Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0"

Transkript

1 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 1 av 96

2 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer Første utgivelse som vedlegg til Regnskapshåndbok for helseregionene v1.0 Distribusjon endelig versjon Versjon Dato Rolle Navn _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 2 av 96

3 Innhold Historikk Feil! Bokmerke er ikke definert. Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) 2 Distribusjon endelig versjon 2 Innhold 3 DEL 0 - FELLES 7 1 OM REGNSKAPSHÅNDBOKEN Innledning Bakgrunn Vedlikehold av regnskapshåndboken 9 2 REGNSKAPSHÅNDBOKENS INNHOLD OG OPPBYGNING LESEVEILEDNING Oversikt Del 0 Felles Del 1 Beslutninger fra Helse- og omsorgsdepartementet Del 2 A Beslutninger fra Regionale helseforetak Del 2 B Beslutninger fra Regionale helseforetak Oversikt over vedlegg 12 DEL 1 BESLUTNINGER FRA HOD 13 3 BESLUTNINGER / FØRINGER FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Felles prinsipper og regler for helseregionenes regnskaper Reglement for økonomistyring i staten Rapporteringsmaler Kontoplan Overføringer fra eier til RHF Inntektsføring Oversikt Klassifisering av inntekter fra eier Særskilt om kapittel 732 post Pensjoner Opptak av lån Pasientskadeforsikring Generelt Forsikringspremie Egenandeler Basisramme / avskrivningsmidler omfordeling av likviditet Gaver, stiftelser, legater og fond 24 DEL 2 A BESLUTNINGER FRA RHF 26 4 RHF-ENES REGNSKAPSLEDERFORUM Mandat Beslutninger 27 5 KONSERN - FORETAKSGRUPPE 28 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 3 av 96

4 6 INNTEKTER Generelt Hovedtyper av inntekter og hovedprinsipp for inntektsføring og periodisering Hovedprinsipper for inntektsføring Basisramme Periodisering gjennom året Periodisering mellom år Aktivitetsbaserte inntekter ISF-refusjoner Gjestepasientoppgjøret Utenlandske pasienter og selvbetalende pasienter Øremerkede inntekter Generelt Øremerkede tilskudd fra eier HOD Andre øremerkede tilskudd Andre tilskudd og inntekter Vederlagsfrie overføringer gaver, driftstilskudd og investeringstilskudd Salg av varer og tjenester Gevinst ved salg av driftsmidler 38 7 VAREKOSTNADER Oversikt Innkjøp av varer til eget bruk Innkjøp av varer for videresalg Kjøp av helsetjenester Varekostnader Kjøp av helsetjenester Generelt Oppgjør mellom helseregionene Gjestepasientoppgjør 41 8 LØNN OG ANDRE ARBEIDSKRAFTKOSTNADER Overordnede bestemmelser for regnskapsføring Periodisering Periodisering av lønnsoppgjør Balanseføring av lønnskostnader Periodisering av særskilte lønnskostnader Avsetning for ikke avviklet ferie Avsetning for avspasering - fleksitid Studiepermisjoner og lignende forpliktelser Avsetning for tariffestet permisjon for spesialister Påslag for sosiale kostnader Variabel lønn Feriedager til utbetaling Overførte feriedager Fleksitid til avspasering Tariffestet permisjon for spesialister - Overlegepermisjoner Oppsummering Pensjon Prinsipper og forutsetninger Regnskapsmessig håndtering Bestandskontroll 52 9 DRIFTSKOSTNADER Påkostninger og vedlikehold Leieavtaler Skille mellom finansiell og operasjonell leie Regnskapsføring og periodisering 56 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 4 av 96

5 10 EIENDELER Anleggsmidler Oversikt Anskaffelseskost Flåtekjøp Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Nærmere om enkelte varige driftsmidler Dekomponering Avskrivninger og nedskrivninger Anleggsregister/anleggsregnskap / anleggsreskontro Revurdering av levetider - kontroll av anleggsregnskapet Finansielle anleggsmidler Oversikt Regnskapsmessig behandling av investering i datterselskaper Regnskapsmessig behandling av felleskontrollerte virksomheter Regnskapsmessig behandling av tilknyttede selskap Regnskapsmessig behandling av investeringer i andre selskaper Regnskapsmessig behandling av egenkapitalinnskudd KLP Regnskapsmessig behandling av utlån Varebeholdninger Varer Varebeholdning Hva skal inngå i lagerbeholdningen Vesentlighet størrelse på lager Verdsetting av varebeholding Spesifisering av lager Lagertyper Krav til varetelling Overføring av oppgaver og finansieringsansvar fra stat til RHF Fordring HOD GJELD Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet Lån fra RHF til HF Uopptjente inntekter Usikre forpliktelser Eksempler på usikre forpliktelser i helseregionene Kriterier for regnskapsføring Pasientskadeforsikring NPE Generelt Forsikringspremie Egenandeler 87 DEL 2 B BESLUTNINGER FRA RHF KONSERNINTERN HANDEL OG KONSERNMELLOMVÆRENDE Krav til konsernregnskap Unntak fra konsolideringsplikt for underkonsern Elimineringer Rutiner og bruk av konto Artskonto Motpartskonto Faktureringsrutiner internt i helseregioner Faktureringsrutiner mellom helseregioner Avstemmingsrutiner ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP ARTSKONTOPLAN 94 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 5 av 96

6 ooooooooo Oversikt over vedlegg 95 Ordinære vedlegg 95 Vedlegg 01: Oversikt over private aktører m/driftsavtale 95 Vedlegg 02 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater 95 Vedlegg 02B Sjekkliste for aksept og mottak av gaver 95 Vedlegg 03 Anskaffelseskost varer tilordningsprinsipp 95 Vedlegg 04: Immaterielle eiendeler 95 Vedlegg 05: Usikre forpliktelser 95 Vedlegg 06: Beskrivelse av standard Motpartskonto 95 Vedlegg 06: Beskrivelse av standard Motpartskonto, Vedlegg 1 Motpartskonto med knytning til organisasjonsnummer 95 Vurderingsnotater 95 Vedlegg V-01 Vurderingsnotat - Mal 96 Vedlegg V-02: Vurderingsnotat PC-er Balanseføring vs kostnadsføring 96 Vedlegg V-03: Vurderingsnotat Flåtekjøp 96 Vedlegg V-04: Vurderingsnotat Nærstående parter statlige foretak 96 Vedlegg V-05: Vurderingsnotat Beløpsgrense Kunst 96 Vedlegg med senere ferdigstillelse og publisering 96 Vedlegg xx: Fordring HOD 96 Vedlegg xx: Artskontoplan 4.-siffernivå 96 Vedlegg xx: Årsregnskapet - maler 96 Vedlegg xx: Årsregnskapet 96 Vedlegg xx: Styrets årsberetning 96 Vedlegg xx: Telleinstruks 96 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 6 av 96

7 DEL 0 - FELLES _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 7 av 96

8 1 OM REGNSKAPSHÅNDBOKEN 1.1 INNLEDNING I forbindelse med etablering av de regionale helseforetakene i 2001 ble det utgitt en regnskapshåndbok. Denne inneholder i stor grad bestemmelser fra regnskaps- og bokføringsregelverk, og har ikke blitt oppdatert siden utgivelsen. Denne regnskapshåndboken erstatter regnskapshåndboken fra Alle regionale helseforetak med tilhørende helseforetak, aksjeselskaper mv avlegger finansregnskap i henhold til regnskapsloven av 1998, jf helseforetakslovens 43. Av regnskapsloven følger at helseforetakene skal avlegge regnskap i henhold til god regnskapsskikk (NGAAP). I tilfeller der det ikke foreligger god regnskapsskikk iht. NGAAP legges IFRS til grunn når dette anses som god regnskapsskikk i Norge. Videre gjelder bokføringsloven med tilhørende forskifter, samt god bokføringsskikk. Regnskapslov, god regnskapsskikk mv utgjør det konseptuelle rammeverket for helseregionens regnskapsavleggelse. Dette rammeverket legges til grunn for RHF-enes felles klassifisering, etablering og bruk av konto andre kodeverk, løsninger på praktiske problemstillinger og andre regnskapsfaglige spørsmål knyttet til helseregionenes regnskapsavleggelse. Regnskapshåndboken omhandler ikke generelle bestemmelser i regnskapsloven, bokføringsloven mv. Dette er bestemmelser som er under kontinuerlig endring, og som forutsettes å være tilgjengelig for brukerne av regnskapshåndboken på annen måte. 1.2 BAKGRUNN Hensikten med felles regnskapshåndbok for helseregionene er å sikre at regionene avlegger regnskaper i henhold til like regnskapsprinsipper på tvers regioner og foretak ut over det som er regulert gjennom lover, forskrifter, god regnskapsskikk og god bokføringsskikk. Dette blant annet for å sikre sammenlignbarhet av finansregnskapene over tid og på tvers av regionene. For å sikre dette har RHF-enes Regnskapslederforum over flere år blitt enige om hvordan ulike regnskapsprinsipper mv skal praktiseres i helseregionene. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innen enkelte områder gitt føringer, fastsatt maler for presentasjon av regnskapsinformasjon mv. Denne regnskapshåndboken er av ovenstående årsaker todelt, og omhandler: Særskilte bestemmelser, styringskrav etc. fra eier (HOD) gjeldende for de regionale helseforetakene og eventuelt deres underliggende foretak når det gjelder regnskapsfaglige spørsmål. Særskilte bestemmelser, føringer, felles prinsipper etc. fastsatt av RHF-enes Regnskapslederforum innen regnskapsfaglige spørsmål. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 8 av 96

9 Videre har eier og RHF-enes Regnskapslederforum utarbeidet og fastsatt felles maler, detaljerte retningslinjer på utvalgte områder mv, hver for seg eller i fellesskap. Disse framgår i all hovedsak i egne vedlegg til håndboken. Tilsvarende gjelder tilhørende utredninger og faglige avklaringer. Hensikten med felles maler, retningslinjer er å sikre økt og reell sammenlignbarhet. 1.3 VEDLIKEHOLD AV REGNSKAPSHÅNDBOKEN Denne regnskapshåndbokens del 1 som gjelder Helse- og omsorgsdepartementets føringer er fastsatt slik den foreligger første gang i RHF-enes foretaksmøte januar Føringer gitt i foretaksmøte januar 2012, samt mindre språklige endringer er innarbeidet i Regnskapshåndbok v1.0. Senere beslutninger fastsatt av eier i Foretaksmøte, gjennom statsbudsjettet e.a. relevant for regnskapshåndboken innarbeides av Helse- og omsorgsdepartementet, eventuelt av Helse- og omsorgsdepartement og RHF-enes Regnskapslederforum i fellesskap. Senere beslutninger tatt av RHF-enes Regnskapslederforum og/eller RHF-enes Økonomidirektørmøte relevant for regnskapshåndboken innarbeides av RHF-enes Regnskapsansvarlige. Regnskapshåndboken revideres ved behov og minst en gang i året. Inntil det er etablert annen løsning for publisering vil informasjon om oppdateringer skje via e-post til de regionale helseforetakene og deres underliggende foretak. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 9 av 96

10 2 REGNSKAPSHÅNDBOKENS INNHOLD OG OPP- BYGNING LESEVEILEDNING 2.1 OVERSIKT Regnskapshåndboken skal brukes av alle som er regnskapsansvarlige i de regionale helseforetakene og deres underliggende foretak. Andre målgrupper er: Regnskapsmedarbeidere i helseregionene Budsjettansvarlige i helseregionene Helseregionenes revisorer Sentrale brukere av helseregionenes regnskaper o Statistisk sentralbyrå o Helsedirektoratet Andre med behov eller interesse for å forstå hvilke prinsipper og regler som gjelder for helseregionenes regnskaper ut over det som framgår av foretakenes prinsippnoter. Regnskapshåndboken er bygd opp slik at den kan leses som et frittstående dokument. Henvisninger til lovverk, god regnskapsskikk etc. er holdt til et minimum. For å få fullt utbytte av regnskapshåndboken er det en fordel om leseren innehar grunnleggende kompetanse innenfor gjeldende regnskapslovgivning, god regnskapsskikk, bokføringsregelverket mv. Innenfor flere områder er det utarbeidet egne dokumenter som følger som vedlegg til regnskapshåndboken. Noen av disse er ment å være et tillegg og en utdyping av spesifikke temaer. I flere av disse vil tekster fra regnskapshåndboken være gjentatt. Dette for at vedleggene skal kunne benyttes som selvstendige dokumenter. Andre vedlegg er basert på dokumenter utarbeidet til andre formål, men som også er svært relevant i forhold til helseregionenes regnskapsavleggelse. Disse er derfor tatt med som egne vedlegg eller som del av vedlegg til regnskapshåndboken. Vedleggene til regnskapshåndboken er delt i to grupperinger: Ordinære vedlegg Vurderingsnotater Ordinære vedlegg består av ulike utdypende bestemmelser innen spesifikke områder, maler, veiledninger mv. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 10 av 96

11 Vurderingsnotater er utredninger vedrørende spesifikke temaer RHF-enes Regnskapslederforum har hatt til drøfting, og beslutning om felles prinsipper for helseregionenes regnskapsmessige behandling. Disse utgjør både en dokumentasjon i forhold til de valg som RHF-enes Regnskapslederforum har tatt som grunnlag for å sikre enhetlige regnskaper på tvers av helseregionene, og en dokumentasjon for alle foretakene i helseregionene for deres regnskapsavleggelse. Nye felles vurderingsnotat vil bli tatt inn som vedlegg til regnskapshåndboken. Disse kan også med fordel anvendes som eksempler i forbindelse med foretakenes utarbeidelse av egne vurderingsnotat. De enkelte delene av regnskapshåndboken er nærmere presentert nedenfor. 2.2 DEL 0 FELLES Del 0 inneholder innledende kapitler, bakgrunn og hensikten med denne regnskapshåndboken, samt informasjon om hvordan regnskapshåndboken er tenkt oppdatert og vedlikeholdt. 2.3 DEL 1 BESLUTNINGER FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Del 1 inneholder beslutninger og føringer gitt av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom foretaksmøter, men også føringer som framgår av statsbudsjettet, brev mv. Kapitlet omfatter de viktigste gjeldende føringene som berører helseforetakenes regnskapsrapportering. 2.4 DEL 2 A BESLUTNINGER FRA REGIONALE HELSEFORETAK Del 2 A i denne regnskapshåndboken inneholder blant annet presiseringer og utdypinger av god regnskapsskikk for helseregionene. Kapittel 6-11 omhandler spesifikke temaer innenfor regnskap knyttet til helseregionenes inntekter, kostnader, eiendeler mv. I disse kapitlene er det særlig fokus på forhold som har konsekvenser for klassifisering og periodisering i finansregnskapet, men forhold som gjelder annen finansiell rapportering er også berørt. Gjennomgangen er ikke uttømmende og kan bli supplert i senere utgaver av regnskapshåndboken og/eller vedlegg til regnskapshåndboken. Kapitler som ikke berører enkeltdeler av finansregnskapet eller på andre måter er gjennomgående for foretakenes regnskapsavleggelse kommer som egne kapitler i del 3. Det vises for øvrig til helseregionenes felles arbeid innenfor standardisering på andre områder, jf 3.1 Felles prinsipper og regler for helseregionenes regnskaper. Etter hvert som disse blir ferdig vil de inngå som vedlegg til denne regnskapshåndboken. Dette gjelder eksempelvis innenfor HR, IKT, økonomi, innkjøp, logistikk mv, og som har relevans for flere temaer i helseregionenes regnskapshåndbok. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 11 av 96

12 2.5 DEL 2 B BESLUTNINGER FRA REGIONALE HELSEFORETAK Del 2 B har hovedfokus på områder som gjelder det totale regnskapet, bokføringsregelverket mv. Denne versjonen av regnskapshåndboken inneholder få temaer. Flere av temaene vil bli nærmere utdypet eller supplert med vedlegg fram til neste versjon av regnskapshåndboken Dette gjelder eksempelvis artskontoplan på 4. siffernivå og maler mv for årsregnskapet. 2.6 OVERSIKT OVER VEDLEGG Regnskapshåndbokens siste del inneholder en oversikt over vedlegg som det er henvist til i regnskapshåndboken. Enkelte av disse vedleggene foreligger ikke i endelig versjon ved publisering av Regnskapshåndbokens v1.0, og vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 12 av 96

13 DEL 1 BESLUTNINGER FRA HOD _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 13 av 96

14 3 BESLUTNINGER / FØRINGER FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Helse- og omsorgsdepartementet utøver sin styringsrett- og plikt i all hovedsak gjennom foretaksmøte. I tillegg settes det krav, gis føringer og rammebetingelser blant annet gjennom Statsbudsjettet, Revidert nasjonalbudsjett og Oppdragsdokumentet. 3.1 FELLES PRINSIPPER OG REGLER FOR HELSEREGIONENES REGNSKAPER Det enkelte regionale helseforetaket har et selvstendig ansvar for å overholde relevante lover og regelverk. Det er videre stilt krav om at avlagte regnskaper skal være basert på felles prinsipper. Det er stilt krav fra eier om at regnskapene er satt opp likt, dvs. presentert slik at det er mulig å sammenligne RHF-ene med hverandre. Alle helseregioner er gjennom foretaksprotokollen for 2011 pålagt å delta aktivt i et forpliktende samarbeid for å etablere felles standarder innenfor økonomi og logistikk. Hensikten med felles standardisering og harmonisering av ulike kodeverk, regnskapsprinsipper, regler for fordeling av felleskostnader/-inntekter, sentrale prosesser og rutiner mv er blant annet å sikre god og sammenlignbar ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte, samt analysegrunnlag for helseregionene, eier og andre eksterne interessenter. Sistenevnte gjelder eksempelvis for innrapportering til SSB som grunnlag for nasjonal helsestatistikk, Samdata, kostnadsvektarbeid mv. 3.2 REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN Reglement for økonomistyring i staten gjelder for de regionale helseforetakene så langt det passer, og ikke er i strid med bestemmelser i regnskapsloven, herunder god regnskapsskikk mv. 3.3 RAPPORTERINGSMALER Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter hvert år rapporteringskrav blant annet gjennom foretaksmøte og oppdragsdokumentet. Deler av den løpende rapporteringen skal skje på HODs fastsatte rapporteringsmaler for: ØBAK E2 (investeringer) E4 (kontantstrømoppstilling) ØBAK omfatter rapportering av økonomi, bemanning, aktivitet og kvalitet. For helseregionenes årsregnskap fastsetter HOD hvert år krav til deler av regnskapsoppstillingen, herunder resultatregnskapet, balanse, kontantstrømoppstilling og utvalgte noter. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 14 av 96

15 For å sikre kravet til sammenlignbarhet på tvers av regionene ber HOD helseregionene harmonisere øvrige noter. 3.4 KONTOPLAN Kontoplan for Art og Funksjon utarbeides av Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten, jf mandat for gruppen: -hvert år gjennomgå arts- og funksjonskontoplanen for regionale helseforetak med tanke på eventuelle endringer for kommende budsjettår. Ved enstemmighet i arbeidsgruppen kan gruppen godkjenne endringer i kontoplanen. Ved uenighet sendes forslagene til endringer til Helsedepartementet for godkjenning. Arts- og funksjonskontoplan for kommende budsjettår skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til orientering senest 20. november året før. Som det framgår av mandatet har HOD både rett og plikt til å fastsette arts- og funksjonskontoplan for kommende regnskapsår. Helse- og omsorgsdepartementet forestår årlig utsendelse av arts- og funksjonskontoplan til de regionale helseregionene. Gjeldende funksjonskontoplan ble vedtatt med virkning fra og med regnskapsåret Helse- og omsorgsdepartement har i foretaksprotokollen for januar 2012 pkt 5.9 fastsatt at kontoplan på 4.-siffernivå skal ferdigstilles av de regionale helseforetakene i 2012: For å sikre god og sammenlignbar ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte, samt analysegrunnlag for helseregionene, eier og andre, ba foretaksmøte om at det foretas standardisering på økonomiområdet. Dette vil også kunne bidra til bedre kvalitet i nasjonal helsestatisikk (SSB), Samdata, kostnadsvektarbeid mv. Foretaksmøte ba Helse NN RHF om å delta i et felles prosjekt for standardisering og harmonisering på økonomiområdet. Arbeidet med standardisert firesifret kontoplan skal fullføres i Det legges til grunn at det tas initiativ til ytterligere standardisering i 2012 bl.a. regler for fordeling av felleskostnader/-inntekter. 3.5 OVERFØRINGER FRA EIER TIL RHF INNTEKTSFØRING OVERSIKT Statens bevilgning til helseregionene framgår i hovedsak av statsbudsjettets kapittel 732. I statsbudsjettet framgår hvorvidt en bevilgning er en overslagsbevilgning og hvorvidt en bevilgning kan overføres eller ikke. Begrepet "overslagsbevilgning" gir eier/staten hjemmel til å overskride bevilgningen mot etterfølgende framlegg for Stortinget. Stikkordet kan tilføyes ved bevilgninger der utgiftsbehovet følger av regelverk fastsatt av Stortinget. Begrepet kan overføres betyr at staten har hjemmel til å overføre ubrukt bevilgning til de to følgende budsjettårene. Ubrukte midler gjelder midler som ikke er utbetalt av staten. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 15 av 96

16 Begge begrepene gjelder kun for statens handlefrihet og har dermed (i utgangspunktet) ingen betydning for helseregionenes klassifisering og/eller periodisering av disse inntektene. Det vil si at begrepene angir ikke hvorvidt tilskuddene er øremerket eller ikke i henhold til regnskapsloven og/eller god regnskapsskikk. Alle inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene skal inntektsføres i morselskapet (RHF-et). Dette medfører at overføringer fra mor til datterforetakene føres som kjøp av helsetjenester KLASSIFISERING AV INNTEKTER FRA EIER Helse- og omsorgsdepartement overføringer til de regionale helseforetakene består i hovedsak av de tilskuddene som framgår av nedenstående tabell. Inntektstype (Utgiftstype for HOD) Kapittel i statsbudsjettet Spesielle utgifter Kapittel 732 / Post 21 Særskilte tilskudd, kan benyttes under post 72, 73, 74 og 75 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF (kan overføres) Basisbevilgning Helse Vest RHF (kan overføres) Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF (kan overføres) Basisbevilgning Helse Nord RHF (kan overføres) Innstatsstyrt finansiering (ISF) (Overslagsbevilgning) Kapittel 732 / post 70 Kapittel 732 / post 72 Kapittel 732 / post 73 Kapittel 732 / post 74 Kapittel 732 / post 75 Kapittel 732 / post 76 Klassifisering Art Klassifisering må vurderes ut fra formålet i det enkelte tilskuddet, jf tildelingsbrev fra HOD. Se egen oversikt Periodisering Bevilgning benyttes i liten grad til finansiering av helseregionene. Unntak forekommer og periodisering må vurderes ut fra formålet i det enkelte tilskuddet, jf tildelingsbrev fra HOD. Se egen oversikt 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 330 Basisramme Inntektsføres i sin helhet i mottaksåret. Løpende inntektsføring gjennom året skal være basert på aktivitet. 320 ISF-refusjon Inntektsføres i takt med utført aktivitet, det vil si produsert DRGpoeng. (DRG-poeng * enhetspris * gjeldende refusjonssats) Ulike særtillegg inntektsføres også iht. aktivitet. Endelig avregning for regnskapsåret tas til inntekt/inntektsreduksjon i _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 16 av 96

17 Poliklinisk virksomhet (kan overføres) Forskning og nasjonale kompetansetjenester (kan overføres) Kapittel 732 / post 77 Kapittel 732 / post 78 Raskere tilbake Kapittel 732 / post 79 Tilskudd til store byggeprosjekter Behandlingsreiser til utlandet Kapittel 732 / post 81 Kapittel 733 / post Polikl fra Helfo 323 Lab/radiologi fra Helfo 329 Andre pasient- /behandlingsrelate rte inntekter første etterfølgende regnskapsår. Inntektsføres i takt med utført aktivitet. 332 Forskning Tilskuddet er tredelt. De to første gjelder forskning, der den ene delen anses som basistilskudd til forskning og fordeles likt mellom helseregionene. Den andre delen gjelder også forskning og er resultatbasert. Den siste og tredje delen skal gi et økonomisk bidrag til nasjonale kompetansesentre. Hele tilskuddet er ment å utgjøre kun en del av finansieringen av de nevnte aktivitetene og det legges til grunn at hele tilskuddet normalt benyttes innenfor tildelt regnskapsår til angitt formål. Tilskuddet er øremerket og skal inntektsføres i takt med de kostnadene det skal dekke (jf formål). Resterende midler pr balanseføres som utsatt inntekt (kortsiktig). 337 Off. tilskudd Raskere tilbake 336 Investeringstilskudd 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier Tilskuddet er øremerket og skal inntektsføres i takt med de kostnadene det skal dekke (jf formål). Resterende midler pr balanseføres som utsatt inntekt (kortsiktig). Tilskuddet er øremerket og skal inntektsføres i takt med de kostnadene det skal dekke, det vil si avskrivninger på finansiert bygg og eventuelt andre deler av investeringen som inngår i byggeprosjektet. Resterende midler pr balanseføres som utsatt inntekt (langsiktig). Tilskuddets andel til spesialisthelsetjenesten går i sin helhet til Helse Sør-Øst RHF, v/oslo Universitetssykehus. Tilskuddet er å anse som øremerket. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 17 av 96

18 Kjøp av opptrening mv Kapittel 733/ post 72 Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus Spesielle driftsutgifter (Forsøksordning) Kapittel 734/ post 70 Kapittel 734/ post 71 Kapittel 734/ post 72 Kapittel 770/ post 21 Andre tilskudd Kapittel 781/ post 21 Andre tilskudd Kapittel 781/ post 79 Helseregistre Kapittel 782/ post 70 Spesialisthjelp Kapittel 2711 / post 70 Legemidler Kapittel 2751 / post Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 338 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier 335 Andre pasient- /behandlingsrelaterte tilskudd/refusjoner fra eier Vurderes konkret i det enkelte tilfelle Vurderes konkret i det enkelte tilfelle Tilskuddet utbetales normalt ikke til RHF-ene, men i den grad det går til RHF-ene er dette å anse som øremerket tilskudd fra HOD. Tilskuddet utbetales av Helsedirektoratet. Tilskuddet går til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Tilskuddet er øremerket og gjelder i sin helhet Helse Midt-Norge RHF v/st. Olavs Hospital HF (fagenheten for tvungen omsorg/sikkerhetsavd.). Utbetales av HOD basert på dokumenterte kostnader. Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. (Eksempelvis: Klinisk multisenterstudie ME) Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. (Eksempelvis Barn som pårørende, Nasjonal kompetansetjeneste ME) Tilskuddet utbetales av HOD til RHF-ene og skal gå til særskilt formål og føres som øremerket tilskudd. Utbetalinger skjer normalt ikke til RHF-ene, og i den grad det skjer er det via Folketrygdens regler, Helfo mv. Inntektsføring må fastsettes etter konkret vurdering. Utbetalinger skjer normalt ikke til RHF-ene, og i den grad det skjer er det via Folketrygdens regler, Helfo mv. Inntektsføring må fastsettes etter _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 18 av 96

19 konkret vurdering. Egenandelstak 1 Utbetales til RHF-ene fra Helfo. Inntektsføring skjer i takt med aktivitet. Egenandelstak 2 Utbetales til RHF-ene fra Helfo. Inntektsføring skjer i takt med aktivitet. Refusjon av egenbetaling Kapittel 2752 / post Refusjon fra Helfo av egenbetaling, egenandelstak 1 Refusjon av egenbetaling Kapittel 2752 / post Polikl fra Helfo 323 Lab/radiologi fra Helfo Tiltak for arbeid Kapittel 732 / post Investeringstilskudd Ikke inntektsført/gjenstående tilskudd balanseføres som utsatt inntekt langsiktig eller kortsiktig avhengig av hvorvidt midlene er benyttet til investeringer eller vedlikehold mv (drift). Midler benyttet til investeringer skal inntektsføres på kto 336. Midler som ble benyttet til drift, i hovedsak vedlikehold i mottaksåret skal være inntektsført på 330 Basisramme Midler som er øremerkede og som ikke er brukt til angitt formål balanseføres ved regnskapsperiodens slutt. Ubrukte midler balanseføres som utsatt inntekt og klassifiseres som kortsiktig eller langsiktig gjeld avhengig av tidsløpet til det tilskuddet skal finansiere. Tilsvarende gjelder øremerkede midler bevilget fra kapittel 732, post 70, jf kapittel Ovennevnte tilskudd basert på informasjon fra statsbudsjettet for De fleste tilskuddene er finansieringsordninger som har vært stabile og som har inngått i ordinær finansiering av RHF-ene i flere år. Det foreligger pr i dag ikke forslag som tilsier at det kommer vesentlige endringer i nær framtid. Basisrammen som bevilges over kapittel 732 post skal i utgangspunktet inntektsføres i sin helhet i det regnskapsåret midlene overføres. Det foreligger to unntak fra dette: Underfinansiering av spesialisthelsetjenesten i overgangsår i forbindelse med endring av finansieringsansvar mellom ulike offentlige virksomheter, der RHF-ene overtar finansieringsansvaret, jf kapittel Tiltak for arbeid, jf kapittel _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 19 av 96

20 Overtakelse av nye oppgaver underfinansiering år 1 De regionale helseforetakene har ved flere anledninger overtatt finansieringsansvaret for oppgaver fra andre statlige virksomheter. Staten har i disse sakene bevilget tilskudd med helårseffekt der deler av tilskuddet har blitt utbetalt til de regionale helseforetakene og deler til den/de virksomhetene som har hatt ansvaret tidligere år. Staten selv og øvrige statlige virksomheter hvor slikt ansvar har blitt overført fra avlegger regnskap etter kontantprinsippet. Det har i den anledning vært nødvendig å bevilge deler av tilskuddene til den/de som har disse virksomhetene for å dekke utbetalinger i nytt år som vedrører kostnader for foregående år. Helseregionene har som følge av dette hatt kostnader med helårsvirkning fra første år, men ikke fått bevilget tilsvarende inntekter. Differansen har vært å anse som bevilget i etterfølgende år. Helseregionene vil, til en hver tid ligge på etterskudd med tanke på overføring av midler som skal dekke tilsvarende kostnader. I slike tilfeller skal, etter sammenstillingsprinsippet, inntekten føres i samme år som kostnaden den skal dekke. Den utsatte betalingen føres opp som en kortsiktig fordring på HOD i regnskapet Tiltak for arbeid I statsbudsjettet for 2009 ble det bevilget et engangstilskudd for bruk til oppgradering og vedlikehold av eksisterende sykehusbygg. Tilskuddet skulle gå til tiltak med høy sysselsettingseffekt. Tilskuddet ble benyttet både til investeringer og vedlikehold. Dette innebærer at deler av tilskuddet ble balanseført som utsatt inntekt og skal inntektsføres som investeringstilskudd, det vil si i takt med tilhørende avskrivninger og på artskonto SÆRSKILT OM KAPITTEL 732 POST 70 Hovedregelen er at tildeling til basisbevilgningene til regionale helseforetak skjer over post Særskilte forhold gjør det nødvendig å bevilge midler over en felles post 70. Bevilgningene dekker ulike tilskudd. Nedenfor følger en oversikt over tilskudd i statsbudsjettet for 2012, samt tidligere års bevilginger som helseregionene må klassifiseres som øremerkede tilskudd og som antas å ikke være inntektsført i sin helhet. Det vil vanligvis framgå av statsbudsjettet, oppdragsdokumentet, foretaksprotokollen og/eller tildelingsbrevet hvorvidt det enkelte tilskuddet er øremerket eller ikke. Klassifisering og periodisering av tilskuddets inntektsføring må avgjøres av det enkelte tilskudds formål og øvrige krav fra eier. Et tilskudd fra eier (HOD) kan være øremerket selv om det ikke er krevd særskilt rapportering av bruken av midlene. Flere av tilskuddene fra eier er øremerket i den betydning av at de skal gå til spesifikke formål. Samtidig er hensikten å finansiere aktiviteten i det aktuelle budsjettåret. Flere av de øremerkede tilskuddene fra eier skal derfor inntektsføres i sin helhet i det året tilskuddet bevilges for, spesielt i de tilfeller der kostnader er vanskelig å henføre til den aktuelle aktiviteten. Regnskapsmessig klassifisering og periodisering av de enkelte tilskuddene er nærmere spesifisert i nedenstående tabell. _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V SIDE 20 av 96

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011)

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Deres ref Vår ref Dato 201003738-/TOH 01.07.2011 Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Dato August 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Styrings-, analyse- og strategiavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 28.01.2015 15/145-3 26.02.2015 Høringssvar om oppdatering av de anbefalte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013 Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor 25.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer