VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014"

Transkript

1 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller underlagt Oppdal Bygdealmenning. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultatet på den grunn oppsynet i OBA har ansvaret for. Rapporten tar også sikte på å gi rettighetshaverne et grunnlag for vedtak i saker som berører forvaltning av villrein innen Snøhetta og Knutshø villreinområder, og inngår som bilag til OBAs årsmelding. Samtlige oppsyn underlagt OBA er tildelt begrenset politimyndighet av Sør-Trøndelag politidistrikt. 1.1 TILDELING Tildeling av villreinjakt skjer i henhold til 6.2 i Bruksregler for Oppdal Bygdealmenning ved at søkere grupperes i prioritert rekkefølge slik: A) Bruksberettigede i henhold til manntallet har fortrinnsrett. B) Tidligere bruksberettigede (Eiere av bruket i minst 10 år, bosatt i Oppdal). C) Innenbygdsboende i Oppdal kommune. D) Personer som ikke omfattes av A, B eller C. Denne andelen skal være på minst 10 % av samlet antall tildelinger. I de tilfeller der søkere hadde lik ansiennitet ble det foretatt loddtrekning. Tildeling av kategori dyr skjedde også etter loddtrekning. 1.2 PRISER Tabell 1. Priser for villreinjakt i Oppdal Bygdealmenning Fritt dyr Kløftbukk Simle/ungdyr Kalv Kategori /Fu60 Innenbygds Utenbygds Det kreves ikke inn fellingsavgift fra jegerne. 1.3 ENDRING AV JAKTTIDER OG BESTEMMELSER Jakttiden i Snøhetta var 20.aug til og med 22. sept, og i Knutshø 20. aug. til og med 21. sept. Det var full fellesjakt i Snøhetta øst i siste jaktuke ( sept.). Indre fellesjaktområde ble åpnet fra 27. august. 1

2 2 OPPSYNSDEL AV RAPPORTEN 2.1 FELLESJAKTAVTALER KNUTSHØ OBA hadde som i foregående år avtaler om fellesjakt med Langvelldalen Setersameie (KHØ 031), Gåvålia (KHØ 030) og Statsskog SF (KHØ 08, 09A, 09B og 010). Avtalene var gjensidige og gjeldende i hele jakttida. Avtalen om overgang mellom rettighetshavere i Tynset/Rennebu og Oppdal Bygdealmenning ble opprettholdt i Til sammen 45 jegere fra T/R kunne drive jakt på OBAs grunn, fordelt på 3 midtukeperioder. Området mellom Vinstradalen/Bøasetervegen og Drivdalen ble holdt utenfor avtalen. Avtalen ble kompensert med 10 fellingstillatelser SNØHETTA Alle rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde hadde fellesjakt hele jakttida (Oppdal Bygdealmenning/Sivert Sæteren (SNØ 3&5), Statsskog Sør-Norge (SNØ 1 & 2), Dindal Sameie (SNØ 6), Lønset Grunneierlag (SNØ 7) og Soløyfjellet fjellsameie (SNØ 37)). Avtalen om et indre felles jaktområde på ca 260 km 2 midt i villreinområdet ble opprettholdt med samme grenser som i Dette omfattet ca 110 km 2 i Lesja (Dalsida Statsalmenning), ca 100 km 2 i Sunndal (Sunndal Statsallmenning) og ca 50 km 2 i Oppdal (Oppdal Bygdealmenning). Alle jegere med kort utstedt i Snøhetta øst villreinområde kunne jakte innen fellesjaktområdet fra 27. august. I løpet av jakta ble det bestemt å åpne alle grenser unntatt Dovre siste jaktuke, dvs Det ble felt 29 dyr på OBA-kort siste jaktuke, 15 i Oppdal, 7 i Dovre og 7 i Lesja. Det var påført fellingssted på 150 kontrollkort (99 %). Av disse ble 8 dyr felt i Lesja og 7 dyr i Dovre. Resten ble felt i Oppdal kommune. 2

3 2.2 OPPSYN OG MANNSKAP Til å ivareta oppsynsfunksjonen på egen og kontraktsfestet grunn i begge villreinområder har OBA engasjert 1 deltidsoppsyn (Haldor Haugland) i tillegg til 2 heltidsansatte oppsyn (Ingolf Røtvei og Håvard Rønning). Oppsynsleder i Oppdals del av Knutshø villreinområde og Snøhetta villreinområde var Ingolf Røtvei. Politiførstebetjent Arne Granlund var engasjert av Snøhetta villreinutvalg som oppsynsleder for hele Snøhetta villreinområde. Samtlige oppsynsmenn har gjennomført godkjent 40-timers oppsynskurs, og har tildelt begrenset politimyndighet. Oppsynsaktiviteten avhenger av hvor dyra befinner seg i villreinområdet. Tabell 2. Antall oppsynsdager innen OBAs oppsynsområde i årene : År Snøhetta Knutshø Sum dager INFORMASJON Informasjonstelefonene for Knutshø og Snøhetta var i drift hele jakta. Alle jegere fikk informasjonsfolder vedrørende jakt og jaktutøvelse. Informasjon til jegerne om åpning av grenser siste jaktuke ble lagt ut på OBAs hjemmesider like etter at vedtaket ble gjort kjent av utvalget. 2.4 ØKONOMI Oppsynskostnader per fellingstillatelse varierer fra år til år (tabell 3). Endringer i kvotestørrelser og hvor dyra står under jakta påvirker kostnaden. Tabell 3. Oppsynskostnader pr. fellingstillatelse for årene År Kostnad

4 2.5 SAMMENDRAG AV OPPSYNSVIRKSOMHETEN Tabell 4. Oppsynsvolum og kontroller i 2014: Tekst Knutshø Snøhetta Sum Antall oppsynsdager Antall timer i felt Sett antall rein Informerte Kontroller før felling Kontroller under slakting Kontroller under transport Fall sett, ikke kontrollert Skadde dyr sett av oppsyn Skadde dyr avlivet av oppsyn Skadde dyr avlivet av jegere Dyr funnet døde Uregelmessigheter m. kort Uregelmessigheter med våpen Saker oppgjort på stedet (OPS) Anmeldelser UREGELMESSIGHETER OG ANMELDELSER Tabell 5. Utvikling innen OBAs oppsynsområde i begge villreinområder med hensyn til ulike forseelser og irregulær avgang av dyr i perioden Tekst/År Anmeldelser OPS-saker Irregulær avgang Irregulær avgang i 2014: Knutshø: 2 Snøhetta: 0. OPS-sakene i 2014 dreier seg stort sett om gebyrsaker og manglende underskrifter på kontrollkort. 2.7 SAMBAND Oppsynet hadde også i 2014 tilgang til forsvarets samband på Snøhetta og senderen på Ivakammen, som dekker store deler av Knutshøområdet og Snøhettaområdet, og ble brukt av oppsyn i begge villreinområder. 4

5 3 FELLINGSDEL AV RAPPORTEN 3.1 SNØHETTA FELLINGSTABELL Tabell 6. Kvote og felling fordelt på korttyper for Oppdal Bygdealmennings kvote i Snøhettaområdet Korttype Kvote Felt Felling % SK BK US UB VS VB Fritt Kløftbukk Simle/Ungdyr Kalv Tot , % av felling 13,5 7,7 5,2 5,2 39,4 27,1 Fellingsprosenten for fritt dyr, kløftbukk og simle/ungdyr en del høyere enn for kalvekort. Dette skyldes trolig at jegere med simle/ungdyr og kalv prioriterer simlekortet før kalvekortet VEIING, KJEVEINNSAMLING OG SLAKTEVEKTER. Kjeveinnsamling og nøyaktig veiing av slakt er viktig for forvaltning av stammen, da det gir data om alderssammensetning, vekst og kondisjon. Av 152 dyr felt på kort utstedt av Oppdal Bygdealmenning ble 99 % av kjevene innlevert. Av disse ble 44 % veid (tabell 7). Tabell 7. Innleveringsprosent og prosent nøyaktig veid År Innleveringsprosent Prosent nøyaktig veid ,

6 Tabell 8. Slaktevekter (kg) for forskjellige kategorier dyr i Snøhetta, bare dyr som er oppgitt veid er medregnet. SK BK US UB VS VB1 VB2 VB3 Antall veid Max vekt , , Min vekt , Snittvekt 16,3 15,5 26,6 27,1 31,2 35,9 54,8 64,1 SK: simlekalv, BK: bukkekalv, US: ung simle, UB: ung bukk, VS: voksen simle, VB1: voksen bukk felt på simle/ungdyrkort, VB2: Voksen bukk felt på kløftbukkort, VB3: voksen bukk felt på fridyrkort. Merk at det for de fleste kategorier dyr er veid så få at snittvekt ikke kan forventes å være representativt for stammen. Det regnes ikke gjennomsnittsvekt for dyrekategorier med mindre enn tre veide dyr. 3.2 KNUTSHØ FELLINGSTABELL Tabell 9. Felling fordelt på korttyper, samt fellingsprosent på de forskjellige korttyper utstedt av Oppdal Bygdealmenning (inkludert 10 TOR-kort). Korttype Kvote Felt Fellings% SK BK US UB VS VB Fritt , Fritt under , Simle/Ungdyr , Kalv , Tot , % av felling 7,1 7,1 5,4 5,4 35,7 39, VEIING OG KJEVEINNSAMLING. SLAKTEVEKTER Av 56 dyr felt på kort utstedt av OBA ble 98 % av kjevene innlevert (tabell 10). Andelen veide dyr i 2014 var 67 %. Dette avviker ikke i stor grad fra tidligere år. 6

7 Tabell 10. Innleveringsprosent og andel nøyaktig veid i årene År Innleveringsprosent Prosent nøyaktig veid Tabell 15. Slaktevekter for forskjellige kategorier dyr fra kjever på OBA-kort i Knutshø. Bare dyr som er oppgitt veid er medregnet. Kategori dyr SK BK US UB VS VB1 VB2 VB3 Antall veid Max vekt , ,5 90 Min vekt 13 14, ,2 67 Snittvekt 14,2 27,5 33,5 58,7 77,4 SK: simlekalv, BK: bukkekalv, US: ung simle, UB: ung bukk, VS: voksen simle, VB1: voksen bukk felt på Fritt under 60 kilo, VB2: voksen bukk felt på fridyrkort og VB3: voksen bukk felt på simle/ungdyrkort. Merk at det for de fleste kategorier dyr er veid så få at snittvekt ikke kan forventes å være representativt for stammen. Det regnes ikke gjennomsnittsvekt for dyrekategorier med mindre enn tre veide dyr. 4 FELLINGSDATOER FORDELT PÅ JAKTUKER I Snøhetta ble det felt svært mange dyr den første uka. Det ble også felt jevnt bra med dyr resten av jakta. I Knutshø ble de fleste dyra felt i andre og tredje jaktuke (figur 1). 7

8 Antall fellinger fordelt på jaktuke Antall felte villrein Knutshø Snøhetta 20 0 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Figur 1. Antall fellinger pr. jaktuke på kort utstedt av Oppdal Bygdealmenning. 8

9 VEDLEGG Kart over fellingssteder påført kontrollkort i Snøhetta

10 Kart over fellingssteder påført kontrollkort i Knutshø

11 SMÅVILTJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 INNLEDNING Rapporten skal dokumentere kortsalg, priser, fellingsresultat samt det oppsynsarbeid som er drevet i 2014, og skal gi allmenningsstyret et grunnlag for å fatte vedtak i saker som omhandler forvaltning av småvilt og småviltjakt i Oppdal Bygdealmenning. LIRYPETAKSERING I 2014 ble det gjennomført linjetaksering av lirype etter samme mal som de to foregående år (tabell 1). Det ble taksert 51 km og det ble funnet 23 kull med et snitt på 5,5 kyllinger pr. høne. I 2013 var snittet 6,8 kyllinger pr høne og 32 kull. Takseringen ble gjennomført i samarbeid med Oppdal Jæger- og Fiskarlag. Tabell 1. Takseringsresultat År Km taksert Antall linjer Antall obs Antall ryper Antall ryper pr Antall obs kyllinger/høne , ,1 5,2 (11 kull) , ,9 6,8 (32 kull) , ,1 5,5 (23 kull) REGLER Som følge av resultatet av lirypetakseringen bestemte styret i Oppdal Bygdealmenning følgende regler for småviltjakta Jakttid Jaktstart med hund Det var fritt sesongkortsalg til innenbygdsboende i perioden For utenbygdsboende gjaldt følgende regler: I tiden var allmenningen inndelt i fire felt (A: Trollheimen, B: Knutshøområdet nord for Orkelsjøveien og Orkla, C: Knutshøområdet sør for Orkelsjøveien og D: Snøhettaområdet), og i tre perioder: , , Kortsalg etter søknad. Søknadsfrist for regulerte perioder var Det var satt en fangstbegrensning på 2 ryper pr. jeger pr. dag på alle typer kort. For perioden ble det solgt treningskort for hund til innenbygds og utenbygdsboende. 11

12 KORTTYPER OG PRISER Korttyper og priser for 2014 er vedtatt av allmenningsstyret (se tabell 2). Tabell 2. Korttyper og priser for småviltjakt i OBA Tekst Reg. per. Sesongkort Treningskort Med/uten hund Med Uten Med Uten Sesong Dag Allmennings- 650* * 50 berettigede Innenbygdsboende uten allmenningsrett 800* * 50 Utenbygdsboende 1400* * 50 * Jegere om allerede hadde kjøpt jaktkort med hund behøvde ikke å løse treningskort. FELLINGSRESULTATER Det er skilt mellom to kategorier jegere; utenbygds jegere i regulerte perioder, og jegere med sesongkort. Denne inndelingen er gjort for å kunne sammenlikne utbytte mellom felt og mellom de ulike kategorier jegere. Det er skilt mellom jegere med hund og uten hund. UTENBYGDS JEGERE I REGULERTE PERIODER ( ) Følgende tabell viser statistikken over antall solgte kort i de regulerte perioder, antall fellingsrapporter returnert per , samt hvor mange fjellryper, liryper og harer som er felt pr. jaktdag. Frist for rapportering for korttypen var Tabell 3. Statistikk på småviltjaktkort for utenbygds jegere i regulert periode ( ) Felt A B C D Totalt Med/uten hund M U M U M U M U M U Solgt ant. kort Fellingsrapporter Innleveringsprosent Ant. dager pr. jeger 3,1 3,8 3,5 3,5 3,8 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6 Fjellryper pr. dag 0,03 0,66 0,04 0,47 0,05 0,61 0,20 1,14 0,05 0,62 Liryper pr. dag 0,90 0,39 0,61 0,27 0,95 0,44 0,83 0,29 0,83 0,39 Harer pr. dag 0,01 0,04 0,00 0,08 0,00 0,02 0,03 0,14 0,01 0,04 Småvilt pr. dag 0,95 1,09 0,65 0,83 1,00 1,08 1,07 1,57 0,89 1,05 12

13 INNENBYGDS JEGERE MED SESONGKORT Sesongkortet i 2014 gjaldt i perioden (15.09 med hund) Rapporteringsfrist for korttypen var Tabell 4. Statistikk på småviltjaktkort for innenbygds jegere (sesongkort) Sesongkort Med/uten hund Med Uten Solgt antall kort Fellingsrapporter Innleveringsprosent Snitt antall dager 9,3 5,1 Fjellryper per dag 0,20 0,34 Liryper per dag 0,60 0,28 Harer per dag 0,01 0,02 Småvilt per dag 0,81 0,65 BEREGNET JAKTUTTAK Tabellen nedenfor viser beregnet jaktuttak for alle korttyper, beregnet ut fra innsendte fangststatistikker og totalt antall kort solgt i de forskjellige kategorier. Tabell 5. Beregnet jaktuttak Korttype Reg. per Sesongkort Totalt Hund Med Uten Med Uten Med Uten Dager Fjellrype Lirype Hare Som det fremgår av tabell 5 ble det beregnet felt totalt 1778 småvilt (922 med hund og 857 uten hund) i Tilsvarende beregning for 2013 viste at det ble felt totalt 1761 småvilt (821 med hund og 940 uten hund) i allmenningen. 13

14 SAMMENLIKNING MED TIDLIGERE ÅR Tidligere års statistikk på antall felte ryper pr. jaktdag er i hovedsak basert på innrapportering fra utenbygds jegere i regulerte perioder. Data fra 2014 er også hentet kun fra disse (tabell 6). Tabell 6. Antall ryper felt pr. jaktdag fordelt på jakt med og uten hund i perioden År Med hund 1,0 1,4 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 0,6 0,8 0,9 Uten hund 1,3 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 1,0 0,5 0,9 1,0 Beregnet totalt jaktuttak, antall jaktdager og antall småvilt pr. jaktdag for alle kategorier jegere, fangstbegrensning og jaktid i årene 2005 til og med 2014 er vist i tabell 7. Antall jaktdager og fangst er også gjengitt i figur 1. Tabell 7. Totalt beregnet jaktuttak, fangstbegrensning og jakttid i årene År Jaktdager Lirype Fjellrype Hare Småvilt pr. jaktdag 1,5 1,2 1,3 1,2 1,2 1 1,2 1,1 0,6 0,9 Fangstbegrensning Ingen 2 li/3 fj 3 ryper 3 ryper 3 ryper 3 ryper 3 ryper 3 ryper 1 rype 3 ryper Jakttid For allmenningen sett under ett tilsvarer dette et jakttrykk i 2014 på 1,9 jaktdager pr. km 2 (1,8 i 2013). Antall felte liryper pr. km 2 lirypeterreng var 3,1 (3,0 i 2013), tilsvarende tall for fjellrype 0,9 pr. km 2 (0,9 også i 2013) Jaktdager Lirype Fjellrype Hare Figur 1. Totalt jaktuttak og antall jaktdager i årene

15 TRENINGSKORT Det ble solgt to treningskort for hund i ANNET Av annet vilt ble det registrert felt en rødrev. I sesongen 2013/2014 ble det registrert felt 62 rødrev gjennom fangstpremieordningen i Oppdal. OPPSYN OBAs oppsyn har drevet kontroll av småviltkort i kombinasjon med andre oppdrag, da særlig villreinreinsjaktoppsyn. Ingen straffbare forhold ble avdekket, verken brudd på blyhaglforbudet, grenseoverskridelser eller brudd på fangstbegrensning. 15

16 FISKE I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 FISKEKORT OG PRISER 2014 Utsalgssteder for fiskekort i 2014 var Festa Handel, Statoilstasjonen i Oppdal sentrum, alle sportsbutikker i Oppdal sentrum, Turistkontoret, Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra var i drift) og Gjevilvasshytta. Kort kunne også kjøpes på OBAs kontor. Utenfor kommunen var Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted. Tabell 1. Fiske kortpriser i Oppdal Bygdealmenning Sesong Uke Døgn Allmenningsberettigede 350 Innenbygdsboende uten allmenningsrett Utenbygdsboende

17 BJØRBEKKEN KLEKKERI Klekkeriet har konsesjon til produksjon av uforet yngel fra inntil 5 liter rogn. Johan Tande har vært klekkeribestyrer også i Høsten 2013 ble det innlagt 3 liter befruktet rogn i klekkeriet. Tabell 2. Yngel satt ut fra Bjørbekken klekkeri 2014 Dato Antall yngel Vatn/lokalitet Navn Kvolvtjønnin Arvid Hindseth Mjølkskåla Albert Bakk Varhøtjønna Albert Bakk Nonshøtjønna Albert Bakk Nonshøtjønna Vesltjønna Albert Bakk Gråhåmmårtjønna Albert Bakk "Tjønnpiktjønnin" Albert Bakk "Tjønnpiktjønnin" Albert Bakk "Tjønnpiktjønnin" Albert Bakk Avundtjønna Øyvind Veskje Stortjønna, Tjønnglupen Øyvind Veskje Vesle Finnsjøen Fredbjørn Svendgård Hundreogen-tjønna Håvard Rønning "Langtjønna" - Gråhøin Håvard Rønning Ingetjønna - Gråhøin Håvard Rønning "Rundtjønna" - Gråhøin Håvard Rønning Storbukktjønna Ingolf Røtvei Tythøtjønna Ingolf Røtvei Hesthåggåtjønna Ingolf Røtvei Søløyfjellet Johan Tande Svartdalstjønna Odd Roald Uv Hammerbekktjønna Sverre Storli Sum

18 UTSETTINGER I Unndalsvatnet ble det utsatt fettfinneklipt ensomrig settefisk fra Evenstad klekkeri. Folldal fjellstyre har som tidligere år vært ansvarlig for fangst av stamfisk til utsettingen i Unndalsvatnet. Stamfisket har skjedd i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad. I Gjevilvatnet ble det satt 2000 tresomrig og 6000 tosomrig fettfinneklipt settefisk fra klekkeriet på Lundamo. I Stavsjøen ble det satt ut 320 villfisk fra Grøna, som ble fløyet opp med helikopter. PRØVEFISKE Orkelsjøen ble prøvefisket natt til 2. september Det ble satt 15 garn på maskestørrelser fra 19 mm til 52 mm. Totalt ble det fanget 32 ørret med samlet vekt på ca. 5,5 kg, noe som gir en snittvekt på 174 gram (tabell 3). 78 % av fangsten ble gjort på de tre minste maskestørrelsene. Det ble fanget fisk i lengdeintervallet 16 43,5 cm og med vekter fra gram. 87,5 % av fangsten var under 30 cm. Gjennomsnittlig k-faktor var 1,10 (tabell 4). Det var god fangst på prøvefisket i Orkelsjøen i Prøvefisket viser at det for tiden er god rekruttering i Orkelsjøen. Tabell 3. Oversikt over fangsten i Orkelsjøen sortert på maskevidder. Maskevidde (mm) Antall garn Antall døgn Ørret Snittvekt (gr) Minste fisk (cm) Største fisk (cm) Antall Vekt (gr) , , , ,0 35, , , , Totalt ,5 Tabell 4. Oversikt over fangsten i Orkelsjøen sortert på lengdegrupper 15,0-19,5 20,0-24,5 25,0-29,5 30,0-34,5 35,0 Sum/snitt Antall ørret Samlet vekt (g) Snittvekt (g) Antall hunner Antall hanner Gytefisk hunner (%) ,3 6 Gytefisk hanner (%) Snitt K-faktor 1,11 1,07 1,08 1,11 1,19 1,10 Kjøttfarge hvit (%) ,8 Kjøttfarge lys rød (%) ,6 Kjøttfarge rød (%) ,6 18

19 UTFISKING ØREKYTE Det ble fanget 9,9 kilo ørekyte i Masingtjønna i perioden I de 18 årene utfiskingen har pågått har det blitt tatt 320 kilo ørekyte. Fangstene var størst de første årene, mens de i de senere årene har ligget rundt 5-10 kilo per år. RØYE Det ble fanget 7000 røye på til sammen 163 kg på Stavsjøen i Det ble brukt garn med 10 mm og 14 mm maskevidde. Det er Jan Arve Gjøvik har drevet utfiskingen. ØRRET I løpet av høsten ble det utfisket totalt 102 ørreter med ruse fra Langtjønna/Grøna. På initiativ fra Snøfjelltjønnin Vei- og Hytteforening ble det sommeren 2014 igangsatt et utfiskingsprosjekt i Søndre Snøfjelltjønn. Det ble fanget 270 fisk med en snittvekt på 117 gram. OPPSYN Ingen forhold har blitt påtalt under kontroll av fiskekort. 19

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2009

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2009 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2009 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.09: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Stein M. Lauritzen

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2007

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2007 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2007 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.07: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2004-2008 Nestformann: Stein M. Lauritzen

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 9.4.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 1.14 9.14

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Gå til opprinnelig kunngjort versjon Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Dato FOR-2004-03-08-515 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2004 hefte 4 Ikrafttredelse

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017 ÅRSMELDING 2017 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016 ÅRSMELDING 2016 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018.

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Referat: Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Det møtte i alt 35 årsmøtedeltagere, bestående av representanter fra rettighetshaverne,

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Vedtatt av Fjellstyrene i Lierne den 24.02.2014. 1 Tilbudstyper a) Fjellstyrene i Lierne har to tilbudstyper for elgjakt: 1. 4-årskontrakter

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2013 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 13.4.2016 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron Hans Bondestad,

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Møte på Aak Hotel Rauma kl. 10.00. kaffe fra kl 09.30 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling kjønn/alder 4.

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR: KONGSVOLL/HJERKINN TERRENGENE i

DRIFTSPLAN FOR: KONGSVOLL/HJERKINN TERRENGENE i STATSKOG SF OG FUGLEHUNDKLUBBENS FORBUND () DRIFTSPLAN FOR: KONGSVOLL/HJERKINN TERRENGENE i Oppdal og Dovre kommuner, som omfattes av leiekontrakten mellom Statskog og Fuglehundklubbenes Forbund () 2015-2018.

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2012 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny revidert Forskrift om

Detaljer

STATSKOG SF OG FUGLEHUNDKLUBBENS FORBUND (FKF)

STATSKOG SF OG FUGLEHUNDKLUBBENS FORBUND (FKF) STATSKOG SF OG FUGLEHUNDKLUBBENS FORBUND (FKF) DRIFTSPLAN FOR: KONGSVOLL/HJERKINN TERRENGENE i Oppdal og Dovre kommuner, som omfattes av leiekontrakten mellom Statskog og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF)

Detaljer

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Årsmelding 2010 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 2.4.2002, med endringer av 15.9.2007, og omfatter godkjenning

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017

Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Sak 64.17 Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Saksdokumenter vedlagt: Bakgrunn: - Opplegg for småviltjakt 2017, vedtatt i sak 10.17. - Takseringsresultat 2017. Engerdal

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 INNHALD: 1 Rauland statsallmenning 2 Rauland fjellstyre - samansetjing m v 3 Rauland fjellstyre sine hytter 4 Villreinjakt 5 Småviltjakt 6 Fiske 1 Rauland statsallmenning:

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Tilstede på møtet Møtedato: Tirsdag 14.11.17 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 6 Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Sekretær: Andre: Jan Helge Lien, Rune Storli,

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

Ryper / km 2 90% sikkerhet

Ryper / km 2 90% sikkerhet Småviltjakt Forvaltning Fugl: Fjellstyret er bevisste på at jakt i stor grad kjem i tillegg til naturleg tap i småviltbestandane. Med bakgrunn i dette er det viktig med ei langsiktig forvaltning. Kunnskap

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2012

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2012 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2012 ÅRSMELDING Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01.12 19.04.12: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Narve Hårstad

Detaljer

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.13: Formann: Lars Rise 2012-2016 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014 Styremedlemmer: Anita

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Årsmelding for 2014 Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2014 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2014 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2014 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2014: Leder: Arnold Fossum Varamedl.: Marit Mjøen Solem Nestleder: Rune Olaisen

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 01.11. 2017 Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt. Oppsynsmøte kl. 11.00 13.00 Styremøte

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Mandag 9.11.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 5 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Arnold Fossum, Anne Gerd Bobakk Skogstad,

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 30. januar 2017

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 30. januar 2017 STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 30. januar 2017 Møtet avholdes i Næringshagen kl 1600 Sakliste 01. Referatsaker 02. Utleiepriser hytter og båter 03. Priser reinskort. 04. Priser fiskekort 05. Fornye

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: Kari Svendsgard 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2011 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder: Olav Moen Varamedl.: Trond Livden Nestleder: Rune Olaisen Varamedl.:

Detaljer

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT KORTANALYSE 2016 FELLING 2016 Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT Vinje 1505 78 78 42 81 275 127 681 Nore og Uvdal 1438 20 24 7 19 121 23 214 Ullensvang 1027 15 18 8

Detaljer

Fastsetting av dagskvoter (bag limit) for småviltsesongen 2019/2020

Fastsetting av dagskvoter (bag limit) for småviltsesongen 2019/2020 Sak nr.: 22/19 Saksbehandler: Lisbeth Aassve Møtedato: Arkiv nr. Fastsetting av dagskvoter (bag limit) for småviltsesongen 2019/2020 Saksdokumenter: - Resultater fra taksering på statsallmenningene og

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 Foto fra villreinområdets fokus på undervisning om villrein og villreinens leveområde 2013. Vi forventer nye jegere og forvaltere i årene som kommer. FOROLLHOGNA

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Møtet avholdes på Skifer hotell Kl 10.00. kaffe fra 0930 Sakliste 17. Referatsaker. 18. Kvoter. 19. Gjennomgang

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Tema Begrep og oppgaver hjorteviltforskriften forvaltningsloven offentlighetsloven

Detaljer

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Fjellstyret kom i fjellstyremøte 1. februar 2011 fram til et forslag til administrering av småviltjakta 2011/2012. Det ble besluttet

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

Årsmelding for 2010. Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2010. Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2010 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2010 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Olav Moen Varamedl.: Trond Livden Nestleder: Rune Olaisen Varamedl.:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2019 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2019 Årsmøtet avholdes på Medalheim torsdag 25. april 2018 kl. 19.30 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 Foto av to bukker som henger sammen etter gevirene. Disse to hadde hengt sammen i nesten 3 uker før den ene ble skutt. Uten inngripen ville de begge fått

Detaljer

Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag:

Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag: Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag: Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere endringer i Fjelloven. Dette skal resultere i en NOU våren 2018. Forbundsstyret i NJFF har gjort vedtak

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer