Tjenestekonsesjon BPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestekonsesjon BPA"

Transkript

1 Tjenestekonsesjon BPA Tilbudsfrist 26.august 2016

2 Innholdsfortegnelse 1 FORKORTELSER OG UTTRYKK OPPDRAGET Skaun kommune Oppdragsgivers kontaktperson Om tjenestekonsesjonsordningen Tilbakekalling av tjenestekonsesjon Om brukerstyrt personlig assistanse Leverandørenes arbeidsgiveransvar Fremdriftsplan for tildeling av tjenestekonsesjon Kontrakt Kunngjøring Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konsesjonsgrunnlaget REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONSTILDELING Prosedyre Søknadsfrist Innlevering av søknad Presentasjonsform for søknaden Vedståelsesfrist Taushetsplikt Offentlighet Forbehold VILKÅR FOR KONSESJON Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold med mer Krav til leverandørenes økonomiske og finansielle stilling Krav til leverandørenes faglige kvalifikasjoner Kravspesifikasjon minimumskrav Om minimumskrav Krav til tjenesteoppdraget Kvalitetskrav Kapasitetstak Markedsføring Forbud mot å motta gaver BEHANDLING AV SØKNADENE Registrering av søknader Opplysningsplikt Tildeling av tjenestekonsesjon

3 6.4 Inngåelse av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Avvisning

4 1 FORKORTELSER OG UTTRYKK I konsesjonsdokumentene benyttes følgende forkortelser, navn og uttrykk: Forkortelse, Forklaring Merknader navn BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse Alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet Tjenestekonsesjon Forvaltningsmessig tildeling der oppdragsgiver stiller vilkår for å godkjenne leverandører Brukervalgs- Bruker velger hvilken leverandør de ordning Helse- og omsorgstjenesteloven ønsker skal utføre tjenesten Helse- og omsorgstjenesteloven av nr. 30 Offl. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr.16 NS 8435 Norsk Standard NS 8435:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse DOFFIN Database for offentlige innkjøp Nasjonal database for offentlige anskaffelser og utlysning av konsesjoner 2 OPPDRAGET Skaun kommune skal å innføre brukervalgsordning for brukerstyrt personlig assistanse (. Dette innebærer at brukere som har vedtak om BPA kan velge en privat leverandør eller kommunen som leverandør av tjenesten (brukervalg). Skaun kommune innbyr derfor leverandører til å søke om tildeling av konsesjon i forbindelse med levering av assistansetimer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse til 4

5 brukere i kommunen. BPA er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven av , og med korresponderende rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven av I 2015 var det ca timesverk innen BPA. 2.1 Skaun kommune Oppdragsgiver for å innføre denne tjenestekonsesjonsordningen er Skaun kommune. Skaun kommune fatter enkeltvedtak om tildeling av tjenester til bruker, og som har ansvar for at bruker får oppfylt sitt tjenestebehov i henhold til enkeltvedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 3-8, jf. 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 2.2 Oppdragsgivers kontaktperson Kontaktperson vedr. konsesjonsgrunnlaget: Erik Eide E-postadresse: Kontaktperson vedr. tjenesten: Bodil Wilmann E-postadresse: Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonene. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer i Skaun kommune i forbindelse med denne konsesjonsprosessen enn nevnte kontaktpersoner. 2.3 Om tjenestekonsesjonsordningen Formålet med tjenestekonsesjonsordningen er å legge til rette for at brukere av BPA skal få en reell valgmulighet i henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre tjenestene (brukervalg). Samtidig skal ordningen bidra til å sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven og etter pasient- og brukerrettighetsloven. Brukere som velger å være selvstendig arbeidsgiver omfattes ikke av tjenestekonsesjonsordningen. En tjenestekonsesjonsordning er en forvaltningsmessig tildeling der oppdragsgiver stiller vilkår for å godkjenne leverandører. Vilkårene, angitt nedenfor i punkt 3 og 4, må oppfylles gjennom hele avtaleperioden. Ordningen fungerer slik at leverandører som oppfyller gitte tjenestekonsesjonsvilkår etter søknad gis rett til å tilby BPA i Skaun. Følgende gjelder for ordningen: 5

6 Enhver leverandør som oppfyller konsesjonsvilkårene (jf. punkt 3) og minimumskravene (jf. punkt 4) får sin søknad om konsesjon innvilget. Kun de leverandørene som får innvilget sin søknad om konsesjon, vil kunne levere tjenester til brukere i Skaun kommune. En leverandør som har fått innvilget konsesjon vil kunne levere tjenester til de brukere som velger vedkommende leverandør gjennom brukervalg. Det foreligger ingen kjøpsplikt for Skaun kommune. Det gjelder like vilkår for leverandørene både i prosessen frem mot og i selve tjenestekonsesjonsordningen. Tildeling av tjenestekonsesjon vil skje en gang årlig, første gang med virkning fra 1. halvår Tilbakekalling av tjenestekonsesjon Tjenestekonsesjonen kan tilbakekalles dersom hevingsbestemmelsene i NS 8435 med tilhørende blanketter A og B, jf. punkt 1.9.2, kommer til anvendelse ovenfor leverandøren. Videre kan tjenestekonsesjon tilbakekalles dersom forutsetningene, jf. kravene i punkt 3 og 4, for å bli innvilget konsesjon ikke lenger er til stede, og dette skyldes forhold på leverandørens side. 2.5 Om brukerstyrt personlig assistanse BPA reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven), jf Det fremkommer her at Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Tildeling av BPA skal vurderes på samme måten og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, jf. 3-1 og 4-1. BPA omtales i Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv., Rundskriv I-15/2005 og i Rundskriv I-9/2015. Det fremkommer av I-20/2000 at «brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og 6

7 kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming». Brukeren skal i en BPA-ordning godkjenne den/de som skal utføre assistansen. Videre heter det i rundskriv I-20/2000: «Tjenester omfatter tiltak både i og utenfor hjemmet. Det er imidlertid ikke meningen at perioder hvor man befinner seg innenfor annen organisert virksomhet, skal falle inn under området for brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven. Man får vanligvis ikke brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven 4-2 bokstav a for den tid man er på skole, arbeid mv.» 2.6 Leverandørenes arbeidsgiveransvar Det er leverandør som har arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA-ordningen. Leverandør skal ha rutiner som sikrer assistentenes arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for HMS og internkontroll, jf. punkt 12.3 i NS Videre skal leverandør ha et system for å ivareta rådgivning og veiledning ovenfor arbeidstakerne. 2.7 Fremdriftsplan for tildeling av tjenestekonsesjon Det er lagt opp til følgende tidsrammer for gjennomføring frem til kontrakt inngås. De angitte datoene i kolonne for planlagt uke/dato er faste, mens de angitte ukene er foreløpige. 7

8 Planlagt uke/dato Aktivitet Orientering til HOKU Utsendelse av invitasjon til å søke tjenestekonsesjon Søknadsfrist kl Åpning av søknadene uke uke 37 uke 38 uke 39 uke 40 Gjennomgang av søknadene Utsendelse av tildelingsbrev Klagefrist Kontraktsinngåelse Oppstart av ordning 2.8 Kontrakt Kontrakten vil gjelde for en periode på 4 år etter underskrift, med mulighet for et års opsjon. Kontrakten kan sies opp av begge parter med 6 måneders varsel. Hvis leverandørens oppdragsandel overstiger 15 % av den samlede årlige omsetning (målt i kroner) til BPA i Skaun kommune, gjelder en gjensidig utvidet oppsigelsestid på 12 måneder. Kontraktsforholdet blir regulert av NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende blanketter A og B. NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må kjøpes fra Standard Norge ( For timespris så henvises til prismodell for BPA i Skaun kommune. Prisen vil være lik for alle kontraktene om brukerstyrt personlig assistanse som vil bli inngått i tjenestekonsesjonsordningen. Det vil ikke være anledning til å ta forbehold til prisen eller prismodellen. 8

9 Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av , med endringer av Kunngjøring Tjenestekonsesjonen er kunngjort i DOFFIN ( Konsesjonsdokumentene er tilgjengelig på sammen med kunngjøringen. Interesserte leverandører må registrere seg for å få tilgang til å laste ned dokumentene. Ved eventuelle endringer varsles registrerte leverandører automatisk Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konsesjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger fra oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konsesjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes «Tilleggsopplysning vedrørende tjenestekonsesjon om brukerstyrt personlig assistanse», og sendes til oppdragsgivers kontaktperson Rettelser, suppleringer eller endring av konsesjonsgrunnlaget Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konsesjonsgrunnlaget. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt/lastet ned konsesjonsgrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres i 3 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONSTILDELING 3.1 Prosedyre For tildeling av tjenestekonsesjon gjelder ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tildelingen vil imidlertid skje i tråd med de grunnleggende krav som stilles i EØS-avtalen til ikke-diskriminering, objektive kriterier og en transparent og etterprøvbar prosess. Tildelingen av tjenestekonsesjon forutsetter at leverandørene oppfyller tjenestekonsesjonsvilkårene som fremgår av konsesjonsgrunnlaget. Leverandører som oppfyller vilkårene kan og plikter å tilby disse tjenestene til kommunens innbyggere. 9

10 3.2 Søknadsfrist Frist for innlevering av søknader om tjenestekonsesjoner er 26.august 2016, kl.14:00. Søknadene skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av søknadsfristen. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet. 3.3 Innlevering av søknad Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Søknaden skal avgis i lukket forsendelse og være merket Søknad om tjenestekonsesjon for å utføre brukerstyrt personlig assistanse i Skaun kommune. Søknaden skal være på norsk, og skal også leveres elektronisk på minnepenn. Søknaden skal leveres til: Skaun kommune Servicekontoret Rådhuset 7353 BØRSA 3.4 Presentasjonsform for søknaden Søknadene om tjenestekonsesjon skal innsatt i ringperm med inndeling som beskrevet nedenfor. Dokumentasjon Skilleark Signert søknadsbrev, jf. vedlegg 3. Forbehold skal klart fremgå av 1 søknadsbrevet med nøyaktig henvisning til hvor i søknaden forbeholdet framkommer. Skatteattest. 2 Merverdiavgiftsattest. 3 Firmaattest eller registerutskriff. 4 10

11 Dokumentasjon Skilleark HMS-egenerklæring. 5 Dokumentasjon på oppfyllelse av internkontrollforskriften, herunder 6 egenerklæring. Dokumentasjon på oppfyllelse kvalitetsforskriften, herunder egenerklæring.. Evt. dokumentasjon på krav til leverandørenes økonomiske og 7 finansielle stilling.. Dokumentasjon på krav til leverandørenes kvalifikasjoner. 8 Rutine for opplæring av nyansatte. 9 Rutine for veiledning av ansatte. Beskrivelse av rutine som sikrer vikardekning. 10 Beskrivelse av rutiner for innsamling, registrering og oppbevaring av 11 sensitive personopplysninger. Egenerklæringsskjema.. 12 Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet. 3.5 Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av søknaden til 90 dager etter frist for innlevering Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven Offentlighet Oppdragsgiver vil holde konsesjonsprotokoll og søknadene skjermet for offentlig innsyn frem til kontraktsinngåelse. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger unntatt fra offentligheten, Offl. 13 og Fvl. 13. Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter i behandling av innsynskravet. Offl. krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn. 11

12 Når oppdragsgiver har skjermet opplysninger, kan den som har krevd innsyn anmode oppdragsgiver til å innhente samtykke for innsyn i disse opplysningene, jf. Offl. 13, tredje ledd. 3.8 Forbehold Forbehold skal klart fremgå av søknadsbrevet med nøyaktig henvisning til hvor i søknaden forbeholdet framkommer. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konsesjonsgrunnlaget. Søknader som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist. 4 VILKÅR FOR KONSESJON 4.1 Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold med mer. Krav: Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt. Dokumentasjon: Skatteattest, utstedt av Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret (skjema RF-1244). Skatteattesten skal ikke være utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter i det land de er registrert avgiftspliktige. Dersom myndighetene i aktuelle land ikke utsteder slike attester, må leverandøren fremlegge en egenerklæring vedrørende om det foreligger restanse på skatt og evt. størrelsen på denne. Egenerklæringen må være signert. Krav: Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av merverdiavgift. Dokumentasjon: Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret (skjema RF-1244)) som ikke er utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter i det land de er registrert avgiftspliktige. Dersom myndighetene i aktuelle land ikke utsteder slike attester, må leverandøren 12

13 fremlegge en egenerklæring vedrørende om det foreligger restanse på merverdiavgift og evt. størrelsen på denne. Egenerklæringen må være signert. Krav: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon: Firmaattest eller registerutskrift/attest fra enhetsregister/frivillighetsregister, som ikke er utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal godtgjøre at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. Krav: Oppfyllelse av HMS-regelverk. Leverandører som skal utføre arbeid i Norge må oppfylle de krav til helse, miljø og sikkerhet som norske myndigheter til enhver tid fastsetter. Dokumentasjon: HMS-Egenerklæring fylles ut. Erklæringen skal ikke være utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp. Krav: Oppfyllelse av internkontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten Leverandøren skal tilfredsstille de krav som fremkommer i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten FOR Dokumentasjon: Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt. Gi en beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift. Krav: Oppfyllelse av kvalitetsforskriften Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Dokumentasjon: Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt. Gi en beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift. 4.2 Krav til leverandørenes økonomiske og finansielle stilling Leverandøren må ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å oppfylle kontrakten. 13

14 Dokumentasjon: Skaun kommune vil kunne innhente informasjon angående leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet via Proff Forvalt kredittinformasjonsselskap. Det er på den bakgrunn ikke nødvendig å innlevere disse opplysningene. (Alle selskaper som har levert regnskap til Brønnøysundregistrene, vil være registrert gjennom Proff Forvalt). Tilbyder anmodes om å sjekke om det ligger slik informasjon i Proff Forvalt ( Det aksepteres minimum karakteren «tilfredsstillende» innenfor to av følgende kriterier: likviditet, lønnsomhet og soliditet, beskrevet i Proff Forvalt sin rating. Leverandører som ikke har levert regnskap til Brønnøysundregistrene og dermed heller ikke er registrert i Proff Forvalt, eller som ikke oppfyller karakterkravene ovenfor, kan godtgjøre sin økonomiske og finansielle kapasitet med egnede bank-/morselskapsgarantier, relevant ansvarsforsikring og/eller utdrag fra årsregnskap. Oppdragsgiver anser bank- /morselskapsgarantier eller relevant ansvarsforsikring egnet, hvis dokumentene dekker oppdragsgivers økonomiske risiko dersom leverandøren ikke har økonomisk og finansiell kapasitet til å oppfylle kontrakten. Med oppdragsgivers økonomiske risiko menes økonomisk tap som forårsakes av manglende kontraktoppfyllelse. 4.3 Krav til leverandørenes faglige kvalifikasjoner Krav: Gjennomføringsevne - personell Det kreves at leverandøren viser god evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivers behov. Det kreves derfor at leverandør har tilstrekkelig kapasitet til å kunne gjennomføre oppdraget. Det kreves videre at Leverandør har sosialfaglig og/eller helsefaglig kompetanse på høyskolenivå. Dokumentasjon: Oversikt over firmaets totalt antall årsverk med kompetanse for spesielle/viktige fagområder. Oversikt over antall årsverk eller planlagte årsverk, med kompetanse for spesielle/viktige fagområder for gjennomføring av denne leveransen. Herunder beskrives hvordan leverandøren skal sikre tilgang på personell og bygge opp sin organisasjon for å kunne utføre tjenester opp til det angitte kapasitetstaket, jf. punkt 4.4, på antall timer per uke. 14

15 Krav: Opplæring av arbeidsledere Leverandøren skal sikre at de kravene som stilles til opplæring av arbeidsledere i aktuelle rundskriv, for tiden Rundskriv I-20/2000 og I-15/2005, oppfylles. Følgende tema skal minst være dekket: o Rekruttering av personlige assistenter o Intervju og ansettelsesspørsmål o Brukerens ansvar for opplæring av assistenter o Personalpolitikk o Forhold til lovverk, herunder helse- og omsorgstjenesteloven, forvaltningslov, arbeidsmiljølov og ferielov o Arbeidsgiveransvaret Dokumentasjon: En oversikt over opplærings-/kursopplegg som leverandøren har eller vil benytte. Krav: Erfaring fra lignende oppdrag Det kreves at leverandør/nøkkelperson(er) har minimum 3 års erfaring fra lignende oppdrag. Dokumentasjon: Leverandør må gi en oversikt over de (antall) viktigste relevante leveranser de siste 3 år, inkludert deres omfang (antall månedsverk), verdi, tidspunkt og oppdragsgiver eller mottaker. Det skal videre fremkomme oversikt over kontaktperson for den enkelte leveranse, samt kontaktpersonens telefonnummer og e-postadresse. 5 Kravspesifikasjon minimumskrav 5.1 Om minimumskrav Alle minimumskrav skal oppfylles og dokumenteres som forespurt. Manglende oppfyllelse av minimumskravene vil medføre at søknaden avvises fra videre behandling. Minimumskravene skal være oppfylt gjennom hele kontraktens og det enkelte oppdrags løpetid. Den enkelte bestilling på kontrakten kan ha lenger løpetid enn 15

16 konsesjonsperioden. Mangelfullt oppfylte minimumskrav vil anses som vesentlig mislighold av kontrakt. 5.2 Krav til tjenesteoppdraget Leverandøren skal legge til rette for at tjenesten utføres i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. I tillegg skal forhold som følger av rundskriv og veiledninger fra statlig eller kommunal myndighet ivaretas som forutsatt. Dokumentasjonskrav: Utfylt og signert egenerklæring. 5.3 Kvalitetskrav Leverandøren skal ha rutiner for opplæring av nyansatte og hvordan de sikrer veiledning av ansatte og arbeidsleder. Det stilles ingen spesielle krav til formell kompetanse hos ansatte som skal fungere som assistenter utover krav som følger av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Leverandøren må ha kjennskap til prinsippene som ligger til grunn for BPA. Leverandørens ansatte som skal fungere som assistenter skal: Vise høflig, respektfull og livssynsnøytral fremferd overfor bruker Utføre arbeidet med faglig god og etisk standard Ha gode nok språkkunnskaper til at dialog med bruker/arbeidsleder ikke blir preget av misforståelser Være fylt 18 år Dokumentasjonskrav: Rutine for opplæring av nyansatte Rutine for veiledning av ansatte og arbeidsleder Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg. Vikardekning Leverandørene skal ha rutiner for å bistå arbeidsleder med å skaffe nødvendig vikardekning. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutine som sikrer dette. Personopplysninger 16

17 Leverandøren skal ha rutiner som overensstemmer med lover og forskrifter om innsamling, registrering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Leverandøren skal ha egen journalansvarlig og med de kompetansekrav som gjelder for dette. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutiner for innsamling, registrering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Politiattest De som skal tjenestegjøre som assistenter for barn og personer med psykisk utviklingshemming skal ikke være siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 (2), 201 bokstav c, 203 eller 204a. Dette innebærer at leverandøren skal sørge for at alle som skal tjenestegjøre som assistenter for barn og personer med psykisk utviklingshemming forelegger politiattest før tjenesten settes i gang. Dette gjelder uansett assistentens stillingsmessige tilknytning til Leverandøren. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutine. 5.4 Kapasitetstak Leverandøren skal tilby tjenester det er tildelt tjenestekonsesjon for til brukere bosatt i Skaun kommune. Leverandøren må kunne levere tjenesten i alle bydeler i Skaun kommune. Leverandøren må i sin søknad oppgi hvor mange timer BPA som maksimalt kan bli tilbudt per uke, omtalt som kapasitetstak, dersom leverandøren ønsker å gjøre et slikt tak gjeldende. Kapasitetstaket kan ikke settes lavere enn 300 timer per uke. Levering av tjenester forutsetter at brukerne velger tjenester fra leverandøren. Kapasitetstaket kan ikke reduseres i konsesjonsperioden, men kan etter skriftlig søknad til oppdragsgiver utvides i avtaleperioden. En leverandør kan ikke si nei til en ny bruker med mindre leverandøren har nådd sitt oppgitte kapasitetstak. Bruker som leverandøren allerede leverer tjenester til kan få vedtak om utvidelse av tjenesten. Leverandøren skal da utvide sin leveranse til bruker i henhold til nytt vedtak, uavhengig av om kapasitetstak er nådd. Dette kan medføre at leverandøren i perioder må levere tjenester ut over det avtalte kapasitetstaket. Leverandøren kan i slike situasjoner ikke ta imot oppdrag fra nye brukere før det igjen er ledig kapasitet. 17

18 Dokumentasjonskrav: Angivelse av kapasitetstaket. 5.5 Markedsføring Leverandøren har fullt ansvar for markedsføringen av sine tjenester. Markedsføringen skal skje i henhold til norsk lov. Markedsføring skal ikke foretas når leverandøren utfører de bestilte tjenestene hos bruker. Leverandøren kan ikke markedsføre tilleggstjenester overfor brukerne. Dersom dette etterspørres av bruker, skal det gjøres skriftlig avtale mellom leverandør og bruker hvor følgende fremkommer; pris for tilleggstjenesten, hva denne består i og når tilleggstjenesten gis. Skaun kommune er ikke part i slike avtaler. 5.6 Forbud mot å motta gaver Ansatte og andre enkeltpersoner som leverandøren svarer for kan bare ta imot gaver og lignende av ubetydelig verdi fra bruker. Ansatte og andre enkeltpersoner leverandøren svarer for plikter å gi avkall på testamentariske gaver i tilknytning til tjenesteforholdet. 6 BEHANDLING AV SØKNADENE 6.1 Registrering av søknader Innleveringstidspunkt skal påføres søknadene etter hvert som de kommer inn. Leverandøren har krav på skriftlig bekreftelse på at søknaden er mottatt. Søknadsbehandlingen vil begynne umiddelbart etter innleveringsfristens utløp. 6.2 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom søknaden avvises eller tjenestekonsesjonsordningen avlyses. 6.3 Tildeling av tjenestekonsesjon Leverandører som har levert søknad innen fristen og oppfyller vilkårene for å få tjenestekonsesjon for BPA og minimumskravene i dette grunnlaget, vil bli tildelt konsesjon for å tilby tjenestene til kommunens innbyggere. 18

19 6.4 Inngåelse av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Leverandører som ikke får tildelt tjenestekonsesjon vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse for avslaget på søknaden, en frist for å påklage beslutningen, samt opplysninger om hvilke leverandører oppdragsgiver har tildelt konsesjon. 6.5 Avvisning Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise søknader fra leverandører som er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje. Dette vil også gjelde systematiske brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Leverandører som blir avvist vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse på avvisningen. 19

Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune

Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune Narvik Kommune Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune 1 OPPDRAGET... 3 Generelt om oppdraget og omfang... 3 Narvik kommune... 3 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE SAK:12/2095 KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 FORKORTELSER OG UTTRYKK 4 1 OPPDRAGET

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Designtjenester. Anskaffelse 12/2015

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Designtjenester. Anskaffelse 12/2015 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Designtjenester Anskaffelse 12/2015 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: Statens standardavtaler Bistandsavtalen,

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE ANSKAFFELSE AV RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VEKTERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR Frognerparken barnepark - Levering av to nye hytter riving to gamle hytter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Kvalifikasjonsordning for leverandører av pumpestasjoner og/eller trykkøkningsanlegg Anskaffelsesnummer: EØS 038-2014 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 0 FORKORTELSER OG UTTRYKK...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt DLnr 201301203 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS-terskelverdi) BÆRUM KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS-terskelverdi) Rammeavtale for kjøp av kjøkkenredskap, bestikk og servise Saksnr.

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Pensjonsrådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING...

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Utbedring av ventilasjonsanlegg i Nordkappgata og Helgesens gt 58

Utbedring av ventilasjonsanlegg i Nordkappgata og Helgesens gt 58 KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Utbedring av ventilasjonsanlegg i Nordkappgata 15-19 og Helgesens gt 58 1 1 Invitasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendom 2015/782 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Musikkundervisning til talenter ved Edvard Munch videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Musikkundervisning til talenter ved Edvard Munch videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Musikkundervisning til talenter ved Edvard Munch videregående skole 01-EMV-2014 - musikkundervisning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 08.04.2016, kl. 12.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Konsulentbistand, QlikView

Konsulentbistand, QlikView KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand, QlikView Anskaffelse 21/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE AV TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA 1. Innledning 3 2. Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 4 3. Gjennomføring av konkurransen 4 4. Krav til

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Anskaffelse. Invitasjon til prekvalifisering ved kjøp av. Avlastningstilbud for funksjonshemmet

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Anskaffelse. Invitasjon til prekvalifisering ved kjøp av. Avlastningstilbud for funksjonshemmet Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Anskaffelse Invitasjon til prekvalifisering ved kjøp av Avlastningstilbud for funksjonshemmet Anskaffelse avlastningstilbud for funksjonshemmet, side 2

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Del 2A. Kvalifikasjonskrav og Utvelgelseskriterier

Del 2A. Kvalifikasjonskrav og Utvelgelseskriterier Del 2A Kvalifikasjonskrav og Utvelgelseskriterier for anskaffelse av Rammeavtale Komplett telefoniløsning (fast, mobil og samhandling) Saksnr. 14/9735 Innleveringsfrist: 10.12.2014, kl. 14:00 Innhold 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Reklame- og kommunikasjonstjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Reklame- og kommunikasjonstjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Reklame- og kommunikasjonstjenester Kunngjort 18.12.2012 1 OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) er en felles

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon Sak 2015/958 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM KUNDEN... 3 1.2. ANSKAFFELSENS OMFANG... 3 1.3. KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: STAB-00330-2010 Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter FOA del I og del IIl for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter FOA del I og del IIl for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter FOA del I og del IIl for anskaffelse av Rådgivningstjenester innenfor økonomi- og regnskapstjenester, skatt og avgift, virksomhetsstyring, risikostyring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179 Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 14.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

11/00769. Side 1 av 9

11/00769. Side 1 av 9 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av DVDD boks - Ambassadepakker, Norsk filminstitutt Anskaffelsesnr. 11/00769 Kunngjøring: Konkurransen er kunngjort

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for frisørtjenester til beboere på Sørum sykehjem. Ref: Sørum 15/11311

Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for frisørtjenester til beboere på Sørum sykehjem. Ref: Sørum 15/11311 Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon for frisørtjenester til beboere på Sørum sykehjem Ref: Sørum 15/11311 Den som skal legge inn tilbud må lese gjennom hele dette dokumentet og svare slik det er beskrevet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: HANDL-00100-2010 Bilpremier til Flax Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi INNHOLDSFORTEGNELSE Konkurransegrunnlag HANDL-00100-2010 1 INNLEDNING... 3 2

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING (Konkurransen gjennomføres i ett trinn) Kontrakt for kjøp av

KONKURRANSE MED FORHANDLING (Konkurransen gjennomføres i ett trinn) Kontrakt for kjøp av BÆRUM KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING (Konkurransen gjennomføres i ett trinn) Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II (under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester) Kontrakt

Detaljer

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013 Rammeavtale filmproduksjon Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/38 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE på Service ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt Leveranse av filter

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE på Service ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt Leveranse av filter Saksnummer: 09/2592 KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE på Service ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt Leveranse av filter For Troms fylkeskommune Tromsø, den 17. februar 2010 Helene Lockertsen innkjøpssjef

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer