Planid. Vedtatt. Melhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planid. Vedtatt. Melhus"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Hensikten med planen Om forslagsstiller 2.0 Planområdet 2.1 Oversiktskart 2.2 Dagens bruk 2.3 Planstatus 2.4 Eiendomsforholdd 3.0 Planforslaget 3.1 Planens intensjonn 3.2 Planens dokumenter 3.3 Planavgrensning 3.4 Reguleringsformål 4.0 Planprosesss og medvirkning Om planprosessen Oppsummering av innspillene 5.0 Konsekvenser av planforslaget 5.1 Krav til KU 5.2 Risiko og sårbarhet 5.3 Teknisk infrastruktur 5.4 Trafikkforhold 5.5 Universell utforming 5.6 Gjennomføring 6.0 Begrunnelsee for valgte løsninger l 7.0 Reguleringsbestemmelser VEDLEGG Vedleggg 1: Referat fra oppstartsmøte Vedleggg 2: Innspill Vedleggg 3: Forenklet ROS-analyse 2

3 1.0 Bakgrunnn 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å regulere holdeplassene langs Fv 740 ved sykehjem. På oppdrag for Statens vegvesen har Norconsult utarbeidet både forprosjekt og byggeplan for bussholdeplasser i Kommune. Formålet med byggeplanen er å vise løsninger og oppgradere eksisterende bussholdeplasser til universell utforming. Siden holdeplassene ikke er detaljregulert i dag er det er det ønskelig fra kommune sin side å regulere de for å kunne sikree detaljeringsgraden i planverket. 1.2 Om forslagsstiller Statens vegvesen v/per Krogstad er tiltakshaver for planen. Planområdet eies av Statens vegvesen/sør- Trøndelag Fylkekommune. Norconsult AS, Trondheim ved Rita Løkhaugg er prosjektansvarlig forr planarbeidet. 3

4 2.0 Planområdet 2.1 Oversiktskart Figur 1 viser oversiktskart over planområdets beliggenhet i kommune. Til venstre i figur 1 vises omrisss av planområdet. Figur 1 Oversiktskart planområdets beliggenhet. Hentet fra kommunes karttjeneste 2.2 Dagens bruk I dag brukes området til kjøreveg, adkomst til boliger, holdeplasser ogg gang- og sykkelveg samt sideareal til vegen. Figur 2 viser planområdett med tilgrensende eiendommer, og viser avgrensningen av planen. 2.3 Planstatus Tiltakene som foreslås i reguleringsplanforslaget ligger innenfor følgende arealformål i kommuneplanens arealdel : Veg 4

5 2.4 Eiendomsforhold Eiendomskart Figur 4 Eiendomskart, Norconsult AS Hjemmelsforhold og rettigheter Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer og naboeiendommer vises i tabell 1. Statens vegvesen er vegeier for stamveg, Sør-Trøndelag kommunee er vegeier for de kommunale vegene i planområdet. Statens vegvesen har gjennomført grunnerverv for å kunne gjennomføre utbygging på de fylkeskommu une er vegeier for fylkeskommunale veger og eiendommene som blir direkte berørt av tiltaket. Følgende eiendommer berøres i mer eller mindre grad i forhold til tiltakene som foreslås: Tabell 1 Eiendommer som berøres Eiendom som berøres i mer eller mindre grad Tiltak 90/3 90/14 90/53 88/1 1740/1 Frisiktsone i avkjørsel Ny adkomst til Fv 740, frisiktsone Frisiktsone i avkjørsel Skråningsuts lag Hele tiltaket ligger innenfor eiendommen Gunnar Overbye Flere beboere, see liste vedlegg 2 Ragnhild Overbyee John Søberg SVV/ Fylkeskommunen 7

6 3.0 Planforslaget Figur 5 Plankart 3.1 Planens intensjon Statens vegvesen jobber med å oppgradere bussholdeplasser i Sør-Trøndelag fylkee til universell utforming. I den forbindelse har holdeplassen ne ved sykehjem blitt prosjektert i henhold til standardene til universell utforming. Blant annet har dettee medført en forlengelse av holdeplassene, samt en utvidelse av fortau og venteareal medd leskur. Planens mål er å sikre nye areal utbedring av holdeplassene. 3.2 Planens dokumenter Planmaterialet består av følgendee dokumenter, alle datert : 1. Plankart m/tegnforklaring 2. Bestemmelser og retningslinjer 3. Planbeskrivelse Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og i henhold til kommunee sine maler. 3.2 Planavgrensningg Plangrensen i vest går langs eiendomsgrensenn til Fv 740. I øst er den lagt l sammenfallende med tilstøtende reguleringsplan Søberg vest for å unngå gap mellom ny plan og tilstøtende plan. Enden av utkjøringen fra holdeplassene girr avgrensningen i sør og nord. 3.3 Reguleringsformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gang-ogg sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg Holdeplass Leskur Hensynssoner Sikringssone Frisikt 8

7 4.0 Planprosess og medvirkningg 4.1 Om planprosessen Det ble avholdt oppstartsmøte 30. januar 2013 mellom konsulent og kommune. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for holdeplasser langs Fv 740 ved sykehjem ble sendt ut Til sammen 36 berørte parter og offentligee etater ble forhåndsvarslet i brev Brev og adresseliste ligger vedlagt, se vedlegg I. Igangsetting av planarbeid ble i tillegg kunngjort i Trønderbladet Det kom inn en skriftlig uttalelsee etter at planoppstart ble annonsert. 4.2 Oppsummering av innspillene Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kortt oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: e Statlige myndigheter: Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling: Minner omm aktsomhetsplikten i hht kulturminnelovenn 8. Har øvrig ingen merknader til tiltaket Kommunale myndigheter Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknaderr til tiltaket. Private parter: Ingenn private parter har fremmet merknader til tiltaket.. 9

8 5.0 Konsekvenser av planforsla aget 5.1 Krav til KU Reguleringsplanen vil ikke påvirke natur, miljø eller samfunn i vesentlig grad. Tiltakene som foreslås er mindre justeringerr av dagens situasjon s medd utgangspunkt i tiltak knyttet til universell utforming. Vi har derfor i samråd med kommune kommet fram til at det ikke er krav omm konsekvensutredninger i henhold til PBL kapittel 4, 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 26. juni Risiko- og sårbarhet Det vil kunne inntreffe ulykker med gående og syklende på Fv 740. Det D er derfor viktig med belysning og skilting av kryssingspunkt mellom holdeplassene på Fv 740. Dettee er vektlagt i bestemmelse Videre vil frisiktsoner ved avkjørsler som krysser gang- og sykkelvegen være avbøtende tiltak. Frisiktsoner vises på plankartet og er omtalt i bestemmelsene pkt 5.1. Sikkerhetenn for gang- og sykkelvegen i anleggsperioden må ivaretas, og er omtalt i bestemmelsene pkt 3.3. Det må påregnes at grunn langs Fv 740 er forurenset, og forurenset i varetas v jft bestemmelse Teknisk infrastruktur - Vann I dag ligger det en vannledning i gang- og sykkelvegen på vestsiden av a Fv 740, samt en vannledning somkrysser fylkesvegen nord forr gangfelt. Fra sistnevnte går det vannledninger inn til boligene øst for Fv 740. Vannledningene vil ikke bli berørt av planforslaget. - Avløp Eksisterende spillvannsledning går langs gang- og sykkelvegen på vestsiden av Fvv 740. Og krysser Fv 740 omtrent midt i ny holdeplasss i sør, og vedd utkjøring av den i nord. Spillvannsledningene vil ikke bli berørt av planforslaget. -Overvannshåndtering Mellom Fv 740 og gang- og sykkelvegen ligger det en overvannsledning hvor ny holdeplass i sør skal etableres og en ledning som krysser Fv 740 ved utkjøringen fra holdeplassen i nord. I forbindelse med etablering av holdeplassene vil det bli satt nedd nye sluk med sandfangg som påkobles eksisterende ledningsnett. - Gatebelysning Det er i dag gatebelysning langs østsiden av Fv 740. I forbindelse medd etablering av nye holdeplasser vil det etableres to nye lysmasterr i forbindelsee med gangfelt som krysser Fv 740. Det vil også bli belysning i leskurene. 5.4 Trafikkforhold Dagens holdeplasser ligger langss Fv 740. I dag har Fv 740 en årsdøgntrafikk på 630 kjøretøy i døgnet. Skiltet hastighet på strekningen er 60 km/t ogg vegbredden er om lag 7 meter. Det er en registert trafikkulykker på strekningen innenfor planområdet. Det er gang- og sykkelveg påå begge siderr av fylkesveien. Innenfor planområdet er det i dag fire avkjørsler til Fv 740, og i planforslaget er det tilrettelagt for en avkjørsel til; fra eiendom 90/14. Dette vil bedre adkomstforholdene siden beboerne slipper å kjøre på gang- og sykkelvegen. I dag ligger det et gangfelt for kryssing av Fvv 740 nord for dagens holdeplass på østsiden av fylkesveien. Eksisterende gangfelt vil ikke flyttes. 10

9 Dagens holdeplass på vestsiden av Fv 740 ligger på et asfaltert område uten noen form for oppmerking. Det vil bli etablert en ny standard busslomme med plattform som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg. Ny holdeplass vil anlegges sør for dagens gangfelt Holdeplassen på østsiden av Fv 740 er for kort i hht til standard med 707 meter lang holdeplass. Dagens busslomme flyttes nord for dagens gangfelt, og det vil bli etablert en standard s busslomme med plattform som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg. Eksisterende holdeplasss vil bli tilsådd. Beliggenheten til holdeplassene i forhold til eksisterende plassering vil bedre trafikksikkerheten bl.a for kryssende av fylkesvegen. 5.5 Universell utforming Dagens holdeplasser er ikke universelt utformet. Som følge av planforslaget vil dee nye holdeplassene være universell utformet i tråd med Statens vegvesens håndbok 232 " Tilrettelegging for kollektivtransport på veg". 11

10 6.0 Begrunnelse for valgte løsninger Oppgradering av holdeplasser De største endringene består i flytting av holdeplassene. Dagens holdeplasser er ikke utformet i henhold til dagens krav om standard med lengde på 70 meter hvor hastigheten er under 70 km/ /t. Planforslaget legger til grunn å etablere holdeplasser med standard s utforming. Med en standard busslomme øker r man fremkommeligheten for bussenn og trafikksikkerheten Holdeplassenes beliggenhet i forhold til hverandre er i dag ugunstig med m tanke påå trafikksikkerheten. Ved flytting av holdeplassene vill man få gangkryssing bak bussen. Dette øker trafikksikkerheten for de kryssene. Kjøretøy som kommer bak bussen vil letteree kunne se dee gangkryssende. Holdeplassene er i dag ikke universelt utformet. De nye holdeplassene e vil være universelt utformet bl.a ved at helning av venteareal ikke er for bratt, høy kantstein for trinnløs ombordstigning i bussen, og oppmerking for synshemmedee med taktilee heller. 12

11 7.0 Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSERR TIL HOLDEPLASS FV 740 MELHUS SYKEHJE EM OMFATTER GBB PLANID Planen er vedtatt i Formannskapet/Kommunestyret datoo som sak Innenfor reguleringsgrensene er området regulert til følgende formål etter plan og bygningsloven: 12-5, nr 2 SAMFERDSEL OG ANLEGGG Kjøreveg Annen veggrunn Tekniske anlegg Gang- og sykkelveg Holdeplass Leskur 12-6 HENSYNSSONERR Sikringsone o Frisiktt 13

12 Planens intensjon Følgende bestemmelser gjelder for reguleringsformålene: 1. FELLES BESTEMMELSER Universell tilgjengelighet Busslommer og fortau skall gis universell utforming Kulturminner Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredetee kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal kulturminnemyndigheten i Sør- Trøndelag kontaktes umiddelbart jfr. lov om kulturminner 8,, annet ledd Støy Miljøverndepartementets retningslinjee for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Retningslinjen gjelder både for drift- og anleggsfasen Forurenset masse Eksisterende veggrunn og asfalt regnes som forurenset masse og må deponeres på godkjent deponi. Forurenset masse skal håndteres tilfredsstillende Asfalt freses opp og gjenbrukes i veg Privatrettslige avtalerr Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen. 2.. REKKEFØLGE KRAV VILKÅR I BYGGE, ANLEGG GS OG DRIFTSPERIODENN Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen 6 mnd, skal berørte sidearealer revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er vist på reguleringsplanen. Fv. 740 skal i størst mulig grad væree åpen for trafikk i anleggsperioden. Det er tillatt med kortere perioder med stengning av vegen over mindre strekninger dersomm dette ikke medfører fare for liv og helse. For anleggsstøy skal gjeldende retningslinjer gittt av Miljøverndepartementet overholdes. Det skal sikres midlertidig mulighet t for gående og syklende i anleggsperioden 14

13 4. SAMFERDSEL OG ANLEGG G Kjøreveg Området er avsatt til kjørebane på offentlig veg. Fylkesveg F (Fv 740) og kommunale veger Annen veggrunn Tekniske anleggg Gjelder areal avsatt til rekkverk, støttemurer, grøfter, skjæringer, fyllinger og støyskjerming Gang- og sykkelveg Områdene o_gs1 og o_gs2 er avsattt til offentligg trafikkområde for gang- og sykkelveg For område o_gs2 er det tillatt med kjøring til ogg fra eiendommene Gangfelt over Fv 740 skal skiltes og ha belysningg Holdeplass Området er avsatt til samferdselsanlegg for holdeplass Leskur Området er avsatt til samferdselsanlegg for leskur 5. HENSYNSSONER Frisikt Området som ligger innenfor frisiktsonene, skal være v fri for vegetasjon og andre sikthindrende gjenstander i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegers overflate. 15

14 16

15 VEDLEGG 17

16 18

17 Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3 A 7047 TRONDHEIM Referat fra forhåndskonferanse Sted/ tid:, Byggested: Bussholdeplasserr Fv740: Brubakken-Kvitland, sykehjem (gml.), Søbergbakken Til stede: Rita Løkhaug og Jimmy Løvø, Norconsult, Camilla Stenstad og Øyvindd Aundal, kommune Tiltakshaver: Statens vegvesen 1. Beskrivelse av tiltaket: Bussholdeplasser på Fv740. Brubakken, Kvitland, sykehjem (gml.) og Søbergbakken. 2. Plankrav Brubakken og Kvitland krever reguleringsendring fra reguleringsplann Ny E6, parsell: Skjerdingstad-Jaktøyen fra f De to holdeplassene + park & ride slås sammen til en planid. For park & ride er det tidligere gitt dispensasjon fra plan. sykehjem krever egen, ny reguleringsplan. Det vurderes v å regulere ny utkjørsel. Begge holdeplassenee skal være med i reguleringsplanen. Sørg for at det d ikke er glipe eller overlapp ii østkanten mot eksisterende reguleringsplan. Søbergbakken krever reguleringsendring fra reguleringsplan Ny E6, parsell: Øya videregående skole Skjerdingstad-Kuhaug fraa Husk siktlinjer Forhold til andre myndigheter Ingenting spesielt. Søknadens innhold og andre avklaringer (eventuelle nabomerknader) ) Forenklet ROS. Ved sammenslåing av Brubakken og Kvitland i én plan er e det krav til nabovarsling til noen flere. Utvidet naboliste skaffes hos kart- og oppmåling ved kommune. Referent: Tiltakshaver: Øyvind Aundal kommune Rita Løkhaug L Norconsult 19

18 Vedlegg 2: Innspill 2.1 Parter som er varslet Matrikkelnr Navn 90/33 OVERBYE GUNNAR STENMO 90/ 14 90/ 14/0/1 SKOGSTAD RANDI E 90/ 14/0/1 SKOGSTAD ROLF 90/ 14/0/2 OLSEN KARI OLINE 90/ 14/0/3 SØBERG BYGGG AS 90/ 14/0/4 ENGLØKK RANDI BIRGITTE 90/ 14/0/5 NEDRESÆTER LENA FJÆRAN 90/ 14/0/5 TØMMERDAL GUNNAR 90/ 14/0/6 MERKET GRY BEATE 90/ 14/0/7 HONGRØ ARNT JOHAN 90/ 14/0/7 HONGRØ ELISABETH 90/ 14/0/8 SELNES ASTRID 90/ 14/0/8 SELNES ODD KRISTIAN 90/ 14/0/9 FLÅØYEN INGE 90/ 14/0/9 GRINDSTUEN JORUNN J MARGIT 90/14/0/10 90/14/0/11 90/14/0/12 90/14/0/13 90/14/0/13 90/14/0/14 90/14/0/15 90/14/0/15 90/14/0/16 90/14/0/16 90/14/0/17 90/14/0/18 90/14/0/18 UNSGÅRD KARI VOLLUM ASTRID SØBERG BYGGG AS BERG EINAR GRØTTE MARTE HAUGEN KRISTIAN LERAAND DUESTEN PER OLAV HAALAND STINE SKJETNE MARIT G DAHLUM VÅRHUS FRANK MICHAELL STOKKA AGNES STØLSVIKK BERG BJØRG JOHANNE STRAND PER ARILD Adresse MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN 734 A 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 A 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 B 7224 MELHUS Uståsen 9 Poststed 7082 KATTEM MELHUSVEGEN 734 D 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 E 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 E 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 G 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 G 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS MELHUSVEGEN 734 H 7224 MELHUS 7228 KVÅL 7228 KVÅL MELHUSVEGEN 734 K 7224 MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS Uståsen KATTEM MELHUSVEGEN 736 MELHUSVEGEN MELHUS 7224 MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS 20

19 RISE CAMILLAA 90/14/0/19 RISE STEIN NORALF 90/14/0/19 RAMBRAUT RANDI 90/14/0/20 90/53 OVERBYE RAGNHILD S 88/ 1 SØBERG JOHN 1740/1 STATENS VEGVESEN REGION MIDT 1740/1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 90/90 Berg eiendominvest AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag g Sør-Trøndelag fylkeksommune NVE MELHUSVEGEN MELHUS 7288 SOKNEDAL MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS MELHUSVEGEN MELHUS Fylkeshuset 6404 MOLDE Postboks 2350 Sluppen S v/jan Erik Bergsmyr, 7004 TRONDHEIM 7224 MELHUS Søberg Postboks 4710 Sluppen S 7468 Trondhiem Postboks 2350 Sluppen S 7004 Trondhiem Vestre Rosten Tiller 2.2 Referat av innspill Statlige og fylkeskommunale myndigheter 1. Sør- Trøndelag fylkeskommunee Referat: Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling Minner om aktsomhetsplikten i hht kulturminneloven 8. De har ingen øvrige merknader til planen. Forslagsstillers kommentar: Varsling om kulturminnefunn er ihht Kulturminneloven er ivaretatt i bestemmelseb ene 1.2Kulturminner 21

20 Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HOLDEPLASS Fv 740, MELHUS SYKEHJEM 1.1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser err ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: - Svært sannsynlig (4) - - Sannsynlig (3) - - Mindre sannsynlig (2) - - Lite sannsynlig (1) - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldneree enn hvert 1000 år. Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Personskade Ingen alvorlig skade Få/små skader Behandlingskrevende skader Personskade som medfører død eller varigg mén; mange skadd. Miljøskade Ingen alvorlig skade Ikke varig skade Midlertidig/behandlings- krevende skade Langvarig miljøskade Skade på eiendom, forsyning med mer. Systembrudd er uvesentlig Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemr ikke fins. System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom. System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser err gitt i følgende tabell: 22

21 Konsekvens: 1. Ubetydelig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig - Hendelser i røde felt: - Hendelser i gule felt: - Hendelser i grønne felt: Tiltak nødvendig Tiltak vurderes ifht nytte Rimeligee tiltak gjennomføres Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 1.2 Overordnet risikovurdering Arealformålene som ligger innenfor planomådet er hovedsakelig g samferdselsrettet. Det er muligheter for at det kan skje trafikale t ulykker. Konsekvensen av a trafikkulykker kan være fra uskadd til dødslykke. 1.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Hendelse/situasjon Kommentar/tiltak Aktuelt Sanns. Kons. Risikoo Natur- og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold. Err området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred 2. Snø-/isras 3. Flomras 4. Elveflom 5. Radongass Vær, vindeksponering. Er området: 6. Vindutsatt 7. Nedbørutsatt Natur- og kulturområder. Medfører planen/ /tiltaket fare for f skade på: 8. Sårbar flora 9. Sårbar fauna/fisk 10. Verneområder 11. Vassdragsområderr 12. Fornminner (afk) 13. Kulturminne/-miljø Menneskeskapte forhold Strategiske områderr og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 14. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 1 Tiltakene i planen vil bedre trafikksikkerheten. 15. Havn, kaianlegg 23

22 16. Sykehus/-hjem, kirke 17. Brann/politi/sivilforsvar 18. Kraftforsyning 19. Vannforsyning 20. Forsvarsområde 21. Tilfluktsrom 22. Område for idrett/ /lek 23. Rekreasjonsområde 24. Vannområde for friluftsliv 25. Akutt forurensning 26. Permanent forurensning 27. Støv og støy;industri 28. Støv og støy;trafikk 29. Støy; andre kilder 30. Forurenset grunn 31. Forurensning i sjø/vassdrag 32. Høyspentlinje (stråling) 33. Risikofylt industrii mm (kjemikalier/eksplosiver) 34. Avfallsbehandling 35. Oljekatastrofeområde 36. Fare for akutt forurensning 37. Støy og støv fra trafikk 38. Støy og støv fra andre kilder 39. Forurensning til sjø/vassdrag 40. Risikofylt industrii mm (kjemikalier/eksplosiver) 41. Ulykke med farlig gods 42. Vær/ /føre begrenser tilgjengelighet til området 43. Ulykke i av-/påkjørsler 44. Ulykke med gående/syklende 45. Andre ulykkespunkter Forurensningskilder. Berøres planområdet av: Ja Ja Medfører planen/tiltaket: Transport. Er det risiko for: Ja Ja 3 3 Trafikksikkerhet 2 2 Andre forhold Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål 47. Er det potensiell sbaotasje- 48. Regulerte vannmagasiner med /terrormål i nærheten? Ingen endring fra dagens situasjon Det må påregnes at grunn langs Fv 740 er forurenset. Dette må i varetas jfr. Bestemmelse 1.4 Viktig å haa fri sikt i frisiktsoner jfr bestemmelse 5.1 Viktig medd belysning og skilting avv kryssingspunkt. Sørge for frisikt ved avkjørsler som krysser gang- /sykkelvegg 24

23 spesiell fare for usikker is, endringer i vannstrand mm 49. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) 50. Gruver, åpne sjakter, steintipperr etc. Spesielle forhold ved utbygging/ /gjennomføring 51. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 52. Skolebarn ferdes gjennom planområdet Ja Ja Sikkerheten langs gang-- må ivaretas ved og sykkelvegen oppgradering, jfr bestemmelse 3.3 Sikkerheten langs gang-- må ivaretas ved og sykkelvegen oppgradering, jfr bestemmelse 3.3 Endelig risikovurdering: Konsekvens: 1. Ubetydelig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 3. Sannsynlig 28, Mindre sannsynlig 14 51,52 43,44 1. Lite sannsynlig 25

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer