Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule"

Transkript

1 Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland , sak 2014/ Ved e-post av er vi gitt forlenga klagefrist til som følgje av at vedtaket blei meldt frå Miljøvedtaksregisteret først og at det tok tid å få tilsendt søknaden (3.12.). Ved sakshandsaminga i denne saka må det klarleggast 1. Om arealet kan nyttast til planteskog 2. Om areala rundt plantearealet er slik at det ikkje er til hinder for planting 3. Om søkjar har dei kvalifikasjonar som skal til for at eit plantefelt kan følgjast opp på trygg måte gjennom heile omlaupet. 4. Om det er særlege vilkår knytt til planteval eller naturverdiar i området som kan påverkast. Utplantingsarealet Når det gjeld utplantingsarealet meiner vi at det er tilstrekkeleg kunnskap. Der har det vore planta før, og biologisk mangfald med spesiell verdi som kan ha vore der er nok stort sett blitt borte. Areala rundt plantearealet Når det gjeld areala rundt plantearealet er det lista opp ein del naturtypelokalitetar og verneområde innafor ein radius på 1,5 km. Søkjar viser sjølv til dokumentasjon av vindretning i samband med vindkraftanlegg i området. Difor bør ein ta høgde for langdistansespreiing. Såleis bør ein vurdere påverkingsområde inntil 5 km frå omsøkte område, jf. den dokumentasjonen som ligg føre frå New Zealand 1. Saksutgreiinga er ikkje god nok på dette temaet viss ein vil gi løyve, men det som er nemnt er meir enn nok til å avslå søknaden. I tillegg til å få oversikt over naturtypelokalitetar og verneområde, må ein også sjå på kva det er og ikkje minst vurdere verknaden som kan bli. Slik vurdering er nesten fråverande i vedtaket. 1 H. Sandvik Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk mangfold. DN-utredning

2 Søkjars kvalifikasjonar Søknadsskjemaet har to punkt, nr 20 og 21 der søkjar kan presentere kva han veit om fare for frøspreiing frå plantearealet og kva tiltak som kan bli aktuelle for å motverke dette. Søkjar opplyser sjølv: Ut frå dette må ein gå ut frå at søkjar ikkje har forståing no av at det er areal der sitkagran kan spreie seg til og gjere ugreie. Utan slik forståing er det heller ikkje mogleg å lage eit internkontrollsystem som er høveleg og tilstrekkeleg til å fjerne frøplanter som hamnar andre stader enn på utplantingsarealet. Dermed er det heller ingen føresetnad for å kunne vurdere t.d. kostnad med internkontrollen, slik at ein har eit realistisk bilete av kostnader som følgjer med å plante som omsøkt. Viss det ikkje er anna til hinder for å gi løyve, så må fylkesmannen i dialog med søkjar få på plass ei forståing slik at det i det minste ligg føre ei skisse til internkontroll. Sitkagran viser ei særleg spreiingsevne, og det er nødvendig at ein som skal følgje opp eit slikt plantefelt bør vere særleg kvalifisert til å fange rømlingar. Vidare kan det vere nødvendig å avklare tilgang til naboeigedomar for slik kontroll og fjerning av frøplanter. I tillegg kan det sjå ut til at det finst andre bestand av sitkagran i området. Dermed vil det vere nødvendig å få til avklaringar om kven som har ansvar for ulike areal der frøspreidde individ skal fjernast. Alt dette må vere så konkret at det kan nemnast som vilkårspunkt knytt til eit løyve. Særlege vurderingar knytt til omsøkt art og naturtypelokalitetar/verneområde Det er søkt om å plante sitkagran. Sitkagran er i Norsk svarteliste kategorisert som SE Svært høg risiko. I rettleiaren til forskrifta står det side 11: «Når en art i Norsk svarteliste 2012 er oppført med svært høy risiko (SE), vil det normalt ikke være hjemmel til å tillate utsetting.»

3 For å kunne gi løyve til utplanting av sitkagran, må det altså vere ein spesiell grunn for å bruke treslaget, ein grunn som berre er aktuell i eit fåtal tilfelle. Det må også vere rimeleg at ein vurderer særskilt nøye kva påverknad bruken av arten vil kunne få på naturen rundt plantearealet. Forskrifta 7 har vidare eit liknande krav når det gjeld følgjene av plantinga: «Det kan ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.» Dette er nærare konkretisert i rettleiaren kor det står opplista ein del tilhøve som skal reknast som å føre til vesentleg uheldige følgjer. «Reduksjon i areal, tilstand eller antall lokaliteter av truete naturtyper» er nemnt, og vidare «Reduksjon i areal, tilstand eller antall lokaliteter av viktige naturtyper» Kystlynghei og rikmyr står på Norsk raudliste for naturtypar som EN sterkt truga og var mellom dei naturtypelokalitetane som var lista opp innafor 1,5 km frå plantefeltet. Nokre av dei andre naturtypelokalitetane har myr som kan inngå i typar som er raudlista som truga. Det er tilstanden som i dette høvet kan bli påverka, men rikmyrlokaliteten tett opp til utplantingsområdet kan moglegvis bli ramma på andre måtar også. Det er i denne saka to sjølvstendige tema som gjer at det ikkje kan bli gitt løyve. Då må saksutgreiinga klarlegge dei saksforholda som går spesielt på desse spørsmåla, og det må gjerast såpass grundig at det er lite usikkerheit om fakta i saka. Saksutgreiinga må få fram at denne søknaden er såpass spesiell at få andre vil vere i same situasjon. Saksutgreiinga går ikkje nemnande inn på dette, og klarlegg på ingen måte dei tilhøva som må vere med i vurderingane viss det kan vere aktuelt med ei unnataksvurdering av noko slag på desse to punkta. Vi vil elles nemne at rettleiar mellom anna seier: «Det trenger ikke være sannsynlighetsovervekt for at vesentlige uheldige følger vil inntre». Omsynet «gjelder selv om andre viktige samfunnsinteresser taler for en tillatelse.», står det vidare. I saksframstillinga må det vere ein gjennomgang med tanke på å vise at alle dei nemnte lokalitetane vil ha minimum noverande tilstand også etter at utplantinga har funne stad og det har gått nokre tiår. Kan ein ikkje dokumentere dette, er det ikkje vilkår for å gi løyve sjølv til treslag som har mindre risiko enn sitkagran. I sakshandsaminga bør det vere ei vurdering av påverknaden på mellom anna opplista naturtypelokalitetar frå dei utplantingane som er frå før, slik at ein kan få ei oppfatning av kva påverknaden er alt no (nml 10). Fleire av artane som er bruka i området har risikovurdering SE, og ein må vente at ein alt har negativ påverknad. Slik påverknad og påverknad av andre grunnar kan det også vere på tilsvarande naturtypelokalitetar elles i kommunen, slik at dei opplista naturtypelokalitetane berre er ein del av dei som er utsett for negativ påverknad. Det kan tenkjast at det er såpass press på naturtypelokalitetane at det er viktig å redusere presset, og ikkje berre halde fram med den negative verknaden som er frå før. Over tid kan ein redusere slikt press ved at det ikkje blir gitt løyve til planting av artar som verkar negativt, når gamle bestand blir hogd. Det går ikkje fram av vedtaket at slike registreringar og vurderingar finst. Dette er ein vesentleg mangel ved sakshandsaminga. Naturtypelokalitetane i området er elles kartlagd for ein del år sidan. Opplysningane knytt til desse områda var knappe, og kan ha ein del manglar. Dei er gode nok til å avslå søknaden, men utilstrekkelege for å kunne gi løyve. Vi vil elles peike på at føremålet med forskrifta om utanlandske treslag ikkje har noko punkt om veging av andre samfunnsinteresser opp mot uheldige påverknader for det biologiske

4 mangfaldet. I denne forskrifta er det omsynet til det biologiske mangfaldet som tel aleine, jf. forskrifta 1. Rømlingar vurdering av alternativ I saksframstillinga er det nemnt noko om oppfølging av rømlingar frå den tid allereie eksisterande felt er avverka. Det går ikkje fram av saka kor langt fram i tid dette kan dreie seg om, og ei manglande avverking kan føre til at plikta til å fjerne rømlingar aldri blir sett i verk. Ein kan tenkje seg at det som avbøtande tiltak i nokre tilfelle kan krevjast at spreiing frå allereie eksisterande felt blir underlagt same kontroll som spreiing frå nytt felt. Viss dette er tyngjande, så er det eit viktig vilkår. Blir det for tyngjande, så er det opp til søkjar om han vil bruke eit løyve eller ikkje. Det går fram av søknaden at søkjar alt har andre areal med utanlandske treslag. For ein vidaregåande skule med landbruksfag er det viktig at elevane får opplæring i t.d. skjøtsel knytt til svartelista artar og internkontrollarbeid. Men det skulle ikkje vere nødvendig å plante meir for å kunne gjennomføre slike tiltak. Offentleg verksemd skal elles gjere vurderingar i høve nml. 7 i forvaltinga av eigedom. Bruk av sitkagran og vurdering av alternativ bør vere sentral når dette blir tatt på alvor. Noko om at andre treslag ikkje er godt eigna på området held ikkje i ein slik samanheng. Sidan det skal særlege grunnar til å gi løyve til utplanting av eit treslag som har vurdering SE på Norsk svarteliste, burde det ha vore ei vurdering etter nml. 12 om ein kan plante t.d. stadbundne treslag i staden. Fylkesmannen har så vidt vore innom temaet, men ikkje i tilstrekkeleg grad. Det vil vere oppsiktsvekkande om det ikkje finst stadeigne treslag som kan gi ein viss produksjon på området, sjølv om det ikkje blir tale om sagtømmer eller same volum som sitkagran. Konklusjon Det er ikkje dokumentert særlege grunnar for å bruke eit treslag som er kategorisert som SE på svartelista. Det er difor ikkje heimel til å gi løyve. Det er vidare svært mangelfulle vurderingar knytt til verknaden på omliggande naturtypelokalitetar og verneområde som kan bli vesentleg negativt påverka og følgjeleg er til hinder for å gi løyve. Det gjeld både dei som er lista opp, og dei som ligg innafor 5 km utan å vere lista opp. Det er ikkje gjort forsøk på vurdering av sumverknad. Tilhøva knytt til internkontroll har fått lita merksemd, og manglande avklaringar vil sannsynlegvis gjere det umogleg å fjerne eventuelle rømlingar i framtida. Søknaden må avslåast. Med venleg helsing Øystein Folden rådgjevar, Naturvernforbundet Christian Steel generalsekretær, SABIMA Heidi Sørensen teamleder, WWF-Norge

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden 2/2004 Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Skrifter fra Konkurransetilsynet 2/2004 Innhald Forord...........................................................3

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON

VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON LOV OG FORSKRIFTER VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON Kommunen kan, etter søknad frå barnehageeigar, innvilge mellombels dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar for inntil eitt

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer