MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: Innkalte: I h.t. kommunelovens 32. Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Harald Tyrdal Ulf Oddvar Rogneby Hege Bogfjellmo Halvor Bratlie Elin Skovly Sigrid Helene Hammer Lasse Lehre Geir André Olsen Børre Vannebo AP V AP SP AP H H AP SV Antall til stede Merknader : Forfal l FD FD Halvor Bratlie Hege Bogfjellmo 7 : Repr. Halvor Bratlie ble permittert fra møtet før behandling av sak 41/15 Repr. Geir André Olsen tiltrådte møtet som vara for Halvor Bratlie. Repr. Hege Bogfjellmo ble permittert fra møtet før behandling av sak 57/15. Børre Vannebo tiltrådte møte som vara for Hege Bogfjellmo fra sak 58/17. Sakslisten rekkefølge ble endret ved at sak 44/15 ble tatt først. Andre møtende : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Idun Eid Kommunalsjef Bente Rudrud Controller Maria Rosenberg Side 1 av 15

2 Rådgivere til sak 44/15; Håvar Slåtten og Kjell-Andre Honerud. Presse : Hadeland v/kine Therese Vik-Erstad Merknader til protokoll : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Ulf Rogneby Elin Skovly Møtesekretær: Tore M. Andresen Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa, Side 2 av 15

3 Side 3 av 15

4 40/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/153 Referater og orienteringer - Formannskapet 2015 VEDTAK: Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader 41/15 Ark.: 150 Arkivsaksnr.: 15/1081 Resultatrapportering 1.tertial Rapporten om økonomisk status per 1.tertial tas til orientering. 2. Rådmannen bes finne tiltak for å løse den negative utfordringen på 2,5 mill. kroner i Rammen for kommunens trekkrettighet søkes utvidet til inntil 70 mill. kroner fra Rådmannen gis fullmakt til å signere for økt trekkrettighet og godkjenne rentevilkår. Side 4 av 15

5 42/15 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 15/137 Budsjettjusteringer 1.tertial 1. Budsjettjusteringer i driftsbudsjettet vedtas i henhold til nedenstående tabell: Side 5 av 15

6 2. Budsjettjusteringer i driftsregnskapet knyttet til flytting av budsjett mellom funksjoner vedtas i henhold til nedenstående tabell: 3. Budsjettendringer i investeringsbudsjettet vedtas i henhold til nedenstående tabell: 43/15 Ark.: 410 Arkivsaksnr.: 15/1060 Jobbsjansen 2015 Kommunestyret gir sin tilslutning til at sosialhjelpsmidler omdisponeres til stønad for deltakere i prosjektet: «Jobbsjansen». Dette i tråd med forutsetning i tildelingsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Side 6 av 15

7 44/15 Ark.: H31 Arkivsaksnr.: 13/1541 Omsorgsboliger på ROA - valg av gjennomføringsprosedyre Kommunestyrets vedtak: «Lunner helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter. a. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter» av gjennomføres med OPS som gjennomføringsmodell. 45/15 Ark.: H31 Arkivsaksnr.: 13/1541 Behov for utbedringer av sykehjemmet for å kunne drifte forsvarlig i ca 5 år. Tiltakene videreføres til avdeling for Eiendom og infrastruktur og deres vedlikeholdsplan. Tiltakene vil bli prioritert på lik linje med øvrige tiltak i planen. Når det gjelder tiltak 3 og 4 må dette prioriteres over ordinært driftsbudsjett ved LOS. 46/15 Ark.: 009 Arkivsaksnr.: 15/1065 Velferdsteknologi (VFT) Saken tas til orientering. 47/15 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Side 7 av 15

8 Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler våren Det igangsettes en konseptfase for å finne løsninger for de fremtidige kapasitetsutfordringer ved Harestua skole. 2. Det må avsettes inntil kr ,- i investeringsbudsjettet 2016 til nødvendig utredningsarbeid i konseptfasen. 3. Utredningen legges frem til politisk behandling P3 vedtak våren Punkt 3 «Bygge egen 1-4 skole plassert et annet sted på Harestua trinn i eksisterende bygg» under Permanente løsninger i skolebruksrapporten strykes. 5. Følgende forslag under permanente løsninger strykes: Grua elever overføres permanent til Lunner ungdomsskole Det etableres en ungdomsskole i Lunner Repr. Lasse Lehre (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «Nytt punkt 5. Følgende forslag under permanente løsninger strykes: Grua elever overføres permanent til Lunner ungdomsskole Det etableres en ungdomsskole i Lunner» Lasse Lehres tilleggsforslag ble vedtatt med 5 stemmer mot to stemmer. Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 48/15 Ark.: L71 Arkivsaksnr.: 15/1049 Boligpolitisk handlingsplan Høringsforslag Boligpolitisk handlingsplan legges ut til høring. 49/15 Ark.: 044 Arkivsaksnr.: 15/1082 Reglement for delegering av myndighet Side 8 av 15

9 Forslag til justert Reglement for delegasjon av myndighet i Lunner kommune vedtas med virkning fra /15 Ark.: 614 A20 Arkivsaksnr.: 11/2022 Utvidet mandat - Helhetlig løsning for Frøystad Mandatet til prosjekt P-207 Helhetlig løsning Frøystad utvides med følgende punkter: 1. Det arbeides for å bringe frem finansieringsløsninger og samarbeidsmodeller mellom Lunner kommune og Lunner fotball om reetablering av idrettsanlegg beliggende til Frøystad. 2. Det kan benyttes inntil kr ,- fra vedtatt investeringsbudsjettet, P207 Helhetlig Frøystad, i arbeidet med å bringe frem saken til P3 vedtak. 3. Saken legges frem for P3-vedtak for kommunestyret 3. september Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 51/15 Ark.: 614 A20 Arkivsaksnr.: 11/2022 Detaljregulering av Frøystad - oppstart 1. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang et arbeid med detaljregulering av Frøystadområdet, i tråd med saksutredningen. 2. Kostnadene knyttet til detaljreguleringsarbeidet belastes prosjekt P-207 Helhetlig Frøystad. Side 9 av 15

10 52/15 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 13/172 P006 Oppgradering hovedhus - økt bevilgning LUB Oppgraderingen av tak utvides til også å omfatte fasade. Det bevilges kr ,- i økning av rammen for P 006 Hovedhus LUB. Beløpet på kr ,- finansieres ved mva-kompensasjon og låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. Det vedtas justering av budsjett justere ihht. følgende tabell: DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015 Utgift Kontoart Ansv ar 1040 Tjenest e Prosjek t Tekst Økning av ramme på 006 Økning av ramme på 006, finansieres med Økning av ramme på 006, finansieres med lån. Reduk -sjon Økning prosjekt prosjekt mva prosjekt bruk av Inntekt Reduksjon Økning Sum Netto 0,0 0, ,0 53/15 Ark.: PLAN 13/46 Arkivsaksnr.: 13/46 Klagebehandling - detaljregulering for rv4, parsell Roa-Gran grense Lunner kommune avviser klage fra Statens vegvesen datert jf. plan- og bygningsloven 1-9 tredje ledd og forvaltningsloven 33, andre ledd, tredje punktum. Statens vegvesen kunne ha varslet/fremmet innsigelse i reguleringsplanprosessen. Punktet om gjenanskaffelsesverdi for idrettsplassen er en gjentakelse av det som i juni Side 10 av 15

11 2012 ble fastsatt da kommunedelplanen for Rv.4 Roa-Gran grense ble vedtatt. Rent praktisk kunne Statens vegvesen i forbindelse med fremming av reguleringsplanforslaget ha varslet innsigelse til vedtak om detaljregulering dersom vilkåret om gjenanskaffelsesverdi ble gjentatt også i detaljreguleringsvedtaket. Avvisningsvedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven 28 første ledd, jf. 2 tredje ledd. 54/15 Ark.: PLAN L32 Arkivsaksnr.: 14/186 Detaljregulering for nordre Kvernhusmoen boligområde - Offentlig ettersyn I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Nordre Kvernhusmoen ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende rettinger i plandokumentene før offentlig ettersyn: Illustrasjoner/3D-modell vist i saksframlegget knyttes til planbestemmelsene 3. Samtidig varsles oppheving av den del av gjeldende reguleringsplan for Kvernhusmoen som overlappes av planforslaget. 55/15 Ark.: PLAN Arkivsaksnr.: 13/1276 Detaljregulering for Saglunden (tidligere Skrenten) - stadfesting/vedtak av detaljregulering I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Saglunden på Harestua forutsatt følgende rettinger/suppleringer i plandokumentene: Plankartets høydebegrensinger på bygg innen f_bb harmoneres med planbestemmelsene Side 11 av 15

12 Planbestemmelsene: Ny 1.4: «Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.» I medhold av plan- og bygningsloven opphever Lunner kommune den del av detaljreguleringsplan for Harestua stoppested som omfattes av detaljregulering for Saglunden. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune at vegen inn til boligområdet får navnet «Saglunden». Rådmannen endret sin innstilling ved å legge til følgende: «Plankartets høydebegrensinger på bygg innen f_bb harmoneres med planbestemmelsene 2.1.3» Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 56/15 Ark.: 143 Arkivsaksnr.: 11/286 Utbyggingsavtale Saglunden - godkjenning av avtale Vedlagte utbyggingsavtale mellom Sagparken Utvikling AS og Lunner kommune godkjennes. 57/15 Ark.: GNR 116/78 Arkivsaksnr.: 14/635 Side 12 av 15

13 116/78 Klage på avslag om dispensasjon fra grad av utnytting utover reguleringsplanens bestemmelser, Haneknemoen VEDTAK: Lunner kommune opprettholder sitt vedtak i sak DSFSKAP 39/15 da det ikke er kommet nye momenter inn i saken som er av en slik karakter at vedtaket bør endres. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for sluttbehandling jf. Plan- og bygningslovens 1-9. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme. 58/15 Ark.: GNR 23/68 Arkivsaksnr.: 12/ /68 Tilbygg til fritidsbolig - pålegg om riving av tilbygg VEDTAK: Med hjemmel i pbl 32-3 pålegger Lunner kommune eier av eiendommen av 23/68, Myllavegen 595, å rive ulovlig oppsatt tilbygg til fritidsbolig. Søknad om rivning av tilbygget som er ulovlig oppført skal være Lunner kommune i hende innen Rettingsarbeidet skal være gjennomført innen Lunner kommune skal underrettes skriftlig i form av anmodning om ferdigattest når forholdet er rettet. Med hjemmel i pbl 32-5 ilegges en løpende tvangsmulkt på kr ,- pr. døgn fra og med og så lenge det ulovlige forholdet ikke er opphørt. Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra hva som må til for at mulkten skal oppfordre til gjennomføring av pålegget. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf Tvangsmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at tiltaket, tilbygg til fritidsbolig som er bygget og tatt i bruk uten tillatelse, er opphørt/fjernet. Når forholdet er opphørt/ retting er foretatt og den ulovlige bruken stanset, ilegges det et overtredelsesgebyr i.h.h.t jf. SAK 16-1a) nr. 2 og SAK 16-1b) nr. 2 for den ulovligheten som har funnet sted, estimert til kr ,-. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 59/15 Ark.: PLAN 15/1027 Arkivsaksnr.: 15/1027 Mindre endring av reguleringsplan for Roa syd Høydebegrensing Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-14, jfr vedtar Lunner kommune mindre endring av 15 i reguleringsplan for Roa syd. Ny 15 skal lyde: Side 13 av 15

14 For områdene gjelder Bygningene kan oppføres med maks. mønehøyde 13 m innenfor område BL1 og 17m innenfor områder BL3 målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. De andre områdene kan bebygges med inntil 2 etasjer og maks. 8 meter mønehøyde. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, av part eller annen med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. 60/15 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 14/1648 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 gjeldende f.o.m vedtas. 61/15 Ark.: PLAN l12 Arkivsaksnr.: 13/1447 Offentlig ettersyn - detaljregulering for nye Nordstrandskollen hyttefelt I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn forutsatt at planmaterialet rettes i h.h.t det som framkommer i saksutredningen. 62/15 Side 14 av 15

15 Ark.: GNR 116/6/5 Arkivsaksnr.: 14/ /6, 5 - Klage på pålegg om riving eller istandsetting av eksisterende bebyggelse på Bislingen VEDTAK: Klager gis medhold i at det skulle vært gitt pålegg om sikring eller istandsetting før det gis pålegg om riving. For å sikre at saken blir korrekt behandlet videre, varsles det med dette at kommunen vurderer å gi pålegg om sikring og istandsetting, alternativt riving jf. plan- og bygningslovens Pålegget vil gjelde bebyggelsen på Bislingen gnr 116 / bnr 6 / feste nr 5, bygning nr og (nr i henhold til Matrikkelen) på gnr 116 bnr 6 fnr 5, Bislingen, og det lille bygget i slalåmbakken på naboeiendommen gnr 116 bnr 6 fnr 14. Frist for sikring/istandsetting eller riving vurderes å settes til Med istandsetting menes at fasadene er istandsatt slik at det ikke er knuste og igjenkledde vinduer og dører og slik at bygget ikke inviterer til hærverk eller er til fare for dyr og mennesker. Det skal være glass i vinduene dersom ikke eier har et annet forslag. Begrunnelse for varselet om pålegg er gitt i vedlagte saksutredning. Det varsles også om at dersom pålegget ikke er imøtekommet innen fastsatt frist, vil forholdene følges opp med ileggelse av tvangsmulkt etter Plan- og bygningslovens Tvangsmulkten vil løpe fra og med fristoverskridelsen for sikring og istandsetting, og vil vare til Lunner kommune har fått varsel om at pålegget er etterfulgt. Tvangsmulktens størrelse settes til kr ,-, deretter kr. 1000,- pr dag. Det orienteres om at pålegg som ikke etterkommes, vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom, jf plan- og bygningslovens Eier gis anledning til å uttale seg til varselet innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket. Repr. Ulf Rogneby (V) fremmet følgende endringsforslag: «siste setning i 6. avsnitt: Tvangmulktens størrelse settes til kr ,-, deretter kr. 1000,- per dag.» Ulf Rognebys endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Side 15 av 15

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer