Aeroheat. Monteringsanvisning MA 8.A.7. Innestående luft/vann varmepumpe. Aeroheat CS i og CS is MA 8.A /62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aeroheat. Monteringsanvisning MA 8.A.7. Innestående luft/vann varmepumpe. Aeroheat CS i og CS is MA 8.A /62"

Transkript

1 Monteringsanvisning Aeroheat Innestående luft/vann varmepumpe tlf: /6

2 Monteringsanvisning tlf: /6

3 Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKER OG FAGPERSONELL Vennligst les dette først 4 Symbolbruk 4 Riktig bruk 5 Garantiansvar 5 Sikkerhet 5 Funksjon og bruksområde 6 Vedlikehold av varmepumpen 6 Feilfunksjon Leveranse/kontroll INSTALLASJON Oppstilling og montering -generelt 8 Bevegelig ventilator 9 Oppstilling 9 Montering av luftkanalene 0 Montering/Tilkobling av varmekretsen Elektrisk tilkobling 4 Spyle/lufte anlegget 5 Isolasjon av hydrauliske tilkoblinger 5 Montering av betjeningsenheten 5 Igangsetting 6 Demontering BYGGEMÅL OG OPPSTILLING Byggemål og oppstilling -generelt 4 Byggemål CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is, CS is 6 Byggemål CS -0 Byggemål CS -i 8 Byggemål CS -4i og CS -8i 9 Byggemål CS -4i-L, CS -8i-L 0 Byggemål CS -5i, CS -i Byggemål CS -5i-L, CS -i-l Oppstilling CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is, CS is Oppstilling CS -0i, Oppstilling CS -i 45 Oppstilling CS -4i og CS -8i 5 Oppstilling CS -5i og CS -i 5 TEKNISKE DATA 8 FLYTSKJEMA KOBLINGSSKJEMA VEKSELVENTIL OG MOTOR tlf: /6

4 Monteringsanvisning VENNLIGST LES DETTE FØRST Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Bruksanvisningen er en del av produktet og skal alltid følge apparatet. Bruksanvisningen må leses før det startes noen form for arbeider på apparatet. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. OBS: Produsent/leverandør tar intet ansvar for personskader eller materielle skader som direkte eller indirkete skyldes at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt. Ved spørsmål eller uklarheter ber vi deg ta kontakt med Variant VVS Norge AS på tlf: Fordi denne bruksanvisningen omfatter flere forskjellige modeller er det viktig at du passer på å følge de anvisningene som er aktuelle for ditt apparat. Vi tar forbehold om endringer. SYMBOLBRUK I bruksanvisningen kjennetegnes informasjonen med symboler. De har følgende betydning: kr Informasjon for brukeren. Informasjon eller anvisninger til kvalifisert fagpersonale Advarsel! Angir en potensielt farlig tilstand. Forsiktig: Angir en mulig farlig situasjon som kan medføre materielle skader. Merknad Viktig informasjon. Råd om energisparing Står for råd som hjelper til med å spare energi, råstoffer elle kostnader. Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen. Henvisning til andre dokumenter fra produsenten tlf: /6

5 Monteringsanvisning RIKTIG BRUK Apparatet skal kun brukes til det formål det var tiltenkt. Dette innebærer: Oppvarming. Varmtvannsberedning. Apparatet må kun brukes innenfor de tekniske parameterene, se oversikt «Tekniske data/ leveransens innhold». GARANTIANSVAR Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uriktig bruk av apparatet. Produsentens ansvar opphører når: Det gjøres arbeider på apparatet/komponentene som er i strid med angivelsene i denne bruksanvisningen. Arbeider på apparatet/komponentene utføres av ikke-kvalifiserte personer. Det utføres arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er godkjent i skriftlig form av produsenten. Apparatet eller komponenter på apparatet endres, bygges om eller demonteres uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Apparatet er CE -merket. SIKKERHET Ved riktig bruk er apparatet driftssikkert. Apparatets konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske krav; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt. Alle personer som utfører arbeider på apparatet, må ha lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med tilsvarende/lignende utstyr eller har fått opplæring av produsenten. Alle personer som utfører arbeider på apparatet, må overholde lokale sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter. Dette gjelder spesielt for bruk av personlig verneutstyr. Advarsel! Apparatet arbeider under høy elektrisk spenning! Advarsel! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling. Advarsel! Kun kvalifisert fagpersonale (VVS -montører, elektrikere) får gjennomføre arbeider på apparatet og de tilhørende komponentene. Advarsel! Sikkerhets-klistremerker på og i apparatet må følges. Advarsel! Apparatet inneholder kuldemedium. Lekkasje av kuldemedium kan medføre person- og miljøskader. Ved lekasje skal anlegget slåes av og man skal kontakte installatør. Forsiktig Apparatet må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når apparatet skal åpnes. Forsiktig Varmepumpen må kun plasseres innendørs og kun drives med uteluft som varmekilde. Luftkanalene må munne ut i friluft. De må ikke innsnevres eller blokkeres, se måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige apparattypene. Advarsel! Apparatet skal bare slås på med påmonterte luftkanaler. På ventilatorsiden må det treffes tiltak som utelukker skader på grunn av roterende vifteblad (luftkanalutgang over bakkenivå: Værbeskyttelsesgitter, luftkanalutgang under bakkenivå: Nettinggitter, dette er tilbehør som ikke er inkludert i leveransen). Forsiktig Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den avkjølte luften til kjøling. Forsiktig I området rundt der luften kommer ut er lufttemperaturen ca. 5 C lavere enn omgivelsestemperaturen. Det kan under viss forhold dannes et islag ved utgående kanal. Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier. tlf: /6

6 Monteringsanvisning SLIK FUNGERER VARMEPUMPEN Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: Samme teknikk, men brukt omvendt. Kjøleskapet trekker varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet. Varmepumpen trekker varme ut fra vår omverden, fra luften, jorden eller fra grunnvannet. Apparatet løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og føres videre til varmtvannet. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen fremdeles hente så mye varme som den trenger for å varme opp et hus. Skisse med eksempel på en varmepumpe med gulvvarme: Merknad Unngå unødvendig høye turtemperaturer. Jo lavere turtemperatur på varmtvannssiden - jo mer effektivt er anlegget. FDV (forvaltning drift og vedlikehold) Overflatene på utsiden av apparatet kan du tørke av med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel. Bruk ikke rengjøringseller pleiemidler som skurer eller inneholder syre og/eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på apparatet. Kuldekretsen på varmepumpen trenger ikke regelmessig teknisk vedlikehold. Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler, ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) kontrolleres/rengjøres ved behov, men minst hvert år, av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører). Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. De vil sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeider regelmessig utføres. Rengjøring og spyling av apparatkomponenter 4 4 = Nytteenergi ca. 4 = Energi fra omverdenen (Opptak luft, væske eller vann) ca. 4 = Tilført elektrisk energi BRUKSOMRÅDE Så lenge omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og gjeldende forskrifter overholdes kan alle varmepumper settes inn i nyoppførte eller eksisterende oppvarmingsanlegg. Forsiktig! Kun kundeservicepersonale som er autorisert av leverandøren kan rengjøre og spyle apparatkomponentene. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten. Etter spylingen av kondensatoren med kjemiske rengjøringsmidler må det gjennomføres en nøytralisering av restinnhold og en intensiv vannspyling. Her må den aktuelle varmeveksler-produsentens tekniske data overholdes. Se oversikt «Tekniske data/leveransens innhold». DRIFT Gjennom beslutningen å satse på en varmepumpe eller et varmepumpeanlegg vil du i mange år framover være med og gi ditt bidrag til et bedre miljø, takket være lave utslipp og mindre bruk av ikke-fornybare energikilder. Du betjener og styrer varmepumpeanlegget med varmepumperegulatoren. tlf: /6

7 Monteringsanvisning FEILFUNKSJON Dersom det oppstår en feil kan du lese av årsaken til feilfunksjonen i diagnoseprogrammet i varmepumperegulatoren. Se brukeveiledning for «Aeroplus». Fare! Service- og reparasjonsarbeider på apparatets komponenter skal kun utføres av servicepersonale som er autorisert av leverandøren. Legg merke til at ingen feil vises når sikkerhetstemperaturbegrenseren på elektrovarmeelementet har utløst (avhengig av apparattype). Se «Igangsetting», under avsnitt som omhandler «Sikkerhetstemperaturbegrenser». DETTE MÅ DU GJØRE FØRST Den leverte varen kontrolleres for ytre synlige skader, Det må kontrolleres at leveransen er komplett. Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart. Merknad Ta hensyn til apparattype. Kontroller apparatets luftutblåsningsretning. Apparater som har forkortelsen L i typebetegnelsen, blåser luften ut til venstre (sett fra betjeningssiden). Se «Tekniske data/leveransens innhold». Forsiktig Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten. LEVERANSES INNEHOLD Kompakt varmepumpe med hermetisk lukket kompressor, alle sikkerhets-relevante komponenter for overvåkning av kuldekretsen, innebygget varmepumperegulator, integrerte følere for registrering av varmgasstemperatur, turvannstemperatur og returvannstemperatur. Avløpslange for kondens på varmepumpesiden er inkludert. For alle varmepumper skal 00% spisslast installeres. Luftkanaler (og luftkanal-tilbehør) må bestilles separat. Ytterligere tilbehør Installasjonstilbehøret (svingningsdempere) for luft/vannvarmepumper for innvendig oppstilling må bestilles i tillegg. tlf: /6

8 Monteringsanvisning OPPSTILLING OG MONTERING For alle arbeider som utføres gjelder: Merknad Lokale ulykkesforebyggende forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes. Advarsel! Oppstilling og montering av varmepumpen og anlegget skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Merknad Ta hensyn til opplysningene om støy for de forskjellige apparattypene. Se «Tekniske data/leveransens innhold», i avsnitt som omhandler «Støy». Oppstillingssted Forsiktig Varmepumpen skal kun stilles opp inne i bygninger. Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. Det anbefales at rommet oppfyller kravene til DIN EN 8 Rommet må også oppfylle lokale forskrifter. Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige apparattypene. Transport til oppstillingsstedet For å unngå transportskader bør apparatet transporteres med lastebil og truck, i emballasjen, helt fram til det endelige oppstillingsstedet. Merknad På noen modeller kommer du under med truck, resterende transporteres på trepallen. Forsiktig Flere personer må delta i transporten. Ta hensyn til apparatets vekt. Se «Tekniske data». Advarsel! Det er fare for velting under transport! Noen av varmepumpene er ikke festet til pallen. Sørg for egnede tiltak som utelukker fare for velting. Advarsel! Det er absolutt nødvendig at apparatet sikres mot at det sklir under transport. Forsiktig Byggekomponenter og hydrauliske tilkoblinger på apparatet må ikke brukes til fester under transport. Forsiktig Vær nøye med at de hydrauliske koblingene på apparatet ikke skades. Forsiktig Apparatet må ikke helle mer enn maksimalt 45 (i alle retninger). Løfte apparatet med rør Bare mulig noen modeller! Apparatene kan løftes med alle egnede rør av typen 4 eller (ikke inkludert i sending). Apparatrammen har ferdige hull til slik bruk. Det nedre dekselet på betjeningssiden og på anslutningssiden fjernes fra apparatet. For å gjøre dette løsnes festeskruene. Drei 90 mot venstre Når festeskruene () er løsnet, vippes dekselet () ut i topp og man løfter det forsiktig opp. Plasser dekselet trygt. På baksiden av pumpen fjernes de nedre pakningene () og rørene føres igjennom hullene i chassiet fra betjeningssiden. Varmepumpe sett fra betjeningssiden Hvis det ikke er mulig å kjøre varmepumpen til det endelige oppstillingsstedet på truck, kan pumpene også transporteres på sekketralle eller med rør avhengig av apparatets tyngde. OBS! Pass på at rørene ikke skader eller belaster kabler og komponenter. Kraften fra rørene skal gå rett i varmepumpens chassis. Advarsel! Apparatet må bæres «vannrett» og sikres fra å skli. Pumpen bæres av minst 4 personer. Pass på at rammen står flatt på underlaget når man setter den ned på oppstillingsstedet. Sett på pakninger igjen og sett på dekselet hvis man ikke kobler til det elektriske med en gang. Bakside tlf: /6

9 Monteringsanvisning BEVEGELIG VENTILATOR For å lette transporten inn i trange kjellerrom og gjennom smale dører og ganger, kan ventilatoren skyves ca. 0cm inn i apparatkassen. Forsiktig Ventilatoren skal bare skyves inn under transport; så snart apparatet har kommet på plass må den trekkes ut igjen. Følg instruksjonene på foregående side for å fjerne nedre deksel. Skru så løs det øvre dekselet og vipp det ut i bunn og løft opp. Dekselet plasseres trygt. Ventilatorens fire festemuttere løsnes (utsiden av pumpen) og man skyver ventilatoren inn i varmepumpen. Skru så til festemutterene slik at viften ikke er løs under transport. Sørg for at pumpen står i vater på oppstilligsstedet. Sett så på øvre og nedre deksel. OPPSTILLING Varmepumpen settes på bærende underlag, fast og vanntett, fortrinnsvis lydisolert slik at lyden dempes fra byggets konstruksjoner. Husk på at underlaget må være dimensjonert til å tåle vekten av pumpen. Se tekniske data. Forsiktig Apparatet må ikke helle mer enn maksimalt 45 (i alle retninger). Forsiktig I området rundt der luften kommer ut er lufttemperaturen ca. 5 C lavere enn omgivelsestemperaturen. Ved visse forhold er det mulig at det dannes et islag på bakken ved luftutgang. Varmepumpen bør derfor plasseres slik at luftutgangen ikke går ut i gangveier. Forsiktig Ved oppstillingen bør flere personer samarbeide. Merknad Oppstillingsplanen til den aktuelle apparattypen må absolutt overholdes. Dimensjoner og minsteavstander må overholdes. Oppstillingsplan for den aktuelle apparattypen. Apparatet plasseres slik at betjeningssiden alltid er tilgjengelig. tlf: /6

10 Monteringsanvisning MONTERING AV LUFTKANALENE Merknad Ta hensyn til apparatets luftutblåsningsretning. - Varmepumpene som har forkortelsen «L» i typebetegelsen, båser luften ut til enstre (sett fra bjeteningssiden). Svellebånd limes ovenfra og ned på kanalens vertikale frontsider og kappes nøyaktig. Merknad Maksimal bearbeidingstid fra rullen med svellebånd åpnes til ferdigstilt arbeid: time. De første cm på svellebåndrullen kappes av og kastes. Forsiktig Bruk kun originaltilbehør eller luftkanaler (glassfiberlettbetongkanaler) som er anbefalt av produsenten eller leverandøren. Luftkanalene må kun monteres ihht. til oppstillingsplanen som gjelder for den aktuelle varmepumpen. Oppstillingsplan for den aktuelle apparattypen. Forsiktig Luftkanalene må installeres minst 5cm langt inn i bærende murverk, slik at luftkanalene er selvbærende over en lengde på maksimalt m. Ved forlengelser festes luftkanalene og buene ved hjelp av hullbånd eller monteringsskinner til taket. Svellebåndstykker for kanalens horisontale frontsider tilpasses mål X. Ventilatorsidens luftkanal installeres i muren/veggen. Ved behov tilpasses lengden. X = fri bredde + 0mm ekstra Det øvre horisontale svellebåndet plasseres først i midten, og limes fra midten i retning av det vertikale svellebåndet, til ca. 50mm fra kanten av svellebåndet. Luftkanalen festes i muren på alle 4 sider (for eksempel med kiler). Ca. 50mm skal ikke festes foreløpig Limretning innenfra og utover tlf: /6

11 Monteringsanvisning Venstre endestykke av det øvre horisontale svellebåndet plasseres kant i kant med det venstre vertikale svellebåndet og limes på luftkanalen. Sett luftinnløpssidens luftkanal inn i muren, sentrer i forhold til apparatets luftinnløp og fest i murveggen. Presis ansats Ekstra høyde H Horisontalt svellebånd V Vertikalt svellebånd Den ekstra høyden som oppstår trykkes inn og limes på luftkanalen for å skape en lufttett skjøt. Gjør tilsvarende på høyre endestykke av det øvre horisontale svellebåndet. Gjenta med det nedre horisontale svellebåndet. Apparat skyves med ventilatorsiden (= luftutløpsside) mot luftkanalen, til frontplaten ligger mot svellebåndet. Merknad Ikke bruk trykk. Svellebåndet tetter spalten mellom apparat og luftkanal lufttett, så fort det har ekspandert fullstendig. Sentrere apparatets luftutslipp på luftkanalen. Luftkanalene støttes opp med trelekter; deretter kontrolleres avstandsmålene samt horisontal og vertikal innretting og korrigeres ved behov (apparatets luftinn- og utløp må treffe sentrert på luftkanalene). Hulrom mellom luftkanaler og murvegg påføres vannfast skum inni og utenpå bygningen. Etter gjennomherding skjæres det overskytende skummet av. Forsiktig Avstanden mellom luftkanalen(e) og utvendig murkant isoleres for å hindre at muren gjennomfuktes. Isolasjonen må være vanntett og UV-bestandig. Ta hensyn til monteringsdybden for eventuelle værbeskyttelsesgittere. Utenpå bygningen beskyttes luftkanal-innløpene. Hvis luftkanalene ligger i bakkenivå festes værbeskyttelsesgittere på begge luftkanalene. Ligger luftkanalene under bakkenivå (for eksempel i lyssjakter), monteres nettingrist (maskestørrelse x mm, fritt tverrsnitt > 80 %) på luftkanalinn- og utløpet. Værbeskyttelsesgitter og nettingrister er tilbehør og må bestilles separat. Fest svellebånd vertikalt og horisontalt på innløpssiden av luftkanalen på samme måte. tlf: /6

12 Monteringsanvisning Isolasjonsbåndet (bredde 0 mm) limes på overgangene mellom varmepumpen og luftkanalene. Merknad Sammen med svellebåndet gir isolasjonsbåndet dobbel tetning, forebygger kuldebrodannelse og hinder dermed fukt i overgangene varmepumpe luftkanaler. Forsiktig I solasjonsbåndet limes over svellebåndet; fra luftkanalene til varmepumpehuset. Isolasjonsbåndet må ligge helt tett inntil varmepumpehuset. MONTERING/TILKOBLING TIL VARMEKRETSEN Advarsel! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Forsiktig Koble apparatet til varmekretsen slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle modellen viser. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». Merknad Kontroller at tverrsnitt og lengde på rørene i varmekretsen er tilstrekkelig dimensjonert. Merknad Sirkulasjonspumpene må være lagt ut og regulert trinnvis. De må minimum ha kapasitet til den minste gjennomstrømningsmengde som ditt apparat krever. Luftkanal Svellebånd Varmepumpehuset 4 Overlapping på varmepumpe ca. 5-0mm 5 Isolasjonsbånd (bredde 0mm) Isolasjonsbåndet vikles en gang helt rundt luftkanalen og limes fast på luftkanalen og varmepumpen. Se oversikt «Tekniske data». Forsiktig Hydraulikken må utstyres med en akkumulator hvis nødvendige volum er avhengig av din apparattype. Se oversikt «Tekniske data». Forsiktig Under tilkoblingsarbeidene må det påses at koblingene til apparatet sikres mot vridning. Dette beskytter kobberrørene inne i apparatet mot skade. Fremgangsmåte: Varmekretsen spyles grundig før apparatet kobles til varmekretsen. Merknad Smuss og avleiringer i varmekretsen kan medføre driftsfeil på varmepumpeanlegget. Varmtvannsutgang (turløp) og varmtvannsinnløp (returløp) på varmepumpesiden må forsynes med sperreanordninger. Merknad Med montert stengeinnretning kan, ved behov, varmepumpens kondensator spyles. Støttelekterne under luftkanalene fjernes. Forsiktig Spyling og utlufting av kondensator og varmepumpe skal kun utføres av servicepersonale som er autorisert av produsenten. tlf: /6

13 Monteringsanvisning Tilkoblingen til varmeanleggets faste røropplegg utføres med vibrasjonsdemping. Dette gjøres for å unngå overføring av flankelyd til den faste rørinstallasjonen. Merknad Svingningsdempere kan kjøpes som tilbehør. Tilkoblingspunktene for varmtvannsutgang (turløp) varmtvannsinnløp (returløp) er klart markert på varmepumpen... For plasseringen av koblingspunktene, se måltegning for varmepumpen. KONDENSATUTLØP Kondensvannet fra luften må føres bort gjennom kondensatslangen på varmepumpen. For å gjøre dette kobles kondensatslangen til et vannavløp. For plasseringen av koblingspunktene for kondensatavløpet; se måltegning for varmepumpen. Slange for kondensatavløp inne i apparatet Tilkobling kondensatutløp på utsiden av varmepumpen. Forsiktig Legg den ferdigmonterte kondensatavløpsslangen som sifong inne i apparatet, som vist på bildet. TRYKKSIKRING Varmekretsen utstyres med sikkerhetsventil og ekspansjonsbeholder i henhold til lokale normer og retningslinjer. I tillegg installeres påfyllings-, tømme- og avstengningsinnretninger samt tilbakeslagsventiler i varmekretsen. OVERLØPSVENTIL Det bør absolutt settes inn en overløpsventil for å sikre et minimum av gjennomstrømning gjennom varmepumpens varmekrets. Ventilen må være dimensjonert slik at volumstrømmens minimale gjennomstrømning kan garanteres når varmekretsen er avstengt. AKKUMULATOR Den hydrauliske integreringen av varmepumpen krever en akkumulator i varmekretsen. Denne sikrer varmepumpen en minimums-driftstid selv om ventilene er sperret i varmekretsen. Nødvendig akkumulatorvolum finnes med denne formelen: V akkumulator = Minimal volumstrøm varmeanlegg / time 0 Minste gjennomstrømningsmengde i varmekretsen: se «Tekniske data», avsnitt «Varmekrets». På monovalente luft/vann-anlegg integreres akkumulatoren i varmtvannsutløpet (turløp) foran overløpsventilen. SIRKULASJONSPUMPER Forsiktig Det er viktig å skille mellom apparattypene. Det må ikke brukes selvregulerende sirkulasjonspumper. Oppvarmings- og tappevarmtvannspumpene må være trinnvist dimensjonerte. TAPPEVARMTVANNSBEREDNING For tappevarmtvannsberedning med varmepumpen trengs det en ekstra varmtvannskrets i tillegg til (parallelt med) varmekretsen. Ved integreringen må det påses at tappevarmtvannet ikke føres gjennom varmekretsens akkumulator. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». TAPPEVARMTVANNSBEREDER Hvis varmepumpen skal varme opp tappevarmtvann, må du integrere en egen varmtvannsbereder i varmepumpeanlegget. Volumet må velges slik at ønsket varmtvannsmengde står til disposisjon, også ved sperretider fra strømleverandør. Merknad Varmtvannsberederens varmevekslerflate må være dimensjonert slik at varmeeffekten fra varmepumpen overføres med så lite temperaturdifferanse som mulig. Vi tilbyr OSO varmtvannsberedere fra vårt produktspekter som passer spesielt til det aktuelle varmeanlegg og varmepumpe. Merknad Koble varmtvannsberederen til varmepumpeanlegget slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle modellen viser. Dokumentasjon «Hydraulisk tilkobling». tlf: /6

14 Monteringsanvisning ELEKTRISKE TILKOBLINGSARBEIDER For alle arbeider som utføres gjelder: Advarsel! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Advarsel! Ved installasjon og gjennomføring av elektriske arbeider må du overholde aktuelle EN, VDE - og/eller lokale sikkerhetsforskrifter. Ta hensyn til strømleverandørens tekniske betingelser for tilkobling. Merknad Alle spenningsførende ledninger må avisoleres før de legges i koblingsboksens kabelkanal! ELEKTRISK TILKOBLING Hvis apparatet er lukket, åpnes dekselet på betjeningssiden «Oppstilling» s. 8. Åpne den elektriske koblingsboksen på apparatet. Elektriske tilkoblingsarbeider utføres i henhold til koblingsplanen som gjelder for ditt apparat. Koblingsplan for aktuell varmepumpe. Forsiktig Påse at strømtilførselen har høyre dreiefelt (kompressor). -Hvis kompressoren drives med feil dreieretning, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren som ikke lar seg reparere. Forsiktig Varmepumpens effektforsyning må utstyres med en -polet sikringsautomat med kontaktavstand på minst mm. Ta hensyn til utløserstrømmens verdi. Oversikt «Tekniske data», avsnitt «Elektroteknikk». Merknad På apparater med integrert elektrisk varmeelement er elementet koblet med 6kW (9kW) fra fabrikken. Det kan kobles om til kontaktor K5 (K6) til () eller 4 kw (6 kw). Mer informasjon finner du på klistremerket på det elektriske varmeelementet. Merknad Med en egnet kabel kan betjeningsenheten på oppvarmings- og varmepumpekontrollen forbindes med en PC eller et nettverk og styres derfra. Hvis ønskelig, kan det legges en skjermet nettverkskabel (kategori 6, med RJ45-plugg) parallelt med styreledningen til oppvarmings- og varmepumpekontrollen gjennom apparatet og fram til forsiden av apparatet. Lukk den elektriske koblingsboksen på apparatet. Sett på plass det nedre dekselet. Stikk 0 V strømkabelen, kabel til sirkulasjonspumpe og kabel for utetemperaturføler gjennom gummipakningene i dekselet foran på apparatet. Kapp til gummipakningene. Plassering av gummipakninger for kabelinnføring: se «byggemål» for de forskjellige apparattypene. Skyv ledningene gjennom pakningene inn i apparatet. Ledningene som skyves inn går i en lukket kabelkanal inne i apparatet, helt fram til koblingsboksen. tlf: /6

15 Monteringsanvisning SPYLE, FYLLE PÅ OG LUFTE ANLEGGET Varmekretsen spyles, fylles og luftes. Kondensatoren på varmepumpen luftes ekstra. Åpne nedre fasadedeksel. Åpne utluftingsventilen. MONTERING AV BETJENINGSENHETEN Avarsel! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! I fronten av apparatet er det i forskjellige høyder laget hakk for å feste betjeningsenheten: fire hakk oppe fire hakk nede Etter utluftingen lukkes dekselet. ISOLASJON AV HYDRAULISKE TILKOBLINGER Vibrasjonsdempingen og varmekretsens faste rørinstallasjon isoleres. På baksiden av betjeningsenheten er det 4 kroker som brukes til å henge på plass betjeningsdelen foran på apparatet: Merknad Isoleringen må utføres i henhold til lokale normer og retningslinjer. Heng krokene på betjeningsenheten inn i hakkene foran på apparatet (enten i de øvre eller de nedre hakkene)... Eksempel: Betjeningsenheten plassert oppe Sett inn betjeningsenheten og trykk den nedover til den festes Styrekabelen til oppvarmings- og varmepumpekontrollen stikkes inn i den høyre kontakt på undersiden av betjeningsenheten tlf: /6

16 Monteringsanvisning Merknad Fra den vestre kontakten på undersiden kan betjeningsenheten forbindes med en computer eller et nettverk slik at oppvarmings- og varmepumpekontrollen styres derfra. Dette forutsetter at det ble lagt en avskjermet nettverkskabel (kategori 6) gjennom apparatet sammen med de elektriske koblingene. Hvis denne kabelen ligger på plass, stikkes RJ 45-pluggen på nettverkskabelen inn i den venstre kontakten på betjeningsenheten... Merknad Det er mulig å legge nettverkskabelen i ettertid. For å kunne koble den til må imidlertid først paneldekselet tas av. IGANGSETTING Advarsel! Varmepumpen får bare tas i bruk med påmonterte luftkanaler, vær- eller regnbeskyttelsesgittere og lukkede deksler. Foreta en grundig installasjonskontroll og gå gjennom grovsjekklisten. «Grovsjekkliste» Merknad Med installasjonskontrollen forebygger du skader på varmepumpeanlegget som kan oppstå på grunn av ikke-forskriftsmessig utført arbeide. Du må forsikre deg om at: Høyredreiningsfeltet for krafttilførsel (kompressor) er sikret. Oppstilling og montasje av varmepumpen er utført i henhold til bestemmelsene i denne bruksanvisningen. De elektriske installasjonene er utført fagmessig og korrekt. Det er installert en -polet sikringsautomat for kompressoren. Denne må ha en kontaktåpningsavstand på minst mm. Varmekretsen er spylt, påfylt og grundig luftet ut. Alle ventiler og sperreinnretninger i varmekretsen er åpnet. Alle rørsystemer og komponenter i anlegget er tette. Varmepumpeanlegget settes i gang av installatør eller av leverandør mot vederlag. Er varmepumpen ikke oppkoblet etter leverandørs anvisning, bortfaller funksjonsansvaret til leverandør. SIKKERHETSTEMPERATURBEGRENSER På det elektriske varmeelementet er det installert en sikkerhetstemperaturvakt (avhengig av varmepumpetypen). Hvis varmepumpen faller ut eller det er luft i anlegget må det kontrolleres om reset-knappen på denne sikkerhetstemperaturvakten har hoppet ut. I så fall trykkes den inn igjen. Sikkerhetstemperaturvakt på elektrovarmeelementet Reset-knapp tlf: /6

17 Monteringsanvisning DEMONTERING Advarsel! Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av faglært elektriker. Før apparatet åpnes må anlegget kobles spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling! Advarsel! Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å demontere apparatet fra anlegget. Advarsel! Kun kvalifisert personell får demontere anlegget og de tilhørende komponentene. Forsiktig! Apparatkomponenter, kjølemiddel og olje resirkuleres eller tilføres kildesorteringen på forskriftsmessig måte. Forsiktig! Før oppvarmings- og varmepumpekontrollen skrotes, fjernes backup-batteriet fra prosessorkortet. Batteriet kan skjæres ut med en kantskjærer. Batteri og el-komponenter må destrueres på miljøvennlig måte. tlf: /6

18 Monteringsanvisning Tekniske data CS-0i til CS -5i Tekniske data CS -0i CS -i CS -4i CS -8i CS -5i Oppstilling gulv gulv gulv gulv gulv Aeroplus regulator intergrert intergrert intergrert intergrert intergrert Effektdata effekttall i parantes (kun med en kompressor i drift) ved luft / vann 5 Qh/COP kw / - 0, / 4,,8 / 4, 4,4 / 4, 9,6(0,) /,9(4,),(4,) /,9(4,) ved luft / vann 45 Qh/COP kw / - 0, /,5, /,5,9 /,5 8,(9,8) /,(,4) 6,(,) /,(,4) ved luft / vann 5 Qh/COP kw / - 9,5 /,,8 /,,8 /,,(9,5) /,6(,8) 4,0(,) /,6(,8) ved luft 0 / vann 5 Qh/COP kw / -, /4,4,8 / 4,4 4, / 4,4,(0,) / 4,0(4,5) 9,(4,) / 4,0(4,5) ved luft - / vann 5 Qh/COP kw / -,5 /,9 9, /,9 0,8 /,0 4,(,) /,8(,9) 9,4 (0,) /,8(,9) ved luft -5 / vann 65 Qh/COP kw / Lydnivå Lydavgivelse inne v/m ) db(a) Lydavgivelse ute v/m ) db(a) Driftstemperaturer Arbeidsområde varmtvann C +5 til til til til til +60 Arbeidsområde luft C -0 til +5-0 til +5-0 til +5-0 til +5-0 til +5 Ytre kombinerte arbeidsområde l-0/v50, l-/v60 l-0/v50, l-/v60 l-0/v50, l-/v60 l-0/v50, l-/v60 l-0/v50, l-/v60 Luftgjennomstrømning / anslutninger Luftgjennomst. v/maks. eksternt trykk m³/h Maksimalt eksternt trykk Pa Tverrsnitt luftkanal mm 50 x x 50 0 x 0 0 x 0 0 x 0 Varmtvann / kondensator Volumstrøm varmtvann min/maks m³/h,5 /,8, /,,0 /,5,0 /,,5 / 4, Trykkfall ved nominell volumstrøm kpa,,0 8,9,6 0,6 Temperaturspredning ved l/v5 C 4,9 5,0 4,9 5, 5,0 Anslutninger Byggemål ) mm 890 x 80 x x 000 x x 90 x x 90 x 80 5 x 90 x 890 Samlet vekt kg Varmtvannsansl. (utv. gjenge) G G G ¼ G ¼ G ¼ Antall kompressorer stk Kjølemedie/mengde -/kg R-40C / 4,8 R-40C / 5,8 R-40C / 5,8 R-40C / 6,8 R-40C / 9,8 Kondensvann avløpslange m Elektriske data effekttall i parantes (kun med en kompressor i drift) Driftspenning --- for alle modeller: x L / N / PE / 50Hz / 400V Ekstern sikring strøm A allpolet 0 «C» allpolet 6 «C» allpolet 6 «C» allpolet 0 «C» allpolet 5 «C» Ekstern sikring elkolbe (EK) A 6 «B» 6 «B» 6 «B» 6 «B» 6 «B» Elkolbe fase 400V ( fa./ fa.) kw 9 (6 / ) 9 (6 / ) 9 (6 / ) 9 (6 / ) 9 (6 / ) Driftsstrøm maks. uten EK 4) A 9,,5,0 8 4,5 Startstrøm direkte/-med mykstart 5) A 5,5 / 9 64 / 4 / 6 5,5 / 0 4 / 0 Maksimalt antall start pr. time --- Beskyttelsesgrad IP Energiopptak ved l/v5 uten EK kw,6,,4 5,0(,4),0(,4) Strømopptak ved l/v5 uten EK A 5,4 6,4 0,(4,9) 4,4 (,0) Cos φ ved l/v , 0, 0, 0, (0,) 0, (0,) Tilkobling regulator --- for alle modeller: x L / N / PE / 50Hz / 0V Ekstern sikring regulator A 0 «B» 0 «B» 0 «B» 0 «B» 0 «B» ) Gjennomsnitt målt rundt varmepumpen (måling kun for innedørs enheter). ) Lydtrykk (LpA) målt i snitt m fra luftkanaler på utsiden av huset. ) Minste mulige dimensjoner på innføring gjennom åpning: 5cm (AH CS -0i/-i), 80cm (AH CS -4i/-8i/-5i/-i). 4) Innenfor bruksbegrensninger. 5) Alle modellene har mykstart integrert. tlf: /6

19 Monteringsanvisning Tekniske data CS -i Tekniske data CS -i Oppstilling Aeroplus regulator gulv intergrert Effektdata effekttall i parantes (kun med en kompressor i drift) ved luft / vann 5 Qh/COP kw / - 5(9,) / 4,0(4,) ved luft / vann 45 Qh/COP kw / - 4,4(8,9) /,5(,6) ved luft / vann 5 Qh/COP kw / - (6,8) /,5(,6) ved luft 0 / vann 5 Qh/COP kw / - (0,) / 4, (4,) ved luft - / vann 5 Qh/COP kw / - 5(,) /,8(,9) ved luft -5 / vann 65 Qh/COP kw / Lydnivå Lydavgivelse inne v/m ) db(a) 60 Lydavgivelse ute v/m ) db(a) 5 Driftstemperaturer Arbeidsområde varmtvann C +5 til +58 Arbeidsområde luft C -0 til +5 Ytre kombinerte arbeidsområde Luftgjennomstrømning / anslutninger Luftgjennomst. v/maks. eksternt trykk m³/h 800 Maksimalt eksternt trykk Pa 5 l-0/v50, l-/v60 Tverrsnitt luftkanal mm 0 x 0 Varmtvann / kondensator Volumstrøm varmtvann min/maks m³/h 4,0 / 6,0 Trykkfall ved nominell volumstrøm kpa 4,0 Temperaturspredning ved l/v5 C 5,0 Anslutninger Byggemål ) mm 5 x 90 x 890 Samlet vekt kg 540 Varmtvannsansl. (utv. gjenge) R ½ Antall kompressorer stk Kjølemedie/mengde -/kg R-404A /,0 Kondensvann avløpslange m Elektriske data effekttall i parantes (kun med en kompressor i drift) Driftspenning --- for alle modeller: x L / N / PE / 50Hz / 400V Ekstern sikring strøm A allpolet «C» Ekstern sikring elkolbe (EK) A --- Elkolbe fase 400V ( fa./ fa.) kw --- Driftsstrøm maks. uten EK 4) A 8 Startstrøm direkte/-med mykstart 5) A 80 / 8 Maksimalt antall start pr. time --- Beskyttelsesgrad IP 0 Energiopptak ved l/v5 uten EK kw 8,8(4,5) Strømopptak ved l/v5 uten EK A 6,8(8,) Cos φ ved l/v ,5(0,5) Tilkobling regulator --- x L / N / PE / 50Hz / 0V Ekstern sikring regulator A 0 «B» ) Gjennomsnitt målt rundt varmepumpen (måling kun for innedørs enheter). ) Lydtrykk (LpA) målt i snitt m fra luftkanaler på utsiden av huset. ) Minste mulige dimensjoner på innføring gjennom åpning: 5cm (AH CS -0i/-i), 80cm (AH CS -4i/-8i/-5i/-i). 4) Innenfor bruksbegrensninger. 5) Alle modellene har mykstart integrert. tlf: /6

20 Monteringsanvisning Tekniske data CS 9is-BWW 0V, CS i 0V Tekniske data CS 6is-D CS 8is-D CS 0is CS is Oppstilling gulv gulv gulv gulv Aeroplus regulator intergrert intergrert intergrert intergrert Effektdata effekttall i parantes (kun med en kompressor i drift) ved luft / vann 5 Qh/COP kw / -,0 / 4, 8,6 / 4,, / 4,, / 4, ved luft / vann 45 Qh/COP kw / - 6,8 /,5 8,5 /,5,8 /,,5 /, ved luft / vann 5 Qh/COP kw / - 6, /,5 8,0 /,5 0,4 /,4,9 /,4 ved luft 0 / vann 5 Qh/COP kw / -, / 4, 9, / 4,, / 4, 4,6 / 4,4 ved luft - / vann 5 Qh/COP kw / - 4, /,9 6, /,8 8,4 /,8 9,5 /, Lydnivå Lydavgivelse inne v/m ) db(a) Lydavgivelse ute v/m ) db(a) Driftstemperaturer Arbeidsområde varmtvann C +0 til til til +58 (60 ) ) +0 til +58 (60 ) ) Arbeidsområde luft C -0 til +5-0 til +5-0 til +5-0 til +5 Luftgjennomstrømning / anslutninger Luftgjennomst. v/maks. eksternt trykk m³/h Maksimalt eksternt trykk Pa Tverrsnitt luftkanal mm 50 x x x x 50 Varmtvann / kondensator Volumstrøm varmtvann min/maks l/h 650 / / / / 000 Trykkfall ved nominell volumstrøm bar / l/h 0,4 / 900 0,6 / 00 0,5 / 000 0,45 / 500 Anslutninger Byggemål mm 80 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x 860 Samlet vekt kg Varmtvannsansl. (utv. gjenge) G G G G ¼ Kjølemedie/mengde -/kg R-40C /,95 R-40C /, R-40C / 4, R-40C / 4,5 Kondensvann avløpslange m Elektriske data effekttall i parantes (kun med en kompressor i drift) Driftspenning --- for alle modeller: x L / N / PE / 50Hz / 400V Ekstern sikring strøm A allpolet 0 «C» allpolet 0 «C» allpolet 6 «C» allpolet 6 «C» Ekstern sikring elkolbe (EK) A 0 «C» 0 «C» 6 «C» 6 «C» Elkolbe fase 400V ( fa./ fa.) kw 6 (4 / ) 6 (4 / ) 9 (6 / ) 9 (6 / ) Driftsstrøm maks. uten EK 4) A 5,, 8,0 9, Startstrøm direkte/-med mykstart 5) A / 9 46 / 6 / 4 6 / 5 Beskyttelsesgrad IP Energiopptak ved l/v5 uten EK kw,65,0,9, Strømopptak ved l/v5 uten EK A,65 4, 5,5 6, Cos φ ved l/v ,66 0, 0,5 0,5 Tilkobling regulator --- for alle modeller: x L / N / PE / 50Hz / 0V Ekstern sikring regulator A 0 «B» 0 «B» 0 «B» 0 «B» ) Gjennomsnitt målt rundt varmepumpen (måling kun for innedørs enheter). ) Lydtrykk (LpA) målt i snitt m fra luftkanaler på utsiden av huset. ) Avhengig av komponenters toleranse. 4) Innenfor bruksbegrensninger. 5) Alle modellene har mykstart integrert. tlf: /6

21 Monteringsanvisning Flyt- og koblingsskjema - med bereder AT Aeroplus regulator SRV BWW HUP BUP BWT ZW ZUP PI 0 KW - uten bereder AT Aeroplus regulator HUP ZW PI ZUP 0 tlf: /6

22 6 5 4 M Monteringsanvisning Sikring varmepumpe CS -0i allpolet 0A «C» CS -i allpolet 6A «C» CS -4i allpolet 6A «C» CS -8i allpolet 0A «C» CS -5i allpolet 5A «C» CS -i allpolet A «C» CS 6is-D allpolet 0A «C» CS 8is-D allpolet 0A «C» CS 0is allpolet 6A «C» CS is allpolet 6A «C» Sikring elkolbe CS -0i 6A «B» CS -i 6A «B» CS -4i 6A «B» CS -8i 6A «B» CS -5i 6A «B» CS -i --- CS 6is-D 0A «C» CS 8is-D 0A «B» CB 0is 6A «B» CB is 6A «B» ZW ZW Uteføler (AT) Føler forbruksvann Annen varmekilde / vanlige feil SST Annen varmekilde (bare med ekstern) Styring 0 V Vekselventil forbruksvann Sirkulasjonspumpe (ekst. sikring 0A «B») Varmepumpe x 400 V (ekst. sikring, se tabell) Elkolbe x 400 V (ekst. sikring, se tabell) N-/PE distribusjon i EW sperre varmepumpe for anslutning av 0 V utstyr (f.eks. pumpe/shuntventil) Maks samlet belastning 6, A Elkolbe som forvarming Elektrisk varmeelement kjele GND TRL GND TA GND BWT GND TB GND RFV GND PEX ZIP MZ MA ZW ZW VB0 BUP ZUP FP HUP EVU ASD MOT L L L PE N L PE L L L L PE N L L L L L N N N N N N PE PE PE PE PE PE Bare hvis ikke internt kablet ST Tilgjengelig beskyttelse Manuell/Auto/Av EV kjele tilgjengelig S zu N, PE zu N, PE zu N, PE L N Pumpe forbruksvann OBS: brokobling -6 Kobling kun med -veis ventil med hjelpekontakt EW (EVU) Tilgjengelig kontakt EW lås: Kontakt tilgjengelig når varmepumpe er stengt Styrespenning (NPE, sikring B0) Strømstyrke kompressor (sikring, se tekniske data) Strømstyrke elkolbe (sikring, se tekniske data) Strømstyrke varmeelement (sikring, se tekniske data) PE tlf: /6

23 Monteringsanvisning Vekselventil og motor Dimensjoner vekselventil Dimensjon (utv. gjenge) Kv: 4 Dimensjon 5,4 (utv. gjenge) Kv: 65 Dimensjon / (innv. gjenge) Kv: 05 Dimensjon (innv. gjenge) Kv: 90 A AB Installasjon av vekselventil A Varme B Varmepumpe AB Tappevann B Gjennomstrømningsretning A AB Lukket (sett ovenfra) - Ventil fra B til A - Aktuator Blå og brun Åpen (sett ovenfra) - Ventil fra B til AB - Aktuator Blå, brun og sort B A AB A AB B B A AB Aktuator Ph N B B blå T brun sort Fargeforklaring blå - null-leder grønn rød M brun sort grønn rød - fase - styresignal - ikke tilkoblet - ikke tilkoblet tlf: /6

24 Monteringsanvisning Byggemål og oppstilling - generelt Alle mål i oppstilling er oppgitt i millimeter! Tegningsbeskrivelser «byggemål»: Varme TUR Varme RETUR Kondensavløp m/ lyssjakt v/montasje over bakkenivå CS -0i * CS -i * CS -4i, CS -8i * CS -5i, CS * CS 6is-D, CS 8is-D * CS 0is, CS is * * min. 00 over vær beskyttelsesgitter 4 Gjennomføring for elektriske kabler Oppstilling skal skje i henhold til vedlagte tegninger og mål. Pumpen skal stå tørt og frostfitt ved lagring og under drift. Hvis alternative oppstillinger er ønskelig, ber vi om at leverandør kontaktes for å vurdere om det er gjennomførbart. Skader som oppstår i forbindelse med feilaktig oppstilling av varmepumpen, som ikke er i henhold til dokumentasjon eller leverandørs anbefaling, dekkes ikke av garantien. Dreneringsslange for kondens kommer ut på baksiden av varmepumpen (motsatt side av betjeningspanelet). Slangen føres til avløp med minimum diameter 50 mm. Tegningsbeskrivelser «oppstilling»: Veggjennomføring Veggramme for kanalgjennomføring Ved bruk av lyssjakt med gitter i topp skal minimal størrelse på gitterhull være 0 x 60mm. I sjakten kan det evt. legges en buet plate i bunn for å lede luften lettere ut. Minimum romhøyde (mm): bare pumpe CS -0i CS -i CS -4i, CS -8, CS -5, CS CS 6is-D, CS 8is-D CS 0is, CS is pumpe med understell Yttervegg Værbeskyttelsesgitter for kanal over bakkenivå eller regnbeskyttelsesgitter for kanal i lyssjakt Kanalstykke Kanalstykke Kanalsving 00 8 Kanalens anslutning til varmepumpen 9 Lyssjakt med drenering, minstemål 000 x 600mm 0 Lyssjakt med drenering, minstemål 000 x 800mm Lyssjakt med drenering, minstemål 00 x 800mm S Understell, 60mm høyde, rommer 40 liter M Teknisk lufttett vegg, minimum dybde 000mm. Minimum høyde i mm se tabell: Luftretning Luftretningen beskrives med en pil på tegningene (oppstilling). Pass på at luften som kommer fra varmepumpen er ca. 5 kaldere en omgivelsestemperaturen. Dette kan forårsake isdannelse på bakken ved visse forhold. Vi anbefaler derfor at kanalen fra pumpen ikke skal munne ut i gangvei eller steder det er normalt å oppholde seg. Ønsket luftretning (sett fra betjeningssiden) oppgis ved bestilling. OBS! Kun CS -4i, -8, -5 og - kan levers med lutretningen til enten høyre eller venstre. tlf: /6

25 Monteringsanvisning Plassering av varmepumpen Alle CTA varmepumper er utformet for stillegående drift. Likevel bør man vurdere plasseringen av luft/vann varmepumpen, slik at ingen blir brydd av lyden. For å unngå unødig støy, bør følgende punkt følges: Installasjon under, eller i umiddelbar nærhet av, vindu bør unngås. Installasjon i innerhjørner eller mellom to vegger anbefales ikke, da lydnivået øker pga. ekko mot vegg. Unngå å plassere varmepumpen på høytliggende grunn, med åpent rom rundt. Plassering på en slik pidestal kan gi mer støy enn nødvendig. Unngå plassering i dirkete kontakt med bygg. Lydnivå db (A) for innendørs luft/vann varmepumper (ekko ikke iberegnet): Tekniske spesifikasjoner BT5 CS -0i CS -i CS -4i CS -8i CS -5i CS -i CS 6is-D, CS 8is-D CS 0is, CS is Inne Ute Lydtrykket er målt på m avstand, med tilhørende luftkanaler påmontert. OBS: Ved en utgående luke på mer enn 0cm, kan tabellens verdier for lydnivå ute, reduseres med db (A). Rommets akkustikk har en påvirkning på varmepumpens lydnivå, og må defor tas med i vurderingen, når man skal plassere pumpen. tlf: /6

26 Monteringsanvisning Byggemål «All-in-One» CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is og CS is Betjening 860 Front 4 x innvendig gjenge M6 x Bak OPSJON: Luftavkast endres på byggeplassen Overside Standard luftavkast Venstreside (sett forfra) Manometer varmekrets Gjennoføring for elektriske kabler og følerkabel Kondensavløp -innvendig diameter 0mm 4 Slange for sikkerhetsventil -innvendig diameter 9mm 5 Forbruksvann uttak -" (CS 6is - 0is), ¼" (CS is) 6 Varmekrets tur - (CS 6is - 0is), ¼ (CS is) Retur fra varmekrets og inntak forbruksvann tlf: /6

27 Monteringsanvisning Byggemål CS -0i x M8 600 x 600 4x M ca tlf: /6

28 Monteringsanvisning Byggemål CS -i x M x M tlf: /6

29 Monteringsanvisning Byggemål CS -4i og CS -8i x M8 5x x M tlf: /6

30 Monteringsanvisning Byggemål CS -4i-L og CS -8i-L x M8 5x x M tlf: /6

31 Monteringsanvisning Byggemål CS -5i og CS -i x M x M x tlf: /6

32 5 0 Monteringsanvisning Byggemål CS -5i-L og CS -i-l x M x x M tlf: /6

33 Monteringsanvisning Oppstilling CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is og CS is, hjørneinstallasjon mot høyre Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm. tlf: /6

34 Monteringsanvisning Oppstilling CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is og CS is, hjørneinstallasjon mot venstre Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm. tlf: /6

35 Monteringsanvisning Oppstilling CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is og CS is, buet høyrekanal lang Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm tlf: /6

36 Monteringsanvisning Oppstilling CS 6is-D, CS 8is-D, CS 0is og CS is, buet høyrekanal kort Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm tlf: /6

37 Monteringsanvisning Oppstilling CS -0i, buet venstrekanal m/understell Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm S < tlf: /6

38 Monteringsanvisning Oppstilling CS -0i, buet venstrekanal u/understell Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm < tlf: /6

39 Monteringsanvisning Oppstilling CS -0i, buet høyrekanal m/understell Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm S 60 < tlf: /6

40 Monteringsanvisning Oppstilling CS -0i, buet høyrekanal u/understell Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm < tlf: /6

41 Monteringsanvisning Oppstilling CS -0i, dobbel bue lang m/understell Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm S < tlf: /6

42 Monteringsanvisning Oppstilling CS -0i, dobbel bue lang u/understell Værbeskyttelse eller regnbeskyttelsesgitter monteres fra utsiden. Oppføring: Se monteringsanvisning på kanalsystem 00/900. Egnet til veggtykkelse 0mm til 440mm. OBS! Ved veggtykkelse >0mm anbefaler produsenten å sette varmepumpen 80mm nærmere den aktuelle utsparing. Verdiene på måltegningene som er markert med * må i disse tilfeller reduseres med 80mm. Toleransen på utsparing er +/- 0mm. Veggjennomføring er avhengig av tykkelsen på muren, gjennomføringen skal være murdybde (MD) +0mm < tlf: /6

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO Akkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper NO8018/210601 Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen

Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper Tillegg til bruksanvisningen Apparatinformasjon Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE NO 8062600eNO Oversettelse av driftsveiledningen Vennligst les dette først Apparatinformasjonen

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMR Oppstiling innendørs LW 0(L) LW 0(L) LW 80H 8000cNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Varmepumper. Miljøbevisst oppvarming

Varmepumper. Miljøbevisst oppvarming Varmepumper Brosjyre Varmepumper fra CTA: Behagelig varme fra naturressurser 3 Optiheat All-in-One 4 Optiheat Economy 5 Optiheat Duo 6 Optipro 7 Aeroheat All-in-One CS is 8 Aeroheat CS i 9 Aeroheat CS

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

CTA varmepumper. tlf: Miljøbevisst oppvarming. CTA varmepumper PB 1/8

CTA varmepumper.  tlf: Miljøbevisst oppvarming. CTA varmepumper PB 1/8 PB 1/8 PB Produktblad Optibox Integra Løsningen for det moderne hjem Kompakt «All in One, Allt i ett» løsning for lavenergihus med muligheter for behovsprøvd ventilasjon og varmegjenvinning med svært høy

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie Betjeningsveiledning NO BRINE/VANN Profesjonell VARMEPUMPER SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Apparatinformasjon NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD 50, 70A/(R)SX 0500cNO Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet.

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Licon nedfelt konvektor

Licon nedfelt konvektor Monteringsanvisning Licon nedfelt konvektor 1/6 Monteringsanvisning Generelt Produktene skal ikke plasseres i sterke kjemiske miljøer (som f.eks. klor), eller bli vasket med slike kjemikalier. Produktet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer