ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg"

Transkript

1 ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2014 For perioden Foto: Hans-Petter Ruud

2 Forord Denne årsmeldingen beskriver aktiviteten gjennom året i Rondane Sør villreinområde i året Den tar for seg organisering, jaktutøvelse, resultater fra jakta sett i lys av tidligere resultater, samt kort om villreinprosjekter. Mye i årsmeldingen er hentet fra andre rapporter publisert gjennom året. Sollia mars 2015 For Rondane Sør Villreinområde Hans Bondal (Leder) Edgar Enge (Nestleder) Ellen Cathrine Burchardt (Styremedlem) Jan-Erik Brenden (Styremedlem) Henning Westerheim (Styremedlem) Per Kristian Fossmo (Styremedlem) Hans-Petter Ruud (Sekretær) 1

3 Innhold Forord... 1 Innhold... 2 Organisering... 3 Interne villreinprosjekter... 4 Tellinger... 9 Kvotefordeling i Rondane Sør Villreinområde samt Finnsjøfjellet Fellingsresultat Fellingstidspunkt Slaktevekter Premiering av minste kalv Egne kort fra utvalget Økonomi

4 Organisering Periodens styre ble valgt på årsmøte 24. april 2014, og har bestått av Hans Bondal (leder), Edgar Enge (nestleder), Jan Erik Brenden, Henning Westerheim, Ellen Cathrine Burchardt og Per Kristian Fossmo. Sekretærfunksjonen kjøpes av Sollia fjellstyre. Villreinutvalget har i perioden avholdt 2 styremøter, og har i tillegg hatt kontakt over telefon og e-post. Med bakgrunn i de positive erfaringene fra tidligere år, ble felles oppsynsordning videreført også i år. Samtlige rettighetshavere er medlemmer i Rondane Sør og har sluttet seg til det felles opplegget for oppsynsordningen, og hele arealet er underlagt denne felles oppsynsordningen. De fleste av oppsynene har begrenset politimyndighet (BPM), og disse har kunnet foreta grenseoverganger uavhengig av hvem som er rettighetshaver. Noen av de mindre rettighetshaverne har ikke egne oppsyn, men med denne ordningen får disse også oppsyn i sitt område. Dette året bestod oppsynskorpset av i alt 13 oppsyn, som kommer fra rettighetshavere i 6 forskjellige kommuner og 2 fylker (tabell 1). Flere av disse har hatt BPM gjeldende for både Gudbrandsdal og Hedmark politidistrikter. Disse har i tillegg til grenseoverganger hos rettighetshavere i eget fylke, også kunnet foreta grenseoverganger uavhengig av fylkesgrensa Hedmark - Oppland, dvs. hele Rondane Sør. Når det gjelder ansettelsesforhold og arbeidstidsforbruk varierer dette mye fra deltidsansatte, med noen få dager som oppsyn, til heltidsansatte, som er i fjellet stort sett hele reinsjakta. Alle oppsyn har som tidligere vært ansatt hos sine ordinære arbeidsgivere. Det blir hvert år utarbeidet en egen oppsynsrapport av oppsynsleder. Rapporten ligger som vedlegg til årsmeldingen. Se denne for mer informasjon om utført oppsyn. Tabell 1: Oversikt over oppsynskorpset i Rondane Sør 2014 Navn Arbeidsgiver Erik Hagen (oppsynsleder) Ringebu Fjellstyre Kristian Hansen Ringebu Fjellstyre Edgar Enge Øyer Fjellstyre Gaute Szacinski Øyer Fjellstyre Ola Stubrud Øyer Fjellstyre Hans-Petter Ruud Sollia Fjellstyre Thor Håkon Løkken Sollia Fjellstyre Terje Nilssen Vang Almenning Anders Berg Ringsaker Jakt og Fiskeområde Kjell Olav Nordbekk Åmot Thore Lie Fampen Villreinområde Anne Eline Streitlien Stor-Elvdal Grunneierforening Arnt Risberg (kontrollstasjon for felte dyr) Stor-Elvdal Grunneierforening 3

5 Interne villreinprosjekter Villreinutvalget mottar årlig midler fra villreinnemda for Rondane og Sølnkletten. For 2014 var dette kr ,-. Disse midlene fordeles ut igjen til prosjekter innad i utvalget. I 2014 var disse prosjektene tellinger, trekkregistreringer ved FV27, trekkregistreringer sørover (sørlige del av villreinområde), trekk til Fampen og klauvråteprosjekt. Timeforbruket framkommer av tabell 2. Tabell 2: Oversikt over timeforbruk i forbindelse med interne prosjekter Prosjekter oppsummert Prosjekter Antall timer Tellinger 86.5 FV27 10 Fampen 37 Trekkreg. sørover 31 Klauvråteprosjekt 27.5 Sum 192 Tjenesteyter oppsummert Tjenesteyter Antall timer Sollia Fjellstyre 76 Ringebu Fjellstyre 79 Fampen villreinområde 37 Sum 192 Arealbruks og trekkregistreringer Trekkregistreringer i Fampen Bakgrunn Villreintrekket fra vinterbeitene i Sollia og Ringebu og inn i Fampen Villreinområde har blitt registrert siden Registreringen har i hovedsak blitt utført av Thore Lie på oppdrag fra Villreinutvalget. Det blir ofte brukt ski for å følge med på dyrene på sørsiden av Imsdalen, før de trekker inn i Fampen. Etter at trekket har startet blir både bil og scooter benyttet. Forarbeidet til registreringen starter normalt i mars, og pågår til førefall, dvs helt til det er umulig å gjøre sikre registreringer. På grunn av store variasjoner i snø og føreforhold, har registreringsperioden fra de første dyrene trekker inn i området til førefall variert fra dager. Det er viktig å bemerke at dette ikke er en totaltelling, men en minimumstelling av villrein som trekker inn i Fampen på våren. Det er også viktig å se at det kan ha trukket dyr inn i områdene etter førefall, samt at det trekker noen dyr tilbake til vinterbeiteområdene, samt videre sørover. 4

6 Resultater 2014 Årets registreringer viste at flesteparten av dyrene kom ca. en måned tidligere år(figur 1). Den 26. desember 2013 ble det registrert reinsspor fra Reinsfjellet over Imsdalsvegen mot Botnbekken. Det er uvisst om flokken kan ha vært i Fampen-området siden høsten. 28. desember 2013 ble det registrert ei ny relativt stor sporslepe tilbake mot Reinsfjellet, omtrent på samme sted som dyr krysset veien to dager tidligere. 29. desember 2013 ble dyrene funnet og telt på Reinsfjellet. Flokken besto da av 347 dyr, en stor andel av disse var simler, ungdyr og kalver. Uten at det kan dato festes nøyaktig, har flokken ganske sikkert trekt tilbake over Imsdalen, da det ei tid senere var spor etter dyr fra Reinsfjellet mot Botnbekken. Den 9. januar 2014 ble en bukkeflokk på ca. 45 dyr telt på høyde 1131, sørvest for Brennfjellet. Den 24.3 ble en flokk på 44 bukker telt sør for Famphøgdene, dette er trolig den samme flokken, og dyrene kan muligens ha oppholdt seg i Fampen hele vinteren. 24. mars lå det ca 300 dyr i Brennfjellet. Dyrene ble skremt av skiløpere med hunder. Flokken delte seg, og 176 dyr trekte senere tilbake over Imsdalvegen til Imsdalsvola. Simle med klave nr. 13 (kalva i Fampen i fjor) kom inn 12.mars. Senere, 17. april, ble flokken hun gikk med (til sammen 19 dyr), skremt av skiløpere på Helaksmyrene og trakk over Vinjevegen og Friisvegen til Storfjellet. 15. mai kom hun igjen over Friisvegen, og trekte da til området ved Bjøråkjølen. GPS-tracking viser at Simle med klave nr 17 (kalva i Fampen i fjor), kom inn over Friisvegen 4.mai, og trekte mot Bjøråkjølen. Det er uvisst hvor mange dyr hun gikk sammen med (tabell3). Tabell 3: Reinstrekk til Fampen 2014 ( ). Dato GPS-pos Antall Beskrivelse av observasjon V V V V V V simle/ ungdyr og en bukk. Telt mellom Finnsetbekken og Kvernbekken. 208 Hovedsaklig simler og ungdyr. Telt sør for Reinsfjellet. To radiomerka simler var med i flokken; den ene med klave nr. 13, den andre med sender som ikke fungerer lenger (ukjent nummer). 153 Hovedsakelig simler og ungdyr. Telt øst for Reinsfjellet. Dyrene kom fra Imsdalsvola og krysset Imsdalsvegen 400 meter nedenfor grustaket. Ca 140 Sum 582 Hovedsakelig simler og ungdyr. Telt på østre toppen av Reinsfjellet. Hadde krysset Imsdalsvegen ca 400 meter nedenfor grustaket. 44 Bukker. Telt sør for Famphøgdene. 29 Bukker. Telt sørvest for Brennfjellet. 5

7 Antall Årsmelding Figur 1: Oversikt over reinstrekk til Fampen i årene (Perioden trekket har foregått i framkommer under årstallet). Trekkregistreringer sørover: Bakgrunn Trekket på vårparten mot kalving er viktig. Trekkregistreringen starter i hovedsak når det kommer dyr nordfra over Samdalen. Registreringsarbeidet er et samarbeid mellom fjelloppsynet i Ringebu og Øyer, og med oppsynet i Ringsaker Jakt- og fiskeområde. Arbeidet er i stor grad utført i sammenheng med andre oppgaver i fjellet, av hensyn til kostnadseffektivitet og minst mulig motorferdsel. Resultater fra 2014 Det var første uka i mars to flokker sør for Samdalen. Den 10. mars ble det registrert én flokk i Gardskiveren på 117 dyr, og én ved Bråstadvarden på 70 dyr. Blant disse ble det registrert 14 simler og 5 kalver, resten bukk. I løpet av de neste 14 dagene krysset det flere dyr over Samdalen, og én flokk var så langt sør som Øver-Åstvatnet i Øyer, før den snudde og krysset nord over Eldådalen igjen. Den 25. mars ble det registrert én bukkeflokk på 83 dyr i Bølhøgda, samt 222 dyr spredt rundt Måsåfjellet. Av dyrene i Måsåfjellet var det ca 140 bukk og resten simle/ungdyr og noe kalv. Dette var alt av dyr sør for Samdalen på den tiden (totalt 311 dyr). Den 11. mai krysset ei simle med gps-halsbånd (nr 18) Samdalen. Denne ble registrert sammen med ca 25 simle/ungdyr på tur sørover fra Lyngkampen i Øyer den 16. mai. I samme området var det også 25 bukk. Samme dag ble det registrert 26 bukk ved Eldåhøgda i Ringebu. Det ble totalt registrert i underkant av 350 dyr som krysset Samdalen våren Av disse simler. 6

8 Trekkregistreringer ved FV27: Bakgrunn Villreinen har i tidligere tider i liten grad krysset FV27, spesielt vinterstid. Etter at veien ble vinteråpen ble det innført stoppforbud mellom Gunstadsetra i Sollia og Spidsbergseter i Ringebu. Oppsynet har hele tiden fulgt opp dette stoppforbudet, og har ført til relativt små problemer. Det ble også satt i gang et registreringsprosjekt for å dokumentere trekket over veien. Utvalget har vært ansvarlig for prosjektet, som har gått årlig siden I tillegg har Fjellstyrene drevet registreringer siden første kryssing i I tillegg til at oppsynet følger med på trekket, har de ofte god hjelp i publikum, som blant annet melder fra til oppsynet om passeringer og spor over veien. Resultater fra 2014 Én flokk på dyr, mesteparten bukk, krysset nord over fv 27 ved Bølisetrene natt til 24. januar Disse returnerte sørover igjen 26.mars De passerte da ved Gututjønn. Det ble også registrert passering av en mindre flokk (ukjent antall) 22.april 2014 med retning sørover ved veibua var spor over veien i Snødøldalen (i nærheten av Gundstadsetra) med retning nordover. Det var spor etter 4 dyr. Senere på vinteren ble 3 bukk og ei simle sett flere ganger i området Svabudalen/Saukampen. Det antas at dette kan være de samme som krysset Til sammen er det dermed registrert kun 4 passeringer i Mye uvær vinterstid vanskeliggjør arbeidet. Bukk i Saukampen etter kryssing av FV27 (Foto: Hans-Petter Ruud) 7

9 Prosjekt klauvråte: Prosjektet er et samarbeid med nabo villreinområder, veterinærinstituttet og mattilsynet. Prosjektet skal jobbe for å øke forståelsen av mekanismene bak klauvråteutbrudd hos villrein i Rondane regionen. Prosjektet har i 2014 utarbeidet et infoskriv til fallviltgrupper og oppsyn både i Rondane og nabo områder. Skrivet var ment som en veileder til vurdering av behovet for avlivning av klauvråtebefengte dyr, og en oppfordring til innsamling av prøver ved avlivede dyr. Det har i tillegg blir samlet inn opplysninger rundt observasjoner av klauvråtebefengte dyr. Det ble fra Ringsaker innsendt prøve fra to bukker med mistanke om klauvråte Det viste seg at ingen av disse hadde klauvråte (tabell 2). Tabell 4: Oversikt over observerte tilfeller eller mistanker om klauvråte i Rondane sør villreinområde 2014 Dato Sted Stedsnavn Type dyr Prøve Skutt/observert innsendt Merknad Sollia Skjærbekken Simle Obs Nei Befengt bakbein Sollia Prestbuhøgda Bukk Obs Nei Framfot befengt Ringsaker Brumunddal Bukk skutt Ja 70kg ikke klauvråte Ringsaker Brumunddal Bukk skutt Ja 90kg ikke klauvråte Nordre Ringebu Breitjønnet Bukk Obs nei Nordre Ringebu Breitjønnet ukjent Obs nei Simle eller ung bukk Sollia Prestbuhøgda Simle Obs nei 8

10 Antall Hundredeler Årsmelding 2014 Tellinger Kalvetelling NINA gjennomførte også i år kalvetelling i Rondane Sør. I år ble dette gjort 25. juni av Roy Andersen (NINA). Det ble fotografert 7 flokker med til sammen 1564 dyr. Av disse var 480 kalv (30,7 %), 57 bukk (3,6 %) og 1027 simle/ungdyr (65,7%). Dette gir en kalveandel pr 100 simle/ungdyr på 46,7, noe som er lavere enn i fjor (51) (figur 2) Kalv per 100 simle/ungdyr År Figur 2: Utviklingen av kalv per 100 simle/ungdyr forhold i årene Minimumstelling Telleforholdene vinteren 2013/2014 var særs dårlige. Lange perioder med uvær i januar og februar gjorde sitt til at tellingen måtte utsettes til 25.mars Det ble da gjort et forsøk på minimumstelling. Mange dyr i skogsområdene og spredte flokker gav dårlige tellingstall. Det ble allikevel funnet 1827 dyr i 13 forskjellige flokker. (figur 3). Fullstendig tabell over bestandsutvikling ligger som vedlegg Vinterbestand ( ) Figur 3: Utvikling i vinterbestand ( ). Merk at Rondane midt og sør slås sammen under telling fra

11 Antall dyr telt Årsmelding 2014 Strukturtelling Det ble i 2014 utført strukturtelling både vinter og høst. Totalt ble 2409 dyr talt opp og strukturen ble for simle/ungdyr, kalv, bukk 1,5 år og bukk 2,5 år henholdsvis 53,2 %, 21,3 %, 1,7 % og 23,9 % (tabell 5). Antall telt % Simle % Kalv % Bukk 1.5 % Bukk 2.5 Mars Oktober Totalt Figur 4 viser resultater fra strukturtellinger i årene Andelen simle/ungdyr varierer mellom snaut 50 % til 67 %. Unntaket er 2003 som hadde hele 83 %. Dette året blir det opplyst at det ble utført en dårlig strukturtelling. Andelen kalv har variert mellom %.Det kan se ut til at bukkeandelen har økt de senere årene (figur 2). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bukk 2,5+ Bukk 1,5 Kalv Simle Antall telt År Figur 4: Resultater fra strukturtellinger i årene Søyler viser prosentvis fordeling av de ulike dyrekategoriene (venstre y-akse). Linje med punkt viser antall dyr som er telt hvert enkelt år (høyre y-akse). Merk at i år 2002 stammer tallene fra hele Rondane (nord og sør). 10

12 Kvotefordeling i Rondane Sør Villreinområde samt Finnsjøfjellet I 2014 ble det gitt fellingstillatelse på 815 villrein i Rondane Sør Villreinområde, samt en egen kvote på 40 dyr i Finnsjøfjellet (tabell 5). Rondane Sør hadde 1 fellingstillatelse per 2,3 km 2, mens Finnsjøfjellet hadde 1 fellingstillatelse per 2,1km 2. Fellingstillatelsene ble fordelt på 10 % fritt dyr, 55 % fritt dyr under 50 kilo og 35 % kalv. Tabell 5: Kvotefordeling 2014 Rondane Sør fordelt på kommuner og rettighetshavere. Rettighetshaver Sum kvote Fritt dyr F < 50 kg Kalv Sum kvote Ringebu kommune Ringebu fjellstyre Kjønås utmarkslag Brekkom utmarkslag Fåvang utmarkslag Vekkom grunneierlag Øyer kommune Øyer fjellstyre Ringsaker kommune Ringsaker Jakt - og fiskeområde Hamar kommune Vang almenning Åmot kommune Åmot Villreinområde Stor - Elvdal kommune Stor - Elvdal grunneierforening Kiær Mykleby Sollia fjellstyre Fampen Villreinområde Mathiesen Atna as, Mokjølen Atndalen utmarksområde Midtbekklia jaktfelt Øverdalen Grunneierlag Sætresameiet Sum Utvalget Finnsjøfjellet Sollia fjellstyre Mathiesen Atna as Øverdalen Grunneierlag Knut Olav Haugland Sum

13 Fellingsresultat Det ble i Rondane Sør felt 382 dyr av en kvote på 855 dvs. 44,7 % felling (49,7 % i 2013). Fordelingen på felte hann- og hunndyr ble henholdsvis 44,8 og 55,2 %. Uttaket fordelte seg på 31,2 % kalv, 16,0 % ungdyr og 52,9 % eldre dyr (tabell 7). Tabell 7: Kvote og fellingsresultat for Rondane Sør 2014 Felte dyr Rettighetshaver Kvote Kalv 1,5 år Voksen Totalt Rondane Sør Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Fell % Ringebu Fjellstyre ,8 Kjønnås Utmarkslag ,4 Vekkom / Brekkom / Fåvang ,8 Øyer Fjellstyre ,6 Ringsaker Jakt-og Fiskeområde ,4 Vang Allmenning ,8 Åmot Villreinområde ,0 Stor-Elvdal Grunneierforening ,1 Kiær mykleby ,6 Sollia Fjellstyre ,4 Fampen ,9 Mathiesen Atna as Mokjølen ,5 Atndalen Utmarksområde ,7 Midtbekklia ,0 Øverdalen Grunneierlag ,0 Sætresameiet ,0 Utvalget Sum Rondane sør ,4 %-vis fordeling 16,3 15,5 9,1 6,1 18,8 34,3 44,2 55,8 Finnsjøfjellet Sollia Fjellstyre ,4 Mathiesen Atna as ,6 Øverdalen Grunneierlag ,5 Haugland ,0 Sum Finnsjøfjellet ,0 %-vis fordeling 15,0 5,0 25,0 5,0 15,0 35,0 55,0 45,0 SUM TOTALT ,7 %-vis fordeling 16,2 14,9 9,9 6,0 18,6 34,3 44,8 55,2 12

14 Med unntak av utvalgskortene så hadde Ringebu kommune den høyeste fellingsprosenten med 60,1 % (tabell 8). Tabell 8: Kommunevis inndeling på fellingsprosenten i Rondane Sør. Kalv 1,5 års dyr Eldre dyr Totalt Sum totalt Fellings % Kommune Kvote Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Ringebu ,1 Øyer ,6 Ringsaker ,4 Hamar ,8 Åmot ,0 Stor-Elvdal ,9 Utvalget ,0 Sum ,4 Finnsjøfjellet ,0 Sum Rondane Sør ,7 Fellingsprosenten for Rondane sør har vært synkende i siste tiårsperiode fra 65,4 % i 2004 til 44,7 % i Årets resultat er allikevel høyere enn 2010 med den laveste registrerte fellingsprosenten i perioden med 38,3 % (tabell 9, figur 3 ). Tabell 9: Historisk oversikt over felte dyr og fellingsprosent i Rondane Sør. Kalv 1,5 års dyr Voksne dyr Totalt År Kvote Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Antall Fell % , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 13

15 Prosent Årsmelding 2014 Fellingsprosenten i Rondane sør har hatt en nedadgående trend siden 2004, men har stabilisert seg etter 2010 (figur 5) Fellingsprosent Fellingsprosent Årstall Figur 5:Fellingsprosenten i Rondane Sør. Det ble felt flest dyr i Ringebu kommune (180), Stor-Elvdal kommune (105) og statsallmenningen i Sollia (55) (tabell 10). Tabell 10: Jaktuttak fordelt på kortutsteder og fellingssted. Fellingssted Ringebu Øyer Vang Åmot Sollia Stor Elvdal Fellingssted Kortutsteder kommune kommune RFJO almenning kommune allmenning kommune Ikke reg. Sum Ringebu Fjellstyre Kjønnås utmarkslag 5 5 Vekkom/Brekkom / Fåvang Øyer Fjellstyre Ringsaker Jakt og Fiskeomr. 4 4 Vang Allmenning 3 3 Åmot Villreinområde Sollia Fjellstyre Atndalen Utmarksområde Mathiesen Atna 3 3 Midtbekklia 1 1 SEG Fampen Kiær Mykleby Øverdalen Grunneierlag 0 Sætersameiet 0 Finnsjøfjellet samlet Utvalget Sum

16 Fellingstidspunkt Tabell 11 og figur 4 beskriver fellingstidspunktet i Rondane Sør inkl. Finnsjøfjellet. For og lettere å se hvilke perioder det felles flest dyr, er jaktperioden oppdelt i uker. Av figur 4 ser vi at det blir felt mange dyr første uka for så å synke fra uke til uke. Fellingen fikk allikevel et oppsving i uke 38. Første uke av jakta bestod av nedbør og vind. Senere ble tørt og varmt vær dominerende før temperaturen falt betydelig etter 16.september. Det ble også en del vind i siste del av jakta. Tabell 11: Fellingstidspunkt i Rondane Sør. Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Dato Sum ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ikke reg Bukkekalv Simlekalv ,5 års bukk ,5 års simle Voksen bukk Voksen simle SUM %-andel 22,3 14,7 12,8 11,8 18,8 11,8 1,8 6,0 100,0 Slaktevekter Gjennomsnittlig slaktevekt gikk for alle dyrekategorier, unntatt 1,5 års simle, noe opp sammenlignet med (tabell 12, figur 5). Størst økning i gjennomsnittlig slaktevekt hadde eldre bukk med en økning på 5 kg. Tabell 12: Slaktevekter hos i , Rondane Sør. Kalv 1,5 års dyr Voksne dyr År Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle ,8 17,1 31,2 24,1 60,5 35, ,1 16,6 28,7 24,8 55,9 33, ,8 17,3 33,5 28,6 58,1 34, ,9 17,8 33,3 26,6 59,8 34, ,8 17,2 34,1 26,3 59,3 34, ,6 17,8 28,9 27,7 61,5 34, ,8 17,3 29,1 27, , ,2 16,2 29,7 27,8 60,9 33, ,6 17,1 28,5 24,5 60,9 34, ,6 16,8 28,7 25,6 63, ,9 16,7 35,1 25,7 59,4 35, ,6 16,1 29,6 22,5 57,9 33, ,4 18,3 34,9 27,2 62,7 35, ,9 16,7 34,2 26,8 60,6 35, ,1 18,1 35,1 30,4 66,7 35,9 15

17 Kg slaktevekt Kg slaktevekt Kg slaktevekt Årsmelding Kalver Kalv Bukk Kalv Simle År Ungdyr (1 1/2 åring) Åring Bukk Åring Simle År Voksne dyr Voksen Bukk Voksen Simle År Figur 5: Gjennomsnittlige slaktevekter hos kalv, ungdyr og voksne villrein i årene , Rondane Sør. 16

18 Premiering av minste kalv I år som i fjor ønsket villreinutvalget å premiere uttak av små kalver. Dette for å styre jakttrykket mot de minste og svakeste individene. Det er kjent at en dårlig start kan henge i resten av livet. Årets ordning ble gjennomført ved at jegere ble informert om ordningen via jegerkontrakten. Kravet til premiering var at kalver som man ønsket å ha med i konkurransen måtte veies av oppsyn samme dag/døgn som dyret ble skutt. Deretter ble de tre minste av disse premiert. Premien i år var gratis reinskort for jakta Kortene er av kategorien «Fritt under 50kg» og skal gjelde på tvers av rettighetshavere mellom Friisveien og Fv27. Årets vinnere framgår av tabell 13. Tabell 13: Premiering av de tre minste kalver skutt i Rondane Sør under villreinjakta 2014 Kortutsteder Kortnr. Slaktevekt (kg) Jegers navn Adresse Villreinutvalget Arne Aune 2005 Rælingen Ringebu Fjellstyre Anders Smestad 2630 Ringebu Sollia Fjellstyre Marius Brænd 2409 Elverum Egne kort fra utvalget Villreinutvalget vedtok på årsmøtet 2014 å søke kvote på 10 dyr ekstra for å selge til inntekt for utvalget. Dette for å styrke økonomien. Kortene ble solgt to og to som Fu50 og kalvekort. Kortene ble solgt til utenbygds jegere gjennom Sollia Fjellstyres søkerliste. Sollia fjellstyre beholdt inntektene fra 2 kalvekort til administrasjonsutgifter. Av 15 utvalgskort (inklusive 5 premiekort for 2013) ble det felling på 12 kort. Salget fra disse kortene bidro med kr til utvalgets kasse. Økonomi Nytt for året var omleggingen fra avvikende regnskapsår til regnskap som følge kalenderåret ( ). Dette innebærer enkelte forskyvninger det første året, men disse vil jamne seg ut allerede i løpet av det kommende året. Regnskap for 2014 viste inntekter på kr og utgifter på kr Dette gav et positivt årsresultat på kr Regnskapet var ferdig revidert av revisor Ingjerd Skarpsno 17

19 18

20 Regnskap for: Rondane Sør villreinutvalg Periode: 2014 ( ) Inntekter Regnskap 2014 Budsjett 2014 Noter Medlemskontingent Prosjektmidler nemda Andre tilskudd/viltfondsmidler Oppsynstilskudd Fellingsavgift Salg av reinskort Annen inntekt Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Oppsynstillskudd Fellingsavgift Sekretærgodtgjørelse Godtgjørelser til styre Arbeidsgiveravgift Kontorhold Bankutgifter - - Møteutgifter Annet Sum Prosjektmidler (Merkepenger) Møter ifm merkeprosjekt Rest bidrag merkeprosjekt Sum Prosjektmidler (Villreinnemda) Tellinger FV Trekkreg. Fampen Trekkreg. sørover Bidrag klauvråteprosjekt Sum Ajourføre "sett rein" Sum utgifter Resultat Balanse Ved periodens start Ved periodens slutt Differanse 1900 Foreningskonto Sparekonto Skattetrekskonto Gjeld til andre Fordringer Sum Noter til regnskapet 1: Tilskudd til viltformål, Miljødirektoratet. 2: Porto (kr. 518,-) og medlemskap i villreinrådet (kr. 1575,-) 3: Møtegodtgjørelse for Thore Lie i forbindelse med møte i merkeprosjektet Gjeld til andre: Sekretærgodtgjørelse og arbeid med prosjekter fra 2014 som utbetales på

21 Vedlegg 1: Bestandsutvikling i Rondane Sør årene * RS og RM slått sammen i totaltelling * RS og RN slått sammen i strukturtelling * Dårlig strukturtelling * Dette er minimum, men man antok at stammen var på * Stort utslag av kløvråte dette året * Har nok noe mer, litt vanskelig å skille ungbukk og simle * God telling i RS + Vulufjell (totalt 2658) *høststruktur God telling i RS + Vulufjell (totalt 2761) * Gode tellingsforhold på minimumstelling * Vanskelige forhold under flytelling, spredte dyr. Antas å ha flere Gode telleforhold i RS. Dyra gikk samlet År Vinterbestand Antall telt Simle Kalv Bukk 1,5 Bukk 2,5+ Antall Kalv Bukk Simle/ungd Kalv/100 S& Antall % Kvote Bukker Simler Kalver Totalt % Struktur vinter Kalvetelling Tilvekst Fellingsresultat Ringebufjellet 20

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2012 For perioden mars 2012- mars 2013 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 3 Beite og vegetasjonskartlegging... 4 Tellinger... 4 GPS-merking...

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Rondane Sør villreinutvalg

Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2011 For perioden mars 2011- mars 2012 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 2 Tellinger... 3 GPS-merking... 5 Kvotefordeling i Rondane Sør

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Alle rettighetshavere i Forollhogna Villreinområde Deres ref: Jaktfeltansvarlig kontakt Vår ref: Heidi Ydse Sted: Kvikne Dato: 4. april 2009 Årsmøte i Forollhogna Villreinområde 2009 Villreinutvalget har

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde.

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2010 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018.

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Referat: Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Det møtte i alt 35 årsmøtedeltagere, bestående av representanter fra rettighetshaverne,

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Foto: Svein Ekre AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål og virkemidler.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2013 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2011 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE Foto: Svein Ekre BESTANDSPLAN 2019 2023 OG AVSKYTINGSPLAN 2019 FORORD Dette er den sjuende bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA 2013-2017 Utarbeidet for av Svein Erik Lund FREDNINGSSONER 2013 2017 Reinens ofte svært begrensede arealbruk i jakta har i mange år vært en utfordring.

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930. Sakliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 12. april 2016 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg live.gladheim@nlr.no Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2016 Villreinutvalet

Detaljer

RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD

RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN 11.10.11 RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD Høvringen Peer Gynt Spranget Rondvassbu Forord Villreinnemnda har gjort vedtak i 2010 om å gjennomføre

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 17. april 2018 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2018 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: Kari Svendsgard 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 9. april 2015 Villreinnenmda for Hardangerviddaområdet 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2015 Villreinutvalet sender denne anbefalingen

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Møtet ble holdt på Lampeland hotell tirsdag 10.april, kl 1800-2200. Deltagere: Vinje: Tinn: Hjartdal: Seljord: Notodden: Flesberg: Rollag: Nes: Sigdal:

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 4. Desember 2017 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00 og avsluttes med en felles middag. Sakliste 25. Referatsaker 26. Oppsummering reinsjakta 2017 27.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 5. april 2017 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2017 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde 2010-2014 Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE Denne bestandsplanen er en videreføring av tidligere bestandsplan

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Foto: Svein Ekre Jerstad Viltforvaltning AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus,

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 Foto: Svein Ekre Godkjent av villreinnemnda 16.04.15 FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde.

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møtet 04.05.2015 LUNDES TURISTHANDEL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Geir

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017 LEDEREN HAR ORDET I 2017 er 8 av 13 kommuner i Rondane og Sølnkletten området i gang med revidering av sine arealplaner. Ved siden av bestandsforvaltning

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG RINGEBU FJELLSTYRE RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG 2018 2021 1. Område/areal: Driftsplanen for elg omfatter følgende områder og areal: Statsallmenning Totalareal

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Møte på Aak Hotel Rauma kl. 10.00. kaffe fra kl 09.30 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling kjønn/alder 4.

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016.

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. Det møtte i alt 32 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Bjørn

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen.

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen. Referat fra Å R S M Ø T E 2 0 10 i B L E F J E L L V I L L R E I N U T V A L G STED: Lampeland Konferansesenter, Lampeland TID: Torsdag 18. mars 2010 kl. 19.00 V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Valg av

Detaljer

Blefjell villreinområde BESTANDSSPLAN

Blefjell villreinområde BESTANDSSPLAN BESTANDSSPLAN 2007-2009 - 1 - Innledning. Denne bestandsplanen er en videreføring at tidligere driftsplaner og bestandsplan for villreinen på Blefjell. Den første planen utarbeidet i 1991. Den plan avløser

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 01.11. 2017 Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt. Oppsynsmøte kl. 11.00 13.00 Styremøte

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater i henhold til liste Vår ref: 2518 Vår dato: 26.04.2018 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl 1000-1600, Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Saksliste 04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 05/13 Fellingskvote

Detaljer

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer