VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET"

Transkript

1 HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori. Lite sannsynleg Sjeldnare enn hending på 000 år 2. Moderat sannsynleg I gjennomsnitt hending pr 00 år 3. Sannsynleg I gjennomsnitt hending pr 0 år 4. Mykje sannsynleg I gjennomsnitt hending pr år 5. Svært sannsynleg Oftare enn hending pr år Konsekvenskategori. Svært liten konsekvens Ingen personskade. Liten risiko forbunde med bruk av området. 2. Liten konsekvens Ingen personskade. Enkeltpersonar opplever risiko ved bruk av området. Ingen endring i tredje personar si åtferd/ bruk. 3. Middels konsekvens Ingen personskade. Fleire opplever risiko ved bruk av området. Enkeltpersonar sluttar å bruke området pga. opplevd risiko. 4. Stor konsekvens Ingen personskade. Mange opplever risiko ved bruk av området. Fleire sluttar å bruke området. 5. Svært stor konsekvens Personskade og/eller dødsfall. Mange personar sluttar å bruke området. Akseptgrad Grøn Akseptabel risiko avbøtande tiltak er ikkje nødvendig Gul Akseptabel risiko avbøtande tiltak bør vurderast Raud Ikkje akseptabel risiko avbøtande tiltak er nødvendig Risikomatrise KONSEKVENS SANNSYNLEGHET. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynleg Grøn Gul Raud Raud Raud 4. Mykje sannsynleg Grøn Gul Raud Raud Raud 3. Sannsynleg Grøn Grøn Gul Raud Raud 2. Moderat sannsynleg Grøn Grøn Gul Gul Raud. Lite sannsynleg Grøn Grøn Grøn Gul Gul Vedlegg: Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Dagali Handel. Med helsing HallingPlan Per- Helge Myklebust - jsk. kand./ dgl. leiar - Samfunns- risiko- og sårbarhetsanalyse side av 5

2 Samfunns- Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Dagali Handel Dato: Pkt Forhold eller uønska hending Sannsyn 0 SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP Konsekvens Risiko Kommentar 0. Vil tiltaket redusere tilgang på matvarer Akseptabel/ Tiltaket styrkjer grunnlaget for Dagali Handel i framtida, og der med også bygdesamfunnet Dagali. 0.2 Drivstoff Akseptabel/ Tiltaket styrkjer grunnlaget for Dagali Handel, reduserer drivstofforbruk og klimautslepp, og sikrar eit lite drivstofflager i Dagali. Sikkerhet ved bruk av det regulerte området til oppgitt føremål. Ytre sikkerhet ved aktivitet på regulerte område Akseptabel Tilsvarande som.2 Indre sikkerhet Personskade/ dødsfall.2 Indre sikkerhet Personskade/ dødsfall som fylgje av aktivitet på Akseptabel Avstandskrav i forskrifter sikrar akseptabel risiko mot brann- og eksplosjonsfare (microanleggdrivstoff) Tiltak mot støy går fram av støyrapport, tiltak innarbeidast ved prosjektering av bygg. 2 Forureining frå det regulerte området 2. Forureining frå avlaupsvatn Akseptabel 2.2 Forureining frå drivstoffanlegg Akseptabel Sandfang og evt. olje- utskillar dimensjonerast og monterast i samsvar med gjeldande krav fastsett av Samfunns- risiko- og sårbarhetsanalyse side 2 av 5

3 SFT. Bransjekrav for bensinstasjon vert fulgt så langt dei er relevante, kfr. planskildring, avsn Støy frå portar, kjølemaskinar, anlegg Akseptabel Tiltak omtala i støyrapport. 3 Naturgjevne forhold 3. Er området utsett for store snømengder, snø- eller steinskred? 2 Akseptabel Nei, ikkje spesielt utsett. Alle bygg prosjekterast ut frå gjeldande snølast for området. 3.2 Er det fare for utgliding (geoteknisk stabilitet)? Akseptabel Ingen fare registrert 3.3 Er området utsett for flaum i vatn Akseptabel Ingen fare registrert 3.4 Er området utsett for flaum i elv/ bekk, herunder lukka bekk? Akseptabel Byggjeområdet antas lite utsett, ref Mjeltemyra og regulert landbruksområde. Ingen særskilde tiltak nødvendig på planstadiet. 3.5 Er det radon i grunnen/ grunnvatn? 2 Akseptabel Ikkje kjent. Kfr. merknad frå kommunelegen. Opphald på arealet ikkje risikofylt. Tiltak innarbeidd i planføresegn i tilknyting til bygning. 3.6 Spesielle vindforhold 2 Akseptabel Nei., Alle bygg dimensjonerast ut frå gjeldande vindlaster for området 4 Infrastruktur 4. Vil utilsikta/ ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggjande transportårer utgjere risiko for området? - hendingar på veg - hendingar på sjø/ vatn/ elv - Hendingar i lufta 4.2 Vil utilsikta/ ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggjande verksemd (industriføretak etc). utgjere risiko for området? - Utslepp giftige gassar/ vesker 2 2 Akseptabel Akseptabel Ingen kjente farer. Rv 40 kan utgjere fare, spesielt på vinters tid. Planframlegget er ei kraftig utbetring i høve til eksisterande forhold og veghaldar kan montere rekkverk, kfr. framlegg om flytta avkøyring. Samfunns- risiko- og sårbarhetsanalyse side 3 av 5

4 - Utslepp av eksplosjonsfarleg/ brennbar gass/ veske - sprengingsuhell 4.3 Medfører bortfall av tilgang til fylgjande tenester spesielle ulemper for området: - elektrisk - teletenester - vassforsyning - renovasjon/ spillvatn 4.4 Er det spesielle farar forbunde med bruk av transportnett for gåande, syklande og køyrande innanfor området: - til skule/ barnehage - til nærmiljøanlegg (idrett etc.) - til forretning - til busstopp 4.5 Brannberedskap - omfattar området spesielle farlege anlegg? - Har området utilstrekkeleg brannvassforsyning (mengde og trykk)? - Har området meir enn ei tilkomstrute for brannbil 3 Akseptabel I varierande grad, men kun ved langvarig bortfall. Akseptabel Nei Akseptabel Drivstoffanlegg Ja, men anlegg dimensjonerast og byggjast ut gradvis. Ja 5 Tidlegare bruk 5. Er området påverka/ forureina frå tidlegare verksemd? - gruver, opne sjakter, steintippar etc - militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc. - industriverksemd, herunder avfallsdeponering - anna Akseptabel Inga kjend verksemd Samfunns- risiko- og sårbarhetsanalyse side 4 av 5

5 6 Omgjevnader 6. Er det regulerte vassmagasin i nærleiken med spesielle fare for usikker is 6.2 Finns det naturlege terrengformer som kan utgjere spesiell fare (stup etc)? Akseptabel Nei Akseptabel Nei 7 Ulovleg verksemd 7. Sabotasje og terrorhandling - er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/ terrormål? - Finns det potensielle sabotasje-/ terrormål i nærleiken? 7.2 Personskade/ dødsfall hos brukarar/ besøkande som fylgje av uautorisert bruk/ aktivitet Akseptabel Nei Ingen kjente Akseptabel Nei: Skilting/ merking i h.h.t. gjeldande reglar. Oppsummering Det er ikkje avdekka nokon uakseptable (raud) risiko ved anlegget. Avbøtande tiltak er innarbeidd i reguleringsplanen sine juridiske delar (plankart og planføresegner) både med omsyn til støy og radon. Utan slike tiltak ville Akseptabel risiko kategori gul vere relevant konklusjon i pkt og 3.5. Konkret gjeld dette regulert byggjegrense og tiltak mot støy. Det er som fylgje av dette ikkje funne behov for å regulere hensynssoner. Om avbøtande tiltak Utviklinga av reguleringsområdet Dagali Handel vil skje gradvis og etter som ytre rammevilkår ligg til rette: - Vassforsyning, herunder brannvassforsyning. - Avlaupsanlegg Avbøtande tiltak om støy og sikring mot radon er innarbeidd i plankart og planføresegner. Samfunns- risiko- og sårbarhetsanalyse side 5 av 5

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 01-2008 Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9 Foto: Scanpix 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Forord Ulovlig forurensning og forsøpling er uønsket, og anmeldelse med sikte på straff er ett

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Kort om energimerking > Alle bygningar som skal seljast eller leigast ut, skal vere energimerkte. > Alle bygningar over 1000 m 2 skal vere energimerkte. > Energimerking gjer du på www.energimerking.no.

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRÅ MATTILSYNET - FLYTTING AV JORD

INFORMASJONSBREV FRÅ MATTILSYNET - FLYTTING AV JORD Ugradert - Til kommunane i Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Deres ref: Vår ref: 2012/267983 Dato: 14.12.2012 Org.nr: 985 399 077 INFORMASJONSBREV FRÅ MATTILSYNET - FLYTTING AV JORD For tida er det stor

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer