MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 63/13-79/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Harald Tyrdal A Medlem Anders Larmerud H Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Hege Bogfjellmo A FO Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Mari Kvale Svenbalrud SV Medlem Sigrid Helene Hammer H Varamedlem Bjørn Niklas Sjøstrøm A Hege Bogfjellmo Antall til stede : 7 Merknader Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 78/13 og 79/13 i tillegg til utsendt saksliste. : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Idun Eid Kommunalsjef Bente Rudrud Fagleder/Utviklingskoordinator Jenny Hemstad : Hadeland v/atle Nielsen : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Ulf Rogneby

2 Mari Kvale Svenbalrud Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa,

3 63/13 Ark.: Arkivsaksnr.: 13/137 Referater og orienteringer 2013 Formannskapet VEDTAK: Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 64/13 Ark.: Arkivsaksnr.: 12/2376 Kommunedelplan Samfunnsutvikling , utlegging til offentlig ettersyn Kommunedelplan Samfunnsutvikling legges ut til offentlig ettersyn i perioden med følgende endring: Under punkt 3.1. Tiltaksplaner investeringer: Parkeringsplasser: Beløp for 2014 tas bort og vedtaket settes til P1 Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende endringsvedtak: Under punkt 3.1. Tiltaksplaner investeringer: Parkeringsplasser: «Beløp for 2014 tas bort og vedtaket settes til P1» Vedtaksforslaget ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 65/13 Ark.: L73 &14 Arkivsaksnr.: 13/955 Endringer i vedtektene for Lunner Boligstiftelse Lunner kommune ønsker ikke å endre vedtektene med hensyn til valg av styremedlemmer. Dagens vedtekter gir muligheter for at det velges 5 styremedlemmer, hvorav en velges til leder. Vedtektene begrenser ikke valget til medlemmer eller varamedlemmer i kommunestyret. For å sikre at styret innehar nødvendig kompetanse og en god sammensetning, bør det være en dialog mellom styret i stiftelsen og den politiske og ledelsen forut for valg. Dette bør inngå som en del av samarbeidsrutinene mellom Lunner Boligstiftelse og Lunner kommune.

4 Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme som Formannskapets innstilling til 66/13 Ark.: 223 C30 Arkivsaksnr.: 13/1424 Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene - Søknad om tilleggsbevilgning VEDTAK: Saken utsettes da det er fremkommet ny informasjon i saken. Saken legges frem for behandling i Det ble fremmet habilitetsspørsmål om Anders Larmeruds habilitet som leder av Bronsebukkene, og Halvor Bratlie som varamedlem i styret til Bronsebukkene. Begge ble enstemmig vedtatt inhabile i hht Forvaltningslovens 6. Begge trådte ut av møtet under behandling av saken. Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes da det er fremkommet ny informasjon i saken. Saken legges frem for behandling i» Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 67/13 Ark.: 005 Arkivsaksnr.: 13/838 Ferdigstillelse av visuell identitet for Lunne kommune 1. Bruk og implementering av ny visuell identitet vedtas. 2. Designhåndboken skal være retningsgivende og fungere som et arbeidsverktøy slik at Lunner kommune kan fremstå tydelig, enhetlig og profesjonelt.

5 68/13 Ark.: L40 Arkivsaksnr.: 12/2123 Prosjektplan for utvikling av en helhetlig stedsutviklingsveileder for Harestua - videreføring av pilotveileder Prosjekt «Stedsveileder for Harestua» vedtas i henhold til vedlagte prosjektplan. 69/13 Ark.: PLAN 06/1885 Arkivsaksnr.: 06/1885 Fastsettelse av planprogram (plan- og bygningsloven 12-9) Lunner pukkverk I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9 fastsetter Lunner kommune planprogram for Lunner Pukkverk med følgende endringer i forslag til planprogram datert 11. juni 2013: Utredningsbehovene som framkommer i planprogrammets kap. 6 erstattes med saksframleggets kap.3 Punkt 3.10 endres til: Type tilbakeføring og type etterbruk omtales og konsekvensutredes for alternativene: o Videre drift innenfor gjeldende kommuneplan o Planforslaget Nytt punkt 3.11Økonomi: o Videre drift innenfor gjeldende kommuneplan o Planforslaget Repr. Ulf Rogneby, V fremmet følgende endringsforslag: «Punkt 3.10 endres til: Type tilbakeføring og type etterbruk omtales og konsekvensutredes for alternativene: Videre drift innenfor gjeldende kommuneplan Planforslaget Nytt punkt 3.11Økonomi: Videre drift innenfor gjeldende kommuneplan Planforslaget» Ulf Rognebys endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til

6 70/13 Ark.: PLAN 84/4 Arkivsaksnr.: 11/21 Merknads- og sluttbehandling. Detaljreguleringsplan for del av Harestuengen I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for del av Harestuengen med følgende endringer i plankart og bestemmelser: Plankartet: Steingarden på eiendomsdelet mellom 84/4 og 84/20 inkludert et belte på 5 meter fra planområdets nordgrense reguleres til bevaring. Dette vises ved å benytte hensynssone C, sone med særlig hensyn for bevaring av kulturminner og kulturmiljø (pbl 12-6 og 11-8 bokstav C). Avkjørselspiler fjernes. Planbestemmelsene: Nytt underpunkt under 1.03: «c) pbl 12-6: Sone med særlige hensyn for bevaring av kulturminner og kulturmiljø.». Overskriften i 1.03 rettes til også å omfatte hensynssone. Nytt avsnitt: 1.04, med følgende tekst:» Eksisterende kulturmiljø med steingjerder skal bevares, og kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning. Vegetasjonen skal skjøttes slik at arealet harmonerer med det åpne kulturmiljøet på naboeiendommen i nord (84/20). Inngrep i terreng og vegetasjon utover skjøtsel, er ikke tillatt.» 1.01, fjernes endres slik at lekeplass legges som prikkpunkt 2 under bebyggelse og anlegg og fjernes som eget avsnitt Andre setning endres til: «Det skal avsettes plass til min. 2 biloppstillings-plasser pr. boenhet (min. 18 m 2 pr. plass)» 2.06 suppleres med følgende: «Eksisterende terreng skal ikke fylles opp mer enn 1,5 meter.» 2.07 og 2.08, fjernes. Nytt punkt 2.07 Annet: «Hovedmøneretning for boligene i T2 og T3 i B2 skal være parallelt med Sørlivegen. De samme boligene skal ha underetasje.» 3.1 suppleres med:», også for bakenforliggende eiendommer utenfor planområdet.» Første og siste setning fjernes fjernes, da dette temaet ivaretas i kulturminneloven. 5.04,fjernes Første og siste prikkpunkt fjernes. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jf. plan- og bygningsloven 1-9 jf. forvaltningsloven kap. VI. Repr. Ulf Rogneby, V fremmet følgende endringsforslag: «B1 tas ut av planen.»

7 Ulf Rognebys endringsforslag falt med 1 stemme mot 6 stemmer. 71/13 Ark.: PLAN 13/96 Arkivsaksnr.: 13/96 Merknads- og sluttbehandling. Detaljregulering for del av Kjørven nedre I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for del av Kjørven nedre med følgende endringer: Planbeskrivelsen Beskrivelsen rettes slik at det framgår at barna i Lunner sentrum går til skolen. Plankartet endres: Vestre formålsgrense for vegen(v2) forflyttes 7,5 m mot vest og de to østre tomtene forskyves vestover. Gjenværende areal mot eksisterende boliger i øst blir på ca. 10 meter og gis arealformål bebyggelse og anlegg underformål lekeplass. Det legges inn en to meter bred korridor mellom de to østre tomtene som reguleres til Grønnstruktur, turveg. Planbestemmelsene 3 Høyder, rettes: maksimal tillatt mønehøyde er 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Eksisterende terreng skal ikke fylles opp mer enn 1,5 meter. 3 Utnyttelse, suppleres: Det er krav til bygging av underetasje for boligbygg på tomtene 3 og 4. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jf. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. Navning av ny adkomstveg fra Hagagutua og inn i planområdet gjennomføres ikke da dette kun er stikkveger med totalt 4 boliger tett inntil Hagagutua. Adressering gis til Hagagutua. Bjørn Niklas Sjøstrøm, A fremmet følgende innstilling: «Punktene under avsnittet i rådmannens innstilling vedr. plankartet endres til: Vestre formålsgrense for vegen(v2) forflyttes 7,5 m mot vest og de to østre tomtene forskyves vestover. Gjenværende areal mot eksisterende boliger i øst blir på ca. 10 meter og gis arealformål bebyggelse og anlegg underformål lekeplass. Det legges inn en to meter bred korridor mellom de to østre tomtene som reguleres til Grønnstruktur, turveg.»

8 Bjørn Niklas Sjøstrøms endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 72/13 Ark.: GNR 83/7 Arkivsaksnr.: 13/ /7 - Søknad om dispensasjon fra planbestemmelsenes krav til møneretning og takform på fritidsbebyggelse Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 innvilger Lunner kommune for eiendommen gnr 83 / bnr 7, søknad om dispensasjon fra krav til møneretning og takform i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt Formålet bak bestemmelsene vurderes ikke å bli vesentlig tilsidesatt når bygningene fortsatt har smale bygningskropper med takfall, bebyggelsen i hovedsak organiseres langs terrengets koteretninger og byggene har takfall ut mot omgivelsene. Foreslåtte bebyggelse viser en så god byggeskikk at en ikke har funnet ulemper ved å gi dispensasjon. Fordelene med å gi dispensasjon vurderes da klart større enn ulempene Vilkår for dispensasjonstillatelse: Tiltaket kan ikke igangsettes før byggesøknad er ferdigbehandlet i henhold til plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. 73/13 Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 13/907 Søknad om preparering av hundeløyper med snøscooter Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 og Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 10, gis Hakadal sledehundklubb, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tillatelse til snøscooterpreparering av hundespannløyper fram til på følgende vilkår: 1. Prepareringen skal følge trasè avmerket på kart som fulgte med søknaden. 2. Kjøring skal gjennomføres skånsomt uten at det skader terreng eller vegetasjon eller forstyrrer dyr og mennesker unødig. 3. Kjøringen skal hvert år avsluttes innen

9 4. Kjørebok som viser dato, klokkeslett og start- og ankomststed for alle kjørte turer skal føres. 5. Kopi av kjørebok sendes Lunner kommune ved utgangen av hver sesong. 6. Tillatelse og kjørebok må medbringes ved kjøring og fremvises ved forlangende. 7. Det må inngås avtale med aktuelle grunneiere om kjøring med scooter i avmerket trasè. Vedtaket kan påklages i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 7 og Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 16 jf Forvaltningsloven kap IV. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. 74/13 Ark.: Arkivsaksnr.: 13/1550 ROA BARNEHAGE OPPGRADERING (REF. P201) Vedtatt budsjettramme for utbygging av Roa barnehage, som eget nybygg med plass for 30 flere barn, P201. med kr skrinlegges. Planlegging av nytt barnehagebygg på ny tomt i Roa området frem mot 2016 tas inn i planperioden som nytt P1 vedtak. Det omdisponeres kr ,- fra tildelt prosjekt P201, utbygging Roa bhg, til et P4 vedtak for prosjektet P20X, rehabilitering Roa bhg, hvorav ca. kr ,- er benyttet. 75/13 Ark.: 614 &45 Arkivsaksnr.: 10/295 Etterbruk av Grua Renseanlegg Eiendom gnr 67 bnr 277 Grua Renseanlegg besittes videre i Lunner Kommunes eie. Vedtak om inngåelse av festeavtale til allmennyttige formål utgår da ombygning og bruksendring av bygget er for omfattende og kostbart for de frivillige organisasjoner.

10 76/13 Ark.: M41 Arkivsaksnr.: 13/499 Gebyrforskrift Vann og avløpsgebyr i Lunner Kommune-etter offentlig høring Revidert forskrift for kommunale vann og avløpsgebyrer i Lunner Kommune vedtas innført fra /13 Ark.: M41 Arkivsaksnr.: 13/501 Forskrift tømming av private avløpsanlegg-etter offentlig høring Revidert forskrift for tømming av private slamavskillere/tette tanker og minirenseanlegg i Lunner kommune vedtas og innføres. 78/13 Ark.: X03 Arkivsaksnr.: 13/1551 TV - aksjonen 2013 VEDTAK: Det bevilges kr. 2,- per innbygger til TV-aksjonen 2013 Nasjonalforeningen for folkehelses demensarbeid. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 79/13 Ark.: G53 Q80 Arkivsaksnr.: 13/1631 Ulykkesmarkering i Oppland 2013

11 VEDTAK: Lunner kommune takker ja til forespørsel om å være vertskommune for ulykkesmarkeringen 2013, med gjennomføring i første halvdel av januar Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 03.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 15.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 11/12 26/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Sven Erik Hallgren Varamedlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 09.04.2014 kl. 16:30-22:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

TILTAK FOR Å OPPNÅ VARIG, ØKONOMISK BALANSE - DEL II

TILTAK FOR Å OPPNÅ VARIG, ØKONOMISK BALANSE - DEL II MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1667-20 Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 120/14 Kommunestyret 16.10.2014 104/14 Formannskapet 09.10.2014 Saksbehandler: Maria Rosenberg, controller TILTAK FOR Å OPPNÅ

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 104/05 Sak 105/05 Sak 106/05 Sak 107/05 Sak 108/05 Sak 109/05

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32 09 21 05 eller 90 82 59 44. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32 09 21 05 eller 90 82 59 44. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Kommunestyret Dato: 27.06.2013 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KLEMMAPARKEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 07.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre 29.09.2011 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Kommunestyret 08.09.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Informasjon/

Detaljer