Vestnes kommune. Konsesjonsgrunnlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestnes kommune. Konsesjonsgrunnlag"

Transkript

1 Vestnes kommune Konsesjonsgrunnlag for å søke om tjenestekonsesjon for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Vestnes kommune. SØKNADSFRIST: KL. 12:00

2 1. Informasjon 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver Oppdragsgiver for å innføre denne tjenestekonsesjonsordningen er Vestnes kommune. Vestnes kommune fatter enkeltvedtak om tildeling av tjenester til brukere. Det er de enkelte driftsenhetene innenfor helse- og omsorgssektoren, deriblant bo- og habiliteringsenheten som har ansvar for at bruker får oppfylt sitt tjenestebehov i henhold til enkeltvedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 3-8, jfr. 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Oppfølging foretas av utførende avdeling Oppdragsgivers kontaktperson: Navn: innkjøpsansvarlig Øystein Hole E-post: Dersom en leverandør finner at konsesjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger fra oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konsesjonsgrunnlaget, bes det om at dette også formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse (pr. e-post) om tilleggsopplysninger merkes «Tilleggsopplysning BPA», og sendes til oppdragsgivers kontaktperson. Det skal ikke være kontakt/ kommunikasjon med andre personer i Vestnes kommune enn nevnte kontaktperson i forbindelse med denne konsesjonsprosessen. 1.2 Oppdraget Vestnes kommune har bestemt å innføre tjenestekonsesjonsordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette innebærer at brukere som har vedtak om BPA enten kan velge en privat leverandør eller kommunen som leverandør av tjenesten. Vestnes kommune innbyr derfor leverandører til å søke om tildeling av konsesjon i forbindelse med levering av assistansetimer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse til brukere i kommunen. BPA er rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Konsesjonstildelingen vil medføre at det blir inngått kontrakter med leverandører av BPA i Vestnes kommune. 1.3 Oppdragets omfang Kommunen har pr. d.d. ca. 4 brukere som benytter BPA. Nye søknader om BPA forventes å komme. En tar forbehold om hvordan fordelingen mellom privat og kommunal regi vil utvikle seg. Konsesjonen har ingen nedre grense, og begrenses heller ikke oppad innenfor de til enhver tid løpende BPA-ordningene i Vestnes kommune.

3 1.4 Om brukerstyrt personlig assistanse BPA reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven, jfr Det fremkommer her at Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Tildeling av BPA skal vurderes på samme måten og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, jfr. 3-1 og 4-1. BPA omtales i Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. og Rundskriv I-15/2005. Det fremkommer av I-20/2000 at «brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming». Videre heter det i rundskriv I-20/2000: «Tjenester omfatter tiltak både i og utenfor hjemmet. Det er imidlertid ikke meningen at perioder hvor man befinner seg innenfor annen organisert virksomhet, skal falle inn under området for brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven. Man får vanligvis ikke brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven 4-2 bokstav a for den tid man er på skole, arbeid mv.» 1.5 Konsesjonsordningen Formålet med tjenestekonsesjonsordningen er å legge til rette for at brukere av BPA skal få en reell valgmulighet i henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre tjenestene (brukervalg). Samtidig skal ordningen sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven, samt sikre at Vestnes kommune anskaffer tjenester i henhold til EØS-rettens grunnleggende prinsipper. En tjenestekonsesjonsordning er en forvaltningsmessig tildeling der oppdragsgiver stiller vilkår for å godkjenne leverandører. Vilkårene, angitt i kulepunkt nedenfor, må oppfylles gjennom hele avtaleperioden. Ordningen fungerer slik at leverandører som oppfyller gitte tjenestekonsesjonsvilkår etter søknad gis rett til å tilby BPA i Vestnes kommune. Følgende gjelder for ordningen: Enhver leverandør som oppfyller konsesjonsvilkårene og minimumskravene får sin søknad om konsesjon innvilget. Kun de leverandører som får innvilget sin søknad om konsesjon har rett til å levere tjenester til brukere i Vestnes kommune. En leverandør som har fått innvilget konsesjon skal kunne levere tjenester til de brukere som velger vedkommende leverandør gjennom brukervalg. Det foreligger ingen kjøpsplikt for Vestnes kommune. Det gjelder like vilkår for leverandørene både i prosessen frem mot, og i selve tjenestekonsesjonsordningen.

4 1.6 Fremdriftsplan Vi tar sikte på følgende tidsrammer for gjennomføring frem til kontrakt inngås. Planlagt uke/dato Aktivitet Publisering av invitasjon til å søke tjenestekonsesjon - Doffin kl. 12:00 Søknadsfrist ca uke 34 Evaluering av søknadene Ca. uke Tildeling av tjenestekonsesjoner/avslag 10 dager Karenstid (klagefrist) ca uke Kontraktsignering 1.7 Kunngjøring Tjenestekonsesjonen er kunngjort på DOFFIN. Konsesjonsdokumentene er tilgjengelig for nedlasting på sammen med kunngjøringen. Ved eventuelle endringer varsles registrerte interessenter automatisk. 1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konsesjonsgrunnlaget Innen søknadsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konsesjonsgrunnlaget. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt/lastet ned konsesjonsgrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres på Regler for gjennomføring av konsesjonstildeling Prosedyre For tildeling av tjenestekonsesjon gjelder ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tildelingen vil imidlertid skje i tråd med de grunnleggende krav som stilles i EØS-avtalen til ikke- diskriminering, objektive kriterier og en transparent og etterprøvbar prosess Søknadsfrist Frist for innlevering av søknad om tjenestekonsesjoner er kl. 12:00. Søknadene skal være oppdragsgiver i hende før utløpet av søknadsfristen. For sent innkomne søknader vil bli avvist Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av søknaden i 3 -tre- måneder fra søknadsfrist Presentasjonsform Søknadene om tjenestekonsesjon skal leveres i A4-format, innsatt i ringperm med inndeling som beskrevet nedenfor. Dokumentasjon Signert søknadsbrev, jf. vedlegg 2. Forbehold skal klart fremgå av søknadsbrevet med nøyaktig henvisning til hvor i søknaden forbeholdet framkommer. Skilleark 1

5 Dokumentasjon Skilleark Skatteattest for skatt og merverdiavgift, jf. punkt Firmaattest eller registerutskrift/attest, jf. punkt Egenerklæring om lønns- og arbeidsforhold, jf. vedlegg 5 4 Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalitetsforskriften, herunder 5 egenerklæring, jf. punkt Dokumentasjon på krav til leverandørenes faglige kvalifikasjoner, jf. 6 punkt Rutine for opplæring av nyansatte, jf. punkt Rutine for veiledning av ansatte, jf. punkt Beskrivelse av rutine som sikrer vikardekning, jf. punkt Beskrivelse av rutiner for innsamling, registrering og oppbevaring av 9 sensitive personopplysninger, jf. punkt Egenerklæringsskjema, jf. vedlegg Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet Innlevering av søknad Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Søknaden skal avgis i lukket forsendelse og være merket; Søknad tjenestekonsesjon BPA Vestnes kommune. Søknaden skal være på norsk. Søknaden skal sendes eller leveres til: Ved levering pr. post: Vestnes kommune Rådhuset 6390 Vestnes Ved direkte levering: Vestnes kommune Servicekontoret, Rådhuset Vestnes 1.12 Kostnader Leverandør bærer selv alle kostnader relatert til utarbeidelse av søknad om tjenestekonsesjon 1.13 Forbehold Forbehold skal klart fremgå av søknadsbrevet, med nøyaktig henvisning til, hvor i søknaden et eventuelt forbehold framkommer. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konsesjonsgrunnlaget. Søknader som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist.

6 1.14 Tildeling av konsesjon Leverandører som har levert søknad innen fristen og oppfyller vilkårene for å få tjenestekonsesjon for BPA og minimumskravene i dette grunnlaget, vil bli tildelt konsesjon for å tilby tjenestene til kommunens innbyggere. Leverandører med signert kontrakt plikter å tilby disse tjenestene til kommunens innbyggere. Det er ikke mulig å tidfeste nå konsesjon vil skje første gang Kontraktsperiode Avtalen gjelder for perioden 2 år med opsjon på 1+1 år. Opsjonene innebærer en ensidig rett for oppdragsgiver til å forlenge avtalen på samme vilkår Offentlig innsyn I henhold til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) 23 vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til konsesjon er gitt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske opplysninger som kan være taushetsbelagte er personlige forhold, og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold. Oppdragsgiver spør tilbyderen om det er opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i søknaden og det skal gis en begrunnelse for hvorfor opplysningene er taushetsbelagte. I slike tilfeller oppfordres tilbyderne å levere ett ekstra sett tilbud som er sladdet for taushetsbelagt informasjon og leveres på en separat minnepinne etc. og merkes sladdet utgave. Ved begjæring om innsyn skal Oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at Oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. 2. Krav til leverandør 2.1 Kvalifikasjonskrav Skatt og merverdiavgift Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt og merverdiavgift Dokumentasjon: Skatteattest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder. Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter i det land de er registrert avgiftspliktige. Dersom myndighetene i aktuelle land ikke utsteder slike attester, må leverandøren fremlegge en egenerklæring vedrørende om det foreligger restanse på skatt og evt. størrelsen på denne. Egenerklæringen må være signert. Leverandør kan selv hente ut elektronisk skatte- og MVA-attest, og umiddelbart få den tilsendt på e-post. Dette gjøres enkelt via:

7 2.1.2 Organisatoriske og økonomiske stilling Leverandør må være et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon: Firmaattest eller registerutskrift/attest fra enhetsregister/frivillighetsregister, som ikke er utstedt mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal godtgjøre at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert Finansiell og økonomisk stilling Leverandøren må ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å oppfylle kontrakten. På forespørsel kan det bes om dokumentasjon i form av kredittvurdering Lønns og arbeidsforhold Leverandører som skal utføre arbeid i Norge må oppfylle de krav til lønns- og arbeidsforhold som norske myndigheter til enhver tid fastsetter. Dokumentasjon: Vedlegg 5 Egenerklæring om lønns- og arbeidsforhold fylles ut Oppfyllelse av kvalitetsforskriften Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. Dokumentasjon: Vedlegg 6 - Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt. Gi en beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift Erfaring fra lignende oppdrag Det kreves at leverandør/nøkkelperson(er) har erfaring fra lignende oppdrag. Dokumentasjon: Leverandør må fylle ut vedlegg 3 - referanseskjema, vedrørende de (antall) viktigste relevante leveranser de siste 3 år, inkludert deres omfang (antall månedsverk), verdi, tidspunkt og oppdragsgiver eller mottaker. Det skal videre fremkomme oversikt over kontaktperson for den enkelte leveranse, samt kontaktpersonens telefonnummer og e-postadresse. 3. Kravspesifikasjon minimumskrav 3.1 Om minimumskrav Alle minimumskrav skal oppfylles og dokumenteres som forespurt. Manglende oppfyllelse av minimumskravene vil medføre at søknaden avvises fra videre behandling. Minimumskravene skal være oppfylt gjennom hele kontraktens og det enkelte oppdrags løpetid. Den enkelte bestilling på kontrakten kan ha lenger løpetid enn konsesjonsperioden. Mangelfullt oppfylte minimumskrav vil anses som vesentlig mislighold av kontrakt.

8 3.2 Krav til tjenesteoppdraget Leverandøren skal legge til rette for at tjenesten utføres i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. I tillegg skal forhold som følger av rundskriv og veiledninger fra statlig eller kommunal myndighet ivaretas som forutsatt. Dokumentasjonskrav: Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg Kvalitetskrav Kompetanse, bemanning og opplæring av nyansatte Leverandøren skal ha rutiner for opplæring av nyansatte og hvordan de sikrer veiledning av ansatte og arbeidsleder. Det stilles ingen spesielle krav til formell kompetanse hos ansatte som skal fungere som assistenter utover krav som følger av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Leverandøren må ha kjennskap til prinsippene som ligger til grunn for BPA. Leverandørens ansatte som skal fungere som assistenter skal: Vise høflig, respektfull og livssynsnøytral fremferd overfor bruker Utføre arbeidet med faglig god og etisk standard Ha gode nok språkkunnskaper til at dialog med bruker/arbeidsleder ikke blir preget av misforståelser Være fylt 18 år Dokumentasjonskrav: Rutine for opplæring av nyansatte Rutine for veiledning av ansatte og arbeidsleder Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg Faglige kvalifikasjoner Gjennomføring og opplæring av arbeidsledere Leverandøren skal sikre at de kravene som stilles til opplæring av arbeidsledere i aktuelle rundskriv, for tiden Rundskriv I-20/2000 og I-15/2005, oppfylles. Følgende tema skal minst være dekket: Rekruttering Intervju og ansettelsesspørsmål Brukerens ansvar for opplæring av assistenter Personalpolitikk Forhold til lovverk, herunder helse- og omsorgstjenesteloven, forvaltningslov, arbeidsmiljølov og ferielov Arbeidsgiveransvaret Dokumentasjon: En oversikt over opplærings-/kursopplegg som leverandøren har eller vil benytte og en beskrivelse av hvordan en vil ivareta at arbeidsleder blir satt i stand til å ivareta kravene som fremkommer i rundskrivene.

9 En beskrivelse av hvordan leverandøren skal sikre tilgang på personell og bygge opp sin organisasjon for å kunne utføre tjenester opp til det angitte kapasitetstaket, jf. punkt 1.3 på antall timer pr. uke Vikardekning Leverandørene skal ha rutiner for å bistå arbeidsleder med å skaffe nødvendig vikardekning. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutine som sikrer dette Personopplysninger Leverandøren skal ha rutiner som overensstemmer med lover og forskrifter om innsamling, registrering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Leverandøren skal ha egen journalansvarlig og med de kompetansekrav som gjelder for dette. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutiner for innsamling, registrering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg Politiattest De som skal tjenestegjøre som assistenter for barn og personer med psykisk utviklingshemming skal ikke være siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 (2), 201 bokstav c, 203 eller 204a. Dette innebærer at leverandøren skal sørge for at alle som skal tjenestegjøre som assistenter for barn og personer med psykisk utviklingshemming forelegger politiattest før tjenesten settes i gang. Dette gjelder uansett assistentens stillingsmessige tilknytning til Leverandøren. Dokumentasjonskrav: Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg Kapasitetstak Leverandøren skal tilby de tjenester som det er gitt konsesjon for til brukere bosatt i Vestnes kommune. Leverandøren må kunne levere tjenesten i hele kommunen. Leverandøren må i sin søknad oppgi hvor mange timer BPA som maksimalt kan bli tilbudt per uke, omtalt som kapasitetstak, dersom leverandøren ønsker å gjøre et slikt tak gjeldende. Kapasitetstaket kan ikke settes lavere enn 100 timer per uke. Levering av tjenester forutsetter at brukerne velger tjenester fra leverandøren. Kapasitetstaket kan ikke reduseres i konsesjonsperioden, men kan etter skriftlig søknad til oppdragsgiver utvides i avtaleperioden. En leverandør kan ikke si nei til en ny bruker med mindre leverandøren har nådd sitt oppgitte kapasitetstak. Bruker som leverandøren allerede leverer tjenester til kan få vedtak om utvidelse av tjenesten. Leverandøren skal da utvide sin leveranse til bruker i henhold til nytt vedtak, uavhengig av om kapasitetstak er nådd. Dette kan medføre at leverandøren i perioder må levere tjenester ut

10 over det avtalte kapasitetstaket. Leverandøren kan i slike situasjoner ikke ta imot oppdrag fra nye brukere før det igjen er ledig kapasitet. Dokumentasjonskrav: Angivelse av kapasitetstaket i egenerklæring, vedlegg Markedsføring Markedsføring av tjenestene Leverandøren har fullt ansvar for markedsføringen av sine tjenester. Markedsføringen skal skje i henhold til norsk lov. Markedsføring skal ikke foretas når leverandøren utfører de bestilte tjenestene hos bruker Markedsføring av tilleggstjenester For all markedsføring av tilleggstjenester som leverandøren kan tilby, men som kommunen ikke betaler for, skal det tydelig fremgå at det dreier seg om tilleggstjenester. Dette er tjenester som kommunen ikke har ansvar for. Det skal videre tydelig fremkomme at brukeren selv må betale fullt ut for tilleggstjenestene og at det er valgfritt å kjøpe disse tilleggstjenestene. 3.6 Forbud mot å motta gaver Ansatte og andre enkeltpersoner som leverandøren svarer for kan bare ta imot gaver og lignende av ubetydelig verdi fra bruker. Ansatte og andre enkeltpersoner leverandøren svarer for plikter å gi avkall på testamentariske gaver i tilknytning til tjenesteforholdet. 3.7 Oppfyllelse av kontraktskrav Leverandørene må akseptere alle kontraktsvilkårene, inkludert de faste prisene, som fremkommer av NS 8435 med tilhørende blankett A (vedlegg 1) og B(vedlegg 1B). Dette dokumenteres ved ferdig utfylt og signert egenerklæringsskjema, jf. vedlegg Taushetsplikt Leverandør, og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for leverandør, har taushetsplikt. Dette er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven 12-1, jf. Forvaltningsloven e. Leverandør er ansvarlig for at alle med brukerkontakt underskriver en erklæring om taushetsplikt før brukerkontakt finner sted. 4. Behandling av søknad 4.1 Registrering av søknader Innleveringstidspunkt skal påføres søknadene etter hvert som de kommer inn. Leverandøren har krav på skriftlig bekreftelse på at søknaden er mottatt. Søknadsbehandlingen vil begynne umiddelbart etter innleveringsfristens utløp.

11 4.2 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom søknaden avvises eller tjenestekonsesjonsordningen avlyses. 4.3 Inngåelse av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Leverandører som ikke får tildelt tjenestekonsesjon vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse for avslaget på søknaden, en frist for å påklage beslutningen, samt opplysninger om hvilke leverandører oppdragsgiver har tildelt tjenestekonsesjon. 4.4 Avvisning Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise søknader fra leverandører som er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje. Dette vil også gjelde systematiske brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Leverandører som blir avvist vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse på avvisningen. 5. Kontrakten 5.1 Alminnelige kontraktbestemmelser Kontraktsforholdet vil bli regulert av NS Alminnelige kontraktbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende blanketter A og B. NS 8435 Alminnelige kontraktbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må kjøpes fra Standard Norge ( Det skal ikke inngås ytterligere kontrakt mellom bruker(arbeidsleder) og leverandør ut over NS 8435 Blankett B. 5.2 Pris Pris for tjenesten er kroner 385,- pr time for faktisk utført assistanse, jf. pkt. 6 i NS 8435 blankett A. Prisen vil være lik for alle kontraktene om brukerstyrt personlig assistanse som vil bli inngått i tjenestekonsesjonsordningen. Oppdragsgiver vil regulere prisen i samsvar med SSBs indeks for Helse- og sosialtjenester for 3. kvartal avrundet til nærmest hele krone. Prisen blir regulert den 1.januar hvert år. Gjeldende indeks: Det vil ikke være anledning til å ta forbehold om prisen eller prismodellen. 5.3 Leverandørs arbeidsgiveransvar Det er leverandør som har arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA ordningen. Leverandør skal ha rutiner som sikrer assistentens arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for internkontroll, jfr. NS 8435:2011.

12 Videre skal leverandør ha et system for å ivareta rådgiving og veiledning ovenfor arbeidstakerne. Oppdragsgiver gjør leverandør særlig oppmerksom på følgende: Leverandør plikter å sørge for at det utføres systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten for å sikre hensyn til arbeidstakerens helse- miljø og sikkerhet jf. Arbeidsmiljøloven 3-1. Dette innebærer blant annet at leverandør må kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Leverandørene plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet, og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en periodevis plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten jf. Arbeidsmiljølovens 3-3, forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 162) og forskrift om arbeidsgiver bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 1173). Leverandør plikter å etablere et verneombudsording, og gjennomføre valg av verneombud og hovedverneombud jfr. arbeidsmiljøloven kapittel 6. Leverandør må bekjentgjøre hvem som til enhver tid fungerer som verneombud i virksomheten, påse at verneombudene får avsatt nødvendig tid til å utføre vernearbeid på forsvarlig måte og sørge for at verneombudene får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vernearbeidet. Leverandør plikter å etablere et arbeidsmiljøutvalg som skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for hele virksomheten jfr. arbeidsmiljøloven kapittel 7. Arbeidsgiverrepresentantene og arbeidstakerrepresentantene skal velges/utpekes i samsvar med bestemmelsene i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FOR nr. 7). Leverandør plikter å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid jf. arbeidsmiljøloven kapittel 10. Oppdragsgiver forutsetter at leverandør vil ha et særlig fokus på assistentenes arbeidsmiljø jf. arbeidsmiljøloven kapittel 10. Oppdragiver vil i kontraktsperioden kontrollere at leverandørene oppfyller sine forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven. 5.4 Forbud mot sosial dumping Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (FOR ).

13 5.5 Tilbakekalling av tjenestekonsesjon Tjenestekonsesjon kan tilbakekalles dersom hevingsbestemmelsene i NS 8435:2011 med tilhørende blanketter A og B jf. pkt kommer til anvendelse ovenfor leverandøren. Videre kan tjenestekonsesjon tilbakekalles dersom de kravene som må være oppfylt for å få innvilget konsesjon ikke lenger er til stede, og at dette kan skyldes forhold på leverandørens side. Dersom ordningen med tjenestekonsesjon blir avviklet som følge av beslutning av kompetent organ i Vestnes kommune, vil kommunen ta over BPA-ordningen. Den videre prosess vil i slikt tilfelle foregå i henhold til relevante lovbestemmelser. 6. Vedlegg Vedlegg 1A: Blankett 8435 A Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Vedlegg 1B: Blankett 8435 B Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Vedlegg 2: Søknadsbrev Vedlegg 3: Referanseskjema Vedlegg 4: Egenerklæringsskjema til utfylling og signering Vedlegg 5: Egenerklæring om lønns- og arbeidsforhold Vedlegg 6: Egenerklæring oppfyllelse internkontroll- og kvalitetsforskriften

Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune

Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune Narvik Kommune Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune 1 OPPDRAGET... 3 Generelt om oppdraget og omfang... 3 Narvik kommune... 3 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

Tjenestekonsesjon BPA

Tjenestekonsesjon BPA Tjenestekonsesjon BPA Tilbudsfrist 26.august 2016 Innholdsfortegnelse 1 FORKORTELSER OG UTTRYKK... 4 2 OPPDRAGET... 4 2.1 Skaun kommune... 5 2.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 5 2.3 Om tjenestekonsesjonsordningen...

Detaljer

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres.

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604 Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. 1 Generell informasjon 1.1 Om tjenestekonsesjon Formålet med tjenestekonsesjonsordningen

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE DATO: 25. november 2014 Brønnøy Kommune Telefon: 750 12 000 Rådhuset

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG. For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune

KONSESJONSGRUNNLAG. For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune KONSESJONSGRUNNLAG For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune (saksnr 14/895) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Søknadsfrist: 14.12.2015 kl

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG. for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune.

KONSESJONSGRUNNLAG. for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune. Elverum kommune KONSESJONSGRUNNLAG for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune. Saksnr: 14/1907 1 Innhold 1. FORKORTELSER OG UTTRYKK... 4

Detaljer

Konsesjonsgrunnlag BPA. Avtale om. for ARKIVID: 15/1395

Konsesjonsgrunnlag BPA. Avtale om. for ARKIVID: 15/1395 Konsesjonsgrunnlag Avtale om BPA for ARKIVID: 15/1395 INNHOLD 1 OPPDRAGET 4 1.1 GENERELT OM OPPDRAGSGIVER OG OPPDRAGET 4 1.2 OM TJENESTEKONSESJONSORDNINGEN 4 1.3 OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 4 1.4

Detaljer

Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon innen brukerstyrt personlig assistanse. Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG

Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon innen brukerstyrt personlig assistanse. Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Haugesund kommune Sak 2014 / 2774 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Innbydelse til. konsesjonstildeling for. drosjetransport i TT-tjenesten

Innbydelse til. konsesjonstildeling for. drosjetransport i TT-tjenesten Oslo kommune Velferdsetaten Innbydelse til konsesjonstildeling for drosjetransport i TT-tjenesten INNHOLD 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kontaktpersoner hos oppdragsgiver... 3 1.3 Oppdragets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

Saksnr. 15/1544. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner

Saksnr. 15/1544. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner 1 Innhold 1. OM ANSKAFFELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 4 1.3 Fremdriftsplan...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs.

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs. KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs 01-Hersleb-2014 Journalnr. 218-14 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Utdanningsetaten,

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune OPPDAL KOMMUNE Konkurransegrunnlag for Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune 2016-2020 Innhold 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1Bakgrunn... 3 2. FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift 1 Motiv: Tjuvholmen badestrand Foto: Vann- og avløpsetaten 2 Innhold:

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Bane NOR SF Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring...

Detaljer

Vedlegg 1 Egenerklæringer

Vedlegg 1 Egenerklæringer Vedlegg 1 Egenerklæringer Avtale om BPA for Side 1 av 5 1 BEDRIFTSHEMMELIGHETER Om bedriftshemmeligheter: I henhold til offentleglova 23 skal anskaffelsesprotokoll og innkomne søknader være skjermet for

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE.

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. 1 Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Framdriftsplan

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. 1 Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Framdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV 135/2010 - OPPGRADERING AV GRÅVANN OG SVARTVANNSANNLEGG I MARIDALEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE SAK:12/2095 KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 FORKORTELSER OG UTTRYKK 4 1 OPPDRAGET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INNSAMLING OG UTSETTING AV AVFALLSBEHOLDERE Kontaktperson: Iren Bratlie Tilbudsfrist: kl.12.

KONKURRANSEGRUNNLAG INNSAMLING OG UTSETTING AV AVFALLSBEHOLDERE Kontaktperson: Iren Bratlie Tilbudsfrist: kl.12. KONKURRANSEGRUNNLAG INNSAMLING OG UTSETTING AV AVFALLSBEHOLDERE 15-00590 Kontaktperson: Iren Bratlie Tilbudsfrist: 10.06.2015 kl.12.00 INNHOLD 1. OPPDRAGSGIVER... 3 2. KONKURRANSEN... 3 2.1. Avtalevarighet...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsaggregat for Ammerudenga barnehage (gammelt bygg) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE side 1 Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 3 1.1.Oppdragsgiver... 3 1.2. Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag, sak 2018/267 Rana kommune. Tilvisingsavtaler Del 1 - Konkurransereglene

Konkurransegrunnlag, sak 2018/267 Rana kommune. Tilvisingsavtaler Del 1 - Konkurransereglene Konkurransegrunnlag, sak 2018/267 Rana kommune Tilvisingsavtaler 2018 Del 1 - Konkurransereglene Innhold 1 Oppdraget...3 1.1 Anskaffelsens formål og omfang...3 1.2 Konkurransegrunnlaget...3 1.3 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 131-BYM-2014-prosjektleder for merkevarebygging og koordinering av Havnepromenaden i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. ANSKAFFELSE AV: Bygningsmessig rehabilitering av Parkeringshus Østre Torg

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. ANSKAFFELSE AV: Bygningsmessig rehabilitering av Parkeringshus Østre Torg KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE ANSKAFFELSE AV: Bygningsmessig rehabilitering av Parkeringshus Østre Torg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse av bedriftshelsetjenester Saksnr. 201401082 Oppdragsgiver: Kripos Dato: 26.9.2014 Anskaffelse etter forskriftens del I+III INNHOLD 1 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE.

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Torsken kommune inviterer til konkurranse om tilvisningsavtaler for utleieboliger

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kjøp av transport av barn fra Bydel Alna til Bydel Stovner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger om kjøp av påmeldings- og administrasjonssystem for Oslo musikk og kulturskole 7-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

3 B) KONTRAKTSFORMULAR FOR LEVERING AV PRAKTISK BISTAND TJENESTER I AMBULERENDE TJENESTE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

3 B) KONTRAKTSFORMULAR FOR LEVERING AV PRAKTISK BISTAND TJENESTER I AMBULERENDE TJENESTE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) BÆRUM KOMMUNE 3 B) KONTRAKTSFORMULAR FOR LEVERING AV PRAKTISK BISTAND TJENESTER I AMBULERENDE TJENESTE mellom Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. 935 478 715 og (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt DLnr 201301203 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Ferdigstillelse av uteområde Enebakkveien 71 Saksnummer: 14/01027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Rammeavtale for taksering, tilstandsvurdering og rådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid Saksnr. 201300259 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4.

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4. Spørsmål og svar: Spørsmål 1: I vedlegg 2, Kravspesifikasjonen, bes det om bekreftelse på at kravene er oppfylt. Det er i tillegg en henvisning til vedlegg. Er det slik at hvert krav skal bekreftes i et

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer