MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 65/16 99/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 95/16 Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Harald Tyrdal AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Hege Bogfjellmo AP FO Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Trygve Brandrud SP FO Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Eva Berg FRP Medlem Mette Aas-Kilstad KRF Medlem Line Jorung H Medlem Kristin Myrås H Medlem Kari Didriksen AP FO Medlem Lasse Lehre H FO Medlem Sigrid Helene Hammer H Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Svenbalrud SV Medlem Andreas Mamen FRP Medlem Andreas Engen Ensrud SP Medlem Stein Buan R Medlem Halvard Klevmark MDG FO Medlem Nils Erik Mossing AP Medlem Gina Margrete Roen AP Medlem Terje Vestby AP Medlem Hanne Gabrielsen AP Medlem June Persdatter Bjørkli AP FO Medlem Beate Gabrielsen AP Varamedlem Martin Fægri AP Hege Bogfjellmo Varamedlem Karl Emil Grina SP Trygve Brandrud Varamedlem Anne Berit Kolstad Halvard Klevmark Side 1 av 17

2 Varamedlem Aage Gjesdal AP June Persdatter Bjørkli Varamedlem Vibeke Engerdalen AP Kari Didriksen Varamedlem Sten Einar Lunder H Lasse Lehre Antall til stede : 25 Merknader : Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 67/16 og 98/16 før sak 66/16. Sak 99/16 ble enstemmig vedtatt trukket. Turid Næss og Kristin Hille Valla holdt en orientering om Solobservatoriet og deres planer. Møteprotokoll fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble satt opp som referat 95/16. Grunngitt spørsmål fra Anne Berit Kolstad (MDG) vedr. forebygging av skatteunndragelse og korrupsjon ble besvart i møtet. Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Konstituert rådmann Bente Rudrud Virksomhetsleder Areal og samfunn Gunn Elin Rudi Virksomhetsleder Eiendom og infrastruktur Rønnaug Braastad Controller Kristi Nesbakken (del av møtet) Prosjektleder Håvar Slåtten (sak 66/16) Føyen og Torkildsen v/ Kjell-Andre Honerud (sak 66/16) Solobservatoriet v/ Turid Næss og Kristin Hille Valla (Orienteringen) Fagleder Jenny Hemstad : Hadeland v/kine Vik-Erstad : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Bjørn Haugen Morstad Terje Vestby Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa, Side 2 av 17

3 65/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/188 Referater og orienteringer - Kommunestyret 2016 Referatene ble tatt til orientering ble tatt til orientering med følgende merknader. Til sak 95/16: Kommunestyret viser til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin uttalelse til referat 3/16 BPA og ber rådmannen følge opp rådets innspill. 66/16 Ark.: H31 Arkivsaksnr.: 13/1541 OPS - prosjekt Nye omsorgsboliger på Roa 1. Det inngås kontrakt med Norske Helsehus AS for OPS prosjektet Nye omsorgsboliger på Roa. (P4b vedtak) 2. Kontrakt inngås med intensjon om finansiell leie (kjøp) over 30 år. Endelig valg av modell foretas ikke før endelig avklaring av merverdiavgiftskompensasjon/refusjon foreligger. 3. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må få en representant inn i det videre planleggingsarbeidet med prosjektet. Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes i påvente av sentrumsutviklingsplanen og fordi plasseringen umuliggjør sambygging med LMS og legesenter. En separat begrunnelse er at løsningen har for stort institusjonspreg.» Bjørn Haugen Morstads utsettelsesforslag falt med 5 stemmer mot 20 stemmer. Repr. Geir André Olsen (AP) og repr. Line Jorung (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «Nytt pkt. 3. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må få en representant inn i det videre planleggingsarbeidet med prosjektet.» Geir André Olsen og Line Jorungs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble vedtatt med 20 stemmer mot 5 stemmer. 67/16 Ark.: G10 &10 Arkivsaksnr.: 16/483 Samarbeidsløsninger for helse- og omsorgstjenester oppfølging av anbefalingene fra samhandlingsreformprosjektet mellom Lunner og Gran Saken tas til orientering. Side 3 av 17

4 68/16 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 16/293 Kommunedelplan Samfunnsutvikling Revisjon Forslaget til Kommunedelplan samfunnsutvikling legges ut på høring. 69/16 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 16/295 Kommunedelplan Kultur og frivillighet Revisjon Forslag til Kommunedelplan Kultur og Frivillighet legges ut på høring. Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 70/16 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 16/296 Kommunedelplan Oppvekst Revisjon Forslag til Kommunedelplan Oppvekst legges ut på høring. Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 71/16 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 16/298 Kommunedelplan Omsorg Revisjon Forslag til Kommunedelplan omsorg legges ut på høring. Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme. Side 4 av 17

5 72/16 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 16/299 Kommunedelplan for Klima, energi, miljø og eiendom Revisjon Forslag til Kommunedelplan KIME legges ut på høring med disse endringene: 2. setning i innledningen endres til «kommunen skal gjøre klimavennlige valg, og vise vilje til å gå i front innenfor klima- og energitiltak.» Avfallssortering skal være etablert for alle enheter: 2018 endres til 2017 Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende endringsforslag: «2. setning i innledningen endres til «Kommunen skal gjøre klimavennlige valg, og vise vilje til å gå i front innenfor klima- og energitiltak.»» Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende endringsforslag: «Under 3.1 Klima og miljø. Måleindikatorer: Avfallssortering skal være etablert for alle enheter: 2018 endres til 2017.» Stein Buans endringsforslag enstemmig vedtatt. Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Komité for Klima, infrastruktur, miljø og energis innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 73/16 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 16/294 Kommunedelplan Kommuneorganisasjon Revisjon Forslag til Kommunedelplan Kommuneorganisasjon legges ut på høring. 74/16 Ark.: L80 Arkivsaksnr.: 15/2300 Utbyggingsavtale Kiwi Grua - godkjenning av avtale Vedlagte utbyggingsavtale mellom Grua Eiendom AS og Lunner kommune godkjennes. Side 5 av 17

6 75/16 Ark.: A10 Arkivsaksnr.: 16/1140 Utvidelse av barnehagekapasitet Grua barnehage Grua barnehage innvilges driftstilskudd lik antall plasser barnehagen er godkjent for, 53 plasser barn 0-6 år fra og med 01.august /16 Ark.: A10 Arkivsaksnr.: 16/1141 Rutinebeskrivelse knyttet til finansiering av godkjente barnehager Private barnehager med godkjenning for mindre enn 3 avdelinger (54 plasser barn over 3 år/27 plasser barn under 3 år) skal få tilsagn om tilskudd lik antall plasser barnehagen er /blir godkjent for. Ved forhåndstilsagn må barnehageeier søke senest ÅRET FØR det ønskes å etablere og / eller utvide barnehage. Oppstart vil da være året etter søknad er levert. (Nytt barnehageår) Barnehagemyndighet plikter å orientere Oppvekst -og kulturkomiteen i første møtet i høsthalvåret om barnehagesituasjonen inneværende år, og utsikter med tanke på neste år (Antall førskolebarn, antall ett-åringer, antall barn uten plass som fyller ett år i løpet av barnehageåret, antall henvendelser / søknader om tilsagn om tilskudd, samt nytt vedtak om tilskuddssats.) Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende endringsforslag: «Punkt 1 strykes.» Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble vedtatt med 16 stemmer mot 9 stemmer. Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 77/16 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 14/1396 Priser på utlån av Lunner kommunes idrettshaller Lunner kommune vedtar å låne ut lokaler ved Harestua Arena til lag og foreninger til pris i henhold til tabell med virkning fra , lik prisoppsett i tabell i saken. Prisene for lån/leie i Lunnerhallen, Skøienhallen og Harestua Arena samordnes fra Repr. Ulf Rogneby (V) fremmet følgende endringsforslag: «Siste setning: «Det tas sikte på at» strykes.» Ulf Rognebys endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Side 6 av 17

7 78/16 Ark.: 003 Arkivsaksnr.: 16/1147 Klart språk i Lunner kommune - prosjektplan 1. Prosjektplan for «Klart språk i Lunner kommune» godkjennes. 2. Prosjektet gis en kostnadsramme på kr ,- som bevilges slik: 79/16 Ark.: G32 Arkivsaksnr.: 16/1208 Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med Kommunen ser ikke på tiltaket som en mulighet til å skaffe billig arbeidskraft. Kostnaden for 2016 med kr , løses innenfor gjeldende budsjett. Kostnad for 2017 på per år, innarbeides i budsjett og økonomiplan for Det forutsettes at kommunestyret i Gran gjør vedtak om tilsvarende forholdsvis økning. Økt ressurs benyttes til koordinator/oppfølgingsressurs i arbeidet med aktivitetsplikt. Det forutsettes samtidig en reduksjon i sosialhjelpsutgifter som følge av aktivitetsplikten, med kr i 2017 og ytterligere i Forventet reduksjon i sosialhjelp innarbeides i budsjett og økonomiplan for Likelydende saker behandles i kommunestyrene i Lunner og Gran. Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende tilleggsforslag: «Ordningen innføres som støtte til den som har havnet i en livssituasjon der sosialhjelp trengs. Kommunen ser ikke på tiltaket som en mulighet til å skaffe billig arbeidskraft.» Stein Buans første setning falt med 12 stemmer mot 13 stemmer. Stein Buans andre setning ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 17

8 80/16 Ark.: 150 Arkivsaksnr.: 16/1165 Resultatrapportering 1. tertial 2016 Kommunestyret tar Rapport per 1.tertial 2016 til orientering. 81/16 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 16/476 Budsjettjusteringer pr 1 tertial 2016 Side 8 av 17

9 1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i driftsregnskapet i henhold til denne tabell. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å budsjettjustere mellom tjenester knyttet til endringer i pensjonsutgifter, forsikringer og avskrivninger der det står «div» i tabellen under pkt.1 Side 9 av 17

10 3. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet i henhold til denne tabell: 82/16 Ark.: D10 Arkivsaksnr.: 16/1212 Budsjettjustering som følger av tildeling til Lunner motorsport fra kulturfond Driftsbudsjettet 2016 justeres med følgende: Bruk av kulturfond: med kr Utbetaling av midler: med kr /16 Ark.: 252 Arkivsaksnr.: 14/1243 Ansvarlig lån Hadeland Kraft AS - anmodning om frafall av renter Kommunestyret gir Hadeland kraft en redusert rente på ansvarlig lån i 2016 og Renten fastsettes til 2,5 % i perioden. Dette forutsetter at de andre eierne gir tilsvarende eller bedre rentebetingelser til Hadeland Kraft i den samme perioden. Budsjettet justeres tilsvarende med redusert renteinntekt på kr og tilsvarende redusert avsetning til disposisjonsfond for Debet kr Kredit kr For 2017 innarbeides redusert renteinntekt i budsjett og økonomiplan for Side 10 av 17

11 84/16 Ark.: 009 Arkivsaksnr.: 15/633 Stryken motorsportsanlegg - Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 19-3 gir Lunner kommune Lunner Motorsport og eier av eiendommen 115/36 midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Stryken industripark. Dette for å kunne benytte arealformålet «INDUSTRI» (område I4) til «INDUSTRI/MIDLERTIDIG MOTORCROSS» arealformål «OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE» til «OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE/MIDLERTIDIG MOTORCROSS». Midlertidig dispensasjon opphører når arealene skal bli tatt i bruk til formålene industri og kjøreveg. Dispensasjonen forutsetter at avkjørselen/kryssløsningen med rv4 må være utformet i samsvar med de kravene Statens vegvesen setter risiko- og sårbarhetsanalysen være gjennomført og eventuelle avbøtende tiltak være utført utslippstillatelse foreligge Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. Lunner kommune vil opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf. forvaltningsloven 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf. forvaltningsloven /16 Ark.: PLAN 14/1519 Arkivsaksnr.: 14/1519 Detaljregulering for Ohren-Snålen 3 - Offentlig ettersyn I medhold av plan- og bygningsloven legger vi forslaget til detaljreguleringsplan for Ohren-Snålen 3 ut til offentlig ettersyn sammen med forslaget om å oppheve en mindre del av reguleringsplan for Ohren-Snålen 2. Repr. Stein Buan fremmet følgende vedtaksforslag på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Rødt: «Behandling av Ohren - Snålen 3 og andre utbygginger rundt Mylla utsettes til kommunestyret får seg forelagt en samlet plan for hele området, både det som ligger i Jevnaker, og det som ligger i Lunner. Jevnaker og Lunner må samarbeide om en slik helhetlig og langsiktig plan, der også overordnede globale og nasjonale miljø- og klimamål tas med. Likeledes må følger for allemannsrett, beiterett, naturmangfold og drikkevann utredes.» Miljøpartiet De Grønne og Rødts vedtaksforslag falt med 2 stemmer mot 23 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer. Side 11 av 17

12 86/16 Ark.: D11 Arkivsaksnr.: 15/1492 BRUK AV GRANULAT PÅ KUNSTGRESSBANER I NORGE Saken tas til orientering. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme. 87/16 Ark.: L73 &14 Arkivsaksnr.: 16/1221 Lunner boligstiftelse - Årsregnskap for 2015 Årsberetning og årsregnskap 2015 for Lunner Boligstiftelse tas til etterretning. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 88/16 Ark.: L73 &14 Arkivsaksnr.: 16/1221 Lunner boligstiftelse - Valg av leder og medlem til styret Saken utsettes i påvente av et dialogmøte i henhold til tidligere kommunestyrevedtak. Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes i påvente av et dialogmøte i henhold til tidligere kommunestyrevedtak.» Bjørn Haugen Morstads utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 89/16 Ark.: 033 &16 Arkivsaksnr.: 15/1846 Søknad om fritak fra politiske verv Andreas Høiby 1. Andreas Høiby gis i hht kommunelovens 15.2 fritak fra sitt verv som nestleder i Helseog omsorgskomiteen fra dd og ut valgperioden. 2. Som nytt medlem til Helse- og omsorgskomiteen velges: Anne Sigrid Frøislie 3. Som nestleder til Helse- og omsorgskomiteen velges: Anne Sigrid Frøislie Varaordfører Halvor Bratlie (SP) fremmet følgende vedtaksforslag: «1. Andreas Høiby gis i hht kommunelovens 15.2 fritak fra sitt verv som nestleder i Helseog omsorgskomiteen fra dd og ut valgperioden. 2. Som nytt medlem til Helse- og omsorgskomiteen velges: Anne Sigrid Frøislie 3. Som nestleder til Helse- og omsorgskomiteen velges: Anne Sigrid Frøislie» Side 12 av 17

13 Repr. Ulf Rogneby (V) fremmet følgende vedtaksforslag: «Kommunestyret avslår søknaden fra Andreas Høiby om fritak fra vervet som nestleder i Helse- og omsorgskomiteen da begrunnelsen for fritakssøknaden ikke faller inn under bestemmelsene i Kommunelovens 15.2.» Ulf Rogneby trakk sitt vedtaksforslag. Halvor Bratlies vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. 90/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/1320 Tilvalg Helse- og omsorgskomiteen i Beate Gabrielsens fritaksperiode Som medlem i Helse- og omsorgskomiteen fra velges: Martin Fægri Som 2.vara til Helse- og omsorgskomiteen for perioden velges: Aage Gjesdal Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende vedtaksforslag: Som medlem i Helse- og omsorgskomiteen fra velges: Martin Fægri Som 2.vara til Helse- og omsorgskomiteen for perioden velges: Aage Gjesdal Nils Erik Mossings vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. 91/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/1317 Tilvalg av medlem av Komité for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom i Elin Teslows fritaksperiode Som medlem av komité for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom for perioden fra dd velges: Lisbeth Auraas Olerud Repr. Mari Svenbalrud (SV) fremmet følgende vedtaksforslag: «Som medlem av komité for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom for perioden fra dd velges: Lisbeth Auraas Olerud» Mari Svenbalruds vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. Side 13 av 17

14 92/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/1316 Tilvalg vara til Formannskapet Som 2.vara til Formannskapet for perioden velges: Hanne Gabrielsen Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende vedtaksforslag: «Som 2.vara til Formannskapet for perioden velges: Hanne Gabrielsen» Nils Erik Mossings vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. 93/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/2417 Valg av meddommere til Gjøvik tingrett for perioden Som meddommere til Gjøvik tingrett for perioden velges: 1. Tommy Berg, Harestua 2. Tormod Lien, Harestua 3. Tore Råberget Mangseth, Lunner 4. Roar Kalvsjøhagen, Roa 5. Hallvard Kvale, Lunner 6. Ivar Haakenstad, Roa 7. Ole Jacob Totland, Lunner 8. Ulf Rogneby, Roa 9. Hakan Öztorun, Roa 10. Ståle Guddal, Grua 11. Jarle Bang, Lunner 12. Svein Krakk, Harestua 13. Jarle Krakk, Harestua 14. Øyvind Gammelmo, Grua 15. Geir Steinar Paulsrud, Roa 16. Leif Arne Halvorsen, Roa 17. Thor Sparby, Grua 18. Arne Øystein Lunner, Harestua 19. Thomas Sanger-Elnaes, Lunner 20. Torstein Nybø, Harestua 21. Torgeir Benoni, Roa 22. Jon Reidar Furulund, Harestua 23. Per Henrik Hjartøy Haug, Harestua 24. Sven Erland Sandin, Harestua 25. Trond Ivar Hasli, Roa 26. Oddmund Stenberg, Harestua 27. Frode Krüger, Harestua 28. Lars Skoglund, Harestua 29. Åsmund Høyen Solvang, Harestua 30. Magne Raastad, Roa Side 14 av 17

15 1. Vibeke Buraas Dyrnes, Harestua 2. Tove Sandholt, Lunner 3. Hilde Karlsson, Harestua 4. Alexandra Buan, Harestua 5. Ida Grindland, Harestua 6. Marit Horgen, Harestua 7. Cathrine Aaslund Langerud, Lunner 8. Tove Kittelsrud, Grua 9. Vanja Stenslie Krakk, Harestua 10. Sigrid Helene Hammer, Lunner 11. Mari Svenbalrud, Lunner 12. Marit Øversveen, Harestua 13. Gro Inger Maurtvedt, Roa 14. Torbjørg Raastad, Lunner 15. Oda Guddal Ruud, Harestua 16. Linda Mikkelsen Karlsen, Grindvoll 17. Kari Løkken, Harestua 18. Gry Lillegård Liæker, Lunner 19. Anne Elisabeth Hennie, Lunner 20. Rikke Helene Berger, Grindvoll 21. Turid Hovland, Roa 22. Berit Skjørshammer, Harestua 23. Katrine Foss, Lunner 24. Jenny Mette Høiby, Lunner 25. Ida Cathrine Vestad Tollefsrud, Harestua 26. Mette Aas-Kilstad, Lunner 27. Tonje Barbro Sommerset, Harestua 28. Eva Nilsen, Grua 29. Eileen Bore, Harestua 30. Hilde Anett Myklebust Lunde, Grua Varaordfører Halvor Bratlie (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Magne Raastad» Halvor Bratlies tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Ordførers innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 94/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/1033 Valg av lagrettemedlemmer Som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten fra Lunner kommune for perioden velges: 1. Andreas Høiby, Lunner 2. Harald Tyrdal, Grua 3. Odd Evenrud, Roa 4. Andreas Ensrud, Grindvoll 5. Martin Fægri, Roa 6. Glenn Granberg, Grua Side 15 av 17

16 7. Halvor Bratlie, Roa 1. Hege Heiberg, Lunner 2. Bente Godli, Grua 3. Grete Haakenstad, Roa 4. Marit Løvaas, Lunner 5. Elin Johannessen Skovly, Roa 6. Renate Michaelsen, Harestua 7. Eli Klevmark, Harestua Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 95/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/40 Valg av skjønnsmedlemmer Følgende skjønnsmedlemmer foreslås fra Lunner kommune til Gjøvik tingrett for perioden : Magne Raastad Tore Holt Stein Oppen Thomas Jacobsen Line Jorung Ingun Bjørgli Juul-Hansen Hege Bogfjellmo Sigrid Helene Hammer Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 96/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/2324 Valg av særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker Til meddommerutvalg for jordskiftesaker for perioden velges: Kvinner: 1. Kari Anne Oppen Skau, Lunner 2. Leikny Gammelmo, Grua 3. Hege Heiberg, Lunner 4. Torbjørg Raastad, Lunner 5. Elisabeth Kluften, Harestua Menn: 1. Rune Holth, Lunner 2. Arne Øystein Lunner, Harestua 3. Ola Haakenstad, Roa 4. Gunnar Østby, Roa 5. Svein Kraggerud, Lunner Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 16 av 17

17 97/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/1326 Interpellasjon om opprettelse av korttidsbarnehage på Frøystad Med bakgrunn i innsendte interpellasjon bes rådmannen lage en sak som går til oppvekstog kulturkomiteen der det beskrives hvordan vi på best mulig måte kan integrere nyankomne flyktningers barn i kommunens barnehagetilbud. I denne saken skal mulig etablering av mottaksbarnehage/åpen barnehage utredes, herunder et samarbeid med Gran kommune om en slik barnehage. Rådmannen bes også i samme sak se på og komme med forslag til tiltak som kan bidra til jevnere fordeling av flyktningbarn/minoritetsspråklige barn i de kommunale barnehagene. Det ble enstemmig vedtatt å realitetsbehandle interpellasjonen. Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet følgende vedtaksforslag: «Med bakgrunn i innsendte interpellasjon bes rådmannen lage en sak som går til oppvekstog kulturkomiteen der det beskrives hvordan vi på best mulig måte kan integrere nyankomne flyktningers barn i kommunens barnehagetilbud. I denne saken skal mulig etablering av mottaksbarnehage/åpen barnehage utredes, herunder et samarbeid med Gran kommune om en slik barnehage. Rådmannen bes også i samme sak se på og komme med forslag til tiltak som kan bidra til jevnere fordeling av flyktningbarn/minoritetsspråklige barn i de kommunale barnehagene.» Harald Tyrdals vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. 98/16 Ark.: G20 &29 Arkivsaksnr.: 16/1275 Interpellasjon - Lokalmedisinsk senter I henhold til forretningsorden ble interpellasjonen besvart i møtet. 99/16 Ark.: Arkivsaksnr.: 13/1853 Ombygging av Sagbråtan 28 og 30 Saken ble trukket Ordfører Harald Tyrdal fremmet forslag om lukking av møte. Møtet ble lukket under behandling av forslaget om å lukke møtet. Voteringen om lukking av møtet ble foretatt i åpent møte. Møtet ble enstemmig lukket i henhold til Kommunelovens Rådmannen fremmet forslag om at saken skulle trekkes med begrunnelse gitt i lukket møte. Saken ble enstemmig vedtatt trukket. Side 17 av 17

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.03.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 15/15 28/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 03.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 13/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 22/15 Henvendelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN MØTEDATO: 10.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Hege Bogfjellmo BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.03.04 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10-18/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 18/04.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 29/12 43/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 21.04.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/15 11/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 08.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 19/12 28/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:45-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 14/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 18.03.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ungdomsrådets leder Silje Eriksen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.10.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 15/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Folder fra Statens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 09.10.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/12 20/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON MØTEDATO: 08.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Jeanette Myrvold Jansson

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Jeanette Myrvold Jansson RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Medlem Nestleder Jeanette Myrvold

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/09

Møteprotokoll nr. 2/09 Møteprotokoll nr. 2/09 Plan-teknisk utvalg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Fra: 1000 Til: 1230 Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Leder Anne Kristin Sagmo AP Nestleder Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 26.11.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 107/15 119/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat 108/15

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Møteprotokoll Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-18.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 17.12.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Varaordfører Ulf O. Rogneby BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 80-90/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til 20.00 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.1999 Tid : fra 19.00 til 20.00 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 63/13-79/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 29.03.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 12.06.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth Aksel

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Ove Gundersen Medlem KRF Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 06.05.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 0034/04 0049/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 18:00 21:05. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Under behandling av sakene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 17.04.2012 MØTESTED: Møterom F2 MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 6/12 9/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/15 15/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG

MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG MØTEDATO: 24.09.2013 MØTESTED: TEST MØTE MØTELEDER: BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Flerbrukshallen AMFI Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:30 Fra saknr.: 212/14 Til saknr.: 223/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 FRA SAKSNR: 105/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 105/08 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, store sal 30.08.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, store sal 30.08.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, store sal 30.08.2006 FRA SAKSNR: 44/06 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 50/06 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 29.01.2016 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus Møtt: Kristin Myrås, Lunner kommune Halvor Bratlie, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Randi Thorsen, Gran kommune

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 09.04.2014 Fra kl: 1000 Til kl: 1130 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 6/09 TIL KL: 20:30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 29.09.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 38/15 Til sak: PS 40/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer