Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune"

Transkript

1 Narvik Kommune Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune

2 1 OPPDRAGET... 3 Generelt om oppdraget og omfang... 3 Narvik kommune... 3 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 Om tjenestekonsesjonsordningen... 3 Tilbakekalling av tjenestekonsesjon... 4 Om brukerstyrt personlig assistanse... 4 Leverandørenes arbeidsgiveransvar... 5 Fremdriftsplan for tildeling av tjenestekonsesjon... 5 Kontrakt... 5 Kunngjøring... 6 Tilleggsopplysninger... 6 Rettelser, suppleringer eller endring av konsesjonsgrunnlaget REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONSTILDELING... 6 Prosedyre... 6 Søknadsfrist... 6 Innlevering av søknad... 7 Presentasjonsform for søknaden... 7 Vedståelsesfrist... 8 Taushetsplikt... 8 Offentlighet... 8 Forbehold VILKÅR FOR TJENESTEKONSESJON... 8 Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold med mer... 8 Krav til leverandørenes økonomiske og finansielle stilling... 9 Krav til leverandørenes faglige kvalifikasjoner KRAVSPESIFIKASJON - MINIMUMSKRAV Om minimumskrav Krav til tjenesteoppdraget Kvalitetskrav Kapasitetstak Markedsføring Forbud mot å motta gaver OPPFYLLELSE AV KONTRAKTSKRAV BEHANDLING AV SØKNADENE Registrering av søknader Opplysningsplikt Tildeling av tjenestekonsesjon Inngåelse av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Avvisning VEDLEGG Side 2 av 14

3 1 OPPDRAGET Generelt om oppdraget og omfang Narvik kommune innbyr leverandører til å søke om tildeling av tjenestekonsesjon i forbindelse med levering av assistansetimer i ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) til brukere i kommunen. BPA er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven av , og med korresponderende rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven av Konsesjonstildelingen vil medføre at det blir inngått nye kontrakter med leverandører av BPA i Narvik kommune. Det leveres pr. desember 2012 ca årstimer BPA til ca. 20 brukere, totalt i kommunal regi. Andelen årstimer i privat regi er for øyeblikket 0 %. Narvik Bystyre har fattet vedtak om utredning av fritt brukervalg. Endelig vedtak om fremtidig ordning er ikke tatt. Det tas derfor forbehold om hvordan den fremtidige fordelingen mellom privat og kommunal regi vil utvikle seg. Narvik kommune Oppdragsgiver for å innføre denne tjenestekonsesjonsordningen er Narvik kommune. Ordningen vil bli administrert av Enhet for funksjonshemmede og Tildelingskontoret og disse skal dermed behandle søknader om tjenestekonsesjon. Videre vil disse også være kontraktsparter i tjenestekonsesjonsordningen. Narvik kommune fatter enkeltvedtak om tildeling av tjenester til bruker. Det er Tidelingskontoret som har ansvar for at bruker får oppfylt sitt tjenestebehov i henhold til enkeltvedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 3-8, jfr. 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Oppdragsgivers kontaktperson Kontaktperson vedr. konsesjonsgrunnlaget: Bjørn Barth Hofstad E-postadresse: Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonene pr. e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer i Narvik kommune i forbindelse med konsesjonsprosessen. Om tjenestekonsesjonsordningen Formålet med tjenestekonsesjonsordningen er å legge til rette for at brukere av BPA skal få en reell valgmulighet i henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre tjenestene (brukervalg). Samtidig skal ordningen bidra til å sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven og etter pasient- og brukerrettighetsloven. Brukere som velger å være selvstendig arbeidsgiver omfattes ikke av tjenestekonsesjonsordningen. Side 3 av 14

4 En tjenestekonsesjonsordning er en forvaltningsmessig tildeling der oppdragsgiver stiller vilkår for å godkjenne leverandører. Vilkårene, angitt nedenfor i punkt 3 og 4, må oppfylles gjennom hele avtaleperioden. Ordningen fungerer slik at leverandører som oppfyller gitte tjenestekonsesjonsvilkår etter søknad gis rett til å tilby BPA i Narvik kommune. Følgende gjelder for ordningen: Enhver leverandør som oppfyller konsesjonsvilkårene (jfr. punkt 3) og minimumskravene (jfr. punkt 4) får sin søknad om tjenestekonsesjon innvilget. Leverandør med konsesjon vil kunne levere tjenester til de brukere i Narvik kommune som velger leverandøren gjennom brukervalg. Det foreligger ingen kjøpsplikt for Narvik kommune. Tildeling av tjenestekonsesjon vil skje en gang årlig, første gang med virkning fra 1. halvår Tilbakekalling av tjenestekonsesjon Tjenestekonsesjonen kan tilbakekalles dersom hevingsbestemmelsene i NS 8435 med tilhørende blanketter A og B, jfr. punkt 1.9.2, kommer til anvendelse ovenfor leverandøren. Videre kan tjenestekonsesjon tilbakekalles dersom forutsetningene, jfr. kravene i ets punkt 3 og 4, for å bli innvilget tjenestekonsesjon ikke lenger er til stede, og dette skyldes forhold på leverandørens side. Om brukerstyrt personlig assistanse BPA reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven, jfr Det fremkommer her at Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Tildeling av BPA skal vurderes på samme måten og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, jfr. 3-1 og 4-1. BPA omtales i Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. og Rundskriv I-15/2005. Det fremkommer av I-20/2000 at «brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming». Videre heter det i rundskriv I-20/2000: «Tjenester omfatter tiltak både i og utenfor hjemmet. Det er imidlertid ikke meningen at perioder hvor man befinner seg innenfor annen organisert virksomhet, skal falle inn under området for brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven. Man får vanligvis ikke brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven 4-2 bokstav a for den tid man er på skole, arbeid mv.» Side 4 av 14

5 Leverandørenes arbeidsgiveransvar Det er leverandør som har arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA-ordningen. Leverandør skal ha rutiner som sikrer assistentenes arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for HMS og internkontroll, jfr. punkt 12.3 i NS Videre skal leverandør ha et system for å ivareta rådgivning og veiledning ovenfor arbeidstakerne. Fremdriftsplan for tildeling av tjenestekonsesjon Det er lagt opp til følgende tidsrammer for gjennomføring frem til kontrakt inngås. De angitte datoene i kolonne for planlagt uke/dato er faste, mens de angitte ukene er foreløpige. Planlagt uke/dato Aktivitet Utsendelse av invitasjon til å søke tjenestekonsesjon Søknadsfrist Tilbudsåpning Uke 9-10 Evaluering av søknadene Uke 11 Tildeling av tjenstekonsesjoner Uke 12 Karenstid (klagefrist) Uke 13 Kontraktssignering Snarest Oppstart av ordning Kontrakt Kontraktsperiode Kontrakten løper fra kontrakssignering. Kontrakten kan gjensidig sies opp av begge parter med 6 måneders varsel. Hvis leverandørens oppdragsandel overstiger 15 % av den samlede årlige omsetning (målt i kroner) for BPA i Narvik kommune, gjelder en gjensidig utvidet oppsigelsestid på 12 måneder Kontraktsbestemmelser Kontraktsforholdet blir regulert av NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende blanketter A (vedlegg 1) og B (vedlegg 2). NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må kjøpes fra Standard Norge ( Pris Pris for tjenesten er kroner 370,- pr. time faktisk utført assistanse, jfr. punkt 6 i NS 8435, blankett A (vedlegg 1). Prisen vil være lik for alle kontraktene om brukerstyrt personlig assistanse som vil bli inngått i tjenestekonsesjonsordningen. Det vil ikke være anledning til prisjustering første konsesjonsår. Etter dette vil det tillates èn årlig prisjustering med basis i Konsumprisindeksen. Andre kostnadselementer kan etter Oppdragsgivers godkjenning danne grunnlag for prisjustering. Side 5 av 14

6 Prisjustering skal varsles 3 måneder før iverksettelse. Det vil ikke være anledning til å ta forbehold til prisen eller prismodellen Lønns- og arbeidsvilkår Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av , med endringer av Kunngjøring Tjenestekonsesjonen er kunngjort i DOFFIN. Konsesjonsdokumentene er tilgjengelig for nedlasting på sammen med kunngjøringen. Ved eventuelle endringer varsles registrerte interessenter automatisk. Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konsesjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger fra oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konsesjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes «Tilleggsopplysning BPA», og sendes til oppdragsgivers kontaktperson. Rettelser, suppleringer eller endring av konsesjonsgrunnlaget Innen søknadsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konsesjonsgrunnlaget. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt/lastet ned konsesjonsgrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres på 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONSTILDELING Prosedyre For tildeling av tjenestekonsesjon gjelder ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tildelingen vil imidlertid skje i tråd med de grunnleggende krav som stilles i EØS-avtalen til ikke-diskriminering, objektive kriterier og en transparent og etterprøvbar prosess. Tildelingen av tjenestekonsesjon forutsetter at leverandørene oppfyller tjenestekonsesjonsvilkårene som fremgår av konsesjonsgrunnlaget. Leverandører med signert kontrakt plikter å tilby disse tjenestene til kommunens innbyggere. Søknadsfrist Frist for innlevering av søknad om tjenestekonsesjoner er , kl.12:00. Søknadene skal være oppdragsgiver i hende før utløpet av søknadsfristen. Side 6 av 14

7 For sent innkomne søknader vil bli avvist. Narvik kommune Innlevering av søknad Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Søknaden skal avgis i lukket forsendelse og være merket; Søknad tjenestekonsesjon BPA Narvik kommune. Søknaden skal være på norsk og leveres i 2 eksemplar. Søknaden skal også leveres elektronisk. Søknaden skal leveres til: Narvik kommune Økonomienheten/Innkjøp Narvik Rådhus, 2. etasje 8512 NARVIK Presentasjonsform for søknaden Søknadene om tjenestekonsesjon skal leveres i A4-format, innsatt i ringperm med inndeling som beskrevet nedenfor. Dokumentasjon Skilleark Signert søknadsbrev, jfr. vedlegg 3. Forbehold skal klart fremgå av 1 søknadsbrevet med nøyaktig henvisning til hvor i søknaden forbeholdet framkommer. Skatteattest, jfr. punkt Merverdiavgiftsattest, jfr. punkt Firmaattest eller registerutskrift/attest, jf. punkt HMS-egenerklæring, jfr. punkt 3.1 og vedlegg 4. 5 Egenerklæring om tilvirkning samt lønns- og arbeidsforhold (Vedlegg 7) 6 Dokumentasjon på oppfyllelse av internkontrollforskriften, herunder 7 egenerklæring, jfr. punkt 3.1 Dokumentasjon på oppfyllelse kvalitetsforskriften, herunder egenerklæring, jfr. punkt 3.1. Dokumentasjon på krav til leverandørenes økonomiske og finansielle 8 stilling, jfr. punkt 3.2. Dokumentasjon på krav til leverandørenes kvalifikasjoner, jfr. punkt Rutine for opplæring av nyansatte, jfr. punkt Rutine for veiledning av ansatte, jfr. punkt Beskrivelse av rutine som sikrer vikardekning, jfr. punkt Beskrivelse av rutiner for innsamling, registrering og oppbevaring av 12 sensitive personopplysninger, jfr. punkt Egenerklæringsskjema, jfr. vedlegg Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet. Side 7 av 14

8 Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av søknaden i 3 -tre- måneder fra søknadsfrist. Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jfr. forvaltningsloven 13. Offentlighet Oppdragsgiver vil holde protokoll og søknadene skjermet for offentlig innsyn frem til kontraktsinngåelse. Deretter er kun opplysninger i søknadene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger unntatt fra offentligheten, Offl. 13 og Fvl. 13. Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter i behandling av innsynskravet. Offl. krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn. Når oppdragsgiver har skjermet opplysninger, kan den som har krevd innsyn anmode oppdragsgiver til å innhente samtykke for innsyn i disse opplysningene, jfr. Offl. 13, tredje ledd. Forbehold Forbehold skal klart fremgå av søknadsbrevet med nøyaktig henvisning til hvor i søknaden forbeholdet framkommer. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konsesjonsgrunnlaget. Søknader som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist. 3 VILKÅR FOR TJENESTEKONSESJON Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold med mer. Krav: Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt. Skatteattest, utstedt av Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret (skjema RF-1244). Skatteattesten skal ikke være utstedt mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter i det land de er registrert avgiftspliktige. Dersom myndighetene i aktuelle land ikke utsteder slike attester, må leverandøren fremlegge en egenerklæring vedrørende om det foreligger restanse på skatt og evt. størrelsen på denne. Egenerklæringen må være signert. Krav: Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av merverdiavgift. Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret (skjema RF-1244)) som ikke er utstedt mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp. Side 8 av 14

9 Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter i det land de er registrert avgiftspliktige. Dersom myndighetene i aktuelle land ikke utsteder slike attester, må leverandøren fremlegge en egenerklæring vedrørende om det foreligger restanse på merverdiavgift og evt. størrelsen på denne. Egenerklæringen må være signert. Krav: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak. Firmaattest eller registerutskrift/attest fra enhetsregister/frivillighetsregister, som ikke er utstedt mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal godtgjøre at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. Krav: Oppfyllelse av HMS-regelverk. Leverandører som skal utføre arbeid i Norge må oppfylle de krav til helse, miljø og sikkerhet som norske myndigheter til enhver tid fastsetter. Vedlegg 4 HMS-Egenerklæring fylles ut. Krav: Oppfyllelse av lønns- og arbeidsforhold. Leverandører som skal utføre arbeid i Norge må oppfylle de krav til lønns- og arbeidsforhold som norske myndigheter til enhver tid fastsetter. Vedlegg 7 Egenerklæring om tilvirkning samt lønns- og arbeidsforhold fylles ut. Krav: Oppfyllelse av internkontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten Leverandøren skal tilfredsstille de krav som fremkommer i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten FOR Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt. Gi en beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift. Krav: Oppfyllelse av kvalitetsforskriften Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt. Gi en beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift. Krav til leverandørenes økonomiske og finansielle stilling Leverandøren må ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å oppfylle kontrakten. Side 9 av 14

10 Fremleggelse av tilbyders årsergnskap med revisjonsberetning siste 2 år. Krav til leverandørenes faglige kvalifikasjoner Krav: Gjennomføringsevne - personell Det kreves at leverandøren viser god evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivers behov. Det kreves derfor at leverandør har tilstrekkelig kapasitet til å kunne gjennomføre oppdraget. Det kreves videre at leverandør har sosialfaglig og/eller helsefaglig kompetanse på høyskolenivå. Oversikt over firmaets totalt antall årsverk med kompetanse for spesielle/viktige fagområder. og Oversikt over antall årsverk eller planlagte årsverk, med kompetanse for spesielle/viktige fagområder for gjennomføring av denne leveransen. Herunder beskrives hvordan leverandøren skal sikre tilgang på personell og bygge opp sin organisasjon for å kunne utføre tjenester opp til det angitte kapasitetstaket, jfr. punkt 4.4, på antall timer per uke. Krav: Opplæring av arbeidsledere Leverandøren skal sikre at de kravene som stilles til opplæring av arbeidsledere i aktuelle rundskriv, for tiden Rundskriv I-20/2000 og I-15/2005, oppfylles. Følgende tema skal minst være dekket: o Rekruttering av personlige assistenter o Intervju og ansettelsesspørsmål o Brukerens ansvar for opplæring av assistenter o Personalpolitikk o Forhold til lovverk, herunder helse- og omsorgstjenesteloven, forvaltningslov, arbeidsmiljølov og ferielov o Arbeidsgiveransvaret En oversikt over opplærings-/kursopplegg som leverandøren har eller vil benytte. Krav: Erfaring fra lignende oppdrag Det kreves at leverandør/nøkkelperson(er) har minimum 3 års erfaring fra lignende oppdrag. Leverandør må fylle ut vedlegg 5 - referanseskjema, vedrørende de (antall) viktigste relevante leveranser de siste 3 år, inkludert deres omfang (antall månedsverk), verdi, tidspunkt og oppdragsgiver eller mottaker. Det skal videre fremkomme oversikt over kontaktperson for den enkelte leveranse, samt kontaktpersonens telefonnummer og e-postadresse. Side 10 av 14

11 4 KRAVSPESIFIKASJON - MINIMUMSKRAV Om minimumskrav Alle minimumskrav skal oppfylles og dokumenteres som forespurt. Manglende oppfyllelse av minimumskravene vil medføre at søknaden avvises fra videre behandling. Minimumskravene skal være oppfylt gjennom hele kontraktens og det enkelte oppdrags løpetid. Den enkelte bestilling på kontrakten kan ha lenger løpetid enn konsesjonsperioden. Mangelfullt oppfylte minimumskrav vil anses som vesentlig mislighold av kontrakt. Krav til tjenesteoppdraget Leverandøren skal legge til rette for at tjenesten utføres i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. I tillegg skal forhold som følger av rundskriv og veiledninger fra statlig eller kommunal myndighet ivaretas som forutsatt. Dokumentasjonskrav: Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg 6. Kvalitetskrav Kompetanse og bemanning Leverandøren skal ha rutiner for opplæring av nyansatte og hvordan de sikrer veiledning av ansatte og arbeidsleder. Det stilles ingen spesielle krav til formell kompetanse hos ansatte som skal fungere som assistenter utover krav som følger av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Leverandøren må ha kjennskap til prinsippene som ligger til grunn for BPA. Leverandørens ansatte som skal fungere som assistenter skal: Vise høflig, respektfull og livssynsnøytral fremferd overfor bruker Utføre arbeidet med faglig god og etisk standard Ha gode nok språkkunnskaper til at dialog med bruker/arbeidsleder ikke blir preget av misforståelser Være fylt 18 år Dokumentasjonskrav: Rutine for opplæring av nyansatte Rutine for veiledning av ansatte og arbeidsleder Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg Vikardekning Leverandørene skal ha rutiner for å bistå arbeidsleder med å skaffe nødvendig vikardekning. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutine som sikrer dette. Side 11 av 14

12 4.1.3 Personopplysninger Leverandøren skal ha rutiner som overensstemmer med lover og forskrifter om innsamling, registrering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Leverandøren skal ha egen journalansvarlig og med de kompetansekrav som gjelder for dette. Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av rutiner for innsamling, registrering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg Politiattest De som skal tjenestegjøre som assistenter for barn og personer med psykisk utviklingshemming skal ikke være siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 (2), 201 bokstav c, 203 eller 204a. Dette innebærer at leverandøren skal sørge for at alle som skal tjenestegjøre som assistenter for barn og personer med psykisk utviklingshemming forelegger politiattest før tjenesten settes i gang. Dette gjelder uansett assistentens stillingsmessige tilknytning til Leverandøren. Dokumentasjonskrav: Utfylt og signert egenerklæring, vedlegg 6. Kapasitetstak Leverandøren skal tilby tjenester det er tildelt tjenestekonsesjon for til brukere bosatt i Narvik kommune. Leverandøren må kunne levere tjenesten i alle bydeler i Narvik kommune. Leverandøren må i sin søknad oppgi hvor mange timer BPA som maksimalt kan bli tilbudt per uke, omtalt som kapasitetstak, dersom leverandøren ønsker å gjøre et slikt tak gjeldende. Kapasitetstaket kan ikke settes lavere enn 400 timer per uke. Levering av tjenester forutsetter at brukerne velger tjenester fra leverandøren. Kapasitetstaket kan ikke reduseres i konsesjonsperioden, men kan etter skriftlig søknad til oppdragsgiver utvides i avtaleperioden. En leverandør kan ikke si nei til en ny bruker med mindre leverandøren har nådd sitt oppgitte kapasitetstak. Bruker som leverandøren allerede leverer tjenester til kan få vedtak om utvidelse av tjenesten. Leverandøren skal da utvide sin leveranse til bruker i henhold til nytt vedtak, uavhengig av om kapasitetstak er nådd. Dette kan medføre at leverandøren i perioder må levere tjenester ut over det avtalte kapasitetstaket. Leverandøren kan i slike situasjoner ikke ta imot oppdrag fra nye brukere før det igjen er ledig kapasitet. Dokumentasjonskrav: Angivelse av kapasitetstaket i egenerklæring, vedlegg 6. Side 12 av 14

13 Markedsføring Markedsføring av tjenestene Leverandøren har fullt ansvar for markedsføringen av sine tjenester. Markedsføringen skal skje i henhold til norsk lov. Markedsføring skal ikke foretas når leverandøren utfører de bestilte tjenestene hos bruker Markedsføring av tilleggstjenester Leverandøren kan ikke markedsføre tilleggstjenester overfor brukerne. Dersom dette etterspørres av bruker, skal det gjøres skriftlig avtale mellom leverandør og bruker hvor følgende fremkommer; pris for tilleggstjenesten, hva denne består i og når tilleggstjenesten gis. Oppdragsgiver er ikke part i slike avtaler. Forbud mot å motta gaver Ansatte og andre enkeltpersoner som leverandøren svarer for kan bare ta imot gaver og lignende av ubetydelig verdi fra bruker. Ansatte og andre enkeltpersoner leverandøren svarer for plikter å gi avkall på testamentariske gaver i tilknytning til tjenesteforholdet. Etisk retningslinjer for Narvik kommune, vedlegg 8 er til enhver tid gjeldende for denne kontrakten. 5 OPPFYLLELSE AV KONTRAKTSKRAV Leverandørene må akseptere alle kontraktsvilkårene, inkludert de faste prisene, som fremkommer av NS 8435 med tilhørende blankett A (vedlegg 1) og B(vedlegg 2). Dette dokumenteres ved ferdig utfylt og signert egenerklæringsskjema, jfr. vedlegg 6. 6 BEHANDLING AV SØKNADENE Registrering av søknader Innleveringstidspunkt skal påføres søknadene etter hvert som de kommer inn. Leverandøren har krav på skriftlig bekreftelse på at søknaden er mottatt. Søknadsbehandlingen vil begynne umiddelbart etter innleveringsfristens utløp. Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom søknaden avvises eller tjenestekonsesjonsordningen avlyses. Tildeling av tjenestekonsesjon Leverandører som har levert søknad innen fristen og oppfyller vilkårene for å få tjenestekonsesjon for BPA og minimumskravene i dette grunnlaget, vil bli tildelt konsesjon for å tilby tjenestene til kommunens innbyggere. Side 13 av 14

14 Inngåelse av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Leverandører som ikke får tildelt tjenestekonsesjon vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse for avslaget på søknaden, en frist for å påklage beslutningen, samt opplysninger om hvilke leverandører oppdragsgiver har tildelt tjenestekonsesjon. Avvisning Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise søknader fra leverandører som er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje. Dette vil også gjelde systematiske brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Leverandører som blir avvist vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse på avvisningen. 7 VEDLEGG Vedlegg 1: Blankett 8435 A Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Vedlegg 2: Blankett 8435 B Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Vedlegg 3: Søknadsbrev Vedlegg 4: HMS egenerklæring Vedlegg 5: Referanseskjema Vedlegg 6: Egenerklæringsskjema til utfylling og signering Vedlegg 7: Egenerklæring om tilvirkning samt lønns- og arbeidsforhold Vedlegg 8: Etiske retningslinjer for Narvik kommune Side 14 av 14

Tjenestekonsesjon BPA

Tjenestekonsesjon BPA Tjenestekonsesjon BPA Tilbudsfrist 26.august 2016 Innholdsfortegnelse 1 FORKORTELSER OG UTTRYKK... 4 2 OPPDRAGET... 4 2.1 Skaun kommune... 5 2.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 5 2.3 Om tjenestekonsesjonsordningen...

Detaljer

Vestnes kommune. Konsesjonsgrunnlag

Vestnes kommune. Konsesjonsgrunnlag Vestnes kommune Konsesjonsgrunnlag for å søke om tjenestekonsesjon for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Vestnes kommune. SØKNADSFRIST: 19.08.2016 KL. 12:00 1. Informasjon

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE DATO: 25. november 2014 Brønnøy Kommune Telefon: 750 12 000 Rådhuset

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG. for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune.

KONSESJONSGRUNNLAG. for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune. Elverum kommune KONSESJONSGRUNNLAG for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune. Saksnr: 14/1907 1 Innhold 1. FORKORTELSER OG UTTRYKK... 4

Detaljer

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres.

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604 Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. 1 Generell informasjon 1.1 Om tjenestekonsesjon Formålet med tjenestekonsesjonsordningen

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG. For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune

KONSESJONSGRUNNLAG. For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune KONSESJONSGRUNNLAG For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune (saksnr 14/895) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Søknadsfrist: 14.12.2015 kl

Detaljer

Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon innen brukerstyrt personlig assistanse. Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG

Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon innen brukerstyrt personlig assistanse. Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Haugesund kommune Sak 2014 / 2774 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konsesjonsgrunnlag BPA. Avtale om. for ARKIVID: 15/1395

Konsesjonsgrunnlag BPA. Avtale om. for ARKIVID: 15/1395 Konsesjonsgrunnlag Avtale om BPA for ARKIVID: 15/1395 INNHOLD 1 OPPDRAGET 4 1.1 GENERELT OM OPPDRAGSGIVER OG OPPDRAGET 4 1.2 OM TJENESTEKONSESJONSORDNINGEN 4 1.3 OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 4 1.4

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Innbydelse til. konsesjonstildeling for. drosjetransport i TT-tjenesten

Innbydelse til. konsesjonstildeling for. drosjetransport i TT-tjenesten Oslo kommune Velferdsetaten Innbydelse til konsesjonstildeling for drosjetransport i TT-tjenesten INNHOLD 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kontaktpersoner hos oppdragsgiver... 3 1.3 Oppdragets

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE SAK:12/2095 KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE TIL BRUKERE I ASKØY KOMMUNE Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 FORKORTELSER OG UTTRYKK 4 1 OPPDRAGET

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR Frognerparken barnepark - Levering av to nye hytter riving to gamle hytter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kjøp av transport av barn fra Bydel Alna til Bydel Stovner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift 1 Motiv: Tjuvholmen badestrand Foto: Vann- og avløpsetaten 2 Innhold:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV 135/2010 - OPPGRADERING AV GRÅVANN OG SVARTVANNSANNLEGG I MARIDALEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV VAKUUM SUGEBIL MOBILT AVFALLSSUG SAK 13/015

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV VAKUUM SUGEBIL MOBILT AVFALLSSUG SAK 13/015 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV VAKUUM SUGEBIL MOBILT AVFALLSSUG SAK 13/015 Kontaktperson: Tor Henriksen Tilbudsfrist: 30.08.2013 kl.12.00 INNHOLD 1. OPPDRAGSGIVER... 3 2. OPPDRAGETS ART... 3 3. KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs.

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs. KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs 01-Hersleb-2014 Journalnr. 218-14 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Utdanningsetaten,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 131-BYM-2014-prosjektleder for merkevarebygging og koordinering av Havnepromenaden i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsaggregat for Ammerudenga barnehage (gammelt bygg) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Driftsløsning for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Saksnr. 01/2010/HN Frist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Ferdigstillelse av uteområde Enebakkveien 71 Saksnummer: 14/01027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV entreprise Prosjekt 10900904 Dalsveien - Omlegging av hovedledninger Anskaffelse 145/2014 Prosjektnummer: 10900904 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Undersøkelse: «Har barn det bra i store barnehager?» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE TILVISNINGSAVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. 1 Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Framdriftsplan

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulentbistand til byutvikling i Stovner sentrum (parallelloppdrag) 1 OPPDRAGET 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver. Oslo kommune Plan- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Saksnr. 15/1544. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner

Saksnr. 15/1544. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner 1 Innhold 1. OM ANSKAFFELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 4 1.3 Fremdriftsplan...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV GENERELT VEDLIKEHOLD AV GRESSHOLMEN KRO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...3 1.3

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4.

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4. Spørsmål og svar: Spørsmål 1: I vedlegg 2, Kravspesifikasjonen, bes det om bekreftelse på at kravene er oppfylt. Det er i tillegg en henvisning til vedlegg. Er det slik at hvert krav skal bekreftes i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE.

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE : TILVISNING AVTALE FOR PRIVATE UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE. 1 Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Framdriftsplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer