Planid. Vedtatt. Melhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planid. Vedtatt. Melhus"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Hensikten med planen Om forslagsstiller 2.0 Planområdet 2.1 Oversiktskart 2.2 Dagens bruk 2.3 Planstatus 2.4 Eiendomsforholdd 3.0 Planforslaget 3.1 Planens intensjonn 3.2 Planens dokumenter 3.3 Planavgrensning 3.4 Reguleringsformål 4.0 Planprosesss og medvirkning Om planprosessen Oppsummering av innspillene 5.0 Konsekvenser av planforslaget 5.1 Krav til KU 5.2 Risiko og sårbarhet 5.3 Teknisk infrastruktur 5.4 Trafikkforhold 5.5 Universell utforming 5.6 Gjennomføring 6.0 Begrunnelsee for valgte løsninger l 7.0 Reguleringsbestemmelser VEDLEGG Vedleggg 1: Referat fra oppstartsmøte Vedleggg 2: Innspill Vedleggg 3: Forenklet ROS-analyse 2

3 1.0 Bakgrunnn 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å regulere holdeplassene langs Fv 740 ved sykehjem. På oppdrag for Statens vegvesen har Norconsult utarbeidet både forprosjekt og byggeplan for bussholdeplasser i Kommune. Formålet med byggeplanen er å vise løsninger og oppgradere eksisterende bussholdeplasser til universell utforming. Siden holdeplassene ikke er detaljregulert i dag er det er det ønskelig fra kommune sin side å regulere de for å kunne sikree detaljeringsgraden i planverket. 1.2 Om forslagsstiller Statens vegvesen v/per Krogstad er tiltakshaver for planen. Planområdet eies av Statens vegvesen/sør- Trøndelag Fylkekommune. Norconsult AS, Trondheim ved Rita Løkhaugg er prosjektansvarlig forr planarbeidet. 3

4 2.0 Planområdet 2.1 Oversiktskart Figur 1 viser oversiktskart over planområdets beliggenhet i kommune. Til venstre i figur 1 vises omrisss av planområdet. Figur 1 Oversiktskart planområdets beliggenhet. Hentet fra kommunes karttjeneste 2.2 Dagens bruk I dag brukes området til kjøreveg, adkomst til boliger, holdeplasser ogg gang- og sykkelveg samt sideareal til vegen. Figur 2 viser planområdett med tilgrensende eiendommer, og viser avgrensningen av planen. 2.3 Planstatus Tiltakene som foreslås i reguleringsplanforslaget ligger innenfor følgende arealformål i kommuneplanens arealdel : Veg 4

5 2.4 Eiendomsforhold Eiendomskart Figur 4 Eiendomskart, Norconsult AS Hjemmelsforhold og rettigheter Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer og naboeiendommer vises i tabell 1. Statens vegvesen er vegeier for stamveg, Sør-Trøndelag kommunee er vegeier for de kommunale vegene i planområdet. Statens vegvesen har gjennomført grunnerverv for å kunne gjennomføre utbygging på de fylkeskommu une er vegeier for fylkeskommunale veger og eiendommene som blir direkte berørt av tiltaket. Følgende eiendommer berøres i mer eller mindre grad i forhold til tiltakene som foreslås: Tabell 1 Eiendommer som berøres Eiendom som berøres i mer eller mindre grad Tiltak 90/3 90/14 90/53 88/1 1740/1 Frisiktsone i avkjørsel Ny adkomst til Fv 740, frisiktsone Frisiktsone i avkjørsel Skråningsuts lag Hele tiltaket ligger innenfor eiendommen Gunnar Overbye Flere beboere, see liste vedlegg 2 Ragnhild Overbyee John Søberg SVV/ Fylkeskommunen 7

6 3.0 Planforslaget Figur 5 Plankart 3.1 Planens intensjon Statens vegvesen jobber med å oppgradere bussholdeplasser i Sør-Trøndelag fylkee til universell utforming. I den forbindelse har holdeplassen ne ved sykehjem blitt prosjektert i henhold til standardene til universell utforming. Blant annet har dettee medført en forlengelse av holdeplassene, samt en utvidelse av fortau og venteareal medd leskur. Planens mål er å sikre nye areal utbedring av holdeplassene. 3.2 Planens dokumenter Planmaterialet består av følgendee dokumenter, alle datert : 1. Plankart m/tegnforklaring 2. Bestemmelser og retningslinjer 3. Planbeskrivelse Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og i henhold til kommunee sine maler. 3.2 Planavgrensningg Plangrensen i vest går langs eiendomsgrensenn til Fv 740. I øst er den lagt l sammenfallende med tilstøtende reguleringsplan Søberg vest for å unngå gap mellom ny plan og tilstøtende plan. Enden av utkjøringen fra holdeplassene girr avgrensningen i sør og nord. 3.3 Reguleringsformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gang-ogg sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg Holdeplass Leskur Hensynssoner Sikringssone Frisikt 8

7 4.0 Planprosess og medvirkningg 4.1 Om planprosessen Det ble avholdt oppstartsmøte 30. januar 2013 mellom konsulent og kommune. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for holdeplasser langs Fv 740 ved sykehjem ble sendt ut Til sammen 36 berørte parter og offentligee etater ble forhåndsvarslet i brev Brev og adresseliste ligger vedlagt, se vedlegg I. Igangsetting av planarbeid ble i tillegg kunngjort i Trønderbladet Det kom inn en skriftlig uttalelsee etter at planoppstart ble annonsert. 4.2 Oppsummering av innspillene Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kortt oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: e Statlige myndigheter: Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling: Minner omm aktsomhetsplikten i hht kulturminnelovenn 8. Har øvrig ingen merknader til tiltaket Kommunale myndigheter Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknaderr til tiltaket. Private parter: Ingenn private parter har fremmet merknader til tiltaket.. 9

8 5.0 Konsekvenser av planforsla aget 5.1 Krav til KU Reguleringsplanen vil ikke påvirke natur, miljø eller samfunn i vesentlig grad. Tiltakene som foreslås er mindre justeringerr av dagens situasjon s medd utgangspunkt i tiltak knyttet til universell utforming. Vi har derfor i samråd med kommune kommet fram til at det ikke er krav omm konsekvensutredninger i henhold til PBL kapittel 4, 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 26. juni Risiko- og sårbarhet Det vil kunne inntreffe ulykker med gående og syklende på Fv 740. Det D er derfor viktig med belysning og skilting av kryssingspunkt mellom holdeplassene på Fv 740. Dettee er vektlagt i bestemmelse Videre vil frisiktsoner ved avkjørsler som krysser gang- og sykkelvegen være avbøtende tiltak. Frisiktsoner vises på plankartet og er omtalt i bestemmelsene pkt 5.1. Sikkerhetenn for gang- og sykkelvegen i anleggsperioden må ivaretas, og er omtalt i bestemmelsene pkt 3.3. Det må påregnes at grunn langs Fv 740 er forurenset, og forurenset i varetas v jft bestemmelse Teknisk infrastruktur - Vann I dag ligger det en vannledning i gang- og sykkelvegen på vestsiden av a Fv 740, samt en vannledning somkrysser fylkesvegen nord forr gangfelt. Fra sistnevnte går det vannledninger inn til boligene øst for Fv 740. Vannledningene vil ikke bli berørt av planforslaget. - Avløp Eksisterende spillvannsledning går langs gang- og sykkelvegen på vestsiden av Fvv 740. Og krysser Fv 740 omtrent midt i ny holdeplasss i sør, og vedd utkjøring av den i nord. Spillvannsledningene vil ikke bli berørt av planforslaget. -Overvannshåndtering Mellom Fv 740 og gang- og sykkelvegen ligger det en overvannsledning hvor ny holdeplass i sør skal etableres og en ledning som krysser Fv 740 ved utkjøringen fra holdeplassen i nord. I forbindelse med etablering av holdeplassene vil det bli satt nedd nye sluk med sandfangg som påkobles eksisterende ledningsnett. - Gatebelysning Det er i dag gatebelysning langs østsiden av Fv 740. I forbindelse medd etablering av nye holdeplasser vil det etableres to nye lysmasterr i forbindelsee med gangfelt som krysser Fv 740. Det vil også bli belysning i leskurene. 5.4 Trafikkforhold Dagens holdeplasser ligger langss Fv 740. I dag har Fv 740 en årsdøgntrafikk på 630 kjøretøy i døgnet. Skiltet hastighet på strekningen er 60 km/t ogg vegbredden er om lag 7 meter. Det er en registert trafikkulykker på strekningen innenfor planområdet. Det er gang- og sykkelveg påå begge siderr av fylkesveien. Innenfor planområdet er det i dag fire avkjørsler til Fv 740, og i planforslaget er det tilrettelagt for en avkjørsel til; fra eiendom 90/14. Dette vil bedre adkomstforholdene siden beboerne slipper å kjøre på gang- og sykkelvegen. I dag ligger det et gangfelt for kryssing av Fvv 740 nord for dagens holdeplass på østsiden av fylkesveien. Eksisterende gangfelt vil ikke flyttes. 10

9 Dagens holdeplass på vestsiden av Fv 740 ligger på et asfaltert område uten noen form for oppmerking. Det vil bli etablert en ny standard busslomme med plattform som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg. Ny holdeplass vil anlegges sør for dagens gangfelt Holdeplassen på østsiden av Fv 740 er for kort i hht til standard med 707 meter lang holdeplass. Dagens busslomme flyttes nord for dagens gangfelt, og det vil bli etablert en standard s busslomme med plattform som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg. Eksisterende holdeplasss vil bli tilsådd. Beliggenheten til holdeplassene i forhold til eksisterende plassering vil bedre trafikksikkerheten bl.a for kryssende av fylkesvegen. 5.5 Universell utforming Dagens holdeplasser er ikke universelt utformet. Som følge av planforslaget vil dee nye holdeplassene være universell utformet i tråd med Statens vegvesens håndbok 232 " Tilrettelegging for kollektivtransport på veg". 11

10 6.0 Begrunnelse for valgte løsninger Oppgradering av holdeplasser De største endringene består i flytting av holdeplassene. Dagens holdeplasser er ikke utformet i henhold til dagens krav om standard med lengde på 70 meter hvor hastigheten er under 70 km/ /t. Planforslaget legger til grunn å etablere holdeplasser med standard s utforming. Med en standard busslomme øker r man fremkommeligheten for bussenn og trafikksikkerheten Holdeplassenes beliggenhet i forhold til hverandre er i dag ugunstig med m tanke påå trafikksikkerheten. Ved flytting av holdeplassene vill man få gangkryssing bak bussen. Dette øker trafikksikkerheten for de kryssene. Kjøretøy som kommer bak bussen vil letteree kunne se dee gangkryssende. Holdeplassene er i dag ikke universelt utformet. De nye holdeplassene e vil være universelt utformet bl.a ved at helning av venteareal ikke er for bratt, høy kantstein for trinnløs ombordstigning i bussen, og oppmerking for synshemmedee med taktilee heller. 12

11 7.0 Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSERR TIL HOLDEPLASS FV 740 MELHUS SYKEHJE EM OMFATTER GBB PLANID Planen er vedtatt i Formannskapet/Kommunestyret datoo som sak Innenfor reguleringsgrensene er området regulert til følgende formål etter plan og bygningsloven: 12-5, nr 2 SAMFERDSEL OG ANLEGGG Kjøreveg Annen veggrunn Tekniske anlegg Gang- og sykkelveg Holdeplass Leskur 12-6 HENSYNSSONERR Sikringsone o Frisiktt 13

12 Planens intensjon Følgende bestemmelser gjelder for reguleringsformålene: 1. FELLES BESTEMMELSER Universell tilgjengelighet Busslommer og fortau skall gis universell utforming Kulturminner Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredetee kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal kulturminnemyndigheten i Sør- Trøndelag kontaktes umiddelbart jfr. lov om kulturminner 8,, annet ledd Støy Miljøverndepartementets retningslinjee for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Retningslinjen gjelder både for drift- og anleggsfasen Forurenset masse Eksisterende veggrunn og asfalt regnes som forurenset masse og må deponeres på godkjent deponi. Forurenset masse skal håndteres tilfredsstillende Asfalt freses opp og gjenbrukes i veg Privatrettslige avtalerr Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen. 2.. REKKEFØLGE KRAV VILKÅR I BYGGE, ANLEGG GS OG DRIFTSPERIODENN Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen 6 mnd, skal berørte sidearealer revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er vist på reguleringsplanen. Fv. 740 skal i størst mulig grad væree åpen for trafikk i anleggsperioden. Det er tillatt med kortere perioder med stengning av vegen over mindre strekninger dersomm dette ikke medfører fare for liv og helse. For anleggsstøy skal gjeldende retningslinjer gittt av Miljøverndepartementet overholdes. Det skal sikres midlertidig mulighet t for gående og syklende i anleggsperioden 14

13 4. SAMFERDSEL OG ANLEGG G Kjøreveg Området er avsatt til kjørebane på offentlig veg. Fylkesveg F (Fv 740) og kommunale veger Annen veggrunn Tekniske anleggg Gjelder areal avsatt til rekkverk, støttemurer, grøfter, skjæringer, fyllinger og støyskjerming Gang- og sykkelveg Områdene o_gs1 og o_gs2 er avsattt til offentligg trafikkområde for gang- og sykkelveg For område o_gs2 er det tillatt med kjøring til ogg fra eiendommene Gangfelt over Fv 740 skal skiltes og ha belysningg Holdeplass Området er avsatt til samferdselsanlegg for holdeplass Leskur Området er avsatt til samferdselsanlegg for leskur 5. HENSYNSSONER Frisikt Området som ligger innenfor frisiktsonene, skal være v fri for vegetasjon og andre sikthindrende gjenstander i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegers overflate. 15

14 16

15 VEDLEGG 17

16 18

17 Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3 A 7047 TRONDHEIM Referat fra forhåndskonferanse Sted/ tid:, Byggested: Bussholdeplasserr Fv740: Brubakken-Kvitland, sykehjem (gml.), Søbergbakken Til stede: Rita Løkhaug og Jimmy Løvø, Norconsult, Camilla Stenstad og Øyvindd Aundal, kommune Tiltakshaver: Statens vegvesen 1. Beskrivelse av tiltaket: Bussholdeplasser på Fv740. Brubakken, Kvitland, sykehjem (gml.) og Søbergbakken. 2. Plankrav Brubakken og Kvitland krever reguleringsendring fra reguleringsplann Ny E6, parsell: Skjerdingstad-Jaktøyen fra f De to holdeplassene + park & ride slås sammen til en planid. For park & ride er det tidligere gitt dispensasjon fra plan. sykehjem krever egen, ny reguleringsplan. Det vurderes v å regulere ny utkjørsel. Begge holdeplassenee skal være med i reguleringsplanen. Sørg for at det d ikke er glipe eller overlapp ii østkanten mot eksisterende reguleringsplan. Søbergbakken krever reguleringsendring fra reguleringsplan Ny E6, parsell: Øya videregående skole Skjerdingstad-Kuhaug fraa Husk siktlinjer Forhold til andre myndigheter Ingenting spesielt. Søknadens innhold og andre avklaringer (eventuelle nabomerknader) ) Forenklet ROS. Ved sammenslåing av Brubakken og Kvitland i én plan er e det krav til nabovarsling til noen flere. Utvidet naboliste skaffes hos kart- og oppmåling ved kommune. Referent: Tiltakshaver: Øyvind Aundal kommune Rita Løkhaug L Norconsult 19

18 Vedlegg 2: Innspill 2.1 Parter som er varslet Matrikkelnr Navn 90/33 OVERBYE GUNNAR STENMO 90/ 14 90/ 14/0/1 SKOGSTAD RANDI E 90/ 14/0/1 SKOGSTAD ROLF 90/ 14/0/2 OLSEN KARI OLINE 90/ 14/0/3 SØBERG BYGGG AS 90/ 14/0/4 ENGLØKK RANDI BIRGITTE 90/ 14/0/5 NEDRESÆTER LENA FJÆRAN 90/ 14/0/5 TØMMERDAL GUNNAR 90/ 14/0/6 MERKET GRY BEATE 90/ 14/0/7 HONGRØ ARNT JOHAN 90/ 14/0/7 HONGRØ ELISABETH 90/ 14/0/8 SELNES ASTRID 90/ 14/0/8 SELNES ODD KRISTIAN 90/ 14/0/9 FLÅØYEN INGE 90/ 14/0/9 GRINDSTUEN JORUNN J MARGIT 90/14/0/10 90/14/0/11 90/14/0/12 90/14/0/13 90/14/0/13 90/14/0/14 90/14/0/15 90/14/0/15 90/14/0/16 90/14/0/16 90/14/0/17 90/14/0/18 90/14/0/18 UNSGÅRD KARI VOLLUM ASTRID SØBERG BYGGG AS BERG EINAR GRØTTE MARTE HAUGEN KRISTIAN LERAAND DUESTEN PER OLAV HAALAND STINE SKJETNE MARIT G DAHLUM VÅRHUS FRANK MICHAELL STOKKA AGNES STØLSVIKK BERG BJØRG JOHANNE STRAND PER ARILD Adresse MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN 734 A 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 A 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 B 7224 MELHUS Uståsen 9 Poststed 7082 KATTEM MELHUSVEGEN 734 D 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 E 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 E 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 G 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 G 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS 7228 KVÅL 7228 KVÅL MELHUSVEGEN 734 K 7224 MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS Uståsen KATTEM MELHUSVEGEN 736 MELHUSVEGEN MELHUS 7224 MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS 20

19 RISE CAMILLAA 90/14/0/19 RISE STEIN NORALF 90/14/0/19 RAMBRAUT RANDI 90/14/0/20 90/53 OVERBYE RAGNHILD S 88/ 1 SØBERG JOHN 1740/1 STATENS VEGVESEN REGION MIDT 1740/1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 90/90 Berg eiendominvest AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag g Sør-Trøndelag fylkeksommune NVE MELHUSVEGEN MELHUS 7288 SOKNEDAL MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS Fylkeshuset 6404 MOLDE Postboks 2350 Sluppen S v/jan Erik Bergsmyr, 7004 TRONDHEIM 7224 MELHUS Søberg Postboks 4710 Sluppen S 7468 Trondhiem Postboks 2350 Sluppen S 7004 Trondhiem Vestre Rosten Tiller 2.2 Referat av innspill Statlige og fylkeskommunale myndigheter 1. Sør- Trøndelag fylkeskommunee Referat: Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling Minner om aktsomhetsplikten i hht kulturminneloven 8. De har ingen øvrige merknader til planen. Forslagsstillers kommentar: Varsling om kulturminnefunn er ihht Kulturminneloven er ivaretatt i bestemmelseb ene 1.2Kulturminner 21

20 Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HOLDEPLASS Fv 740, MELHUS SYKEHJEM 1.1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser err ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: - Svært sannsynlig (4) - - Sannsynlig (3) - - Mindre sannsynlig (2) - - Lite sannsynlig (1) - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldneree enn hvert 1000 år. Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Personskade Ingen alvorlig skade Få/små skader Behandlingskrevende skader Personskade som medfører død eller varigg mén; mange skadd. Miljøskade Ingen alvorlig skade Ikke varig skade Midlertidig/behandlings- krevende skade Langvarig miljøskade Skade på eiendom, forsyning med mer. Systembrudd er uvesentlig Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemr ikke fins. System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom. System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser err gitt i følgende tabell: 22

21 Konsekvens: 1. Ubetydelig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig - Hendelser i røde felt: - Hendelser i gule felt: - Hendelser i grønne felt: Tiltak nødvendig Tiltak vurderes ifht nytte Rimeligee tiltak gjennomføres Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 1.2 Overordnet risikovurdering Arealformålene som ligger innenfor planomådet er hovedsakelig g samferdselsrettet. Det er muligheter for at det kan skje trafikale t ulykker. Konsekvensen av a trafikkulykker kan være fra uskadd til dødslykke. 1.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/situasjon Kommentar/tiltak Aktuelt Sanns. Kons. Risikoo Natur- og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold. Err området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred 2. Snø-/isras 3. Flomras 4. Elveflom 5. Radongass Vær, vindeksponering. Er området: 6. Vindutsatt 7. Nedbørutsatt Natur- og kulturområder. Medfører planen/ /tiltaket fare for f skade på: 8. Sårbar flora 9. Sårbar fauna/fisk 10. Verneområder 11. Vassdragsområderr 12. Fornminner (afk) 13. Kulturminne/-miljø Menneskeskapte forhold Strategiske områderr og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 14. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 1 Tiltakene i planen vil bedre trafikksikkerheten. 15. Havn, kaianlegg 23

22 16. Sykehus/-hjem, kirke 17. Brann/politi/sivilforsvar 18. Kraftforsyning 19. Vannforsyning 20. Forsvarsområde 21. Tilfluktsrom 22. Område for idrett/ /lek 23. Rekreasjonsområde 24. Vannområde for friluftsliv 25. Akutt forurensning 26. Permanent forurensning 27. Støv og støy;industri 28. Støv og støy;trafikk 29. Støy; andre kilder 30. Forurenset grunn 31. Forurensning i sjø/vassdrag 32. Høyspentlinje (stråling) 33. Risikofylt industrii mm (kjemikalier/eksplosiver) 34. Avfallsbehandling 35. Oljekatastrofeområde 36. Fare for akutt forurensning 37. Støy og støv fra trafikk 38. Støy og støv fra andre kilder 39. Forurensning til sjø/vassdrag 40. Risikofylt industrii mm (kjemikalier/eksplosiver) 41. Ulykke med farlig gods 42. Vær/ /føre begrenser tilgjengelighet til området 43. Ulykke i av-/påkjørsler 44. Ulykke med gående/syklende 45. Andre ulykkespunkter Forurensningskilder. Berøres planområdet av: Ja Ja Medfører planen/tiltaket: Transport. Er det risiko for: Ja Ja 3 3 Trafikksikkerhet 2 2 Andre forhold Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål 47. Er det potensiell sbaotasje- 48. Regulerte vannmagasiner med /terrormål i nærheten? Ingen endring fra dagens situasjon Det må påregnes at grunn langs Fv 740 er forurenset. Dette må i varetas jfr. Bestemmelse 1.4 Viktig å haa fri sikt i frisiktsoner jfr bestemmelse 5.1 Viktig medd belysning og skilting avv kryssingspunkt. Sørge for frisikt ved avkjørsler som krysser gang- /sykkelvegg 24

23 spesiell fare for usikker is, endringer i vannstrand mm 49. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) 50. Gruver, åpne sjakter, steintipperr etc. Spesielle forhold ved utbygging/ /gjennomføring 51. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 52. Skolebarn ferdes gjennom planområdet Ja Ja Sikkerheten langs gang-- må ivaretas ved og sykkelvegen oppgradering, jfr bestemmelse 3.3 Sikkerheten langs gang-- må ivaretas ved og sykkelvegen oppgradering, jfr bestemmelse 3.3 Endelig risikovurdering: Konsekvens: 1. Ubetydelig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 3. Sannsynlig 28, Mindre sannsynlig 14 51,52 43,44 1. Lite sannsynlig 25

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Metode og forutsetninger Detaljregulering Storfosen gods Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune ROS - AN ALYSE DETALJPLAN Djupvikhaugen 2, Rissa kommune Oppdragsgiver: Karl Idar Frengen Utarbeidet av: Datert: 03.11.2016 PlanI D: 2016004 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan Djupvikhaugen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR BJØRNSVEEN PANORAMA Plandato 30 05 2016 Utarbeidet av KONTUR AS Metode og forutsetninger Hensikten med å gjennomføre en Risiko og Sårbarhetsanalyse er å

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Kårvatn hyttefelt. Gnr./bnr. 140/20. Surnadal Kommune

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Kårvatn hyttefelt. Gnr./bnr. 140/20. Surnadal Kommune ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN detaljplan for Kårvatn hyttefelt Gnr./bnr. 140/20 Surnadal Kommune Oppdragsgiver: Gudmund Kårvatn Utarbeidet av: PlanID: 20150012 Dato: 02.06.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune 01.08.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave: 1 Dato: 2015-11-20 ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave/dato:

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt Gnr./bnr. 399/2 Steinkjer Kommune Oppdragsgiver: Kvernå Bygdeallmenning Utarbeidet av: PlanID: 2015005 R I SIKO OG SÅRBARH

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

ROS-ANALYSE. REGULERINGSPLAN, detaljplan for Øyan Masseuttak. PlanID: Gnr./bnr. 49/228 Meråker Kommune. Oppdragsgiver: AS Meraker Brug

ROS-ANALYSE. REGULERINGSPLAN, detaljplan for Øyan Masseuttak. PlanID: Gnr./bnr. 49/228 Meråker Kommune. Oppdragsgiver: AS Meraker Brug ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN, detaljplan for Øyan Masseuttak PlanID: 3-043 Gnr./bnr. 49/228 Meråker Kommune Oppdragsgiver: AS Meraker Brug Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer