OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD."

Transkript

1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget for Rondane Nord står som valdansvarlig. Det ble på årsmøtet 2008 i Rondane Nord villreinområde vedtatt å søke villreinnemnda om en kvote på 600 dyr med fordeling på korttypene: 10% Fritt dyr, 28% Fritt dyr under 50 kg, 32% Simle/fritt dyr under 40 kg og 30% Kalv. Forslaget ble godkjent av villreinnemnda. 1. Organisering av jaktoppsynet. Jaktoppsynet ble organisert av villreinutvalget. I tillegg hadde fjellstyrene i Dovre, Folldal, Sel og Vulufjell den daglige administrasjonen av oppsynet innenfor sine kommuner. Alle de private grunneierlagsområdene var med i den felles oppsynsordningen innen sin kommune. Grunneierne i Gråhøa hadde eget oppsyn. Det har vært løpende kontakt mellom oppsynslederne i hver kommune for utveksling av informasjon om reinens bevegelser og utøvelsen av jakta. Det var også inngått en avtale mellom oppsynsområdene Sel, Folldal og Dovre og mellom Sel, Nord- og Sør-Fron om gjensidig kontroll over kommunegrensene når dette falt seg naturlig. I Vulufjell hadde oppsynet god kontakt med oppsynet i kommunene Ringebu og Stor-Elvdal som ligger i Rondane Sør villreinområde. I forkant av jakta deltok en del av oppsynspersonellet på oppsynssamling på Kongsvold i regi av politietaten i Hedmark og Sør-Trøndelag. 2. Mannskap. Oppsynskorpset har bestått av: Dovre: Asgeir Myhrmoen Trond Toldnes (oppsynsleder) Hans Olav Arnekleiv Kari Svendsgard Folldal: Sel: Sør-/Nord Fron: Odd Enget (oppsynsleder) Stein Bakken Per Erik Sannes (oppsynsleder) Ivar Tho Kai Rune Båtstad Anne-Mari Myhrmoen Per Erik Sannes (oppsynsleder) Hans Bondestad Ola Skoe har gått oppsyn i Gråhøa (tall/opplysninger fra oppsynsvirksomheten i Gråhøa er ikke tatt med i oppsynsrapporten) 1

2 Oppsynsinnsats: Dovre 4 (5) mann 549 (711) oppsynstimer 1,6 (2,2) timer pr. fellingstillatelse Folldal 2 (2) mann 46 (20) oppsynstimer 0,6 (0,2) timer pr. fellingstillatelse Sel 4 (3) mann 267 (315) oppsynstimer 2,8 (3,2) timer pr. fellingstillatelse Sør-/N-Fron 2 (2) mann 167 (157) oppsynstimer 1,9 (1,8) timer pr. fellingstillatelse Tallene i ( ) er for i fjor I Rondane Nord er det brukt totalt 1029 (1203) oppsynstimer som tilsvarer 1,7 (2,0) oppsynstimer pr. fellingstillatelse. I alt er det foretatt 160 jegerkontroller. Det vil teoretisk si 26 % av fellingsløyvene. I tillegg ble jegerne kontrollert før jaktstart i forbindelse med framlegging av jegeravgift og skyteprøve ved utsteding av kontrollkortene. Oppsynet har også hatt mange muntlige kontakter med jegerne ved veiledning og informasjon uten at de direkte er blitt kontrollerte. 3. Oppsynsutgifter. Dovre: kr 547,- pr fellingsløyve (639,-) Folldal: kr 471,- pr. fellingsløyve (312,-) Sel: kr 789,- pr. fellingsløyve (641,-) Nord-/Sør-Fron: kr 667,- pr fellingsløyve (631,-) De totale oppsynsutgiftene i 2008 for Rondane Nord var på kr ,-. I 2007 var utgiftene på kr ,-. For hele området var oppsynsutgiften pr fellingsløyve kr 593,- (591,-). Utvalget mottok kr ,- i oppsynstilskudd fra det offentlige. Tilskuddet ble fordelt på oppsynsområdene i forhold til kvoten. 4. Samband og kontakt. Folldal og Dovre har i likhet med tidligere år brukt forsvarets Snøhettakanal. Denne er svært driftssikker og gratis i bruk. Ellers ble mobiltelefonen mye benyttet. Oppsynet i Sel og Fron brukte sikringsradio i tillegg til mobiltelefon. Dette fungerte bra. Det var for øvrig god kontakt mellom oppsynsområdene slik at oppsyna var oppdatert om reinens forflytninger i de ulike jaktområdene. 5. Biltrafikk motorisert ferdsel. Dovre Fra oppsynet i Dovre rapporteres det om en del problemer med bruk av bil i forbindelse med jakta. Kjøring etter Hellbergvegen er regulert der vegen er stengt store deler av dagen. I de periodene veien er åpen er det forbudt å stoppe med motorisert kjøretøy samt at det er innført en jaktforbudssone på 500 m på begge sider av vegen. 2

3 Folldal, Sel, Nord og Sør-Fron Det har ikke vært noen problemer med bilkjøring i disse kommunene. Jaktoppsynet i Folldal bemerker i sin rapport for Dørålsvegen; Etter Dørålsvegen er det nå hjemlet i verneforskriften at parkering skal kun skje på angitte plasser. Imidlertid er det heller ikke i år blitt anlagt plasser for parkering eller satt opp god informasjon om dette. Forut for jakta satte jaktoppsynet derfor opp skilt for plasser hvor det skulle parkeres. 6. Reinens vandringer og tilstand. Rapporter fra de ulike områdene: Sel kommune (Per Erik Sannes): Det var lite rein sør for Ula(Illmannhøe/N.Benken) og i området ved Spranget og Peer-Gynt hele jakta. På Høvringen (Gråhø/Sletthøa + Indre Bråkdalshø), var det mye rein. Mesteparten av dyra som ble felt i Sel ble felt her (42 av 45). Kun 2 dyr ble felt sør for Ula Det ble registrert ett fall mellom Spranget og Peer Gynt. Det ble registrert en bukkeflokk på dyr som kryssa veien inn til Rondvassbu under jakta. Disse prøvde også å komme seg sørover igjen, men greide ikke å krysse veien. I tillegg ble det av jegere observert noe rein senere i jakta, men antallet er noe usikkert. Vindretningen var mye sør og sør-øst under jakta. Vektene på de felte dyra var hovedsakelig bra med stor variasjon på kalv. Nord-Fron og Sør-Fron kommuner(per Erik Sannes). Vulufjell området Til tross for sør og sør-vest holdt reinen seg store deler av jakta øst for Vulua, i området Valdressletta Rjupflågan Blåknappen. Det var kun småflokker og enkeltdyr framme i fjellet i store deler av jakta. Helt på slutten av jakta trakk reinen over og opp i Bågåskard. I Nord-Fron var det veldig lite rein i hele jakta. Det kom heller ikke dyr trekkende fra Sel, da flokkene på Høvringen ble hindret av turisttrafikken i området Smukksjøseter Peer Gynthytta Kampen. En større flokk ble stoppet ved Ula og returnerte tilbake til Høvringen. Kondisjonen på reinen var normal. Kanskje noe større forskjell på kalvevektene i år, men med bare 5 felte kalver er det et for lite materiale til å si noe sikkert. Gråhøa/Tjønnseterfjellet Under jakta ble det registrert en flokk på 20 storbukker. Disse var i området en kort periode, for så å trekke inn mot Vulufjell igjen. Det ble ikke felt rein i området. 3

4 Folldal (Odd Enget): Det var dyr og flokker enkelte dager i området Store Elgvasshø Neverbuhøa. Likedan noen mindre flokker i Storkringla. Dyr ville også gå nordover fra Gravhøa, men det ble ikke obs av dyr på Streiten. Ved Pikhetta var det lite rein i år. De fleste dyrene ble felt i området Store Elgvasshø, Neverbukollen, Kringla. Ellers var det under overgang til Dovre at folldølene felte rein dette året. Dovre (Trond Toldnes): I likhet med tidligere år stod det mye rein i Dovre gjennom hele jakta. Vinden varierte hovedsakelig mellom sør, sørvest og sørøst, noe som medførte til at mye av jakta foregikk i sørlige deler av kommunen (sør for Grimsdalsvegen). I slutten av august var det ett par dager med nordlig vindretning og en større reinsflokk trakk helt opp til E6 ved Fokstugu. Hovedtyngden av dyra ble felt i områdene Einsethøe, Botten, Hornsjøhøe, Brennhøe, Sletthøe, Gravhøe og Dørålsflye/Jervetunga. Det var i år uvanlig få fellinger nord for Grimsdalsvegen. Spesielt få dyr ble felt øst for Blåhøe Halvfarhøe. Hele 79% av skutte dyr i Dovre ble felt sør for Grimsdalsvegen. I Dørålen ble det i likhet med de seinere åra felt svært få dyr. Av de jegerne som oppga fellingssted, var det kun 4 fellinger i Dørålen. Den første store storbukken (70 kg) ble felt allerede 2. jaktdagen. Storbukkene felles ellers jevnt gjennom hele jaktperioden. 90 kg veide den største bukken som ble felt dette året. Hovedinntrykket er at dyrenes kondisjon er gode og ikke noe avvikende i forhold til fjoråret. 7. Prøvetaking og innsamling av data. Dyreprøver. Jaktoppsynet samlet inn også i år prøver (16 stk.) av rein som ble skutt av jegere. Hvert prøvesett består av min. 50 g kjøtt og kjeven av dyret. Prøvene blir analysert for innhold av radiocesium. Oppdragsgiver er NINA og prosjektet er et ledd i overvåkningsprogrammet for hjortevilt. Prøvene er i skrivende stund ikke analyserte. Kjever. Totalt ble det samlet inn 205 (157) kjever for alders- og kondisjonsundersøkelse. Dette er 63% av totalt felte dyr. (50 % i 2007) (Dovre: 115 stk., Sel og Fron: 45, Folldal: 45) Til tross for en økning av innleveringsprosenten fra forrige år er det ønskelig med en enda bedre innlevering av reinskjever, da det øker nøyaktighet av talldataene. Sykdom Oppsynet fikk allerede den første jaktuka melding fra en jeger som hadde avlivet ei simle med verk i den ene klauven og var ellers i dårlig allmenntilstand. Det ble sendt inn prøver av 9 reinsdyr til Veterinærinstituttet og det ble konstatert klauvråte forårsaket av bakterien Fusobacterium necrophorum i alle prøvene. Dette er samme type bakterie og stamme som ble 4

5 konstatert på villreinen i Rondane Sør i For mange av de smittede dyrene er bakterien dødelig. I Rondane Nord ble det i 2008 registrert ytterligere 3 dyr som med stor sikkerhet hadde klauvråte. Vekter Jegerne skal innlevere ulike opplysninger om det felte dyret og slaktevekten er en viktig parameter for å kunne vurdere utviklingen av beiteforholdene for villreinstammen. For enkelte dyregrupper som kalv er talldataene så dårlige at vektdataene det enkelte året varierer pga tilfeldigheter. For i år er vektene for 1,5 års simler så lave at de gir et svært feil bilde av kondisjonen for denne aldersgruppen. Innleverte vektdata for eldre simler er såpass gode at de gir et godt bilde av vektvariasjonen mellom de ulike årene. I 2008 var snittvekta for eldre simler 34,3 kg, noe som er så vidt under middelverdien de ti siste årene Bukkekalv 18,6 23,5 17, , ,2 16,6 18,5 16 Simlekalv 16 18,8 16, ,6 13,8 15,0 14,9 15,8 Bukk 1 1/2 år 36 34,7 37,4 37,1 32,3 34,2 33,6 35,3 32,8 31 Simle 1 1/2 år 25, ,6 28, ,3 27,5 28,8 28,6 19,7 Bukk 2 1/2 år + 57,4 56,1 55,2 59,9 56,6 57, ,1 54,3 50,7 Simle 2 1/2 år + 35,0 37,2 35,6 35,4 33,9 32,6 34,1 34,5 33,9 34,3 Tab. viser den årlige vektvariasjonen for de ulike dyregruppene. (Tall fra NINA) 8. Jakttid og fellesjakt. Jakttida i Rondane Nord var i år fra 20/8 til 19/9. Dette er det 4. året med lik jakttid i hele Rondane nord. Jaktlengden synes å være lang nok mht uttak av kvoten. I Folldal og Dovre var det døgnjakt-begrensning med jaktstopp kl Det var ingen begrensninger på jaktstart om morgenen. Det var fellesjakt mellom følgende områder: Dovre: Alle rettighetshaverne i Dovre kommune, samt Kolletholen Bygdeallmenning (Folldal kommune) hadde fellesjakt. Folldal: Alle rettighetshaverne i kommunen (eksklusiv Kolletholen B.allm.) hadde fellesjakt. I tillegg hadde alle jegerne i Folldal muligheten for å jakte i statsallmenningene i Dovre i midtukedagene (mandag torsdag). Sel: Sel Fjellstyre hadde fellesjakt med Kampen grunneierlag, Høvringen Utmarkslag, Vulufjell Fjellstyre, Sødorp/Kvam grunneierlag og Østkjølen jaktområde. Jegerne kunne jakte fritt i området hele jaktperioden. 5

6 Sør-og Nord-Fron: Vulufjell Fjellstyre hadde fellesjakt med Sødorp/Kvam (Frylia), Østkjølen jaktområde, Mathisen Atna a/s(vassbulia), Sel Fjellstyre, Kampen Gr.lag og Høvringen Utmarkslag. Det var også inngått jaktavtale med Gråhøa slik at de med bukkekort fra Gråhøa kunne jakte i Vulufjell statsallmenning. 9. Fellingsresultat. I alt ble det felt 328 dyr av en kvote på 606. Dette gir en fellingsprosent på 54,1 og er en svak økning i forhold til fjoråret. Men fellingen ligger fortsatt en del under snittet de 10 siste årene (58,2%). Under kvoteberegningene før jakta ble det forutsatt et uttak av 350 dyr. I tillegg til de ordinært felte dyra ble 9 dyr avlivet og kassert pga. skade eller sykdom. Hver jeger hadde muligheten for å inngå lagjakt med en annen jeger i samme villreinområde. En hadde da forhåpninger om at fellingsprosenten skulle bli høyere, men hittil synes det som om det ikke har gitt noen positiv effekt på fellingsresultatet. Fordelingen mellom felte hann- og hunn-dyr ble henholdsvis 46,3 og 53,7 %. Uttaket av eldre bukker ble redusert med 2,3% i forhold til Andelen av eldre bukker i stammen er ytterligere bedret (tall fra strukturtellinga etter jakta 2008). Uttaket av kalv var i år på 23,5 %, noe som er en økning i forhold til Snittet de 10 siste åra er på 18,4 %. Eldre dyr (>1,5 år) Ungdyr (1,5 år) Årskalv Bukk Simle Bukk simle bukk simle Sum Kvote Fell.% Fron ,0 Sel ,9 Dovre** ,2 Folldal * ,1 Sum ,1 F-% av tot. Felte dyr 25,6 35,7 10,7 4,6 10,1 13,4 Tabellen viser hvilke dyr som er felt innenfor hver enkelt kommune og fellings% (F-%). Eldre dyr (>1 1/2 år) Ungdyr (1 1/2 år) Årskalv Bukk Simle Bukk Simle bukk Simle Kvote Fellings% ,1 27,3 7,2 2,2 9,2 2, , ,5 44,8 8,4 5,8 11,0 12, , ,5 22,2 9,7 4,6 5,2 4, , ,3 25,4 10,0 3,8 4,6 7, , ,6 34,4 11,1 5,6 11,5 7, , ,5 33,6 8,8 5,3 8,2 9,6 * , ,6 32,1 9,8 7,0 7,6 8, , ,0 38,8 7,7 4,9 10,7 9, , ,8 33,1 11,4 7,9 15,4 8, , ,5 36,9 11,3 3,8 9,4 11, , ,9 35,6 13,3 2,9 11,4 8, , ,6 35,7 10,7 4,6 10,1 13, ,1 Tab. viser utviklingen (i %) over felt dyrekategori i perioden

7 Oversikten over hvilke dyr som felles på de ulike korttypene, viser at stort sett felles det eldre bukker (88 %) på korttypen fritt dyr. På korttypen Fritt under 50 kg ble det felt 48% eldre bukker, 11 % 1,5 års bukker, 31 % eldre simler og 8% kalv. Fordelingen på 2,5 års og 3,5+ års bukker vil vi ikke få svar på før resultatene fra kjevemålingene foreligger. På korttypen simle/fritt under 40 kg ble det felt 67 % eldre simler, 7% 1,5 års simler, 20% 1,5 års bukker og 9% kalver. På kalvekortene skytes det stort sett kalver (97%). 3 % av de felte dyra var simler som veide under 20 kg eller som ble nedklassifisert grunnet gammel skuddskade. Type kort % kvote Eldre bukk Yngre bukk Eldre simle Yngre simle Bukkekalv Simlekalv Fritt dyr Fritt u Simle/F u Kalv ,5 1, Tab. viser hvilke dyregrupper som er felt på de ulike korttypene (%) Utnyttelsesgraden av korttypen fritt dyr var i år gått ned fra 58 %. til 56%. Utnyttelsesgraden av de 3 gjeveste korttypene var nokså lik (56-64%), mens det var kun felling av dyr på 38% av kalvekortene. Dette viser at kalvejakta fortsatt ikke har like stor status. Type kort % felt Fritt dyr 56 Fritt u Simle/F u Kalv 38 Tab. viser fellings% for de ulike korttypene 10. Jaktutøvelsen. Jaktoppsynslederne har følgende oppsummering i sine områder: Sel (Per Erik Sannes): I Sel ble 2 skadde dyr avlivet av andre jegere. Ingen dyr ble funnet døde i eller etter jakta. Oppsynet foretok ett ettersøk den 19.9 i området Sletthøe Djupdalen. Dyret ble ikke funnet. Sel fjellstyre fortsatte med trekking av ett reinskort i premie til de som skjøt 60 treningskudd før jakta. Dette var ett ledd i å bedre skytekunnskapen for reinsjegerene. Også i år var det mange som var med på dette. 7

8 Fron/Vulufjell (Per Erik Sannes): Jaktutøvelsen har vært svært bra. Det var utført ett ettersøk etter en skadd bukk, denne ble funnet død dagen etter ved hjelp av hund. Dyret hadde da ligget så lenge at det ikke egnet seg som mat og ble kassert. Så vidt oppsynet kjenner til ble alle skadde dyr avlivet av jegeren selv eller andre jegere samme dag de var påskutt. Jegerne i Vulufjell har god jaktmoral og godt samarbeid om noen er så uheldig å skadeskyte. Dovre (Trond Toldnes): Jakta har stort sett foregått på en bra måte, men noen negative episoder var det også denne høsten. Det er fortsatt litt for mange skade- og bom-skytinger. For lange skuddhold og uro i jaktsituasjonen medfører dårlige skudd. Uro i jaktsituasjonen er spesiell stor i helgene da mange jegere prioriterer helgejakt framfor jakt midt i uka. Helgedagene utgjorde kun 26% av jaktperioden, men allikevel ble hele 45 % av de felte dyra skutt da. I 2005 var helgefellinga oppe i 59 %. Et annet moment som skaper uro og stress i jaktsituasjonen er den endrede måten mange jegere jakter på. Tidligere var det en gylden regel at jegeren skulle vente på at reinen trakk rolig mot seg. I dag forfølger for mange jegere reinsflokken tett i helene og reinen blir forstyrret og mer urolig for de jegerne som fortsatt har den evnen å vente på reinen. Et godt utbygd mobiltelefon-nett og at jatradioen er blitt et allemannseie medfører også for ofte til stor jegertetthet og tilførsel av støkkjegere. Hele 18 skadde dyr ble observert av oppsynet. I tillegg ble 9 dyr avlivet av oppsynet eller andre jegere enn de som skadeskjøt dyrene. Alle de 9 avlivede dyra kan statistisk være blant de 18 observerte skadde reinene. Fortsatt er det få jegere som informerer jaktoppsynet om skadeskytinger. Det ble gitt 10 advarsler for uforsvarlig skyting, feil med kontrollkortet og ulovlig bilkjøring/ parkering. 2 politisaker er opprettet; jakt før nær vei/stopp med motorisert kjøretøy i forbudssone og skadeskyting. Folldal: Fra Folldal meldes det ikke om spesielle episoder i forbindelse med jaktutøvelsen. Mange av Folldalsjegerne jakta på Dovre-terrenget. Oppsummering. I 2008 ble det skrevet 2 rapporter for brudd på jaktbestemmelsene (Dovre). Sakene er fortsatt under politietterforskning og vil bli avgjort i løpet av Det ble gitt 12 advarsler for manglende underskrift av kontrollkort, ulovlig kjøring, stopp og parkering med bil i forbudssone og uforsvarlig skyting. Antallet gitte advarsler (OPS) var noe høyere enn i 2007, men ligger godt under snittet de 10 siste åra (17,4). Andelen uregelmessigheter (sett i forhold til kvota) ligger også godt under snittet de 10 siste åra. 8

9 Andelen skadde dyr (i forhold til felte dyr) er litt lavere enn i 2007 og ligger under snittet for de 10 siste årene. 9 skadde dyr er avlivet av andre jegere og oppsynet under jakta. I gjennomsnitt blir 13,7 skadde dyr avlivet pr år (10 siste åra). Ingen dyr ble funnet døde under eller etter jakta. Det ble også i år nedlagt en del arbeid for å bedre jaktmoralen og skyteferdighetene til jegerne. I forkant av jakta ble jegerne invitert på feltskyting (Folldal og Dovre), det ble informert om human jaktutøvelse på ulike jegermøter og det ble utdelt brosjyrer som omhandlet tema om god jaktetikk. I Folldal har flere av grunneierlagene/fjellstyret økt antall obligatoriske treningsskudd fra 30 til 45. I Sel ble jegerne stimulert til å skyte minst 60 treningsskudd før jakta ved at et reinskort ble trukket blant deltakerne. Det er dog fremdeles et stykke fram til at arbeidet med temaet god og riktig jaktutøvelse kan trappes ned. Kommune: Folldal Fron Sel Dovre sum Antall timer i felt Sett antall rein Antall kontrollerte jegere før felling Antall kontrollerte jegere under slakting Antall kontrollerte jegere under transport Antall fall sett men ikke kontrollert Antall skadde dyr sett av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av jeger Antall dyr funnet døde Antall uregelmessigheter med kort Antall uregelmessigheter med våpen Antall tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt antall rapporter Totalt antall OPS Totalt antall saker politianmeldt % sett skadde dyr av kvote 3,1 % sett skadde dyr av fellte dyr 5,8 Antall skadde dyr pr obs. dyr 1,2 % kontrollerte jaktkort 26,4 % uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 2,3 % anmeldelser: (punkt 16 av kvota) 0,3 % OPS-saker: (punkt 15 av kvota) 2,0 Oppsynstimer pr fellingstillatelse 1,7 Dovre Oppsynstime pr. fellingstillatelse 1,6 Folldal-oppsynstimer pr. fellingstillatelse 0,6 Sel-oppsynstimer pr. fellingstillatelse 2,7 Fron: oppsynst. Pr fellingstillatelse 1,9 Tab.: Oversikt over oppsynsvirksomheten i

10 Antall timer i felt Sett antall rein Antall kontr. jegere før felling Antall kontr. jegere under slakting Antall kontr. jegere under transport Antall fall sett men ikke kontrollert Antall skadde dyr sett av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av jeger Antall dyr funnet døde Antall uregelmessigheter med kort Antall uregelmessigheter med våpen Antall tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt antall rapporter Totalt antall OPS Totalt antall saker politianmeldt % sett skadde dyr av kvote 9,8 6,4 4,6 2 4,4 3,4 3,1 % sett skadde dyr av fellte dyr 16,1 9,8 7,9 3,5 8,1 6,3 5,8 Antall skadde dyr pr obs. dyr 2,5 1,5 1,6 1,0 1,0 1,0 1,2 % kontrollerte jaktkort 50,0 50,4 34,1 21,5 39, ,4 % uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 5,5 4,3 4,5 3,1 2,9 1,3 2,3 % anmeldelser: (punkt 16 av kvota) 0,4 0,2 0,16 0,4 0,7 0 0,3 % OPS-saker: (punkt 15 av kvota) 5,5 3,9 4,0 2,7 2,4 1,3 2,0 Oppsynstimer pr fellingstillatelse 1,9 2,4 1,8 1,8 2,2 2,0 1,7 Dovre Oppsynstime pr. fellingstillatelse 1,8 2,9 1,8 1,4 2,1 2,2 1,6 Folldal-oppsynstimer pr. fellingstillatelse 0,4 1,2 0,5 0,5 0,8 0,2 0,6 Sel-oppsynstimer pr. fellingstillatelse 2,7 2,5 3,2 3,9 4,0 3,2 2,7 Fron: oppsynst. pr fellingstillatelse 2,7 2,1 1,7 2,1 2,0 1,8 1,9 Tab.: Oversikt over oppsynsvirksomheten de 7 siste åra. 10

11 11. Jegerkontrakt og jaktregler. Alle rettighetshaverne inngår en jegerkontrakt med sine jegere. Kontrakten omfatter avtale om gebyr ved feilskyting, veiing av skutte dyr samt innsamling av kjever for undersøkelse av alder og dyrenes kondisjon. I tillegg til lokale jaktbestemmelser får jegerne utdelt en oversikt over de viktigste offentlige jaktreglene. 12. Informasjon. Det ble for 3. året opprettet en egen informasjonstelefon for villreinjegerne. Det ble hver kveld lest inn opplysninger om hvor reinen stod og jegerne kunne ringe et 820 nummer for å få oppdaterte reinsobservasjoner. Dette fungerte bra og oppsynet ble i tillegg avlastet ved at det ble færre direkte telefonhenvendelser på kveldstid. Jegerne fikk også utdelt en egen informasjonsfolder med temaene: human jakt, nødvendige jaktpapirer, skadeskyting og ettersøksplikt. Folderen ble laget i samarbeid med villreinutvalgene i Snøhetta, Knutshø, Sølnkletten og Rondane Sør. I forkant av jakta ble jegerne informert om jaktbestemmelser på ulike jegermøter. Sentralt på disse møtene var human jaktutøvelse Dombås 7. januar 2009 Villreinutvalget for Rondane Nord Trond Toldnes (sekr.) 11

12 Adressater: Rettighetshaverne i Rondane Nord villreinområde Kommunene; Sel, Folldal, Nord-Fron, Sør-Fron og Dovre. Villrein.no Villreinrådet i Norge, 2882 Aust-Torpa Knutshø Villreinutvalg v/ Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten DN, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Fylkesmannen i Oppland, miljøavd. Villreinutvalget for Rondane Sør, Ringebu fjellstyre, 2630 Ringebu Oppsynskorpset i Rondane Nord Politimestrene i Gudbrandsdal og Østerdal Lensmannskontorene i Dovre, Sel, Fron og Folldal SNO Vigga GD Dølen Norddalen Østlendingen Folldalsmarkedet Arbeidets Rett 12

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: Kari Svendsgard 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: fjelloppsynet i Sel 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel,

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:...

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:... JAKTAVTALE FOR ELG og HJORTEJAKT 2018 For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: 25.09-01.10 og 10.10 23.12. Jakttid hjort: 01.09-23.12. Felt:... Hovedformålet

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD

RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN 11.10.11 RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD Høvringen Peer Gynt Spranget Rondvassbu Forord Villreinnemnda har gjort vedtak i 2010 om å gjennomføre

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018-2022. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Innhold jaktfeltsmappe Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde:

Innhold jaktfeltsmappe Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde: Innhold jaktfeltsmappe 2019 1. Instruks for elg/hjortejegere 2019 2. Veierutiner 3. Ny instruks sett-elg rapportering 4. Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 Foto fra villreinområdets fokus på undervisning om villrein og villreinens leveområde 2013. Vi forventer nye jegere og forvaltere i årene som kommer. FOROLLHOGNA

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Foto: Kristian Steine Føreord Dette er den ellevte oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta i villreinområda

Detaljer

Vilt- og fiskesamling 2016

Vilt- og fiskesamling 2016 Willy Rudborg Fylkesinstruktør ettersøk NJFF Nordland Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om forvaltning av hjortevilt Definisjoner Bestansplan Bestandsplanområde Vald Jaktfelt Bestandsplan

Detaljer

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2012 For perioden mars 2012- mars 2013 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 3 Beite og vegetasjonskartlegging... 4 Tellinger... 4 GPS-merking...

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013-2017. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal- Ryfylke-, Setesdal- Austhei- og Våmur-Roan villreinområde i 2005

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal- Ryfylke-, Setesdal- Austhei- og Våmur-Roan villreinområde i 2005 Rapport 28-2005 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal- Ryfylke-, Setesdal- Austhei- og Våmur-Roan villreinområde i 2005 SNO, Direktoratet for naturforvaltning 2 FØREORD Dette er den fjerde oppsynsrapporten

Detaljer

Rondane Sør villreinutvalg

Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2011 For perioden mars 2011- mars 2012 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 2 Tellinger... 3 GPS-merking... 5 Kvotefordeling i Rondane Sør

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 Foto av to bukker som henger sammen etter gevirene. Disse to hadde hengt sammen i nesten 3 uker før den ene ble skutt. Uten inngripen ville de begge fått

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2008

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2008 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2008 Foto av villreinkalv funnet død i Bratthøa den 19. september 2008. Bildet viser utgangshull i høgre bog. Prosjektilets gang gjennom dyret tyder på at kalven

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Klagebehandling - Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019

Klagebehandling - Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 Til: Adressater iht. liste NB endring her Vår dato: Vår referanse: 12/19 Deres referanse: Klagebehandling - Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 vedtok kvote for Hardangervidda villreinområde

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Vistdal storviltvald. Årsberetning for 5. driftsår. Drift.

Vistdal storviltvald. Årsberetning for 5. driftsår. Drift. Vistdal storviltvald Årsberetning for 5. driftsår 2009 Drift. 1 Vistdal storviltvald hadde årsmøte 29/05/09 på Vistdal skole. På årsmøtet ble Baard Fredvig- Erichsen valgt til formann for et år (2009).

Detaljer

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG RINGEBU FJELLSTYRE RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG 2018 2021 1. Område/areal: Driftsplanen for elg omfatter følgende områder og areal: Statsallmenning Totalareal

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 10.03.2014 STORVILTJAKT

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT KORTANALYSE 2016 FELLING 2016 Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT Vinje 1505 78 78 42 81 275 127 681 Nore og Uvdal 1438 20 24 7 19 121 23 214 Ullensvang 1027 15 18 8

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINVALD OPPSYNSRAPPORT Blir dette nødvendig utstyr for villreinjegeren i årene som kommer???

FOROLLHOGNA VILLREINVALD OPPSYNSRAPPORT Blir dette nødvendig utstyr for villreinjegeren i årene som kommer??? FOROLLHOGNA VILLREINVALD OPPSYNSRAPPORT 2017 Blir dette nødvendig utstyr for villreinjegeren i årene som kommer??? FOROLLHOGNA VILLREINVALD VILLREINJAKTEN 2017 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forollhogna

Detaljer

Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl på fjellstyrekontoret.

Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl på fjellstyrekontoret. Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl. 19.00 på fjellstyrekontoret. Tilstede Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari S. Kittelsen, 2670 Otta Richard Høiberg, 2672 Sel Monica H. Eide, 2670 Otta Hans Ulmo, 2670

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2016

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2016 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2016 Oppsynskorpset på kurs i prøvetaking for CWD, Kvål 18. 8. 2016 1 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2016 OPPSYNSRAPPORT OMRÅDEBESKRIVELSE. Forollhogna

Detaljer

Fjellstyremøte onsdag 7.11, kl

Fjellstyremøte onsdag 7.11, kl Fjellstyremøte onsdag 7.11, kl. 19.00 Tilstede: Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari Svelstad, 2670 Otta Sigurd Riise, 2670 Otta Monica H. Eide, 2670 Otta Oddny M. Teighagen, 2670 Otta Andre: Per

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018.

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Referat: Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Det møtte i alt 35 årsmøtedeltagere, bestående av representanter fra rettighetshaverne,

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Tema Begrep og oppgaver hjorteviltforskriften forvaltningsloven offentlighetsloven

Detaljer

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forelhogna villreinområde hadde dette året et tellende areal på 1.838.681 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT. Hvem har båret på denne skallen mon tro? FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forelhogna villreinområde

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Foto: Reidar Johan Sandal Føreord Dette er den niande oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Møte på Aak Hotel Rauma kl. 10.00. kaffe fra kl 09.30 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling kjønn/alder 4.

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar

Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar Villreinjakta 1989 Sidetall: 4 Tabell som viser resultatene fra villreinjakta i de forskjellige jaktområdene i Norge i 1989. Kvoter og felte dyr fordelt på kategorier for de ulike områdene blir presentert.

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30

Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30 Iht mottakerliste Trondheim, 30.01.2018 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2018/1218 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30 Miljødirektoratet

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater i henhold til liste Vår ref: 2518 Vår dato: 26.04.2018 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer