Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0"

Transkript

1 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 1 av 96

2 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer Første utgivelse som vedlegg til Regnskapshåndbok for helseregionene v1.0 Distribusjon endelig versjon Versjon Dato Rolle Navn _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 2 av 96

3 Innhold Historikk Feil! Bokmerke er ikke definert. Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) 2 Distribusjon endelig versjon 2 Innhold 3 DEL 0 - FELLES 7 1 OM REGNSKAPSHÅNDBOKEN Innledning Bakgrunn Vedlikehold av regnskapshåndboken 9 2 REGNSKAPSHÅNDBOKENS INNHOLD OG OPPBYGNING LESEVEILEDNING Oversikt Del 0 Felles Del 1 Beslutninger fra Helse- og omsorgsdepartementet Del 2 A Beslutninger fra Regionale helseforetak Del 2 B Beslutninger fra Regionale helseforetak Oversikt over vedlegg 12 DEL 1 BESLUTNINGER FRA HOD 13 3 BESLUTNINGER / FØRINGER FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Felles prinsipper og regler for helseregionenes regnskaper Reglement for økonomistyring i staten Rapporteringsmaler Kontoplan Overføringer fra eier til RHF Inntektsføring Oversikt Klassifisering av inntekter fra eier Særskilt om kapittel 732 post Pensjoner Opptak av lån Pasientskadeforsikring Generelt Forsikringspremie Egenandeler Basisramme / avskrivningsmidler omfordeling av likviditet Gaver, stiftelser, legater og fond 24 DEL 2 A BESLUTNINGER FRA RHF 26 4 RHF-ENES REGNSKAPSLEDERFORUM Mandat Beslutninger 27 5 KONSERN - FORETAKSGRUPPE 28 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 3 av 96

4 6 INNTEKTER Generelt Hovedtyper av inntekter og hovedprinsipp for inntektsføring og periodisering Hovedprinsipper for inntektsføring Basisramme Periodisering gjennom året Periodisering mellom år Aktivitetsbaserte inntekter ISF-refusjoner Gjestepasientoppgjøret Utenlandske pasienter og selvbetalende pasienter Øremerkede inntekter Generelt Øremerkede tilskudd fra eier HOD Andre øremerkede tilskudd Andre tilskudd og inntekter Vederlagsfrie overføringer gaver, driftstilskudd og investeringstilskudd Salg av varer og tjenester Gevinst ved salg av driftsmidler 38 7 VAREKOSTNADER Oversikt Innkjøp av varer til eget bruk Innkjøp av varer for videresalg Kjøp av helsetjenester Varekostnader Kjøp av helsetjenester Generelt Oppgjør mellom helseregionene Gjestepasientoppgjør 41 8 LØNN OG ANDRE ARBEIDSKRAFTKOSTNADER Overordnede bestemmelser for regnskapsføring Periodisering Periodisering av lønnsoppgjør Balanseføring av lønnskostnader Periodisering av særskilte lønnskostnader Avsetning for ikke avviklet ferie Avsetning for avspasering - fleksitid Studiepermisjoner og lignende forpliktelser Avsetning for tariffestet permisjon for spesialister Påslag for sosiale kostnader Variabel lønn Feriedager til utbetaling Overførte feriedager Fleksitid til avspasering Tariffestet permisjon for spesialister - Overlegepermisjoner Oppsummering Pensjon Prinsipper og forutsetninger Regnskapsmessig håndtering Bestandskontroll 52 9 DRIFTSKOSTNADER Påkostninger og vedlikehold Leieavtaler Skille mellom finansiell og operasjonell leie Regnskapsføring og periodisering 56 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 4 av 96

5 10 EIENDELER Anleggsmidler Oversikt Anskaffelseskost Flåtekjøp Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Nærmere om enkelte varige driftsmidler Dekomponering Avskrivninger og nedskrivninger Anleggsregister/anleggsregnskap / anleggsreskontro Revurdering av levetider - kontroll av anleggsregnskapet Finansielle anleggsmidler Oversikt Regnskapsmessig behandling av investering i datterselskaper Regnskapsmessig behandling av felleskontrollerte virksomheter Regnskapsmessig behandling av tilknyttede selskap Regnskapsmessig behandling av investeringer i andre selskaper Regnskapsmessig behandling av egenkapitalinnskudd KLP Regnskapsmessig behandling av utlån Varebeholdninger Varer Varebeholdning Hva skal inngå i lagerbeholdningen Vesentlighet størrelse på lager Verdsetting av varebeholding Spesifisering av lager Lagertyper Krav til varetelling Overføring av oppgaver og finansieringsansvar fra stat til RHF Fordring HOD GJELD Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet Lån fra RHF til HF Uopptjente inntekter Usikre forpliktelser Eksempler på usikre forpliktelser i helseregionene Kriterier for regnskapsføring Pasientskadeforsikring NPE Generelt Forsikringspremie Egenandeler 87 DEL 2 B BESLUTNINGER FRA RHF KONSERNINTERN HANDEL OG KONSERNMELLOMVÆRENDE Krav til konsernregnskap Unntak fra konsolideringsplikt for underkonsern Elimineringer Rutiner og bruk av konto Artskonto Motpartskonto Faktureringsrutiner internt i helseregioner Faktureringsrutiner mellom helseregioner Avstemmingsrutiner ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP ARTSKONTOPLAN 94 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 5 av 96

6 ooooooooo Oversikt over vedlegg 95 Ordinære vedlegg 95 Vedlegg 01: Oversikt over private aktører m/driftsavtale 95 Vedlegg 02 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater 95 Vedlegg 02B Sjekkliste for aksept og mottak av gaver 95 Vedlegg 03 Anskaffelseskost varer tilordningsprinsipp 95 Vedlegg 04: Immaterielle eiendeler 95 Vedlegg 05: Usikre forpliktelser 95 Vedlegg 06: Beskrivelse av standard Motpartskonto 95 Vedlegg 06: Beskrivelse av standard Motpartskonto, Vedlegg 1 Motpartskonto med knytning til organisasjonsnummer 95 Vurderingsnotater 95 Vedlegg V-01 Vurderingsnotat - Mal 96 Vedlegg V-02: Vurderingsnotat PC-er Balanseføring vs kostnadsføring 96 Vedlegg V-03: Vurderingsnotat Flåtekjøp 96 Vedlegg V-04: Vurderingsnotat Nærstående parter statlige foretak 96 Vedlegg V-05: Vurderingsnotat Beløpsgrense Kunst 96 Vedlegg med senere ferdigstillelse og publisering 96 Vedlegg xx: Fordring HOD 96 Vedlegg xx: Artskontoplan 4.-siffernivå 96 Vedlegg xx: Årsregnskapet - maler 96 Vedlegg xx: Årsregnskapet 96 Vedlegg xx: Styrets årsberetning 96 Vedlegg xx: Telleinstruks 96 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 6 av 96

7 DEL 0 - FELLES _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 7 av 96

8 1 OM REGNSKAPSHÅNDBOKEN 1.1 INNLEDNING I forbindelse med etablering av de regionale helseforetakene i 2001 ble det utgitt en regnskapshåndbok. Denne inneholder i stor grad bestemmelser fra regnskaps- og bokføringsregelverk, og har ikke blitt oppdatert siden utgivelsen. Denne regnskapshåndboken erstatter regnskapshåndboken fra Alle regionale helseforetak med tilhørende helseforetak, aksjeselskaper mv avlegger finansregnskap i henhold til regnskapsloven av 1998, jf helseforetakslovens 43. Av regnskapsloven følger at helseforetakene skal avlegge regnskap i henhold til god regnskapsskikk (NGAAP). I tilfeller der det ikke foreligger god regnskapsskikk iht. NGAAP legges IFRS til grunn når dette anses som god regnskapsskikk i Norge. Videre gjelder bokføringsloven med tilhørende forskifter, samt god bokføringsskikk. Regnskapslov, god regnskapsskikk mv utgjør det konseptuelle rammeverket for helseregionens regnskapsavleggelse. Dette rammeverket legges til grunn for RHF-enes felles klassifisering, etablering og bruk av konto andre kodeverk, løsninger på praktiske problemstillinger og andre regnskapsfaglige spørsmål knyttet til helseregionenes regnskapsavleggelse. Regnskapshåndboken omhandler ikke generelle bestemmelser i regnskapsloven, bokføringsloven mv. Dette er bestemmelser som er under kontinuerlig endring, og som forutsettes å være tilgjengelig for brukerne av regnskapshåndboken på annen måte. 1.2 BAKGRUNN Hensikten med felles regnskapshåndbok for helseregionene er å sikre at regionene avlegger regnskaper i henhold til like regnskapsprinsipper på tvers regioner og foretak ut over det som er regulert gjennom lover, forskrifter, god regnskapsskikk og god bokføringsskikk. Dette blant annet for å sikre sammenlignbarhet av finansregnskapene over tid og på tvers av regionene. For å sikre dette har RHF-enes Regnskapslederforum over flere år blitt enige om hvordan ulike regnskapsprinsipper mv skal praktiseres i helseregionene. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innen enkelte områder gitt føringer, fastsatt maler for presentasjon av regnskapsinformasjon mv. Denne regnskapshåndboken er av ovenstående årsaker todelt, og omhandler: Særskilte bestemmelser, styringskrav etc. fra eier (HOD) gjeldende for de regionale helseforetakene og eventuelt deres underliggende foretak når det gjelder regnskapsfaglige spørsmål. Særskilte bestemmelser, føringer, felles prinsipper etc. fastsatt av RHF-enes Regnskapslederforum innen regnskapsfaglige spørsmål. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 8 av 96

9 Videre har eier og RHF-enes Regnskapslederforum utarbeidet og fastsatt felles maler, detaljerte retningslinjer på utvalgte områder mv, hver for seg eller i fellesskap. Disse framgår i all hovedsak i egne vedlegg til håndboken. Tilsvarende gjelder tilhørende utredninger og faglige avklaringer. Hensikten med felles maler, retningslinjer er å sikre økt og reell sammenlignbarhet. 1.3 VEDLIKEHOLD AV REGNSKAPSHÅNDBOKEN Denne regnskapshåndbokens del 1 som gjelder Helse- og omsorgsdepartementets føringer er fastsatt slik den foreligger første gang i RHF-enes foretaksmøte januar Føringer gitt i foretaksmøte januar 2012, samt mindre språklige endringer er innarbeidet i Regnskapshåndbok v1.0. Senere beslutninger fastsatt av eier i Foretaksmøte, gjennom statsbudsjettet e.a. relevant for regnskapshåndboken innarbeides av Helse- og omsorgsdepartementet, eventuelt av Helse- og omsorgsdepartement og RHF-enes Regnskapslederforum i fellesskap. Senere beslutninger tatt av RHF-enes Regnskapslederforum og/eller RHF-enes Økonomidirektørmøte relevant for regnskapshåndboken innarbeides av RHF-enes Regnskapsansvarlige. Regnskapshåndboken revideres ved behov og minst en gang i året. Inntil det er etablert annen løsning for publisering vil informasjon om oppdateringer skje via e-post til de regionale helseforetakene og deres underliggende foretak. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 9 av 96

10 2 REGNSKAPSHÅNDBOKENS INNHOLD OG OPP- BYGNING LESEVEILEDNING 2.1 OVERSIKT Regnskapshåndboken skal brukes av alle som er regnskapsansvarlige i de regionale helseforetakene og deres underliggende foretak. Andre målgrupper er: Regnskapsmedarbeidere i helseregionene Budsjettansvarlige i helseregionene Helseregionenes revisorer Sentrale brukere av helseregionenes regnskaper o Statistisk sentralbyrå o Helsedirektoratet Andre med behov eller interesse for å forstå hvilke prinsipper og regler som gjelder for helseregionenes regnskaper ut over det som framgår av foretakenes prinsippnoter. Regnskapshåndboken er bygd opp slik at den kan leses som et frittstående dokument. Henvisninger til lovverk, god regnskapsskikk etc. er holdt til et minimum. For å få fullt utbytte av regnskapshåndboken er det en fordel om leseren innehar grunnleggende kompetanse innenfor gjeldende regnskapslovgivning, god regnskapsskikk, bokføringsregelverket mv. Innenfor flere områder er det utarbeidet egne dokumenter som følger som vedlegg til regnskapshåndboken. Noen av disse er ment å være et tillegg og en utdyping av spesifikke temaer. I flere av disse vil tekster fra regnskapshåndboken være gjentatt. Dette for at vedleggene skal kunne benyttes som selvstendige dokumenter. Andre vedlegg er basert på dokumenter utarbeidet til andre formål, men som også er svært relevant i forhold til helseregionenes regnskapsavleggelse. Disse er derfor tatt med som egne vedlegg eller som del av vedlegg til regnskapshåndboken. Vedleggene til regnskapshåndboken er delt i to grupperinger: Ordinære vedlegg Vurderingsnotater Ordinære vedlegg består av ulike utdypende bestemmelser innen spesifikke områder, maler, veiledninger mv. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 10 av 96

11 Vurderingsnotater er utredninger vedrørende spesifikke temaer RHF-enes Regnskapslederforum har hatt til drøfting, og beslutning om felles prinsipper for helseregionenes regnskapsmessige behandling. Disse utgjør både en dokumentasjon i forhold til de valg som RHF-enes Regnskapslederforum har tatt som grunnlag for å sikre enhetlige regnskaper på tvers av helseregionene, og en dokumentasjon for alle foretakene i helseregionene for deres regnskapsavleggelse. Nye felles vurderingsnotat vil bli tatt inn som vedlegg til regnskapshåndboken. Disse kan også med fordel anvendes som eksempler i forbindelse med foretakenes utarbeidelse av egne vurderingsnotat. De enkelte delene av regnskapshåndboken er nærmere presentert nedenfor. 2.2 DEL 0 FELLES Del 0 inneholder innledende kapitler, bakgrunn og hensikten med denne regnskapshåndboken, samt informasjon om hvordan regnskapshåndboken er tenkt oppdatert og vedlikeholdt. 2.3 DEL 1 BESLUTNINGER FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Del 1 inneholder beslutninger og føringer gitt av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom foretaksmøter, men også føringer som framgår av statsbudsjettet, brev mv. Kapitlet omfatter de viktigste gjeldende føringene som berører helseforetakenes regnskapsrapportering. 2.4 DEL 2 A BESLUTNINGER FRA REGIONALE HELSEFORETAK Del 2 A i denne regnskapshåndboken inneholder blant annet presiseringer og utdypinger av god regnskapsskikk for helseregionene. Kapittel 6-11 omhandler spesifikke temaer innenfor regnskap knyttet til helseregionenes inntekter, kostnader, eiendeler mv. I disse kapitlene er det særlig fokus på forhold som har konsekvenser for klassifisering og periodisering i finansregnskapet, men forhold som gjelder annen finansiell rapportering er også berørt. Gjennomgangen er ikke uttømmende og kan bli supplert i senere utgaver av regnskapshåndboken og/eller vedlegg til regnskapshåndboken. Kapitler som ikke berører enkeltdeler av finansregnskapet eller på andre måter er gjennomgående for foretakenes regnskapsavleggelse kommer som egne kapitler i del 3. Det vises for øvrig til helseregionenes felles arbeid innenfor standardisering på andre områder, jf 3.1 Felles prinsipper og regler for helseregionenes regnskaper. Etter hvert som disse blir ferdig vil de inngå som vedlegg til denne regnskapshåndboken. Dette gjelder eksempelvis innenfor HR, IKT, økonomi, innkjøp, logistikk mv, og som har relevans for flere temaer i helseregionenes regnskapshåndbok. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 11 av 96

12 2.5 DEL 2 B BESLUTNINGER FRA REGIONALE HELSEFORETAK Del 2 B har hovedfokus på områder som gjelder det totale regnskapet, bokføringsregelverket mv. Denne versjonen av regnskapshåndboken inneholder få temaer. Flere av temaene vil bli nærmere utdypet eller supplert med vedlegg fram til neste versjon av regnskapshåndboken Dette gjelder eksempelvis artskontoplan på 4. siffernivå og maler mv for årsregnskapet. 2.6 OVERSIKT OVER VEDLEGG Regnskapshåndbokens siste del inneholder en oversikt over vedlegg som det er henvist til i regnskapshåndboken. Enkelte av disse vedleggene foreligger ikke i endelig versjon ved publisering av Regnskapshåndbokens v1.0, og vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 12 av 96

13 DEL 1 BESLUTNINGER FRA HOD _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 13 av 96

14 3 BESLUTNINGER / FØRINGER FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Helse- og omsorgsdepartementet utøver sin styringsrett- og plikt i all hovedsak gjennom foretaksmøte. I tillegg settes det krav, gis føringer og rammebetingelser blant annet gjennom Statsbudsjettet, Revidert nasjonalbudsjett og Oppdragsdokumentet. 3.1 FELLES PRINSIPPER OG REGLER FOR HELSEREGIONENES REGNSKAPER Det enkelte regionale helseforetaket har et selvstendig ansvar for å overholde relevante lover og regelverk. Det er videre stilt krav om at avlagte regnskaper skal være basert på felles prinsipper. Det er stilt krav fra eier om at regnskapene er satt opp likt, dvs. presentert slik at det er mulig å sammenligne RHF-ene med hverandre. Alle helseregioner er gjennom foretaksprotokollen for 2011 pålagt å delta aktivt i et forpliktende samarbeid for å etablere felles standarder innenfor økonomi og logistikk. Hensikten med felles standardisering og harmonisering av ulike kodeverk, regnskapsprinsipper, regler for fordeling av felleskostnader/-inntekter, sentrale prosesser og rutiner mv er blant annet å sikre god og sammenlignbar ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte, samt analysegrunnlag for helseregionene, eier og andre eksterne interessenter. Sistenevnte gjelder eksempelvis for innrapportering til SSB som grunnlag for nasjonal helsestatistikk, Samdata, kostnadsvektarbeid mv. 3.2 REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN Reglement for økonomistyring i staten gjelder for de regionale helseforetakene så langt det passer, og ikke er i strid med bestemmelser i regnskapsloven, herunder god regnskapsskikk mv. 3.3 RAPPORTERINGSMALER Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter hvert år rapporteringskrav blant annet gjennom foretaksmøte og oppdragsdokumentet. Deler av den løpende rapporteringen skal skje på HODs fastsatte rapporteringsmaler for: ØBAK E2 (investeringer) E4 (kontantstrømoppstilling) ØBAK omfatter rapportering av økonomi, bemanning, aktivitet og kvalitet. For helseregionenes årsregnskap fastsetter HOD hvert år krav til deler av regnskapsoppstillingen, herunder resultatregnskapet, balanse, kontantstrømoppstilling og utvalgte noter. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 14 av 96

15 For å sikre kravet til sammenlignbarhet på tvers av regionene ber HOD helseregionene harmonisere øvrige noter. 3.4 KONTOPLAN Kontoplan for Art og Funksjon utarbeides av Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten, jf mandat for gruppen: -hvert år gjennomgå arts- og funksjonskontoplanen for regionale helseforetak med tanke på eventuelle endringer for kommende budsjettår. Ved enstemmighet i arbeidsgruppen kan gruppen godkjenne endringer i kontoplanen. Ved uenighet sendes forslagene til endringer til Helsedepartementet for godkjenning. Arts- og funksjonskontoplan for kommende budsjettår skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til orientering senest 20. november året før. Som det framgår av mandatet har HOD både rett og plikt til å fastsette arts- og funksjonskontoplan for kommende regnskapsår. Helse- og omsorgsdepartementet forestår årlig utsendelse av arts- og funksjonskontoplan til de regionale helseregionene. Gjeldende funksjonskontoplan ble vedtatt med virkning fra og med regnskapsåret Helse- og omsorgsdepartement har i foretaksprotokollen for januar 2012 pkt 5.9 fastsatt at kontoplan på 4.-siffernivå skal ferdigstilles av de regionale helseforetakene i 2012: For å sikre god og sammenlignbar ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte, samt analysegrunnlag for helseregionene, eier og andre, ba foretaksmøte om at det foretas standardisering på økonomiområdet. Dette vil også kunne bidra til bedre kvalitet i nasjonal helsestatisikk (SSB), Samdata, kostnadsvektarbeid mv. Foretaksmøte ba Helse NN RHF om å delta i et felles prosjekt for standardisering og harmonisering på økonomiområdet. Arbeidet med standardisert firesifret kontoplan skal fullføres i Det legges til grunn at det tas initiativ til ytterligere standardisering i 2012 bl.a. regler for fordeling av felleskostnader/-inntekter. 3.5 OVERFØRINGER FRA EIER TIL RHF INNTEKTSFØRING OVERSIKT Statens bevilgning til helseregionene framgår i hovedsak av statsbudsjettets kapittel 732. I statsbudsjettet framgår hvorvidt en bevilgning er en overslagsbevilgning og hvorvidt en bevilgning kan overføres eller ikke. Begrepet "overslagsbevilgning" gir eier/staten hjemmel til å overskride bevilgningen mot etterfølgende framlegg for Stortinget. Stikkordet kan tilføyes ved bevilgninger der utgiftsbehovet følger av regelverk fastsatt av Stortinget. Begrepet kan overføres betyr at staten har hjemmel til å overføre ubrukt bevilgning til de to følgende budsjettårene. Ubrukte midler gjelder midler som ikke er utbetalt av staten. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 15 av 96

16 Begge begrepene gjelder kun for statens handlefrihet og har dermed (i utgangspunktet) ingen betydning for helseregionenes klassifisering og/eller periodisering av disse inntektene. Det vil si at begrepene angir ikke hvorvidt tilskuddene er øremerket eller ikke i henhold til regnskapsloven og/eller god regnskapsskikk. Alle inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene skal inntektsføres i morselskapet (RHF-et). Dette medfører at overføringer fra mor til datterforetakene føres som kjøp av helsetjenester KLASSIFISERING AV INNTEKTER FRA EIER Helse- og omsorgsdepartement overføringer til de regionale helseforetakene består i hovedsak av de tilskuddene som framgår av nedenstående tabell. Inntektstype (Utgiftstype for HOD) Kapittel i statsbudsjettet Spesielle utgifter Kapittel 732 / Post 21 Særskilte tilskudd, kan benyttes under post 72, 73, 74 og 75 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF (kan overføres) Basisbevilgning Helse Vest RHF (kan overføres) Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF (kan overføres) Basisbevilgning Helse Nord RHF (kan overføres) Innstatsstyrt finansiering (ISF) (Overslagsbevilgning) Kapittel 732 / post 70 Kapittel 732 / post 72 Kapittel 732 / post 73 Kapittel 732 / post 74 Kapittel 732 / post 75 Kapittel 732 / post 76 Klassifisering Art Klassifisering må vurderes ut fra formålet i det enkelte tilskuddet, jf tildelingsbrev fra HOD. Se egen oversikt Periodisering Bevilgning benyttes i liten grad til finansiering av helseregionene. Unntak forekommer og periodisering må vurderes ut fra formålet i det enkelte tilskuddet, jf tildelingsbrev fra HOD. Se egen oversikt 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 320 ISF-refusjon Inntektsføres i takt med utført aktivitet, det vil si produsert DRGpoeng. (DRG-poeng * enhetspris * gjeldende refusjonssats) Ulike særtillegg inntektsføres også iht. aktivitet. Endelig avregning for regnskapsåret tas til inntekt/inntektsreduksjon i _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 16 av 96

17 Poliklinisk virksomhet (kan overføres) Forskning og nasjonale kompetansetjenester (kan overføres) Kapittel 732 / post 77 Kapittel 732 / post 78 Raskere tilbake Kapittel 732 / post 79 Tilskudd til store byggeprosjekter Behandlingsreiser til utlandet Kapittel 732 / post 81 Kapittel 733 / post Polikl fra Helfo 323 Lab/radiologi fra Helfo 329 Andre pasient- /behandlingsrelate rte inntekter første etterfølgende regnskapsår. Inntektsføres i takt med utført aktivitet. 332 Forskning Tilskuddet er tredelt. De to første gjelder forskning, der den ene delen anses som basistilskudd til forskning og fordeles likt mellom helseregionene. Den andre delen gjelder også forskning og er resultatbasert. Den siste og tredje delen skal gi et økonomisk bidrag til nasjonale kompetansesentre. Hele tilskuddet er ment å utgjøre kun en del av finansieringen av de nevnte aktivitetene og det legges til grunn at hele tilskuddet normalt benyttes innenfor tildelt regnskapsår til angitt formål. Tilskuddet er øremerket og skal inntektsføres i takt med de kostnadene det skal dekke (jf formål). Resterende midler pr balanseføres som utsatt inntekt (kortsiktig). 337 Off. tilskudd Raskere tilbake 336 Investeringstilskudd 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier Tilskuddet er øremerket og skal inntektsføres i takt med de kostnadene det skal dekke (jf formål). Resterende midler pr balanseføres som utsatt inntekt (kortsiktig). Tilskuddet er øremerket og skal inntektsføres i takt med de kostnadene det skal dekke, det vil si avskrivninger på finansiert bygg og eventuelt andre deler av investeringen som inngår i byggeprosjektet. Resterende midler pr balanseføres som utsatt inntekt (langsiktig). Tilskuddets andel til spesialisthelsetjenesten går i sin helhet til Helse Sør-Øst RHF, v/oslo Universitetssykehus. Tilskuddet er å anse som øremerket. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 17 av 96

18 Kjøp av opptrening mv Kapittel 733/ post 72 Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus Spesielle driftsutgifter (Forsøksordning) Kapittel 734/ post 70 Kapittel 734/ post 71 Kapittel 734/ post 72 Kapittel 770/ post 21 Andre tilskudd Kapittel 781/ post 21 Andre tilskudd Kapittel 781/ post 79 Helseregistre Kapittel 782/ post 70 Spesialisthjelp Kapittel 2711 / post 70 Legemidler Kapittel 2751 / post Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 338 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier Vurderes konkret i det enkelte tilfelle Vurderes konkret i det enkelte tilfelle Tilskuddet utbetales normalt ikke til RHF-ene, men i den grad det går til RHF-ene er dette å anse som øremerket tilskudd fra HOD. Tilskuddet utbetales av Helsedirektoratet. Tilskuddet går til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Tilskuddet er øremerket og gjelder i sin helhet Helse Midt-Norge RHF v/st. Olavs Hospital HF (fagenheten for tvungen omsorg/sikkerhetsavd.). Utbetales av HOD basert på dokumenterte kostnader. Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. (Eksempelvis: Klinisk multisenterstudie ME) Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. (Eksempelvis Barn som pårørende, Nasjonal kompetansetjeneste ME) Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Utbetalinger skjer normalt ikke til RHF-ene, og i den grad det skjer er det via Folketrygdens regler, Helfo mv. Inntektsføring må fastsettes etter konkret vurdering. Utbetalinger skjer normalt ikke til RHF-ene, og i den grad det skjer er det via Folketrygdens regler, Helfo mv. Inntektsføring må fastsettes etter _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 18 av 96

19 konkret vurdering. Egenandelstak 1 Utbetales til RHF-ene fra Helfo. Inntektsføring skjer i takt med aktivitet. Egenandelstak 2 Utbetales til RHF-ene fra Helfo. Inntektsføring skjer i takt med aktivitet. Refusjon av egenbetaling Kapittel 2752 / post Refusjon fra Helfo av egenbetaling, egenandelstak 1 Refusjon av egenbetaling Kapittel 2752 / post Polikl fra Helfo 323 Lab/radiologi fra Helfo Tiltak for arbeid Kapittel 732 / post Investeringstilskudd Ikke inntektsført/gjenstående tilskudd balanseføres som utsatt inntekt langsiktig eller kortsiktig avhengig av hvorvidt midlene er benyttet til investeringer eller vedlikehold mv (drift). Midler benyttet til investeringer skal inntektsføres på kto 336. Midler som ble benyttet til drift, i hovedsak vedlikehold i mottaksåret skal være inntektsført på 330 Basisramme Midler som er øremerkede og som ikke er brukt til angitt formål balanseføres ved regnskapsperiodens slutt. Ubrukte midler balanseføres som utsatt inntekt og klassifiseres som kortsiktig eller langsiktig gjeld avhengig av tidsløpet til det tilskuddet skal finansiere. Tilsvarende gjelder øremerkede midler bevilget fra kapittel 732, post 70, jf kapittel Ovennevnte tilskudd basert på informasjon fra statsbudsjettet for De fleste tilskuddene er finansieringsordninger som har vært stabile og som har inngått i ordinær finansiering av RHF-ene i flere år. Det foreligger pr i dag ikke forslag som tilsier at det kommer vesentlige endringer i nær framtid. Basisrammen som bevilges over kapittel 732 post skal i utgangspunktet inntektsføres i sin helhet i det regnskapsåret midlene overføres. Det foreligger to unntak fra dette: Underfinansiering av spesialisthelsetjenesten i overgangsår i forbindelse med endring av finansieringsansvar mellom ulike offentlige virksomheter, der RHF-ene overtar finansieringsansvaret, jf kapittel Tiltak for arbeid, jf kapittel _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 19 av 96

20 Overtakelse av nye oppgaver underfinansiering år 1 De regionale helseforetakene har ved flere anledninger overtatt finansieringsansvaret for oppgaver fra andre statlige virksomheter. Staten har i disse sakene bevilget tilskudd med helårseffekt der deler av tilskuddet har blitt utbetalt til de regionale helseforetakene og deler til den/de virksomhetene som har hatt ansvaret tidligere år. Staten selv og øvrige statlige virksomheter hvor slikt ansvar har blitt overført fra avlegger regnskap etter kontantprinsippet. Det har i den anledning vært nødvendig å bevilge deler av tilskuddene til den/de som har disse virksomhetene for å dekke utbetalinger i nytt år som vedrører kostnader for foregående år. Helseregionene har som følge av dette hatt kostnader med helårsvirkning fra første år, men ikke fått bevilget tilsvarende inntekter. Differansen har vært å anse som bevilget i etterfølgende år. Helseregionene vil, til en hver tid ligge på etterskudd med tanke på overføring av midler som skal dekke tilsvarende kostnader. I slike tilfeller skal, etter sammenstillingsprinsippet, inntekten føres i samme år som kostnaden den skal dekke. Den utsatte betalingen føres opp som en kortsiktig fordring på HOD i regnskapet Tiltak for arbeid I statsbudsjettet for 2009 ble det bevilget et engangstilskudd for bruk til oppgradering og vedlikehold av eksisterende sykehusbygg. Tilskuddet skulle gå til tiltak med høy sysselsettingseffekt. Tilskuddet ble benyttet både til investeringer og vedlikehold. Dette innebærer at deler av tilskuddet ble balanseført som utsatt inntekt og skal inntektsføres som investeringstilskudd, det vil si i takt med tilhørende avskrivninger og på artskonto SÆRSKILT OM KAPITTEL 732 POST 70 Hovedregelen er at tildeling til basisbevilgningene til regionale helseforetak skjer over post Særskilte forhold gjør det nødvendig å bevilge midler over en felles post 70. Bevilgningene dekker ulike tilskudd. Nedenfor følger en oversikt over tilskudd i statsbudsjettet for 2012, samt tidligere års bevilginger som helseregionene må klassifiseres som øremerkede tilskudd og som antas å ikke være inntektsført i sin helhet. Det vil vanligvis framgå av statsbudsjettet, oppdragsdokumentet, foretaksprotokollen og/eller tildelingsbrevet hvorvidt det enkelte tilskuddet er øremerket eller ikke. Klassifisering og periodisering av tilskuddets inntektsføring må avgjøres av det enkelte tilskudds formål og øvrige krav fra eier. Et tilskudd fra eier (HOD) kan være øremerket selv om det ikke er krevd særskilt rapportering av bruken av midlene. Flere av tilskuddene fra eier er øremerket i den betydning av at de skal gå til spesifikke formål. Samtidig er hensikten å finansiere aktiviteten i det aktuelle budsjettåret. Flere av de øremerkede tilskuddene fra eier skal derfor inntektsføres i sin helhet i det året tilskuddet bevilges for, spesielt i de tilfeller der kostnader er vanskelig å henføre til den aktuelle aktiviteten. Regnskapsmessig klassifisering og periodisering av de enkelte tilskuddene er nærmere spesifisert i nedenstående tabell. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 20 av 96

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Grunnleggende prinsipper 4

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Regnskapsdagen 2015 Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Seksjon for statlig regnskapsføring Peter Olgyai Vibeke A. Fladen Grethe H. Fredriksen Regnskapsdagen 2015 Om kurset Vi

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold:

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 113/02 B Dato skrevet: 12.12.2002 Saksbehandler: Per Karlsen/Terje Arne Krokvik Vedrørende: BUDSJETT 2003 HELSE

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om nye SRS-er fra 1. januar 2 SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Resultatregnskapet Gevinst

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011)

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Deres ref Vår ref Dato 201003738-/TOH 01.07.2011 Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Dato August 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Dato 7. november 2014 Referanse Til Finansdepartementet Fra Direktoratet for økonomistyring Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Innledning DFØ har fått i oppgave av Finansdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2016

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2016 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2016 Bergen, 30.03.2017 BDO AS O.J.Brochsgt 16A 5836 BERGEN Foretaksregisteret: NO 993 606 650 Tlf: 55 21 24 00 www.bdo.no Medlem av Den norske Revisorforening

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Styrings-, analyse- og strategiavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 28.01.2015 15/145-3 26.02.2015 Høringssvar om oppdatering av de anbefalte

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer