MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak 49/12 Uttalelse om jordbruksoppgjøret Trukket Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Medlem Per Høiby AP Medlem Hege Bogfjellmo AP FO Medlem Elin Johannessen Skovly AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Thomas Jacobsen H FO Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Anders Larmerud H Medlem Atle Olimb H FO Medlem Magnus Ofstad FRP Medlem Harald Tyrdal AP Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Trygve Brandrud SP Medlem Line Jorung H Medlem Bjørn Niklas Vik Sjøstrøm AP Medlem Roger Tvenge AP Medlem Kari Didriksen AP Medlem Renate Michaelsen AP Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Kvale Svenbalrud SV Medlem Sigrid Helene Hammer H Medlem Jarle Krakk H Medlem Kristin Gustavsen H FO Medlem Espen Arevoll FRP Varamedlem Sidsel Helen Leira Asprusten H Atle Olimb Varamedlem Aslaug Blyverket AP Hege Bogfjellmo Varamedlem Linda Jansen H Kristin Gustavsen Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 Varamedlem Gunnar Karl Herland AP Bjørn Niklas Sjøstrøm Antall til stede : 24 Merknader Andre møtende : Møtet ble satt med 23 medlemmer. Repr. Renate Michaelsen tiltrådte møtet før behandling av sak 38/12. Varamedlem Gunnar Karl Herland tiltrådte møtet som vara for Bjørn Niklas Sjøstrøm før behandling av sak 40/12 til og med behandlingen av sak 41/12. Det ble vedtatt med 15 stemmer mot 8 stemmer å behandle ekstrasak 49/12 i tillegg til utsendt saksliste. I hht Kommunelovens 34.2 ble dette siden omgjort, og saken trukket. : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Frode Holst Kommunalsjef Idun Eid (del av møtet) Controller, tjenesteleder Økonomi og personal, Kirsti Nesbakken (del av møtet) Tjenesteleder Areal Gunn Elin Rudi (del av møtet) Planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen (del av møtet) Fagleder Jenny Hemstad Presse Merknader til protokoll : Hadeland v/siv Ellefsrud Oppland arbeiderblad v/ Terje Nilsen (del av møtet) : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Per Høiby Anders Larmerud Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa,

3 38/12 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 12/146 Referatsaker Kommunestyret 2012 Referatene ble tatt til orientering med protokollerte merknader. 39/12 Ark.: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/325 Årsmelding og regnskap Årsmelding for 2011, i samsvar med Årsmelding 2011 kapittel 1-8, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2011 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets årsmelding for 2011 tas til orientering. 4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for 2011 tas til orientering 5. AMU s årsrapport for 2011 tas til orientering 6. Regionrådets årsmelding for 2011 tas til orientering 7. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr , disponeres som følger: Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Lunner skytterlag Sum Funksjon Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte utgifter) Beløp 880 Avsetning disp fond øremerket tjenestestedene Nødetatsentral Flyktningtjenesten Utgifter knyttet til 22/ Sum Funksjon Forslag til nye avsetninger til disp fond Beløp 880 Kirken - til dekning av opparbeidet underskudd Sikring av trafikkfarlig skolevei opprettholdes LOS - utfordring - halvårseffekt Kulturfond ** 880 Vedlikeholdsfond * 880 Til disposisjonsfond - variasjon i frie inntekter Sum Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere bruk av fondsavsetninger iht disse tabeller på det tidspunkt utgiften oppstår.

4 * Inntil kr skal benyttes til å ruste opp uteområdet på Grua skole. Hellegangene i Rådyrparken v/ LOS skal rustes opp. Øvrige midler skal benyttes i henhold til vedlikeholdsplanen som skal behandles i komité for eiendom og infrastruktur. ** Oppvekst- og kulturkomiteen får i oppdrag å utforme retningslinjer for bruk av kulturfondet. 8. Regnskap for 2011 vedtas i samsvar med Årsmelding 2011, kapittel Sluttregnskap prosjekter vedtas i samsvar med Årsmelding 2011, kapittel Det delegeres til rådmannen å budsjettere bruk av fond iht. denne tabell på det tidspunkt utgiften oppstår. Funk Budsjettjustering som følge av disponering av årsresultat Beløp Netto bruk av disposisjonsfond tjenestestedene med tilsvarende endring i driftsutgifter på samme funksjon 242 Tildelingskontoret Bibliotek Informasjonsforvaltning IKT Økonomi- og personalavd Trivselsgruppa Lunner barneskole Grua skole Harestua skole Lunner ungdomsskole Eventyrskogen barnehage Gamleskolen barnehage Harestua barnehage Malmgruben barnehage Roa barnehage Kalvsjø barnehage Voksenopplæringen Lunner omsorgssenter, sykehjemmet Lunner omsorgssenter, hjemmestjenesten Tilrettelagte tjenester Familie og oppvekst Arealforvaltning Sum

5 Repr. Magnus Ofstad, FRP fremmet følgende vedtaksforslag: Årsmelding og regnskap 2011 Endringsforslag til Formannskapets innstilling fra FrP 1. Budsjettjustering - skatteferie 2H 2012 (endringstall i tusen) post Aktivitet Proveny Økte skatteinntekter Lavere deflator Lavere renter -500 overskudd Eiendomsskatt 7500 Sum 0 2. Endringer i disponering av overskuddet fra Formannskapet (endringstall i tusen) post Aktivitet Proveny Kulturfond -390 Teknologi omsorg prosjektering 300 Ny stilling hjemmehjelp 1/2 år 500 Eiendomsskatt (se over) 1000 Variasjon frie inntekter Sum 0 Magnus Ofstad, FRPs vedtaksforslag falt med 22 stemmer mot 2 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 stemmer mot 2 stemmer 40/12 Ark.: 143 Arkivsaksnr.: 11/286 Utbyggingsavtale Harestua sentrum - godkjenning av avtale Vedlagte utbyggingsavtale mellom Lunner Almenning og Lunner kommune godkjennes. Ordfører Harald Tyrdal fremmet habilitetsspørsmål vedrørende repr. Bjørn Niklas Sjøstrøms habilitet, grunnet hans rolle som bestyrer i Lunner Almenning. Repr. Trygve Brandrud fremmet habilitetsspørsmål vedrørende sin habilitet grunnet sin rolle som styremedlem i Lunner Almenning.

6 Repr. Bjørn Niklas Sjøstrøm og repr. Trygve Brandrud fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Varamedlem Gunnar Karl Herland tiltrådte møtet som vararepresentant for representant Bjørn Niklas Sjøstrøm. Kommunestyret vedtok enstemmig at repr. Bjørn Niklas Sjøstrøm er å regne som inhabil i behandling av sak 40/12 i hht 6e i Forvaltningsloven. Kommunestyret vedtok enstemmig at repr. Trygve Brandrud er å regne som inhabil i behandling av sak 40/12 i hht 6e i Forvaltningsloven. 41/12 Ark.: PLAN 08/1379 Arkivsaksnr.: 08/1379 Merknads- og sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn. Plan-ID 08/1379 I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune områderegulerings-plan for Harestua sentrum hvor jordet på eiendommen 79/1 i sin helhet ligger med arealformål bebyggelse og anlegg, bolig/forretning/kontor (BFK4). Følgende endringer gjøres i plankart og -bestemmelser: Plankartet og -bestemmelsene: f_gr2 stopper vest for dam og grøntarealet videre vestover legges inn som del av f_bk1 f_bk1 og f_bk2 slås sammen og betegnes f_bk1 o_bt1 legges inn som del av f_bk1, og bestemmelsene som omhandler o_bt1, fjernes Det legges inn krav til grøntkorridor/turveg øst-vest gjennom f_bk1 i bestemmelsene 3. f_bk3 navnes f_bk2 f_bt2 endres til f_bt Planbeskrivelsen endres tilsvarende. Siden det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Oppland til bruk av BKF4 til byggeformål, er ikke denne delen av planen rettskraftig. Saken går til mekling hos Fylkesmannen i Oppland. Vedtaket av planen, med unntak av de delene som omhandler BFK4, kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Ordfører Harald Tyrdal fremmet habilitetsspørsmål vedr. repr. Bjørn Niklas Sjøstrøm og repr. Trygve Brandrud habilitet av samme grunn som for sak 40/12. Kommunestyret vedtok enstemmig at repr. Bjørn Niklas Sjøstrøm og repr. Trygve Brandrud er å regne som inhabil i behandling av sak 41/12 i hht 6e punkt 2 i Forvaltningsloven. Repr. Mari Kvale Svenbalrud, SV fremmet følgende vedtaksforslag: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune områderegulerings-plan for Harestua sentrum hvor jordet på eiendommen 79/1 i sin helhet ligger med arealformål LNF. Følgende endringer gjøres i plankart og -bestemmelser:

7 Plankartet og -bestemmelsene: f_gr2 stopper vest for dam og grøntarealet videre vestover legges inn som del av f_bk1 f_bk1 og f_bk2 slås sammen og betegnes f_bk1 o_bt1 legges inn som del av f_bk1, og bestemmelsene som omhandler o_bt1, fjernes Det legges inn krav til grøntkorridor/turveg øst-vest gjennom f_bk1 i bestemmelsene 3. f_bk3 navnes f_bk2 f_bt2 endres til f_bt Planbeskrivelsen endres tilsvarende. Vedtaket av planen kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Repr. Halvor Bratlie, SP fremmet følgende vedtaksforslag: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune områderegulerings-plan for Harestua sentrum hvor jordet på eiendommen 79/1 ligger med arealformål LNF/BFK. Følgende endringer gjøres i plankart og -bestemmelser: Plankartet og -bestemmelsene: f_gr2 stopper vest for dam og grøntarealet videre vestover legges inn som del av f_bk1 f_bk1 og f_bk2 slås sammen og betegnes f_bk1 o_bt1 legges inn som del av f_bk1, og bestemmelsene som omhandler o_bt1, fjernes Det legges inn krav til grøntkorridor/turveg øst-vest gjennom f_bk1 i bestemmelsene 3. f_bk3 navnes f_bk2 f_bt2 endres til f_bt Planbeskrivelsen endres tilsvarende. Siden det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Oppland til bruk av BKF4 til byggeformål, er ikke denne delen av planen rettskraftig. Saken går til mekling hos Fylkesmannen i Oppland. Vedtaket av planen, med unntak av de delene som omhandler BFK4, kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Mari Kvale Svenbalrud, SVs vedtaksforslag falt med 20 stemmer mot 3 stemmer. Halvor Bratlie, SPs vedtaksforslag falt med 21 stemmer mot 2 stemmer. 42/12 Ark.: A20 Arkivsaksnr.: 07/750 Tiltak og utbedringer på Lunner Nye ungdomsskole - 2. gangsbehandling

8 1. Tiltak og utbedringer på Lunner ungdomsskole, tidligere Hadeland vgs, avd Roa, igangsettes i henhold til fremlagt detaljprosjekt med en økonomisk ramme på kr 17, 25 mill, i samsvar med kommunestyrevedtak 52/ Ny garasje/kaldtlager bygges med en kostnadsramme på kr 1,587 mill. 3. Pålagte branntekniske tiltak gjennomføres med en kostnadsramme på kr 1,288 mill. 4. Tiltakene finansieres ved øket låneopptak på kr og overføring fra drift av investeringsmoms på kr Budsjettjustering vedtas i henhold til tabell: Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Nye LUS - vedlikeholdstiltak Nye LUS - ny garasje/kaldtlager Nye LUS - pålagte branntekniske tiltak Nye LUS - inventar og utstyr Nye LUS - etablering av ny 206 parkeringsplass Nye LUS - øket låneopptak/bruk av lån Nye LUS - inv mva Nye LUS - inv mva Nye LUS - inv mva Det bevilges kr til inventar og utstyr. 7. Det bevilges kr til etablering av ny parkeringsplass. Sum Netto 0 Vararepresentant Gunnar Karl Herland fratrådte møtet som vararepresentant for Bjørn Niklas Sjøstrøm før behandling av sak 42/12. Repr. Trygve Brandrud og repr. Bjørn Niklas Sjøstrøm tiltrådte møtet før behandling av sak 42/12. Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende tilleggsforslag: Rammen økes med NOK i henhold til liste over tiltak. Punkt 4 og 5 endres tilsvarende Bjørn Haugen Morstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. 43/12 Ark.: PLAN Arkivsaksnr.: 05/ gangs offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen Plan-ID

9 I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til reguleringsplan for skytebane på Kjevlingen ut til nytt offentlig ettersyn med følgende endringer i planen: Plankartet: Bekken fra Karussputten legges inn med hensynssone bevaring naturmiljø (560). Planbestemmelsene: 2.1 Fredag blir skytefri dag hele året. Teksten rettes opp i henhold til det. 3.1 Nytt avsnitt tilføyes: Ved ombygging skal pistolbanen få støydempet standplass med minst 1,5m frambygg og båsvegger for hver skytter. Ny 5.2 Forurensing. Det stilles krav om utarbeiding av tiltaksplan etter forurensingsforskriften kap.2. Planen skal godkjennes av Lunner kommune. Planbeskrivelsen: Kap.4 rettes opp når det gjelder støyisolering av pistolbanen, skytetider og hensynssone. Kap.5.1. Ny setning tilføyes: Naturmangfoldloven 8-12 gjelder innenfor planområdet. Kap.5.4 endres og suppleres. Nytt avsnitt tilføyes: Fjerning av kulefang og oppbygging av nytt kulefang krever utarbeiding av en tiltaksplan etter forurensingsforskriften kap.2. Denne skal bla stille krav om prøvetaking sjiktvis nedover i jordmassene for å sjekke grad av tungmetallforurensing ved oppgraving av kulefang, hvordan nytt kulefang skal bygges opp for å unngå at tungmetallforurensing når grunnen, deponering av eventuelle forurensa masser og vannprøvetaking av bekk. Kap.5.7. Nytt avsnitt tilføyes: Skytebanen er ikke åpen innenfor barneskolens åpningstider. Skolefritidsordningen kan oppleve å høre skyting mellom kl. 16 og 17. Dersom dette skulle oppleves negativt, anbefales det at uteaktivitet legges til østre del av skoleområdet som ligger utenfor gul støysone. 44/12 Ark.: PLAN 10/1978 Arkivsaksnr.: 10/1978 Offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken, gnr.10, bnr.1 I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Planbestemmelser: Til 1: Lek fjernes, frisiktsone tilføyes. Til 3: Det er ikke tillatt med rom over 1.etg., fjernes. Til 4 Veg: Ansvar for drift og vedlikehold påhviler eiendommene innen planområdet, endres til: Ansvar for opparbeiding, drift og vedlikehold fordeles slik: V1 felles for alle

10 boligeiendommene innen planområdet. V2 felles for 10/58, 10/59, 10/67. V3 felles for de tre nye boligeiendommene. Planbeskrivelse: Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet : Her tilføyes gnr/bnr på de tre eksisterende boligene (10/58, 10/59 og 10/67). Planstatus og reguleringsplan : Her tilføyes at arealene er regulert til bolig. Nye avsnitt under Planforslaget : Naturmangfoldloven Det er gjort en vurdering av konsekvensene av planforslaget i forhold til hensynene som skal ivaretas i naturmangfoldloven Arealet planforslaget inkluderer er tidligere vurdert i Lunner kommunes kartlegging av biologisk mangfold som ble sluttført i 2005, og området ble den gang ikke vurdert til å inneha verdifullt biologisk mangfold. Konsekvensutredning Behovet for konsekvensutredning er vurdert. De forhold som ville være aktuelle er naturmiljø, skogbruk samt risiko og sårbarhet. Disse forhold er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Naturmiljøet i planområdet er vurdert tidligere, og det er ikke funnet sjeldne og sårbare arter. En dragehodekartlegging i området nylig, ga heller ikke indikasjoner på særlige verdier. Skogbruksverdien av området, kollen som ligger inneklemt mellom eksisterende boliger og veger, ansees ikke å ha slik verdi at den rammer skogbrukseiendommen negativt når denne blir bebygget. Planforslaget påvirker heller ikke driftsforholdene for øvrige jord- og skogbruksarealer på eiendommen. Bygninger skal ha røstet tak, med maks gesimshøyde 8m, endres til 7,5m. 45/12 Ark.: GNR 54/66 Arkivsaksnr.: 12/380 54/66 Endring av vilkår satt i dispensasjonsvedtak UTV 186/08 av Lunner kommune endrer vilkår satt i dispensasjonstillatelse UTV 186/08 av og erstatter kravet om å bygge minimum 19,5m fra midtre fase på høgspentlinjen til minimum 10,1m. Endringen begrunnes med at Hadeland EnergiNett AS har lagt fram en beregning på at magnetfeltet 6m unna nærmeste fasen er på 0,015 T og at høgspentlinjen vil bli lagt i bakken i løpet av en 5-års-periode. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI.

11 Ordfører Harald Tyrdal fremmet habilitetsspørsmål vedr. repr. Ulf Rognebys habilitet, grunnet familierelasjon til tiltakshaver. Ulf Rogneby fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Det ble enstemmig vedtatt at Ulf Rogneby er habil i saken. Repr. Ulf Rogneby tiltrådte møtet før behandling av sak 45/12. 46/12 Ark.: X20 Arkivsaksnr.: 11/589 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland (2012) tas til etterretning. 2. Rådmannen skal iverksette de tiltak i kap. 11 som er relevante for Lunner kommune i forhold til å forebygge og begrense skader/uønskede hendelser. Tiltak som krever særskilte bevilgninger skal planlegges i sammenheng med rullering av kommunedelplanene for perioden Kommunen skal benytte sin påvirkningskraft for å få andre aktører til å gjøre sitt for å redusere risikoen for uønskede hendelser innenfor sine ansvarsområder. 47/12 Ark.: Q07 Arkivsaksnr.: 11/1890 Graveinstruks - offentlig høring Forslag til graveinstruks for Lunner kommune legges ut til høring. Høringsperioden skal være 4 uker. 48/12 Ark.: X61 &13 Arkivsaksnr.: 12/810 Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak

12 Lunner kommunestyre vedtar forslag til høringsuttalelse som Lunner kommunes uttalelse i denne saken. Repr. Ulf Rogneby fremmet følgende endringsforslag: Siste avsnitt tas bort. Ulf Rognebys endringsforslag falt med 14 stemmer mot 10 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer mot 7 stemmer.

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer