Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen"

Transkript

1 Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

2 VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag for måten vi møter hverandre og omverdenen på. Mysen IF Fotball: Samhold, stolthet og åpenhet Samhold betyr: Å vise lojalitet ovenfor alle menneskene i klubben Å vise lojalitet ovenfor de beslutninger som tas, selv om man kanskje ikke alltid er helt enig Å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg Å stå samlet både i medgang og motgang Å diskutere, og å møte diskusjoner med åpenhet og en positiv innstilling til engasjementet som har ført til diskusjonen. Å lytte til hverandre Å ta vare på hverandre Stolthet betyr: Å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben. Å gjøre så godt man kan o Selv i motgang! Å stå for sine meninger og handlinger, men også respektere andres Å vise respekt ovenfor våre medmennesker, medspillere så vel som motstandere og dommere. Åpenhet betyr: Å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben Å ha aksept og respekt for at vi alle er forskjellige Å opptre ærlig og redelig både på og utenfor banen Å vise ydmykhet for hverandre og de regler som gjelder Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss Å være villig til å lære av andre, så vel som å lære bort til andre og husk: Trygghet + Mestring = Trivsel og Fair Play! 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Om dokumentet FORMÅL MÅLGRUPPE REVISJON Gyldighet GODKJENNING Organisasjon STYRET I FOTBALLGRUPPA SENIORAVDELINGEN ADMINISTRATIV LEDER ØKONOMISKE ANSVARLIGE ORGANISERING RUNDT DET ENKELTE LAG Rekruttering ETABLERING AV NYE LAG FOR JENTER OG GUTTER REKRUTTERING AV TRENERE OG LAGLEDERE REKRUTTERING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSAVDELINGSKOMITÉ Laglederens oppgaver INNLEDNING HOLDNINGSSKAPENDE ATFERD FORVENTNINGER TIL FORELDRE OG FORELDREVETTREGLER FORHOLDET TIL TRENER(NE) AJOURHOLD AV SPILLERLISTER TRENERMØTER PÅMELDING TIL SERIESPILL PÅMELDING TIL CUPER PLANLEGGING AV AKTIVITETER ANSVARLIG FOR KAMPAVVIKLING REGLER FOR BARNEFOTBALL DOMMERE Dommerkort Godtgjørelse til dommere DUGNADER NYE SPILLERE SPILLERE SLUTTER INFORMASJON, FORELDREMØTER AVSLUTNINGER UTSTYR Kurs/opplæring Medlemsavgift og aktivitetsavgift MEDLEMSAVGIFT AKTIVITETSAVGIFT Økonomisk kompensasjon ARBEIDSAVTALE ØKONOMISK KOMPENSASJON OG GODTGJØRELSE Økonomisk kompensasjon POLITIATTEST Rabattavtaler RABATT PÅ UTSTYR

4 9.2 GRATIS INNGANG PÅ A-LAGETS HJEMMEKAMPER Forsikring, lisenser og skader LISENSER SKADEMELDING Overgang av spillere mellom klubber OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 19 ÅR Klubbskifte for spillere under 13 år Overgang for spillere mellom 13 år og 15 år Forenklet overgang Hjemmesiden BILDER AV MINDREÅRIGE Kontaktpersoner Vedlegg... 26

5 1.0 Om dokumentet 1.1 Formål Formålet med laglederboken er å gi laglederne en verktøykasse som skal bidra til å: legge til rette for at lagledere skal kunne administrere laget og planlegge aktiviteter før under og etter sesongen engasjere sosialt redusere totalbelastningen på lagledere samt gjøre det enklere å rekruttere nye personer rundt laget samle alle erfaringer ett sted gjøre det enkelt å oppdatere lagledere med ny informasjon slippe dobbeltarbeid før hver sesong hjelpe lagledere i kontakten opp mot foreldre engasjere flest mulig til å hjelpe til i ungdomsavdelingen gjøre det lettere for styret å administrere ungdomsavdelingen, og sørge for at alle har lik informasjon beskrive lagleders oppgaver bidra til lik praksis for drift av ungdomsavdelingens lag øke totalkvaliteten Laglederne er selv ansvarlige for å sette seg inn i laglederboken. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dokumentet er primært alle lagledere i Mysen Fotballs ungdomsavdeling, men også andre interesserte. 1.3 Revisjon Laglederboken endres jevnlig Dato Versjon Kapittel Endring Utført av Dommeransvarlig setter opp dommere Revisjon for sesongen 2012 Ole Johan Aas Ole Johan Aas Det er ungdomsavdelingen som har ansvaret for at denne boken blir oppdatert med endringer og at ajourførte sider distribueres til de som har boken. Oppdatert laglederbok skal til enhver tid kunne finnes på hjemmesiden - 5

6 2.0 Gyldighet 2.1 Godkjenning Laglederboken er godkjent av styret i Mysen IF Fotball Hvis du har spørsmål om innholdet i boken eller har innspill til endringer/forbedringer, ta kontakt med administrativ leder Ole Johan Aas. 6

7 3.0 Organisasjon Mysen IF Fotball består i 2012 av: styret i fotballgruppa herunder o leder, Egil Jacobsen o kasserer, Liv Kristin Neset o styremedlemmer, Tone Åsrud Reime, Jack Robert Friberg, Tor-Widar Granberg og Johan D. Hegland. 3.1 Styret i fotballgruppa Hovedstyret består av 6 personer. Mysen Fotball ble under årsmøtet 2006 besluttet å fungere som ett felles styre. Ungdomsavdelingen har atskilt økonomi fra senioravdelingen. 3.2 Senioravdelingen Ungdomsavdelingens sportslige ledelse samarbeider med senioravdelingen. Målet er at ungdomsavdelingen tar vare på våre talenter og får den beste mulige oppfølgingen. 3.3 Administrativ leder Administrativ leder hjelper og bidrar med administrative forhold hos ungdomsavdelingen. Administrativ leder besitter kompetanse en kan benytte seg av innen overganger, forsikringer, arbeidsavtaler, økonomi, osv. Administrativ leder og ungdomsavdelingens leder hjelper også til med følgende: o ansvar for ajourhold av spillerlister og trener/laglederlister o utsendelse av brev og skriv o arkiv for overgangspapirer 3.4 Økonomiske ansvarlige Liv Kristin Neset er fotballstyrets kasserer. Imidlertid kjøper Mysen IF Fotball tjenester av DataLink i forhold til utsendelse og innkreving av aktivitetsavgifter. Økonomiske spørsmål rettes til kasserer eller administrativ leder. 3.5 Organisering rundt det enkelte lag Trener, hjelpetrener og i mange tilfeller lagleder/oppmann er de som har den tetteste kontakten opp mot spillerne. I tillegg er trener og lagleder/oppmann avhengig av hjelp fra andre personer. Dette vil kunne være ulike aktiviteter som skal dekkes med ulike roller. Foreldregrupper skal opprettes i hvert enkelt lag. 7

8 Spiller - laget Mysen IF Fotball anbefaler at hvert lag har en modell som består av følgende roller/funksjoner: Trener Hjelpetrener Lagleder/oppmann Foreldregruppe Herunder; o Dugnadsansvarlig o Ansvarlig for oppdatering av spillerlister o Utstyrsansvarlig o En representant (gruppens leder) til ungdomsavdelingskomité Komiteen skal være operativ i løpet av 2012 sesongen Vi presiserer at en person kan ha flere av disse oppgavene, og at flere av oppgavene også kan løses av trener/hjelpetrener/oppmann Ved å følge modellen bidrar man til at belastningen ved å påta seg en funksjon ikke blir for omfattende. Noen lag utvider også antall roller med sosial ansvarlig, web ansvarlig, kampansvarlig osv. Her er det lov å være kreativ. 8

9 4.0 Rekruttering Rekruttering SKAL alltid være et av Mysen IF Fotballs satsningsområder. 4.1 Etablering av nye lag for jenter og gutter Gi ut informasjon om oppstart av nye lag, for eksempel på skoler, i lokalavisen og på hjemmesiden. Lagleder eller trener må under ingen omstendighet oppsøke lag eller spillere i andre klubber med tanke på overføring til lag i Mysen Fotball. Hvis dette kan være hensiktsmessig skal ledelse i både Mysen Fotball og annen klubb være informert og inneforstått med saken. 4.2 Rekruttering av trenere og lagledere Per dags dato har styret og administrativ leder ansvar for å rekruttere trenere til hvert enkelt lag. Det er viktig å presisere at det for de yngste lagene forventes det at foreldrene er med og bidrar i denne prosessen. Foreldregruppen er i det videre ansvarlig for å opprette lagets støtteapparat i form av oppmann, etc. Mysen IF Fotball har ansvar for nødvendige opplæringstiltak av både foreldregruppe, lagledere og trenere. 4.3 Rekruttering av medlemmer til ungdomsavdelingskomité. Foreldregruppene er ansvarlige for at nye medlemmer til ungdomsavdelingskomité blir rekruttert inn. Det skal være minimum 1 representant per lag som verves til ungdomsavdelingskomité. 9

10 5.0 Laglederens oppgaver 5.1 Innledning Lagleder/oppmann er den som administrerer laget og tar seg av alle administrative oppgaver. Laglederen er bindeledd mellom laget og Mysen Fotballs ungdomsavdelingskomité og skal arbeide ut i fra klubbens retningslinjer og målsetninger. For en lagleder er det viktig å bli kjent med klubben og dens rutiner, og vite hva Mysen IF Fotball står for, og vite hvem som gjør hva i Mysen Fotball. Som ny lagleder, spør deg frem, ta gjerne kontakt med lagledere på andre lag, og skaff deg mest mulig informasjon, både om klubben og om rutiner. Din kontaktperson vil være leder av ungdomsavdelingen og administrativ leder. 5.2 Holdningsskapende atferd Mysen IF Fotball skal tilby barn og ungdom aktiviteter som er preget av trygghet, toleranse og sportslig utvikling på alle nivåer. Således blir laglederens oppgaver ofte å være en holdningsskapende person og en "fotballmamma" eller "fotballpappa" for hele laget. Plastring av sår og blåsing på kul, blir en del av jobben, likeledes trivsel, hygge og moro er laglederen medansvarlig for. Fellesskap på laget er viktig sosialt sett, og ikke minst for den sportslige utvikling. Det er avgjørende at trener og lagleder går sammen med spillerne og setter opp regler for hvordan dette kan oppnås. Kjefting, mobbing, banning og usportslig oppførsel er uting lagledere og trenere skal ta tak i umiddelbart om det oppstår. For å bidra til et godt fellesskap og miljø på laget, spiller foreldre også en stor rolle. Som lagleder må du jobbe med å få foreldre til å stille opp på treninger og ikke minst kamper. Involver nye foreldre som kanskje ikke kjenner så mange og få til en skikkelig heiagjeng langs sidelinjen. Kanskje det er mulig å få til litt sosialt også utenfor fotballbanen? Ikke alle foreldre er like fotballinteressert, men er det et godt sosialt møtested langs sidelinjen, blir barnas hobby både morsom og sosial, også for foreldrene. 5.3 Forventninger til foreldre og foreldrevettregler Når foreldre melder barna inn i Mysen Fotball har de selvfølgelig en del forventninger til hvordan vi ivaretar deres barn. Disse forventningene skal Mysen Fotball etter beste evne prøve å oppfylle, men uten foreldrenes hjelp klarer vi dette ikke. Det er viktig for laglederen å gjøre foreldre oppmerksomme på at Mysen Fotball også har forventninger til dem. Til hjelp i dette arbeidet vil MIF Fotball utarbeide et skriv som alle nye foreldre og spillere skal motta, men i første omgang kan man redegjøre for det av laglederhåndbokens innhold som er relevant for nye foreldre. Det at det stilles forventninger må også tas opp på foreldremøter. Så langt det er mulig vil også representanter fra vår ungdomsavdelingskomité være tilstede på foreldremøter for å støtte dere. Klubben forventer at alle voksne rundt de enkelte lag fremstår som gode rollemodeller med de rette holdninger og atferd. Alle som tilhører Mysen IF Fotball skal vise respekt for motstandere og dommere. Om en dommer gjør feil, og det vil skje, vil det ikke hjelpe noe å kjefte på vedkommende. Vi kjefter ikke på våre egne spillere dersom de gjør feil, så hvorfor gjøre det til dommeren? I mange tilfeller trenger en dommer veiledning og rettledning og dette besørger trener eller lagleder. 10

11 Dersom våre klubbdommere får kjeft av motstanderlaget (foresatte, trener, lagleder) forventer Mysen Fotball at dette tas opp der og da med de ansvarlige rundt laget. I spesielle grove tilfeller skal det skrives rapport som leveres Mysen Fotballs hovedstyre og/eller dommeransvarlig Kay Pedersen. Mysen IF Fotball har utarbeidet følgende foreldrevettregler med hjelp fra NFF og IL Heming: FORELDREVETTREGLENE Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Mysen IF, men er du med følger du våre kjøreregler. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett ikke du. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Da lærer man barna å takle både medgang og motgang på en konstruktiv måte. Motiver barna til å være positive både på trening og i kamp. Smil; fotball og sosialt fellesskap er gøy. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for andre. Dette innebærer blant annet at man ikke skal røyke på sidelinjen Ved uenighet snakker du med, og ikke om, den det gjelder. 5.4 Forholdet til trener(ne) Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom trener og lagleder. Det kan være en del oppgaver som flyter litt over i hverandre. Det er derfor viktig at man seg imellom blir enige om hvem som tar seg av hva. Også når det gjelder det holdningsskapende arbeidet er det meget viktig at trener og lagleder har et felles mål. 5.5 Ajourhold av spillerlister Ajourhold av spillerlistene er det meget viktig at følges opp da dette er grunnlaget for å registrere spillerne inn i et system som gjør de forsikret ved eventuelle skader. Inn - og utmeldinger, samt navn, adresse, telefonnummer, på spillere, foreldre, trenere og lagleder, må umiddelbart meldes 11

12 inn til den til en hver tid ansvarlige for spillerlister i Mysen IF Fotball. Laglederne skal i løpet av den første uken hver enkelt måned sende inn oppdaterte spillerlister til ansvarlige for dette. For tiden er det administrativ leder, Ole Johan Aas, som er ansvarlig for spillerlister i Mysen Fotball. 5.6 Trenermøter Det ønskes å avholde trenermøter i klubbhuset ca. 1 gang pr. mnd i sesong. Gruppen av trenere deles i 2, og skillet gjøres ved alderen der man naturlig trer over i 11 erfotballen. Dvs. at alle som trener barn 12 år og yngre har separate møter fra de som trener G/J 13 år og eldre. Trenerkoordinator (ikke på plass p.t.) er ansvarlig for utarbeidelse av saksliste, innkalling, gjennomføring og referat. Lagene er forpliktet til å delta. Stedfortreder kan representere trener. Forfall meldes. 5.7 Påmelding til seriespill Fotballstyret bestemmer hvilke lag som skal meldes på i seriespillet. Avklaringer rundt dette skjer i tett dialog med lagledere og trenere i god tid før påmeldingsfrist. Dersom det er endringer i lag som skal være med i høstsesongen må dette meldes sportslig leder innen 15. juni. Påmeldingsfrist lag år er 15.januar. Påmeldingsfrist lag 7 10 år er 15.februar. 5.8 Påmelding til cuper Trener/lagleder sørger for påmelding til cuper selv og rapporterer videre til kasserer. Klubben dekker inntil 1500 kroner pr. lag til cupdeltagelse. 2 trenere pr. lag får dekket deltakerkort. Mysen Fotball vil også kunne dekke påmeldingsavgift til cuper utenfor Norge/Sverige, men det skal da sendes skriftlig søknad til fotballstyret som vil ta dette opp som egen sak på ledelsesmøte. Alt av utlegg skal være kasserer i hende SENEST 1.desember inneværende år. Lag der foreldre i liten grad deltar på dugnader vil kunne oppleve at Mysen Fotball ikke dekker påmeldingsavgift. 5.9 Planlegging av aktiviteter I sin informasjon til spillere og foreldrene anbefales at lagleder gjerne utarbeider plan for aktiviteter for hele sesongen. Dette gir bedre forutsigbarhet for både foreldre og spillere. Planen kan ajourføres etter hvert som aktivitetene endres, og kan gjerne legges ut på hjemmesiden om ønskelig Ansvarlig for kampavvikling Lagleder er ansvarlig for kampavvikling på lagets hjemmekamper. Dette innebærer å koordinere kampene, sjekke at baner er klargjort og skaffe dommere Regler for barnefotball Spillereglene gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene opp til og med 12 år i barnefotballen. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Ellers så henvises det til forbundets side med mye nyttig informasjon angående spilleregler for de ulike klasser: Reglene sendes også årlig ut i.pdf-format til trenere og lagledere. 12

13 Vi gjør oppmerksom på Østfold Fotballkrets breddereglement med lokale tilpasninger, der det står følgende angående 5 erfotball (7-10 år): Keeperen starter alltid spillet ved å rulle eller kaste ut ballen. Spark er ikke tillatt. Når angripende lag har avsluttet ett angrep og forsvarende lags keeper har ballen, skal angripende lag trekke seg tilbake til egen banehalvdel. Dette for at forsvarende lag skal kunne sette i gang og spille seg ut av egen banehalvdel. Dersom angripende lag ikke trekker seg tilbake i tilstrekkelig grad, skal det dømmes frispark. Om kampen blir ujevn, får det laget som ligger under med 4 mål sette inn en ekstra utespiller. Den ekstra utespilleren får bli på banen helt til lagene eventuelt har like mange mål. Avstand fra mål skal være 6 meter når det dømmes straffespark. Avstand til mur skal være 5 meter når det dømmes frispark Dommere I aldersklassene 7-12 er det klubbdommere/foreldre som skal dømme kampene. Dette gjelder alle kampene som vi er ansvarlige for å arrangere. Dommeransvarlig skal til enhver tid ha oversikt på klubbdommere. Dommeransvarlig setter opp dommere til de ulike kampene, men lagleder må ha en dialog med dommeransvarlig for blant annet å sikre at dommere er satt opp til hver enkelt kamp. I aldersklassen år er det dommere som er oppsatt av kretsen og disse slipper dere å kontakte. Klubbens dommeransvarlige er Kay Pedersen Dommerkort I aldersklassene 7-12 år benyttes det ikke dommerkort. Mysen IF Fotball har imidlertid utarbeidet et eget betalingskort for dommere i denne klassen som mottas pr. mail. I aldersklassene år benyttes det dommerkort. Dommerkortene sendes samlet til Mysen Fotball og fordeles ut til de respektive laglederne i god tid før kamp Godtgjørelse til dommere Alle dommere skal ha kontant oppgjør etter kampen. Klubbens rutiner er slik at lagledere legger ut for dommerutgiftene og får dette refundert. Det er lagleder som er ansvarlig for at klubbdommerregning blir fylt ut og signert av dommer. Dommere som er oppsatt av kretsen har egne dommerregninger. Underskrevet dommerregning leveres til Mysen Fotballs kasserer for refusjon. Dommerregninger for inneværende år skal leveres SENEST 1.desember for å få de refundert. Klubbdommere godtgjøres med 100 kroner for 5 erkamper, og 150 kroner for 7 erkamper. For øvrige prissatser se eller kontakt dommeransvarlig. I aldersklassene er det oppsatt dommere som har reiseavstand. Dette kan medføre store utlegg for lagledere og dersom det er problematisk ta kontakt med kasserer for å komme frem til en smidigere løsning Dugnader I Mysen Fotball, ungdomsavdelingen søker vi å ha 3 store dugnader årlig. Som alle skjønner er vi helt avhengig av at foreldrene bidrar. Alle lagene skal delta på fellesdugnadene som bestemmes av klubben. En modell vi anbefaler er at det blant foreldrene plukkes ut en dugnadsansvarlig. Om man ikke velger en dugnadsansvarlig vil ledelsen i ungdomsavdelingen utpeke en person til å følge opp dugnadene. 13

14 5.14 Nye spillere Mysen Fotball sin filosofi innebærer at alle spillere skal føle seg velkommen og bli tatt godt vare på. Du som lagleder er ansvarlig for at dette ivaretas. Når et lag får nye spillere er det viktig at lagleder får korrekt navn og adresse, telefonnummer., fødselsdato på spilleren samt navn på foreldre/foresatte. Det er viktig at disse opplysningene kommer til ansvarlig for spillerlister og blir registrert i medlemsregisteret. Grunnen til dette er at en spiller må være registrert hos oss for at forsikring skal gjelde. Laglederen har ansvar for å sende ut informasjonsskriv til nye spillere. Dersom det er snakk om en overgang fra en annen klubb, se kapittel om overganger. Om det er snakk om prøvespill for noen av våre lag, må dette være avklart med moderklubb slik at spiller ved eventuell skade er forsikret. Se ellers kapittel om forsikringer Spillere slutter Dersom spillere slutter og det dreier seg om en overgang til en annen klubb, se kapittel om overganger. Det som er viktig i slike tilfeller at prosessen går så smidig som mulig. Husk å melde fra til ansvarlig for spillerlister dersom spillere slutter Informasjon, foreldremøter En lagleder plikter å avholde 1-2 foreldremøter pr. sesong. Et ved sesongstart og gjerne et ved sesongavslutning. Her tas det opp eventuelle saker som foreldre, trenere eller laglederen ønsker. Foreldremøtene avholdes som regel på klubbhuset og lagleder må ta kontakt med leder i Mysen IFs hovedstyre, Eva Svendstad, for å bestille møterom til ønsket tid. Det er også laglederens oppgave å sende/dele ut jevnlig informasjon til spillere og foreldre, om aktuelle saker, kamper, cuper, treningssteder/tidspunkter o.l. Når spillerne er små er det viktig at informasjonen er skriftlig, slik at foreldrene vet hva som til en hver tid skjer Avslutninger I forbindelse med avslutninger er det mulig å søke fotballstyret om økonomisk støtte. Normen er at hvert lag kan få refundert inntil 1000 kroner for å holde avslutning. Kvittering for utlegg til avslutning leveres til Mysen Fotballs kasserer for refusjon. Kvitteringer for inneværende år skal leveres SENEST 1.desember for å få de refundert Utstyr Utstyr til lagene bestilles samlet for hele ungdomsavdelingen, fortrinnsvis en gang pr. år. Om det dukker opp prekære utstyrsbehov i løpet av sesongen kontaktes administrativ leder. 14

15 6.0 Kurs/opplæring Alle trenere forplikter seg til å ta minimum trenerutdannelse på det nivået man skal trene et lag. Kursing foregår stort sett i samarbeid med STI. Ta kontakt med leder i ungdomsavdelingen eller administrativ leder for informasjon rundt dette. For mer info om trenerkurs gå inn på og fanen utdanning og kompetanse. Østfold fotballkrets holder også administrative kurs. Se Østfold fotballkrets eller en lokal klubb arrangerer årlig dommerkurs. Kontakt dommeransvarlig for informasjon om dette. 15

16 7.0 Medlemsavgift og aktivitetsavgift 7.1 Medlemsavgift Mysen Fotball er en del av idrettslaget Mysen IF. De som er med i Mysen Fotball betaler sin medlemsavgift til Mysen IF. Alle spillere må være medlem av Mysen IF for blant annet å være forsikret. Medlemskap koster årlig: Barn (opp til 16) kr 100,- Voksen (fra 16) kr 200,- Støttemedlemskap kr 150,- 7.2 Aktivitetsavgift Aktivitetsavgiften er differensiert og skal dekke deler av den sportslige satsningen og tilhørende utgifter til det enkelte lag. Resten av utgiftene dekker ledelsen i Mysen Fotball i henhold til vedtatt budsjett. Aktivitetsavgift innbetales til Mysen IF Fotball etter følgende satser, delt i 2 utsendinger pr. år: Senior 1 og 2: kr 3800,- Senior 3 kr 2000,- Junior år kr 3300,- Smågutt/gutt år kr 2700,- Småjente/jente år kr 1800,- Lilleg./Lillej år kr 1600,- Mpg./Mpj. 8-9 år kr 1400,- Mpg./Mpj. 5-7 år kr 800,- Søskenmoderasjon beregnes til 10 % pr. individ. Spillere som spiller på et lag i en høyere aldersklasse betaler avgift i forhold til egen alder. Det forutsettes at alle spillere/foresatte i Mysen IF Fotball deltar på 3 dugnader årlig. 16

17 8.0 Økonomisk kompensasjon 8.1 Arbeidsavtale Alle trenere som har direkte kontakt med barn/ungdom i Mysen Fotball skal ha en gyldig kontrakt. Kontrakten skal beskrive oppgaver, ansvar og økonomisk kompensasjon. Avtalen skal signeres av den tillitsvalgte og leder i ungdomsavdelingen, og en kopi beholdes av begge parter. Det presiseres at hver enkelt trener har én fri avgift. Ergo kan man eksempelvis ikke få fritak både som spiller, og til datter/sønn man trener. 8.2 Økonomisk kompensasjon og godtgjørelse Det er et mål for ledelsen i ungdomsavdelingen at alle lagledere og trenere som har direkte kontakt med barn og ungdom skal få dekket noen av sine utgifter i forbindelse med utførelse av sine verv. Normen i Mysen Fotball er at alle lag mottar en sum tilsvarende 2 frie aktivitetsavgifter for årstrinnet til fordeling blant lagledelsen Økonomisk kompensasjon Tak for størrelsen på godtgjørelse avgjøres på årsmøtet i Mysen Fotball og summen skal nedtegnes i kontrakt. For at utbetaling skal kunne finne sted må den enkelte lagleder/trener utarbeide en utgiftsoppgave som skal inneholde: navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse, skattekommune kontonummer, periode (fra til) spesifikasjon av de enkelte utgiftspostene (ved kjøring skal det føres kjørebok). Lagledelsen fordeler potten internt. Utgiftsoppgave må leveres innen 31.desember inneværende år. Lagledelsen er selv ansvarlig for å kontakte kasserer. 8.3 Politiattest Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige. Blankett lastes ned fra Deretter fylles den ut og gis til leder administrativ leder Ole Johan Aas for underskrift. Deretter må man personlig møte opp på lensmannskontoret for å avlevere attesten. Når attesten har kommet i retur skal den fremvises for administrativ leder eller et av fotballstyrets medlemmer. 17

18 9.0 Rabattavtaler Det er inngått ulike rabattavtaler for våre medlemmer. 9.1 Rabatt på utstyr Mysen Fotball har rabattavtale på G-Sport Mysen. Ved å si at man er medlem oppnås det rabatt på 20 % på fotballutstyr. 9.2 Gratis inngang på A-lagets hjemmekamper Alle medlemmer under 18 år har gratis inngang på a-lagets hjemmekamper. 18

19 10.0 Forsikring, lisenser og skader 10.1 Lisenser For aldersgruppen 13 år og opp til senior melder ledelsen i Mysen Fotball inn alle registrerte spillere i lagsforsikringen og også dermed en felles lisens som gjelder for laget. Om spilleren ønsker utvidet lisens må dette ordnes på egen hånd Skademelding Dersom en spiller blir skadet og skaden er av slik art at det kan medføre varige mèn eller bruk av forsikring, skal det fylles ut og sendes inn skademelding. Slik skademelding må attesteres av lege. Ved akutt skade hvor lege blir oppsøkt, uten at en har med skademelding, er det tilstrekkelig med en orientering til lege om at man trenger en beskrivelse av skade (diagnose) og behandling som man får med eller blir ettersendt. I alle tilfelle, sørg for at lege orienteres om at spilleren har forsikring/lisens slik at en kan komme tilbake i ettertid for nødvendig dokumentasjon. Ved usikkerhet rundt dette kontakt skadetelefonen på tlf Her kan man også få hjelp for å komme hurtig til undersøkelse hos spesialist, eventuelt videre til behandling. Se også forbundets egen side om fotballforsikringen på: 19

20 11.0 Overgang av spillere mellom klubber Det er helt klare regler for hvordan overganger av spillere skal gjennomføres. Ta kontakt med Mysen Fotballs ledelse for å få hjelp og veiledning samt overgangsskjemaer. OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 19 ÅR Klubbskifte for spillere under 13 år. Bestemmelsen gjelder spillere opp til og med det året de fyller 12 år. Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Klubbskiftet kan skje når som helst i året, og det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Ny klubb plikter å sende skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE til tidligere klubb. Kopi sendes den nye klubbens fotballkrets innen 8 dager. Spilleren kan delta i obligatorisk kamp for ny klubb tidligst 8 dager etter at skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE er sendt tidligere klubb rekommandert eller på annen etterretning måte Overgang for spillere mellom 13 år og 15 år. Bestemmelsen gjelder spillere f.o.m. det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 15 år. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Dersom ikke annet er bestemt, behandles overgangen av den fotballkretsen ny klubb tilhører. Overgang kan skje når som helst i året med unntak av perioden 1. september til 15. november. Kretsen kan etter søknad gi spiller spilletillatelse for ny klubb i perioden 1. september til 15. november dersom tungtveiende grunner foreligger. En spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes. Kretsen kan dispensere fra bestemmelsen når en klubb kan dokumentere at den ikke har nok spillere til å delta med lag i en cup/turnering. Overgangsskjemaer fås enten ved å kontakte Mysen Fotballs ledelse eller Østfold fotballkrets. Disse kan også lastes ned fra Velg fanen NFF og trykk på Skjemaer. Overgangsskjemaet består av 3 deler som alle skal underskrives av spiller og foresatte. Signert overgangsskjema sendes Mysen Fotball, Postboks 181, 1851 Mysen. Mysen Fotball sender overgangsskjemaet til angivende klubb. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. 20

21 Som økonomiske forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr. Svar på forespørsel skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 10 dager. Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (10 dager) er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til sin fotballkrets for registrering: o Originalt OVERGANGSSKJEMA o Svar fra tidligere klubb dersom dette foreligger. (Svaret fra tidligere klubb må sendes kretsen umiddelbart selv om det kommer etter fristens utløp. Dersom svar ikke foreligger, skal bevis med dato for når forespørsel er sendt/overlevert tidligere klubb, sendes kretsen). o Hvis tidligere klubb har svart at økonomiske forpliktelser ikke er oppgjort, skal det vedlegges kvittering for at disse nå er gjort opp. Det skal betales overgangsgebyr fra og med det året spilleren fyller 13 år. Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt på meldingen om spilleberettigelse fra krets og tidligst dagen etter at fotballkretsen har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand. Behandlingstiden på minst 1 dag forutsetter at kretsen har mottatt komplette, korrekt utfylte originale overgangsdokumenter. For NFFs komplette overgangsreglement se følgende side: Forenklet overgang Har spiller ikke spilt kamper de siste to kalenderår, kan skjema «forenklet overgang» benyttes. 21

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer