OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE"

Transkript

1 OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: Kari Svendsgard 1

2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 slått sammen til ett vald, der Villreinutvalget for Rondane Nord står som valdansvarlig. Det ble på årsmøtet 2011 i Rondane Nord villreinområde vedtatt å søke villreinnemnda om en kvote på 249 dyr, fordelt på 182 dyr nord for Ula elv og 67 dyr sør for Ula. Forslaget ble godkjent av villreinnemnda. 1. Organisering av jaktoppsynet. Jaktoppsynet ble organisert av villreinutvalget. I tillegg hadde fjellstyrene i Dovre, Folldal, Sel og Vulufjell den daglige administrasjonen av oppsynet innenfor sine kommuner. Alle statlige og private grunneierlagsområder var med i den felles oppsynsordningen. Det har vært løpende kontakt mellom oppsynslederne i hver kommune for utveksling av informasjon om reinens bevegelser og utøvelsen av jakta. Det var også inngått en avtale mellom oppsynsområdene Sel, Folldal og Dovre og mellom Sel, Nord- og Sør-Fron om gjensidig kontroll over kommunegrensene når dette falt seg naturlig. I Vulufjell hadde oppsynet også god kontakt med oppsynet i kommunene Ringebu og Stor-Elvdal som ligger i Rondane Sør villreinområde. I forkant av jakta deltok oppsynspersonellet på en felles oppsynssamling på Kongsvold i regi av politietaten i Hedmark og Sør-Trøndelag. 2. Mannskap. Oppsynskorpset har bestått av: Dovre: Asgeir Myhrmoen Trond Toldnes (oppsynsleder) Hans Olav Arnekleiv Kari Svendsgard Finn Bjormyr (SNO) Folldalsoppsynet har også gått oppsyn i Dovre 4 dager iht. overgangsavtalen mellom Dovre fjellstyre og rettighetshaverne i Folldal. Disse timene er ikke tatt med i statistikken over oppsynstimer og oppsynskostnader for Dovre. Folldal: Sel: Sør-/Nord Fron: Odd Enget (oppsynsleder) Stein Bakken Ola Husom Per Erik Sannes (oppsynsleder) Ivar Tho Kai Rune Båtstad Per Erik Sannes (oppsynsleder) For øvrig har jaktoppsynet fra Sollia Fjellstyre og Sel Fjellstyre drevet kontroll i grenseområdene, samt at politiet har deltatt 1 dag og Ola Skoe har gått oppsyn i Tjønnseterfjellet. 2

3 Oppsynsinnsats: Dovre 5(5) mann 259 (468) oppsynstimer 2,0 (1,5) timer pr. fellingstillatelse Folldal 3 (3) mann 58 (91) oppsynstimer 1,9 (0,9) timer pr. fellingstillatelse Sel 3 (3) mann 154 (191) oppsynstimer 3,3 (2,0) timer pr. fellingstillatelse Sør-/N-Fron 1 (2) mann 126 (159) oppsynstimer 3,0 (1,9) timer pr. fellingstillatelse Tallene i ( ) er for i fjor I Rondane Nord er det gått totalt 597 oppsynstimer som tilsvarer 2,4 (1,6) oppsynstimer pr. fellingstillatelse. I alt er det foretatt 61 jegerkontroller. Det vil teoretisk si 24 % av fellingsløyvene. I tillegg ble jegerne kontrollert før jaktstart i forbindelse med framlegging av jegeravgift og skyteprøve ved utsteding av kontrollkortene. Oppsynet har også hatt mange muntlige kontakter med jegerne ved veiledning og informasjon uten at de direkte er blitt kontrollerte. 3. Oppsynsutgifter. Dovre: kr 791,- pr fellingsløyve ( kr 400,- i 2010) Folldal: kr 482,- pr. fellingsløyve (kr 517,- ) Sel: kr 1239,- pr. fellingsløyve (kr 702,- ) Nord-/Sør-Fron: kr 1110,- pr fellingsløyve (kr 677,- ) De totale oppsynsutgiftene i 2011 for Rondane Nord var på kr ,-. I 2010 var utgiftene på kr ,-. For hele området var oppsynsutgiften pr fellingsløyve kr 879,- (503,-). Utvalget mottok kr ,- i oppsynstilskudd fra det offentlige. Tilskuddet ble fordelt på oppsynsområdene i forhold til kvoten. 4. Samband og kontakt. Folldal og Dovre har i likhet med tidligere år brukt forsvarets Snøhettakanal. Denne er svært driftssikker og gratis i bruk. Ellers ble mobiltelefonen mye benyttet. I forbindelse med fellesjaktavtalen mellom rettighetshaverne i Folldal og Dovre fjellstyre har Folldalsoppsynet gått 4 oppsynsdager i Dovre. Oppsynet i Sel og Vulufjell har benyttet sikringsradio og mobiltelefon seg i mellom og ved samband med oppsynet på Dovre, Sollia og Ringebu. Samkjøringen mellom oppsynet i Sel og Vulufjell har fungert svært bra. Dette gjør at oppsynet er mer fleksibelt og kan benyttes der det er mest behov. Oppsynet i Sel og Vulufjell opptrer som en samlet enhet og settes inn der reinsflokkene til enhver tid befinner seg. 3

4 5. Biltrafikk motorisert ferdsel. Dovre Fra oppsynet i Dovre rapporteres det om færre tilfeller av bruk av bil etter de vegene som det er innført kjørerestriksjoner i forbindelse med jakta. Kjøring etter Hellbergvegen var regulert ved at vegen var stengt store deler av dagen. I de periodene veien var åpen, var det forbudt å stoppe med motorisert kjøretøy samt at det var innført en jaktforbudssone på 500 m på begge sider av vegen. Langs deler av Grimsdalsvegen var det også sone med stoppforbud. Ved Nordsetra (Joramo B.allm) ble det satt opp et forbudsskilt mot motorferdsel ved en traktorveg mot Gråhøranden. Det ble ikke registrert kjøring etter vegen under villreinjakta. Folldal, Sel, Nord og Sør-Fron Det har ikke vært noen problemer med bilkjøring i disse kommunene. 6. Reinens vandringer og tilstand. Rapporter fra de ulike områdene : Sel kommune Per Erik Sannes; Nord for Ula. Mye sør og sør-øst. Siste uka slo det over på rein nordavind, og reinen forsvant nordover. Avskytingen viser at det ble felt dyr i hele perioden, bortsett fra siste uka. Det ble ikke registrert rein sør for Peer Gynt under jakta. Sør for Ula. Vi hadde ingen flokker fra Dovre som krysset Ula i år. Dette trekket har nærmest opphørt, og forvaltningen har her store utfordringer. De dyrene som blir jaktet på oppholder seg nord for RV 27 og sør for Ula hele året. Vektene på de felte dyra var bra, særlig var det fine store kalver å se. Mye tåke førte til at halve jakta gikk bort. Dette har nok vært en medvirkende årsak til at fellingsresultatet ikke ble høyere til tross for redusert kvote i år. Nord-Fron og Sør-Fron kommuner (Vulufjell-området) Per Erik Sannes; Vulufjell området Store deler av jakta hadde vi vindretning sør og sør-vest. Mye tåke medførte at ca halve jakta gikk bort. I tillegg sto det mye dyr i skogen ned mot atnasjøen helt til slutten på jakta. Det kom ikke Dovrerein i år. Trekket Nord Sør gjennom Sel har nærmest opphørt. Dette er en 4

5 stor utfordring for forvaltningen. De dyrene som ble jaktet er dyr som oppholder seg sør for Ula og nord for rv 27 hele året. Kondisjonen på rein var god. Det ble felt flere kalver rundt 20 kg. Gråhøa/Tjønnseterfjellet Under jakta ble det registrert mindre flokker med bukker og noen enkelt- bukker. Disse var i området store deler av perioden, for så å trekke inn mot Vulufjell igjen på slutten av jakta. Det ble felt 1 storbukk i Gråhøa/Tjønnseterfjellet. Folldal Det var kun noen få perioder av jakta det var rein inne på Folldal v Pikhetta. I området Dørålen, lite observasjoner dette året. De fleste fellinger med kort fra Folldal ble gjort in Dovre. Dovre I likhet med tidligere år stod det mye rein i Dovre gjennom hele jakta. I starten av jakta stod det reinsflokker både nord og sør for Grimsdalsvegen. I løpet av den første jaktuka trakk mye av reinen som sto nord for Grimsdalsvegen sørover og mye av jakta foregikk etter dette i sørlige deler av Dovreterrenget. Varierende sørlige vindretninger var dominerende under store deler av jakta og det var ikke før siste jaktuka noen flokker trakk nord for Grimsdalsvegen igjen. Det ble observert relativt få reinsflokker i østlige deler av terrenget mot Folldalen. I Dørålen ble det også i år observert få reinsflokker og dermed lite jakting. 7. Prøvetaking og innsamling av data. Dyreprøver. Jaktoppsynet samlet inn også i år prøver (12 stk.) av rein som ble skutt under jakta. Hvert prøvesett består av min. 50 g kjøtt, underkjeve og eksakt vekt av dyret. Kjøttprøvene blir analysert for innhold av radiocesium. Oppdragsgiver er NINA og prosjektet er et ledd i overvåkningsprogrammet for hjortevilt. Prøvene er i skrivende stund ikke analyserte. Kjever. Totalt ble det samlet inn 80 kjever for alders- og kondisjonsundersøkelse. Dette er 57% av totalt felte dyr (samme som i 2010). Statistisk sett er det ønskelig med en høyere innleveringsprosent. Noen av kjevelappene var mangelfullt utfylt (mangler dyrets vekt)og kan derfor ikke brukes i beregningen av dyrenes kondisjon. Sykdom Både i 2008 og 2009 ble det konstatert fotråte forårsaket av bakterien Fusobacterium necrophorum. I 2010 var det ingen tilfeller, mens det i 2011 ble sendt inn prøver av 3 reiner med mistanke om fotråte. Det lyktes ikke å dyrke fram bakterien som forårsaker fotråte, men veterinærinstituttet skriver i sin kommentar at forandringen (såret) hos 2 av dyra (kalver) er forenlig med fotråte. 5

6 8. Jakttid og fellesjakt. Jaktperiode 20. august 19. september I Folldal og Dovre var det også døgnjakt-begrensning med jaktstopp kl Det var ingen begrensninger på jaktstart om morgenen. Det var fellesjakt mellom følgende områder: Dovre: Alle rettighetshaverne i Dovre kommune, samt Kolletholen Bygdeallmenning, som ligger i Folldal kommune, hadde fellesjakt. Folldal: Alle rettighetshaverne i kommunen (eksklusiv Kolletholen B.allm.) hadde fellesjakt. I tillegg hadde alle jegerne i Folldal muligheten for å jakte i statsallmenningene i Dovre i midtukedagene (mandag torsdag). Sel: Nord for Ula. Sel Fjellstyre hadde fellesjakt med Kampen grunneierlag, Høvringen Utmarkslag. Sør for Ula. Sel Fjellstyre hadde fellesjakt med Vulufjell Fjellstyre. Det ble innført lagjakt i Dette fungerer veldig bra, og har blitt godt mottatt av jegerne. Vi kunne imidlertid heller ikke i år se at dette gjorde noen store utslag på fellingsstatistikken. Sør-og Nord-Fron: Vulufjell Fjellstyre hadde fellesjakt med Sødorp/Kvam (Frylia og Gråhøa), Østkjølen jaktområde, Mathisen Atna a/s(vassbulia) og Sel Fjellstyre(sør for Ula). I tillegg hadde Vulufjell grenseovergangsavtale med Sollia. Dette innebar at alle med kort i Nord-Fron/Sør- Fron kunne jakte i Sollia, men måtte gå inn fra eget terreng. Alle jaktavtalene fungerte bra. 9. Fellingsresultat. Villreinutvalget har som målsetting å bygge opp stammen i begge delområdene (nord og sør for Ula elv). Målsettinga var å spare totalt 71 dyr i forhold til tilveksten som ble beregnet til 198 dyr. I tillegg var det også ønskelig å øke bukkeandelen sør for Ula. I alt ble det felt 136 dyr av en kvote på 249. Dette gir en fellingsprosent på 54,6 og er en markert oppgang i forhold til fjoråret (47 % i 2010). Årets fellingsprosent ligger i underkant av snittet de siste 10 åra (55,6 %). I tillegg til de ordinært felte dyra ble 2 bukkekalver (Dovre) og 1 eldre simle (Sel) avlivet pga. sykdom/skader. Det var mistanke om at de 2 kalvene kunne ha fotråte. Hvis man tar med disse dyra i den ordinære fellingsstatistikken blir antall felte dyr 139 (fellingsprosent 55,8). Under kalvetellinga sommeren 2011 ble det funnet minimum 292 kalver fordelt på 192 kalver nord for Ula elv og 100 kalver sør for Ula elv. Ut fra teoretiske beregninger har stammen økt 6

7 med 153 dyr (77 dyr nord for Ula og 76 dyr sør for Ula elv). Vi har da en stamme (etter jakt) på minimum 800 dyr nord for Ula og 340 dyr sør for Ula. Fordelinga mellom felte hann- og hunn-dyr ble henholdsvis 56,6 og 43,4 %. Uttaket av eldre bukker ble redusert med 5,5 % i forhold til Sør for Ula ble det felt kun 1 eldre bukk og 1 yngre bukk. Ut i fra strukturtellinga høsten 2011 er andelen eldre bukker (3+) fortsatt lavere enn målsettinga. Uttaket av kalv var i år på 32,4 %, noe som er en stor økning i forhold til 2010 (18,8%). Den høge fellingsprosenten på kalv skyldes hovedsakelig at det i år ble tildelt rene kalvekort (ikke sammen med simlekort). Felling Rondane Nord Eldre dyr (>1,5 år) Ungdyr (1,5 år) Årskalv bukk Simle bukk simle bukk simle sum Kvote Fell.% Fron ,8 Sel ,3 Dovre ,6 Folldal ,3 Sum ,6 F-% av tot. felte dyr 22,8 30,1 9,6 5,1 24,3 8,1 Tabellen viser hvilke dyr som er felt innenfor hver enkelt kommune og fellings% (F-%). Felling nord for Ula Eldre dyr (>1 1/2 år) Ungdyr (1 1/2 år) Årskalv bukk simle bukk simle bukk simle sum Kvote Fell.% Sel (nord for Ula) ,7 Dovre ,6 Folldal ,3 Sum ,9 F-% av tot. felte dyr 26,8 30,4 10,7 3,6 22,3 6,3 Tab: Felling nord for Ula Tab.: Felling sør for Ula 7

8 Eldre dyr (>1 1/2 år) Ungdyr (1 1/2 år) Årskalv Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Kvote Fellings% ,3 25,4 10,0 3,8 4,6 7, , ,6 34,4 11,1 5,6 11,5 7, , ,5 33,6 8,8 5,3 8,2 9,6 * , ,6 32,1 9,8 7,0 7,6 8, , ,0 38,8 7,7 4,9 10,7 9, , ,8 33,1 11,4 7,9 15,4 8, , ,5 36,9 11,3 3,8 9,4 11, , ,9 35,6 13,3 2,9 11,4 8, , ,6 35,7 10,7 4,6 10,1 13, , ,1 26,0 13,0 6,0 10,6 10, , ,3 37,9 9,6 5,5 8,5 10, , ,8 30,1 9,6 5,1 24,3 8, ,6 Tab. viser utviklingen (%) over felte dyr i perioden Jaktutøvelsen. Jaktoppsynslederne har følgende oppsummering i sine områder: Sel kommune Per Erik Sannes; På Sletthøe ble det felt ei avmagret simle med en gammel skade. Denne ble vraket som menneskeføde. Jaktmoralen i Sel er god, og jegerne er blitt flinke til å varsle om evt. bomskytinger eller skadeskytinger. Ingen dyr funnet døde i eller etter jakta. Sel fjellstyre fortsatte med trekking av ett reinskort i premie til de som skjøt 60 treningskudd før jakta. Dette var ett ledd i å bedre skyteferdighetene for reinsjegerene, og det var mange som var med på dette. Fron/Vulufjell Per Erik Sannes; Jaktutøvelsen i Vulufjell er bra. Jegerne i Vulufjell har god jaktmoral og godt samarbeid om noen er så uheldig å skadeskyte. Men det er fortsatt noe skyting på for lange hold, noe som i beste fall medfører bomskyting. Lagjakten fungerer godt, men vi kan som de andre rettighetshaverne i Rondane Nord, ikke se at dette har noen merkbar effekt på fellingsresultatet. Dovre kommune Jakta har stort sett foregått på en bra måte, men noen negative episoder var det også denne høsten. Det er fortsatt litt for mange skade- og bomskytinger. For langt skuddhold og uro i jaktsituasjonen medfører ofte dårlige skudd. Uro i jaktsituasjonen er størst ved store jegerkonsentrasjoner. Årets lave kvoter med færre jegere medførte til færre uheldige episoder enn tidligere år. 8

9 I 2011 ble 4 dyr med skade avlivet av oppsynet/jegere. 2 av tilfellene skyldes skader som ikke er relatert til skadeskyting. Oppsynet observerte 5 skadde dyr under jakta. Ingen dyr ble funnet døde under jakta. Fortsatt er det få jegere som informerer jaktoppsynet om skadeskytinger. Folldal: Fra Folldal meldes det ikke om spesielle episoder i forbindelse med jaktutøvelsen. Oppsummering er en av de få årene det ikke er skrevet rapport og anmeldelse for brudd på jaktbestemmelsene. Det ble kun gitt 3 advarsler for uforsvarlig skyting og manglende underskrift av jegerkontrakt/kontrollkort. Antallet gitte advarsler (OPS) i forhold til kvoten, var noe høyere enn i 2010, men godt under snittet for det siste tiåret. Andelen sett skadde dyr (i forhold til kvoten) er også noe høyere enn for 2010, men ligger under snittet for de 10 siste åra. 6 skadde dyr er avlivet av andre jegere og oppsynet under jakta. I gjennomsnitt er 12 skadde dyr avlivet pr år de 10 siste åra. Ingen dyr ble funnet døde under jakta (snittet de 10 siste åra er 2,0). Det ble også i år nedlagt en del arbeid for å bedre jaktmoralen og skyteferdighetene til jegerne. I forkant av jakta ble jegerne invitert på feltskyting (Folldal og Dovre). Jegerne ble informert om human jaktutøvelse på ulike jegermøter og det ble utdelt brosjyrer som omhandlet temaet god jaktetikk. I Folldal har grunneierlagene/fjellstyret videreført bestemmelsen om 45 obligatoriske treningsskudd. I Sel ble jegerne stimulert til å skyte minst 60 treningsskudd før jakta ved at et reinskort ble trukket blant deltakerne. 9

10 Oversikt over oppsynsvirksomheten i 2011: Folldal Fron Sel Dovre sum Antall timer i felt Sett antall rein Antall kontrollerte jegere før felling Antall kontrollerte jegere under slakting Antall kontrollerte jegere under transport Antall fall sett men ikke kontrollert Antall skadde dyr sett av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av jeger Antall dyr funnet døde Ant uregelmessigheter med kort/kontrakt Antall uregelmessigheter med våpen Antall tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt antall rapporter Totalt antall OPS Totalt antall saker politianmeldt 0 % sett skadde dyr av kvote 2,0 % sett skadde dyr av fellte dyr 14,3 Antall skadde dyr pr obs. dyr 1,1 % kontrollerte jaktkort 24,5 % uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 1,2 % anmeldelser: (punkt 16 av kvota) 0,0 % OPS-saker: (punkt 15 av kvota) 1,2 Oppsynstimer pr fellingstillatelse 2,4 Tab.: Oversikt over oppsynsvirksomheten i Rondane Nord Antall timer i felt , Sett antall rein Antall kontrollerte jegere før felling Antall kontrollerte jegere under slakting Antall kontrollerte jegere under transport Antall fall sett men ikke kontrollert Antall skadde dyr sett av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av oppsyn Antall skadde dyr avlivet av jeger Antall dyr funnet døde Ant uregelmessigheter kort/kontrakt Antall uregelmessigheter med våpen Antall tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt antall rapporter Totalt antall OPS Totalt antall saker politianmeldt % sett skadde dyr av kvote 2 4,4 3,4 3,1 4,4 0,7 2,0 % sett skadde dyr av fellte dyr 3,5 8,1 6,3 5,8 8,5 1,5 14,3 Antall skadde dyr pr obs. dyr 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 0,7 1,1 % kontrollerte jaktkort 21,5 39,3 30,6 26,4 28,8 33,6 24,5 % uregelmessigheter totalt: (14+15)av kvota 3,1 2,9 1,3 2,3 1,1 1,6 1,2 % anmeldelser: (punkt 16 av kvota) 0,4 0,7 0,0 0,3 0,2 0,5 0,0 % OPS-saker: (punkt 15 av kvota) 2,7 2,4 1,3 2,0 0,9 1,0 1,2 Oppsynstimer pr fellingstillatelse 1,8 2,2 2,0 1,7 1,7 1,6 2,4 Tab.: Oversikt over oppsynsvirksomheten de 7 siste åra. 10

11 11. Jegerkontrakt og jaktregler. Alle rettighetshaverne inngår en jegerkontrakt med sine jegere. Kontrakten omfatter avtale om gebyr ved feilskyting, veiing av skutte dyr samt innsamling av kjever for undersøkelse av alder og dyrenes kondisjon. I tillegg til lokale jaktbestemmelser får jegerne utdelt en oversikt over de viktigste offentlige jaktreglene. 12. Informasjon. Det ble for 6. året på rad opprettet en egen informasjonstelefon for villreinjegerne. Det ble hver kveld lest inn opplysninger om hvor reinen stod og jegerne kunne ringe et 820 nummer for å få oppdaterte reinsobservasjoner. Ordningen fungerte bra for mange jegere og oppsynet ble i tillegg avlastet ved at det ble færre direkte telefonhenvendelser på kveldstid. Jegerne fikk også utdelt en egen informasjonsfolder med temaene: human jakt, nødvendige jaktpapirer, skadeskyting og ettersøksplikt. Folderen ble laget i samarbeid med villreinutvalgene i Knutshø, Sølnkletten og Rondane Sør. I forkant av jakta ble jegerne informert om jaktbestemmelsene på ulike jegermøter. Sentralt på disse møtene var human jaktutøvelse. Dombås 24. november 2011 Villreinutvalget for Rondane Nord Adressater: Rettighetshaverne i Rondane Nord villreinområde 11

12 Kommunene; Sel, Folldal, Nord-Fron, Sør-Fron og Dovre. Villrein.no Villreinrådet i Norge, 2882 Aust-Torpa Knutshø Villreinutvalg v/ Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten DN, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Fylkesmannen i Oppland, miljøavd. Villreinutvalget for Rondane Sør, Ringebu fjellstyre, 2630 Ringebu Oppsynskorpset i Rondane Nord Politimestrene i Gudbrandsdal og Østerdal Lensmannskontorene i Dovre, Sel, Fron og Folldal SNO Vigga GD Dølen Norddalen Østlendingen Folldalsmarkedet Arbeidets Rett 12

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: fjelloppsynet i Sel 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel,

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal- Ryfylke-, Setesdal- Austhei- og Våmur-Roan villreinområde i 2005

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal- Ryfylke-, Setesdal- Austhei- og Våmur-Roan villreinområde i 2005 Rapport 28-2005 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal- Ryfylke-, Setesdal- Austhei- og Våmur-Roan villreinområde i 2005 SNO, Direktoratet for naturforvaltning 2 FØREORD Dette er den fjerde oppsynsrapporten

Detaljer

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:...

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:... JAKTAVTALE FOR ELG og HJORTEJAKT 2018 For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: 25.09-01.10 og 10.10 23.12. Jakttid hjort: 01.09-23.12. Felt:... Hovedformålet

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forelhogna villreinområde hadde dette året et tellende areal på 1.838.681 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 21. Februar. 2018 Møte på Aak Hotel Rauma kl. 10.00. kaffe fra kl 09.30 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling kjønn/alder 4.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2012 For perioden mars 2012- mars 2013 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 3 Beite og vegetasjonskartlegging... 4 Tellinger... 4 GPS-merking...

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT. Hvem har båret på denne skallen mon tro? FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2005 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forelhogna villreinområde

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Rondane Sør villreinutvalg

Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2011 For perioden mars 2011- mars 2012 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 2 Tellinger... 3 GPS-merking... 5 Kvotefordeling i Rondane Sør

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG RINGEBU FJELLSTYRE RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG 2018 2021 1. Område/areal: Driftsplanen for elg omfatter følgende områder og areal: Statsallmenning Totalareal

Detaljer

Fjellheimen villreinområde

Fjellheimen villreinområde Rapport 30-2005 Fjellheimen villreinområde Oppsynsrapport for villreinjakta 2005 SNO, Direktoratet for naturforvaltning Føreord Villreinutvalet for Fjellheimen villreinområde ba i brev av 20. juni 2005

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2008

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2008 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2008 Foto av villreinkalv funnet død i Bratthøa den 19. september 2008. Bildet viser utgangshull i høgre bog. Prosjektilets gang gjennom dyret tyder på at kalven

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018-2022. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl på fjellstyrekontoret.

Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl på fjellstyrekontoret. Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl. 19.00 på fjellstyrekontoret. Tilstede Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari S. Kittelsen, 2670 Otta Richard Høiberg, 2672 Sel Monica H. Eide, 2670 Otta Hans Ulmo, 2670

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016 ÅRSMELDING 2016 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

Vilt- og fiskesamling 2016

Vilt- og fiskesamling 2016 Willy Rudborg Fylkesinstruktør ettersøk NJFF Nordland Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om forvaltning av hjortevilt Definisjoner Bestansplan Bestandsplanområde Vald Jaktfelt Bestandsplan

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 01.11. 2017 Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt. Oppsynsmøte kl. 11.00 13.00 Styremøte

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINVALD OPPSYNSRAPPORT Blir dette nødvendig utstyr for villreinjegeren i årene som kommer???

FOROLLHOGNA VILLREINVALD OPPSYNSRAPPORT Blir dette nødvendig utstyr for villreinjegeren i årene som kommer??? FOROLLHOGNA VILLREINVALD OPPSYNSRAPPORT 2017 Blir dette nødvendig utstyr for villreinjegeren i årene som kommer??? FOROLLHOGNA VILLREINVALD VILLREINJAKTEN 2017 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forollhogna

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013-2017. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Foto: Kristian Steine Føreord Dette er den ellevte oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta i villreinområda

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 Foto fra villreinområdets fokus på undervisning om villrein og villreinens leveområde 2013. Vi forventer nye jegere og forvaltere i årene som kommer. FOROLLHOGNA

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30

Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30 Iht mottakerliste Trondheim, 30.01.2018 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2018/1218 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30 Miljødirektoratet

Detaljer

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer

Innhold jaktfeltsmappe Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde:

Innhold jaktfeltsmappe Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde: Innhold jaktfeltsmappe 2019 1. Instruks for elg/hjortejegere 2019 2. Veierutiner 3. Ny instruks sett-elg rapportering 4. Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017 ÅRSMELDING 2017 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2016

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2016 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2016 Oppsynskorpset på kurs i prøvetaking for CWD, Kvål 18. 8. 2016 1 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2016 OPPSYNSRAPPORT OMRÅDEBESKRIVELSE. Forollhogna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Fjellstyremøte onsdag 7.11, kl

Fjellstyremøte onsdag 7.11, kl Fjellstyremøte onsdag 7.11, kl. 19.00 Tilstede: Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari Svelstad, 2670 Otta Sigurd Riise, 2670 Otta Monica H. Eide, 2670 Otta Oddny M. Teighagen, 2670 Otta Andre: Per

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 Foto av to bukker som henger sammen etter gevirene. Disse to hadde hengt sammen i nesten 3 uker før den ene ble skutt. Uten inngripen ville de begge fått

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Foto: Reidar Johan Sandal Føreord Dette er den niande oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2012

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2012 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2012 Tamreinflokk i Gruvdalen sør for Øyungen i midten av november. Hvor blir det av sperregjerdet mellom villreinen og tamreinen øst for Rørosbanen?? FOROLLHOGNA

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Tema Begrep og oppgaver hjorteviltforskriften forvaltningsloven offentlighetsloven

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018.

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Referat: Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Det møtte i alt 35 årsmøtedeltagere, bestående av representanter fra rettighetshaverne,

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930. Sakliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater i henhold til liste Vår ref: 2518 Vår dato: 26.04.2018 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2018-2022. GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. Ark. 612 1. AREAL PLANOMRÅDET Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån Møtedato: Tid: Kl /12 RAPPORT FRA VILTOPPSYNET

VILTNEMNDA MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån Møtedato: Tid: Kl /12 RAPPORT FRA VILTOPPSYNET TYNSET KOMMUNE Møtested: Klåvån Møtedato: 05.10.2012 Tid: Kl. 14.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/12 RAPPORT FRA VILTOPPSYNET 5/12 HØRINGSUTTALELSE -UTVIDET JAKTTID PÅ ELG I OS KOMMUNE

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORT OG RÅDYR I FOLLDAL

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORT OG RÅDYR I FOLLDAL FOLLDAL FORVALTNINGSOMRÅDE FOR HJORTEVILT FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HJORT OG RÅDYR I FOLLDAL PLANPERIODE 2014 TIL 2018 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 2 2. HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 3. VIRKEOMRÅDE OG

Detaljer