Planid. Vedtatt. Melhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planid. Vedtatt. Melhus"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Hensikten med planen Om forslagsstiller 2.0 Planområdet 2.1 Oversiktskart 2.2 Dagens bruk 2.3 Planstatus 2.4 Eiendomsforholdd 3.0 Planforslaget 3.1 Planens intensjonn 3.2 Planens dokumenter 3.3 Planavgrensning 3.4 Reguleringsformål 4.0 Planprosesss og medvirkning Om planprosessen Oppsummering av innspillene 5.0 Konsekvenser av planforslaget 5.1 Krav til KU 5.2 Risiko og sårbarhet 5.3 Teknisk infrastruktur 5.4 Trafikkforhold 5.5 Universell utforming 5.6 Gjennomføring 6.0 Begrunnelsee for valgte løsninger l 7.0 Reguleringsbestemmelser VEDLEGG Vedleggg 1: Referat fra oppstartsmøte Vedleggg 2: Innspill Vedleggg 3: Forenklet ROS-analyse 2

3 1.0 Bakgrunnn 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å regulere holdeplassene langs Fv 740 ved sykehjem. På oppdrag for Statens vegvesen har Norconsult utarbeidet både forprosjekt og byggeplan for bussholdeplasser i Kommune. Formålet med byggeplanen er å vise løsninger og oppgradere eksisterende bussholdeplasser til universell utforming. Siden holdeplassene ikke er detaljregulert i dag er det er det ønskelig fra kommune sin side å regulere de for å kunne sikree detaljeringsgraden i planverket. 1.2 Om forslagsstiller Statens vegvesen v/per Krogstad er tiltakshaver for planen. Planområdet eies av Statens vegvesen/sør- Trøndelag Fylkekommune. Norconsult AS, Trondheim ved Rita Løkhaugg er prosjektansvarlig forr planarbeidet. 3

4 2.0 Planområdet 2.1 Oversiktskart Figur 1 viser oversiktskart over planområdets beliggenhet i kommune. Til venstre i figur 1 vises omrisss av planområdet. Figur 1 Oversiktskart planområdets beliggenhet. Hentet fra kommunes karttjeneste 2.2 Dagens bruk I dag brukes området til kjøreveg, adkomst til boliger, holdeplasser ogg gang- og sykkelveg samt sideareal til vegen. Figur 2 viser planområdett med tilgrensende eiendommer, og viser avgrensningen av planen. 2.3 Planstatus Tiltakene som foreslås i reguleringsplanforslaget ligger innenfor følgende arealformål i kommuneplanens arealdel : Veg 4

5 2.4 Eiendomsforhold Eiendomskart Figur 4 Eiendomskart, Norconsult AS Hjemmelsforhold og rettigheter Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer og naboeiendommer vises i tabell 1. Statens vegvesen er vegeier for stamveg, Sør-Trøndelag kommunee er vegeier for de kommunale vegene i planområdet. Statens vegvesen har gjennomført grunnerverv for å kunne gjennomføre utbygging på de fylkeskommu une er vegeier for fylkeskommunale veger og eiendommene som blir direkte berørt av tiltaket. Følgende eiendommer berøres i mer eller mindre grad i forhold til tiltakene som foreslås: Tabell 1 Eiendommer som berøres Eiendom som berøres i mer eller mindre grad Tiltak 90/3 90/14 90/53 88/1 1740/1 Frisiktsone i avkjørsel Ny adkomst til Fv 740, frisiktsone Frisiktsone i avkjørsel Skråningsuts lag Hele tiltaket ligger innenfor eiendommen Gunnar Overbye Flere beboere, see liste vedlegg 2 Ragnhild Overbyee John Søberg SVV/ Fylkeskommunen 7

6 3.0 Planforslaget Figur 5 Plankart 3.1 Planens intensjon Statens vegvesen jobber med å oppgradere bussholdeplasser i Sør-Trøndelag fylkee til universell utforming. I den forbindelse har holdeplassen ne ved sykehjem blitt prosjektert i henhold til standardene til universell utforming. Blant annet har dettee medført en forlengelse av holdeplassene, samt en utvidelse av fortau og venteareal medd leskur. Planens mål er å sikre nye areal utbedring av holdeplassene. 3.2 Planens dokumenter Planmaterialet består av følgendee dokumenter, alle datert : 1. Plankart m/tegnforklaring 2. Bestemmelser og retningslinjer 3. Planbeskrivelse Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og i henhold til kommunee sine maler. 3.2 Planavgrensningg Plangrensen i vest går langs eiendomsgrensenn til Fv 740. I øst er den lagt l sammenfallende med tilstøtende reguleringsplan Søberg vest for å unngå gap mellom ny plan og tilstøtende plan. Enden av utkjøringen fra holdeplassene girr avgrensningen i sør og nord. 3.3 Reguleringsformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gang-ogg sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg Holdeplass Leskur Hensynssoner Sikringssone Frisikt 8

7 4.0 Planprosess og medvirkningg 4.1 Om planprosessen Det ble avholdt oppstartsmøte 30. januar 2013 mellom konsulent og kommune. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for holdeplasser langs Fv 740 ved sykehjem ble sendt ut Til sammen 36 berørte parter og offentligee etater ble forhåndsvarslet i brev Brev og adresseliste ligger vedlagt, se vedlegg I. Igangsetting av planarbeid ble i tillegg kunngjort i Trønderbladet Det kom inn en skriftlig uttalelsee etter at planoppstart ble annonsert. 4.2 Oppsummering av innspillene Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kortt oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: e Statlige myndigheter: Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling: Minner omm aktsomhetsplikten i hht kulturminnelovenn 8. Har øvrig ingen merknader til tiltaket Kommunale myndigheter Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknaderr til tiltaket. Private parter: Ingenn private parter har fremmet merknader til tiltaket.. 9

8 5.0 Konsekvenser av planforsla aget 5.1 Krav til KU Reguleringsplanen vil ikke påvirke natur, miljø eller samfunn i vesentlig grad. Tiltakene som foreslås er mindre justeringerr av dagens situasjon s medd utgangspunkt i tiltak knyttet til universell utforming. Vi har derfor i samråd med kommune kommet fram til at det ikke er krav omm konsekvensutredninger i henhold til PBL kapittel 4, 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 26. juni Risiko- og sårbarhet Det vil kunne inntreffe ulykker med gående og syklende på Fv 740. Det D er derfor viktig med belysning og skilting av kryssingspunkt mellom holdeplassene på Fv 740. Dettee er vektlagt i bestemmelse Videre vil frisiktsoner ved avkjørsler som krysser gang- og sykkelvegen være avbøtende tiltak. Frisiktsoner vises på plankartet og er omtalt i bestemmelsene pkt 5.1. Sikkerhetenn for gang- og sykkelvegen i anleggsperioden må ivaretas, og er omtalt i bestemmelsene pkt 3.3. Det må påregnes at grunn langs Fv 740 er forurenset, og forurenset i varetas v jft bestemmelse Teknisk infrastruktur - Vann I dag ligger det en vannledning i gang- og sykkelvegen på vestsiden av a Fv 740, samt en vannledning somkrysser fylkesvegen nord forr gangfelt. Fra sistnevnte går det vannledninger inn til boligene øst for Fv 740. Vannledningene vil ikke bli berørt av planforslaget. - Avløp Eksisterende spillvannsledning går langs gang- og sykkelvegen på vestsiden av Fvv 740. Og krysser Fv 740 omtrent midt i ny holdeplasss i sør, og vedd utkjøring av den i nord. Spillvannsledningene vil ikke bli berørt av planforslaget. -Overvannshåndtering Mellom Fv 740 og gang- og sykkelvegen ligger det en overvannsledning hvor ny holdeplass i sør skal etableres og en ledning som krysser Fv 740 ved utkjøringen fra holdeplassen i nord. I forbindelse med etablering av holdeplassene vil det bli satt nedd nye sluk med sandfangg som påkobles eksisterende ledningsnett. - Gatebelysning Det er i dag gatebelysning langs østsiden av Fv 740. I forbindelse medd etablering av nye holdeplasser vil det etableres to nye lysmasterr i forbindelsee med gangfelt som krysser Fv 740. Det vil også bli belysning i leskurene. 5.4 Trafikkforhold Dagens holdeplasser ligger langss Fv 740. I dag har Fv 740 en årsdøgntrafikk på 630 kjøretøy i døgnet. Skiltet hastighet på strekningen er 60 km/t ogg vegbredden er om lag 7 meter. Det er en registert trafikkulykker på strekningen innenfor planområdet. Det er gang- og sykkelveg påå begge siderr av fylkesveien. Innenfor planområdet er det i dag fire avkjørsler til Fv 740, og i planforslaget er det tilrettelagt for en avkjørsel til; fra eiendom 90/14. Dette vil bedre adkomstforholdene siden beboerne slipper å kjøre på gang- og sykkelvegen. I dag ligger det et gangfelt for kryssing av Fvv 740 nord for dagens holdeplass på østsiden av fylkesveien. Eksisterende gangfelt vil ikke flyttes. 10

9 Dagens holdeplass på vestsiden av Fv 740 ligger på et asfaltert område uten noen form for oppmerking. Det vil bli etablert en ny standard busslomme med plattform som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg. Ny holdeplass vil anlegges sør for dagens gangfelt Holdeplassen på østsiden av Fv 740 er for kort i hht til standard med 707 meter lang holdeplass. Dagens busslomme flyttes nord for dagens gangfelt, og det vil bli etablert en standard s busslomme med plattform som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg. Eksisterende holdeplasss vil bli tilsådd. Beliggenheten til holdeplassene i forhold til eksisterende plassering vil bedre trafikksikkerheten bl.a for kryssende av fylkesvegen. 5.5 Universell utforming Dagens holdeplasser er ikke universelt utformet. Som følge av planforslaget vil dee nye holdeplassene være universell utformet i tråd med Statens vegvesens håndbok 232 " Tilrettelegging for kollektivtransport på veg". 11

10 6.0 Begrunnelse for valgte løsninger Oppgradering av holdeplasser De største endringene består i flytting av holdeplassene. Dagens holdeplasser er ikke utformet i henhold til dagens krav om standard med lengde på 70 meter hvor hastigheten er under 70 km/ /t. Planforslaget legger til grunn å etablere holdeplasser med standard s utforming. Med en standard busslomme øker r man fremkommeligheten for bussenn og trafikksikkerheten Holdeplassenes beliggenhet i forhold til hverandre er i dag ugunstig med m tanke påå trafikksikkerheten. Ved flytting av holdeplassene vill man få gangkryssing bak bussen. Dette øker trafikksikkerheten for de kryssene. Kjøretøy som kommer bak bussen vil letteree kunne se dee gangkryssende. Holdeplassene er i dag ikke universelt utformet. De nye holdeplassene e vil være universelt utformet bl.a ved at helning av venteareal ikke er for bratt, høy kantstein for trinnløs ombordstigning i bussen, og oppmerking for synshemmedee med taktilee heller. 12

11 7.0 Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSERR TIL HOLDEPLASS FV 740 MELHUS SYKEHJE EM OMFATTER GBB PLANID Planen er vedtatt i Formannskapet/Kommunestyret datoo som sak Innenfor reguleringsgrensene er området regulert til følgende formål etter plan og bygningsloven: 12-5, nr 2 SAMFERDSEL OG ANLEGGG Kjøreveg Annen veggrunn Tekniske anlegg Gang- og sykkelveg Holdeplass Leskur 12-6 HENSYNSSONERR Sikringsone o Frisiktt 13

12 Planens intensjon Følgende bestemmelser gjelder for reguleringsformålene: 1. FELLES BESTEMMELSER Universell tilgjengelighet Busslommer og fortau skall gis universell utforming Kulturminner Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredetee kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal kulturminnemyndigheten i Sør- Trøndelag kontaktes umiddelbart jfr. lov om kulturminner 8,, annet ledd Støy Miljøverndepartementets retningslinjee for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Retningslinjen gjelder både for drift- og anleggsfasen Forurenset masse Eksisterende veggrunn og asfalt regnes som forurenset masse og må deponeres på godkjent deponi. Forurenset masse skal håndteres tilfredsstillende Asfalt freses opp og gjenbrukes i veg Privatrettslige avtalerr Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen. 2.. REKKEFØLGE KRAV VILKÅR I BYGGE, ANLEGG GS OG DRIFTSPERIODENN Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen 6 mnd, skal berørte sidearealer revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er vist på reguleringsplanen. Fv. 740 skal i størst mulig grad væree åpen for trafikk i anleggsperioden. Det er tillatt med kortere perioder med stengning av vegen over mindre strekninger dersomm dette ikke medfører fare for liv og helse. For anleggsstøy skal gjeldende retningslinjer gittt av Miljøverndepartementet overholdes. Det skal sikres midlertidig mulighet t for gående og syklende i anleggsperioden 14

13 4. SAMFERDSEL OG ANLEGG G Kjøreveg Området er avsatt til kjørebane på offentlig veg. Fylkesveg F (Fv 740) og kommunale veger Annen veggrunn Tekniske anleggg Gjelder areal avsatt til rekkverk, støttemurer, grøfter, skjæringer, fyllinger og støyskjerming Gang- og sykkelveg Områdene o_gs1 og o_gs2 er avsattt til offentligg trafikkområde for gang- og sykkelveg For område o_gs2 er det tillatt med kjøring til ogg fra eiendommene Gangfelt over Fv 740 skal skiltes og ha belysningg Holdeplass Området er avsatt til samferdselsanlegg for holdeplass Leskur Området er avsatt til samferdselsanlegg for leskur 5. HENSYNSSONER Frisikt Området som ligger innenfor frisiktsonene, skal være v fri for vegetasjon og andre sikthindrende gjenstander i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegers overflate. 15

14 16

15 VEDLEGG 17

16 18

17 Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3 A 7047 TRONDHEIM Referat fra forhåndskonferanse Sted/ tid:, Byggested: Bussholdeplasserr Fv740: Brubakken-Kvitland, sykehjem (gml.), Søbergbakken Til stede: Rita Løkhaug og Jimmy Løvø, Norconsult, Camilla Stenstad og Øyvindd Aundal, kommune Tiltakshaver: Statens vegvesen 1. Beskrivelse av tiltaket: Bussholdeplasser på Fv740. Brubakken, Kvitland, sykehjem (gml.) og Søbergbakken. 2. Plankrav Brubakken og Kvitland krever reguleringsendring fra reguleringsplann Ny E6, parsell: Skjerdingstad-Jaktøyen fra f De to holdeplassene + park & ride slås sammen til en planid. For park & ride er det tidligere gitt dispensasjon fra plan. sykehjem krever egen, ny reguleringsplan. Det vurderes v å regulere ny utkjørsel. Begge holdeplassenee skal være med i reguleringsplanen. Sørg for at det d ikke er glipe eller overlapp ii østkanten mot eksisterende reguleringsplan. Søbergbakken krever reguleringsendring fra reguleringsplan Ny E6, parsell: Øya videregående skole Skjerdingstad-Kuhaug fraa Husk siktlinjer Forhold til andre myndigheter Ingenting spesielt. Søknadens innhold og andre avklaringer (eventuelle nabomerknader) ) Forenklet ROS. Ved sammenslåing av Brubakken og Kvitland i én plan er e det krav til nabovarsling til noen flere. Utvidet naboliste skaffes hos kart- og oppmåling ved kommune. Referent: Tiltakshaver: Øyvind Aundal kommune Rita Løkhaug L Norconsult 19

18 Vedlegg 2: Innspill 2.1 Parter som er varslet Matrikkelnr Navn 90/33 OVERBYE GUNNAR STENMO 90/ 14 90/ 14/0/1 SKOGSTAD RANDI E 90/ 14/0/1 SKOGSTAD ROLF 90/ 14/0/2 OLSEN KARI OLINE 90/ 14/0/3 SØBERG BYGGG AS 90/ 14/0/4 ENGLØKK RANDI BIRGITTE 90/ 14/0/5 NEDRESÆTER LENA FJÆRAN 90/ 14/0/5 TØMMERDAL GUNNAR 90/ 14/0/6 MERKET GRY BEATE 90/ 14/0/7 HONGRØ ARNT JOHAN 90/ 14/0/7 HONGRØ ELISABETH 90/ 14/0/8 SELNES ASTRID 90/ 14/0/8 SELNES ODD KRISTIAN 90/ 14/0/9 FLÅØYEN INGE 90/ 14/0/9 GRINDSTUEN JORUNN J MARGIT 90/14/0/10 90/14/0/11 90/14/0/12 90/14/0/13 90/14/0/13 90/14/0/14 90/14/0/15 90/14/0/15 90/14/0/16 90/14/0/16 90/14/0/17 90/14/0/18 90/14/0/18 UNSGÅRD KARI VOLLUM ASTRID SØBERG BYGGG AS BERG EINAR GRØTTE MARTE HAUGEN KRISTIAN LERAAND DUESTEN PER OLAV HAALAND STINE SKJETNE MARIT G DAHLUM VÅRHUS FRANK MICHAELL STOKKA AGNES STØLSVIKK BERG BJØRG JOHANNE STRAND PER ARILD Adresse MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN 734 A 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 A 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 B 7224 MELHUS Uståsen 9 Poststed 7082 KATTEM MELHUSVEGEN 734 D 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 E 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 E 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 G 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 G 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS 7228 KVÅL 7228 KVÅL MELHUSVEGEN 734 K 7224 MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS Uståsen KATTEM MELHUSVEGEN 736 MELHUSVEGEN MELHUS 7224 MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS 20

19 RISE CAMILLAA 90/14/0/19 RISE STEIN NORALF 90/14/0/19 RAMBRAUT RANDI 90/14/0/20 90/53 OVERBYE RAGNHILD S 88/ 1 SØBERG JOHN 1740/1 STATENS VEGVESEN REGION MIDT 1740/1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 90/90 Berg eiendominvest AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag g Sør-Trøndelag fylkeksommune NVE MELHUSVEGEN MELHUS 7288 SOKNEDAL MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS Fylkeshuset 6404 MOLDE Postboks 2350 Sluppen S v/jan Erik Bergsmyr, 7004 TRONDHEIM 7224 MELHUS Søberg Postboks 4710 Sluppen S 7468 Trondhiem Postboks 2350 Sluppen S 7004 Trondhiem Vestre Rosten Tiller 2.2 Referat av innspill Statlige og fylkeskommunale myndigheter 1. Sør- Trøndelag fylkeskommunee Referat: Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling Minner om aktsomhetsplikten i hht kulturminneloven 8. De har ingen øvrige merknader til planen. Forslagsstillers kommentar: Varsling om kulturminnefunn er ihht Kulturminneloven er ivaretatt i bestemmelseb ene 1.2Kulturminner 21

20 Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HOLDEPLASS Fv 740, MELHUS SYKEHJEM 1.1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser err ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: - Svært sannsynlig (4) - - Sannsynlig (3) - - Mindre sannsynlig (2) - - Lite sannsynlig (1) - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldneree enn hvert 1000 år. Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Personskade Ingen alvorlig skade Få/små skader Behandlingskrevende skader Personskade som medfører død eller varigg mén; mange skadd. Miljøskade Ingen alvorlig skade Ikke varig skade Midlertidig/behandlings- krevende skade Langvarig miljøskade Skade på eiendom, forsyning med mer. Systembrudd er uvesentlig Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemr ikke fins. System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom. System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser err gitt i følgende tabell: 22

21 Konsekvens: 1. Ubetydelig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig - Hendelser i røde felt: - Hendelser i gule felt: - Hendelser i grønne felt: Tiltak nødvendig Tiltak vurderes ifht nytte Rimeligee tiltak gjennomføres Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 1.2 Overordnet risikovurdering Arealformålene som ligger innenfor planomådet er hovedsakelig g samferdselsrettet. Det er muligheter for at det kan skje trafikale t ulykker. Konsekvensen av a trafikkulykker kan være fra uskadd til dødslykke. 1.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/situasjon Kommentar/tiltak Aktuelt Sanns. Kons. Risikoo Natur- og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold. Err området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred 2. Snø-/isras 3. Flomras 4. Elveflom 5. Radongass Vær, vindeksponering. Er området: 6. Vindutsatt 7. Nedbørutsatt Natur- og kulturområder. Medfører planen/ /tiltaket fare for f skade på: 8. Sårbar flora 9. Sårbar fauna/fisk 10. Verneområder 11. Vassdragsområderr 12. Fornminner (afk) 13. Kulturminne/-miljø Menneskeskapte forhold Strategiske områderr og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 14. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 1 Tiltakene i planen vil bedre trafikksikkerheten. 15. Havn, kaianlegg 23

22 16. Sykehus/-hjem, kirke 17. Brann/politi/sivilforsvar 18. Kraftforsyning 19. Vannforsyning 20. Forsvarsområde 21. Tilfluktsrom 22. Område for idrett/ /lek 23. Rekreasjonsområde 24. Vannområde for friluftsliv 25. Akutt forurensning 26. Permanent forurensning 27. Støv og støy;industri 28. Støv og støy;trafikk 29. Støy; andre kilder 30. Forurenset grunn 31. Forurensning i sjø/vassdrag 32. Høyspentlinje (stråling) 33. Risikofylt industrii mm (kjemikalier/eksplosiver) 34. Avfallsbehandling 35. Oljekatastrofeområde 36. Fare for akutt forurensning 37. Støy og støv fra trafikk 38. Støy og støv fra andre kilder 39. Forurensning til sjø/vassdrag 40. Risikofylt industrii mm (kjemikalier/eksplosiver) 41. Ulykke med farlig gods 42. Vær/ /føre begrenser tilgjengelighet til området 43. Ulykke i av-/påkjørsler 44. Ulykke med gående/syklende 45. Andre ulykkespunkter Forurensningskilder. Berøres planområdet av: Ja Ja Medfører planen/tiltaket: Transport. Er det risiko for: Ja Ja 3 3 Trafikksikkerhet 2 2 Andre forhold Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål 47. Er det potensiell sbaotasje- 48. Regulerte vannmagasiner med /terrormål i nærheten? Ingen endring fra dagens situasjon Det må påregnes at grunn langs Fv 740 er forurenset. Dette må i varetas jfr. Bestemmelse 1.4 Viktig å haa fri sikt i frisiktsoner jfr bestemmelse 5.1 Viktig medd belysning og skilting avv kryssingspunkt. Sørge for frisikt ved avkjørsler som krysser gang- /sykkelvegg 24

23 spesiell fare for usikker is, endringer i vannstrand mm 49. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) 50. Gruver, åpne sjakter, steintipperr etc. Spesielle forhold ved utbygging/ /gjennomføring 51. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 52. Skolebarn ferdes gjennom planområdet Ja Ja Sikkerheten langs gang-- må ivaretas ved og sykkelvegen oppgradering, jfr bestemmelse 3.3 Sikkerheten langs gang-- må ivaretas ved og sykkelvegen oppgradering, jfr bestemmelse 3.3 Endelig risikovurdering: Konsekvens: 1. Ubetydelig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 3. Sannsynlig 28, Mindre sannsynlig 14 51,52 43,44 1. Lite sannsynlig 25

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt Gnr./bnr. 399/2 Steinkjer Kommune Oppdragsgiver: Kvernå Bygdeallmenning Utarbeidet av: PlanID: 2015005 R I SIKO OG SÅRBARH

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Årø Næringspark AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-28

Årø Næringspark AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave/dato: 1 / 28. jan. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. 30. november 2015. REGULERINGSPLAN FOR HAGAFOSS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Side 1 av 11

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. 30. november 2015. REGULERINGSPLAN FOR HAGAFOSS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Side 1 av 11 DETALJREGULERING FOR NY FORRETNING OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PÅ HAGAFOSS I HOL KOMMUNE. PLAN NR. 06203034 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 30. november 2015 REGULERINGSPLAN FOR HAGAFOSS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl.

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. LIER KOMMUNE Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. Emne: Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Rapportnavn: Oppdragsgiver: KS: Detaljregulering av Ekeberg Risiko og Sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

KORT BESKRIVELSE KNYTTET TIL KUNNGJØRING AV PLANARBEID

KORT BESKRIVELSE KNYTTET TIL KUNNGJØRING AV PLANARBEID Detaljregulering «Rønningstrøa» gnr. 98 bnr. 7 m/flere. Tiltakshaver: Sarai Eiendom AS Forslagstiller: Solem Arkitektur AS, Trondheim 1. Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Sarai Eiendom AS til

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA FURUSET OG FURUSET IDRETTSPARK Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22 LILLEHAMMER KOMMUNE Reguleringsplan for Granittlia Risiko- og sårbarhetsanalyse 09017 Granittlia 2013-02-22 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hans Høstmælingen Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

NOTAT ROS-ANALYSE. Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim

NOTAT ROS-ANALYSE. Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim ROS-ANALYSE Forslag til privat reguleringsplan for Halstein Gård, Trondheim Forslag til Reguleringsplan datert 26032015 INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Metode 2 3 Overordnet risikosituasjon 3 4 Uønskete hendelser,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMRÅDEREGULERING SERVERPARK PÅ KVERNESMOA I RENDALEN KOMMUNE Otta, 27.01.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMRÅDEREGULERING SERVERPARK PÅ KVERNESMOA I RENDALEN KOMMUNE Otta, 27.01.2015 Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMRÅDEREGULERING SERVERPARK PÅ KVERNESMOA I RENDALEN KOMMUNE Otta, 27.01.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for. Austlid Fritidspark. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09070 - Austlid 2014-05-28

GAUSDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for. Austlid Fritidspark. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09070 - Austlid 2014-05-28 Reguleringsplan for Austlid Fritidspark Risiko- og sårbarhetsanalyse 09070 - Austlid 2014-05-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Austlid Fritidspark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer