Rondane Sør villreinutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rondane Sør villreinutvalg"

Transkript

1 ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2011 For perioden mars mars 2012

2 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 2 Tellinger... 3 GPS-merking... 5 Kvotefordeling i Rondane Sør Villreinområde samt Finnsjøfjellet... 5 Utført oppsyn under jakta Oppsynsutgifter... 8 Villreinens områdebruk under jakta... 8 Jakttid og fellesjakt Jaktutøvelsen Uregelmessigheter Annet Informasjon og veiledning Fellingsresultater Fellingstidspunkt Slaktevekter Oppsummering Vedlegg

3 Organisering Periodens styre ble valgt på årsmøte 28. april 2011, og bestod av Hans Bondal (leder), Edgar Enge (nestleder), Kjell Hovde, Erik Mønness, Niels Thomas Burchardt og Erik S. Winther. Sollia fjellstyre har fungert som sekretær. Villreinutvalget har i perioden avholdt 2 styremøter, og har i tillegg hatt kontakt over telefon og e-post. Siden 1996 har alle rettighetshavere hatt en felles oppsynsordning, og i forbindelse med jakta 2011 har Erik Hagen fra Ringebu fjellstyre fungert som oppsynsleder. Oppsynskorpset har for øvrig bestått av 13 oppsyn fra 6 forskjellige kommuner og 2 fylker (tabell 1). Flere av disse har hatt BPM gjeldende for både Gudbrandsdal og Hedmark politidistrikter. Disse har i tillegg til grenseoverganger hos rettighetshavere i eget fylke, også kunnet foreta grenseoverganger uavhengig av fylkesgrensa Hedmark - Oppland, dvs. hele Rondane Sør. Tabell 1: Oversikt over oppsynskorpset i Rondane Sør 2011 Oppsyn i 2011: Kristian Ingdal Tor Håkon Løkken Lauritz Dalbakk Kristian Hansen Erik Hagen Tor Taralsrud Edgar Enge Gaute Szacinski Ola Stubrud Anders Berg Geir Bjørnar Holden Per Anders Robertsen Kjell O. Nordbekk Sollia fjellstyre Sollia fjellstyre Ringebu fjellstyre Ringebu fjellstyre Ringebu fjellstyre Stor-Elvdal / Fampen Øyer fjellstyre Øyer fjellstyre Øyer fjellstyre Ringsaker Jakt- og Fiskeområde Vang Almenning Vang Almenning Åmot Oppsynsleder: Erik Hagen Ringebu fjellstyre Trekkregistreringer Det ble også i 2011/2012 foretatt trekkregistreringer i de sørlige områdene i Rondane Sør, mot Fampen samt over RV 27. Reinen bruker også i år områdene nord for Fv. 27, og så langt har vi hatt minst 2 passeringer nordover over veien. Den første flokken passerte ved Guttutjønnet på ettermiddagen 20. desember, deriblant to merkede simler (7626 og 7639). En mindre flokk krysset 1. januar, trolig bukk. Telling nord for veien i januar tydet på at ca 200 dyr hadde krysset nordover. Disse har etter hvert blandet seg med Vulufjellsdyrene, og brukt områder helt opp mot Musvoldalen. Etter sammenblandingen har bukkeflokken på i overkant av 90 dyr forholdt seg rolig gjennom vinteren. Merkasimle 6486 har kommet inn i flokken som eneste simle. Denne flokken dro sørover igjen over Fv mars. Pr dags dato uvisst om den merka simla hadde hengt seg på. 24. mars trakk nr 7626 og 7639 sørover igjen, etter å ha oppholdt seg i Vuludalen gjennom vinteren. Flokken talte 95 stykk pluss minus noen dyr. 2

4 Tidlig førefall (20. april) gjorde at årets registrering inn til Fampen ble amputert. Innen denne datoen ble det registrert 211 dyr på trekk inn i Fampen, men det er i etterkant gjort sikre registreringer på at det har trukket flere inn. Grunnet de vanskelige forholdene ble de ikke gjenfunnet eller telt. Simle nr 7625 trakk også i år inn i Fampen, og oppholdt seg store deler av kalvingstida i samme område som året før. Samme simle ble observert 14. mai med kalv. Grunnet førefall og dårlig vær etter 15. april, ble det en meget kort registreringsperiode sørover ( april). En stor del av stammen gikk samlet i en stor flokk ( dyr) nesten hele vinteren. Rundt 12. april drog denne nordover fra Kleberkakken. En del av flokken ble igjen og trakk sørover Samdalen 14. april. 15. april ble det registrert to flokker sør for Samdalen. Flokk 1. Raudmyra, 28 dyr. 24 bukk, 4 kalver. Flokk 2. Nordsida Eldåhøgda. ca 275 dyr. ( ) To tellere med håndkikkert og teleskop x 60. Herav ca 102 simler - ca 40 kalv, - resten bukk. Ingen andre observasjoner eller sporregistreringer nord eller sør for Samdalen. Arbeider med denne kartleggingen synes å gå bra, og dette arbeidet fortsetter vinteren / våren Rapporten over trekkregistreringene i Rondane Sør vil bli ferdig ila våren. Tellinger NINA gjennomførte som vanlig kalvetelling i Rondane Sør, 14. juli. Det ble fotografert 5 flokker. Totalt ble 1429 dyr fotografert. og bestod av 475 kalv (33,2 %), 49 bukk (3,4 %) og 905 simle/ungdyr (63,3 %). Dette gir en kalveandel pr 100 simle/ungdyr på 52,5, noe som er vesentlig høyere enn i fjor (46,8). Det ble utført strukturtelling 13. oktober, utført av fjelloppsyn fra Ringebu og Sollia i samarbeid med NINA. Tallene har foreløpig ikke kommet fra NINA. Grunnet vanskelighetsgraden, stor usikkerhet og personlige forskjeller, er det viktig å minst få kontroll på andelen storbukk og kalv. I enkelte tilfeller kan slike tall ha en større nytteverdi for utvalget, enn ufullstendige strukturtall av alle dyregrupper og aldre. Årets minimumstelling i Rondane Sør og Vulufjell ble utført i perioden 28. februar-2. mars Det har vært lite snø i fjellet i år, noe som ofte gjør observasjon og telling fra fly vanskelig. Det er derfor brukt ca 15 dagsverk på rekognosering og telling fra bakken. Dette er en nødvendighet for at tellingen skal bli så korrekt som mulig. Sporlog fra bakkemannskapene er vist i figur 1. Med bakgrunn i bakkeregistreringene ble det 29. februar benyttet småfly, for kontrolltelling av de største flokkene. Under flyvningen var det god sikt, men en del vind, og flygningen Vulufjell ble derfor avbrutt. Tellingen ble der gjort fra bakken, og med assistanse av helikopter brukt under GPS-merking i Rondane Sør 2. mars. Det ble til sammen i Rondane Sør og Vulufjell funnet 9 flokker. 4 av flokkene ble funnet sør for Fv27, og 5 flokker nord for Fv27. Flokkenes posisjon og størrelse er beskrevet i tabell 1. Totalt ble det funnet dyr, fordelt på sør for Fv27, og 613 nord for Fv27. Pr dags dato har det gått 2 flokker sørover Fv. 27. Dette er en bukkeflokk på 96 dyr, samt 99 simler/ungdyr. 3

5 Vinterbestand Merknad Antall telt Simle Kalv Bukk 1,5 Eldre 2,5+ Antall Kalv Bukk Simle/ungdyr Kalv pr100s/u Antall % Kvote Bukk Simle Kalv Totalt % Tabell 2: Oversikt over flokkstørrelser fra minimumstelling 2012 Nr Sted Type telling Antall Merknad 1 Veslefjellet Fly 168 Bukk 2 Nordre Kvia Fly/bakke 25 Bukk 3 Remdalen Fly 725 Blandingsflokk 4 Snødølhøgda Fly Blandingsflokk Sum sør for Fv Saukampen Helikopter/bakke 92 Bukk + simle 6486 fra Vulufjell 6 Sandflågån Bakke 3 Simle/ungdyr 7 Blåkollen Helikopter 268 Blandingsflokk inkl. simle 7626 fra RS 8 Hornflågån Helikopter/bakke 196 Blandingsflokk inkl. simle 7693 fra RS 9 Fremre Illmanhøe Bakke 54 Bukk Sum nord for Fv Totalt RS og Vulufjell Tabell 3: Bestandsutvikling i Rondane Sør årene Strukturtelling Kalvetelling Tilvekst Fellingsresultat År , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Strukturtellingen ble slått sammen for Rondane Sør og Rondane Nord. 2)Dårlig strukturtelling. 3)Vinterbestanden ble vurdert til dyr. 4)Stort innslag av klauvråte dette året. 74 dyr skutt, funnet døde eller observert med antatt klauvråte. 62 % av disse var kalv/ungdyr.5)strukturtelling utført på høsten av fjelloppsynet i Ringebu. Vanskelig å skille simle og 1,5-års bukk, og en del av disse dyrene ble ikke telt. Andelen simle og 1,5-års bukk ble derfor antatt å være lavere, og andelen kalv og eldre bukk høyere, enn realiteten i bestanden. Vinterens strukturtelling bekrefter dette. Strukturtellingen i 2006 og 2007 ble også gjort om høsten, av Roy Andersen i NINA. Disse tallene er imidlertid mer sammenlignbare med vintertellingen i 2005 og )Strukturtelling utført på vinteren 7)Har nok noe mer, samt vanskelig å skille mellom simler og ungbukk enkelte ganger. 4

6 GPS-merking GPS-merkingen er et ledd i et større FoU-prosjekt som fokuserer på villrein, ferdsel og næringsutvikling i Rondane-Dovrefjellområdet, der formålet med merkingen er å kartlegge reinens bevegelsesmønster og arealbruk. Senderne overfører informasjon om villreinens bevegelsesmønster hver tredje time, og med unntak av i kalvings- og jaktperioden legges dataene ut på nett med 14 dagers forsinkelse. Les mer om dette på Det blir parallelt med GPS-merkingen fortatt ferdselsregistreringer, med tanke på å undersøke effekter og konsekvenser av menneskelig inngrep og ferdsel på villrein i området. Dette vil resultere i ny kunnskap som kan bidra til å besvare en rekke spørsmål knyttet til forvaltningen av området. Det ble i perioden 27. februar 2. mars merket 10 nye dyr sør for Fv. 27: 1 i Hellorn, 1 øst for Brentfjell, 2 i Hirisjøhøgdene, 1 i Grøtørhøgda, 3 i området øst for Storvola, 1 sørøst for Åsdalstjønn og 1 øst for Skyvælktjønn. Det er håp om at noen av disse trekker sørover ila våren / sommeren, for bedre å kunne kartlegge områdebruken der. Månedsvis plot fra de merkede simlene kan sees under vedlegg. Kvotefordeling i Rondane Sør Villreinområde samt Finnsjøfjellet I 2011 ble det gitt fellingstillatelse på 800 villrein i Rondane Sør Villreinområde, samt en egen kvote på 40 dyr i Finnsjøfjellet (tabell 4). Rondane Sør hadde 1 fellingstillatelse per 2,238 km 2, mens Finnsjøfjellet hadde 1 fellingstillatelse per 2,083km 2. Fellingstillatelsene ble fordelt på 10 % fritt dyr, 55 % fritt dyr under 50 kilo og 35 % kalv. 5

7 Tabell 4: Kvotefordeling Rondane Sør fordelt på kommuner og rettighetshavere. Fritt Rettighetshaver Sum kvote dyr F < 50 kg Kalv Sum kvote Ringebu kommune Ringebu fjellstyre Kjønås utmarkslag Brekkom utmarkslag Fåvang utmarkslag Vekkom grunneierlag Øyer kommune Øyer fjellstyre Ringsaker kommune Ringsaker Jakt - og fiskefor Hamar kommune Vang almenning Åmot kommune Åmot Villreinområde Stor - Elvdal kommune Stor - Elvdal grunneierforening Kiær Mykleby Sollia fjellstyre Fampen Villreinområde Mathiesene Atna as, Mokjølen Atndalen utmarksområde Midtbekklia jaktfelt Øverdalen Grunneierlag Sætresameiet Sum Finnsjøfjellet Rettighetshaver Sum kvote Fritt dyr F < 50 kg Kalv Sum kvote Sollia fjellstyre Mathiesen Atna as Øverdalen Grunneierlag Knut Olav Haugland Sum

8 Simlefredningen i de sørligste områdene ble også i år videreført. Resultatet av dette var at de ulike rettighetshaverne: Solgte ca halvparten av kortene. Enkelte kort ble solgt som helgekort, hvor det bare kunne felles bukk under 50 kilo. Det ble ikke solgt kalvekort. Alle kort ble solgt, men FU50 ble gjort om til bukk under 50 kilo. Det ble kun solgt bukk under 50 kilo. Alle kort ble fordelt, men det ble lagt inn forbud mot å skyte simle. Utført oppsyn under jakta 2011 Oppsynets oppgaver er i hovedsak å sørge for human jakt, sørge for økt sikkerhet under jakta, tilrettelegge for effektiv jakt og å informere/veilede jegerne, i tillegg til kontrolloppgavene av offentligrettslig karakter, og av rettighetshavernes forhold. Tabell 5 viser en oversikt over de ulike oppsynsoppgavene i forbindelse med villreinjakta i Rondane Sør i Tabell 5: Utført oppsyn i Rondane Sør i årene Oppsyn Antall timer i felt Sett ca. antall rein Ant. kontr. jegere før felling Ant. kontr. jegere under slakting Ant. kontr. jegere under transport Ant. fall sett, ikke kontrollert Ant. skadde dyr sett av oppsyn* Ant. skadde dyr avlivet av oppsyn Ant. skadde dyr avlivet av jegere Ant. dyr funnet døde Ant. uregelmessigheter med kort Ant. uregelmessigheter med våpen Ant. tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt ant. rapporter Totalt ant. OPS-saker ** Totalt ant. saker politianmeldt Antall informerte Antall meldinger om skudd * OPS-saker = saker som er oppgjort på stedet. I totalt antall OPS-saker ligger blant annet uregelmessigheter med kort. Det gjelder i hovedsak manglende underskrift på jaktkortet, men også noen feilskjæringer. I tillegg forekommer mindre feilskytinger. Disse sakene avgjøres i henhold til inngått jegeravtale, og instruks for oppsynet. 7

9 Oppsynsutgifter Oppsynene lønnes direkte av sin arbeidsgiver, og det er ikke gjort noe forsøk på å summere utgiftene. Noe som ville vanskeliggjøre en slik beregning av totale oppsynsutgifter, er at mange oppsyn utfører en rekke andre oppsyns- og skjøtselsoppgaver i fjellet under reinsjakta. Rondane Sør har fått et offentlig tilskudd til dekning av oppsynsutgifter på ,- kroner dette året. Av dette deles det ut kr 21,00 pr fellingstillatelse til de rettighetshavere som deltar i felles oppsynsordning. Dette utgjør til sammen 840 fellingstillatelser (inkl. Finnsjøfjellet), og total sum til fordeling blir dermed kr 21,00 x 840 = kr Rettighetshaveren som har holdt oppsynsleder, har fått utbetalt resten av tilskuddet, kr 1 360, til dekking av porto- og kopieringsutgifter. Villreinens områdebruk under jakta Dagbokskjemaene viser at hovedtyngden av observert rein har oppholdt seg i Sollia, Ringebu, Atndalen, og Fampen under jakta. Av totalt observasjoner er 99,9 % gjort i disse områdene. I denne nordlige delen gikk reinen den første tiden i små flokker spredd over store områder. I motsetning til i fjor var høsten preget av mye sørøstlig vind, og det ble sett mer rein i høgfjellet under hele jakta. Mot slutten samlet dyrene seg som vanlig i større flokker mellom Friisvegen og Fv27. Fra Øyer og sørover er det lite observasjoner, men tilbakemeldinger fra jegere, og fellingsprosenten, kan tyde på at mer av dyrene i den sørlige delstammen har vært tilgjengelig for jegerne i år. Antallet dyr som går sørover om våren har imidlertid ikke økt. Våren 2011 ble det registrert ca 300 dyr som krysset Samdalen, hvorav ca 100 simler. I første halvdel av september ble det observert to-tre flokker på til sammen ca 100 dyr som kom nordover fra Eldådalen og over Samdalen. Det er usikkert om dette var dyr fra den sørlige delstammen, eller om det var dyr fra nord som hadde tatt seg en runde på sør-østlig vind. Det ble også observert en flokk på dyr sør i Øyer siste uka i oktober. Radiomerkede simler I forbindelse med et pågående prosjekt i Rondane, som skal gi oss bedre kunnskap om villreinens arealbruk, næringsgrunnlag og påvirkning av menneskelig aktivitet, ble det i mars 2010 radiomerket seks simler i Rondane Sør. Av disse ble en merket på Finnsjøfjellet i Sollia, og resterende mellom Svabudalen i Sør-Fron og Samdalen i Ringebu. Simlene er utstyrt med GPS, som gir nøyaktige posisjoner for hver tredje time. Etter fjorårets jakt har en sender sluttet å fungere (nr 10). Simla er imidlertid sett flere ganger sist vinter og under årets jakt. I tillegg omkom simla med klave nr 45 i kalvingstida våren Denne ble merket i Storvola i Sollia, mars

10 Bilde: Simle med klave nr 45 funnet i Hirkjølen statsallmenning i Ringebu sommeren Foto: K. Hansen. Figur 1 og 2 under viser bruksområdene til de merkede simlene under jakta i henholdsvis 2011 og (Plottene nordvest for fv27 kommer fra dyr merket i Vulufjell i Rondane Nord). Mønsteret er ganske likt de to årene, men det virker som dyrene har brukt mer av områdene sør for Friisvegen i høst. Området i nordøst, mot Rv219, ser ut til å være mindre brukt. Det stemmer bra med observasjonene under jakta, og disse få merkede simlene synes å være godt representative for områdebruken til den nordlige delstammen i Rondane Sør. Figur 3 og 4 viser registrerte posisjoner for de merkede simlene i løpet av en måned før jakta startet i 2011 og Områdebruken er mye mer konsentrert enn under jakta, og de samme områdene er brukt fra år til år. (Plottene nordvest for fv27 kommer fra dyr merket i Vulufjell i Rondane Nord). 9

11 Figur 1. Registrerte bruksområder for de fire merkede simlene under jakta 2011 (20/8-25/9). Figur 2. Registrerte bruksområder for de seks merkede simlene under jakta 2010 (20/8-25/9). 10

12 Figur 3. Registrerte bruksområder for de fire merkede simlene før jakta 2011 (19/7-19/8) Figur 4. Registrerte bruksområder for de seks merkede simlene før jakta 2010 (19/7-19/8). Jakttid og fellesjakt Det er noe forskjell i jakttider på de ulike jaktfeltene innen villreinområdet. Jaktstart er 20. august for alle jaktfeltene, mens jaktslutt varierer noe (24., 25., eller 30. september). Det er ulike fellesjaktordninger innen hele villreinområdet. Fellesjaktordningene er svært viktig for 11

13 forvaltningen av stammen og for å oppnå en tilfredsstillende fellingsprosent, da reinen i lengre perioder kan stå konsentrert i enkelte av jaktfeltene. Det er også i år gjort endringer i enkelte fellesjaktordninger mellom rettighetshavere. Jaktutøvelsen Det er observert 12 skadde dyr av oppsynet denne høsten, mot 6 i fjor. 6 dyr er rapportert avlivet av jegere, mot 5 året før. De høye tallene i 2007 skyldes avliving av dyr med klauvråte. Under årets jakt er det felt to dyr i Ringebu Østfjell, med konstatert klauvråte. Dette var ei voksen simle og en voksen bukk. I tillegge er det avlivet tre dyr etter jakta, med antatt klauvråte. Det er registrert to tilfeller av uforsvarlig skyting. Det er snakk om skudd på lange mål. Det er registrert 11 meldinger fra jegere om skudd uten resultat. Dette omfatter sikkert ikke alle skudd som er løsnet, men det virker som jegerne har blitt flinkere til å melde fra. Året før var det meldt om 14 skudd uten resultat. Det er funnet 3 døde dyr i terrenget. Det ene var en bukk på ca 60 kg på Finnsjøfjellet, som muligens var stanget i hjel. De to andre var ei simle og en kalv funnet i området Grøtørhøgda i Sollia/Ringebu, som mest sannsynlig døde av skuddskader. Utover dette ser jaktutøvelsen ut til å ha gått fint for seg i hele området. I tillegg til at oppsynet er mye ute i felt, er også jegerne flinke til å «passe på» hverandre, og gi tilbakemeldinger til oppsynet. Uregelmessigheter Det er registrert 18 uregelmessigheter med kort denne høsten (24 i fjor). Det gjelder i hovedsak manglende underskrift på jaktkortet, men også noen feilskjæringer. Antall OPS-saker er 22, mot 30 i fjor. Det er skrevet 3 rapporter/tilleggsgebyr for felling av feil type dyr i forhold til korttype. Disse sakene avgjøres i henhold til inngått jegeravtale, og instruks for oppsynet. To saker er anmeldt til politiet. Det gjelder felling av dyr på feil terreng, og fravær av ettersøk på skadet dyr. Sakene er behandlet, og det er ilagt forelegg på henholdsvis kr og kr Det meste av jaktmessige forhold i Rondane Sør er regulert gjennom jegerinstrukser og underskrevne jegeravtaler. Dette medfører at de fleste forhold kan gjøres opp på stedet av oppsynet, og derfor blir det svært få politianmeldelser. Rettighetshaverne har vurdert at dette er rette måten å takle slike mindre alvorlige «overtredelser» på. Annet I Ringebu ble det under jakta funnet ytterligere ett dødt dyr, i tillegg til de tre nevnt under punkt 8. I det aktuelle området var det plassert et trådgjerde i utmark, hvor en liten bukk hadde satt fast geviret og omkommet. Trådgjerdet var tvinnet opp og røket tvers av, uten at bukken hadde kommet seg løs. Bakken og omkringliggende trær bar tydelig preg av at dyret hadde kjempet en hard, men nyttesløs kamp. Hendelsen er en sterk påminnelse og oppfordring om at gjerder mot og i utmark må ha ettersyn og holdes ved like, for å unngå slike ublide skjebner. 12

14 Bilder: Bukk omkommet etter å ha satt seg fast i trådgjerde. Foto E. Hagen. Informasjon og veiledning I henhold til oppsynsinstruksen for Rondane Sør Villreinutvalg er oppsynets oppgaver å sørge for en human jaktutførelse, sørge for økt sikkerhet under jaktutøvelsen, samt informere jegere og tilrettelegge for en effektiv jakt. Informasjon og veiledning overfor jegerne er en stor og tidkrevende oppgave under reinsjakta. Dette gjelder både ute i felt, pr. telefon og ved at jegerne kommer innom oppsynshyttene. I 2011 er 991 personer informert bare i felt. God kontakt med jegerne er positivt og nødvendig. De senere årene har det vært en tendens til at en del jegere ikke drar ut på jakt uten at de har fått sikre opplysninger om hvor det er rein. Dette har medført at oppsynet må være tilgjengelige til enhver tid for å gi informasjon ut til jegerne om hvor det er rein, hvor det er sannsynlig at den vil trekke osv. Det vil være en utfordring i framtida å få jegerne til å avsette litt mer tid til sjølve reinsjakta, hvis fellingsprosenten skal opprettholdes. Det bør fortsatt være slik at jakta drives ut fra kjennskapet til dyrene, terrenget og arealbruken. Det er de siste årene gjort en innsats for å øke innleveringsprosenten av kjever for alders- og kondisjonsundersøkelser. En har rett og slett vært mer pågående overfor jegerne. I 2011 er det samlet inn 335 kjever, 85 % av felte dyr (76 % i 2010). En har også prøvd å veie så mange dyr som mulig. Det er veid ca 310 av 394 skutte dyr, 79 % (77 % i 2010). Fellingsresultater 2011 Det ble i Rondane Sør felt 394 dyr av en kvote på 840, dvs. 46,9 % felling (38,3 % i 2010). Under kvoteberegningene er det gått ut i fra 55 % felling. Fordelingen på felte hann- og hunndyr ble henholdsvis 52,5 % og 47,5 %. Uttaket fordelte seg på 29,0 % kalv, 13,4 % ungdyr og 57,6 % eldre dyr. Fellingsresultater fra 2011 kan sees i tabell 6-9, samt figur 5. Det er verdt å nevne at den faktiske fellingsprosenten er noe høyere enn tabell 6 viser, da alle kort ikke er jaktet på. 13

15 Tabell 6. Kvote og fellingsresultat for Rondane Sør 2011 Rettighetshaver Kvote Felte dyr Fell. % Kalv 1,5 år Voksen Totalt Sum Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Ringebu fjellstyre ,3 Kjønnås Utmarkslag ,0 Vekkom / Brekkom / Fåvang ,2 Øyer Fjellstyre ,0 Ringsaker Jakt-og Fiskeområde ,4 Vang Allmenning ,8 Åmot Villreinområde ,1 Sollia Fjellstyre ,4 Stor-Elvdal Grunneierforening ,7 Sætresameiet ,0 Atndalen Utmarksområde ,8 Midtbekklia ,0 Øverdalen Grunneierlag ,0 Mathiesen Atna as Mokjølen ,7 Fampen ,3 Kiær Mykleby ,3 Sum Rondane sør ,8 %-vis fordeling 18,2 11,2 7,2 6,1 27,3 29,9 52,7 47,3 Finnsjøfjellet Øverdalen Grunneierlag ,3 Sollia fjellstyre ,5 Haugland ,0 Mathiesen Atna as ,7 Sum Finnsjøfjellet ,0 %-vis fordeling 10,0 10,0 5,0 10,0 35,0 30,0 50,0 50,0 SUM TOTALT ,9 %-vis fordeling 17,8 11,2 7,1 6,3 27,7 29,9 52,5 47,5 14

16 Tabell 7: Kommunevis inndeling på fellingsprosenten i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet fordelt på ulike dyr. Kalv 1,5 års dyr Eldre dyr Totalt Kommune Kvote Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum totalt Fellings % Ringebu ,1 Øyer ,0 Ringsaker ,4 Hamar ,8 Åmot ,1 Stor-Elvdal ,5 Sum ,8 Finnsjøfjellet ,0 Sum Rondane Sør ,9 Tabell 8: Historisk oversikt over felte dyr og fellingsprosent i Rondane Sør og Finnsjøfjellet. Kalv 1,5 års dyr Voksne dyr Totalt År Kvote Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Antall Fell % , , , , , , , , , , , , , ,6 15

17 Prosent Fellingsprosent ,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Fellingsprosent Årstall Figur 5: Fellingsprosenten i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Tabell 9: Jaktuttak fordelt på kortutsteder og fellingssted. Tabellen omfatter 379 av 394 skutte dyr. Ringebu Øyer Vang Åmot Sollia Stor Elvdal kommune kommune RFJO almenning kommune almenning kommune Sum Ringebu Fjellstyre Kjønnås utmarkslag Vekkom/Brekkom / Fåvang Øyer Fjellstyre Ringsaker Jakt og Fiskeomr Vang Allmenning Åmot Villreinområde Sollia Fjellstyre Atndalen Utmarksområde Mathiesen Atna Midtbekklia SEG Fampen Kiær Mykleby Øverdalen Grunneierlag Sætersameiet Finnsjøfjellet samlet Sum Fellingstidspunkt Tabell 10 og figur 6 beskriver fellingstidspunktet i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet, og omfatter 391 av 394 felte dyr. For å lettere å se hvilke perioder det felles flest dyr, er jaktperioden oppdelt i uker. Vi ser at det felles flest dyr den første uka, og at det de neste 2 ukene felles få dyr. Dette kan ha sammenheng med værforholdene, da det var mye tåke og regn disse ukene. Fellingene tar seg bra opp de to neste ukene, mens den siste uka felles det færre dyr igjen, noe som er naturlig. 16

18 Antall dyr skutt Tabell 10: Fellingstidspunkt i Rondane Sør inkl. Finnsjøfjellet. Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Sum ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bukkekalv Simlekalv ,5 års bukk ,5 års simle Voksen bukk Voksen simle SUM %-andel 28,1 13,0 6,6 21,5 19,4 11,3 100,0 Fellingstidspunkt Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke Figur 6: Fellingstidspunkt i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Slaktevekter Tabell 11: Slaktevekter i Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet 2011 sammenlignet med Kalver 1,5 års dyr Voksne dyr Vekt Endring fra 10 Vekt Endring fra 10 Vekt Endring fra 10 Bukker 19,9 1,1 33,3-0,8 59,8 0,5 Simler 17,8 0,6 26,6 0,3 34,3-0,2 Samlet 19,0 1,0 30,1-1,1 46,0 1,1 17

19 Kilo Tabell 12: Slaktevekter Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Kalv 1,5 års dyr Voksne dyr Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Snitt siste 10 år 18,6 17,1 31,2 26,2 60,6 34, ,9 17,8 33,3 26,6 59,8 34, ,8 17,2 34,1 26,3 59,3 34, ,6 17,8 28,9 27,7 61,5 34, ,8 17,3 29,1 27, , ,2 16,2 29,7 27,8 60,9 33, ,6 17,1 28,5 24,5 60,9 34, ,6 16,8 28,7 25,6 63, ,9 16,7 35,1 25,7 59,4 35, ,6 16,1 29,6 22,5 57,9 33, ,4 18,3 34,9 27,2 62,7 35, ,9 16,7 34,2 26,8 60,6 35, ,1 18,1 35,1 30,4 66,7 35, ,5 17,6 32,5 29,3 58,6 35,9 Slaktevekter kalver 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 Bukkekalv Simlekalv Årstall Figur 7: Slaktevekter kalver Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. 18

20 Kilo Kilo Slaktevekter 1,5 års dyr 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 1,5 års bukk 1,5 års simle Årstall Figur 8: Slaktevekter 1,5 års dyr Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Slaktevekter eldre dyr 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Eldre bukk Eldre simle Årstall Figur 9: Slaktevekter eldre dyr Rondane Sør inkl Finnsjøfjellet. Oppsummering Alt tyder på at selve jaktutøvelsen har foregått tilfredsstillende også denne høsten. Fellingsresultatet har bedret seg fra bunnåret i fjor. Dette skyldes nok blant annet at dyrene har 19

21 oppholdt seg mer i høgfjellet, og dermed er mer jaktet på. Det er også gjort enkelte grep blant de nordligste rettighetshaverne for å øke fellingsprosenten i disse områdene. Sett i lys av at det i praksis falt bort fem helgedager pga tåke, må en si seg fornøyd med årets jaktresultat. De siste årene har det skjedd en gradvis forskyvning i antall dyr i de to delstammene i Rondane Sør. På slutten av 1990-tallet hadde en i overkant av dyr som holdt seg mer eller mindre i Ringebu og Sollia hele året. I tillegg var det dyr sør for Friisvegen, som trakk til kalvingsområdene lengst sør i villreinområdet. Etter hvert blandet disse to delstammene seg, og de siste årene har den nordre delstammen vokst, mens den sørlige er redusert. Det totale antallet har imidlertid vært relativt stabilt på rundt vinterdyr. Våren 2011 ble det kun registrert om lag 300 dyr som trakk sørover, hvorav ca 100 simler. Rettighetshaverne vedtok derfor som i fjor å frede simler sør for Eldådalen. I tillegg ble det på Opplandssida innført simlefredning også i områdene fra Eldådalen og nordover til Friisvegen/Åsdalen/Imsdalen. Dette i et forsøk på å bygge opp igjen den sørlige delstammen. Med bakgrunn i registreringer, og tiltaket med simlefredning, er den lave fellingsprosenten blant de sørligste rettighetshaverne både ønsket og forventet. For øvrig er det et godt samarbeid mellom rettighetshaverne, og mellom oppsynene. Oppsynsordningen fungerer godt. Sollia 28. mars 2011 Kristian Ingdal Sekretær Rondane Sør Villreinutvalg 20

22 Vedlegg 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2012 For perioden mars 2012- mars 2013 Innholdsfortegnelse Organisering... 2 Trekkregistreringer... 3 Beite og vegetasjonskartlegging... 4 Tellinger... 4 GPS-merking...

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg

ÅRSMELDING. Rondane Sør villreinutvalg ÅRSMELDING Rondane Sør villreinutvalg 2014 For perioden 1.1. 2014-31.12. 2014 Foto: Hans-Petter Ruud Forord Denne årsmeldingen beskriver aktiviteten gjennom året i Rondane Sør villreinområde i året 2014.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2013 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2010 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2011 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2011 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: Kari Svendsgard 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord

Detaljer

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE Foto: Svein Ekre BESTANDSPLAN 2019 2023 OG AVSKYTINGSPLAN 2019 FORORD Dette er den sjuende bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Foto: Svein Ekre AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål og virkemidler.

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA 2013-2017 Utarbeidet for av Svein Erik Lund FREDNINGSSONER 2013 2017 Reinens ofte svært begrensede arealbruk i jakta har i mange år vært en utfordring.

Detaljer

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG

RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG RINGEBU FJELLSTYRE RINGEBU ØSTFJELL, IMSDALEN OG HIRKJØLEN STATSALLMENNINGER DRIFTSPLAN FOR ELG 2018 2021 1. Område/areal: Driftsplanen for elg omfatter følgende områder og areal: Statsallmenning Totalareal

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 Foto: Svein Ekre Godkjent av villreinnemnda 16.04.15 FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde.

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde 2010-2014 Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE Denne bestandsplanen er en videreføring av tidligere bestandsplan

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Foto: Svein Ekre Jerstad Viltforvaltning AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus,

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004

FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2004 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE. Forelhogna villreinområde hadde dette året et tellende areal på 1.838.681 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 01.11. 2017 Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt. Oppsynsmøte kl. 11.00 13.00 Styremøte

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 12. april 2016 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg live.gladheim@nlr.no Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2016 Villreinutvalet

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE

OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT VILLREINJAKTA 2009 RONDANE NORD VILLREINOMRÅDE Foto: fjelloppsynet i Sel 1 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel,

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Årsmelding for 30/4 2011 20/4 2012 for Forollhogna Villreinområde Villreinutvalget har i denne perioden hatt følgende sammensetning: Hallvard Urset 2542 Vingelen Leder Tor Granvold 2512 Kvikne Kasserer

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 17. april 2018 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2018 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 9. april 2015 Villreinnenmda for Hardangerviddaområdet 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2015 Villreinutvalet sender denne anbefalingen

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2017 ÅRSMELDING 2017 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930. Sakliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl 1000-1600, Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Saksliste 04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 05/13 Fellingskvote

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 Foto av to bukker som henger sammen etter gevirene. Disse to hadde hengt sammen i nesten 3 uker før den ene ble skutt. Uten inngripen ville de begge fått

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Kalvingsprosjektet i Forollhogna: framdrift per november 2017

Kalvingsprosjektet i Forollhogna: framdrift per november 2017 Kalvingsprosjektet i Forollhogna: framdrift per november 2017 Erfaringene fra overvåkningsprogrammet Svært gode dataserier som strekker seg over mer enn 35 år Stort sett stabil bestandsutvikling Høy presisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ÅRSMELDING 2017 LEDEREN HAR ORDET I 2017 er 8 av 13 kommuner i Rondane og Sølnkletten området i gang med revidering av sine arealplaner. Ved siden av bestandsforvaltning

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016 ÅRSMELDING 2016 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt

Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt utrydde CWD? Olav Strand NINA 23 villreinområder, CWD er så langt påvist i sone 1 I Nordfjella Samla har

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møtet 04.05.2015 LUNDES TURISTHANDEL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Geir

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 Foto fra villreinområdets fokus på undervisning om villrein og villreinens leveområde 2013. Vi forventer nye jegere og forvaltere i årene som kommer. FOROLLHOGNA

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT KORTANALYSE 2016 FELLING 2016 Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT Vinje 1505 78 78 42 81 275 127 681 Nore og Uvdal 1438 20 24 7 19 121 23 214 Ullensvang 1027 15 18 8

Detaljer

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 4. Desember 2017 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00 og avsluttes med en felles middag. Sakliste 25. Referatsaker 26. Oppsummering reinsjakta 2017 27.

Detaljer