MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15 og referat 86. Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Harald Tyrdal AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Per Høiby AP Medlem Hege Bogfjellmo AP Medlem Thomas Jacobsen H Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Magnus Ofstad FRP Medlem Trygve Brandrud SP Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Elin Johannessen Skovly AP Medlem Line Jorung H Medlem Kristin Myrås H Medlem Roger Tvenge AP Medlem Arne Ruud Reum AP Medlem Kari Didriksen AP Medlem Renate Michaelsen AP Medlem Jarle Krakk H Medlem Espen Arevoll FRP Medlem Lasse Lehre H Medlem Sigrid Helene Hammer H Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Svenbalrud SV Medlem Iver Frøslie H Medlem Kai Roar Dahl H Medlem Hans Ivar Gustavsen AP FO Varamedlem Aslaug Hildur Blyverket AP Hans Ivar Gustavsen Antall til stede : 25 Side 1 av 10

2 Merknader : Det ble enstemmig vedtatt å behandle sak 88/15 og 89/15 i tillegg til utsendt saksliste. Lasse Lehre fremmet et forslag om å sette følgende tilleggsak på sakslista: «Høring om Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd» Saken ble enstemmig satt på sakslista som sak nr. 90/15. Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Idun Eid Kommunalsjef Bente Rudrud Fagleder Jenny Hemstad : Hadeland v/ Kine Vik-Erstad : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Lasse Lehre Per Høiby Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa, Side 2 av 10

3 76/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/254 Referater og orienteringer - Kommunestyret 2015 Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 77/15 Ark.: 614 A20 Arkivsaksnr.: 11/2022 P Helhetlig Frøystad - legges frem for P3 vedtak "Godkjenning av skisseprosjekt" 1. Prosjekt P 207 Helhetlig Frøystad «Godkjenning av skisseprosjekt» vedtas som et P-3 vedtak. 2. Prosjektet går videre til planleggingsfasen med utbyggingstrinn 1, med minimum kostnadskalkyle, som beskrevet i saksutredningen, og bringer denne frem til P4-vedtak etter at reguleringsplanen for Frøystad er vedtatt. 3. Utbyggingstrinn 2 vurderes gjennomført på et senere tidspunkt. 4. Budsjett for planleggingsfasen, frem til P4-vedtak, settes til kr 3 millioner, og belastes gjenstående ubenyttet beløp på prosjekt P Oppvekst- og kulturkomiteen etableres som referansegruppe for prosjektet. Prosjektet rapporterer fortløpende til referansegruppen i komiteens møter 6. Svømmebassenget tas inn i det videre arbeidet 7. Omregulering og innløsning av gnr. 59 bnr. 51 innarbeides i reguleringsplanen Repr. Elin J. Skovly (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: «6. Svømmebassenget tas inn i det videre arbeidet» Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «Nytt punkt - omregulering og innløsning av gnr. 59 bnr. 51 innarbeides i reguleringsplanen» Bjørn Haugen Morstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Elin Skovlys tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 10

4 78/15 Ark.: 614 A20 Arkivsaksnr.: 11/2022 Helhetlig Frøystad - Etablering av idrettsanlegg for Lunner fotball 1. Det vedtas å etablere nytt fotballanlegg for Lunner fotballklubb på Frøystad med de funksjoner som er presentert i saken. a. Lunner Fotballklubb står som utbygger av eget fotballanlegg b. Lunner kommune beholder 100% eierskap i alle tomter som allerede er i kommunalt eie på Frøystad. 2. Det utarbeides en avtale mellom Lunner fotballklubb og Lunner kommune ang. driftsansvar, eierskap, leie etc. for fremtidig fotballanlegg på Frøystad. 3. Det settes i gang et planleggingsarbeid i samarbeid med Lunner fotball, og saken legges frem for P4-vedtak høsten Kostnader knyttet til denne fasen belastes P Lunner kommune skal forskuttere for spillemidler til Lunner fotball, til dette blir utbetalt. 5. Kostnader knyttet til opparbeiding av parkeringsareal belastes prosjektet «Helhetlig Frøystad» 6. Lunner kommune bekoster en eventuell innløsning av eiendom 59/51. 79/15 Ark.: D11 Arkivsaksnr.: 15/1492 Etablering av kunstgressbane - Granly - Grua 1. Det fremlagte prosjektet om etablering av kunstgressbane på Granly, Grua, vedtas som et P3-vedtak. 2. Det arbeides videre med planleggingsfasen F3, slik at prosjektet kommer med i søknadsprosessen om spillemidler høsten Prosjektet får prosjektnummer P-578, og legges frem til P4-vedtak før påsken 2016, og igangsetting av gjennomføringsfasen vil skje i april/mai 2016 med ferdigstillelse i august Det bevilges inntil kr inkl mva, til dekking av kostnader til F3 planleggingsfasen. Beløpet belastes disponibelt investeringsfond. Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet habilitetsspørsmål rundt repr. Geir André Olsens habilitet som styreleder i Grua idrettslag. Geir André Olsen fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Geir André Olsen ble enstemmig vedtatt inhabil i behandling av sak 79/15 i hht. Forvaltningslovens 6e. Geir André Olsen fratrådte møtet under behandlingen av saken. Side 4 av 10

5 80/15 Ark.: 242 D41 Arkivsaksnr.: 14/348 Økning av investeringsrammen til utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse av gravplassen på Grua Det bevilges kr ,- til geotekniske undersøkelse av gravplassen ved Grua kirkegård. Hele beløpet på kr ,- finansieres ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. Det vedtas å budsjettjustere ihht. følgende tabell: DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015 Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning Geotek.us. Grua kirkegård , Geotek.us. Grua kirkegård ,0 Sum ,0 0,0 0, ,0 Netto 0,0 Side 5 av 10

6 81/15 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 15/137 Budsjettjusteringer per juli Budsjettjusteringer i tråd med tabellen nedenfor, innarbeides i årsbudsjett for /15 Ark.: PLAN L13 Arkivsaksnr.: 15/651 OPPHEVING AV REGULERINGSPLAN FOR LUNNER GOLFBANE PLAN-ID STADFESTING/VEDTAK I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune oppheving av reguleringsplan for Lunner Golfbane (planid: ). Som en følge av oppheving av reguleringsplanen, blir kommuneplanens arealdel automatisk gjeldende for arealbruken innenfor planområdet. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. Side 6 av 10

7 83/15 Ark.: PLAN L32 Arkivsaksnr.: 14/186 Merknads- og vedtaksbehandling Nordre Kvernhusmoen boligområde I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Nordre Kvernhusmoen boligområde. I medhold av plan- og bygningsloven opphever Lunner kommune den del av reguleringsplan for Kvernhusmoen som omfattes av detaljregulering for Nordre Kvernhusmoen boligområde. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. 84/15 Ark.: PLAN l12 Arkivsaksnr.: 14/2410 Oppheving av reguleringsplan for Skytebane ved Kjevlingen Plan-ID I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune oppheving av reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen (planid: ). Som en følge av oppheving av reguleringsplanen, blir kommuneplanens arealdel automatisk gjeldende for arealbruken innenfor planområdet. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. 85/15 Ark.: PLAN Arkivsaksnr.: 15/1313 Endring av reguleringsplan for Kjørven nedre Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-14, jfr vedtar Lunner kommune mindre endring av bestemmelser i reguleringsplan for Kjørven nedre. 3 om Høyder, 2. kulepunkt endres til: Garasjer kan bygges inntil 70m 2 og ha maks mønehøyde 5m over gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer skal ikke ha takoppløft eller ark. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, av part eller annen med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. Side 7 av 10

8 86/15 Ark.: PLAN 13/1446 Arkivsaksnr.: 13/1446 Detaljregulering for Nordstrand skidestinasjon Med hjemmel i plan- og bygningsloven avviser Lunner kommune forslag til reguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon da planen ikke er i samsvar med arealbruk i kommuneplanens arealdel Kommunen anbefaler at forslagsstiller justerer forslag til plan slik at det ikke er i strid med kommuneplanen. Samtidig må forslaget ta inn i seg de vurderinger som er gjort i saksutredningen kap. 4. Repr. Trygve Brandrud (SP) fremmet følgende vedtaksforslag: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven avviser Lunner kommune forslag til reguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon da planen ikke er i samsvar med arealbruk i kommuneplanens arealdel Kommunen anbefaler at forslagsstiller justerer forslag til plan slik at det ikke er i strid med kommuneplanen. Samtidig må forslaget ta inn i seg de vurderinger som er gjort i saksutredningen kap. 4.» Ved Trygve Brandruds vedtaksforslag satt opp mot Formannskapets innstilling ble Trygve Brandruds vedtaksforslag enstemmig vedtatt. 87/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1418 Interpellasjon fra Kristin Myrås 1. Lunner kommune leier ikke ut tomter eller lokaler til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger. 2. Lunner kommune vil oppfordre Landbruks- og matdepartementet til å fremme et forslag om lovforbud mot bruk av eksotiske og ville dyr i sirkusforestillinger. Det ble enstemmig vedtatt å realitetsbehandle interpellasjonen. Ordfører Harald Tyrdals forslag i svaret til interpellasjonen ble enstemmig vedtatt. 88/15 Ark.: 400 Arkivsaksnr.: 15/796 Seniorpolitiske tiltak - Retningslinjer - Endringer «Kapittel 5 Tiltak ved fylte 65 år» i Seniorpolitiske retningslinjer utgår fom Trepartsorganets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8 av 10

9 89/15 Ark.: 080 Arkivsaksnr.: 15/837 Interpellasjon fra Hege Bogfjellmo til k-styremøte Behandling i Trepartsorganet 11. juni 2015 Lunner kommune som arbeidsgiver, vil ikke ta i bruk den utvidede adgangen til midlertidig ansettelse som Stortinget har vedtatt med endringer i arbeidsmiljølovens 14-9 (1) med i krafttreden Repr. Lasse Lehre (H) fremmet følgende vedtaksforslag: «Lunner kommune følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser.» Ved Trepartsorganets innstilling satt opp mot Lasse Lehres vedtaksforslag ble Trepartsorganets innstilling vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer avgitt for Lasse Lehres vedtaksforslag. 90/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1632 Høring - Nkoms rapport om levereringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester Lunner kommune leverer høring til Samferdselsdepartementet i høringen om Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd, basert på følgende punkter: Grunnleggende bredbånd bør inngå i de leveringspliktige tjenestene. Tilgang til bredbånd er avgjørende for full deltakelse i samfunnet. Det offentlige legger i større grad opp til bruk av bredbånd i kommunale tjenester og utdanning. Det forplikter det offentlige til å bidra til at alle har tilgang på bredbånd. Grunnleggende bredbånd som en del av de leveringspliktige tjenester, vurderes å være i tråd med et bredere politisk mål innenfor områdene ikt, samferdsel, post og tele. Satellittbasert bredbånd kan ikke fullt dekke de grunnleggende kravene som bør stilles til en bredbåndstjeneste. Lasse Lehre (H) fremmet i møtet følgende vedtaksforslag: «Lunner kommune leverer høring til Samferdselsdepartementet i høringen om Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd, basert på følgende punkter: Grunnleggende bredbånd bør inngå i de leveringspliktige tjenestene. Tilgang til bredbånd er avgjørende for full deltakelse i samfunnet. Det offentlige legger i større grad opp til bruk av bredbånd i kommunale tjenester og utdanning. Det forplikter det offentlige til å bidra til at alle har tilgang på bredbånd. Side 9 av 10

10 Grunnleggende bredbånd som en del av de leveringspliktige tjenester, vurderes å være i tråd med et bredere politisk mål innenfor områdene ikt, samferdsel, post og tele. Satellittbasert bredbånd kan ikke fullt dekke de grunnleggende kravene som bør stilles til en bredbåndstjeneste.» Lasse Lehres vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 15.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 11/12 26/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/15 15/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 21.04.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/15 11/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer