Planutvalet, 8. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planutvalet, 8. april 2013"

Transkript

1 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, 8. april 2013 Sakshandsamar: Emma Bjørnsen E-post: Tlf: Vår ref. Sak nr.: 13/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /13 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Arbeidsdokument nr. 1/13: Regional plan for folkehelse Fylgjande tema vert omtala i dette arbeidsdokumentet: 1. Mål med planen og prosessen 2. Dagsaktuelle problemstillingar 3. Kopling til andre regionale planar 4. Avklaringar om pågåande arbeid/satsingar 5. Organisering, medverknad og framdrift Innleiing Folkehelse er definert som den samla innsatsen for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremmar eller hemmar helse og trivsel, førebygg psykisk og somatisk sjukdom, skade og liding, og som vernar mot helsetruslar, samt arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. Helse er ikkje eit mål i seg sjølv, men er ein ressurs for å oppnå eit godt og aktivt liv. Eit godt folkehelsearbeid handlar om å utvikle eit samfunn som fremjar helse for alle, legg til rette for sunne levevanar og som gjer usunne val mindre tilgjengelege. To viktige krav folkehelselova av 2012 set er utjamning av sosiale skilnader i helse, og helse i alle politikkområde. Skilnadane i befolkninga sitt oppvekstmiljø, levekår, skule, arbeid, kultur og miljø bidreg til at sosiale skilnader vert skapt, oppretthalde og forsterka. Utjamning betyr i denne samanhengen at vi gjennom politikk, fordeling og mulegheiter skal motverke helseforskjellar som skuldast fordeling av ressursane i samfunnet. Dei sosiale skilnadane dreier seg ikkje berre om rike og fattige, men viser seg som ein gradient gjennom heile befolkninga der kvart steg ned på den sosiale stigen betyr auka risiko for sjukdom og dårleg helse. Difor angår sosiale skilnader heile befolkninga. I samfunnsperspektivet ser vi på dei positive faktorane som fremjar helse og korleis samfunnet må innrettast for å fremje god helse ved gjere dei sunne alternativa lett tilgjengeleg. Difor handlar folkehelse både om strukturelle grep som når alle, men også om tilrettelagde løysingar retta inn mot grupper som ikkje på eiga hand kan ta del i fellesgoda. Whitehead og Dahlgren (1991) har på vegne av WHO laga ein modell som visualiserer kva som påverkar helse. Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Fig 1.: Den sosiale helsemodellen (Whitehead og Dahlgren, 1991) Helsemodellen viser at helse vert påverka av mange faktorar (determinantar) og som kjem i tillegg til dei biologiske og genetiske faktorane vi er født med. Livsstil, samfunnstilhøve, arbeidstilhøve og kulturelle faktorar påverkar helsa positivt eller negativt. Vi kan slå fast at vanskelege levekår har konsekvensar for både sosialt liv og helse, og som modellen viser må dette møtast med ei brei tilnærming på mange arenaer. Sjølv om vi i Sogn og Fjordane jamt over framleis har god helse, ser vi at det er fleire teikn på ei negativ utvikling. Og sjølv om vi også jamt over er ei nokså lik befolkning utan store sosiale skilnadar, så finns den sosial gradienten også hjå oss. Dei sosiale skilnadane i helse aukar i Noreg, og det er grunn til å tru at dette også er tilfelle i Sogn og Fjordane. 1. Mål med planen og prosessen Den regionale politikken for folkehelsearbeidet i Sogn og Fjordane vart godt forankra i Fylkesplan og har vore gjennomført i fylkesplanprogrammet «Folkehelse og livsutfalding» saman med andre sentrale partnarar i fylket. Sidan utgreiingsarbeidet for fylkesplanen gjekk føre seg i 2004 har mykje endra seg på folkehelseområdet. Nasjonal politikk har fått ei langt sterkare forankring av det helsefremmande arbeidet (i tråd med WHO sin politikk). Kunnskapen om politikk og innsats på alle samfunnsarenaer er vorte langt større, og såleis også forståelsen for tidleg innsats. Etter at St.meld. 16 «Folkehelsemeldingen» kom i 2003 er det bygt opp ein infrastruktur for folkehelse i alle fylke gjennom partnarskap mellom fylkeskommunar og kommunar, frivillige organisasjonar og regional stat og fag- og forskingsmiljø. Dette har vi også gjort i Sogn og Fjordane. Evaluering viser at denne «folkehelsekjeda» har ført til langt større helsefremmande merksemd i offentleg forvaltning både politisk og praktisk. Gjennom Samhandlingsreforma og folkehelselova er rammene for arbeidet endra. Fakta- og datagrunnlag for kvar vi skal rette innsatsen vår er i dag mykje betre enn før, og kravet til at tiltak skal baserast på det som faktisk verkar har auka. Mål med planen: trekke opp dei viktigaste utfordringane slik vi ser det ut i frå tilgjengeleg statistikk og faktakunnskap lokalt og regionalt bestemme hovudmål, delmål og peike ut aktuelle innsatsområde for fylket i Bidra til at kommunane og fylkeskommunen kan ivareta sitt ansvar etter folkehelselova Gje legitimitet til lokalt og regionalt arbeid

3 Gjennomføre nasjonal politikk, men tilpassa til lokale og regionale utfordringar og føresetnader. Få fram samfunnsperspektivet og at folkehelse må ivaretakast i alle sektorar Forklare definisjonar og gje innsikt i grunnleggande tenking Trekke opp grensegangane mot andre regionale plandokument. I tillegg til å ha mål med planen er det viktig også å ha mål for sjølve prosessen fram til ferdig plan. Dette for å bidra til auka kunnskap om folkehelse, og for å sikre ei samordna og god oppfølging av strategiane i planen. Sentralt her er at «alle» har ressursar å bidra med på sine ansvarsfelt, og desse må frigjerast og dra i same retning. Mål med prosessen: skape kunnskap og forståing for folkehelse og folkehelselova skape engasjement som grunnlag for deltaking og oppfølging av planen både i FK og i fylket Styrke samarbeidet om folkehelse på tvers av aktørar i fylket Planutvalet sluttar seg til at følgjande mål vert nytta som grunnlag for det vidare arbeidet: Mål med planen: Trekke opp dei viktigaste utfordringane slik vi ser det ut i frå tilgjengeleg statistikk og faktakunnskap lokalt og regionalt Bestemme hovudmål, delmål og peike ut aktuelle innsatsområde for fylket i Bidra til at kommunane og fylkeskommunen kan ivareta sitt ansvar etter folkehelselova Gje legitimitet til lokalt og regionalt arbeid Gjennomføre nasjonal politikk, men tilpassa til lokale og regionale utfordringar og føresetnader. Få fram samfunnsperspektivet og at folkehelse må ivaretakast i alle sektorar Forklare definisjonar og gje innsikt i grunnleggande tenking Trekke opp grensegangane mot andre regionale plandokument Mål med prosessen: Skape kunnskap og forståing for folkehelse og folkehelselova Skape engasjement som grunnlag for deltaking og oppfølging av planen både i FK og i fylket Styrke samarbeidet om folkehelse på tvers av aktørar i fylket 2. Dagsaktuelle problemstillingar Sogn og Fjordane scorar framleis høgt i høve til landsgjennomsnittet på nærmast alle helsemål, på demografiske faktorar som har innverknad på helsa og på levekår generelt. Likevel er det slik at vi har ei negativ utvikling på nokre viktige område. Generelt er utfordringa for vårt eige fylke, som for resten av landet, knytt til feil ernæring, låg fysisk aktivitet, skader og ulykker, dårleg psykisk helse, misbruk av alkohol og rusmidlar og bruk av tobakk (røyk og snus). Dette er faktorar som ofte fører til sjukdom og død. Ny statistikk viser at vi veg meir enn før, vi er mindre fysisk aktive og andelen unge uføretrygda har auka og nærmar seg landsgjennomsnittet. Politiet melder om auke i vald og overgrep i nære relasjonar, og Krisesenteret melder om auke i talet på liggedøgn for kvinner (og barna deira) som har trong for beskyttelse. Statistikk viser at vi har fleire ulykker som vert behandla i sjukehus enn landsgjennomsnittet, men dette kan skuldast at vi har god tilgjenge til sjukehus. Færre døyr av hjarte-

4 og karsjukdom i Sogn og Fjordane enn i landet elles, men vi har nærma oss landsgjennomsnittet dei siste åra. Det aukande talet på eldre betyr at vi må jobbe førebyggande mot denne gruppa, og fallulykker peikar seg ut som det alvorlegaste og mest kostnadskrevjande området. På den positive sida har vi eit godt kunnskapsnivå og god trivsel i både grunnskule og vidaregåande opplæring, der vi har også har lågt fråfall. Færre personar har grunnskule som høgaste utdanning, færre personar har låg inntekt, arbeidsløysa er lågare og andelen uføretrygda under 45 år er lågare enn i landet elles. Vi har betre psykisk helse, utviklinga av type 2-diabetes og KOLS ser ut til å vere lågare. Det auka talet på eldre i fylket vårt er positivt, fordi friske, eldre menneske har viktige ressursar å bidra med i familie og lokalsamfunn. Vi har ikkje store sosiale skilnader, og vi har unngått ein del sosiale problem som kjenneteiknar store byar og tettstader. Kvalitetar ved fylket vårt gjer at vi kan lukkast i å mobilisere når ting utviklar seg i negativ retning. Kommunane og lokalsamfunna våre er oversiktlege, folk kjenner kvarandre og klarer godt å samarbeide på tvers av forvaltningsnivå og faggrenser. Frivillige organisasjonar har eit høgt aktivitetsnivå, og vi har eit mangfaldig kulturliv der folk bur Tilhøve som speglar sosiale skilnader i helse I Sogn og Fjordane tok 16,7 prosent av befolkninga i yrkesaktiv alder (16 66 år) i mot dagpengar under arbeidsløyse, arbeidsavklaringspengar og uførepensjon. Det tilsvarande talet for landet totalt er 20,1 prosent. Låg arbeidsløyse over mange år, og god helsetilstand i fylket, bidreg til relativt låge utbetalingar til arbeidsrelaterte ytingar og sosialhjelp. Det er likevel skilnader mellom kommunane. 2,6 prosent av befolkninga er rekna som fattige samanlikna med 4,4 prosent for landet totalt. Vi ser også at inntektsfordelinga er jamnare i Sogn og Fjordane enn i landet elles. 12,3 prosent av borna under 16 år i Sogn og Fjordane bur enten hjå far eller mor. Det tilsvarande talet på landsplan er 15,8 prosent. Dette forholdet speglar seg og i prosentdelen skilde og separerte. Medan 6,4 prosent av vaksne under 60 år er skilde eller separerte i Sogn og Fjordane gjeld dette 9,2 prosent på landsbasis. Ein mindre del av befolkninga i fylket (16,9 %) har høgare utdanning enn gjennomsnitt for landet (20,6 %), dvs. utdanning utover vidaregåande opplæring. Noko av denne skilnaden skuldast at befolkninga i Sogn og Fjordane er eldre enn landsgjennomsnittet, fordi eldre har lågare utdanning enn yngre. 5,7 prosent av befolkninga er 80 år eller eldre. Dette er 1,2 prosenteiningar høgare enn landsgjennomsnittet Samfunnsperspektivet som fundament for nasjonal tverrsektoriell folkehelsestrategi Etter påske (2013) vert det lagt fram ei ny stortingsmelding om nasjonal tverrsektoriell folkehelsestrategi. Strategien har to hovudmålsettingar: 1) Bidra til at ansvaret etter folkehelselova vert ivareteke 2) utgreie sju strategiske innsatsområde det skal satsast spesielt på: Samfunnsutvikling for ein god start i livet dreier seg om viktigheita av ein god oppvekst og eit trygt oppvekstmiljø som gir barn og unge mestringsressursar til å utfolde seg og delta i barndommen. Investeringar i barndommen er avgjerande for helsa gjennom livsløpet, og tidleg innsats betyr mykje for å sikre læring, mestring og god helse. Eksempel på tilhøve i samfunnet som er grunnleggande for ein god start i livet er gode barnehagar og skular, vern om utsette barn, foreldrestøtte, fritidstilbod, læringsmiljø, gjennomføringsgrad i vidaregåande opplæring og overgangsfarar mv. Samfunn som fremmar aktivt, trygt og frisk alderdom: Vi vert fleire eldre og færre i yrkesaktiv alder. Mange eldre har god helse og betre sosioøkonomisk situasjon enn tidlegare generasjonar. Samfunnsplanlegginga må leggje vekt på at friske eldre er ressursar i lokalsamfunnet. Livskvalitet, aktivitet og mestring kan fremje deltaking og førebygge helseproblem og isolasjon.

5 Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid handlar om å ha oversikt over utfordringar og ressursar og forankring i plansystemet etter plan- og bygningslova, samt å vurdere kva konsekvensar avgjerder eller tiltak kan ha på helsa til heile eller delar av befolkninga. Rett kapasitet, kompetanse på alle nivå og ein tydeleg rolle- og ansvarsfordeling er viktig for å sikre eit godt fungerande folkehelsearbeid. Et miljø som er trygt og fremjar helse Lokal luftkvalitet er ein av dei miljø-utfordringane som gjev helsebelastning. Vegtrafikk er den klart største kjelda og står for nærare 80 % av støyplagene i byar. Aktiv transport (gåing og sykling) er avhengig av fleire tilhøve, m.a. areal- og transportplanlegginga. Fortetting av byar kan på den eine sida gje betre mulegheiter for gåing og sykling, men kan samtidig svekke andre verdiar som grøntareal. Nærområde med gode mulegheiter for aktivitet er viktig for barn si motoriske, psykiske og sosiale utvikling. For småbarnsforeldre, eldre, innvandrarar, arbeidslause, funksjonshemma og folk med dårleg økonomi og barn/unge grupper som ofte er stadbunde - er nærmiljøet spesielt viktig. Gå og sykkelvennlege nærmiljø kan bidra til betre sosial helse og auka sosial kontakt, samt at kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevingar kan bidra til å fremme psykisk helse. Inkludering, deltaking og medverknad (sosial kapital) for gode liv med god helse er avgjerande verdiar i velferdssamfunnet og skaper helse. Mange studiar viser at fråvær av sosiale kontaktar eller nettverk er assosiert med sjukdom og ofte for tidleg død. Viktige mekanismar er sosial innflytelse, sosialt engasjement, tilknyting og tilgang til ressursar. Frivillige organisasjonar er ressursar for mange lokalsamfunn og på mange område i velferdssamfunnet og viktige tilbydarar av kultur- og fritidsaktivitetar. Deltaking i frivillige lag og organisasjonar har ein verdi i seg sjølv, men gjev også tilleggsverdiar i form av auka fysisk aktivitet, sosialt nettverk, fellesskap, sosial kapital m.m. Næringsliv og regional og lokal utvikling som fremjar helse. Det finns mange samanhengar mellom næringsliv og helse. Eit robust næringsliv gjev arbeidsplassar, busetnad og utvikling av lokalsamfunn. For den einskilde arbeidstakar betyr det å yte etter eigne evner svært mykje, bl.a. sosialt, for eigen sjølvfølelse og ikkje minst økonomisk. Samtidig er næringslivet avhengig av ein sunn og arbeidsfør befolkning. Målkonflikt mellom næringsliv og helse, for eksempel ved offentlege reguleringar, kan komme. Samtidig er det i næringslivet si interesse at samfunnet som heile bidrar til å fremme folk si helse. Gode levekår og eit godt arbeidsliv. Arbeid og helse heng saman. Arbeidsledige har dårlegare helse en yrkesaktive og skilnadane aukar. Arbeidsmiljøet har også innverknad på helse og trivsel. Å bli utstøtt frå arbeidslivet er sosialt skeivfordelt. Mangel på formalkompetanse og utdanning ser ut til å bidra til svak og ustabil arbeidsmarknadstilknyting. Arbeidsledige har som gruppe dårlegare levekår og forverra helse. Eit inkluderande arbeidsliv som førebygg sjukefråvær og gjev alle mulegheit for å delta i arbeidslivet har stor verdi for samfunnet og for enkeltindividet. Planutvalet tek informasjon om dagsaktuelle problemstillingar til vitande. 3. Kopling til andre regionale planar Eit heilskapleg folkehelsearbeid krev tverrsektoriell planlegging. Som omtalt over får dette nå merksemd i nasjonal politikk- og strategiutforming og vil påverke vår eiga planlegging. I eige fylke har vi fleire regionale planar under utarbeiding. Folkehelseplanen vil naturleg nok - både direkte og indirekte - omtale andre sektorar sitt medansvar. For t.d. regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv tenkjer ein seg at regional plan for folkehelse vil omtale fysisk aktivitet på overordna nivå. Dette for å vise at området er viktig for helse og trivsel, men også for å vise samanhengane til andre delar av folkehelsearbeidet. M.a. er fysisk aktivitet viktig for psykisk helse, rusområdet, overvekt, skader og ulykker (spesielt for eldre), mestring

6 og positive opplevingar i sosialt fellesskap. Omtalen av fysisk aktivitet i folkehelseplanen må få fram synergiar mellom områda, og elles vise til plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv når det gjeld utdjuping, strategiar og handlingar. Planutvalet sluttar seg til at avklaringar og koplingar til dei andre regionale planane skjer kontinuerlig gjennom planprosessane og at det er eit mål å synleggjere folkehelseperspektiva også i andre planar. 4. Avklaringar om pågåande arbeid/satsingar Fylkeskommunen har eit pågåande arbeid på område som vart peika ut i fylkesplanen Desse er framleis aktuelle, og held fram. Gjennom handsaming av budsjett 2013/økonomiplan vart det gitt tilslutning til å vidareføre løyvingane til drift av partnarskapen. Partnarskap for folkehelse har vorte utvikla i fylket sidan 2004 og omfattar i dag 24 kommunar og nokre frivillige organisasjonar. Ei kartlegging gjennomført av NIBR i 2011 viser at folkehelsekoordinatorane er ei drivkraft og at kommunar som har koordinator i større grad har inkludert folkehelse i andre fagmiljø og avdelingar enn kommunar som ikkje har tilsett koordinator. Handlingsplan for universell utforming varte fram til 2010 og er ikkje rullert. Det er naturleg at handlingsplanen vert integrert i folkehelseplanen m/handlingsprogram. Tiltaksområda som fekk prioritet i handlingsplanen for universell utforming står seg framleis med få unntak, og det er ynskjeleg at desse vert vidareført med naudsynte tilpassingar. For å styrke den politiske påverknaden i folkehelsearbeidet, er ansvaret for å fordele midlane til folkehelsesatsinga, frå 2013 lagt til Hovudutval for plan og næring. Planutvalet sluttar seg til at partnarskap for folkehelse held fram etter dagens modell, fram til regional folkehelseplan er vedteken. Universell utforming vert lagt inn i folkehelseplanen, og strategiar og tiltak avklara der. Fram til vedteken plan vert det jobba vidare med pågåande tiltak som vert korrigert og tilpassa overordna føringar og regelverk. 5. Organisering, involvering og framdrif Organisering Planutvalet/FU er styringsgruppe for regional plan for folkehelse. Referansegrupper: Medverknad frå aktørar i fylket skjer gjennom eksisterande grupper og nettverk som fylkeskommunen og partnarar driftar og som alt er oppretta. Administrativ prosjektgruppe med representantar frå fylkeskommunen, KS, Fylkesmannen, Høgskulen, politiet/slt, UPU, Trygg Trafikk/FTU, Røde Kors, Sogn og Fjordane pensjonistlag og Mental Helse. Gruppa deltek i styring og gjennomføring av prosessen. Involvering Fordi folkehelseområdet er utvikla og gjennomført i samarbeid/partnarskap med andre, er det etablert fleire formelle grupperingar vi vil spele på i planprosessen. Dette er ressursgrupper for livsstiltema, nettverk for satsingsområde og ulike fora. Om vi nyttar oss av gruppene/nettverka som fylkeskommunen og Fylkesmannen har leiaransvar for, vil vi nå ut til dei svært mange som alt har teke ei aktiv rolle. Kommunane vil også vere ein viktig ressurs i planarbeidet. All involveringa skal også legge grunnlaget for god oppfølging etter at planen er ferdig.

7 På basis av erfaringane knytt til arbeidet med Regional plan for idrett og fysisk aktivitet, rår fylkesrådmannen og til at det vert etablert ei arbeidsgruppe som føl arbeidet kontinuerlig. Planutvalet sluttar seg til at eksisterande nettverk vert nytta som referansegrupper og at det vert oppretta ei prosjektgruppe som skal sikre kontinuitet og framdrift. 5.3 Framdrif Dato Aktivitet 8. april Arbeidsdokument nr. 1 til planutvalet Etablering av arbeidsutval Involvering av ressursgrupper og nettverk 9. og 10. april Felles plan- og folkehelsekonferanse 19. april Fagsamling om undersøkinga blant 17 åringane 26. juni Arbeidsdokument nr 2 til planutvalet 21. august Planprogrammet vert sendt til høyring 6. eller 27. november Politisk handsaming av planprogrammet Planutvalet sluttar seg til den her skisserte framdriftsplanen for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Tore Eriksen Hof fylkesrådmann Svein Arne Skuggen fylkesdirektør

Planutvalet, 27. november 2013

Planutvalet, 27. november 2013 Side 1 av 8 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, 27. november 2013 Sakshandsamar: Doris Lene Rutledal E-post: doris.lene.rutledal@sfj.no Tlf: 96013766 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-3 Gje alltid opp vår

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Svein Arne Skuggen Hoff, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 13/2377-41 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Frå planlaging til planlegging Kva skapar handling? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune

Frå planlaging til planlegging Kva skapar handling? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Frå planlaging til planlegging Kva skapar handling? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Kva vil eg sei noko om? 1. Føremålet med Planlegginga kvifor nytte tid til planlegging

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Folkehelsesatsing for barn og unge Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Lov om folkehelsearbeid 24.06.11- Iverksett 01.01.12 Legg ansvaret på kommunen (ikkje helsetenesta)

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Sjumilsstegkonferansen 15.03.2017 Folkehelselova 4: Fremje helse

Detaljer

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging Koordineringsrådet, 03.12 2015 Levekår, livskvalitet og kartlegging «Det er viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ny folkehelselov

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Flere gode leveår for alle gode boliger og bomiljø fremmer folkehelse

Flere gode leveår for alle gode boliger og bomiljø fremmer folkehelse Flere gode leveår for alle gode boliger og bomiljø fremmer folkehelse Programkonferanse ARBEID, HELSE, BOLIG Bergen 14. februar 2014 Else-Marie Brobakke Hordaland fylkeskommune Folkehelsearbeid «Samfunnets

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning

Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2016/35103-1 Saksbehandlar: Else-Marie Brobakke Aarø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 10.01.2017 Utval for kultur, idrett og regional

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Sosiale skilnader i helse. Sogndal, Emma Bjørnsen

Sosiale skilnader i helse. Sogndal, Emma Bjørnsen Sosiale skilnader i helse Sogndal, 25.09.2014 Emma Bjørnsen Sosiale skilnader i helse heng sammen med utdanningsnivå, arbeidstilknytning og inntektsnivå, sosial status er systematisk produsert, urettferdige,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist HØYRINGSDOKUMENT 19.03.2014 Planprogram til Regional plan for folkehelse Høyringsfrist 20.05.2014 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Rammer og føringar...3 2.1 Omgrepsavklaring folkehelse...3 2.2 Lovgrunnlag...3

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal Et langsiktig arbeid for å podusere helse i alle samfunnsledd Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet

Detaljer

Folkehelse et samfunnsansvar

Folkehelse et samfunnsansvar Folkehelse et samfunnsansvar Fylkestingsmøte, 26. februar 2013 Fylkestingsmøte i Fauske Innlegg ved statssekretær Robin Martin Kåss Folkehelseutfordringer Demografisk utvikling flere eldre. Øking i sosiale

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Koordinator eller førstelinjearbeider

Koordinator eller førstelinjearbeider Koordinator eller førstelinjearbeider - Ein tydeleg medspelar Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Kommune og fylkeskommune kan gjør det lett eller vanskelig å ta vare på egen helse

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp gang. Ålesund 15. oktober 2009 Seniorrådgivar Asle Moltumyr Helsedirektoratet Disposisjon innlegg Ny plandel (plan- og bygningslov) i eit folkehelseperspektiv.

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer