HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL"

Transkript

1 HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2013 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda høsten Tidligere vurderinger av vinterbestanden I mars 2001 ble det gjennomført to minimumstellinger som ga henholdsvis og dyr. Ved tilsvarende telling 15. mars 2002 ble det funnet dyr. I tillegg til disse tellingene ble det i regi av NINA gjennomført flere kalvetellinger om sommeren både i 2001 og Ved kalvetellingen den 18. juli 2002 ble radiomerkede simler benyttet aktivt og det ble fotografert totalt dyr, hvorav kalver, simler/ungdyr og bukk. Ved hjelp av en form for fangst/gjenfangstmetodikk av radiomerkede dyr ble bestandsstørrelsen estimert og høsten 2002 var det enighet i villreinforvaltningen om en stammestørrelse vinteren 2002/2003 på til dyr. I januar 2004 fremla NINA en rapport (Minirapport 46 Faktagrunnlag for forvaltning av villreinbestanden på HV) med oppdatert faktagrunnlag som antydet en sommerbestand på rundt dyr i Dette utgangspunktet og fratrekk av felte dyr høsten 2002, ga en vinterbestand i 2002/03 på rundt dyr. En vurdering som sammenfalt med de vurderinger som ble gjort i 2002 og som i ettertid synes å ha vært riktig. Ved kalvetellingen i 2003 ble det fotografert dyr, hvorav kalver. Radiomerkede simler ble peilet i løpet av tellingen for i etterkant å kunne utføre en form for fangstgjennfangstberegninger som igjen kunne gi et estimat på antall kalv. Estimatet ga et anslag på ca kalver, dvs. et resultat som var svært nær antall fotograferte kalver. Ut fra dette var det naturlig å ta utgangspunkt i kalver sommeren Når det så ble felt 117 dyr under jakta høsten 2003 ga dette en netto kalvetilvekst i underkant av dyr. Med utgangspunkt i vurdert bestandsstørrelse vinteren 2002/03 ga dette en vinterbestand vinteren 2003/04 på dyr. I fratrekk kommer dødelighet utenom jakt, en faktor vi ikke har noe god kunnskap om. En samlet dødelighet utenom jakt på rundt 2% (alle årsklasser inkl.) gir et frafall i overkant av 100 dyr. Forventet bestand før kalving i 2004 (vinteren 2003/04) blir da dyr, dvs dyr. En vurdering som fikk stor oppslutning blant rettighetshaverne på vidda. (iht. spørreundersøkelse gjennomført av villreinutvalet i februar 2004 støttet et stort flertall denne vurderingen). I ettertid synes dødeligheten utenom jakt å ha vært større enn antatt. Sommeren 2004 ble det ved kalvetellingen funnet dyr, hvorav kalv. Dette ga en kalvetilvekst på 45 kalv/100su, som var noe lavere enn de foregående år. En antatt tilvekst i underkant av kalv ville med utgangspunkt i vurdert bestandsstørrelse vinteren 2003/04 på dyr, gi en bestandstørrelse i overkant av dyr vinteren 2004/05. Dette når en også trekker fra naturlig dødelighet. Sommeren 2005 ble det ved kalvetellingen fotografert dyr, hvorav kalv. Påfølgende høst ble det felt 832 dyr. Med fratrekk av noe naturlig dødelighet utenom jakt ga dette gi en forventet bestandsøkning på ca. 500 dyr og en bestandsstørrelse noe over dyr vinteren 2005/ Rødberg Tlf

2 1. april 2006 ble det gjennomført en minimumstelling der det ble funnet dyr. Tellingen ble gjennomført under til dels vanskelige forhold og ble ikke vurdert som optimal. For å få bedre holdepunkter for vurdering av bestandsstørrelsen ble det gjort en ekstra innsats i forbindelse med kalvetellingen sommeren Det ble da gjennomført to kalvetellinger med rekognosering / peiling av radiomerkede dyr i forkant. På kalvetellingen gjennomført 18. juli sto dyrene svært konsentrert og alle radiomerkede simler ble funnet. Totalt dyr ble fotografert, hvorav kalv, s/u og bukk. I forkant av denne tellingen var det foretatt peilinger og mye arbeid for å lokalisere dyr. Det lyktes imidlertid ikke å finne simle/ungdyrsflokker utover det som ble fotografert. I ettertid har det heller ikke kommet opplysninger om eventuelle ukjente fostringsflokker ved telletidspunktet. Denne kalvetellingen blir derfor vurdert som svært god med tanke på vurdering av tilvekst dette året. Ut fra en helhetsvurdering av alt materiale siden 2001, kan det synes som om bestandsanslaget (8.000 dyr) ved kvotefastsettingen i 2006 var noe høyt. Når det i 2006 ble funnet dyr ved minimumstellingen 1. april og kalv ved kalvetellingen påfølgende sommer betyr dette at absolutt minimum bestandsstørrelse ved jaktstart høsten 2006 må ha vært rundt dyr. Med fratrekk av jaktuttaket høsten 2006 (1.024 dyr) og naturlig dødelighet gir dette et absolutt minimum bestandsstørrelse vinteren 2006/07 på rundt dyr. Det synes imidlertid lite realistisk at alle dyr skal ha blitt funnet på tellingene så bestandsstørrelsen må nødvendigvis ha vært noe større. Det synes også lite realistisk med en bestandsstørrelse vesentlig større en dyr på dette tidspunktet. Sommeren 2007 ble det ved kalvetellingen fotografert dyr. Av disse var det kalv, simler/ungdyr og bukk 2,5 år og eldre. Dette ga 45,1 kalv/100 SU. En forventet bestand på dyr før kalving var forventet å gi kalv sommeren Når det ble fotografert kalv så stemte dette bra forutsatt at alle kalver ble funnet. Det er imidlertid lite trolig at alle kalver ble funnet på tellingen, men også lite trolig at vesentlige mengder skal ha blitt oversett. Med fratrekk av naturlig dødlighet og de 671 dyr som ble felt høsten 2007 var et anslag på dyr vinteren 2007/08 sannsynlig iht. tidligere bestandsvurderinger. Ved minimumstellingen 26. mars 2008 ble det fotografert dyr, samt at bakkemannskap rapporterte om en flokk på dyr som ikke ble fotografert/funnet av flyene. Dette tilsier et resultat fra tellingen på ca dyr. Naturlig dødelighet Det har vært vanlig å benytte 2-3% naturlig dødelighet i løpet av vinteren. Erfaringen fra perioden med oppbygging av en for Hardangervidda svært lav bestand tyder imidlertid på en større dødelighet i perioden etter kalvetellingene og frem til påfølgende års kalving. Når det gjelder dødelighet på kalv så er det observert en god del kalv/åringer som er tatt av kongeørn vinterstid. Noen gode objektive holdepunkter for predasjon av kongeørn finnes ikke. Det kan imidlertid ikke utelukkes at kongeørn kan stå for et uttak av 150 kalv/åringer i perioden etter kalvetelling og frem til kommende års kalving. Ved normale bestandsstørrelser vil et slikt uttak ikke ha stor betydning. I en situasjon der en har vært nede i kalv i tilvekst vil imidlertid et slikt uttak få betydning. Ved å benytte en fast avgang på rundt 150 dyr i tillegg til 4% naturig dødelighet i perioden etter jakt og frem til kalving får vi relativt god sammenheng mellom bestandsmodellen og det en faktisk synes å observere vedrørende bestandsutviklingen frem til Dette blir imidlertid spekulasjoner, men kan være en forklaring. Den naturlige dødeligheten vil trolig også variere fra år til år. Uansett synes den naturlige dødeligheten å være større enn tidligere antatt. 2

3 Tidligere vurderinger av vinterbestanden Erfaring viser at det er vanskelig å vurdere størrelsen på vinterbestanden og at en har hatt en tendens til å overvurdere bestanden og bestandsveksten. Etter i praksis to år med fredning i 2003 og 2004, samt små kvoter var det forventet en større bestandsvekst enn det som syntes å være tilfellet. Dette som følge av en overvurdering av utgangsbestanden og kalvetilveksten eller en undervurdering av dødelighet utover registrert jaktuttak. I figur 1 er antall voksne dyr fotografert under kalvetellingen fremstilt sammen med antatt bestandsutvikling. Det synes å være en klar sammenheng mellom antall voksne dyr fotografert ved kalvetellingen og bestandsstørrelsen. Det er også god sammenheng mellom minimumstellingene og voksne dyr ved kalvetellingene påfølgende sommer frem til 2010 (bukkene blir i mindre grad funnet ved kalvetellingene så derfor lavere antall dyr ved kalvetellingene enn ved minimumstellingene). Dette tyder på at kalvetellingene jevnt over har var gode og at en stor del av kalvene / fostringsflokkene er funnet. Sammenlikner en antall fotograferte kalver og jaktuttaket med registrert bestandsutvikling tyder det på at en stor andel av kalvene er funnet ved disse kalvetellingene. Ved kalvetellingene i 2010 og 2011 var det radiomerkede simler som ikke ble funnet og fostringsflokker som trolig ble oversett. Dette forklarer nedgangen i antall fotograferte simler disse årene selv om bestandstørrelsen økte. Andel simler i bestanden ble samtidig noe redusert i denne perioden. Minimumstelling om vinteren er vanskelig, men erfaringene fra tellingene i perioden viser at en ved gode snø- og lysforhold kan finne en stor andel av bestanden. Ut fra resultatene fra minimumstellingene i 2006 og 2008, samt kalvetellingene i samme tidsperiode var det sannsynlig at bestanden før kalving sommeren 2008 var lavere enn dyr og muligens ned mot dyr. Sommeren 2008 ble det under kalvetellingen fotografert kalver. Et jaktuttak på 658 dyr den påfølgende høst og naturlig dødelighet gjennom vinteren gjorde det sannsynlig med en bestand på rundt dyr før kalving Sommeren 2009 ble det under kalvetellingen fotografert totalt dyr hvorav kalver. Dette er et resultat som sammenfaller med trenden i bestandsutvikling og kalvetilvekst som beskrevet tidligere. Et jaktuttak på 684 dyr høsten 2009 ga en netto bestandsøkning på ca dyr og en bestand på rundt dyr før kalving i Dette var utgangspunktet for kvotefastsettingen i I februar-mars 2010 ble det fotografert dyr. Sommeren 2010 ble det gjennomført to kalvetellinger som viste et tilvekstforhold på 39k/100su, noe som var lavere enn normalt. Totalt kalv ble fotografert, men på begge kalvetellingene vet en at fostringsflokker ble oversett (ut fra GPS-merkede simler og synsobservasjon fra bakken). Reell kalvetilvekst i 2010 var trolig ikke mindre enn i 2009 hvor kalv ble fotografert, men trolig heller ikke vesentlig høyere. Med fratrekk av 957 felte dyr høsten 2010 og naturlig dødelighet ga dette en netto tilvekst på under dyr. Bestandsstørrelse før kalving sommeren 2011 ble vurdert å være dyr. Under minimumstelling (gjennomført i Tinn, samt Nore og Uvdal) 20. februar 2011 ble det fotografert dyr. I tillegg ble det utenfor telleområdet fra bakken observert to flokker med til sammen ca. 250 dyr. Dette gir ca dokumenterte dyr. Kalvetellingen sommeren 2011 foregikk under vanskelige telleforhold og flere merkede simler / fostringsflokker ble ikke funnet. På tross av dette ble kalver fotografert og det ble registrert et tilveksttall på 47 k/100su. En tilvekst på kalv var forventet og syntes slik realistisk. Med fratrekk av felte dyr høsten 2011 og naturlig dødelighet i henhold til tidligere vurderinger ga dette en netto tilvekst på anslagsvis 500 dyr. Ut fra tidligere bestandsvurderinger tilsa dette en bestand før kalving 2012 på dyr. 3

4 Under minimumstellingen ble det funnet dyr. Det synes å være et meget godt samsvar mellom de tre siste års minimumstellinger og forventet bestandsvekst i henhold til kalvetellinger og jaktuttak/annen dødelighet jf. figur 1. Denne gode sammenhengen tyder på at tellingene har vært gode. Det synes mer sannsynlig at tellingene i stor grad viser den reelle bestandssituasjonen enn at det tre år på rad skal ha vært oversett dyr på hver minimumstelling. Antall dyr som eventuelt har blitt oversett er trolig lavere. Ved å se på andel kalv ved strukturtellingene kan en beregne hvor mange kalv det skal finnes etter jakt ved ulike tenkte bestandsstørrelser. Når en vet antall kalv som ble felt kan antall kalv før jakt beregnes og sammenholdes med kalvetellingene. En slik beregning for de tre siste år antyder også en bestand i underkant av dyr før kalving Ved starten av oppbyggingsperioden og frem til 2008 opplevde en at bestandsveksten ble lavere enn antatt og ved kvotevurderingen i 2008 ble det foretatt en nedjustering av bestandsanslaget fra dyr til dyr før kalving. I ettertid synes dette å ha vært en riktig vurdering. I 2012 vurderte en situasjonen tilsvarende der fremskriving av forventet bestandsstørrelse ble vurdert å være noe høyere en den reelle bestandsstørrelsen. Bestandsstørrelsen før kalving 2012 ble i forbindelse med kvotefastsetting i 2012 vurdert å være i underkant av dyr. Figur 1: Figuren viser antall dyr fotografert på minimumstellingene om vinteren, samt voksne dyr og kalver fotografert under kalvetellingen på sommeren. 4

5 Vinterbestand 2013 Kalvetellingen sommeren 2012 foregikk under vanskelige telleforhold og flere fostringsflokker ble ikke funnet, men tellingen er trolig god nok med tanke på vurdering av antall kalv /100su. Totalt kalver ble fotografert og det ble registrert et tilveksttall på 39 k/100su, tilsvarende som i Med utgangspunkt i underkant av dyr før kalving 2012 betyr dette en kalvetilvekst på kalv. Med fratrekk av felte dyr høsten 2012 og naturlig dødelighet i henhold til tidligere vurderinger gir dette en netto tilvekst på noen få hundre dyr. Ut fra tidligere bestandsvurderinger tilsier dette en bestand før kalving 2013 på dyr eller rett i overkant. Den 23. mars 2012 gjennomførte villreinutvalet en minimumstelling. Tellingen ble gjennomført under gode forhold og det området hvor nesten all rein ble funnet ble telt to ganger. Foreløpig gjennomgang av hovedtellingen, samt deler av kontrolltellingen tilsier at det ble funnet og fotografert rett i overkant av dyr. Alle GPS-merkede simler (20 stk.) ble funnet under tellingen. Tellingen samsvarer slik meget godt med tidligere minimumstellinger og forventet bestandsvekst iht. kalvetellinger og jaktuttak / naturlig dødlighet. Endelig telleresultat og rapport fra tellingen vil foreligge om noe tid. Villreinutvalet vurderer bestandsstørrelsen før kalving 2013 å være i overkant av dyr. Struktur I løpet av 90-tallet ble det foretatt en dreining av strukturen i stammen. En dreining mot mer bukk og mindre simler, alt som et ledd i å bremse tilveksten. Strukturen har holdt seg relativt stabilt siden 1995 og frem til i dag. De siste år har det vært en liten reduksjon i simleandelen. Tabell 1 viser resultatet fra de siste års strukturtellinger. Strukturtelling ble ikke gjennomført høsten Tabell 1: Resultat fra strukturtellingene i Viser struktur i stammen etter jakt, dvs. i vinterbestanden. År N Kalv Simle Bukk 1,5 Bukk 2,5 Bukk 3, / / / / / / / / / / / / I forbindelse med utarbeidelse av bestandsmål og rammer for avskyting ble det både i februar 2004 og januar 2013 gjennomført en spørreundersøkelse. Vedrørende mål for strukturen i stammen svarte et stort flertall at de var enige i et strukturmål på 40% simler og 20% bukk 3,5 år og eldre. 5

6 Kalvetilvekst Kalvetilveksten målt i antall kalv pr. 100 simle/ungdyr i juli måned har for Hardangervidda holdt seg mellom kalv de siste seks årene. Det har imidlertid vært en nedgang i ant. kalv pr. 100 s/u siden begynnelsen av 2000-tallet. Tabell 2 viser resultatet fra kalvetellingene siden Tabell 2: Resultat fra kalvetellingene i År N Kalv Simle/ungdyr Bukk Kalv/100 SU Ut fra de siste års kalvetellinger synes det reelt å kunne forvente en tilvekst på k/100su. Bestandsøkningen fra 2011 til 2012 kan trolig gi rundt 100 flere kalver, mens reduksjonen i simleandel kan forventes å gi tilsvarende reduksjon i kalvetilvekst. Disse to faktorene utjevner hverandre og kalvetilveksten vil i stor grad avhenge av om det blir et godt eller dårlig produksjonsår med tanke på kalv pr. 100su. Dette er vanskelig å forutsi men det er mest sannsynlig at kalvetilveksten blir noe bedre i 2013 enn den var i 2012 da dette var et meget dårlig år. Det kan derfor være naturlig å ta utgangspunkt i en kalvetilvekst opp mot 2011-nivået. Kalvetilveksten sommeren 2012 vurderes å bli rundt kalv. Bestandsmessige mål og rammer: Villreinutvalet vedtok den nye bestandsmål som villreinnemnda godkjente den Den nye bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Hovedmål: Delmål: - produsere kalv årlig (målt ved kalvetelling) - simleandelen på 40% (målt ved strukturtelling) - bestandsstørrelse maks før kalving. - holde en mest mulig stabil bestandsstørrelse over tid. Det er ikke et mål å holde bestandsstørrelse eller kalvetilvekst opp mot maks, men de kan svinge opp mot maks.. Med den vurdering av kalvetilvekst som er gjort ovenfor er en innenfor det fastsatte mål for kalvetilvekst, om enn i nedre del. Mål om simleandel er nådd og en er godt innenfor maks bestandsstørrelse. Strategi for å nå bestandsmålene Med de angitte bestandsmål og de bestandsvurderinger som er gjort er det rom for økning av bestandsstørrelsen. Det er imidlertid ikke noe mål om å ligge opp mot maksimalt bestandsmål. Med tanke på de to foregående år hvor en ikke har lykkes med å ta ut ønsket tilvekst anbefales 6

7 det ikke å legge opp til bestandsøkning i Kvoten bør fastsettes slik at det er sannsynelig at netto tilvekst tas ut og bestandsstørrelsen holdes uendret. En kalvetilvekst på kalv med fratrekk av dødelighet utenom registrert jaktuttak vil medføre at det må felles dyr for å ta ut tilveksten. De to siste år hvor kvotestørrelsene har kommet opp på et mer normalt nivå har det vært et dårlig jaktresultat og svært lav fellingsprosent. Dette skyldes hovedsakelig det faktum at reinen kun har benyttet en meget liten del av villreinområdet i løpet av jakta. Det jobbes nå med ulike tiltak for å øke reinens trekkmulighet i jaktperioden, men noen konkrete vedtak er ikke gjort pr. i dag. Det er håp om at tiltak vil bli iversksatt og at dette kan hjelpe på fellingsresultatet. Før eventuelle tiltak er utprøvd og at en eventuelt ser at fellingsresultatet blir bedre bør en ta utgangspunkt i at det kan bli et tredje år med lav fellingsprosent. Med de vurderingene som ovenfor er gjort med tanke på bestandsstørrelse og kalvetilvekst vurderes det som hensiktsmessig med dyr i kvote. Dette vil gi rundt felte dyr med et jaktresultat tilsvarende de to foregående år. I tabellen nedenfor er det satt opp hva ulike kvotestørrelser vil gi av uttak ved ulik fellingsprosent. Fellingsprosent Kvote 20% 25% 30% 40% Tiltak for større arealbruk / overføring av kort. Fjellstyrene og private rettighetshavere i Hordaland og Buskerud jobber med ulike tiltak for om mulig få reinen til å benytte en større del av villreinområdet i løpet av jakta. Det drøftes ulike tiltak som større fredningssoner i områder det er sannsynelig at jegerne selv hindrer reinen, fredningsperioder i jakta og lignende. Resultatet av denne prosessen vet en ikke i dag men den vil forhåpentligvis resultere i noen tiltak. Siden det per i dag er usikkert hvilke vedtak som blir gjort og hvordan de eventuelt vil virke bør ikke dette vektlegges ved vurdering av årets kvotefastsetting. I årene var det bestandsvekst kombinert med små kvoter og stor etterspørsel etter kort. Kort fra randområdene var ettertraktet og ble i stor grad benyttet på sentrale områder. Med større kvoter vil etterspørselen etter kort fra randområdene synke og trolig få mindre utnyttingsgrad. Uansett tiltak for å bedre reinens arealbruk vil en stor andel av kvoten i randområdene bli verdiløs uten overføringsmuligheter. I Buskerud og Hordaland har fjellstyrene en nøkkelrolle med tanke på å få til gode ordninger. De fleksible og situasjonstilpassede overføringsmulighetene som har vært praktisert på flere private vald i Telemark bør også videreføres og benyttes av flere vald. Hvilke ordninger som blir gjeldende i 2013 vites imidlertid ikke pr. i dag. Det har imidlertid kommet signaler om at overføringsmulighetene til statsallmenningene kan bli redusert, noe som vil medføre at en større andel av kvoten vil bli liggende ubenyttet. Anbefalt kvote 2013 En kvote på dyr vil med jakt innenfor normale rammer forventes å gi rundt felte dyr. Dette vil ut fra forventet kalvetilvekst gi en uendret bestandsstørrelse. Under strukturtellingen i 2012 ble det funnet 40% simler, som også er målet. Simleandelen bør derfor ikke reduseres ytterligere, slik målet har vært de foregående år. Det anbefales derfor å tildele en litt mindre andel su-kort og en litt større andel frie dyr i høst. Med økt kvote og størst utnyttelsesgrad på fridyrkorta må en samtidig passe på at uttaket av voksen bukk ikke 7

8 blir for høyt. Det er også de siste år registrert et relativt høyt uttak av 1,5-årig bukk på sukorta. Det anbefales derfor en fordeling av kvoten med 25% frie dyr, 50% simle-/ungdyr og 25% kalv. Det anbefales en kvote for jakt på villrein i Hardangervidda villreinområde høsten 2013 på dyr, fordelt på (25%) frie dyr, (50%) simle/ungdyr og (25%) kalv. 8

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2011 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2010 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 5. april 2017 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2017 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 12. april 2016 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg live.gladheim@nlr.no Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2016 Villreinutvalet

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 9. april 2015 Villreinnenmda for Hardangerviddaområdet 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2015 Villreinutvalet sender denne anbefalingen

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Foto: Svein Ekre AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål og virkemidler.

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 Foto: Svein Ekre Godkjent av villreinnemnda 16.04.15 FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde 2010-2014 Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE Denne bestandsplanen er en videreføring av tidligere bestandsplan

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016

HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016 HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016 Vedtatt i sak 01/2013 04.02.2013 FORORD Forvaltning av Hardangervidda villreinområde krever felles vedtatte mål og rammer for forvaltningen. Villreinutvalet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING dyr. Foto: Asle Feten. Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund

Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING dyr. Foto: Asle Feten. Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING 23.03.2013 1.773 dyr Foto: Asle Feten Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund FORORD Hardangervidda villreinutval har vinteren 2013 gjort to forsøk på

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 07 / 2016 Utvalg: Viltnemda Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.2016 Tidspunkt: 18:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

Radiomerking et alternativ til dagens minimumstelling?

Radiomerking et alternativ til dagens minimumstelling? Radiomerking et alternativ til dagens minimumstelling? Bestandsstørrelse, beite, bestandsstruktur, produksjon og jaktuttak er hjørnesteinene i all viltforvaltning. Så enkelt i teorien. Å bestemme størrelsen

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING

Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING 08.02.2012 1.274 dyr Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund FORORD I begynnelsen av februar var GPS-merkede simler konsentrert langt øst i Nore og Uvdal

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2010 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde Hol Per Aksel

Detaljer

Årsrapport fra NINA s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2003

Årsrapport fra NINA s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2003 Årsrapport fra NINA s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2003 Erling Johan Solberg Morten Heim & Bernt-Erik Sæther NINA Minirapport 33 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl 1000-1600, Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Saksliste 04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 05/13 Fellingskvote

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Setesdal Ryfylke Villreinområde

Setesdal Ryfylke Villreinområde Setesdal Ryfylke Villreinområde BESTANDSPLAN 2014-2018 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003,

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møtet 04.05.2015 LUNDES TURISTHANDEL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Geir

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2009

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2009 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2009 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2009 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde Hol Per Aksel

Detaljer

TILVEKST OG STRUKTUR I VILL- REINBESTANDENE 2003

TILVEKST OG STRUKTUR I VILL- REINBESTANDENE 2003 OVERVÅKINGSPROGRAM FOR HJORTEVILT Villreindelen TILVEKST OG STRUKTUR I VILL- REINBESTANDENE 2003 Roy Andersen Per Jordhøy Olav Strand NINA MINIRAPPORT 036 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding

Detaljer

NINA Minirapport 132. Tilvekst og struktur i villreinbestandene i 2005

NINA Minirapport 132. Tilvekst og struktur i villreinbestandene i 2005 Tilvekst og struktur i villreinbestandene i 2005 Roy Andersen Per Jordhøy Olav Strand OVERVÅKINGSPROGRAM FOR HJORTEVILT NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader.

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 25. april 2015, kl 1000-1500, Kvikne samfunnshus, sammen med årsmøtet for Forollhogna Villreinvald Tilstede Per Ousten, Os Solfrid Storli, Tynset

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Faggrunnlag for forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda

Faggrunnlag for forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda Faggrunnlag for forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda Olav Strand Eldar Gaare Erling J. Solberg Bodil Wilmann NINA Minirapport 46 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver

Detaljer

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Møtet ble holdt på Lampeland hotell tirsdag 10.april, kl 1800-2200. Deltagere: Vinje: Tinn: Hjartdal: Seljord: Notodden: Flesberg: Rollag: Nes: Sigdal:

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2016 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

Melding om vedtak - Bestandsplan og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde

Melding om vedtak - Bestandsplan og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde Sete DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/218-9 Jørn Trygve Haug K40 05.05.2015 Melding om vedtak - Bestandsplan 2014-2018 og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde

Detaljer

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/12077 Saksbehandler: Anders Braa Klager på vedtak om kvotejakt

Detaljer

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Tema Begrep og oppgaver hjorteviltforskriften forvaltningsloven offentlighetsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SETESDAL RYFYLKE VILLREINOMRÅDE

SETESDAL RYFYLKE VILLREINOMRÅDE SETESDAL RYFYLKE VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2009 2013 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 3. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De to foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003 og

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Villreinnemnda skal stimulere og legge til rette for at jaktrettshaverne utarbeider en helhetlig bestandsplan for hvert villreinområde.

Villreinnemnda skal stimulere og legge til rette for at jaktrettshaverne utarbeider en helhetlig bestandsplan for hvert villreinområde. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 30. april 2011 i Ålen, 1000-1600, felles med villreinutvalgets årsmøte fra kl 1000. Saksliste 05/11 Referat fra møte 020311, kl 1100-14, Støren -

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen.

Detaljer

Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt

Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt Villreinbestandene på Hardangervidda og Nordfjella: hvordan kan vi hinder spredning og eventuelt utrydde CWD? Olav Strand NINA 23 villreinområder, CWD er så langt påvist i sone 1 I Nordfjella Samla har

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 8. JANUAR 2015 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Ikke møtt: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen.

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen. Referat fra Å R S M Ø T E 2 0 10 i B L E F J E L L V I L L R E I N U T V A L G STED: Lampeland Konferansesenter, Lampeland TID: Torsdag 18. mars 2010 kl. 19.00 V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Valg av

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Alle rettighetshavere i Forollhogna Villreinområde Deres ref: Jaktfeltansvarlig kontakt Vår ref: Heidi Ydse Sted: Kvikne Dato: 4. april 2009 Årsmøte i Forollhogna Villreinområde 2009 Villreinutvalget har

Detaljer

Snøhetta Villreinområde

Snøhetta Villreinområde Snøhetta Villreinområde DRIFTSPLAN 2014-2018 Del 1 - BESKRIVELSE/HISTORIKK - Side 4-21 Del 2 - DRIFTSPLAN - Side 22-27 Del 3 - AREAL OG VEDTEKTER - Side 28-32 1 Forord For mange tusen år siden tok de første

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 Bestandsplan for Porsanger bestandsplanområde 1.0. Grunnlag 1.1. Avgrensning Bestandsplanen omfatter Porsanger bestandsplanområde, som

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret.

Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret. Møtebok Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret. Behandlede saker: Sak 7/14: Meldinger. Sak 8/14: Godkjenning av søknader til villreinjakta 2014. Sak 9/14: Villreinjakta 2014.

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen,

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2015 2016-2017 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 25.04.2015 og Villreinnemnda for Ottadalen, 25.04.2015 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2017 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2008 bestått av følgende medlemmer: Nordfjella Kommune Fjellheimen Kommune: Martin

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer