ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg"

Transkript

1 ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2012 For perioden mars mars 2013

2 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 3 Beite og vegetasjonskartlegging... 4 Tellinger... 4 GPS-merking... 5 Kvotefordeling i Rondane Sør Villreinområde samt Finnsjøfjellet... 6 Utført oppsyn... 7 Oppsynsutgifter... 8 Villreinens områdebruk under jakta... 8 Radiomerkede simler... 8 Jakttid og fellesjakt Jaktutøvelsen Uregelmessigheter Informasjon og veiledning Fellingsresultat Fellingstidspunkt Slaktevekter Oppsummering

3 Organisering Periodens styre ble valgt på årsmøte 18. april 2012, og bestod av Hans Bondal (leder), Edgar Enge (nestleder), Kjell Hovde, Erik Mønness, Niels Thomas Burchardt og Per Kristian Fossmo. Sollia fjellstyre har fungert som sekretær. Villreinutvalget har i perioden avholdt 2 styremøter, og har i tillegg hatt kontakt over telefon og e-post. Med bakgrunn i de positive erfaringene fra tidligere år, ble felles oppsynsordning videreført også i år. Samtlige rettighetshavere er medlemmer i Rondane Sør og har sluttet seg til det felles opplegget for oppsynsordningen, og hele arealet er underlagt den felles oppsynsordningen. De fleste av oppsynene har begrenset politimyndighet (BPM), og disse har kunnet foreta grenseoverganger uavhengig av hvem som er rettighetshaver. Noen av de mindre rettighetshaverne har ikke egne oppsyn, men med denne ordningen får disse også oppsyn i sitt område. Dette året bestod oppsynskorpset av i alt 15 oppsyn, som kommer fra rettighetshavere i 6 forskjellige kommuner og 2 fylker (tabell 1). Flere av disse har hatt BPM gjeldende for både Gudbrandsdal og Hedmark politidistrikter. Disse har i tillegg til grenseoverganger hos rettighetshavere i eget fylke, også kunnet foreta grenseoverganger uavhengig av fylkesgrensa Hedmark - Oppland, dvs. hele Rondane Sør. Når det gjelder ansettelsesforhold og arbeidstidsforbruk varierer dette mye fra deltidsansatte, med noen få dager som oppsyn, til heltidsansatte, som er i fjellet stort sett hele reinsjakta. Alle oppsyn har som tidligere vært ansatt hos sine ordinære arbeidsgivere. Tabell 1: Oversikt over oppsynskorpset i Rondane Sør 2012 Navn Arbeidsgiver Erik Hagen Ringebu Fjellstyre Lauritz Dalbakk Ringebu Fjellstyre Kristian Hansen Ringebu Fjellstyre Edgar Enge Øyer Fjellstyre Gaute Szacinski Øyer Fjellstyre Ola Stubbrud Øyer Fjellstyre Kristian Ingdal (oppsynsleder) Sollia Fjellstyre Thor Håkon Løkken Sollia Fjellstyre Terje Nilsen Vang Almenning Anders Berg Ringsaker Jakt og Fiskeforening Kjell Olav Nordbekk Åmot Thore Lie Fampen Arne Skaret Stor-Elvdal Grunneierforening Asgeir Murvold Stor-Elvdal Grunneierforening Arnt Risberg (Kontrollstasjon av felte dyr) Stor-Elvdal Grunneierforening 2

4 Trekkregistreringer Det ble også i 2012/2013 foretatt trekkregistreringer i de sørlige områdene i Rondane Sør, mot Fampen samt over RV 27. Reinen bruker også i år områdene nord for Fv. 27, og så langt har vi hatt minst 2 passeringer nordover over veien. Den første flokken (188 dyr) passerte ved Veslbøllia natt til 12. november, deriblant merkasimle nr En mindre flokk på ca 15 dyr krysset 19. januar. Begge flokkene har etter hvert blandet seg med Vulufjellsdyrene, og brukt områder helt opp mot Musvoldalen. Det ble registrert over 600 dyr som har passert inn i Fampen våren Men det er også registrert at en del av dyrene har trekt tilbake til vinterbeiteområdet, samt at i år har en større andel av dyrene kommet inn over Friisvegen og oppholdt seg i området ved Helakmyrene, før de etter hvert har trekt videre sørover. Blandingsflokken på 51 dyr som ble telt den 4. april, ble skremt av folk i Piggvola 7. april, de trakk da via Reinsfjellet og over til Imsdalsvola april viste GPS-sporing at simle nr 8 og 19 trakk fra Stripfjellet over Imsdalen til Eldhåhøgda, flokkstørrelse er ukjent. Der skilte GPS-simlene lag, og nr 8 gikk tilbake over Imsdalen til Vassdalen. Nr 8 ble 18. april observert på Tittelsjøfjellet sammen med 3 voksne simler og 3 ungdyr. 14. april viste sporregistrering på snøen at ca 35 dyr hadde gått fra Helakmyra, over Vinjevegen, før de krysset Friisvegen mellom Storfjellstua og avkjøringa til Vinjevegen og videre inn i Storfjellet. Simle nr 16 som ble registrert inn sammen med 33 andre dyr den 9. mai, trakk den 14. mai tilbake til vinterbeiteområdet via Helakmyra, Helakskletten om Imsdalsvola. Grunnet dårlige sporingsforhold lyktes det ikke å anslå antallet. Registreringen sørover gikk ganske bra våren Første registrerte kryssing over Samdalen gikk 30. mars, 4 flokker. Flokk1: 175 bukk i Bølhøgda. Skareføre, men spor i kram snø viste at flokken hadde krysset langt nede i dalen noen dager tidligere. Flokk 2: Spor etter voksne dyr lengre opp i Samdalen. Kan ha vært dyr, etter sporene å dømme var det bukk. Enkelte spor også på Samfjellet. Flokk 3: simler og kalver (fra i fjor) sett i Sulebergshøgda på nordsiden av Samdalen. Flokk 4: ca 35 simler og kalver (fra i fjor) sett i Tromsneshøgda. Ferske spor 2. april etter en flokk i bjørka mellom Eldhåtjønna og Eldåa. Små og store dyr. Steinhardt på snaua, men sporet møkk bakover til Gardskiveren og Samdalsglupen. Dette var høyst sannsynlig flokk nr 3, pluss muligens flokk nr 4, som hadde trukket videre sørover. Observasjoner av ca 60 dyr ved Lyngsjøen 4. og 5. april underbygger dette. 4. april står det 38 bukk i Bølhøgda. 5.april: Flokk 5: 200+ sett ved Eldhåtjønna klokken Kommet over Imsdalen fra Fampen Simle nr 19 og 8 var med, men ble ikke observert. Antallet og registreringer i Fampen tyder på må ha blandet seg med flokk 1 i Bølhøgda. Spor etter ca 20 dyr observert ved Golidalen i Ringsaker. Dagen etter delte flokken seg og simle nr 8 trakk over Imsdalen og tilbake til Fampen. Resten av flokk 5 dro sørover 9. april fra Eldhåhøgda, inkl simle nr 19. Uvisst hvor mange. Ut i fra registreringer i perioden er det rimelig å anta at den sørlige delstammen i Rondane Sør er på ca 300 dyr, hvorav i 2011 ca 100 simler, ca 45 kalver og ca 155 bukk. Fullstendig rapport over trekkregistreringene i Rondane Sør ble ferdig våren 2012, og sendt videre til NINA, villreinsenteret, Villreinnemda mm. 3

5 Beite og vegetasjonskartlegging Som et ledd i NINAs forskningsprosjekt rundt villreinen i Rondane, har Rondane Sør Villreinutvalg gjennomført beitekartlegging iht føringer og metode fra NINA. Feltmannskap fra Sollia fjellstyre og Ringebu fjellstyre har gjennomført kartleggingen, og det har blitt brukt 12 dagsverk. Kartleggingen ble fullfinansiert av villreinutvalget, og feltdata er sendt inn til NINA for videre bearbeiding. Vi avventer resultatet fra NINA. Tellinger NINA gjennomførte som vanlig kalvetelling i Rondane Sør, 16. juli og 1. august. Det ble fotografert 4 flokker. Totalt ble 1160 dyr fotografert. og bestod av 326 kalv (28 %), 126 bukk (10,8 %) og 708 simle/ungdyr (61 %). Dette gir en kalveandel pr 100 simle/ungdyr på 46, noe som er lavere enn i fjor (52,5). Tellingen må sies å ikke være optimal, da det ble funnet få dyr, samt noe sent på sesongen. Det ble ikke utført en vellykket strukturtelling høsten 2012, men det vil bli gjort et forsøk ila mars. Det ble gjort hele 3 forsøk på minimumstellingen i Rondane Sør og Vulufjell denne vinteren. Feltmannskapet hadde full kontroll på alle store og små flokker, og det har vært mye snø i fjellet i år, og perfekte forhold for observasjon og telling fra fly. Det har også vært mye fint vær i fjellet. Vi har derimot ikke lyktes å få flyet i lufta, noe som til tider har vært frustrerende. Det har vært en blanding mellom dårlige værforhold på flyplassen der flyet skulle ta av fra, «plutselig» mangel på piloter og mangel på avisingsutstyr. Dette er det selvfølgelig lite vi kan gjøre noe med, men i framtiden ønsker vi oss bedre forutsetninger for å komme opp med flyet. Vi bruker mye tid og ressurser på forarbeid på bakken, og er avhengige av et godt forhold til pilot. På tross av at vi ikke har fått et eksakt bestandstall, og vi inntrykk av at stammen har hatt en liten økning fra i fjor. Dette er forventet, mtp fellingsprosent osv. Bestandsutviklingen vil derfor se slik ut (tabell 2). 4

6 Vinterbestand Merknad Antall telt Simle Kalv Bukk 1,5 Eldre 2,5+ Antall Kalv Bukk Simle/ungdyr Kalv pr100s/u Antall % Kvote Bukk Simle Kalv Totalt % Tabell 2: Bestandsutvikling i Rondane Sør årene Strukturtelling Kalvetelling Tilvekst Fellingsresultat År , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Strukturtellingen ble slått sammen for Rondane Sør og Rondane Nord. 2)Dårlig strukturtelling. 3)Vinterbestanden ble vurdert til dyr. 4)Stort innslag av klauvråte dette året. 74 dyr skutt, funnet døde eller observert med antatt klauvråte. 62 % av disse var kalv/ungdyr.5)strukturtelling utført på høsten av fjelloppsynet i Ringebu. Vanskelig å skille simle og 1,5-års bukk, og en del av disse dyrene ble ikke telt. Andelen simle og 1,5-års bukk ble derfor antatt å være lavere, og andelen kalv og eldre bukk høyere, enn realiteten i bestanden. Vinterens strukturtelling bekrefter dette. Strukturtellingen i 2006 og 2007 ble også gjort om høsten, av Roy Andersen i NINA. Disse tallene er imidlertid mer sammenlignbare med vintertellingen i 2005 og )Strukturtelling utført på vinteren 7)Har nok noe mer, samt vanskelig å skille mellom simler og ungbukk enkelte ganger. 8) Ikke gjennomført minimumstelling dette året. GPS-merking GPS-merkingen er et ledd i et større FoU-prosjekt som fokuserer på villrein, ferdsel og næringsutvikling i Rondane-Dovrefjellområdet, der formålet med merkingen er å kartlegge reinens bevegelsesmønster og arealbruk. Senderne overfører informasjon om villreinens bevegelsesmønster hver tredje time, og med unntak av i kalvings- og jaktperioden legges dataene ut på nett med 14 dagers forsinkelse. Les mer om dette på Det blir parallelt med GPS-merkingen fortatt ferdselsregistreringer, med tanke på å undersøke effekter og konsekvenser av menneskelig inngrep og ferdsel på villrein i området. Dette vil resultere i ny kunnskap som kan bidra til å besvare en rekke spørsmål knyttet til forvaltningen av området. En omfattende samlerapport for årene ble sendt inn til nemda / NINA sommeren Det ble ikke merket nye dyr denne perioden, og det er heller ikke planlagt å merke nye dyr. 5

7 Kvotefordeling i Rondane Sør Villreinområde samt Finnsjøfjellet I 2012 ble det gitt fellingstillatelse på 1000 villrein i Rondane Sør Villreinområde, samt en egen kvote på 40 dyr i Finnsjøfjellet (tabell 3). Rondane Sør hadde 1 fellingstillatelse per 1,86 km 2, mens Finnsjøfjellet hadde 1 fellingstillatelse per 2,08km 2. Fellingstillatelsene ble fordelt på 10 % fritt dyr, 55 % fritt dyr under 50 kilo og 35 % kalv. Tabell 3: Kvotefordeling 2012 Rondane Sør fordelt på kommuner og rettighetshavere. Ringebufjellet Sum kvote Fritt dyr F < 50 kg Kalv Sum kvote Rettighetshaver Ringebu kommune Ringebu fjellstyre Kjønås utmarkslag Brekkom utmarkslag Fåvang utmarkslag Vekkom grunneierlag Øyer kommune Øyer fjellstyre Ringsaker kommune Ringsaker Jakt - og fiskefor Hamar kommune Vang almenning Åmot kommune Åmot Villreinområde Stor - Elvdal kommune Stor - Elvdal grunneierforening Kiær Mykleby Sollia fjellstyre Fampen Villreinområde Mathiesene Atna as, Mokjølen Atndalen utmarksområde Midtbekklia jaktfelt Øverdalen Grunneierlag Sætresameiet Sum Finnsjøfjellet Sum kvote Fritt dyr F < 50 kg Kalv Sum kvote Rettighetshaver Sollia fjellstyre Mathiesen Atna as Øverdalen Grunneierlag Knut Olav Haugland Sum

8 Simlefredningen i de sørligste områdene ble også i år videreført. Resultatet av dette var at de ulike rettighetshaverne: Solgte ca halvparten av kortene. Enkelte kort ble solgt som helgekort, hvor det bare kunne felles bukk under 50 kilo. Det ble ikke solgt kalvekort. Alle kort ble solgt, men FU50 ble gjort om til bukk under 50 kilo. Det ble kun solgt bukk under 50 kilo. Alle kort ble fordelt, men det ble lagt inn forbud mot å skyte simle. Utført oppsyn Oppsynets oppgaver er i hovedsak å sørge for human jakt, sørge for økt sikkerhet under jakta, tilrettelegge for effektiv jakt og å informere/veilede jegerne, i tillegg til kontrolloppgavene av offentligrettslig karakter, og av rettighetshavernes forhold. Oversikt over utført oppsyn i Rondane Sør er beskrevet i tabell 4. Tabell 4. Utført oppsyn i Rondane Sør i årene Oppsyn Antall timer i felt Sett ca. antall rein Ant. kontr. jegere før felling Ant. kontr. jegere under slakting Ant. kontr. jegere under transport Ant. fall sett, ikke kontrollert Ant. skadde dyr sett av oppsyn* Ant. skadde dyr avlivet av oppsyn Ant. skadde dyr avlivet av jegere Ant. dyr funnet døde Ant. uregelmessigheter med kort Ant. uregelmessigheter med våpen Ant. tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt ant. rapporter Totalt ant. OPS-saker ** Totalt ant. saker politianmeldt Antall informerte Antall meldinger om skudd * Dyr med antatt skuddskade ** OPS-saker = saker som er oppgjort på stedet. 7

9 Oppsynsutgifter Oppsynene lønnes direkte av sin arbeidsgiver, og det er ikke gjort noe forsøk på å summere utgiftene. Noe som ville vanskeliggjøre en slik beregning av totale oppsynsutgifter, er at mange oppsyn utfører en rekke andre oppsyns- og skjøtselsoppgaver i fjellet under reinsjakta. Rondane Sør har fått et offentlig tilskudd til dekning av oppsynsutgifter på ,- kroner dette året. Av dette deles det ut kr 17,00 pr fellingstillatelse til de rettighetshavere som deltar i felles oppsynsordning. Dette utgjør til sammen 1040 fellingstillatelser (inkl. Finnsjøfjellet), og total sum til fordeling blir dermed kr 17,00 x 1040 = kr Rettighetshaveren som har holdt oppsynsleder, har fått utbetalt resten av tilskuddet, kr 1 320, til dekking av porto- og kopieringsutgifter. Villreinens områdebruk under jakta Dagbokskjemaene viser at hovedtyngden av observert rein har oppholdt seg i Sollia, Ringebu, Atndalen, og Fampen under jakta. Dette er som det bruker å være. Av totalt observasjoner er 99 % gjort i disse områdene. Grovt sett sto det som vanlig tidlig i jakta mye rein spredt over skogområdene rundt Mokjølen, Skarsetra og Atndalen, samt i skogområdene øst for Friisvegen. Det spesielle i år var derimot at mye av denne reinen sto der til langt uti jakta, og gjerne så langt ned som til Rv 3 i Østerdalen. Dette kan selvfølgelig henge sammen med gode beiteforhold i skogen, samt at starten av jakta var preget av østlig trekk, samt en del tåke og regn. Det var betydelig mindre rein å se i høyfjellet. Til tross for både nordlig og vestlig trekk i små perioder, så det ut til at de fleste holdt seg nedi skogen. I høyfjellet var det spredte småflokker og små ansamlinger av rein. Jaktmessig var dette optimalt, med dyr spredt over store områder og i små puljer. Det virker likevel som mange er «avhengige» av sikre observasjoner av store mengder dyr før de drar ut. Mot slutten samlet dyrene seg som vanlig i større flokker mellom Friisvegen og Fv27, samt noen større flokker like sør for Friisveien. Fra Øyer og sørover er det også i år lite observasjoner. Antallet dyr som gikk sørover våren 2012 er tilsynelatende på det samme nivået som før, dvs ca 300 dyr som krysset Samdalen, hvorav ca 100 simler. Det gikk imidlertid flere dyr sørover litt utpå sommeren, men dette er ikke uvanlig. Radiomerkede simler I forbindelse med et pågående prosjekt i Rondane, ble det i mars 2010 radiomerket 6 simler i Rondane Sør, samt at det ble merket 10 nye simler våren Simlene er utstyrt med GPS, som gir nøyaktige posisjoner for hver tredje time Disse skal gi oss bedre kunnskap om villreinens arealbruk, næringsgrunnlag og påvirkning av menneskelig aktivitet. Under jakta 2012 fungerte 9 stykk. Figur 1-3 under viser bruksområdene til de merkede simlene under jakta i henholdsvis 2011 og Figur 4-6 viser registrerte posisjoner for de merkede simlene i løpet av en måned før jakta startet i 2011 og (Plottene nordvest for fv27 kommer fra dyr merket i Vulufjell i Rondane Nord). Det er gledelig å se at 2 merkede simler holdt til i de sørligste områdene store deler av sommersesongen, samt at flere merkede simler oppholdt seg i randsonene i Rondane Sør. Dette bidrar til å dokumentere arealbruken på en god og effektiv måte. 8

10 Figur 1: Registrerte bruksområder for merkede simlene under jakta 2011 (20/8-25/9). Figur 2: Registrerte bruksområder for merkede simlene under jakta 2012 (20/8-25/9), nordlige områder 9

11 Figur 3: Registrerte bruksområder for merkede simlene under jakta 2012 (20/8-25/9), sørlige områder Figur 4: Registrerte bruksområder for merkede simlene før jakta 2011 (19/7-19/8) 10

12 Figur 5: Registrerte bruksområder for merkede simlene før jakta 2012 (19/7-19/8), sørlige områder Figur 6: Registrerte bruksområder for merkede simlene før jakta 2012 (19/7-19/8), nordlige områder Simle med klave nr 15 døde av naturlige årsaker i kalvingstida våren 2012, og ble funnet i Hirkjølen statsallmenning i Ringebu i forbindelse med oppfølging av de kalvetidspunkt for de radiomerkede simlene. Simla ble merket i Hirisjøhøgda, 29.februar Rapport fra hendelsen er sendt til NINA, samt Veterinærinstituttet. 11

13 Figur 7: Simle med klave nr 15 funnet i sommeren Foto: K. Ingdal Nr 9 ble skutt under jakta, og det ble konstatert kløvråte. I tillegg er det med stor sannsynlighet at simle med klavenr 35 har kløvråte. Denne følger og henger pr dags dato med storflokken på dyr. Denne vil bli fulgt opp gjennom vinteren. Jakttid og fellesjakt Det er noe forskjell i jakttider på de ulike jaktfeltene innen villreinområdet. Jaktstart er 20. august for alle jaktfeltene, mens jaktslutt varierer noe (24., 25., eller 30. september). Det er ulike fellesjaktordninger innen hele villreinområdet. Fellesjaktordningene er svært viktig for forvaltningen av stammen og for å oppnå en tilfredsstillende fellingsprosent, da reinen i lengre perioder kan stå konsentrert i enkelte av jaktfeltene. Det er også i år gjort endringer i enkelte fellesjaktordninger mellom rettighetshavere. Jaktutøvelsen Det er observert 6 skadde dyr av oppsynet denne høsten, mot 12 i fjor. 5 dyr er rapportert avlivet av jegere, mot 6 året før, samt at 3 dyr er avlivet av oppsynet. 2 av disse ble avlivet ifm ettersøk med hund. Under årets jakt er det felt 5 dyr med klauvråte. Det er registrert 20 meldinger fra jegere om skudd uten resultat. Dette omfatter sikkert ikke alle skudd som er løsnet, men det virker som jegerne har blitt flinkere til å melde fra. Året før var det meldt om 11 skudd uten resultat. Det er registrert ett tilfelle av uforsvarlig skyting. Det er snakk om skudd på lange mål. Det er funnet 6 døde dyr i terrenget. 3 av tilfellene var sannsynlig skuddskade, og de 2 siste er uvisse årsaker. Utover dette ser jaktutøvelsen ut til å ha gått fint for seg i hele området. I tillegg til at oppsynet er mye ute i felt, er også jegerne flinke til og «passe på» hverandre, og gi tilbakemeldinger til oppsynet. 12

14 Uregelmessigheter Det er registrert 29 uregelmessigheter med kort denne høsten (18 i fjor). Det gjelder i hovedsak manglende underskrift på jaktkortet, men også noen feilskjæringer. Antall OPS-saker er 26, mot 22 i fjor. Det er skrevet 8 rapporter/tilleggsgebyr for felling av feil type dyr i forhold til korttype. Disse sakene avgjøres i henhold til inngått jegeravtale, og instruks for oppsynet. De fleste jaktmessige forhold i Rondane Sør er regulert gjennom jegerinstrukser og underskrevne jegeravtaler. Dette medfører at de fleste forhold kan gjøres opp på stedet av oppsynet, og derfor blir det svært få politianmeldelser. Rettighetshaverne har vurdert at dette er korrekt måte å takle slike mindre alvorlige «overtredelser» på. Informasjon og veiledning I henhold til oppsynsinstruksen for Rondane Sør Villreinutvalg er oppsynets oppgaver å sørge for en human jaktutførelse, sørge for økt sikkerhet under jaktutøvelsen, samt informere jegere og tilrettelegge for en effektiv jakt. Informasjon og veiledning overfor jegerne er en stor og tidkrevende oppgave under reinsjakta. Dette gjelder både ute i felt, pr. telefon og ved at jegerne kommer innom oppsynshyttene. I 2012 er 685 jegere informert. God kontakt med jegerne er positivt og nødvendig. De senere årene har det vært en tendens til at en del jegere ikke drar ut på jakt uten at de har fått sikre opplysninger om hvor det er rein. Dette gjelder også i Dette har medført at oppsynet må være tilgjengelige til enhver tid for å gi informasjon ut til jegerne om hvor det er rein, hvor det er sannsynlig at den vil trekke osv. Det vil være en utfordring i framtida å få jegerne til å avsette litt mer tid til sjølve reinsjakta, hvis fellingsprosenten skal opprettholdes. Det bør fortsatt være slik at jakta drives ut fra kjennskapet til dyrene, terrenget og arealbruken. Det er de siste årene gjort en innsats for å øke innleveringsprosenten av kjever for alders- og kondisjonsundersøkelser. En har rett og slett vært mer pågående overfor jegerne. I 2012 er det samlet inn 417 kjever, 89 % av felte dyr (85 % i 2011). En har også prøvd å veie så mange dyr som mulig. Vi har fått inn korrekt vekt på 346 av 467 skutte dyr, 74 % (79 % i 2011). På oppdrag fra Veterinærinstituttet, ble det i år samlet inn møkkprøver fra 3 villreinområder, deriblant Rondane Sør. Prøvene skal bli brukt for å påvise parasitter hos villreinen. Det ble totalt samlet inn rundt 40 prøver fra skutte dyr, noe som i følge veterinærinstituttet skal være tilstrekkelig. Vi får tilsendt rapport når den foreligger. 13

15 Fellingsresultat Det ble i Rondane Sør felt 467 dyr av en kvote på 1040 (tabell 5), dvs. 44,9 % felling (46,9 % i 2011). Under kvoteberegningene er det gått ut i fra 55 % felling. Fordelingen på felte hann- og hunndyr ble henholdsvis 54 % og 46 %. Uttaket fordelte seg på 30,9 % kalv, 12,8 % ungdyr og 56,3 % eldre dyr. Øvrige fellingsresultater er beskrevet i tabell 6-11 og figur 5-9. Tabell 5 Kvote og fellingsresultat for Rondane Sør Felte dyr Rettighetshaver Kvote Kalv 1,5 år Voksen Totalt Rondane Sør Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Fell % Ringebu Fjellstyre ,1 Kjønnås Utmarkslag ,4 Vekkom / Brekkom / Fåvang ,0 Øyer Fjellstyre ,4 Ringsaker Jakt-og Fiskeområde ,3 Vang Allmenning ,0 Åmot Villreinområde ,0 Sollia Fjellstyre ,0 Stor-Elvdal Grunneierforening ,5 Sætresameiet ,0 Atndalen Utmarksområde ,8 Midtbekklia ,0 Øverdalen Grunneierlag ,0 Mathiesen Atna as Mokjølen ,0 Fampen ,5 Kiær mykleby ,9 Sum Rondane sør ,7 %-vis fordeling 16,1 14,8 6,0 6,7 23,9 32,4 46,1 53,9 100,0 Finnsjøfjellet Øverdalen Grunneierlag ,5 Sollia Fjellstyre ,9 Haugland ,0 Mathiesen Atna as ,7 Sum Finnsjøfjellet ,0 %-vis fordeling SUM TOTALT ,9 %-vis fordeling 16,1 14,8 6,2 6,6 23,8 32,5 46,0 54,0 100,0 14

16 Tabell 6: Kommunevis inndeling på fellingsprosenten i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet fordelt på ulike dyr. Kalv 1,5 års dyr Eldre dyr Totalt Kommune Kvote Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum totalt Fellings % Ringebu ,6 Øyer ,4 Ringsaker ,3 Hamar ,0 Åmot ,0 Stor-Elvdal ,3 Sum ,7 Finnsjøfjellet ,0 Sum Rondane Sør ,9 Tabell 7: Historisk oversikt over felte dyr og fellingsprosent i Rondane Sør og Finnsjøfjellet. Kalv 1,5 års dyr Voksne dyr Totalt År Kvote Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Antall Fell % , , , , , , , , , , , , , , ,6 15

17 Figur 5: Fellingsprosenten i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Tabell 8: Jaktuttak fordelt på kortutsteder og fellingssted. Tabellen omfatter 463 av 467 skutte dyr. Ringebu Øyer Vang Åmot Sollia Stor Elvdal kommune kommune RFJO almenning kommune almenning kommune Sum Ringebu Fjellstyre Kjønnås utmarkslag Vekkom/Brekkom / Fåvang Øyer Fjellstyre Ringsaker Jakt og Fiskeomr Vang Allmenning Åmot Villreinområde Sollia Fjellstyre Atndalen Utmarksområde Mathiesen Atna Midtbekklia SEG Fampen Kiær Mykleby Øverdalen Grunneierlag Sætersameiet Finnsjøfjellet samlet Sum Fellingstidspunkt Tabell 10 og figur 6 beskriver fellingstidspunktet i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet, og omfatter 444 av 467 felte dyr. For å lettere å se hvilke perioder det felles flest dyr, er jaktperioden oppdelt i uker. Vi ser at det felles flest dyr den første uka, og at det de neste 2 ukene felles få dyr. Fellingene er også bra den nest siste uka, mens den siste uka felles det færre dyr igjen, noe som er naturlig. 16

18 Tabell 9: Fellingstidspunkt i Rondane Sør inkl. Finnsjøfjellet. Omfatter 444 av 467 skutte dyr. Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Sum ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bukkekalv Simlekalv ,5 års bukk ,5 års simle Voksen bukk Voksen simle SUM %-andel 22,7 17,8 11,6 13,7 22,9 6,4 95,1 Figur 6: Fellingstidspunkt i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Slaktevekter Tabell 10: Slaktevekter i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet 2012 sammenlignet med Kalver 1,5 års dyr Voksne dyr Vekt Endring fra 11 Vekt Endring fra 11 Vekt Endring fra 11 Bukker 18,8-1,1 33,5 0,2 58,1-1,7 Simler 17,3-0,5 28,6 2,0 34,9 0,6 Samlet 18,0 0,0 31,0-0,2 44,5-0,4 17

19 Tabell 11: Slaktevekter Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Kalv 1,5 års dyr Voksne dyr Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle ,8 17,3 33,5 28,6 58,1 34, ,9 17,8 33,3 26,6 59,8 34, ,8 17,2 34,1 26,3 59,3 34, ,6 17,8 28,9 27,7 61,5 34, ,8 17,3 29,1 27, , ,2 16,2 29,7 27,8 60,9 33, ,6 17,1 28,5 24,5 60,9 34, ,6 16,8 28,7 25,6 63, ,9 16,7 35,1 25,7 59,4 35, ,6 16,1 29,6 22,5 57,9 33, ,4 18,3 34,9 27,2 62,7 35, ,9 16,7 34,2 26,8 60,6 35, ,1 18,1 35,1 30,4 66,7 35, ,5 17,6 32,5 29,3 58,6 35,9 Figur 7: Slaktevekter kalver Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. 18

20 Figur 8: Slaktevekter 1,5 års dyr Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Figur 9: Slaktevekter eldre dyr Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Oppsummering Alt tyder på at selve jaktutøvelsen i store trekk har foregått tilfredsstillende også denne høsten. Fellingsprosenten holder seg omtrent stabilt i forhold til i fjor, men uttaket har økt 19

21 grunnet større kvote. Utstrakt bruk av overgangsavtaler og fellesjakt gjør det enklere for jegerne å lykkes, og er en nødvendighet for at fellingsprosenten holdes på et akseptabelt nivå. De siste årene har det skjedd en gradvis forskyvning i antall dyr i de to delstammene i Rondane Sør. På slutten av 1990-tallet hadde en i overkant av dyr som holdt seg mer eller mindre i Ringebu og Sollia hele året. I tillegg var det dyr sør for Friisvegen, som trakk til kalvingsområdene lengst sør i villreinområdet. Etter hvert blandet disse to delstammene seg, og de siste årene har den nordre delstammen vokst, mens den sørlige er redusert. Det totale antallet har imidlertid vært relativt stabilt på rundt vinterdyr. Våren 2012 ble det kun registrert om lag 300 dyr som trakk sørover, hvorav ca 100 simler. Dette er omtrent det samme som i Rettighetshaverne vedtok derfor som i fjor å frede simler sør for Eldådalen. I tillegg ble det på Opplandssida innført simlefredning også i områdene fra Eldådalen og nordover til Friisvegen/Åsdalen/Imsdalen. Dette i et forsøk på å bygge opp igjen den sørlige delstammen. Med bakgrunn i registreringer, og tiltaket med simlefredning, er den lave fellingsprosenten blant de sørligste rettighetshaverne både ønsket og forventet. For øvrig er det et godt samarbeid mellom rettighetshaverne, og mellom oppsynene. Oppsynsordningen fungerer godt. Villreinutvalget har i tillegg til årsmeldingen publisert flere rapporter om utvalgets prosjekter, og som kan leses i sin helhet. Dette er: Trekkregistreringer Rondane Sør Oppfølging av radiomerkede villrein i Rondane Sør Beite- og vegetasjonskartlegging Rondane Sør 2012 Oppsynsrapport Rondane Sør 2012 Minimumstelling Rondane Sør 2012/2013 Sollia 4. februar 2012 Kristian Ingdal Sekretær Rondane Sør Villreinutvalg 20

22 21

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Rondane Sør villreinutvalg

Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2011 For perioden mars 2011- mars 2012 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 2 Tellinger... 3 GPS-merking... 5 Kvotefordeling i Rondane Sør

Detaljer

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2014 For perioden 1.1. 2014-31.12. 2014 Foto: Hans-Petter Ruud Forord Denne årsmeldingen beskriver aktiviteten gjennom året i Rondane Sør villreinområde i året 2014.

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2010 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2013 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2011 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG RINGEBU FJELLSTYRE RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG 2018 2021 1. Område/areal: Driftsplanen for elg omfatter følgende områder og areal: Statsallmenning Totalareal

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: Kari Svendsgard 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde.

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE Foto: Svein Ekre BESTANDSPLAN 2019 2023 OG AVSKYTINGSPLAN 2019 FORORD Dette er den sjuende bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 Foto: Svein Ekre Godkjent av villreinnemnda 16.04.15 FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde.

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 17. april 2018 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2018 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Foto: Svein Ekre AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål og virkemidler.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA 2013-2017 Utarbeidet for av Svein Erik Lund FREDNINGSSONER 2013 2017 Reinens ofte svært begrensede arealbruk i jakta har i mange år vært en utfordring.

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 12. april 2016 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg live.gladheim@nlr.no Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2016 Villreinutvalet

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Foto: Svein Ekre Jerstad Viltforvaltning AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus,

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde 2010-2014 Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE Denne bestandsplanen er en videreføring av tidligere bestandsplan

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: fjelloppsynet i Sel 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel,

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl 1000-1600, Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Saksliste 04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 05/13 Fellingskvote

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017 LEDEREN HAR ORDET I 2017 er 8 av 13 kommuner i Rondane og Sølnkletten området i gang med revidering av sine arealplaner. Ved siden av bestandsforvaltning

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017 ÅRSMELDING 2017 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 01.11. 2017 Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt. Oppsynsmøte kl. 11.00 13.00 Styremøte

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Årsmelding for 30/4 2011 20/4 2012 for Forollhogna Villreinområde Villreinutvalget har i denne perioden hatt følgende sammensetning: Hallvard Urset 2542 Vingelen Leder Tor Granvold 2512 Kvikne Kasserer

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930. Sakliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater i henhold til liste Vår ref: 2518 Vår dato: 26.04.2018 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 9. april 2015 Villreinnenmda for Hardangerviddaområdet 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2015 Villreinutvalet sender denne anbefalingen

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016 ÅRSMELDING 2016 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013-2017. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forelhogna villreinområde hadde dette året et tellende areal på 1.838.681 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Møtet avholdes på Skifer hotell Kl 10.00. kaffe fra 0930 Sakliste 17. Referatsaker. 18. Kvoter. 19. Gjennomgang

Detaljer

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer

Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt

Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt utrydde CWD? Olav Strand NINA 23 villreinområder, CWD er så langt påvist i sone 1 I Nordfjella Samla har

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møtet 04.05.2015 LUNDES TURISTHANDEL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Geir

Detaljer