern Individuell plan 22 av 76

23 Pasientkoordinator for Halden og Aremark Program/prosjektledelse for «Boligsosialt utviklingsprogram» Turnusplanlegging Samhandlingskontakt Sykehuset Østfold Systemansvarlig Gerica Systemansvarlig kvalitetssystem på nivå 2 Sekretærfunksjon for kommunalavdelingens arbeidsmiljøutvalg Kommunalavdelingens kvalitets- og kompetanseutvikling Kontaktperson Fylkesmannens Handlingsplan Kompetanseløftet Kontakt Barne- og familiedirektorat «Barne- og ungdomsmidler i større bysamfunn» Koordinerende fellestjeneste er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her. Husbanken - Startlån Innvilget Husbanken - Boligtilskudd - etablering/utbed ring Innvilget Husbankens bostøtte (lavest/høyest antall pr. måned) Innvilget / / / av 76

24 Kommunalavdeling teknisk og kultur Enhet eiendom og havn, teknisk forvaltning og teknisk drift. Eiendomsforvaltningen Kjøp og salg av fast eiendom I 2012 ble det på boligfeltet Brekkerød I og II solgt 20 enebolig tomter for til sammen 10,2 mill kr. Det er videre solgt 4 eneboligtomt på kommunens tomtefelt på Isebakke for 1,1 mill kr, en tomt på Solheim for kr, samt to industritomter i Halden Næringspark for ca 3,3 mill kr. I tillegg er det solgt 23 festetomter for til sammen 11 mill kr som et ledd i å redusere kommunens portefølje av festetomter. Bygningsmessig vedlikehold Vedlikeholdsprogrammet for 2012 måtte med grunnlag i innsparingstiltak reduseres vesentlig slik at det kun har vært de mest påkrevende tiltak i programmet som ble prioritert. Generelt har vi i 2012 hatt til rådighet ca kr 15 per kvm til vedlikehold av en eiendomsmasse på kvm. Retningsgivende for eiendomsbransjen når det gjelder bygningsmessig vedlikehold er normen 150 kr per kvm hvilket skulle tilsi en vedlikeholdsramme på 18 mill kr. Konsekvensene blir et akkumulert forfall over tid. energistyringssystemer er ut økende og medfører også økt tidsforbruk for vaktmesterne. Tilbakemelding fra brukerne som har andre behov i det daglige særlig institusjoner og skoler - viser at det oppstår et gap mellom deres behov og tilgjengelige ressurser. En pekepinn på den utfordringen vi her står overfor kan illustreres med følgende eksempel hentet fra Norsk kommunalteknisk forening: Normal areal for en heltids vaktmester er ca 8000 kvm bygg. Våre vaktmestere har fra til kvm bygg og da sier det seg selv at denne tjenesten blir en knapphetsfaktor. Investeringsprosjekter bygg På bygge og anleggssiden har det i 2012 vært igangsatt og gjennomført/pågående følgende investeringsprogram. Av større tiltak nevnes: - Hjortsberg skole nybygg - Prestebakkeskole nybygg - Enøk tiltak med vekt på å etablere lokale styringssystemer for effektstyring av energi. - Utskifting av PCB armaturer i skoler og for gatelys - Nødstrøm Halden sykehjem og Iddebo Havnevirksomheten Den offentlige trafikkhavna har hatt økt aktivitet i forbindelse med utskiping av kabel fra Nexans. Antall skipsanløp i 2012 var 420. Når det gjelder behov for ytterligere båtplasser for småbåtflåten, er det sett på ulike løsninger uten at det har resultert i konkrete prosjekter. Havnevesenet disponerer 433 båtplasser, av disse er 114 helårsplasser. Bygningsmessig drift I 2012 ble datasystemet Facilit driftsstyring benyttet for systematisering av periodisk kontroll av bygninger og tekniske installasjoner samt kommunikasjon med brukende enheter. Kravene til kompetanse for periodisk kontroll særlig når det gjelder tekniske installasjoner som kjøle og varmeanlegg, brannvarslingsanlegg og 24 av 76

25 Teknisk forvaltning Vann og avløp Forvaltningssiden for vann og avløpsanlegg omfatter planlegging i hovedsak innenfor områdene: - handlingsplaner for ledningsnett, høydebasseng og renseanlegg for vann - handlingsplaner for ledningsnett og renseanlegg for avløp - spyleplaner - reservevannforsyning - beredskapsplaner og varslingssystemer - risikoanalyser av ledningsnett - kartverk for ledningsnett - industrikontroll herunder oljetanker, fettavskillere, industripåslipp og leveringsavtaler for vann - kvalitetssystemer og kvalitetskontroll på anleggene - handlingsplaner for sanering av gamle anlegg og nyanlegg - prosjektering av anlegg Etter pålegg av fylkesmannen ble det i 2011 utarbeidet en egen saneringsplan for separering av gamle avløpsanlegg. Denne ble i 2012 erstattet av ny hovedplan for VA. Det ble i 2012 lagt ca 6000 meter avløpsrør og ca 5500 meter vannledning. Planen strekker seg over perioden og omfatter prosjekter for til sammen ca 501 mill kr. Planen er konsentrert om sanering av avløpsanlegget, bygging av nytt renseanlegg for avløp og på vannanlegget er arbeidet med ringledning og etablering av nytt rensetrinn med UV-lys prioritert. Vannforsyning til Prestebakkeområdet ble ferdig stillet i Planlegging av vannforsyning til Halden fengsel og Berg er videreført i 2011 og er nå påbegynnt. Når det gjelder sentrumsnære områder må planlegging for sanering her avvente anke til Norges Vassdrags- og elektrisitetstilsyn vedrørende eventuell løsning for fjernvarme. Dette arbeidet er planlagt igangsatt i Veier, gater, park og idrettsanlegg I 2012 ble det investert ytterligere kr. 5 mill. i reasfaltering. Dette har medført at forfallet i veistandarden har stoppet opp. Det som nå er viktig er å fortsette denne trenden, slik at vi på sikt kan oppnå en viss standardheving av asfaltdekket. Bygging av gang-/sykkelveier og fortau stanset helt opp i 2012, da midlene til disse formålene aldri ble frigjort. Arbeidet med gjennomføring av fartsgrense 30 km./time i våre boligområder pågår for fult. Det som nå står for dør er oppfølging med fartshindrende tiltak der det, etter måling, er nødvendig. Og det er grovt sett overalt der vi innfører 30 km. Drift og vedlikehold av våre parker og grøntområder har ligget på et minimum. Kun områdene i sentrum har vært prioritert. Vi har fått oppgradert deler av Busterudparken med uteserveringen og nye lekeapparater som de synlige elementene. Vi ser fram til en økning her, slik at vi kan klippe gress på lekeplasser og ballbaner rundt i boligområdene. Av våre idrettsanlegg er det kun Halden stadion som har et tilnærmet tilstrekkelig vedlikehold. På de øvrige anleggene er det kun gressklipping og søppelplukking som har vært gjennomført. Teknisk drift Teknisk drift er utførelsesenheten for teknisk forvaltning og omfatter arbeidsområdene: - vedlikehold og drift av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for vann og avløp - driftsovervåkning - sanering av vann og avløpsanlegg - vei og gatevedlikehold - park og idrettsanlegg Ved siden av ordinære drifts og vedlikeholdsoppgaver på renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett, har fokuset blitt satt på saneringsgjennomføring. Teknisk drifts anleggsvirksomhet er begrenset til i hovedsak saneringsprosjekter hvor mannskapene har spesialkompetanse til å utføre slike oppgaver. For prosjektgjennomføring for øvrig blir ca 90 % satt ut på anbud i det private entreprenørmarkedet. 25 av 76

26 Når det gjelder driftsovervåkning er betydelige ressurser lagt ned for oppgradering av disse systemene. Et arbeid som vil bli videreført i 2012 og senere. Bedre driftsovervåkning økonomiserer hele nettet og renseanleggene slik at driftskostnadene særlig på energi kan senkes samtidig som en raskere kan finne brudd og unormale situasjoner i gjennomstrømningene. Vei og gatevedlikehold samt vedlikehold av park- og idrettsanlegg lever med utfordringen - små ressurser jfr tilsvarende for eiendomsmassen. År for år forringes tilstanden på disse områdene hvilket er dårlig økonomi i det lange løp. Plan byggesak og geodata Økonomi drift. Enheten for plan byggesak og geodata har i 2012 et negativt avvik på driften. Årsaken til det er at det i budsjettet var lagt inn en stor post kalt «ufordelt inntektsøkning», som var umulig å nå. Lav bemanning, i forhold til budsjettet/i merparten av året, medvirket også til at ønsket resultat ikke kunne nås. Det ble vedtatt flere nyansettelser, i august måned, for å holde produksjonen og samtidig gjennomføre andre lovpålagte arbeidsoppgaver. Det ble ikke foretatt nyansettelser i 2012 og det ble således spart lønnsmidler. Enheten jobber innenfor selvkostkapitelet. Byggesaksseksjonen Seksjonen behandler byggesøknader etter Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Videre er det en viktig oppgave å veilede publikum og kvalifiserte aktører. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging er også viktig, i den sammenheng. Ut over i 2012 reduseres bemanningen i byggesaksseksjonen, av flere årsaker. Planseksjonen Planseksjonen utarbeider reguleringsplaner og behandler eksterne og interne reguleringsforslag. Videre behandler de delingssaker og deltar i arbeidet med ny sentrumsplan. I arbeidet inngår også vurdering av miljø, byutforming og estetikk. Planseksjonen er lavt bemannet i forhold til arbeidsoppgavene. Geodata/oppmåling Seksjonen foretar oppmålingsforretninger, grensejusteringer og grensepåvisninger, tildeler adresser, framskaffer digitale kartdata for plan- og prosjekteringsarbeid, utarbeider megleroppgaver og føre matrikkelen. Videre utarbeider de situasjonskart og temakart, behandler seksjoneringssøknader av eiendommer, veiledning overfor publikum og andre. Måloppnåelse Ut i fra de disponible ressurser, er det grunn til å være fornøyd med måloppnåelsen, i enheten. Arbeidet og prioriteringen har vært sterkt fokusert på produktivitet av tjenester. Det at overordnede instanser og publikum har hatt urealistiske forventninger til enhetens produksjonskapasitet, har tidvis skapt misforståelser omkring prioriteringer og fremdriften i saker. Oppgaver og behov Enheten er fortsatt for knapt bemannet til å kunne dekke de løpende kravene for faglig innsats. Det gjelder kapasitet til oppgaver som tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Videre er det også merkbart når det gjelder kapasitet til gjennomføring av egne planoppgaver og planprosjekter. Dette virker også negativt inn på nødvendig kompetanseutvikling. Produktiviteten er meget høy, i enheten, sett i forhold til de ressursene som finnes, De ansatte i enheten arbeider også med et dataverktøy som ikke fungerer optimalt effektivt samtidig som kommunens postrutiner heller ikke er tilpasset enhetens behov i saksbehandlingen. Antall byggesaker/søknader mottatt Utsendte ferdigattester/brukstillatell Behandlede søknader om tilkobling Plansaker fremmet for utvalget Dispensasjonsaker fremmet for utvalget Oppm.forr/måle- og matrikkelbrev Seksjoneringer Megleroppgaver 624 stk 281 stk 200 stk 31 stk 58 stk 292 stk 29 stk 600 stk 26 av 76

27 Matrikkeldata Halden Brannvesen 500 stk Brannlovens 9: Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn 5-2: innen 1. mars hvert år utarbeides en rapport over hvilke tiltak, herunder tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og kontroll med fyringsanlegg som er gjennomført det foregående år, samt om hvordan eiere/brukere av brannobjekter i kommunen gjør framskritt med brannvernarbeidet. Rapporten skal inngå i kommunens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Med bakgrunn i ovennevnte lov og forskrift fremlegges årsrapporten for 2012 som sammen med Stortingsmelding 35 ( ) danner grunnlaget for drift og gjennomføring av brannsikkerheten i kommunen. Brannvesenets oppgaver har de senere år blitt mer og mer rettet mot generell redningsinnsats. Generelt viser den samfunnsmessige trenden en nedgang i antall større branner og en økning i andre ulykker- og eller sammensatte hendelser hvor brannvesenet er den største leverandør i forhold til teknisk redningskompetanse og utstyr. I forhold til 2010 og 2011 har det vært en nedgang på de større boligbranner i Halden kommune. Det har imidlertid vært flere tilløp som har blitt håndtert i en tidlig fase slik at omfanget har blitt begrenset. Kompetanseheving er et høyt prioritert område i brannvesenet, men har ut i fra de tildelte økonomiske rammer ikke latt seg gjennomføre helt etter planen i Halden kommune er deltager i fase 0 for Nødnett hvilket har- og fortsatt er ressurskrevende. Det er mye fokus å hente ut erfaringer med bruk av Nødnett. Halden brannvesen med sine gode samarbeidspartner på andre siden Svenskegrensen er en god samarbeidspartner for Nasjonale myndigheter for å uthente slik erfaring. Det foregår et kontinuerlig samarbeid med Sykehuset Østfold- Ambulansetjenesten hvor det er inngått egen avtale hvor brannvesenet rykker ut til hjertestans og annen akutt sykdom dersom det ikke er ambulanser tilgjengelig i Halden. Brannsjefen er medlem i styret i Grenserådet, Interkommunalt utvalg for akutt forurensning(iua) og fast medlem av politiets redningssentral (LRS). Avd. leder forbyggende / Stedforttredene brannsjef har vært deltagende i prosjekt med «Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Halden kommune» samt prosjektet «HIKS» (Halden kommune internkontroll system). Videre har avd. leder forebyggende / stedfortredende brannsjef vær og er en medspiller for Nasjonale myndigheter (DNK DSB) for videreutvikling av Nødnetts funksjonalitet og bruk. Sykefraværet siste år har vært på ca 8,23 % hvorav ca 5,15 % av er relatert til langtidsfravær. Forebyggende arbeid har vært og er et fokusområde og det er gjennomført flere aksjoner og prosjekter rettet mot spesifikke satsningsområder. Som følge av en av inspektørene sluttet i forbyggende avdeling og at denne stillingen har vært vakant i hoveddelen av 2012 (jf. vedtak i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 8. feb 2012). har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre 100 % tilsyn i særskilte brannobjekter i henhold til plan. Brannvesenet står ovenfor store utforminger i forhold til å øke kompetanse for større sammensatte hendelser samt økt samarbeid på kryss av faggrenser så vel som med andre brannog redningsvesen. Dette må være et økt fokusområde i fremtiden. Som innsparingsledd er vaktlagsstyrken redusert fra minimum 5 til minimum 4 mannskaper, jf vedtak i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 16. mai Vedtaket er basert på at kravet til kasernert støttestyrke (stigebil sjåfør) bortfaller ved en oppgradering av rømningsveier fra de borrettslag dette gjelder. Saken for slik oppgradering følges opp av teknisk forvalting. Beredskapsavdelingen: Total t kvart al 2. kvart al 3. kvart al 4. kvart al Brann i bygning Falsk alarm av 76

28 Unødig alarm Skogbrann Brann i gress/kratt Bilbrann Brann i campingvogn/- telt Brann i fritidsbåt Pipebrann Annen brann Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade / oversvømmelse Akutt forurensning Drukning Annen assistanse Ambulanseoppdr ag Totalt Andre oppdrag som avdelingen utfører: - Utkjøring av saksdokumenter til kommunestyre og utvalgsmedlemmer - Ettersyn, merking og kartlegging av brannkummer i kommunen. - Daglig flagging på Fredriksten Festning for Nasjonale festningsverk. - All flagging i byen ved offisielle flaggdager inkl. 1. og 17.mai. - Ettersyn og forvaltning av sivilforsvarslager - Julegater opp/ned takning samt lagring og vedlikehold. - Vektertjeneste og div. oppdrag for rådhuskvartalet. Forebyggende avdeling: Forebyggende seksjon A n t a l l b r a n n s y n å r 2012 Type objekt Total antall bygg Herav hvor komm. er eier/bruker Antall Antall tilsyn Antall Antall tilsyn A objekt B objekt C objekt Sum Ved tilsynene er A-objekter prioritert (dvs. bygg hvor det er størst fare for tap av mange liv ved brann). Tilsynene er i hovedsak gjennomført som system rettede. I tillegg er det gjort bruk av egenkontroll som tilsynsform. I tillegg er det utført 1 produkttilsyn. Enkelte tilsyn har medført at brannvesenet har måtte gi pålegg med tilhørende oppfølgning, samt iverksettelse av andre sanksjoner; herunder dagsbøter og stenging. Med en redusert i hoveddelen av 2012 i forbyggende avdeling må en si seg godt fornøyd med oppnådde mål. I tillegg har forebyggende avdeling utført følgende: Annen saksbehandling: 50 meldinger om arrangementer - dansegallaer, overnatting, turneringer etc. Bekymringsmeldinger: 5 bekymringsmeldinger Aksjoner: Aksjon boligbrann med 332 besøkte boenheter. Begrenset «Stand» på Tista senter med utdeling av brannverninformasjon. Brannvernuka med diverse utdeling av informasjon samt åpen dag. Annet: Undervisning ved 11 forskjellige institusjoner med brannvernopplæring av totalt 401 personer. Feier seksjon: Ut i fra registrerte oppdrag er følgende antall utførte feiinger og tilsyn med fyringsanlegg og skorsteiner utført: Feiing Det er varslet 4763 enheter i av 76

29 Tilsyn Det er varslet 1630 enheter hittil i Saksoppfølging Det har blitt utsendt tilsammen 178 pålegg etter tilsyn. Ut fra disse pålegg er det blitt sendt ut 63 fyringsforbud. Rettelser etter tilsyn og saksoppfølging Det har blitt rettet avvik på 75 enheter/eiendommer direkte etter tilsyn, før det har gått til pålegg. Det har blitt rettet avvik på 51 enheter/eiendommer etter pålegg har blitt utsendt. Det har blitt rettet avvik på 25 enheter/eiendommer etter fyringsforbud har blitt utsendt. Umiddelbart fyringsforbud Det har blitt utskrevet 24 umiddelbare fyringsforbud i Andre ting i 2012 Fresing av 8 skorsteiner. Feiing av 5 større ovner/villakjeler..: Kultur og idrett Administrasjonen har i 2012 vært gjennom omfattende omorganisering. Fra 15. oktober er kulturkontoret kun bemannet med 1,5 stilling. Dette har fått konsekvenser for mulighetene til oppfølging av rutiner og saksbehandling i første rekke. Så langt det har latt seg gjøre har administrasjonen fulgt opp ansatte, brukere og samarbeidspartnere. Hele kulturområdet presenterte et lite overskudd i regnskapet for I tillegg til de administrative endringene har det blitt ny prosjektleder for Haldens historie (bokprosjektet). Det arbeidet er godt i gang. Det totale budsjettet for hele kulturområdet var i 2012 på ca. 43 millioner. Av disse gikk i overkant av 25 % til Den Norske Kirke, av de resterende over 15 % til DNBE, (som de største enkeltoverføringene). Ellers yter administrasjonen bidrag til Korpsene, Opera Østfold, Halden historiske samlinger, Kulturrådet, 17 mai arrangering og selvsagt mange organisasjoner og privatpersoner som bidrar til gode kulturopplevelser i Halden. (Det ble delt ut i overkant av kr ,- i frie midler til kulturstøtte for den siste gruppen) Idrett Administrasjonen samarbeider tett med Halden Idrettsråd om tildeling av midler og treningstider. I tillegg administrerer Kulturkontoret spillemiddelsøknader i samarbeid med teknisk forvaltning. Samtidig ivaretar administrasjonen utbetaling av den kommunale andelen av spillemidlene. Kostrarapportering.(Sammenligning med andre kommuner) Halden kommune bruker ca 2,5 % av sitt totale budsjett på kultur. Sammenlignbare kommune i Østfold og landsgjennomsnittet ligger på ca. 4 %. Allikevel fordeles midlene ulikt. Det gjør at vi etter Kostratall bruker mer penger på idrett og kulturskole (pr. elev) enn de kommunene det er naturlig å sammenligne seg med. Remmen Svømmehall: 29 av 76

30 Besøkstallet for 2011 er totalt som er en nedgang på 1 %. Lokalene er nedslitte og har behov for rehabilitering. Det har vært flere møter mellom kommunen og Statsbygg i forhold til oppgradering. Det er god dialog med Halden svømmeklubb som bruker av anlegget utenfor åpningstid for publikum. Brygga kultursal: I 2012 hadde Brygga kultursal ca besøkende fordelt slik: egne arrangementer, 2000 fra Det Norske Blåseensemble, 2500 fra sommer- og julebordshow samt konferanser i regi av Thon Hotell. Til egne arrangementer hadde Brygga kultursal en omsetning på kr ,-. Brygga kultursal har som mål å være en arena for alle kulturuttrykk og hele befolkningen. Allikevel må det koste penger for bruken av huset. Dette medfører at vi etter hvert får færre lokale brukere som heller legger sine arrangementer andre steder. I større grad en tidligere har Kultursalen vært nødt til å kommersialisere sin virksomhet. I overkant av 60 arrangementer har vært gjennomført. Halden Bibliotek. Bibliotektjenesten i Halden omfatter Hovedbiblioteket i sentrum, Halden fengselsbibliotek og Biblioteket på Gamle Prestebakke. Brukergruppe Barn, unge, voksen og eldre Mengde har lånt materiale Mengder har lånt materiale Kommentar Selv om antall låntagere har gått noe ned, har utlånstallene økt: barn +4167, voksne i forhold til Mediebudsjettet for 2012 ble kuttet med nesten ¾. Biblioteket har daglig ca 350 besøkende. Halden bibliotek fungerer som en møteplass, hvor flere oppholder seg i lengre tid av gangen. Biblioteket er også en plass for integrering av minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Ordføreren har hatt tre av sine «åpne spørretimer» i Halden bibliotek i Biblioteket har et godt samarbeid med Halden Frivilligsentral om oppsøkende bibliotekvirksomhet for brukere som ikke selv kan komme til biblioteket. Biblioteket bruker egne krefter og samarbeider gjennom hele året med andre aktører om arrangement og utstillinger både for barn og voksne. Halden bibliotek er tilgjengelig 24/7 gjennom sine webløsninger. I 2012 har vi hatt gjennomgang av bibliotekets samlinger med spesiell vekt på tilgjengelighet og synliggjøring. Deltagelse og aktiv bruk av merkevareprosjektet «B for Bibliotek», i regi av Østfold kulturutvikling/ Fylkesbiblioteket. Et prosjekt i form av felles kampanjer o.a. for de 18 kommunene i Østfolds folkebiblioteknettverk. Biblioteket bruker digitale tjenester, kommunikasjon på nett, selvbetjening via egen webside med informasjon. I markedsføring av tilbudene benytter biblioteket i tillegg Facebook, Twitter og blogg. De ansatte gir opplæring i bruk av PC og Internett, Web 2.0 teknologi m.m. Biblioteket tilbyr også nettbasert eksamen i samarbeid med private aktører på våre maskiner. Alle henvendelser fra kunder besvares samme dag eller innenfor 1 2 dager. Vi skaffer all litteratur som finnes tilgjengelig i biblioteknettverket til kundene, med utlevering lokalt. Materialet er tilgjengelig for reservering samme dag det kjøpes inn og er klargjort for utlån etter 1-2 dager. Ansatte holder seg faglig oppdatert og har god søkekompetanse for informasjonssøk. Halden bibliotek har et utstrakt samarbeid med grunnskolesektoren, og arrangerer jevnlig «bokprat»for barnetrinnet. Tilrettelegging for det samme for ungdomstrinnet i 2013, er startet. Likeledes er Halden bibliotek en spennende møteplass for barnehager, og har hatt eventyrstund for småbarnsgrupper ukentlig i 40 år. Halden kulturskole: 30 av 76

31 Kulturskolen har undervisningstilbud i fagene sang, piano, gitar, kontrabass, fiolin, cello, drama, kulturverksted ( barn 3-7 år ) og tegne-male. I skoleåret 2012 / 2013 har kulturskolen 214 elever, og en ventelistene på 208. Det har vært gitt tilbud til elever fra videregående skole og voksne. Kulturskolen driver et utadrettet arbeid og samarbeider med flere institusjoner utenfor skolen. Lærerne ved skolen deltar i et 3-årig utviklingsprogram, KomØst, i regi av Norsk Kulturskoleråd, hvor samarbeidspartner er Halden Ballettskole. Andre samarbeidspartnere i 2012 har vært Den lokale kulturelle skolesekken, Eldreakademiet, Halden Ballettskole, Halden historiske samlinger, Berg og Halden menighet og Halden Turist. Avd. Barn og ungdom 2.0 Besøkstall for 2012 Tallene under er basert på periodene Vår: 1. januar 21. juni Høst: 15. august 20. desember 2.1 Domino Antall besøk i perioden: 5190 besøk 2.7 Besøk utenfor ordinær åpningstid Antall besøk i perioden: 150 har besøkt senteret utenfor åpningstid. 2.8 Totalt antall besøk Rockehuset og Domino avdelings leders kommentar Totalt antall besøk for alle aktiviteter i 2013 er: Besøkstallet for hele 2013 er stabilt godt.. Høst halvåret kan betegnes som særdeles godt. Med de høye besøkstallene krever det mye å se hvert enkeltindivid. Vi har vært i stand til å ivareta deltagerne på en god måte, men det er behov for nye lokaliteter for Domino og flere ansatte for å opprettholde tilbudenes faglig innhold. I tillegg har vi i snitt hatt 10 besøkende deltakere pr. uke utenfor ordinær åpningstid. Dette er ungdom som av ulike årsaker oppsøker oss for å få hjelp i alt fra en kritisk situasjon eller kun råd og veiledning. 3.1 Domino Tirsdag og fredag kl. 17:00 21:30 Onsdag og torsdag kl. 14:00 16: Rockehuset Antall besøk i perioden: 2.3 Spill & Grill Antall besøk i perioden: 6480 besøk 800 besøk Det har vært høy grad av gjennomføring av planlagte og programfestede aktiviteter. Dette er både aktiviteter som er gjennomførte på huset og aktiviteter som er gjennomført eksternt. Café har vært driftet hver åpningsdag og er således et viktig møtepunkt for de fleste. 2.4 Døråpner(prosjekt) Antall besøk i perioden: 14 deltakere 2.5 Jentegruppe(Samarbeid med skole) Antall besøk i perioden: 4 deltakere Studio er godt besøkt og viktig for mange. De fleste brukere av studio er faste brukere, men det har også vært ungdom som har benyttet dette i skoletid og i andre sammenhenger. Det har vært jentegruppe fast hver mandag frem til sommeren. Denne i regi av miljøkontakt. 2.6 Turvirksomhet Antall besøk i perioden: på totalt tre turer 10 har deltatt Prosjektet Døråpner har vært aktiv hele året. Det har vært aktiviteter i digital medieproduksjon, hest og hestestell, design&håndverk, båt-restaurering. 31 av 76

32 Økonomi: Ut over ordinært budsjett har det vært søkt og innvilget midler fra Frifond (80 tusen), Sparebank1 - vi er der du er (23 tusen), Barne, likestilling og inkluderingsdepartementet (800 tusen). Totalt er det hentet inn eksterne midler gjennom Domino i 2012 på i overkant av ,- Prosjekter: Domino har tatt del i ungdommens kulturmønstring. Domino har tatt del i ungdomsfestivalen Spill&Grill. Domino har startet prosjektet Døråpner, hvor målet har vært å ta et tverrfaglig initiativ til å skape en bedre hverdag og en alternativ mestringsarena for enkelte skoleungdommer. Totalt 14 elever i ungdomsskolen har hatt et tilbud dette året. Flere elever har opplevd tiltaket som vellykket og viktig for seg. Domino har gått i gang med prosjektet Sportsbibliotek. Dette er en gratis utlånssentral for ungdom mellom år som skal stimulere til økt fysisk aktivitet og mestring gjennom å nyttiggjøre seg av moderne sport og friluftsutstyr. Tiltaket starter tidlig i 2013, og da innkjøp har blitt forsinket grunnet politisk behandling av investering. Øvrig: Driften 2012 har båret preg av lav bemanning siden 01.04, noe som bant annet har ført til mindre grad av kontroll i krevende situasjoner, færre aktiviteter og stengt ved aktiviteter som har foregått utenfor egne lokaler, slutt på populære arrangementer i blackbox, mindre plass som følge av å stenge blackbox (for å ha bedre oversikt over egne lokaler), samt høyere slitasje på inventar og utstyr. Studio er en populær aktivitet og bør prioriteres i Rekrutteringen har vært god og flere begynner å gjøre seg bemerket og prioriterer stadig mer tid på dette. I løpet av neste år bør enkelte gjøre seg regionalt bemerket dersom dette arbeidet struktureres og følges opp i større grad. Caféen har utvidet menyen og stadig flere kjøper seg enkel mat og drikke til kostpris. I 2013 bør det prioriteres i servere sunnere mat og varmt måltid 1 ettermiddag i uken. Videreføring av gratis frukt bør opprettholdes. Tilbudet er gratis og er et lavterskeltilbud til alle i aldersgruppen åttende klasse til og med fylte 18 år. Deltagerne registrerer seg første gangen de besøker oss. Vi teller antall besøkende hver dag. Det er 5 pc-er i internettkafeen, et aktivitetsrom med bilijard og en playstation spillstasjon. Vi har Kafeen er som en sosial arene der de treffer venner og blir kjent med nye og ikke minst blir kjent med ansatte. Relasjonsbygging på denne aktiviteten er krevende, da det tar tid å etablere tillit. Mange av ungdommene kommer nødvendigvis ikke for å snakke med voksne, derfor er de voksne diskré i sin kontakt. Men samtidig ikke lengre unna at vi er der når de ønsker det. Miljøet består i hovedsak av ungdommer fra sentrumsområdet men også fra de øvrige deler av Halden. 3.2 Rockehuset Mandag, onsdag og torsdag kl. 17:00-21:00. Program: Vi har hatt aktiviteter hver mandag og disse har blitt gjennomført som planlagt. Aktiviteter på torsdager har utgått pga mangel på personalressurser. Konsertene har vært gjennomført som planlagt med et godt og variert program. Lokale band som får igang jungeltelegrafen er viktig for å få opp besøkstallet. Øvingslokaler: Spesielt drop-in rommet og hiphop-studio har vært ekstremt godt brukt. Øvingsrommene generelt har fungert fint og det er plass til 2 band til før det er fult på hele huset. 4.0 Arbeid rettet mot enkeltindivider og deres familier. De ansatte har fulgt opp flere enkeltsaker i løpet av året. Vi melder bekymring til barnevernet der det er behov og følger dette opp. I forkant pleier vi å 32 av 76

33 informere ungdommene, foreldre eller foresatte om dette, hvis det ikke er fare for liv eller helse. Det er varierende hjelp som gis, alt fra samtaler til assistanse i møte med det offentlige. Det kommer også ungdommer som opplever seg truet, krenket på en måte som krever umiddelbar oppfølging og handling fra enhetene. Slike saker kan være problematiske for de ansatte, som i utgangspunktet har en primæroppgave; tilrettelegge for gode forebyggende aktiviteter som hjelper mange fremfor hovedfokus på den enkelte. Mye av årsaken til at enkelt mennesker kommer til oss for å få hjelp, er fordi de vet at vi kan bidra. Ungdommer som allerede har fått hjelp, råder andre ungdommer til å be oss om hjelp, fordi vi etter sigende er til å stole på. Vi ønsker å være tydelige på at vår rolle ikke skal være å saksbehandle, men å legge til rette for at de skal få riktig hjelp ved de ulike offentlige kontorene. 5.0 Staben Avdelingsleder: Stein Wilhelmsen 100% Ansatte Domino: Tommy Payne 100% stedligleder Linn Andersen 50% miljøarbeider Ansatte Rockehuset: Rockehuset: Fredrik Ahlsen 75% stedligleder Laurits Mosseby 25% assistent Henrik Næss Diesen 25% assistent. 6.0 Samarbeidspartner Enhetene har flere samarbeidspartnere som vi samarbeider i større eller mindre grad med. Ungdomsskolene i Halden Barneverntjenesten og Barne-, ungdomsog distrikt- psykiatrisktjeneste (BUP og DPS) Halden Politistasjon er også en viktig samarbeidspartner Utekontakt Foreldre og foresatte er selvsagt også viktige samarbeidspartnerne 7.0 Det private næringsliv og andre bidragsytere.barne- og likestillingsdepartementet (fordeles av Byrådsavdelingen for barn og utdanning) Frifond KoRUS Øst Sparbank 1 Halden Kulturtilbud til mennesker med spesielle behov: Tirsdag- torsdagsgruppa, kafévirksomhet med besøkende, BRA- bandet, treningstilbud i hall. Ungdommens kulturmønstring: UKM arrangeres i Brygga kultursal. I 2011 var det 31 innslag og nærmere 90 deltakere. Den lokale kulturelle skolesekken: Dette tiltaket gir kulturtilbudtilbud til alle elever i 5.klasse og 9.klasse i kommunen. Åpen idrettshall Porsnes: Dette er et tilbud der barn og unge kan benytte seg av hallen til uorganisert aktivitet. Halden Frivilligsentral Frivilligsentralen får sine overføringer gjennom kulturbudsjettet. I tillegg ivaretar kommunen administrative funksjoner. Samarbeidet fungerer meget godt, blant annet gjennomm «den kulturelle spaserstokken». AV - Halden. Hovedfokuset i 2012 har vært flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader. De ansatte er i kontinuerlige endringsprosesser. Noe som innebærer at det foregår jevnlig intern opplæring. Helhetlige tjenester for brukere av AV-kontoret, uansett statlig eller kommunal tilhørighet, har hatt et stort fokus for KVP (kvalifiseringsprogrammet) et virkemiddel overfor langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp og hadde et antall på ca 50 i rapporteringsperioden. 33 av 76

34 De ansatte har arbeidet systematisk for at brukerne skal få «rett ytelse», det være seg sosialhjelp eller statlige ytelser. Første valget skal være jobb og aktivitet. Det er avholdt flere kurs for ulike brukergrupper, og det er formidlet arbeid og annen form for aktivitet. Det er knapt med personellressurser fra kommunal side. For å få bedre oppgaveflyt er det helt nødvendig å se på resursene samlet sett både på statlig og kommunalside. Et stort fokus i 2012 har vært vårt styringsverktøy som består av et målekort med statlige og kommunale indikatorer. Alle områder i Nav Halden er like viktige for å få løst både statlige og kommunale oppgaver. Dette gjenspeiles i partnerskapsavtalen mellom stat og kommune. NAV-kontorets hovedoppgaver i 2012 Arbeid Først Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov Økonomisk råd og veiledning Økonomisk sosialhjelp Tiltaksarbeid Tjenester til flyktninger, herunder bosetting Midlertidige boliger Arbeidsrettet brukeroppfølging Kvalitet Hva gjøres for å sikre kvaliteten Behovsvurdering Alle brukerne som melder seg på eller ved fremmøte på NAV Halden, gis en behovsvurdering i samarbeid med sin veileder. I denne prosessen har vi stort fokus på å avdekke bistandsbehovet på bakgrunn av den enkeltes kompetanse (CV m.m) Det foretas systematiske jobbmatchinger i avklaringsmøtet. Arbeidsevnevurdering Alle veilederne har fått opplæring i arbeidsevnevurdering. Dette danner grunnlag for vurdering av hvilken aktivitet som skal og bør skje videre for den enkelte bruker. Flere brukere av økonomisk sosialhjelp har i 2012 fått en varig ytelse, eller kommet i arbeid eller aktivitet. Det er utarbeidet en standard for arbeidsrettet brukeroppfølging som skal sikre helhetlig og god faglig kvalitet.ikke minst skal det sikres en likebehandling i oppfølgingsarbeidet av den enkelte bruker. Status/ planer for arbeid med å bedre veiledningskompetansen på AV-Halden NAV Halden har vært så heldige å få være med i forskningsprosjektet HPMT (helhetlig prinsippstyrt metodisk tilnærming). Vi startet opplæring på fem veiledere hvor av to fikk ekstra opplæring i veiledningskompetanse. Høsten 2012 har ytterligere seks nye veiledere gjennomgått opplæring i HPMT (helhetlig prosessuell metodisk tilnæring).det er et mål om at hele virksomheten skal benytte metoden. I korte trekk handler det om å være forberedt i møte med bruker og bidra til å se muligheter. Brukergrupper ved NAV Halden Som tabellen under viser, er det en nedgang i driftsutgifter, det er også en nedgang i gjennomsnittlig stønadslengde. Det er interessant å se at det har skjedd en gradvis endring siden NAV kontoret ble etablert i Halden i Til tross for at antall brukere, antall stønadsmåneder og utbetaling pr brukere er redusert, viser regnskapstallene for 2012 et merforbruk på 4 mill ihht det budsjetterte. Kommunaldelen av NAV Halden arbeider ihht Lov om sosiale tjenester i NAV som er pliktmessige ytelser. Det samme med KVP (kvalifiseringsprogrammet). Det er slik at avviket kan sees i sammenheng med med utgifter til KVP. Kommunen er til delt 9 mill i rammetilskudd, mens NAV Halden har i sitt budsjett 5 mill. Netto driftsutgifter sos.tj pr. innbygger Gjennomsnittligstønadslengde i mnd. Sosialhjelpsmottagere med stønad i 6 måneder eller mer ,3 5,0 4, av 76

35 NAV Halden sammenlignes som oftest med Moss, men det er svært aktuelt å se de 4 store Østfoldbyenes sammenligningstall. Som tabellen viser er det Halden som har reduksjon i antall sosialhjelpsmottagere i motsetning til de andre byene. Utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere Halden Sosialhjelpsmottakere Moss Sosialhjelpsmottakere Sarpsborg Sosialhjelpsmottakere Fredrikstad Sosialhjelpsmottakere Som tallene fra SSB viser er både stønadsutbetaling og stønadslengde redusert. Utbetaling pr stønadsmåned og stønadslengde 0101 Halden Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig 5,9 5,3 5,0 4,8 stønadslengde 0104 Moss Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig 5,1 5,9 5,2 5,8 stønadslengde 0105 Sarpsborg Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig 5,8 6,4 5,1 4,9 stønadslengde 0106 Fredrikstad Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde 5,5 6,8 5,3 5,3 Bruttodriftsutgifter pr sosialhjelpsmottager er gradvis redusert siden 2009 da Nav kontoret ble etablert. Årsaken kan selvsagt være at Halden ikke har justert sine sosialhjelpssatser siden 2002, men det er viktig å se at det gis tilleggsytelser. Imidlertid kan man si at NAV Halden jobber svært systematisk med ungdom og økonomisk sosialhjelp forøvrig. Det er igangsatt flere kurs og tiltak på statlige midler. Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottagere Halden Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker, i kroner 0104 Moss Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 0105 Sarpsborg Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 0106 Fredrikstad Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Ungdom: Alle ungdommer under 20 år blir kanalisert via oppfølgingstjenesten i videregående skole. Der videregående opplæring er utelukket for inneværende skoleår, registrerer ungdommene seg som arbeidssøkere ved NAV og tilbys diverse kurs eller arbeidspraksis relativt raskt. Vi forsøker i all hovedsak å utsette oppstart av tiltak for denne gruppa inntil opptaket i videregående skole er endelig. Ungdomsprosjekt Prosjektets Tittel: Fotball som inkluderingsarena for minoritetsspråklige barn og unge og deres foreldre 35 av 76

36 Prosjektet vil kunne gi både NAV og idrettsmiljøet verdifull kompetanse på hva fremmer og hindrer inkludering. NAVs oppgave blir å identifisere og rekruttere minoritetsspråklige barn og ungdom fra familier som er brukere av NAV og som har uttrykt ønske om bistand for å komme i kontakt med etablerte idrettsklubber. Det er i 2012 etablert 2 idrettsskoler. I tillegg er det etablert 1 dansegruppe for Somaliske jenter. Det er søkt midler fra Fylkesmannen til videreføring av prosjektet. 90barn fikk i 2012 tilbud om aktivitete 1 gang pr uke. KVP (Kvalifiseringsprogrammet ). 48 personer har deltatt i programmet i I rammetilskuddet fikk Halden kommune 9 mill til formålet, men kun 5 ble tildelt rammen til NAV. Av den grunn er KVP tallet også justert. KVP med tilhørende stønad, retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet er et tiltak som er forankret i Lov om sosiale tjenester i NAV. Flyktninger Bosetting og introduksjonsprogram. 9 personer er i introduksjonsprogram pr Det er fremdeles en utfordring med å få fast jobb til personer som har avsluttet et introduksjonsprogram. Aktiviteter i introduksjonsprogrammet: Deltakerne har hatt norskundervisning og språkpraksis i div. butikker og lignende. Flere av deltakerne har også hatt små jobber ved siden av introduksjonsprogrammet, som avisbud og innen renhold. Alle på introduksjonsordning har sin obligatoriske norskundervisning ved HKVO (Halden kommunale voksenopplæring). Samarbeidet mellom NAV og HKVO fungerer godt. De har også hjulpet til med å finne gode språkpraksisplasser for deltakere på introduksjonsordningen. Miljøkontakt videregående skole NAV Halden har inngått en samarbeidsavtale med fylkeskommunen med deling av utgifter til en 100 % stilling som sosialkonsulentstilling i videregående skole. Sosialkonsulenten har i hovedsak sin kontorplassering ved Halden videregående skole avd. Porsnes. Vedkommende har tilgang til NAV sine datasystemer og foretar derfra sosialfaglige vurderinger som registreres direkte i NAVs databaser, både på kommunal og statlig side. Gjelds og økonomirådgivning: Dette er en tjeneste som ytes for alle brukere av NAV uansett inntektsgrunnlag. Det er også personer som er i fast arbeid som trenger bistand fra denne tjenesten. I 2012 har fokuset vært å forhindre utkastelser fra bolig der hvor det er hensiktsmessig. Det er også etablert et nytt forvaltningsopplegg som skal bidra til at personer som har problemer med å forvalte sine inntekter og utgifter, får opplæring og hjelp til å mestre dette. BOSO(bolig sosialt utviklingsprogram) og midlertidig bolig. I rapporteringsperioden var NAV Halden representert i hhv arbeidsgrupper og styringsgruppe i forbindelse med BOSO prosjekt.jekt som har følgende behov i planperioden: Ut fra erfaringer fra den daglige virksomheten i kommunen, har man identifisert noen utfordringer som er en del av arbeidet med det boligsosiale utviklingsprogrammet. Det er også etablert to nødboliger til bruk for NAV Halden for de bostedsløse som trenger et midlertidig botilbud. Både kommunale og private boligmarkedet er viktige aktører for å få dekket boligbehovet. Brukermedvirkning på individnivå Status for arbeidet med brukermedvirkning på individnivå er at det er etablert brukerråd ved Nav Halden. Det avholde 4 møter pr år og NAV leder er leder for rådet.vi har fokus på brukermedvirkning i møte med bruker i forhold til vurdering av nye søknader/krav, ved arbeidsevnevurdering (AEV) og i planarbeid. Samt økonomisk sosialhjelp. 36 av 76

37 37 av 76

38 Organisasjonsutvikling 5. Organisasjon Organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling Kompetanseplanens generelle del ble revidert januar Den generelle delen av kompetanseplanen danner sammen med andre styringsdokumenter innenfor områdene grunnlag for kommunalavdelingenes handlingsplaner for kompetanse. Arbeid med strategiske kompetanseplaner ble ferdigstilt både i undervisning og oppvekst og helse og omsorg i løpet av Flg. temaer har stått på kommunens felles kurskalender for 2012: - IA-ledelse for alle ledere med personalansvar - «Den utfordrende samtalen» for alle ledere med personalansvar - Innføring i og bruk av HRM-systemet for ledere og merkantilt personell - Innføring i ny rekrutteringsmodul i HRMsystemet - HMS 40-timers kurs for verneombud og ledere - Kurs for instruktører for lærlinger Planlagt lederutvikling er utsatt til 2013 som følge av manglende midler til gjennomføring i IT IT var igjennom en omorganisering i Drift IT-skole ble tatt tilbake til kommunal drift som en del av innsparingstiltakene 1. juni ansatte jobber i utedrift og på helpdesk. Halden kommune ble i 2012 en Feidekommune. Dette er skoleversjonen av MinID. Ny intranettside ble publisert høsten Siden er utviklet etter prinsippet om «alt på ett brett», og skal være verktøybasert. Intranettet vil bl.a. inneholde styringsverktøy (BI), et web-basert internkontrollsystem (HIKS) som skal sikre kvalitetskontroll og avvikshåndtering, elektronisk lokal personalhåndbok, CRM (kundebehandlingssystem) samt en enklere utgave av sak- og arkivsystemet ephorte (ephorte i SharePoint). Siden er fortsatt under utvikling. Det jobbes også kontinuerlig med elektroniske tjenester overfor innbyggerne (henvendelsesmodulen bl.a. skjema for innsynsbegjæring). Elektronisk barnehagesøknad er lagt inn under MinId og ble dermed selvbetjent. Web-basert rekrutteringsmodul ble tatt i bruk høsten Dette vil effektivisere søker- og tilsettingsprosessene. Opplysninger lagt inn i rekrutteringsmodulen av søkerne kan lastes direkte over i lønnssystemet dvs. at data kun registreres én gang. Kartlegging av ansattes kompetanse skjer elektronisk i HRM-systemet. Kartleggingsverktøyet er oppdatert i Ansatte som jobber uønsket deltid kan registrere sine ønsker om økt stilling i det samme kartleggingsverktøyet. Ressursstyring web ble innført for at de ansatte i helse kan godkjenne timelistene sine hver mnd. Her publiseres også ledige vakter. Elektronisk reiseregning og timeregistrering ble innført for å effektivisere lønnsarbeidet. Refusjon fra NAV ble innført i Dette effektiviserer arbeidet med fravær da refusjonslistene fra NAV på fravær og ferie hentes elektronisk inn i HRM. Hjemmebaserte tjenester har tatt i bruk PDA (håndholdte enheter). LapsCare ble tatt i bruk i 2011 som et elektronisk planleggingsverktøy i hjemmebaserte tjenester. LapsCare ble avviklet i 2012 etter en evaluering. Det ble i 2011 opprettet et pilotprosjekt sammen med Sykehuset Østfold i forhold til elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og Sykehuset Østfold. Halden kommune er vertskommune for dette prosjektet. ekommunesatsingen i Østfold de senere år jf. prosjektet Det døgnåpne Østfold (senere Det digitale Østfold) ble evaluert i av Høgskolen i Østfold på oppdrag fra fylkesmannen 38 av 76

39 i Østfold. Halden kommune var vertskommune for evalueringsprosjektet. Evalueringsrapporten vil foreligge tidlig i Høsten 2012 ble avtalen med vår driftsleverandør på IT reforhandlet. Dette gav besparelser på IT- Drift i Halden kommune. Komtek forvaltning ble implementert høsten Dette har gitt økt kvalitet på håndtering av gebyrer og eiendomsskatt i Halden kommune. I juni 2012 ble det av rådmannen iverksatt et prosjekt med mål om å ivareta dagens trekkerør og fiber samt å sikre framtidig fiberutbygging i Halden kommune. Prosjektet sluttføres i løpet av 1. kvartal i I 2012 fikk politikerne en ny IT-plattform. Det ble tatt i bruk Ipad for de folkevalgte i formannskapet og det ble opprettet et eget trådløst politikernett. Det ble også opprettet en egen sftp-server hvor de kan hente sine dokumenter. Styringsdokumenter Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2010 og har vært grunnlaget for revisjon av kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 22. juni Etter kommunevalget i 2011 ble arbeidet med utarbeidelse av kommunal planstrategi startet. Den kommunale planstrategien ble vedtatt november I tillegg hadde teknisk forvaltning, teknisk drift og kultur og idrett konstituerte enhetsledere deler av året. Omorganiseringen i helse og omsorg ble ferdigstilt i Det ble opprettet en enhet for sykehjem og en enhet for hjemmebaserte tjenester samt enhet for basistjenester. Tidligere enhet for fag og forvaltning, nå koordinerende fellestjenester, er gitt en tydeligere rolle i organisasjonen og er plassert direkte under kommunalsjef. Den nye organiseringen i helse og omsorg ble evaluert i Beslutningen etter evalueringsprosessen er at nåværende organisering videreføres med følgende presiseringer: Større fokus på strategisk ledelse slik intensjonen med organisasjonsmodellen opprinnelig var gjennom en tydeliggjøring av roller og ansvar, større vektlegging av informasjon mellom ledernivåene og bedre koordinering av fellesfunksjoner i kommunalavdelingen. Større kulturarrangementer og Idrett og anlegg er opprettet som egne avdelinger i enhet kultur og idrett. Ny organisering i teknisk ble gjennomført fra årsskiftet 2010/2011. Miljø, skog og landbruk organiseres under teknisk i egen enhet Miljø og landbruk. Forvaltningsoppgavene i enhet kommunalteknikk er overført tidligere enhet eiendom og havn, nå Teknisk forvaltning. Kommunalteknikk har endret navn til Teknisk drift. Strukturelle endringer Ved rådmannsskiftet i mars 2012 ble Eivind Hansen konstituert som rådmann. Tidligere rådmann Per Egil Pedersen gikk over i stilling som daglig leder i Halden byutvikling AS. Tre av kommunalavdelingene har hatt konstituert ledelse store deler av 2012 i påvente av rekruttering av nye kommunalsjefer. Dette gjelder undervisning og oppvekst, helse og omsorg og teknisk og kultur. Støttefunksjonen personal og organisasjon, økonomi og plan og IT og serviceutvikling har rapportert direkte til rådmannen etter at kommunalsjef personal, økonomi og utvikling ble konstituert som kommunalsjef teknisk og kultur. Interkommunalt samarbeid Kommunen har et interkommunalt samarbeid innenfor en rekke områder: Helse og omsorg: - Legevaktordning der kommunen samarbeider med Aremark kommune - Samhandlingsreformen der Halden og Aremark kommuner samarbeider bl.a. gjennom Helsehuset Halden - Aremark - Krisesenter for Halden og Aremark kommuner Undervisning og oppvekst: - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som betjener Halden og Aremark kommuner 39 av 76

40 - Gjennomføring av faget utdanningsvalg - hospitering i videregående skole - skjer i samarbeid med Aremark kommune Teknisk: - En generell bistandsavtale med alle kommuner som er tilknyttet Alarmsentralen Brann Øst - En overgripende nordisk bistandsavtale muliggjør samarbeidsavtaler innenfor brann og redning med Strømstad, Dals Ed og Tanum kommuner. - Haldenvassdragets Kanalselskap - Driftsassistansen Østfold (Støttesystem for VAsystemene) Annet: - Veterinæravtalen for Halden og Aremark kommuner - Arkivtjenester gjennom medlemskap i Interkommunalt Arkivselskap Østfold (IKA) - Sporadisk samarbeid med andre kommuner og Østfold fylkeskommune når det gjelder rammeavtaler. Beredskap Det ble i 2012 utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunen. Arbeidet ble gjennomført med ekstern bistand fra Norconsult AS. En arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner fra relevante områder deltok i arbeidet som pågikk fra mai til desember. ROS-analysen er godkjent av fylkesmannen uten avvik. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil danne grunnlag for revisjon av beredskapsplanen i Beredskapsplanen ble sist oppdatert i mai Kommunen gjennomførte en beredskapsøvelse i november 2012 sammen med Institutt for Energiteknikk, Norske Skog Saugbrugs, politiet, fylkesmannen og Statens strålevern. Kommunen deltok også med beredskapsansvarlig og brannvesenet i en større beredskapsøvelse på Nexans. Erfaringer fra øvelsene vil bli innbakt i beredskapsplanen. Fylkesmannen anskaffet i 2010 et felles krisestøtteverktøy for kommunene. Verktøyet ble testet gjennom en varslingsøvelser både i 2011 og Verktøyet ble første gang benyttet i forbindelse med øvelsen i november Halden kommune har deltatt i Interreg-prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering sammen med kommuner i Østfold og Vestre Götalands län, Fylkesmannen i Østfold og länsstyrelsen Vestra Götalands län, Østfold Politidistrikt, Sykehuset Østfold og Sykehuset Uddevalla samt Røde kors. Prosjektets målsetting var å utarbeide felles beredskapsplaner for uønskede hendelser på ulike områder. Prosjektet ble avsluttet i juni HMS Et godt og systematisk HMS -arbeid skal bidra til et arbeidsmiljø som er til alles beste. Det overordnede HMS- systemet skal bidra til at man har et verktøy for å forebygge og løse problemer som oppstår. Vår HMS- håndbok er ikke statisk, men i stadig utvikling. I hele 2012 har det vært arbeidet med Halden kommunes elektroniske internkontroll, hvor alle kvalitetsrutiner, prosedyrer og avvik blir å finne. HMS-håndboka inngår som en del av dette systemet. Det gjenstår noen dokumenter før alt er komplett, men i løpet av første halvår av 2013 regner vi med at alt er på plass. Fokus på nærvær, forebyggende arbeid og gode rutiner for oppfølging av de som blir syke har hatt sterkt fokus også i Målsettingen om 95 % nærvær, altså et sykefravær under 5 %, ble opprettholdt for I 2012 var nærværet for hele året på 91,9 % som er 0,2 % lavere nærvær enn i Halden kommune ligger godt an i forhold til de andre bykommunene i Østfold. Utfordringene i alle kommunene er et høyt fravær i helse- og omsorgssektoren. Alle bykommunene i Østfold deltar derfor i et prosjekt initiert av NAV Arbeidslivssenter som startet i 2012 og som vil vare ut Fokuset er å redusere fraværet nettopp i denne sektoren. Vi har imidlertid stor variasjoner mellom de ulike kommunalavdelingene og gjennom året. Korttidsfraværet er en utfordring på noen arbeidssteder, men i hovedsak er det langtidsfraværet som er vår utfordring. 40 av 76

41 Tiltak og aktiviteter som er iverksatt for å ivareta HMS-arbeidet i Halden kommune: HMS-håndboka er det viktigste styringsverktøyet i HMS-arbeidet. Rådmannen er av den oppfatning at et systematisk arbeid med ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er viktige faktorer i nærværsarbeidet. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle håndboka og å implementere prosedyrer og rutiner. Internt tilsyn Etter rutine i HMS-håndboka skal det gjennomføres internt tilsyn ved 4 enheter/avdelinger pr. år. Verneingeniør fra BHT har gjennomført disse tilsynene i samarbeid med hovedverneombud og fagleder HMS. I 2012 var det tilsyn på følgende arbeidssteder: Renseanlegget på Refne, Sentralkjøkkenet, Strupe ungdomsskole og Solheim senter. I tillegg ble det gjennomført et tilsyn på Brygga kultursal etter forespørsel derfra. Sykefraværsoppfølging Det er økt fokus på tidlig oppfølging, tilrettelegging og gradert sykemelding. I tillegg er kontakten med sykemelder bedret ved deltagelse på dialogmøte 1 og pliktig sending av oppfølgingsplanen til fastlege/behandler. Lederne har hovedansvaret for oppfølgingen av sine sykemeldte. De sørger for møter og oppfølging, samt dokumentasjon og innsending av planer/rapportskjemaer til NAV. Dersom NAV ikke mottar dokumentasjon innen gitte tidsfrister, får vi varsel om sanksjoner. Noen få sanksjoner har vi fått, men i all hovedsak overholdes fristene. HMS avdelingen bistår i oppfølgingsarbeidet i noen grad, men mindre enn tidligere pga. reduserte ressurser i HMS- avdelingen/overføring til andre oppgaver. Vår innsats rettes i hovedsak mot de vanskeligste sakene. Opplæring Høsten 2012 ble det gjennomført grunnleggende HMS opplæring, 40- timers kurs for nye ledere og verneombud. Kurset holdes av bedriftshelsetjenesten i samarbeid med kommunens hovedverneombud og fagleder HMS. 21 verneombud og ledere deltok. Tilbakemeldingen fra deltagerne var positive. Kurs i mestring av aggresjon og vold Ca. 40 ansatte fra Vaterland/ Hagegata har gjennomgått grunnopplæring innenfor temaet vold og trusler. Kommunen har en egen rutine i håndboka, men det er i tillegg nødvendig med opplæring og øvelser i hvordan man håndterer slike situasjoner. Mange ansatte kan bli utsatt for aggresjon, vold og trusler i sitt arbeid. Vi benytter et eksternt firma til gjennomføring av kursene. Tilretteleggingstilskudd fra NAV finansierer kursene. HMS- konferanse I november ble det arrangert en stor, felles HMS konferanse for alle ledere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Konferansen ble arrangert i samarbeid med BHT og NAV. Tema for dagen var «Den nødvendige samtalen». I løpet av dagen var det forumteater med fokus på inkluderende arbeidsliv, foredrag ved prest og forfatter Steinar Ekvik og et humoristisk innslag med byråkraten (i Dag Sæthers skikkelse). Dagen ble avsluttet med utdeling av HMS-pris. Prisen besto av en sjekk på kr , en vandrepokal og et diplom. Ordfører Edquist delte ut prisen til Stangeløkka barnehage. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) innstilte til prisen på bakgrunn av innkomne forslag fra sektor- AMUene. Tiltak og aktiviteter for å øke nærværet i Halden kommune: HMS-avdelingen arbeider med individrettet tiltaksarbeid i samarbeid med enhetsledere, områdeledere og avdelingsledere gjennom råd og veiledning, direkte oppfølging og fokus på nærvær. I tillegg omfatter arbeidet systemrettede tiltak gjennom arbeid mot avdelinger ved omstillinger og organisatoriske endringer med den hensikt å arbeide forebyggende. I 2012 har det blitt mer fokus på å veilede/gi råd til lederne og mindre bistand i selve oppfølgingsarbeidet. BHT Halden Felles Bedriftshelsetjeneste har utført et stort omfang av oppgaver for Halden kommune. Vi har faste møter med BHT 2-3 ganger pr. måned. De deltar blant annet på dialogmøter I, gjennomfører arbeidsmiljøkartlegginger og foretar 41 av 76

42 inneklimamålinger. I 2012 har de hatt veiledning til både enkelt personer og 2 grupper av ledere. Kurstilbudet «Balanse i hverdagen» ble gjennomført i høsten 2012 som et åpent kurs for alle ansatte. Stor pågang førte til at det ble satt i gang 2 grupper. Totalt 19 deltagere deltok og de var veldig godt fornøyde med opplegget. BHT deltar på HAMU- møter og sektor AMU hvis ønskelig. Kommunen utvidet sitt tilbud i samarbeid med BHT i 2011, tilbudet ble videreført i Det er tilbud om behandling av fysioterapeut (3 konsultasjoner + 1 oppfølgingstime) og samtaletimer hos psykologspesialist. Tilbudet har vært godt mottatt og det har stort sett vært ventelister til begge tilbudene. Størst pågang til fysioterapeut. Sykefraværsutvikling Halden kommune Halden kommune totalt 7,9 % 7,9 % 8,1 % Sentral felles 3,9 % 4,7 % 6,5 % NAV 11,6 % 10,9 % 8,6 % Undervisning & oppvekst 6,6 % 7,5 % 7,7 % Kultur 2,1 % 1,8 % 4,1 % Utdanningsnivå Tabellen nedenfor viser utdanningsnivået i Halden kommune pr : Tabell 2 Utdanningsgruppe Menn 2011 Kvinner 2011 Menn 2012 Ufaglært Faglært Høyskole Høyskole Lærere (inkl. adj., adj.+, lektorer) Kvinner Ledere og ansatte med personlig avlønning inngår ikke i oversikten. Andelen ufaglærte i kommunen er ca %. Andelen ufaglærte kvinner er 15.6 % i hovedsak pleiemedarbeidere i helse og omsorg. Andelen ufaglærte menn er 3 %. Det arbeides kontinuerlig med å øke andelen faglærte ved tilsettinger og gjennom tilrettelegging for å ta fagbrev ved siden av arbeidet. Det er utarbeidet et introduksjonsprogram for alle nyansatte i kommunen. Det ble fra høsten 2010 iverksatt en mentorordning for nyutdannende lærere og lærere med mindre enn to års praksis. Tilsvarende ordning ble innført for førskolelærere høsten Mentorordninger vil bli benyttet ved tilsetting av nyutdannede lærere og førskolelærere. Teknisk 6,6 % 4,8 % 6,0 % Helse & omsorg 9,8 % 9,6 % 9,1 % Medarbeidere Antall og årsverk Antall fast ansatte og årsverk var pr : Tabell 1 Antall Årsverk Kvinner Menn Totalt Alderssammensetning Alderssammensetningen for fast ansatte i Halden kommune var som følger pr : Tabell 3 Aldersgruppe Antall personer Antall personer av 76

43 Over Pensjonsalder Et av delmålene i IA-avtalen er at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med ytterligere 6 måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). For den enkelte virksomhet henspeiler dette delmålet først og fremst på at virksomheten skal legge til rette for at flere kan stå lenger i arbeid. Slike tiltak er ledd i en livsfaseorientert personalpolitikk (jf. pkt ), og bør inngå i det systematiske HMS-arbeidet. Pensjoneringsalderen påvirkes både av avgang ved uførhet, og ved at den ansatte velger å gå av. Rekruttering P.t. er det sykepleiere, vernepleiere og ingeniører som representerer den største utfordringen når det gjelder rekruttering av fagpersonell til kommunen. Det er spesielt vanskelig å rekruttere sykepleiere i helgstillinger. Lærlinger Kommunen har 36 lærlinger innenfor 5 fagområder (helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, kontorfag og institusjonskokk). Kommunen har p.t. ikke lærlinger innenfor teknisk område. Kjønnsfordeling Innenfor rådmannens ledergruppe var det ved utgangen av % kvinner. Går en til ledernivået under (enhetsledere) var fordelingen 69 % kvinner og 31 % menn i I avdelingsledersjiktet er kvinneandelen enda høyere. Ved utlysning av lederstillinger i kommunen er det god tilgang på kvinnelige søkere i undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Kommunen har ikke hatt behov for særskilte tiltak for å øke andelen kvinnelige søkere på disse områdene. I teknisk er situasjonen den motsatte. Som for det offentlige generelt ser en at likestillingsspørsmålet er et resultat av kvinners og menns valg av tilknytning til arbeidslivet. En ser klare forskjeller i yrkesvalg (tabell 1 og 2). Tabell 1 Fast ansatte Halden i alt Kvinner Menn Tabell 2 Pr Antall Kvinner Menn Sektor Andel kvinner i % Andel menn i % I alt (78)* 21(22)* Sentraladm (63) 39 (37) Underv. og (80) 19 (20) oppvekst Helse og (86) 14 (14) omsorg Kultur (51) 53 (49) Teknisk (17) 83 (83) * Tallene i parentes gjelder 2011 Kommunens redegjørelse for likestilling Halden kommune har også i 2012 vært bevisst på likestillingsaspektet ved rekruttering til stillinger. Kjønnsfordelingen er i likhet med andre kommuner skjev innenfor de ulike sektorene. Ønsket og målsettingen er å forbedre dette gjennom bevisst holdning ved rekruttering. Kommunen har i enkelte tilfeller oppfordret underrepresenterte grupper om å søke ved annonsering av ledige stillinger. Tilrettelegging av arbeidsplassen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne har stort fokus i kommunen. Kjønnsbalanse Likelønn Likelønn var en sentral føring ved lokale lønnsforhandlinger i Ved lokale forhandlinger i kap. 4.A.1 ble føringen om at kvinner minimum skulle ha en forholdsmessig andel av potten sett i forhold til andel årsverk i kommunen innfridd. Det var ikke tilsvarende føring i de lokale forhandlingene i Det legges imidlertid stor vekt på lik behandling av kvinner og menn ved lokale lønnsforhandlinger. Kommunen er kommet langt i dette arbeidet. I 2012 ble sykepleiere og fagarbeidere prioritert. Begge grupper har høy kvinneandel. Det gjenstår imidlertid likestillingsutfordringer knyttet til lønn i de fleste forhandlingskapitler. Likelønn er et tema i lønnssamtaler. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk 43 av 76

44 Ser en på utviklingen av grunnlønn i Halden kommune, økte kvinner % - vis mer enn menn fra 2011 til Utviklingen i grunnlønn i Halden kommune i perioden Tabell 3 Utvikling av grunnlønn Begge kjønn Kvinner Menn % vis økning 6 6, % vis økning 3,5 3,6 3, % vis økning 6,5 6,7 5, % vis økning 3,5 3,5 3, % vis økning % vis økning Endring i månedsfortjeneste Arbeidstid Det er utarbeidet elektroniske systemer for registrering av uønsket deltid i kommunen. Omfanget av uønsket deltid er størst innenfor kommunalavdeling helse og omsorg. Det er utarbeidet retningslinjer for reduksjon av uønsket deltid som skal bidra til at dette arbeidet prioriteres og forseres. Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte Tabell 5 og 6 viser hvordan den prosentvise andelen kvinner og menn har økt i ulike stillingsstørrelser i perioden % av ansatte er nå i 100 % stilling. Andelen kvinner i 100 % stilling er økende. Den samme utviklingen er ikke like tydelig for menn. Tabell 5 Stillings Kjønn % % Kvinner og menn % Antall % Antall % ansatte ansatte Kvinner Menn Kvinner og menn Kvinner Menn Kjønn Månedsfortjeneste 2012 Endring i måneds- Fortjeneste Kvinner % og menn Kvinner % Menn % % % Kvinner og menn Kvinner Menn Kvinner og menn Kvinner Menn Tabellen nedenfor viser lønnsforhold justert for ulike faktorer. Tabell 4 Kvinners månedsfortjeneste i % av menns Årstall Kvinners Kvinners grunnlønn månedsfortjeneste i % av menns i % av Kvinners grunnlønn i % av menns Justert for menns Alder Ansiennitet Ansattgruppe Stillingskode Utdanning % Kvinner og menn Kvinner Menn av 76

45 Likestilling og antidiskriminering kan fokuseres ytterligere i planer, planprosesser og utredninger og ivaretas bedre i kommunens saksbehandling. Ansatte med nedsatt funksjonsevne Kommunen har omfattende tilrettelegging for sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt. Det ble i 2011 gjennomført en kartlegging av tilrettelegging med fokus på omfang og type samt innvirkning på arbeidsmiljøet. Erfaringene med tilrettelegging er ulike avhengig av omfang og type tilrettelegging. Det er viktig at tilrettelegging så langt mulig ikke blir permanente ordninger. Tabellene 1-5 er hentet fra KS (PAI-registeret) pr Heltid/deltid pr for fast ansatte Tabell 6 Stillings % Heltid Deltid Kjønn Kvinner og menn Antall Prosent Antall Prosent ansatte ansatte % % Kvinner % % Menn % % Kvinner % % og menn Kvinner % % Menn % % Kommunen benytter hyppig tilretteleggingstilskudd fra NAV i oppfølgingsarbeidet av sykemeldte. Flere ansatte er i arbeid som følge av at det er innvilget tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT). Kommunen har også via NAV tatt i mot ca. 10 personer innenfor ordningen varig tilrettelagt arbeid (VTA). Personalpolitiske satsinger Kommunens seniorordning, som ble innført som en prøveordning i 2007 og som fast ordning fra 2011, ble avviklet i Kommunens seniorpolitikk vil bli vurdert i Det er p.t. ikke utarbeidet en egen livsfasepolitikk, men arbeidsgiver forsøker så langt mulig å tilrettelegge ved spesielle behov som omsorgsoppgaver og nedsatt funksjonsevne. Ansatte og etnisitet I 2012 ble det innført en forsøksordning som innebærer at ved utlysning av stillinger skal minimum én kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn innkalles til intervju. Erfaringene med prøveordningene er positive, og ordningen innføres som en fast ordning fra av 76

46 Tilsyn og kontroll Kontrollutvalget Kontrollutvalget i Halden har hatt 4 møter i 2011 Av saker i 2011 kan nevnes: Kontrollutvalgets uttalelse til kommunes årsregnskap for 2010 Budsjett til kontroll og tilsyn for 2011 I tillegg har det blitt foretatt revisjonsrapporter i seks investeringsprosjekter. Tilsyn skoleområdet Felles nasjonalt tilsyn med tema: Skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø, jfr. opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet ble gjennomført ved Os skole og Rødsberg ungdomsskole, men med evt. pålegg rettet til Halden kommune som skoleeier. Tilsyn barnehageområdet På bhg. området har vi i 2011 hatt ett tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold Tilsyn eter Lov om barnehager 12 a rett til plass I tillegg har vi hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet ved 4 barnehager. Arbeidstilsynets kampanje Føre Var ønsket Arbeidstilsynet å sette fokus på barnehagenes systematiske arbeid for å forebygge muskel- og skjelettplager. Sentralt i denne satsningen var barnehagenes system for kartlegging, risikovurdering og tiltak med hensyn på å forebygge muskel- og skjelettplager. Dette tilsyn ble varslet i 2010 og avsluttet i /9 Os tunet 29/9 Grønliveien 29/9 Kvartsveien 29/9 Rådyrfaret 2/11 Friggsvei 2/11 Frøyas vei,, Rådyrfaret, Kommandantveien, Ot tunet, Søsterveien Omsorgsboliger: 2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Bergheim trygdeboliger og bofellesskap 2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Brygga 2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Iddebo bofellesskap 2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Søsterveien omsorgsboliger 2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Vaterland Ambulerende hjemmebaserte tjenester: 2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) felles for alle 4 grupper Ingen tilsyn av Arbeidstilsynet i enheten i 2011 Tilsyn sykehjemmet Farmasøytisk tilsyn to ganger pr år, samtlige sykehjem og eldresenter Branntilsyn samtlige institusjoner en gang pr år Legemiddel og internkontroll ad pasientsikkerhet. Helsetilsynet ved fylkeslege Årlig tilsyn IK-mat ( ISS) Hk kjøper eksternt tilsyn/kvalitetskontroll Elektrotilsyn 2011 Tilsyn Hjemmebaserte tjenester Farmasøytiske tilsyn 2011: Samlokaliserte boliger: 29/3 Søsterveien samlokalisert bolig 13/4 Kommandantveien 46 av 76

47 Eierskap 47 av 76

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2011 1 av 58 2 av 58 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 5 Samfunn... 9 Kommuneplanarbeidet.... 9 Miljø... 9 Forurensing... 9 Landbruk... 10 Næring... 11 Transport...

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Årsmelding. for. Halden kommune

Årsmelding. for. Halden kommune Årsmelding for Halden kommune 2013 1 av 72 Innhold Rådmannens innledning... 5 Utviklingstrekk.... 7 Økonomisk utvikling... 7 Andre utviklingstrekk... 8 Samfunn... 9 Kommuneplanarbeidet.... 9 Miljø... 9

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Senter for oppvekst. Tjenesteutvikling. Driftstilpasning. PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær

Senter for oppvekst. Tjenesteutvikling. Driftstilpasning. PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær Tjenesteutvikling Driftstilpasning Senter for oppvekst PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær 19.10.2016 Fakta med relevans for arbeidsmiljø og attraktivitet 19.10.2016 2 Sykefravær Senter for

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Planprogram Oppvekstplan

Planprogram Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/78 Klassering: B20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STRATEGI FOR Å REDUSERE SPESIALPEDAGOGISK HJELP I

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan 2017-2020 De store pengene, på de små menneskene [Skriv inn tekst] 13.12.2016 1 Røyken kommune er en kommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer