Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon innen brukerstyrt personlig assistanse. Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonsgrunnlag Tjenestekonsesjon innen brukerstyrt personlig assistanse. Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG"

Transkript

1 Haugesund kommune KONSESJONSGRUNNLAG For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Haugesund kommune Sak 2014 / av 12

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING ANSKAFFELSESPROSEDYREN OG REGLER FOR KONKURRANSEN OPPDRAGSGIVER OM TJENESTEKONSESJONSORDNINGEN TILBAKEKALLING AV TJENESTEKONSESJON OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE LEVERANDØRENS ARBEIDSGIVERANSVAR KUNNGJØRING OG DOKUMENTER KONTRAKTSPERIODE KONTRAKTBESTEMMELSER PRIS FORBEHOLD FORHOLD TIL OFFENTLIGGJØRING AV SØKNADEN REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONSTILDELING PROSEDYRE SØKNADSFRIST INNDELING AV SØKNAD VEDSTÅELSE ÅPNING AV SØKNADER BETALING OG FAKTURERING KVALIFIKASJONSKRAV KOSTNADER MED Å DELTA I KONKURRANSEN BEHANDLING AV SØKNADER AVVISNING SPØRSMÅL av 12

3 KONSESJONSGRUNNLAG 1. INNLEDNING Haugesund kommune har vedtatt å innføre brukervalgsordning, (fritt brukervalg), for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra Haugesund kommune inviterer derfor leverandører til å søke om tildeling av konsesjon i forbindelse med levering av assistenttimer i BPA-ordningen til brukere i kommunen. BPA er hjemlet i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av , og med korresponderende rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven av Konsesjonstildelingen vil medføre at det blir inngått nye kontrakter med leverandører av BPA i Haugesund kommune. Per var der det levert ca årstimer brukerstyrt personlig assistanse til 11 brukere. 1.1 Anskaffelsesprosedyren og regler for konkurransen For tildeling av tjenestekonsesjon gjelder ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tildelingen vil skje i tråd med de grunnleggende krav som stilles i EØS-avtalen til ikke diskriminering, objektive kriterier og en transparent og etterprøvbar prosess. 1.2 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for å innføre denne konsesjonsordningen er Haugesund kommune. Ordningen vil bli administrert av Tiltaksenheten og som dermed skal behandle søknader om slik konsesjon. Tiltaksenheten vil også være kontraktspart i tjenestekonsesjonsordningen. Haugesund kommune fatter enkeltvedtak om tildeling av tjenester til bruker. Det er vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester som har ansvar for at bruker får oppfylt sitt tjenestebehov i henhold til enkeltvedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 3-8, jf. 3-2 første ledd nr.6 bokstav b. 1.3 Om tjenestekonsesjonsordningen Formålet med tjenestekonsesjonsordningen er å legge til rette for at brukere av BPA skal få en reell valgmulighet i henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre tjenestene (fritt brukervalg). Samtidig skal ordningen bidra til å sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven og etter pasient- og brukerrettighetsloven. Brukere som velger å være selvstendig arbeidsgivere omfattes ikke av tjenestekonsesjonsordningen. En tjenestekonsesjonsordning er en forvaltningsmessig tildeling der oppdragsgiver stiller vilkår for å godkjenne leverandører. Vilkårene må oppfylles gjennom hele avtaleperioden. 3 av 12

4 Ordningen fungerer slik at leverandører som oppfyller tjenestekonsesjonsvilkår gis rett til å tilby BPA til brukerne i Haugesund kommune. Følgende retningslinjer/ forbehold gjelder for ordningen: Enhver leverandør som oppfyller Kvalifikasjonskravene (jf. punkt 4), Kravspesifikasjon (jf. Vedlegg B) og NS 8435 Alminnelige kontraktbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende blanketter A og B får sin søknad om konsesjon innvilget. Kun de leverandørene som får innvilget sin søknad om konsesjon, vil kunne levere tjenester til brukere i Haugesund kommune. En leverandør som har fått innvilget konsesjon vil kunne levere tjenester til de brukere som velger vedkommende leverandør gjennom brukervalg. Leverandører som får innvilget konsesjon er ikke garantert oppdrag ettersom dette er avhengig av brukernes valg av BPA-leverandør i hvert enkelt tilfelle. Det foreligger ingen kjøpsplikt for Haugesund kommune. Det gjelder like vilkår for leverandørene både i prosessen frem mot og i selve tjenestekonsesjonsordningen. Kommunen betaler kun for de timene som brukeren har vedtaksfestet. Brukeren må selv betale for timer som overstiger dette, eller eventuelle tilleggstjenester som leverandøren kan tilby. Det er leverandørens ansvar å følge opp og informere brukeren om at han er i ferd med å overstige vedtektsfestede timer. 1.4 Tilbakekalling av tjenestekonsesjon Tjenestekonsesjonen kan tilbakekalles dersom hevingsbestemmelsene i NS 8435 med jf. punkt 19.5, kommer til anvendelse ovenfor leverandøren. Videre kan tjenestekonsesjonen tilbakekalles dersom forutsetningene, jf. kravene i punkt 4 og vedlegg B Kravspesifikasjon, for å bli innvilget konsesjon ikke lenger er til stede, og dette skyldes forhold på leverandørens side. 1.5 Om Brukerstyrt personlig assistanse BPA reguleres av helse og omsorgstjenesteloven jf Det fremkommer her at «Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse». Tildeling av BPA skal vurderes på samme måte og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene i helse og omsorgstjenesteloven 3-2, jf. 3.1 og av 12

5 BPA omtales i rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. og Rundskriv I-15/2005. Det fremkommer av I-20/2000 at brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Der brukeren selv står for utvelgelsen, aksepteres det i utgangspunktet ikke at familie eller andre nærstående ansettes som assistenter. I tilfeller hvor bruker ønsker familie eller andre nærstående, bør heller muligheten for omsorgslønn eller avlastning vurderes. Videre heter det i rundskriv I-20/2000: «Tjenester omfatter tiltak både i og utenfor hjemmet. Det er imidlertid ikke meningen at i perioder der man befinner seg innenfor annen organisert virksomhet, skal falle inn under området for brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven. Man får vanligvis ikke brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven 4-2 bokstav a for den tid man er på skole, arbeid mv.» Brukeren skal i en BPA-ordning godkjenne den/de som skal utføre assistansen. 1.6 Leverandørens arbeidsgiveransvar Det er leverandør som har arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA-ordningen. Leverandøren skal ha rutiner som sikrer assistentenes arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for HMS og internkontroll, jf. punkt 12.3 i NS Videre skal leverandør ha et system for å ivareta rådgivning og veiledning ovenfor arbeidstakerne. 1.7 Kunngjøring og dokumenter Tjenestekonsesjonen er kunngjort i DOFFIN. ( Konsesjonsdokumentene er tilgjengelig på med utgangspunkt i kunngjøring i DOFFIN-basen og dette dokument med følgende vedlegg: Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg O: Alminnelige innkjøpsvilkår Kravspesifikasjon Etiske retningslinjer Skjema for utfylling: Vedlegg D: HMS - Erklæring Vedlegg I: Leverandørens forbehold Vedlegg L: Egenerklæring Lønns- og arbeidsforhold Vedlegg M: Sjekkliste Vedlegg N: Kontaktinformasjon 5 av 12

6 Interesserte leverandører må registrere seg for å få tilgang til å laste ned dokumentene. Ved eventuelle endringer varsles registrerte leverandører automatisk. 1.8 Kontraktsperiode Avtalen vil gjelde for 4 år med ensidig opsjon for Oppdragsgiver til forlengelse med år. Avtalens omfang er beskrevet i vedlegg B - kravspesifikasjonen. Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 måneders varsel. beregnet fra den 1. i påfølgende måned. Hvis leverandørens oppdragsandel overstiger 15 % av den samlede årlige omsetning (målt i kroner) til BPA i Haugesund kommune, gjelder en gjensidig utvidet oppsigelsestid på 12 måneder. 1.9 Kontraktbestemmelser Kontraktsforholdet blir regulert av NS 8435 Alminnelige kontraktbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende blanketter A og B Leverandør må kjøpe NS 8435 Alminnelige kontraktbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende blanketter A og B, til utfylling ved kontraktsinngåelse fra Standard Norge ( Pris Pris for tjenesten er 360,- kroner per time faktisk utført assistanse, prisen vil bli fylt inn i punkt 6 i NS 8435, blankett A før signering. Prisen vil være lik for alle kontraktene om brukerstyrt personlig assistanse som vil bli inngått i tjenestekonsesjonsordningen. Det vil ikke være anledning til å ta forbehold til prisen eller prismodellen. I de tilfeller kommunen krever at det skal være fagutdannede/høgskoleutdannede i ordningen, avtales timepris særskilt. Dette kan være aktuelt der det er snakk om bruk av tvang og lovverk/ forskrift som krever en spesiell kompetanse Forbehold Det er adgang til å ta forbehold dersom de ikke er vesentlige. Søknader som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist. Forbehold skal klart fremgå av søknad for å være gyldig, benytt vedlegg I til dette. Forbehold skal være presise og entydige med nøyaktig henvisning til hvor i søknaden forbeholdet framkommer slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren. 6 av 12

7 1.12 Forhold til offentliggjøring av søknaden. Søknaden vil, etter kontraktsinngåelse, være å anse som et offentlig dokument. Det er mulig å unnta de deler av søknaden, som leverandør anser som forretningshemmeligheter, fra offentliggjøring. Leverandøren må tydelig beskrive hvilke deler av søknaden som leverandøren mener er forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver vil vurdere disse og gi tilbakemelding til leverandør hvis det er uenighet om hva som skal unntas offentlighet. 2. REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONSTILDELING 2.1 Prosedyre For tildeling av tjenestekonsesjon gjelder ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tildeling vil imidlertid skje i tråd med de grunnleggende krav som stilles i EØS-avtalen til ikkediskriminering, objektive kriterier og en transparent og etterprøvbar prosess. Tildeling av tjenestekonsesjon forutsetter at leverandøren oppfyller tjenestekonsesjonsvilkårene som fremgår av konsesjonsgrunnlaget. Leverandører som oppfyller vilkårene kan og plikter å tilby disse tjenestene til kommunens innbyggere. 2.2 Søknadsfrist Søknad skal sendes inn i papirformat med eksakt kopi på minnepenn. Det er leverandørens ansvar at det er samsvar mellom papirversjon og elektronisk versjon, og leverandøren må ta alle konsekvenser av et eventuelt avvik. Dersom oppdragsgiver oppdager slike avvik før kontraktsinngåelse vil søknaden bli avvist. Søknader sendt elektronisk eller på telefaks aksepteres ikke og vil bli avvist. Søknaden utarbeides på norsk. Søknaden skal være signert, datert og pakket i lukket forsendelse og merket Sak 2014 / 2774 «Søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til bruker i Haugesund kommune» samt leverandørens navn og adresse. Frist for innlevering av søknad om tjenestekonsesjon er torsdag 2.juni 2014 kl. 12:00 KONTAKTOPPLYSNINGER: Haugesund Kommune Økonomienheten v/ innkjøpsansvarlig, Hilde Sandvold Røsand E-post: POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Postboks 2160 Skåregata Haugesund 5528 Haugesund Søknaden skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet, jf besøksadresse, før utløpet av søknadsfristen. Ved postforsendelse er det leverandørens ansvar at søknaden er saksbehandler i hende før utløpet av søknadsfristen. For sent innkomne søknader vil bli avvist. 7 av 12

8 2.3 Inndeling av søknad Søknad om tjenestekonsesjon skal leveres i A4 format, innsatt i ringperm og inndeles på følgende måte: 1. Underskrevet søknadsbrev 2. Dokumentasjon ihht. Kvalifikasjonskravene i pkt Signert kravspesifikasjon 4. Vedlegg I: leverandørens forbehold 5. Vedlegg D: HMS - Erklæring 6. Vedlegg L: Egenerklæring Lønns- og arbeidsforhold 7. Vedlegg M: Sjekkliste 8. Vedlegg N: Kontaktinformasjon Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet. 2.4 Vedståelse Leverandør må vedstå seg sin søknad i nitti dager fra innleveringsfrist. 2.5 Åpning av søknader Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av de innkomne søknader. Søknadene åpnes i Haugesund kommune ved Økonomienheten med minst 2 representanter fra oppdragsgiver tilstede, og protokoll vil bli ført. 3. BETALING OG FAKTURERING Tilbudet skal baseres på en betalingsfrist på 30 dager, jmf. Pkt 3.1 i Haugesund kommunes innkjøpsvilkår. Betalingsfristen forutsetter at fakturaen er mottatt senest 4 arbeidsdager fra fakturadato. Hvis fakturaen mottas senere enn dette, forlenges forfallsdatoen med tilsvarende antall dager som den er forsinket. Det skal ikke belastes fakturagebyr, adm. gebyr eller lignende. Faktura skal sendes i henhold til den enkelte kommunes fakturahåndteringsrutiner. For de kommunene som krever det skal tilbyder kunne sende faktura elektronisk (EHF-format) for å kunne leses direkte inn i kommunene sine økonomisystemer, ferdig kontert. Informasjon om elektronisk faktura kan man finne på 8 av 12

9 4. KVALIFIKASJONSKRAV Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på at leverandøren har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten, dette omfatter også eventuelle underleverandører. Ved vurdering av om leverandør er egnet vil følgende kriterier bli vektlagt: Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Skatteattest Det kreves at leverandør er à jour med innbetaling av skatter og trygdeavgifter. Dersom det er restanse må dette begrunnes. Ved vesentlig restanse vil søknaden bli avvist. Merverdiavgift Det kreves at leverandør er à jour med innbetaling av merverdiavgift. Dersom det er restanse må dette begrunnes. Ved vesentlig restanse vil søknaden bli avvist. Merk at skjema RF-1244 må fremskaffes fra to instanser Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Attest på betalt skatt og trygdeavgifter fra kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244 bør brukes). Attesten skal vedlegges søknaden og ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra frist for innlevering av søknaden. Attest på betalt merverdiavgift fra skattefogdkontoret (Skjema RF-1244 bør brukes). Attesten skal vedlegges søknaden og ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra frist for innlevering av søknaden. Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Firmaattest; Det kreves at leverandør tilfredsstiller krav gitt av offentlig myndighet til registrering HMS Det kreves at leverandør har et fungerende HMS - system Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Utskrift eller attest fra foretaksregister som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert. Egenerklæring vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhet. Benytt vedlegg D Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Kredittvurdering Det kreves god soliditet Minimumskrav til kredittverdighet: God Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Fremlegge kredittvurdering ikke eldre enn 1 år. Ratingen må utstedes av et godkjent kreditvurderingsinstitusjon som banker og kredittselskaper. E- faktura Det kreves at tilbyder kan levere elektronisk faktura. Elektronisk fakturering skal tilbys i tillegg til ordinær papirfaktura. Fakturaen skal leveres kostnadsfritt til kommunens fakturamottak. Faktura må kunne leses optisk og inneholde leveringssted, ordrenummer, kontaktperson. Bekreftelse på at elektronisk faktura kan leveres (For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden og det er denne som skal benyttes) 9 av 12

10 Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Referanser Det kreves at leverandør og nøkkelpersoner har minimums 3 års erfaring fra lignende oppdrag. Lønn- og arbeidsvilkår Det kreves at arbeidstakerne sikres like lønnsvilkår uavhengig av nasjonalitet i tråd med ILO-94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Gjennomføringsevne Det kreves at leverandør har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Fremlegge liste over 3 leveranser eller utførte tjenester, som er sammenlignbare med dette oppdraget. Det skal fremkomme navn på kunde, verdi på oppdrag og tidspunkt for oppdrag Egenerklæring vedrørende foretakets lønns- og arbeidsvilkår Benytt vedlegg L Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Oversikt over firmaets totalt antall årsverk med oppgitt kompetanse på spesielle/viktige fagområder. Tilstrekkelig utstyr Det kreves at leverandør har tilstrekkelig og gode arbeidsredskap/hjelpemidler til bruk for arbeidsleder (digitale verktøy som data, skriver etc, timelister, arbeidsplaner, månedlige oversikter over forbruk av timeressurs, kontorrekvisita, medisinsk forbruksmateriell som engangshansker, desinfeksjon etc) Egenerklæring på at tilbyder dekker alt nødvendig utstyr Tilbyder skal også sikre opplæring der det behøves Opplæring av arbeidsledere Leverandøren skal sikre at de kravene som stilles til opplæring av arbeidsledere i aktuelle rundskriv, for tiden Rundskriv I- 20/2000 og I-15/2005, oppfylles En oversikt over opplærings- / kursopplegg som leverandøren her vil benytte Følgende tema skal minst være dekket; - Rekruttering av personlige assistenter - Intervju og ansettelsesspørsmål - Brukerens ansvar for opplæring av assistenter - Personalpolitikk - Forhold til lovverk, herunder forvaltningslov, helse- og omsorgstjenesteloven, arbeidsmiljølov og ferielov - Arbeidsgiveransvar 10 av 12

11 Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Internkontrollforskrift Leverandør skal tilfredsstille de krav som fremkommer i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten FOR Kvalitetsforskrift Leverandøren skal tilfredsstille de krav som fremkommer i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten for tjenesteyting etter lov av 13.desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt og beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift Egenerklæring om at relevant lovgivning er tilfredsstilt og beskrivelse av hvordan en vil innfri krav i forskrift 5. KOSTNADER MED Å DELTA I KONKURRANSEN Leverandør må selv dekke alle egne kostnader i forbindelse med søknadsprosessen, dette gjelder også anskaffelse av NS 8435 Alminnelige kontraktbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med tilhørende vedlegg. 6. BEHANDLING AV SØKNADER Søknadsbehandlingen vil begynne umiddelbart etter innleveringsfristens utløp. Dersom søknaden avvises vil oppdragsgiver gi en skriftlig melding med kort begrunnelse for avvisning. Leverandører som har levert søknad innen fristen og oppfyller vilkårene for å få tjenestekonsesjon for BPA og minimumskravene i dette grunnlaget og kravspesifikasjonen vil bli tildelt konsesjon for å tilby tjenestene til kommunens innbyggere. Leverandører som ikke får tildelt tjenestekonsesjon vil få en skriftlig tilbakemelding med begrunnelse for avslaget på søknaden, og en frist for å påklage beslutningen, samt opplysninger om hvilke leverandører oppdragsgiver har tildelt konsesjon. Tildeling etter dette vil skje ved behov for utvidelse. 7. AVVISNING Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise søknader fra leverandører som er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelse mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje. Dette vil også gjelde systematiske brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 8. SPØRSMÅL Vi forbeholder oss retten til å ettersende tilleggsopplysninger til konsesjonsgrunnlaget inntil 7 dager før innlevering. Dersom endringer medfører problemer med innleveringsfristen, kan oppdragsgiver forlenge denne. 11 av 12

12 Eventuelle spørsmål eller informasjon om feil eller uklarheter i denne innbydelse kan rettes skriftlig til Oppdragsgiver ved: KONTAKTOPPLYSNINGER: Haugesund Kommune Økonomienheten v/ innkjøpsansvarlig, Hilde Sandvold Røsand E-post: POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Postboks 2160 Skåregata Haugesund 5528 Haugesund Presisering som blir utarbeidet blir lagt ut på 12 av 12

Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune

Narvik Kommune. Konsesjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune Narvik Kommune Tjenestekonsesjon for levering av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Narvik kommune 1 OPPDRAGET... 3 Generelt om oppdraget og omfang... 3 Narvik kommune... 3 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

Tjenestekonsesjon BPA

Tjenestekonsesjon BPA Tjenestekonsesjon BPA Tilbudsfrist 26.august 2016 Innholdsfortegnelse 1 FORKORTELSER OG UTTRYKK... 4 2 OPPDRAGET... 4 2.1 Skaun kommune... 5 2.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 5 2.3 Om tjenestekonsesjonsordningen...

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG. For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune

KONSESJONSGRUNNLAG. For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune KONSESJONSGRUNNLAG For søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Enebakk kommune (saksnr 14/895) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Søknadsfrist: 14.12.2015 kl

Detaljer

Vestnes kommune. Konsesjonsgrunnlag

Vestnes kommune. Konsesjonsgrunnlag Vestnes kommune Konsesjonsgrunnlag for å søke om tjenestekonsesjon for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Vestnes kommune. SØKNADSFRIST: 19.08.2016 KL. 12:00 1. Informasjon

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG. for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune.

KONSESJONSGRUNNLAG. for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune. Elverum kommune KONSESJONSGRUNNLAG for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Elverum kommune. Saksnr: 14/1907 1 Innhold 1. FORKORTELSER OG UTTRYKK... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Vikartjenester: Innleie av helsepersonell

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Vikartjenester: Innleie av helsepersonell Haugesund Sveio KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE Vikartjenester: Innleie av helsepersonell Med mellom 3 og 5 leverandører HAUGESUND KOMMUNE og SVEIO KOMMUNE Sak 2013/3007 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innbydelse til. konsesjonstildeling for. drosjetransport i TT-tjenesten

Innbydelse til. konsesjonstildeling for. drosjetransport i TT-tjenesten Oslo kommune Velferdsetaten Innbydelse til konsesjonstildeling for drosjetransport i TT-tjenesten INNHOLD 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kontaktpersoner hos oppdragsgiver... 3 1.3 Oppdragets

Detaljer

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE

KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE KONSESJONSGRUNNLAG FOR SØKNAD OM TJENESTEKONSESJON FOR Å LEVERE BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) TIL BRUKERE I BRØNNØY KOMMUNE DATO: 25. november 2014 Brønnøy Kommune Telefon: 750 12 000 Rådhuset

Detaljer

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres.

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604 Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. 1 Generell informasjon 1.1 Om tjenestekonsesjon Formålet med tjenestekonsesjonsordningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Anskaffelse 12/4429. Innbydelse til. Konkurranse med forhandling

Anskaffelse 12/4429. Innbydelse til. Konkurranse med forhandling Innbydelse til Konkurranse med forhandling Kioskløsning til Lørenskog kino SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale håndverkertjenester (16/642)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale håndverkertjenester (16/642) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll (16/642) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 23.05.2016 kl 12:00 Innhold 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konsesjonsgrunnlag BPA. Avtale om. for ARKIVID: 15/1395

Konsesjonsgrunnlag BPA. Avtale om. for ARKIVID: 15/1395 Konsesjonsgrunnlag Avtale om BPA for ARKIVID: 15/1395 INNHOLD 1 OPPDRAGET 4 1.1 GENERELT OM OPPDRAGSGIVER OG OPPDRAGET 4 1.2 OM TJENESTEKONSESJONSORDNINGEN 4 1.3 OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 4 1.4

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr.

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr. Side 1 av 7 DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Generell beskrivelse... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Anskaffelse 11/4806. Innbydelse til Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelse 11/4806. Innbydelse til Åpen anbudskonkurranse Innbydelse til Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale: Prosjektarbeid knyttet til byggeprosjekter SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03,

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune OPPDAL KOMMUNE Konkurransegrunnlag for Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune 2016-2020 Innhold 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1Bakgrunn... 3 2. FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger om kjøp av påmeldings- og administrasjonssystem for Oslo musikk og kulturskole 7-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling etter ett-trinnsprosedyren,

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER ETTER NS 8401 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER ETTER NS 8401 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE PROSJEKT 2455236 ISKURAS TILBUD 450601 ISKURAS FORLEGNINGS- OG OPPHOLDSDEL UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER ETTER NS 8401 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179 Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 14.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

Anskaffelse 13/1170. Innbydelse til. Konkurranse med forhandling. Rammeavtale om kjøp av grave- og sprengetjenester

Anskaffelse 13/1170. Innbydelse til. Konkurranse med forhandling. Rammeavtale om kjøp av grave- og sprengetjenester Innbydelse til Konkurranse med forhandling Rammeavtale om kjøp av grave- og sprengetjenester SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03,

Detaljer

Saksnr. 15/1544. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner

Saksnr. 15/1544. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Barrierevaskemaskiner 1 Innhold 1. OM ANSKAFFELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 4 1.3 Fremdriftsplan...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer