Alternativ Analyse (vedlegg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ Analyse (vedlegg)"

Transkript

1 Alternativ Analyse (vedlegg) for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode Gulen kommune Versjon: Forslag PLT / FVR, 11. mai 2011 Vedtak formannskapet 1. gongs offentleg ettersyn: 9. juni 2011 Offentleg ettersyn: 16. juni 12. august 2011 Vedtak kommunestyret:

2 Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

3 Innhaldsliste: 1.0 Innleiing...3 Kart 1: plassering av delplanen i Gulen kommune: (raud sirkel) Metode og rettleiar for alternativ analyse... 3 Tabell 1: Avstandstabell Oversikt av innspel...5 Kart 2: Oversikt innspel på kart A: Alternativ analyse for Bensinstasjon og butikk B: Alternativ analyse for fleirbrukshall C: Alternativ analyse for barnehage D: Alternativ analyse for næringsbygg Vedlegg: Regionområde...17 Kjelder:...19 Kjelde: Bilete på framside viser utsikt mot søraust ved Halsvikvåg Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

4 1.0 Innleiing Alternativ analyse handsamar innspel i forhold til rullering av Kommunedelplanen for Steine Sløvåg Skipavik, som har saman formål innan planområdet. Ulike innspel gjev saman uttale for å leggje til rette sama formål på ulike plasseringar. Alternativ analyse gjev heilskapeleg vurdering og konklusjon for viktige formål innan planområde som har betyding for langsiktig framtidsutvikling. Kart 1: plassering av delplanen i Gulen kommune: (raud sirkel) Brekke Dalsøyra 1.1. Metode og rettleiar for alternativ analyse Alternativ analyse gjev på grunn av tematisk og geografisk kriteria uttale om kva innspel har prioritet i forhold til plassering på arealplankart. Utkast gjev ekstra informasjon for Konsekvens Utgreiing. I 2.0 Oversikt av innspel er alle innspel merka fet som har sama formål, og treng nærare prioritering. Formål som har fleire plasseringar: A) bensinstasjon (og butikk), sjå nr. 2, 13, 30, 37 B) fleirbrukshall, sjå nr. 18 (17), 30 C) barnehage, sjå nr. 13, 30, 35 D) næringsbygg (og butikk), sjå nr. 13, 30, 36, 37 Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

5 Overordna strategi, som er ein av utgangspunkt i gjeldande kommuneplanen sin samfunnsdelen og arealdelen, er at noverande bygdesenter i Gulen kommune må vere mål for vidare utviding og sterking av bygda. I dag er Eivindvik, Dalsøyra, Brekke og Byrknesøy bygdesenter. Tabell 1: Avstandstabell til Steine Eidsbotn Fivelsdal Sløvåg Byrknesøy Hosteland frå Brua! Via Glenja Steine Eidsbotn 2 Fivelsdal 8 6 Sløvåg Byrknesøy Hosteland Avstand Dalsøyra Steine er ca. 8 km. Avstand Eivindvik Steine er ca. 36 km. Avstand Brekke Steine er ca. 32 km. Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

6 2.0 Oversikt av innspel kart- NR Gbnr (dok) AVSENDAR KVA SAMANDRAG 1 78/3 Morton Nilsen, (skriv ved Bjørnar Leif Vik) 2 78/3 Morton Nilsen, (skriv ved Bjørnar Leif Vik) fritidsbustader næringsvirksomhet hyttefelt, sjå tidlegare innspel om kp2007, vart ikkje vurdert i KU bensinstasjon med detaljhandel med mer, sjå tidlegare innspel om kp2007, vart ikkje teke med ved vidare arbeid i KP /1 Ivar Offerdal fritidsbustader oppretthalda innspel datert , forslag for fritidsbustader / heilårs bustadfelt og marina / serviceområde 4 78/10,53 Cato Lindseth, Ivar Moe småbåthamn sjå e-post og /4 Einar Oppedal bustadfelt Eigar av tomt gje kommune moglegheit for å utvikle det som bustadfelt. I dag er det prioritert som spreidd bustadfelt. Tidlegare handsame og registrert som innspel /0 Fiskeridirektoratet akvakultur leggje inn på kart lokalitet Storeneset (A) 7 65/2 Eidsbotn vel anna byggeverk ved saga (rasteplass), mogleg for utvikling av plassen t.d. grindebygg 8 61/2 64/4 Sløvåg Friforum / Gulen naust eidsbotn, i kombinasjon med noverande spreidd bustadfelt 8 61/2 64/4 Eidsbotn vel naust naust, badevik, flytebrygger 9 0/0 Fiskeridirektoratet fiskeri På kart fiskefelt Bradangarfjorden og låssettingsplass Eidsbotn 10 79/4 Arve Osland adkomstveg punkt 2: veg som forbinder Skipavik frå Byrknesvegen FV4 til industriområdet 11 61/1,2,3 eigarane 61/1,2,3 bustadfelt / småbåthamn ny bustadfelt nordover av Steinsvågen og småbåthamn i vågen 11 61/1,2,3 Sløvåg Friforum / Gulen bustadfelt området frå Steinsvågen og nordover 12 62/- Eidsbotn vel gang sykkelveg bør utvidast mot sløvåg-steinsvåg 13 61/1,2,3 eigarane 61/1,2,3 kombinert, næringsvirksomhet og offentleg ten ny butikk, sørvisbygg, skule, barnehage 14 61/1/2 Eidsbotn vel spreidd bustadfelt bustadtomter får eidsneset - Steine 15 79/4 Arve Osland næringsvirksomhet punkt 1: forlenging av industriområde mot nord 17 sjø Eidsbotn vel fleire tiltak Steinsvågen, fleirbrukshall, lettare næring, hustomter nordover, naustklynge, badevik 18 61/1,2,3 eigarane 61/1,2,3 næringsvirksomhet ny fleirbrukshall 18 61/1,2,3 Sløvåg Friforum / Gulen 18 61/1,2,3 arbeidsgruppa for symjehall i Sløvåg næringsvirksomhet offentlege fleirbrukshall i Steinsvågen fleirbrukshall i Steinsvågen, areal for næring og offentlege tenester 19 62/3 Jon-Ivar Steine hytte punkt 2: ei litta hytte 20 62/3 Sløvåg Friforum / Gulen naust steinsvågen 20 62/3 Jon-Ivar Steine naust punkt 1: naust, - klynge, båtplass, i ny PBL som tilknyta til bustad 21 62/3 Jon-Ivar Steine adkomstveg punkt 3: traktorveg / skogsveg Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

7 kart- NR Gbnr (dok) Alternativ analyse AVSENDAR KVA SAMANDRAG 22 79/4 Arve Osland hamn punkt 3: moglege kaiannleg 23 79/4 Sløvåg Friforum / Gulen næringsvirksomhet arealet frå ferjekai på Skipavik og nordover må regulerast til næring i søre delen 24 62/1 Terje Wergeland næringsvirksomhet punkt 4: utviding industriarealet nordleg retning 25 62/1 Sløvåg Friforum / Gulen næringsvirksomhet arealet frå Sløvåg ind. tom Steinsvågen må regulerast til lettare næring, sosiale tenester og naustklynge 26 62/11+ Jon-Ivar Steine spreidd bustadfelt punkt 4: spreidd bustadfelt 27 62/3 Jon-Ivar Steine spreidd næringsbebyggelse punkt 10: landbruksbygg 28 61/- Eidsbotn vel samferdsel veglys langs eide-steine-halskvik-hovden 29 62/11 Jon-Ivar Steine spreidd bustadfelt punkt 5: spreidd bustadfelt 30 61/- Eidsbotn vel offentlege lettare næring som barnehage, skule, ballbinge, butikkar, bensinstasjon, eventuelt fleirbrukshall 30 x administrasjonen fleirbrukshall Alternativ analyse for plassering fleirbrukshallen 30 x administrasjonen barnehage undersøking plassering i forhold til bustadutvikling 30 x administrasjonen næringsvirksomhet Alternativ analyse for framtidsutvikling i samanheng med bustadutvikling 31 62/3 Jon-Ivar Steine bustad punkt 6: hustomt 32 62/3 Jon-Ivar Steine anna byggeverk punkt 7: privat vindmølle 33 62/3 Jon-Ivar Steine spreidd næringsbebyggelse punkt 9: ny fjøs i dette området 34 62/3 Jon-Ivar Steine punkt 8: veg + skogshytte til utleige 35 62/8 Sløvåg Friforum / Gulen offentlege 35 62/8 Eidsbotn vel offentlege barnehage flytte barnehage frå hovden til platå under Kistefjellet, andre samfunnsfunksjonar: samfunnshus, skule, gravplass, osv 36 63/2 Sløvåg Friforum / Gulen forretning strekninga langs FV57 frå Steine og til Sløvåg ind. Må ha plass for letarre næring, handel og overnatting 37 63/15 Sløvåg Friforum / Gulen næringsvirksomhet Ved hovudinnkøyring til Sløvåg ind. Må ha plass for letarre næring, handel og overnatting 37 63/15 Sløvåg Næringsbygg AS næringsvirksomhet næring og handel på utkanten av utbyggingsplan Sløvåg /15 Eidsbotn vel næringsvirksomhet støtter plan om næringsbygg i Sløvåg 38 63/1 Jarle Halsvik spreidd bustadfelt bustadfelt mellom hammarslag og veg 39 63/15+ Sløvåg Friforum / Gulen spreidd bustadfelt fortetting -> 'strøtomtar' 39 x Eidsbotn vel bustadutvikling fleire bustadhus i Halsvik 40 innsjø Eidsbotn vel badevik-> Badevik ved Steinsvatnet 41 62/1 Terje Wergeland bustadfelt punkt 3: bustad 42 62/37 helge og Kristi Fivelsdal bustadfelt Leggje inn på kart noverande bustadfelt 43 62/2 Terje Wergeland bustadfelt punkt 2: utviding hovden II og noverande tomt 62/ /14 Jon-Ivar Steine småbåthamn? punkt 13: flyttebryggje og naust 45? Sløvåg Friforum / Gulen naust Halsvikvågen Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

8 kart- NR Gbnr (dok) Alternativ analyse AVSENDAR KVA SAMANDRAG 46 63/1 Sløvåg Friforum / Gulen næringsvirksomhet utviding til Halsvikvågen, tiltak: industri gassrelatert verksemd 46 63/1 Jarle Halsvik næringsvirksomhet utviding til Halsvikvågen, tiltak: industri gassrelatert verksemd, gassrørledningen vil kome i land i dette område, buffersone, tap for mitt bruk 47 sjø Eidsbotn vel badevik-> Badevik ved Halsvik 48 62/12 Per Olav Berge fritidsbustader viser til brev tidlegare innspel i KP arbeid, registrert som nr sjø Sløvåg Friforum / Gulen naust Naustvågen = Postvågen 50 62/1 Terje Wergeland fritidsbustader punkt 1: rorbuer og hytter for utleige 51 Eidsbotn vel naust naustklinge i område Ildalen, til fritidsbustadfelt 52 62/3 Jon-Ivar Steine spreidd bustadfelt punkt 11: spreidd bustadfelt og naust 53 62/3 Jon-Ivar Steine næring punkt 12: fritids utleige tiltak 54 62/.. BKK NET AS kraftleidning Planlagd 420 kv kraftlinje Modalen - Mongstad. Kommune sendte brev til BKK med vedtak om trase av kraftlinje. 55 sjø Lindås kommune sjø involvere sjøområdet også 56 63/4 Ivar Eide bustader Planlagd for eldrebustader i nærheit av sjøen 57 plan omr. Sløvåg Friforum / Gulen fritidsbustader heile planområde bør skjermast for (=mot!) hytteutbygging 58 x Sløvåg Friforum / Gulen anna byggeverk eventuelle vindkraftannleg på høgdedrag over 100- meter-belte, og ikkje kome i konflikt med anna utbygging Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

9 Kart 2: Oversikt innspel på kart 56 Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

10 2.1. A: Alternativ analyse for Bensinstasjon og butikk Innspel: 2, 13, 30, 37 og N(noverande) Formålet for bensinstasjon (i kombinasjon med eventuelt mindre bilverkstad og butikk) bør i dag ikkje stå aleine i landskap. Utvikling av sån formål må vere knyta til noverande utbygd formål eller er del av større arealutviklingar med fleire samanlikande formål. Utgangspunkt: Hovudruteveg for biltrafikk er langs RV57. Innan planområde er det rute Dalsøyra Eidsbotn Steine (kryss) Sløvåg Leirvåg. Noverande bensinstasjon og butikk skal flytte innan planområde og blir erstattast. Tematisk og geografisk vurdering: Innspel + fakta Fordel Ulempe Merknad 2, Fivelsdal Langs ny FV04 * Ligg mellom Byrknesøy og Sløvåg * Har ingen samanheng med dagens formål i område. * Mindre utnyttingsgrad i forhold til andre. * ligg ut frå hovudrute, 6 og 4 km. For eksempel, folk frå Dalsøyra må køyre 10 minus 6 = 4 km lengre til Sløvåg. 13, Steinsvågen Langs ny FV04 * Samanknyta utvikling med andre nye formål i område * I viktige område som er merka som verneområde * ligg nordover frå Sløvåg, litt ut frå hovudrute. 30, Steine Langs RV57 og FV , Sløvåg Langs RV57 N, Eidsbotn Langs RV57 N, Byrknesøy I bygda Byrknesøy N, Hosteland I bygda Hosteland * Knytepunkt i planområde og god plassering langs hovudrute. * kan utvikle seg til møteplass for alle. * dagens næringsformål treng stor opprusting, og gjev interessante moglegheiter for vidare utvikling. * kombinasjon med butikk osv. * areal er stor nok for formåla * utvikling knyta til dagens formål gjev gode felles mogelegheiter og samarbeid. * Ingen reisetid for arbeidsfolk til ulike butikk, handel og kontortenester * ligg langs hovudrute * har rimeleg god plassering i forhold til trafikk. * ligg langs hovudrute * trong for flytting * Interessant nok for næringsverksemd til felles utvikling og investering? * dersom trong for utviding: på dagens jordbruk * utrygd område for formål til alle, både arbeids- og vanleg folk. Kollisjon av butikk / vanleg handel med industriell verksemd. * infrastruktur treng stor opprusting langs heile veg Sløvåg Steine for å sikre for alle trafikkantar * Utbygging vanskeleg * mindre utnytting av økonomi ved mangling av fleire tiltak. Risikoanalyse pågår for berre eksplosjonsfare. Heilskapeleg risikoanalyse nødvendig, i forhold til ulike omsyn: støv, støy, industriell trafikk, Vist for å samlike med innspel. Einsamt ligging. * ligg i bygd * 25 km (25 min) frå Steine Ikkje ein reell alternativ, men vist som info * ligg i bygd * 10 km (10 min) frå Steine Ikkje ein reell alternativ, men vist som info Vurdering: Innspel 30 har beste utviklingsmogelegheiter for felles formål, handel, butikk, bensinstasjon. Noverande formål utvidast. Tilråding for prioritering og vidare vurdering i KU: Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

11 Innspel 30, Steine kryss. Delplankart for alternativ analyse A: Bensinstasjon og butikk 2 N N N Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

12 2.2. B: Alternativ analyse for fleirbrukshall Innspel: 18 (17), 30 og Byrknesøy, Dalsøyra, Hosteland Formålet for Fleirbrukshall (i kombinasjon med andre offentlege tenester) bør i dag ikkje stå aleine i landskap. Utvikling av sån formål må vere knyta til noverande utbygd formål eller er del av større arealutviklingar med fleire samanlikande formål. Utgangspunkt: Byrknesøy, Dalsøyra og Hosteland er i dag bygdesenter. Fleirbrukshall med fleire funksjonar bør stor regional tilgjengeleg. Kva er akseptabelt reiseavstand for alle som potensiell brukar av hallen? Tematisk og geografisk vurdering: Innspel + fakta Fordel Ulempe Merknad 18, Steinsvågen Langs ny FV04 * Samanknyta utvikling med andre nye formål i område * I viktige område som er merka som verneområde * ligg nordover frå Sløvåg * kan ligge fornærm til Industri (støy og støv fare) 30, Steine Langs RV57 og FV 570 B, Byrknesøy I bygda Byrknesøy * Knytepunkt i planområde og god plassering langs hovudrute. * kan utvikle seg til møteplass for alle. * dagens næringsformål treng stor opprusting, og gjev interessante moglegheiter for vidare utvikling. * kombinasjon med butikk osv. * areal er stor nok for formåla * Interessant nok for næringsverksemd til felles utvikling og investering? * Utnyttingsgrad? * ligg i bygde * ligg ut frå regional senter * 25 km frå Steine H, Hosteland I bygda Hosteland * ligg i bygde med ulike offentlege tenester som kan bruke fleirbrukshall og symjehall * betre utnyttingsgrad * ligg ut frå kommunal senter for Gulen kommune * 10 km frå Steine * 18 km frå Dalsøyra * 35 km frå Byrknes * 38 km frå Eivindvik * 38 km frå Brekke * 8 km frå Masfjordnes+ferje * Matre, osv? D, Dalsøyra I bygda Dalsøyra * ligg i bygde med ulike offentlege tenester som kan bruke fleirbrukshall * har ekstra positivt verking fordi bygda ligg i Gulen kommune * andre bygda i kommune kan bruke hallen også, særleg med symjehallen! * ligg ut frå kommunal senter for Masfjorden kommune * 8 km frå Steine * 20 km frå Eivindvik * 20 km frå Brekke * 18 km frå Hosteland * 26 km frå Masfjordnes+ferje * Matre, osv? Vurdering: Ingen av inngåande innspel har mogelegheit for utbygging til fleirbrukshall. Utvikling i noverande bygdesenter har betre moglegheiter for formål til fleirbrukshall. Vidare vurdering skal kome fram i fellesarbeid med lag, organisasjonar og nabo kommune Masfjorden. Tilråding for prioritering og vidare vurdering i KU: Tiltak har ingen mogelegheit innan planområde og vurderast ved rullering av kommuneplanen. Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

13 Delplankart for alternativ analyse B: fleirbrukshall D B H Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

14 2.3. C: Alternativ analyse for barnehage Innspel: 13, 30, 35 og N(noverande), H (Hovden) Formålet for barnehage er at formål ligg i nærhet av bustadfelt eller bygdeområde slik at fellesbruk kan utnyttast. Utvikling av sån formål må vere knyta til noverande utbygd formål eller er del av større arealutviklingar med fleire samanlikande formål. Utgangspunkt: Hovden bustadfelt har regulert areal for barnehage men er i dag ikkje utbygd. Dagens barnehage ligg i Eidsbotn langs RV57, som anneks til Dalsøyra barnehage og Skule. Bygg er også i bruk som grendahus. Tematisk og geografisk vurdering: Innspel + fakta Fordel Ulempe Merknad 13, Steinsvågen Langs ny FV04 * Samanknyta utvikling med andre nye formål i område * I viktige område som er merka som verneområde * ligg nordover frå Sløvåg * ingen tilknyting til dagens bustadfelt. 30, Steine Langs RV57 og FV , Steine Kryss Areal vestover frå kryss * Knytepunkt i planområde og god plassering langs hovudrute. * kan utvikle seg til møteplass for alle. * dagens næringsformål treng stor opprusting, og gjev interessante moglegheiter for vidare utvikling. * kombinasjon med butikk osv. * areal er stor nok for formåla * sjå 30, men anna plassering i område av kryss. * Interessant nok for næringsverksemd til felles utvikling og investering? * mindre tilknyting med moglegheiter til anna formål 37, Sløvåg Langs RV57 N, Eidsbotn, anneks av Dalsøyra Langs RV57 * innspel kom i møte om risikovurdering for eksplosjonsfare * ligg langs hovudrute * tilrettelegging som bedrifts knyta barnehage * har rimeleg god plassering i forhold til trafikk. * ligg langs hovudrute H, Hovden * ligg i utbygd bustadfelt * andre byggetrinn er starta opp * anna plassering innan reguleringsplan er mogleg * utrygd område for formål til alle, publikum og arbeidarar. Kollisjon av barnehage med industriell verksemd. * ligg ikkje i bustadfelt og barnevenleg område * infrastruktur treng stor opprusting langs heile veg Sløvåg Eide for å sikre for alle trafikkantar * Utbygging er vanskeleg * Treng opprusting til dagens krav. * Einsamt ligging. * ligg bort i bustadfelt, trafikk auking dersom born kjem frå andre bygda. Risikoanalyse pågår for berre eksplosjonsfare. Heilskapeleg risikoanalyse nødvendig, i forhold til ulike omsyn: støv, støy, industriell trafikk, Kommune pågår med vurdering av samanslåing av skuler og barnehagar. Vurdering: På grunn av vidare vurdering i forhold til samanslåing og optimalisering av skuler og barnehagar innan heile Gulen, er førebels utkast at Eidsbotn blir fortsett barnehageplassering. Overordna strategi er å oppgradere barnehage i Dalsøyra for heile region. Tilråding for prioritering og vidare vurdering i KU: Barnehageplassering innan bustadområde for Hovden blir aktuelt og kan utformast som privatbarnehage med støtte frå kommune. Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

15 Delplankart for alternativ analyse C: Barnehage D 13 N 37? H Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

16 2.4. D: Alternativ analyse for næringsbygg Innspel: 13, 30, 36, 37 og N (Sløvåg) Formålet for næringsbygg er at formål har moglegheit for felles og samarbeidsmoglegheiter. Utvikling av sån formål må vere knyta til noverande utbygd formål eller er del av større arealutviklingar med fleire samanlikande formål. Utgangspunkt: Sløvåg er i dag utbygd som grov industri med mindre utbygd næringsområde. I søraust ligg eksplosjonslagar. Dagens formål ifølgje bebyggelsesplan for Sløvåg er Industri og kontor. Tematisk og geografisk vurdering: Innspel + fakta Fordel Ulempe Merknad 13, Steinsvågen Langs ny FV04 * Samanknyta utvikling med andre nye formål i område * I viktige område som er merka som verneområde * ligg nordover frå Sløvåg * ingen tilknyting til dagens næring 30, Steine kryss Langs RV57 og FV , Sløvåg Nord Areal nord frå RV57 * Knytepunkt i planområde og god plassering langs hovudrute. * kan utvikle seg til møteplass for alle. * dagens næringsformål treng stor opprusting, og gjev interessante moglegheiter for vidare utvikling. * kombinasjon med butikk osv. * areal er stor nok for formåla * ligg separat frå grov industri på andre side av vegen FV57 * sjå 37 men mindre interesse ved næringsverksemd? * areal er 121 daa * Interessant nok for næringsverksemd til felles utvikling og investering? * mogleg utviding ligg på primærnæring, som dyrka mark, tapp av 12 daa. * mindre tilknyting med moglegheiter til anna formål * støy-, støv- og industritrafikk-fare 37, Sløvåg Næringsbygg Areal sør frå RV57 N, Sløvåg næringsområde Areal sørover i Sløvåg * utvikling knyta til dagens formål gjev gode felles mogelegheiter og samarbeid. * Ingen reisetid for arbeidsfolk til ulike butikk, handel og kontortenester * ligg langs hovudrute * stor interesse ved næringsverksemd, planlagd areal er ca. 20 daa * planering pågår * har rimeleg god plassering i forhold til trafikk. * ligg langs hovudrute * utrygd område for formål til alle, publikum og arbeidarar. Kollisjon av vanleg butikk / tenester med industriell verksemd. * infrastruktur treng stor opprusting langs heile veg Sløvåg Eide for å sikre for alle trafikkantar. * Utbygging vanskeleg * mindre utnytting av økonomi ved mangling av fleire tiltak. Einsamt ligging. Risikoanalyse pågår for berre eksplosjonsfare. Heilskapeleg risikoanalyse nødvendig, i forhold til ulike omsyn: støv, støy, industriell trafikk, Vurdering: Næringsbygget kan byggast utan publikumsformåla og berre knyta til industri, kontor og lager. Forretning, som butikk, detaljhandel, osv. kan ikkje tillatast. Tilråding for prioritering og vidare vurdering i KU: Tiltak treng delviss tilpassing for å vere i samsvar med noverande formål innan fortsett gjeldande bebyggelsesplan frå 2002 for Sløvåg industriområde. Betre utnytting av tiltak, som butikk, detaljhandel, osv. for publikum ligg på Steine Kryss. Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

17 Delplankart for alternativ analyse D: Næringsbygg N 37 Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

18 Vedlegg: Regionområde Kart med bygdesenter som strategisk plassering innan Nordhordland og Gulen. Steinekryss og Sløvåg kan fungere som anneks for kvar sin formål. Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

19 Vedlegg: ROS analyse for ulike alternativ Nr Område-namn Formål 2 Fivelsdal næringsverkse md risiko vurdering bensinstasjon, butikk Alternativ analyse Risiko- og sårbarvurdering Natur risiko Menneskapt risiko Uheldig samlokaliseri ng grad KU Utfyllande merknader basert på lokalkunnskap, synfaring og GIS analyse vurde ring altern ativ A 13 Steinsvågen Nærings verksemd og offtentlege føremål sentrumsfunk sjon på feil plassering. Ingen tilknyting til dagens funksjonar 17 Steinsvågen småbåthamn bør vere friluftsområde i sjø 18 Steinsvågen Nærings verksemd nærleiken til industriområde i Sløvåg, trafikksikring nærleiken til industriområde i Sløvåg, trafikksikring hall, sjå nærleiken til industriområde i Sløvåg, trafikksikring ACD B B 30 Steine Sentrums utvikling 35 Steine offentlege føremål 36 Sløvåg Nærings verksemd, kontor 37 Sløvåg Nærings verksemd ok trafikksikring, treng nærare utgreiing for små sentrumsutvikling ok steinsprang fare, vise på kart, nærare krav for ROS analyse ok delvis område for steinsprang, ras, treng nærare ROS analyse, innan 960 m belte nærare forklaring og avklaring av føremål næring som butikk, o.l., ikkje i stor industri område, treng nærare ROS analyse ABCD C D AD Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

20 Kjelder: Planprogrammet for KDP Konsekvensvurdering for Gulen kommune sin arealplandelen 2008 ROS analyse oppdatert sjekkliste for PBL 2008 Risiko- og sårbarheitsanalyse for Sogn og Fjordane RPR Barn unge i arealplanlegging RPR Areal og transportplanlegging NIJOS-rapport 2/98, Solund kommune Strandsoneanalyse for Gulen kommune Kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavika

Framlegg - 1. gongs offentleg ettersyn for Steine-Sløvåg-Skipavik. Kommunedelplan

Framlegg - 1. gongs offentleg ettersyn for Steine-Sløvåg-Skipavik. Kommunedelplan Arkivsak: 10/320 Løpenummer: 11/3434 Arkivkode: FE-143 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 025/11 Formannskapet 09.06.2011 Framlegg - 1. gongs offentleg ettersyn for Steine-Sløvåg-Skipavik.

Detaljer

Gulen kommune ROS for KDP Steine Sløvåg Skipavik v :00. Risiko- og sårbarvurdering. menneskapt risiko. Natur. risiko

Gulen kommune ROS for KDP Steine Sløvåg Skipavik v :00. Risiko- og sårbarvurdering. menneskapt risiko. Natur. risiko menneskapt Risiko- og sårbarvurd natur basert oppdatsdato: 15.03.2012 synfaring og GIS 1 Fivelsdal fritidsbustad uaktuelt 90 1 1 1 1 1 1 1 0 ingen merknad 2 Fivelsdal næringsverksemd fare 107 2 2 4 1 1

Detaljer

Konsekvensutgreiing del 1 (vedlegg)

Konsekvensutgreiing del 1 (vedlegg) (vedlegg) for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavik revisjon av arealdel Periode 2010-2020 Gulen kommune Sak 10/320 JP 12/1988 Versjon: Forslag PLT / FVR, 25.05.2011 rev. 9.06.2011 (18.1.2012 28.02.2012)

Detaljer

Framlegg av planprogram etter høyringsrunde Steine, Sløvåg, Skipavika, Kommunedelplan

Framlegg av planprogram etter høyringsrunde Steine, Sløvåg, Skipavika, Kommunedelplan Arkivsak: 10/320 Løpenummer: 10/1922 Arkivkode: FE-143 Saksbehandlar: Frank van den Ring Framlegg av planprogram etter høyringsrunde Steine, Sløvåg, Skipavika, Kommunedelplan Kommunestyret har endeleg

Detaljer

Bygdeanalyse for Dalsøyra (planomtale og vedlegg)

Bygdeanalyse for Dalsøyra (planomtale og vedlegg) UTKAST Bygdeanalyse for Dalsøyra (planomtale og vedlegg) for kommuneplan for Gulen revisjon av arealdel Periode 2012-2024 Gulen kommune Sak: 10/1044 JP 13/--- Versjon: Forslag PLT / FVR, 4. desember 2013

Detaljer

Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper

Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper KOMMUNEPLAN FOR GULEN 20.11.2012 GULEN KOMMUNE, kommuneplan 1 Brekke og Oppedal 20.11.2012 GULEN KOMMUNE, kommuneplan 2 1 Innhald: Informasjon

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

Framlegg for godkjenning av Steine-Sløvåg-Skipavik. Kommunedelplan

Framlegg for godkjenning av Steine-Sløvåg-Skipavik. Kommunedelplan Arkivsak: 10/320 Løpenummer: 12/3607 Arkivkode: FE-143 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 033/12 Formannskapet 07.06.2012 046/12 Kommunestyret 21.06.2012 018/12 Formannskapet 15.03.2012

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Framlegg for 1.gongs høyring for Gbnr. 91/31, 91/34, 91/114, 91/115 Mjømen, 92/4 Nappen. Reguleringsplan Kvernevågen

Framlegg for 1.gongs høyring for Gbnr. 91/31, 91/34, 91/114, 91/115 Mjømen, 92/4 Nappen. Reguleringsplan Kvernevågen Arkivsak: 11/483 Løpenummer: 12/6116 Arkivkode: FA-L12, GNR-91/31, GNR-91/34, GNR-91/114, GNR-91/115, GNR-92/4 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 073/12 Hovudutval for plan og

Detaljer

Visjon: Historisk og framtidsretta, med: - gode oppvekstvilkår - livskraftige og samarbeidande bygder

Visjon: Historisk og framtidsretta, med: - gode oppvekstvilkår - livskraftige og samarbeidande bygder Førebels versjon til orientering HANDLINGSPLAN 2012-15 basert på SAMFUNNSDELEN I KOMMUNEPLANEN «Frå mål til handling» Visjon: Historisk og framtidsretta, med: - gode oppvekstvilkår - livskraftige og samande

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

BKK NETT AS 300.(420) KRAFTLEIDNING MONGSTAD - MODALEN

BKK NETT AS 300.(420) KRAFTLEIDNING MONGSTAD - MODALEN Masfjorden kommune -ein kommune me er stolte av- Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo BKK NETT AS 300.(420) KRAFTLEIDNING MONGSTAD - MODALEN Melding om vedtak: SAK 06/14 Vedtak frå

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Bygdeanalyse for Byrknes (planomtale og vedlegg)

Bygdeanalyse for Byrknes (planomtale og vedlegg) UTKAST Bygdeanalyse for (planomtale og vedlegg) for kommuneplan for Gulen revisjon av arealdel Periode 2012-2024 Gulen kommune Sak: 10/1044 JP 13/--- Versjon: Forslag PLT / FVR, 4. desember 2013 Samråding

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og PS 14.06.2016 samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS 21.06.2016 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20160101, K2 - L12 16/52 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode

Planprogram for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode 2010-2020 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, oppdatert 8.3.2010 Vedtak formannskapet oppstart av planarbeid: 11.mars 2010 Høyring

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode

Planprogram for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode 2010-2020 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, oppdatert 8.3.2010 Vedtak formannskapet oppstart av planarbeid: 11.mars 2010 Høyring

Detaljer

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/674 - JP 12/8788 FVR 57 78 20 46 13.12.2012

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/674 - JP 12/8788 FVR 57 78 20 46 13.12.2012 GULEN KOMMUNE Plan, landbruk og teknisk Internt notat Til: Frank van den Ring Plankonsulent Plangruppe og arbeidsgruppe i Dalsøyra, på heimeside. Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato /674 -

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Vedlegg 1 Oversyn over tilgjengeleg næringsareal, status og aktuell bruk

Vedlegg 1 Oversyn over tilgjengeleg næringsareal, status og aktuell bruk Vedlegg 1 Oversyn over tilgjengeleg næringsareal, status og aktuell bruk Stårheim: 2 område 17,5 daa på Hafsås og 13,5 daa Starheimsvik Planstatus: Er avsett til næringsformål i kommuneplanen. Krav om

Detaljer

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/674 - JP 12/8215 FVR 57 78 20 46 21.11.2012

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/674 - JP 12/8215 FVR 57 78 20 46 21.11.2012 GULEN KOMMUNE Plan, landbruk og teknisk Internt notat Til: Frank van den Ring Plankonsulent Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato /674 - JP /85 FVR 57 78 0 46..0 Samla merknader frå arbeidskveld

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/567 - JP 13/6412 FVR

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/567 - JP 13/6412 FVR GULEN KOMMUNE Plan, landbruk og teknisk Internt notat Til: Frank van den Ring Plankonsulent Melding til Hovudutval for Plan og Utvikling Melding til Formannskapet Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr.

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Gbnr. 79/4,33, Sande, Skipavika Næringspark. Dispensasjon frå kommuneplanen

Gbnr. 79/4,33, Sande, Skipavika Næringspark. Dispensasjon frå kommuneplanen Arkivsak: 12/489 Løpenummer: 12/3812 Arkivkode: FE-140, GNR-79/4, GNR-79/33 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling Gbnr. 79/4,33, Sande, Skipavika

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 08.11.2016 043/16 Kommunestyret 17.11.2016 098/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: GBN - 84/10, FA - L12, PlanID - 2015004

Detaljer

Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad

Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Stord, 07.12.2016 Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad 2016-2026 Feltnamn: LNFS-15-1 Eigedom:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Ørsta kommune. - hjartet av Sunnmørsalpane. Foto: Janne Gerd Dagfinnrud

Ørsta kommune. - hjartet av Sunnmørsalpane. Foto: Janne Gerd Dagfinnrud Ørsta kommune - hjartet av Sunnmørsalpane Foto: Janne Gerd Dagfinnrud Ørsta Ca. 10 500 innbyggjarar Sentralt i regionen Ørsta er kommunesenter Jordbrukskommune, industri, veksande reiseliv, handel Ørsta

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAKSGANG. Bremnes Seashore AS - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - Ny lokalitet Hesvik Jondal kommune

SAKSGANG. Bremnes Seashore AS - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - Ny lokalitet Hesvik Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv: N-634 Arkivsaknr.

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 15/262-15/7387 Arkivkode FA-L13, GNR-95/290 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 95/290 Byrknesøy. Fryselagar

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan Arkivsak: 10/303 Løpenummer: 11/2928 Arkivkode: FA-L12, GNR-135/1, GNR-135/13 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 042/11 Hovudutval for plan og utvikling 12.05.2011 033/11 Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring.

Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring. Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring. Vedtak i Kommuneplanutvalet (KPU): KPU sak 1/17 20.02.2017

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Ingo Bewer Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Guri Finne Sognnæs / 56520232 15/233554-5 07.03.2017 Statens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid.

Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6968 - JL Straume den: 03.11.14 Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

Planrapport med føresegner og retningslinjer. for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel

Planrapport med føresegner og retningslinjer. for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Planrapport med føresegner og retningslinjer for kommunedelplan for Steine Sløvåg - Skipavika revisjon av arealdel Periode 2010-2020 Sak 10/320 JP 12/1990 Gulen kommune Versjon: Forslag PLT / FVR 25.3.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/623-15/766 K2 - L12 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 05.02.2015 Reguleringsplan(detaljregulering)

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/17 Formannskapet 25.04.2017 51/17 Kommunestyret 11.05.2017 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato:

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato: Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 19.05.2016 Melding om oppstart av detaljregulering med konsekvensutgreiing og høyring av planprogram (PlanID: 2016002) for Langedalshaugen, del av eigedomen

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 11/902 FRAMLEGG TIL REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

VEDLEGG TIL RISIKO- OG SÅRBARVURDERING PÅ KOMMUNEPLANEN

VEDLEGG TIL RISIKO- OG SÅRBARVURDERING PÅ KOMMUNEPLANEN VEDLEGG TIL RISIKO- OG SÅRBRVURDERING PÅ KOMMUNEPLNEN Nr Område Føremål Dekar. Ekstremt vær 1 vløyp LNF spreidd Risiko- og sårbarvurdering B. Ras og skred C. Uheldig samlokalisering 44 S2K1 S1K1 S1K1 Utfyllande

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap 27.09.2017 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/808-36 Kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer