MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Harald Tyrdal AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Per Høiby AP Medlem Hege Bogfjellmo AP Medlem Thomas Jacobsen H Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Anders Larmerud H Medlem Magnus Ofstad FRP Medlem Trygve Brandrud SP Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Elin Johannessen Skovly AP Medlem Line Jorung H Medlem Kristin Myrås H Medlem Bjørn Niklas Sjøstrøm AP Medlem Roger Tvenge AP Medlem Arne Ruud Reum AP Medlem Kari Didriksen AP Medlem Renate Michaelsen AP FO Medlem Jarle Krakk H Medlem Espen Arevoll FRP Medlem Lasse Lehre H Medlem Sigrid Helene Hammer H Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Svenbalrud SV Medlem Iver Frøslie H Varamedlem Hans Ivar Gustavsen AP Renate Michaelsen Side 1 av 22

2 Antall til stede : 25 Merknader Andre møtende : Ingen : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Bente Rudrud Leder landbrukskontoret for Hadeland Gulbrand Johannessen Rådgiver Politikk og samfunn Anne Grønvold Tjenesteleder Arealforvaltningen Gunn Elin Rudi Planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen Bjørn Nyquist, Statens Vegvesen Tor Christensen, Rambøll Terje Flaten, Oppland fylkeskommune Fagleder/utviklingskoordinator Jenny Hemstad Presse Merknader til protokoll : Hadeland v/ Atle Nielsen : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Anders Larmerud Per Høiby Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa, Side 2 av 22

3 40/14 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 14/30 Referater og orienteringer Kommunestyret 2014 Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Side 3 av 22

4 41/14 Ark.: PLAN 13/1253 Arkivsaksnr.: 13/1253 Offentlig ettersyn - detaljregulering for Klemmaparken I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Klemmaparken ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende endringer i plandokumentene før offentlig ettersyn: Plankartet: Grønnstruktur vises med riktig tekst. Mål/bredder vises. Planbestemmelsene: 3.2 suppleres: Handicap-parkering Belysningsplan Utomhusplan for barnehagen 3.4 endres til: Bebyggelsen skal tilrettelegges for bruk av fornybar energi, eksempelvis solenergi og med oppvarmingssystem for vannbåren varme. 4.1 Suppler: Det skal anlegges sykkelparkering og handicap-plasser nær hovedinngang. Utearealene skal sikres god standard og gis en tiltalende utforming. Rabatter og benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger. Fasader skal lyssettes som ledd i kriminalitetsforebygging. Fasader og konstruksjoner skal domineres av trematerialer. 5.3 Suppler: O_GS4 kan opparbeides uten fast dekke. 5.6 Ny setning: Kriminalitetsforebyggende tiltak skal innarbeides i illustrasjonsplanen. Ny setning: Det skal tilrettelegges minst 4 parkeringsplasser med strømuttak for elbil setning fjernes: «Områdets naturlige trevegetasjon skal bevares.» Suppleres: Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksisterende trevegetasjon skjøttes slik at kriminalitetsforebygging skjer. 6.2 Suppleres: Ved opparbeidelse skal det vektlegges en tiltalende utforming. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Det skal utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av bygningsmyndighetene. Side 4 av 22

5 6.3 Suppleres: Dersom hensynet til trafikksikkerhet (sikt) krever det, skal vegetasjon fjernes og terreng bearbeides setning suppleres slik at det framgår at skjøtsel først og fremst skal ivareta kriminalitetsforebygging. 7.1 Teksten byttes ut i sin helhet. Ny tekst: Før det gis brukstillatelse for byggeriet (barnehage/idrettshaller), skal følgende være opparbeidet/produsert i henhold til 4, 5 og 6 og i henhold til områdereguleringsplanens bestemmelser 8.1 og 8.2: Kjøreveg Parkeringsplass Gang- og sykkelveger (1-4) Snarveg over Klemma og fram til nye Elvefaret Turveg/-sti langs Klemma Skjøtselsplan for arealene langs Klemma Aktivitetspark Planbeskrivelsen: Beskrivelse av formålene: Setningen: «Nær hovedinngang til idrettshall/barnehage skal det opparbeides 4 p-plasser der personer med nedsatt funksjonsevne kan parkere.», flyttes og plasseres under hovedformål kombinert bebyggelse og anlegg, underformål barnehage/idrettshaller.. Avsnittet: o_gs1 o_gs4 suppleres med: o_gs4 kan opparbeides uten fast dekke. Kort fagrapport kriminalitetsforebygging må foreligge før merknadsbehandling jf plan- og bygningsloven 3-1, 1.ledd bokstav f. I medhold av pbl 12-8 varsles oppheving av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum for området som omfattes av forslag til detaljregulering. Områdereguleringsplanen varsles også opphevet for området som betegnes som f_lnf tilhørende eiendommen 116/1. Sistnevnte tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Den del av reguleringsplan for Furumo IV som ligger innenfor detaljreguleringen for Klemmaparken og den del som ligger vest for detaljreguleringen, varsles også opphevet. Repr. Thomas Jacobsen (H) fremmet følgende endringsforslag: « setning fjernes: «Områdets naturlige trevegetasjon skal bevares.» Suppleres: Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksisterende trevegetasjon skjøttes slik at kriminalitetsforebygging skjer.» Thomas Jacobsens endringsforslag ble vedtatt med 15 stemmer mot 10 stemmer. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 22

6 42/14 Ark.: PLAN 14/97 Arkivsaksnr.: 14/97 Merknads- og vedtaksbehandling av detaljregulering for Grua barnehage I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Grua barnehage med følgende endringer i plandokumentene: Plankartet P1 og P2 fjernes og erstattes med ny parkeringsplass sør for V2. Rundkjøringsprinsippet beholdes ved at P1 gis arealformål «annen veggrunn». Byggegrense langs sørgrensen på barnehagearealet, fjernes. Plangrense justeres i sør. Energianlegg vises sør for ny parkeringsplass. LNF-formål tas ut. Det legges inn 15m byggegrense målt fra midten av fv. 16. Planbestemmelsene Arealformål: Annen veggrunn, offentlig (o_avg) tilføyes. Nye rekkefølgebestemmelser ( 1.2): Eksisterende avkjørsel fra fv.16 skal stenges når ny avkjørsel tas i bruk. Teknisk byggeplan for nytt kryss med fv.16 skal godkjennes av Statens vegvesen før bygging. Brannvanndekning i form av 50 l/sek fordelt på 2 uttak, må være ivaretatt innenfor planområdet før barnehagen tas i bruk. Barnehagen skal være tilkoblet offentlig vann- og avløpsnett før den kan tas i bruk. Ny 1.3: Overvann skal håndteres på egen grunn. Planbeskrivelsen Rettes opp i henhold til ovennevnte. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 6 av 22

7 43/14 Ark.: K11 Arkivsaksnr.: 14/332 Innspill til melding om oppstart av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven 37 innenfor Markagrensa Lunner kommune fremmer følgende innspill til melding om oppstart av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven 37 innenfor markagrensa: Innenfor Lunner kommune er det to områder innenfor Marka som foreslås vernet etter naturmangfoldloven; Snellingsrøysa ved vannet Store Snellingen nordvest i kommunen og Branntjernhøgda helt sør i kommunen. Lunner kommune ser det som positivt at en har kommet fram til at de aktuelle områdene i Lunner kommune foreslås vernet etter naturmangfoldloven og etter prinsippet om frivillig vern og følgelig at grunneierne kan forhandle om erstatning etter vanlige regler for naturreservater. Lunner kommune er tilfreds med at det har vært dialog med de aktuelle grunneiere i forhold til å komme fram til avgrensning av forslagene til verneområdene. Det synes fortsatt som om foreslått verneareal i Marka er større enn 1% som Stortinget la til grunn ved lovarbeidet. Av grunneierhensyn i forhold til forutsigbarhet i forhold til forvaltning av sine ressurser, mener vi at en må legge vekt på dette forholdet i det videre vernearbeidet. Når det gjelder området Snellingsrøysa som i løpet av arbeidet hittil har blitt utvidet og justert noe, mener vi avgrensningen nå er riktig. Vi oppfordrer til at en fortsetter å ha en tett dialog med grunneierne videre i verneprosessen. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot en stemme. Side 7 av 22

8 44/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/525 Interkommunalt rovviltlag Det opprettes et interkommunalt rovviltjaktlag, bestående av oppdragstakere fra de tre hadelandskommunene og i hovedsak rekruttert fra fallviltmannskapene. Det inngås oppdragsavtaler med inntil 25 deltakere. Den delen av kostnadene ved et interkommunalt jaktlag som ikke refunderes av Miljøverndepartementet, fordeles på de tre kommuner etter samme nøkkel som kostnadene ved landbrukskontoret fordeles etter. Dette er p.t. Gran 62 %, Lunner 24,3 % og Jevnaker 13,7 %. Landbrukskontoret for Hadeland administrerer ordningen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8 av 22

9 45/14 Ark.: 242 D41 Arkivsaksnr.: 14/348 Investeringsmidler til utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse av gravplassen på Grua Det bevilges kr ,- til reguleringsplan ved utvidelse av gravplassen ved Grua kirkegård. Hele beløpet på kr ,- finansieres ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. Det vedtas å budsjettjustere ihht. følgende tabell: DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2014 Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økn Red Red Økn Reguleringsplan utvidelse av Grua kirkegård Reguleringsplan utvidelse av Grua kirkegård Sum Netto 0 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 22

10 46/14 Ark.: K54 Arkivsaksnr.: 14/347 Lokal tiltaksanalyse for vannområde Randsfjorden Kommunestyret tar lokal tiltaksanalyse for vannområde Randsfjorden til orientering og anbefaler at den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest- Viken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 10 av 22

11 47/14 Ark.: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/112 Høring - Reservasjonsordning for fastleger Lunner kommunestyre støtter ikke regjeringens forslag om endringer i lov og forskrift som kan gi fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning eller behandling. Repr. Mari Svenbalrud (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: "Reglene for en eventuell reservasjonsrett bør ta hensyn til lokale forhold, men det må være samme betingelser for mulighet for reservasjon i hele landet, altså nasjonale føringer og ikke en avgjørelse som er opp til hver enkelt kommune." Repr. Anders Larmerud (H), fremmet følgende vedtaksforslag «Lunner kommunestyre støtter regjeringens forslag om endringer i lov og forskrift som kan gi fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning eller behandling.» Mari Svenbalrud trakk sitt tilleggsforslag. Ved Formannskapets innstilling satt opp mot Anders Larmeruds vedtaksforslag, ble formannskapets innstilling vedtatt med 20 stemmer mot 4 stemmer avgitt for Anders Larmeruds vedtaksforslag. Side 11 av 22

12 48/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/440 Endring i generell støtteordning for førerkort for flyktninger 1) Perioden det gis støtte til førerkort begrenses til den perioden man er aktiv deltaker på introduksjonsprogrammet. Har man permisjon fra programmet får man heller ikke støtte i den perioden. 2) De obligatoriske delene det gis støtte til må gjennomføres innenfor perioden beskrevet ovenfor og før støtte utbetales. 3) De som pr. vedtaksdato har avsluttet introduksjonsprogrammet men som er i integreringsperioden, kan få støtte til førerkort til og med 31. oktober Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer. Side 12 av 22

13 49/14 Ark.: 01 Arkivsaksnr.: 14/492 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret Lunner kommune søker ikke, for kommunestyrevalget 2015, om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Repr. Mari Svenbalrud (SV) fremmet følgende vedtaksforslag: «Lunner kommune søker, for kommunestyrevalget 2015, om deltakelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17år i valgåret.» Ved Formannskapets innstilling satt opp mot Mari Svenbalruds vedtaksforslag ble Formannskapets vedtaksforslag vedtatt med 19 stemmer mot 6 stemmer avgitt for Mari Svenbalrudsv vedtaksforslag. Side 13 av 22

14 50/14 Ark.: 033 &16 Arkivsaksnr.: 12/17 Søknad om fritak fra politiske verv Camilla Torgersen Camilla Torgersen gis fritak fra sine politiske verv fra dd. og ut valgperioden. Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 14 av 22

15 51/14 Ark.: 033 &16 Arkivsaksnr.: 12/17 Søknad om fritak fra politiske verv Lars Brorson Vararepresentant til Lunner kommunestyre, Lars Brorson gis fritak fra sitt verv fra dd. og ut valgperioden. Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 15 av 22

16 52/14 Ark.: C83 Arkivsaksnr.: 13/1634 Oppnevning av politiske medlemmer i Næringsforum, vedtak av reglement. 1. Lunner næringsforum opprettes med virkning fra og ut inneværende valgperiode, jfr. sak kommunestyrets sak 17/14, med følgende medlemmer: a. Politiske representanter Trygve Brandrud Line Jorung Renate Michaelsen Vara: Mari Svenbalrud Bjørn Haugen Morstad Per Høiby Maren Hurum b. Representanter fra næringslivet Knut Skollerud, Roa Nærings- og Velforening Terje Gundersen, Grua og Harestua næringsforening Vara: Pål Nygaard, Roa Nærings- og Velforening c. Representanter fra administrasjonen Rådmann Næringsrådgiver Vara: Kommunalsjef Rådgiver politikk og samfunn 2. Som leder velges: Trygve Brandrud 3. Som nestleder velges: Renate Michaelsen Reglement for Næringsforum vedtas i tråd med framlagt forslag Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 16 av 22

17 53/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/661 Tilvalg Forliksråd - Ny 1.vara Som ny 1. vara fra Lunner kommune til Forliksrådet fra dags dato til og med velges: Per Haakenstad Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 17 av 22

18 54/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/664 Tilvalg - Medlem av Komité for Eiendom og infrastruktur. Som nytt medlem av komité for Eiendom og infrastruktur velges: Stein Oppen Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 18 av 22

19 55/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/665 Tilvalg av medlem til Valgnemnden Som nytt medlem fra SV til Valgnemnden velges: Mari Svenbalrud Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 19 av 22

20 56/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/667 Tilvalg av medlem - Heimevernsnemnd Som nytt medlem av Heimevernsnemnden fra dd til og med velges: Mari Svenbalrud Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 20 av 22

21 57/14 Ark.: Arkivsaksnr.: 14/672 Tilvalg - Valg av leder til Klagenemnda Som leder av Klagenemnda fra dd og ut valgperioden velges: Tove Brorson Som nestleder i Klagenemnda fra dd og ut valgperioden velges: Karl Emil Grina Som nytt medlem i Klagenemnda fra dd og ut valgperioden velges: Børre Vannebo Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 21 av 22

22 58/14 Ark.: V10 Arkivsaksnr.: 14/464 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK, overordnede retningslinjer på Hadeland Lunner kommune vedtar vedlagte «OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK), PÅ HADELAND », datert Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 22 av 22

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 03.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 09.04.2014 kl. 16:30-22:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 15.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 11/12 26/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KLEMMAPARKEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III, Arkivsaksnr.: 13/1245-26 Arkivnr.: L12 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 104/05 Sak 105/05 Sak 106/05 Sak 107/05 Sak 108/05 Sak 109/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/15 15/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

TILTAK FOR Å OPPNÅ VARIG, ØKONOMISK BALANSE - DEL II

TILTAK FOR Å OPPNÅ VARIG, ØKONOMISK BALANSE - DEL II MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1667-20 Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 120/14 Kommunestyret 16.10.2014 104/14 Formannskapet 09.10.2014 Saksbehandler: Maria Rosenberg, controller TILTAK FOR Å OPPNÅ

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet:

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet: Arkivsaksnr.: 08/1379-23 Arkivnr.: PLAN 053300000109 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla Torgersen REGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Hjemmel: Plan og bygningsloven 4-2 Rådmannens

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe

Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 12.04.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 17.06.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 17.06.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 17.06.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 29/09 Sak 30/09 Sak 31/09 Sak 32/09 Sak 33/09 Sak 34/09

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.08.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 16/11-17/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 LEKA KOMMUNE _ Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer