HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal

2 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid med Arendal kommune. Hovedhensikten med planen er å bygge om Dalenkrysset til rundkjøring for å få et mer trafikksikkert kryss, særlig med tanke på forventa økt anleggstrafikk i forbindelse med bygging av ny 4-felt E18 Tvedestrand-Arendal. Statens vegvesener forslagsstiller for reguleringsplanen. Følgende personer har deltatt i arbeidet fra Statens vegvesen: Harald Tobiassen(prosjektleder), Per Torstein Terjesen (planleggingsleder), Line Olsen (vegplanlegger), Arne Heggland (biolog) og Guro Marie Mykland Marvik (landskapsarkitekt). Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter: Planbeskrivelseinkl. risiko- og sårbarhetsanalyse(dette dokument) Reguleringsbestemmelser (vedlagt dette dokument) Reguleringsplankart i målestokk 1:1000 datert (vedlagt dette dokument) Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer etter plan- og bygningsloven Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i Arendal kommune, Servicetorget og på Statens vegvesensitt kontor på Harebakken i Arendal. Dette er kunngjort i avisen Agderposten. Merknader og endringsforslag sendes til: Statens vegvesen Region sør Postboks Arendal eller via e-post til: firmapost Høringsperioden skal være minst 6 uker. Etter høringsperioden vil Statens vegvesen i samarbeid med Arendal kommune vurdere innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer. Etter dette tas saken opp til behandling i det faste utvalget for plansaker i Arendal kommune før planen legges frem for kommunestyret for vedtak. Henvendelser om planen kan rettes til: Per Torstein Terjesen Statens vegvesenregion Sør tlf Statens vegvesenregion Sør

3 1.Innhold Forord Innhold Formål med planarbeidet Hensikten med planen Planprosessenog medvirkning Planprosess Innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet SVV s kommentarer til mottatte innspill Planstatus og rammebetingelser Overordna planer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Trafikksikkerhet (TS) Naturmangfoldloven (NML) Beskrivelseav planområdet (dagens situasjon) Planområdet Dagens situasjon Fremtidig situasjon Planforslaget Beskrivelseav tiltaket Konsekvenserav tiltaket Planlagt arealbruk Videre planarbeid Finansiering Framdrift planlagt vedtak og byggestart Grunnerverv Miljøoppfølging Tekniskeplaner Risiko- og sårbarhetsanalyse(ros)

4 2.Formål med planarbeidet 2.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å etablere rundkjøring på E18 i Dalenkrysset. Dette for å gjøre krysset mer trafikksikkert, spesielt i forbindelse med anleggstrafikk ved bygging av ny 4-felt E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Figur 1: Oversiktskart med planlagt E18 Tvedestrand-Arendal og tilførselsveg fra Longum til Krøgenes 3.Planprosessenog medvirkning 3.1 Planprosess Planarbeidet har vært utført av Statens vegveseni samarbeid med Arendal kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Agderposten 23.desember 2014 iht. Plan- og bygningslovens Berørte grunneiere og rettighetshavere samt Arendal kommune, fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune og andre berørte statlige fagorgan ble varslet om oppstart av reguleringsarbeid gjennom brev datert 19. desember Frist for merknader til oppstarten ble satt til 31.januar Det er sammen med Arendal kommune vurdert at planarb eidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens 12-8 tredje ledd. 3

5 3.2 Innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet Det kom inn 6 skriftlige merknader til oppstart meldinga : 1: Fylkesmannen i Aust-Agder (SVEIS ) Viktig at den gode matjorda tas vare på, og at det settes bestemmelser om dette i reguleringsplanen. Forutsetter at det bestrebes at omdisponeringa av dyrka mark begrenses, og at det tas hensyn til en best mulig arrondering av gjenværende jordbruksarealer. 2: Per Anders Tveite (Gnr. 20 Bnr. 11) (SVEIS ) (på vegne av grunneier Ingrid Helene Tveite ) Informerer om dagens adkomstveg ut på dyrka marka på vestsida av E18, samt leggeplass for tømmer på østsida, opp mot Dalenveien. 3: Austre Moland Helselag v/ Anlaug Skjulestad Knudsen (SVEIS ) Positiv til tiltaket, ber om at parkeringsarealet foran helsehuset opprettholdes, ber oss se på mulighet for gangbru over E18, og redusert hastighet til 60 km/t frem til Nesheim skole, og videre til Brekka. 4: Aust-Agder fylkeskommune (SVEIS ) Planfaglig, ingen merknader. Fylkeskommunen varsler med dette at det er nødvendig med en arkeologisk registrering iht. undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 9, for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner. 5: FAU Nesheim skole v/ Steinar Knudsen ( SVEIS ) Positiv til tiltaket. Ber oss se på mulighet for gangbru over E18, og redusert hastighet til 60 km/t frem til Nesheim skole, og videre til Brekka. Manglend e autovern mellom GS-veg og E18, der det har vært flere utforkjøringer her. 6: Grunneier Stian Dalen (SVEIS ) En vesentlig del av planområdet berører hans fulldyrka mark, og ber om at som avbøtende tiltak sprenges vekk åkerholme, og at det reetableres dyrka mark her. I tillegg vil flere stolpepunkt komme i konflikt med planen. Ber om at stolpepunktene samtidig flyttes ut av jordet. Ønsker at støymessige konsekvenser av rundkjøringen utredes. 3.3 SVV skommentarer til mottatte innspill Flere av kommentarene går på tiltak utenfor planområdet og vil ikke bli kommentert her. Innspill vedr. dyrka mark er tatt hensyn til, ved at planen foreslår å reetablere den omtalte åkerholmen til dyrka mark. 4

6 4.Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordna planer Kommuneplanens arealdel Utsnitt av Kommuneplanens arealdel i figur 2 under, viser at arealet som er tenkt til rundkjøring er satt av til LNFområde. Eiendommen til Dalen helsehus er satt av til veg/parkering og tjenesteyting. Høyspentlinja vises med faresone høyspent i en buffer på 100m. Figur 2: Kommuneplanens arealdel Gjeldende regulerin gsplan Området er ikke tidligere regulert 4.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer som skal benyttes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Retningslinjene stiller også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og skape seg sitt eget lekemiljø, og at det skal skaffes fullverdig erstatning for områder som barn og ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned. 5

7 4.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Hensikten med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportp lanlegging er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjenes punkt 2 slår fast at: «Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.» Retningslinjene gir også føringer for avveiing mellom verne- og bruksinteresser. I retningslinjenes punkt 3.3 heter det blant annet: Hensynet til effektiv transport må avveiesi forhold til vern av jordbruks - og naturområder. Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet. 4.4 Trafikksikkerhet (TS) Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Nullvisjonen er forankret i Nasjonal transportplan og innebærer en ambisjon om en markant og varig reduksjon av antall drepte og livsvarige skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerheten er en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og velfungerende transportsystem. Nullvisjonen skal legges til grunn i alle vegprosjekter i regi av Statens vegvesen. 4.5 Naturmangfoldloven (NML) I henhold til naturman gfoldloven 7 skal prinsippene i NML 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Se punkt 6.2 lenger ned i beskrivelsen. 6

8 5.Beskrivelseav planområdet (dagens situasjon) 5.1 Planområdet Figur 3 viser området der det ble meldt oppstart av planarbeid innenfor arealet vist i Figur 3. Det omfatter eksisterende E18, samt kryssområdet inn Dalen-veien. Utenom veg- og parkeringsareal, omfatter planområdet dyrka mark på deler av eiendommene 20/6,7,8 og 20/11. Figur 3: Planområdet 5.2 Dagens situasjon E18 i gjennom Dalenkrysset har i dag ÅDT på ca (Gjennomsnittl ig trafikk pr. døgn gjennom året). Fv. 124 Dalenveien har ÅDT Fv. 124 går bl.a. til renovasjonsanlegget på Heftingsdalen med en del tu ng-trafikk, og videre til Saltrød og Eydehavn. Fartsgrensen er i dag 70 km/t på E18. Det er plassert fotoboks retning sørover, noe som gjør at hastigheten holdes nede gjennom krysset. Dalenveien har fartsgrense 60 km/t. Det er i perioden registrert 4 trafikk ulykker med lettere personskader i kryssområdet, samt en dødsulykke noe lenger nord. Det er meldt om hyppige nestenulykker, noe som kan skyldes fremkommelighets -utfordringer ved kryssing av E18 i forbindelse med ved venstre-sving i krysset. Det er i dag buss-stopp på begge sider av E18. I tillegg til eget bruk, benyttes parkeringsplassen ved helsehuset av busspassasjererog for parkering ved kompis-kjøring. Nesheim skole ligger ca. 900m sydover langs E18. Her er det parallell GS-veg, men det er i dag ikke noe markert krysningspunkt for gående og syklende ved Dalen. I Dalen misjonshus drives det barnehage med ca. 50 barn. Dalen helsehus driver aktiviteter med ukentlige samlinger. 7

9 Figur 4: Oversiktkart 5.3 Fremtidig situasjon Det er vedtatt reguleringsplan for ny 4-felts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Denne er planlagt bygd i perioden Det er forventa at en av adkomstene til anleggsområdet i denne perioden vil gå inn fra E18 via Dalenkrysset. Det forvente s da betydelig økt trafikk i krysset i denne perioden, og mye av dette er større kjøretøyer. Når ny E18 åpner, vil denne traseen fungere som lokal veg, med en forventa trafikk på rundt 1000 i ÅDT. 8

10 6.Planforslaget 6.1 Beskrivelseav tiltaket Planforslaget går ut på å etablere rundkjøring i Dalenkrysset. Dalen-vegen stiger helt fra starten. Det er krav om avflating inn mot rundkjøringa. Det er dermed kun aktuelt å legge rundkjørin ga ut på vestsida av dagens E18, inn på dyrka marka. EksisterendeGS-veg parallelt med E18 må dermed og flyttes utenom rundkjøringa. Vestgående busstopp vil da bli liggende midt i rundkjøring en, og er foreslått flyttet ca. 150m lenger mot sørvest. I forbindelse med rundkjøringen etableres et krysningspunkt for gang- og sykkelvegen over E18 frem til nordgående buss-stopp, og videre opp gang- og sykkelveg til Dalenveien. Figur 5 Tegning basert på foreslått løsning Detaljprosjektering kan føre til endringer innenfor regulert område 9

11 6.2 Konsekvenser av tiltaket Naturressurser Arealet som blir brukt til rundkjøring er hovedsakelig dyrka mark. Teigen på opprinnelig ca. 17 daa. Reguleringsplanforslaget legger til grunn at opp til 1.6 daa dyrka mark går dirkete med til vegformål. Planen legger til grunn at åkerholmen med bart fjell blir fjernet, og at det etableres dyrka marka her, ved at matjorda flyttes fra området der rundkjøringa komme r. Ca. 1.2 daa vil da kunne bli reetablert. Det reelle tapet av dyrkbart areal blir da redusert, og grunneier vil få tilbake en sammenhengende teig med bedre arrondering. Løsningen med å fjerne åkerholmen gjør dermed at det blir ubetydelig planvirkning fo r landbruksressursene i området, til tross for at noe dyrka mark tas til vegformål. Grunneier har gjort et betydelig arbeid med oppfylling og drenering av området. Det forutsettes at den videre detaljprosjekteringa håndterer dreneringa ved etableringa av rundkjøringa. Dyrka mark som tilbakeføres (se figur) må bygges opp på en måte som sikrer god kvalitet. På samme måte må arealer som påvirkes i anleggsperioden (gjennom tungt maskinarbeid/pakking) minimaliseres og behandles på en måte som reduserer kvalitet en minst mulig. Disseforholdene skal omtales i en Ytre-miljø plan (YM-plan) som skal ligge til grunn i byggefasen. Det er og regulert adkomst til leggeplass for tømmer for gnr/bnr 20/11 på sørøst siden av rundkjøringa Figur 5: Endring i dyrka mark som følge av reguleringsplanforslaget 10

12 Naturmangfold I henhold til naturmangfoldloven (NML) 7 skal prinsippene i NML 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Influensområdet for naturm angfold temaet omfatter i dette tilfellet planområdet og nedstrøms resipient. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML 8) baserer seg på søk i innsynsløsningene naturbase (www.naturbase.no) og artskart (www.artsdatabanken.no). Tilgjengelig informasjo n er kontrollert. Åkerholmen som er planlagt sprengt vekk er befart ( , GMMM) for å sjekke om det var forekomster av verdifull vegetasjon. Situasjonsbeskrivelse: Tiltaksområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til varig verna vassdrag «Molandsvassdraget». En bekk gikk tidligere åpent langs E18, men denne er lagt i rør i forbindelse med betydelige arbeider for å øke områdets jordsbruksverdi. En åkerholme ligger NV i planområdet. Ask er det dominerende treslaget på åkerholmen. Ask er plassert i kategori en «nær truet» på rødlista for trua arter. I tillegg ble det registrert eik, furu, kirsebær, gran og einer. Det er ikke registrert større trær av verdi. Det største treet er en ask med stammeomkrets 130 cm. Ingen av eikene oppfyller innslags punkt for utvalgt naturtype «hule eiker», jf. Naturmangfoldloven 52 med forskrift. Åkerholmer er en type «småbiotoper» som bidrar til mangfold av levesteder og variasjon i landskapet. Denne forekomsten oppfyller ikke innslagspunkt for prioritert naturtypelokalitet iht. Miljødirektoratets metode, og oppnår dermed knapt nok lokal verdi for naturmangfold. Påvirkning i drifts - og anleggsfase: Tiltaket medfører ingen direkte inngrep i viktige forekomster. Ask er rødlistet på bakgrunn om en generell antakelse om populasjo nsnedgang bl.a. pga. angrep av «askeskuddsopp». Ask er et svært vanlig treslag i regionen, og felling av noen få eksemplarer av ask vurderes ikke som en betydelig negativ virkning. Tiltaket fører ikke med seg økt trafikktetthet, og dermed ikke endret utslipp av fremmedstoffer fra vegtrafikk som kan påvirke tilstanden i nedstrøms vannforekomst. Noe økt partikkelavrenning i anleggsfasen må påregnes. Imidlertid vil anleggsområdets sårflater ikke grense direkte til åpne vannårer. Molandsvann-systemet er stort og med betydelig areal dyrka mark i nedbørsfeltet. Det er normalt med avrenning av partikkelanriket vann i dette systemet, og påvirkningen fra dette anlegget er ubetydelig. På denne bakgrunn vurderes tiltakets påvirkning av naturmangfold som minimal (NML 8), og vurdering av føre -var prinsippet (NML 9) er lite relevant. Siden tiltaket ikke vurderes å føre til (tilleggs)belastning av sårbare økosystemer er heller ikke samlet belastning (NML 10) relevant å vurdere. 11

13 Miljøoppfølging: I forhold til NML 11 (kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren) er følgende relevant; (i) kostnaden ved å framskaffe kunnskap og (ii) kostnader ved overvåking av miljøtilstanden (miljøoppfølging). Det vil utarbeides YM-planer for prosjekteringsfasen og entreprisefasen. De viktigste temaene for YM-plan er (i) å forhindre spredning av skadelige fremmede arter, (ii) å minimalisere partikkelavrenning, (iii) å hindre andre typer forurensning, f.eks. fra olje og betongrester samt (iv) å unngå graving i evt. forurenset grunn. Fremmede arter og potensielt forurenset grunn kartlegges og risikovurderes i prosjekteringsfasen. YM-plan er omtalt i retningslinjer til reguleringsbestemmelsene. Naturmangfoldlovens 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmeto der, og angår både best available technology ved anlegg, men også vurderinger av alternative lokaliseringer av tiltaket. Konkret vurdering av utstyr og teknikker ved anlegg kan ikke gjøres på dette nivået, men vil eventuelt følges opp som en del av arbeidet med ytre miljø. Det er ikke andre aktuelle plasseringer for selve tiltaket. En løsning som sparte åkerholmen ville være mer gunstig for naturmangfold, men forskjellen er marginal i og med at forekomsten har liten verdi. Figur 6: Åkerholmen slik den ligger før tiltaket. ( Foto: SVVv/ Guro M. M. Marvik ) 12

14 Kulturmiljø Fylkeskommunen har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor området. Like nordøst for området er det funnet en spydspissi jern (id ). Planområdet består i hovedsak av dyrket mark sammen med eksisterende veinett. I et større geografisk område rundt planområdet er det registrert fredete kulturminner som kan dateres fra steinalder til jernalder. Fylkeskommunen vurderer at planområdet har et potensial for uregistrer te automatisk fredete kulturminner, spesielt bosetningsspor og eventuelt overpløyde graver på dyrket mark. I senere tid er området endret ved at bebyggelsen i krysset er revet, bekkesystemet er lagt igjen, og terrenget er hevet opptil 2 meter, for å benytt e det som dyrka mark. Figur 7: Utsnitt av Økonomisk kartverk som viser situasjonen i 1966 Landskapsbilde Temaet landskapsbildet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tenkt tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. (reiseopplevelse). 13

15 Situasjonsbeskrivelse: Området ligger i landskapsregion 1 Skagerrakkysten,(kilde: ). Landskapet karakteriseres som vanlig småkupert sørlandsterreng der landformene skaper grunnlag for små, oppstykkede dyrkingsarealer. Jordbruket preges av småbruksstruktur. Kryssområdet på Dalen ligger i grensen mot hellende skogsterreng i sørøst. Mot nordvest er det landbruksmark, oppstykket av åkerholmer og koller. Konsekvenserog avbøtendetiltak Rundkjøringen tilpasses et eksisterende kryss og vil bli et synlig element i landskapet, men det blir små terrenginngrep. De negative konsekvenseneav tiltaket anseesderfor som små. Innenfor arealene regulert til annen veggrunn skal fyllinger pussestil med egnet vekstmasse,eventuell tilsåing og beplanting avklares gjennom arbeidet med tekniske planer. Ny gang- og sykkelveg følger i hovedtrekk hovedvegens geometri, og er atskilt fra vegen med en grøft på 3 meter. Området har et landlig preg, og løsning med grønn grøft mellom veg og gang- og sykkelveg vil føye seg fint inn i landskapet. Langs hele strekningen er det viktig med god terrengtilpasning. Av hensyn til reiseopplevelse og estetikk bør rekkverk unngås så langt det er mulig. Mot landbruksarealene er det viktig å slake ut fyllingene slik at vegen får en naturlig tilgrensing mot tilliggende arealer, og slik at mest mulig areal kan benyttes til landbruk også etter at tiltaket er gjennomført. Åkerholmen på dyrka marka i vest er med på å gi landskapet sitt spesiellesærpreg. Det er imidlertid flere slike holm er i området, slik at landskapsbildet ikke vil bli betydelig endret av at holmen blir erstattet av dyrka mark. Anleggsfasen De negative konsekvensenefor landskapsbildet og reiseopplevelsen i anleggsfasen er knyttet til inngrep i terreng, innsyn i anleggsområder, mellomlagring av masser mv. knyttet til anleggstrafikken. Konsekvensenei anleggsperioden vurderes som relativt små og av kortvarig karakter for landskapsbildet og reiseopplevelsen. Området bør holdes ryddig under anleggsperioden slik at kun nødvendig areal beslaglegges. Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø er et begrep som brukes om menneskers daglige livsmiljø, herunder områ det rundt boligen, sosiale møteplasser og grøntområder mellom boligene. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge begrepene er knyttet til brukere og beboere og de fysiske omgivelsene som har betydning for disse. 14

16 Situasjonsbeskrivelse Området har spredt gårdsbebyggelse og enkelte eneboliger. Dalen misjonshus driver barnehage på ukedagene. Nesheim skole ligger ca. 1 km sørvest for kryssområdet. Dalen Helsehusbrukes delvis som parkeringsplass for folk som skal reise med bussen og har ellers ukentlige arrangementer. Det er mye trafikk på E18 og mange syklende og gående i området. Det er ikke tilrettelagt for kryssing av vegen for myke trafikanter og i følge de lokale tørr de ikke å la barna gå til skolen på egenhånd pga. den dårlige tilretteleggingen. Kvalitetene knyttet til friluftsliv innenfor planområdet vil i liten grad endres av tiltaket. Tilgjengelighet til friluftsområder, skoler og idrettsanlegg forbedres ved gjennomføring av tiltaket. Anleggsfasen Under anleggsperioden vil det være en del anleggstrafikk, støy og støv i området. Tilgjengeligheten til enkelte områder kan bli dårligere i deler av byggeperioden, men byggeperioden skjer over et begrenset tidsrom. Det er viktig at alternati ve ruter / transport legger til rette for sikkerheten, fremkommeligheten og universell utforming for myke trafikanter under anleggsperioden. Støy Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn ved planleggingen. Det skal her tas høyde for støy 20 år frem i tid. Det vil si at forventa trafikkmengde da er redusert fra dagens kjøretøy pr døgn i gjennomsnitt (ÅDT) til 1000 når E18 trafikken følger ny trase. Det er beregnet at de boligene som ligger nærmest kryssområdet vil får redusert støyverdiene betraktelig ved den forventa reduserte trafikkmengden, og da vil komme under grenseverdiene for tiltak. 6.3 Planlagt arealbruk En reguleringsplan er et detaljert kart som viser arealdisponeringer med tilhø rende reguleringsbest emmelser. Reguleringsbestemmelsenefølger reguleringsplankartet og supplerer de arealformålene og hensynssonenesom er vist på kartet. En vedtatt reguleringsplan er bindene for fremtidig arealbruk i området. Vedtatt reguleringsplan er grunnlag for grunner verv. Byggegrense Det er ikke lagt inn byggegrense i arealplankartet, men denne vil være iht. Veglovens 29 annet ledd, der det ikke er bestemt i reguleringsplanen. 15

17 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Områder regulert til følgende arealformål og som er påført eierform offentlig (vist på plankartet med o_) skal erverves,dersom det ikke er offentlig fra før. Formål Kjøreveg (SKV), Fortau (SF), gang-/ sykkelveg (SGS),Annen veggrunn grøntareal (SVG). Midlertidig anleggs- og rigg område Områdene med skravur for midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet som er nødvendig i forbindelse med anleggsdriften, for eksempel anleggsveger, riggplass, mellomlagring av materialer og masser mm. Arealene skal istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål etter avslutta anleggsperiode. Dette arealet skal ikke erverves,men grunneierne får en kompensasjon for bruken under anleggsdriften. Hovedsakelig er dette areal for midlertidig deponering av matjord. 7.Videre planarbeid 7.1 Finansiering Prosjektet finansieres gjennom forberedende tiltak i forbindelse med ny E18 Tvedestrand- Arendal 7.2 Framdrift planlagt vedtak og byggestart Det er lagt til grunn en rask fremdrift i prosjektet, da det er ønskelig at rundkjøringen er etablert i forkant av anleggsarbeidet på ny E18. Det planlegges at rundkjøringen bygges høsten Grunnerverv For å gjennomføre planen kreves det at Statens vegvesenkjøper den grunnen der veganlegget skal bygges. Hjemmelsgrunnlaget for grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan. Statens vegvesensgrunn -erverver foretar befaring på hver eiendom sammen med grunneier for å kartlegge forholdene. Grunnervervet søkesløst ved minnelig overenskomst med forhandlinger, eventuelt med skjønn dersom dette ikke fører frem. Reguleringsplankartet viser de arealene der vi ønsker å erverve grunn. Areal som er regulert til vegformål (veg og annen veggrunn) ervervesog visesmed grå farge på reguleringsplankartet. Fortau og gang-/sykkelveg vises med rosa farge. Annen veggrunn teknisk visesmed en mørkere grå farge. Områder regulert til anlegg og riggområder, benyttes under anleggsperioden og tilbakeføres til underliggende formål etter at anleggsperioden er over. Den midlertidige bruken utløser en kompensasjon. 16

18 Figur 6: Arealformål som forutsettes ervervet (Deler av arealet til disse formålene er i dag eid av Statens vegvesen og erverves derfor ikke). 7.4 Miljøoppfølging Miljøoppfølging (YM-plan) i Statens vegvesensprosjekter defineres av håndbok R760 Styring av vegprosjekter. Miljøoppfølging berører flere av temaene som nevnes i konsekvensutredningene. Det skal utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering, prosjektering og gjennomføringsfasen, jfr. reguleringsbestemmelsene. 7.5 Tekniske planer Når reguleringsplanen er vedtatt skal det utarbeides teknisk plan (byggeplan) med konkurransegrunnlag for tiltaket. 17

19 8. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) I forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jfr. plan- og bygningsloven 4-3. Risiko- og sårbarhetsvurderingen er vist i tabell en på neste side. Sjekklista er hentet fra internettsida til Fylkesmannen i Aust-Agder. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Merknadene til enkelte felt i tabellen følger under: Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? E18trafikken går gjennom området i anleggsfasen. Det forutsettes at det i prosjekteringa lages en faseplan som sikrer både anleggsarbeidet og E18-trafikken. Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? Anleggsarbeidet i forbindelse med etablering av rundkjøringa, vil endre plassering av bussstopp, og eksisterende GS-veg langs dagens E18. Området er skolevei og adkomstveg til barnehage. Det foru tsettes at det i prosjekteringa lages en plan for å sikre de myke trafikantene i anleggsfasen. 18

20 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? X Infrastruktur Tidligere bruk Er det fare for utglidning(er området geoteknisk stabilt)? Er området utsatt for springflo/flom? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Annet(angi)? X X X Ikke undersøkt Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg X Se merknad - hendelser på jernbane X - hendelser på sjø/vann X - hendelser i luften(flyaktivitet) X Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre risiko for området. - utslipp av giftige gasser/væsker X virksomheter(industriforetak etc.) utgjøre risiko for området? - utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser og væsker X Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? - elektrisitet (kraftlinjer) X - teletjenester X - vannforsyning X - renovasjon/spillvann X Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? - påvirkes området av magnetisk felt fra linjer Ingen endring - er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer Ingen endring Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - til skole/barnehage Se merknad - til nærmiljøanlegg (idrett etc.) Se merknad - til forretning etc. X - til busstopp Se merknad Brannberedskap: - omfatter området spesielt farlige anlegg X - har området utilstrekkelig brannvannsforsyning (mengde og trykk) X Ingen endring - har området bare en mulig atkomstrute for brannbil X Ingen endring Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X - militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. X - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering X - annet (angi) X Omgivelser Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? X Ulovlig virksomhet Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare(stup)? Annet (angi)? Sabotasje og terrorhandlinger: - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål X - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten X - annet (angi) Tabell 2: Risiko- og sårbarhetsanalyse X X 19

21 Statensvegvesen Regionsør Ressursavdelingen Postboks723Stoa4808 ARENDAL Tlf: (+47915)02030 vegvesen.no Trygt fram sammen

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18 Goderstad - Krysset. Tvedestrand kommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18 Goderstad - Krysset. Tvedestrand kommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18 Goderstad - Krysset Tvedestrand kommune Region sør Prosjekt E18 Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning 1 Forslag til Forslag til detaljert reguleringsplan for Eikhaugen nordvest gnr/bnr del av 28/1, del av 28/114, 28/214, 28/249, del av 28/274 og del av 28/291 - Drammen kommune Naturgrunnlag og biologisk

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN <PLANID> <PLANNAVN> SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. med bestemmelser og arealplankart HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. Fv.409 Krøgenes - Tromøybrua Arendal kommune.

PLANBESKRIVELSE. med bestemmelser og arealplankart HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. Fv.409 Krøgenes - Tromøybrua Arendal kommune. REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE SVV / Jarle Stormyr PLANBESKRIVELSE med bestemmelser og arealplankart Fv.409 Krøgenes - Tromøybrua Arendal kommune Region sør 08 mai 2015 Forord Reguleringsplanforslaget er

Detaljer

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset.

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset. Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Datert 28.01.2013. Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Mandal kommune Teknisk forvaltning PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Plan ID: Vedtatt i bystyret:.. Detaljregulering for Gang- og sykkelvei Tregdeveien Side 1 av 11 1 Forord Reguleringsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Adkomstveg til eksisterende fritidsbebyggelse gnr 17, bnr 6,8, F 40, 55 Flesberg kommune, februar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta

PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta PLANBEKRIVELE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget er utarbeet av Arendal kommune ved planavdelingen på forespørsel fra avd. for kommunalteknikk.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D

Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE sist rev. 22.05.2014 / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune Forslagstiller: Gjerdrum kommune har basert tilhørende dokument til detaljplanen på tidligere planforslag fra Selberg

Detaljer

5 Risiko og sårbarhetsanalyse

5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5.1 GENERELT Norconsult AS har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan 0443 for Rv. 509 Sømmevågen og i den forbindelse har Norconsult AS utarbeidet en

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 1.04.2015, 14.8.2015, 29.9.2015, 11.12.2015, 8.1.2016 22.2.2016 Vedtatt i Bystyre 1.9.2016 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 Rykene, Arendal Side 1 av 24 REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer