MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 11/12 26/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Medlem Per Høiby AP Medlem Hege Bogfjellmo AP Medlem Elin Johannessen Skovly AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Thomas Jacobsen H Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Anders Larmerud H FO Medlem Lasse Lehre H Medlem Atle Olimb H Medlem Magnus Ofstad FRP Medlem Harald Tyrdal AP Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Arne Ruud Reum AP FO Medlem Trygve Brandrud SP Medlem Line Jorung H Medlem Bjørn Niklas Vik Sjøstrøm AP FO Medlem Roger Tvenge AP Medlem Kari Didriksen AP Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Kvale Svenbalrud SV Medlem Sigrid Helene Hammer H FO Medlem Jarle Krakk H Medlem Kristin Gustavsen H Medlem Espen Arevoll FRP Medlem Hans Ivar Gustavsen AP Varamedlem Kari Monrad AP Arne Ruud Reum Varamedlem Linda Wæhler Jansen H Sigrid Helene Hammer Varamedlem Aslaug Blyverket AP Bjørn Niklas Vik Sjøstrøm Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 Antall til stede : 24 Merknader Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Møtet ble satt med 23 medlemmer. Repr. Hege Bogfjellmo tiltrådte møtet etter ordførers og rådmannens orientering. Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 26/12 i tillegg til utsendt saksliste. : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Idun Eid Rådgiver Politikk og samfunn Anne Grønvold Fagleder Jenny Hemstad Fylkesmannen i Oppland Hille Valla (del av møtet) Kommunikasjonssjef v/fylkesmannen i Oppland, Ivar Ødegaard (del av møtet) : Hadeland v/ Siv Ellefsrud Oppland Arbeiderblad v/ Terje Nilsen : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Per Høiby Ulf Rogneby Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa,

3 11/12 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 12/146 Referatsaker Kommunestyret 2012 Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 12/12 Ark.: PLAN 84 Arkivsaksnr.: 06/169 Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny RV4 - parsell Roa-Gran grense Høringsuttalelse fra Lunner kommune Det vises til kommunedelplan (planbeskrivelse) med konsekvensutredning datert februar 2012 utarbeidet av Statens vegvesen med høringsfrist 26. februar. Lunner kommune vil bemerke følgende forhold som vesentlige: Startpunkt i skjæringa under Oppdalslinna, sikrer en framtidig trafikksikker kobling mot videre vegutbygging sørover og gir en god framtidsløsning for utvikling av Roa sentrum. Kompaktkryss Roa nord vil være positivt for å konsentrere inngrep (landskapsbildet) og redusere tap av dyrka mark. Ikke stenge kryss Roa sør. Avsette midler til planlegging og bygging av nytt kryss på Roa sør og omlegging av rv35 slik at dette kan realiseres samtidig med bygging av ny rv4. Rettferdig erstatningsordning må gjennomføres for de som blir innløst, dvs. der erstatningsbeløpet til den enkelte ikke blir redusert som følge av at eiendommen ligger i et belastende nærmiljø i dag. Opprette nærmiljøtiltaksfond til nødvendige avbøtende tiltak jf. planens formål, som viser seg nødvendig etter at vegen er bygget og som ikke framkommer før vedtatt plan. Lunner kommune ønsker å avvente valg av trasealternativ inntil resultatet av høringsrunden foreligger, og kommer tilbake til trasealternativ når planforslaget skal realitetsbehandles. Gang-/sykkelveg langs dagens veg fra Roa til Volla, må strekkes videre nordover til kommunegrensa for å øke trafikksikkerhet for mjuke trafikanter og samtidig gi mulighet for redusert bilbruk. Plankart og -bestemmelser: Generelt for alle alternativ: Boligeiendommer som skal innløses, vises som lnf Boligeiendommer som skal bestå, vises som byggeområde bolig med bestemmelser tilsvarende gjeldende kommuneplan. Eiendommer regulert til bebyggelse og anlegg innafor byggegrensa er unntatt fra bestemmelsen om byggegrense så lenge de er avsatt til byggeformål. Kommuneplanens bestemmelser skal gjelde for disse.

4 Byggegrense sør og vest (rv35) for nytt kryss ved Engeli, må reduseres betraktelig i forhold til 100 meter og må hensynta sentrumsutviklingen. Videre nordover vest for ny rv4, settes byggegrense ut fra ny fylkesveg(dagens rv4), dvs 15 meter. Vigga med kantsone gis arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone med tilhørende bestemmelser. Naturtyper vises med hensynssone og gis bestemmelser. Høyspentlinjene vises med hensynssone og bestemmelser. Det stilles krav om reguleringsplan for framtidige byggeområder (bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Framtidig gang-/sykkelveg må vises i plankartene og gis bestemmelser Arealformål lager (industri, forretning, lager, kontor) endres til kombinert arealformål forretning/kontor/industri. Alternativene med start i skjæringa: Det innføres rekkefølgebestemmelse for fjerning av dagens rv4 sør for rundkjøringa, rundkjøringa og nedre del av dagens rv35. Arealet fram til riksveg35 vises som sentrumsformål (1130) og ikke lnf, dette gjelder også del av eiendommen 96/55 Sandberg. Sand-området mellom ny rundkjøring og dagens rv4, vest for ny rv4, gis arealformål forretning/kontor/industri (1811) og bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med hensynssone (570) kulturmiljø. Alternativ C3: Byggbare arealer mellom Viking(36/47) og Flågenvegen vises med kombinert arealformål forretning/kontor/industri (1811). Lunner kommune vil vedta trasevalg etter høringsfristens utløp. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 1 stemme. 13/12 Ark.: Q10 Arkivsaksnr.: 11/351 Tilbakemelding på notat om prinsipielle transportløsninger for rv4 Gjelleråsen-Roa Lunner kommune gir følgende tilbakemeldinger til notatet Prinsipielle transportløsninger for rv.4 Gjelleråsen-Roa: 1. Lunner kommune understreker viktigheten av og behovet for utbedringer på strekningen Gjelleråsen-Oslo herunder etablering av Fossumdiagonalen. For de som pendler fra områdene nord for Gjelleråsen, oppleves dette som den største flaskehalsen. Forbedringer her er svært påkrevd og må forseres. 2. For søndre delstrekning, Gjelleråsen-Hakadalsverk, ser Lunner kommune et stort behov for realisering av konsept 1 med fire-felts-veg, nytt tunnelløp under Hagan, ny tunnel forbi Rotnes og bygging av toplanskryss.

5 3. For nordre delstrekning er kommunen enig i at trafikksikkerhetskonseptet legges til grunn med midtdeler, to kjørefelt og ett forbikjøringsfelt. Lunner kommune er tydelige på at kryssløsning for Roa sør må forbedres og at det må etableres to-løpstunneler for Gruatunnelen og Røstetunnelen. 4. Det må etableres sammenhengende gang- og sykkelveg sørfra og opp til Stryken. Fra Stryken kan syklistene ta seg videre langs fv16 (gml. Riksveg 4). 5. Arbeidsreiser på riksvei 4 må ses i sammenheng med kapasiteten på Gjøvikbanen. (Høy folkevekst i området bidrar til at trafikkøkningen på riksvei 4 bare kan avlastes gjennom gode kollektivløsninger. Det er ønskelig med flere krysningsspor, park and ride løsninger, dobbeltspor på deler av strekningen og økte avganger.) Riksveg 4 og Gjøvikbanen er viktige for Lunner og Nittedal kommuner, men også for øvrige kommuner og ikke minst næringsliv i VestOppland. På denne bakgrunn ber kommunen om at det settes av god tid til involvering lokalt og regionalt i det videre arbeidet med transportløsninger for strekningen fra Roa og inn til Oslo. Repr. Magnus Ofstad, FRP fremmet følgende tileggsforslag: Nytt kulepunkt prosjekt Rotnes planlegges og påbegynnes i Utbyggingen finansieres av staten og utgår fra Oslopakke III. Nytt kulepunkt Arbeidsreiser på riksvei 4 må ses i sammenheng med kapasiteten på Gjøvikbanen. (Høy folkevekst i området bidrar til at trafikkøkningen på riksvei 4 bare kan avlastes gjennom gode kollektivløsninger. Det er ønskelig med flere krysningsspor, park and ride løsninger, dobbeltspor på deler av strekningen og økte avganger.) Magnus Ofstads tilleggsforslag første del falt med 12 stemmer mot 12 stemmer ved bruk av ordførers dobbelstemme. Magnus Ofstads tilleggsforslag andre del ble vedtatt med 23 stemmer mot 1 stemme. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 14/12 Ark.: 142 Arkivsaksnr.: 08/2026 Kommuneplanens samfunnsdel utarbeiding av mål og strategiske valg 1. Målsettinger og strategiske valg, jfr. oppsummering fra kommuneplandagen, legges til grunn i det videre arbeidet med kommuneplanen, med følgende endringer: a. Under målsetninger i forhold til sentrale tema Tettstedsutvikling Andre prikkpunkt endres til: Roa skal være administrasjonssentrum i kommunen. I tillegg skal det utvikles plasskrevende næringsvirksomhet. b.

6 c. 2. Disse målsettingene og strategiske valgene legges til grunn ved rullering/revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene. 3. Det delegeres til rådmannen å arbeide videre med begrunnelser til de strategiske valgene fram til skal legge kommuneplanen ut til offentlig ettersyn Repr. Bjørn Haugen Morstad, Høyre, fremmet følgende tileggsforslag: Nytt kulepunkt: Siling av innspill til arealplanen gjennomføres på nytt basert på hvilke innspill som fremmer samfunnsplanens målsettinger. Bjørn Haugen Morstads tilleggsforslag falt med 15 stemmer mot 9 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 stemmer mot 3 stemmer. 15/12 Ark.: PLAN Arkivsaksnr.: 05/1875 Reguleringsplan for Skytebane Kjevlingen Oppfølging av sak etter MDs vedtak Lunner kommune ønsker å opprettholde en skytebane ved Kjevlingen, jf. KS-sak 91/10, og muliggjøre for oppgradering av denne til en moderne skytebane. Med bakgrunn i Miljøverndepartementets vedtak datert 12. januar 2012 vil kommunen, i samråd med Fylkesmannen, gjøre følgende endringer i reguleringsplanen før denne kan egengodkjennes: Planen endres slik at T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, ivaretas enda bedre. Planen endres slik at forurensing av bekken som renner gjennom området unngås. Lunner kommune vil starte arbeidet med å oppheve reguleringsplan for Lunner golfbane (plan-id ) og vurdere om restarealet skal tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 16/12 Ark.: GNR 104/66 Arkivsaksnr.: 11/ /66 - Søknad om dispensasjon for takform og utnyttingsgrad Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 ønsker Lunner kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra krav til takform og takvinkel i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt for eiendommen gnr 104 / bnr 66.

7 Hensynet bak bestemmelsen om takform og takvinkel blir ikke vesentlig tilsidesatt siden takformene vil bli mer tilpasset nabobebyggelsen etter endringen, enn det er i dag da boligen har flatt tak. Fordelene ved å gi dispensasjon er at bygget blir bedre tilpasset nabobebyggelsen. Totalt sett mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 ønsker Lunner kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra krav til utnyttingsgrad i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt for eiendommen gnr 104 / bnr 66. Hensynet bak bestemmelsen vurderes ikke å bli vesentlig tilsidesatt, når byggets bebygde areal ville blitt tillatt etter den tomtestørrelse som var oppgitt i kommunens kartgrunnlag for noen måneder siden, da man startet å planlegge utbyggingen. Det vurderes at det for allmennheten ikke er vesentlige ulemper ved at det gis dispensasjon. Totalt sett mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon, må forslag til vedtak på høring hos regionale myndigheter. Har ikke disse myndighetene innvendinger, fattes dispensasjonsvedtaket administrativt. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 17/12 Ark.: 026 H43 Arkivsaksnr.: 11/268 Krisesenter i Hønefoss - avtale om interkommunalt samarbeid Lunner kommune vedtar framlagt forslag til avtale om interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ringerike, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole, Modum og Krødsherad vedrørende Krisesenteret i Hønefoss. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 18/12 Ark.: U60 Arkivsaksnr.: 12/297 Alkoholpolitiske retningslinjer Rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer vedtas. 2. Rådmannen gis myndighet til å gi bevilling etter alkohollovens ledd. 3. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak om tildeling av salgs- og skjenkebevilling etter alkohollovens 1-7 og godkjenner styrer og stedfortreder etter 1-7c. 4. Kommunestyret avgjør saker av prinsipiell karakter etter alkohollovens 1-7.

8 5. Rådmannen fatter vedtak om inndragning av bevilling inntil seks uker ved unnlatelse av innsendelse av omsetningsoppgave eller ved manglende innbetaling av alkoholavgift etter alkohollovens Formannskapet fatter vedtak om inndragning av bevilling for brudd på alkoholloven og forskrift etter 1-8. Ved revidering av kommunens delegasjonsreglement tas delegasjon etter alkoholloven inn. Repr. Thomas Jacobsen, Høyre, fremmet følgende endringsforslag: Punkt 4: Formannskapet endres til Kommunestyret Repr. Lasse Lehre fremmet følgende endringsforslag: Punkt 2.2 Sluttidspunkt for skjenketid endres til kl Thomas Jacobsens endringsforslag ble vedtatt med 20 stemmer mot 4 stemmer. Lasse Lehres endringsforslag falt med 15 stemmer mot 9 stemmer. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble vedtatt med 20 stemmer mot 4 stemmer. 19/12 Ark.: 044 Arkivsaksnr.: 11/1998 Reglement for Oppvekst- og kulturkomiteen Reglement for Oppvekst- og kulturkomiteen vedtas med følgende endringer: med ordfører Ordfører Harald Tyrdal fremmet følgende tilleggsforslag: Følgende punkt legges til i reglementet:. Ordførers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.

9 20/12 Ark.: 044 Arkivsaksnr.: 11/1998 Reglement for Infrastruktur- og eiendomskomiteen Reglement for Infrastruktur- og eiendomskomiteen vedtas med følgende tillegg: med ordfører. Ordfører Harald Tyrdal fremmet følgende tilleggsforslag: Følgende punkt legges til i reglementet: med ordfører. Ordførers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Komité for eiendom og infrastrukturs innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. 21/12 Ark.: 044 Arkivsaksnr.: 11/1998 Reglement for næringskomiteen Reglement for Næringskomiteen vedtas med følgende tillegg: med ordfører Ordfører Harald Tyrdal fremmet følgende tilleggsforslag: Følgende punkter legges til i reglementet: med ordfører. Ordførers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt.

10 22/12 Ark.: 044 Arkivsaksnr.: 11/1998 Reglement for Helse- og omsorgskomiteen Reglement for Helse- og omsorgskomiteen vedtas med følgende tillegg: med ordfører Ordfører Harald Tyrdal fremmet følgende tilleggsforslag: Følgende punkter legges til i reglementet: med ordfører. Ordførers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgskomiteens innstilling med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt. 23/12 Ark.: 044 Arkivsaksnr.: 11/1998 Utkast til revidert reglement for Formannskapet Utkast til revidert reglement for Formannskapet vedtas. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 24/12 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 12/424 Styrevervregisteret 1. Lunner kommunestyre oppfordrer folkevalgte medlemmer og faste varamedlemmer å registrere seg i styrevervregisteret. 2. Rådmannen, PUF, ansatte i ledende stillinger og ansatte med eierforhold til firma som benyttes av kommunen oppfordres til å registrere seg i styrevervregisteret. 3. Lunner kommunestyre oppfordrer kommunale foretak og selskaper der kommunen eier aksjer/andeler om å registrere seg i styrevervregisteret.

11 4. Lunner kommunestyre vedtar forslaget til retningslinjer med følgende endring: punkt 2.1: " og stiftelser" legges til etter "datterselskaper" 5. Ordningen trer i kraft fra dd. Repr. Bjørn Haugen Morstad fremmet følgende endringsforslag: Retningslinjenes 2.1 :" og stiftelser" legges til etter "datterselskaper" Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 25/12 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 12/17 Søknad om fritak fra politiske verv Line Jorung stiller som medlem av Helse og omsorgskomiteen for Morten Olimb fra dd. til Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 26/12 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 12/551 Representant til årbokutvalget for perioden Helen Marie Myrvoll velges som representant fra Lunner kommune til Årbokutvalget for Hadeland for perioden Ordføreres innstilling ble enstemmig vedtatt.

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer