Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er område utsatt for snø, is, sørpeeller"

Transkript

1 Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det fare for utgliding ( er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Vil drenering og/eller bekelukking av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Er de radon i grunnen? Nei Ja og merknad (tiltak listes i planbeskrivelsen/reg.best Planforslag forutsetter boligplassering over ventilert kjeller, m.a.o. eventuelt radonpåvirking på bygningsområder som er beregnet for varig opphold er utelukket. TEK10 setter krav for maksimal radonkonsentrasjon og radonforebyggende tiltak. Byggetiltak i planområdet forholder seg til TEK10. Er området vindutsatt? ( storm, orkan, etc)? Er område utsatt for store snøfall? Er området utsatt for tørke(mtp husdyr/jordbruk) Fauna: Finnes spesielle sårbare/særegne arter i området? Flora: Finnes spesielle sårbare/særegne arter i området? Verneområde:Omfatter området LNF- områder, turstier etc)? Vassdragsområde (nedbørsfelt, elv, sjø, vann)? Finnes forminer i området ( gjenstander, ruiner,etc)? Finnes spesielle bygninger, broer, veier, etc? Finnes spesielle kulturmiljøer/ kulturminner? Omfattes områet av nasjonalpark/ landskapsvernområde?

2 Omfattes området av naturreservat/naturmine? Finnes idretts- og lekeområder ( spes. for barn)? Finnes parker, rekreasjons- og friluftsområder? Finnesgrøntkorridorer fra området til grøntområder? Finnes muligheter for bad/fiske/båtsport? Annet ( angi)? Emne Forhold eller uønsket hendelse Nei Ja og merknad (tiltak listes i Menneske- Skapte forhold Finnes det risikofylt industri/virksomhet i området? - Kjemikalie/eksplosiveindustri - Olje elelr gasindustri - Radioaktiv virksomhet (evt.lagring) - Avfallsdeponi (søppel, spesialavfall) - Elforsiningsområde (kraftverk, ledningsnett) Finnes strategiske områder/ knyttepunkter/ infrastruktur i området? - viktige veier/ broer - jernbane - flyplass - havn - sykehus, sykehjem - kirke - brann, politi, sivilforsvarsleir - forsvarsområde ( leir, deponi, øvningsomr) - kravtverk, kraftledning - tilfluktsrom - adm.bygg ( krisebygg, K.O.) - spesialindustri (våpen, mat etc) Finnes det forurensingskilder i området? - industriforurensing ( fast og pktutslipp) - boligforurensing (avløp etc) - landsbrukforurensing ( gjødsel, silo, etc) - støyforurensisng ( vei, tog, fly, industri, annen aktiveitet) - trafikkforurensing ( eksos) - akutt forurensing ( for eksempel tankbilvelt) planbeskrivelsen/reg.best Det ble foretatt støymålinger fra biltrafikk og støysonekart for planområde. Forslag til reguleringsbestemmelser fastseter tiltak for å forebyggestøyvirkningen Det er ikke registrert støyende industrivirksomhet i nærheten til planområde. Pga m avstand til nærmeste jernbanelinje man utelukker støypåvirkning fra jernbane i vårt planområde. Iht. flystøysonekart for år planområde ligger utenfor alle flystøysoner.

3 Forslag til bestemmelser 2.3, Tilliggende støyømfintlig bebyggelse skal skjermes på en slik måte at vegtrafikkstøy som følge av tiltak i reguleringsplanen, kan reduseres til et nivå som tilfredsstiller Miljøverndepartementets forskrifter og retningslinjer T 1442 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, NS Nødvendige støyskjermingstiltak skal gjennomføres samtidig med utbyggingen av området Uteoppholdarealer skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Infrastruktur Vil utilsiktede/ ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på sjø/ vann/ elv - hendelser i luften Det er veldig liten sjanse for trafikkhendelser / trafikkulykker i nærheten av planområdet Gardermovegen ligger i 50-sone. Det er allerede etablert en veiovergang fra nordsiden til sørsiden av Gardermovegen for fotgjengere. Den ligger ca 50m øst fra planområdet. Forslag til bestemmelser 2.2, 2,9, 4.1 og4.2: 2.2 Utomhusplanen skal bla. vise følgende forhold: avkjørsel fra offentlig veg / gate, internt kjøreareal, interne fortau/ gangforbindelser, parkering, renovasjon, støyskjerm, frisiktlinjer m.m. uteoppholdsareal inkl. lekeplaser internt vann- og avløpsnett, inkludert overflateavrenning. Utforming og materialbruk for utomhus skal være av høy kvalitet. Utomhusplanen skal være

4 ferdig utarbeidet før tilhørende bebyggelse tas i bruk 2.10 Det skal etableres trygge ferdsforbindelser for myke trafikkanter før utbygningen er ferdigstilt. 4.1 Offentlige trafikkområder skal opparbeides som vist i planen, før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet. 4.2 Detaljplan for veg- og trafikkanlegg inkl. kryss med rv. 178 Gardermovegen skal godkjennes av kommunen og Statens vegvesen, før bygging av anleggene starter. Vil utilsiktede/ ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc) utgjøre en risiko for området? - utslipp av gifige gasser/ væsker - utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/ væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester: - elektrisitet - teletjenester - vannforsyning - renovasjon/ spillvann I følge kommunen er kapasiteten for spillvann og avløp tilstrekkelig for foreslått antall bruksenheter. Utbyggingen og tilpasningen til kommunalt nett skal kunne godkjennes av kommunal VARenhet. Bruk av vannet i sprinkelanlegg skal i tillegg godkjennes av Gardermoregionen Interkommunale Brannvesen. I følge kommunen er kapasiteten for overvann tilstrekkelig for foreslåtte tiltak. Det er ønskelig fra kommunen at det etableres en løsning der vannfordrøyning skjer på egen tomt i størst mulig grad. Illustrasjonsprosjektet foreslår forslag bruk av avfallsbrønner som renovasjonsanlegg. Forslag til

5 reguleringsbestemmelser foreslår at renovasjonsanlegget skal godkjennes av kommunen. Forslag til bestemmelser 2.4, 2.5 og 2.6: 2.4 Bebyggelse på eiendommen skal tilknyttes kommunalt vann og avløpsnett etter krav og anvisninger fra VARV- enheten. Tilknytningspunkt på det kommunale VA- nettet skal anvises av VARV- enheten. Brannvannsdekning må sikres i samsvar med krav fra GRIB- Gardermoregionen Interkommunale Brannvesen 2.5 Planer for vann og avløp for bebyggelsen på eiendommen skal behandles av kommunen før anleggene bygges. Overvann, takvann, drensvann skal primært søkes behandlet i samsvar med prinsippet om lokal overvannshåndtering. 2.6 Det skal legges til rette for at renovasjonsordingen kan praktiseres i samsvar med kommunens renovasjonsforskrift. Alternativ løsning til den som er beskrevet i kommunens renovasjonsforskrift skal godkjennes av kommunen i forkant og senest i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Dersom det går høyspentlinjer ved/ gjennom området: - påvirkes området av magnetisk felt fra el. Linjer? - er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående 8 barn, unge, voksne, eldre, blinde / svaksynte, bevegelseshemmede), syklende og kjørende innefor området. - til skole/ barnehage? - Til nærmiljøanlegg ( idrett etc)? - Til forretning etc? - Til busstopp? Brannberedskap - omfatter området spesielt farlige anlegg? - har området utilstrekkelig

6 Tidligere bruk Omgivelser brannforsynng ( megde og trykk)? - Harområdet bare en mulig atkomstrute for brannbil? - Til nærmiljøanlegg ( idrett etc.)? - Til forretning etc? - Til busstopp? Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? - bensinstasjon/ vilverksted/ tankanlegg - mekanisk verksted/ skipsverft - galvaniseringsverksted - impregneringsverk - avfallshåndtering/ deponi - gjentatte rivingsarbeider/ rehabilitering av bygninger fra byjord: sentrale og eldre bydeler - gruver: åpne sjakter, steintipper etc - militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringer etc - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering. - Annet (angi) Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare ( stup etc) Annet (angi) Helse - fysisk aktivitet - trygge skoleveier - friområder - lekeplasser Universell utforming Planforslaget ivaretar krav til universell utforming på vanlig måte slik som det er krevd i Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Forslag til bestemmelser 3.5: 3.5 All bebyggelse og tilhørende utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming. 100% av boligene bygges med universell utforming som kvalitet. Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål? - Finnes det potensielle sabotasje- / terrormål i nærheten?

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer