Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller"

Transkript

1 Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller

2 Monteringsanvisning Hybridskap 2

3 HYBRIDSKAP 3

4 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering for drift og utløst overopphetningsvern. Betjeningsknapp. Sirkulasjonspumpe. Ekspansjonsbeholder. Trykkmåler. Termometer. Sikkerhetsventil, 2,5 bar. Automatisk utlufningsventil Funksjon/Forutsetninger Hybridskap dekker varmebehovet for opp til 180 m 2 boflate, avhengig av isolasjon og ventilasjon. Kjelen kan avgi 2,25 eller 4,5 kw, avhengig av innkoblingen. Kjelen styres av en innebygget termostat. Hvis nødvendig kan kjelen også kontrolleres via en ekstern termostat, les mer under; Ekstern blokkering/romtermostat. Montasje Hybridskap monteres hengende på vegg. Rørinstallasjon Installasjonen må utføres iht. gjeldende bestemmelser og normer. Hybridskapet monteres innendørs, hengende på vegg med rørtilkoblingene nedover. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 35 o C. Avstanden fra underkant av kjelen og ned må være minst 1200 mm for eventuell utskifting av el-patronen. Hardt kalkholdig vann er ikke egnet i vvs- sammenheng. For å unngå korrosjonskader bør ikke ph værdien være for lav. Utblåsningsrør fra el- kjelens sikkerhetsventil fører ned i en dryppskål i skapet til kjelen. Iht. gjeldende regler skal det utføres en installasjonskontroll på anlegg med lukket ekspanjonsbeholder før det tas i bruk. Kontrollen må utføres av en person med egnet kompetanse. Deler og ekspanjonsbeholder må ikke skiftes ut uten ny kontroll. Under tilkobling må det brukes et mothold for ikke å skade den interne rørføringen. 4

5 Installasjon - systemprinsipp Nedenfor finner du en prinsippskisse over hvordan installasjonen faktisk skal utføres iht. bestemmelser og normer. Ekspansjonsbeholder Ekspansjonsbeholder: 2 liter, tilførselsfortrykk 1,5 bar. Hybridskapet klarer et varmesystemvolum på 250 liter ved 35 o C og et statisk trykk på 5 meter. Ved lavere statisk høyde eller temperatur klarer kjelen større volum. Sikkerhetsventil Det er montert en sikkerhetsventil, 2,5 bar, på kjelen, utblåsningsrøret fører ned i en dryppskål i skapet til kjelen. Påfylling - Lufting Varmesystemet skal fylles opp med vann til et trykk som er høyere enn fortrykket til ekspansjonsbeholderen, 1,5 bar - 2 bar anbefalles. Når systemet er fylt opp med vann, må det luftes på el-kjelen og på rørfordelingene. Bypassventil Hvis varmesystemets termostatventiler kan lukkes slik at strømningen gjennom kjelen blir for lav eller opphører, vil overopphetningsvernet bli aktivert. Sirkulasjonspumpen kan bli skadet hvis den er i drift mot stengte ventiler. Bypassventilen reduserer denne faren. Når pumpen drives i høyeste hastighet, posisjon III, bør bypass ventil stilles på 0,2 bar. I skjemaet ser du maksimalt tillatt trykkfall i varmesystemet for at sirkulasjonspumpen skal klare et At på 10 o C ved høyeste pumpehastighet, bryter i posisjon III. 5

6 Strømning - sirkulasjonspumpe Det må opprettes en strømning. Kjelen krever en strømning som gir et At på maksimum 10 o C (temperaturenforskjellen mellom kjelens stigerør og retur). EL - INSTALLASJON El-installasjonen må utføres iht. gjeldende bestemmelser under oppsyn av autorisert montør. Hybridskapet må ikke kobles til elektrisk før den er fylt opp med vann. Det må kobles en allpolet bryter foran kjelen. Omgivelsetemperaturen må ikke overstige 35 o C. 1. Tilkoblingsplint 2. Berøringsvern 3. Svekking (kabling fra vegg) 4. Kabelgjennomføring 6

7 Tilkoblingsalternativ Hybridskapet kobles til inh. noen av alternativene under. OBS! Inngrep i kjelen som krever verktøy, må kun utføres under oppsyn av autorisert montør! Ekstern blokkering / romtermostat Kjelen kan bli blokkert av eksternt utstyr, f.eks. en romtermostat med potensialfri kontakt. Innkobling skjer på plint 1 og 3 på kjelens tilkoblingsplint. Leveransens utførelse El-kjema 4,5 kw / 230V 3- / 11,2 A Tilførselskabel: 4 x 1,5mm 2 Sikring: 3 x 16A Hybridskapet har to effekttrinn, 2,25 og 4,5 kw Ved 2,25 kw belastes kun fase L1 og L2 (11A) 7

8 El-kjema 4,5 kw / 400V 3N- / 6,5 A Tilførselskabel: 5 x 1,5mm 2 Sikring: 3 x 10A Hybridskapet har to effekttrinn, 2,25 og 4,5 kw Ved 2,25 kw belastes kun fase L1 og L2 (5,6A) 1. Ekstern blokkering 2. Overkobling, for 1,5 og 3 kw innkobling 3. Tilkoblingsplint 4. Feilbeskyttelseskondensator 5. Sirkulasjonspumpe 6. Overopphetningsvern 7. Termostat 8. El-patron 9. Betjeningsknapp 10. Lydalarm for aktivert overopphetningsvern 11. Av- / på-indikering, tennes når kjelen får spenning 12. Kontaktor 8

9 EL-SKJEMA Styrestrøm varmepumpe EL SKJEMA L1 Q1 15A 1 K1 F1 2 3 X TR X1 U1 U2 VP X2 F2 C 2 X5 X6 L2 A1 Q2 6 15A 5 R1 X4 S1 U3 U4 VP S2 A1 A2 F1 F2 K1 Q1 FORKLARING AV SYMBOLER Tidsur Q2 Sikring Styrekort R1 Varmekolbe bereder Temperaturbegrenser 94 C S1 Tur vannføler Termostat bereder S2 Retur veskeføler VP Hjelpekontakt TR Trafo Sikring VP Varmepumpe 9

10 SYSTEMPRINSIPP Varmepumpe monteres minimum 400mm fra bakken og minimum 200mm fra vegg. Senter avstand mellom labber og varmepumpe 605mm. Rørmontasje til VP over 10 meter etterfylles 30gr/m med kuldemedie R 410A. Signalkabel mellom hybridskap og varmepumpe, klemme U1 - U2 / X1 - X2 og U3 - U4 / X5 - X6 Styrestrøm hybridskap: Varmepumpe: Varmekolbe gulvvarme: Rekkeklemmer Hybridskap: X1 - X2: X3 - X4: X5 - X6: 230V - 1fas - 16A 230V - 1fas - 16A 230/400V - 3fas - 16A Signal til varmepumpe Varmeelement til beredertank Retur veskeføler, varmepumpe 10

11 Betjeningspanel 1. Termometer 2. Manometer 3. Tilbakestilling av overopphetningsvern 4. Termostat / temperaturinnstilling 5. Betjeningsknapp 6. Av / På indikering, tennes når kjelen får spenning 7. Indikering for aktivert overopphetningsvern Etter installasjonen må du sammen med montøren kontrollere at anlegget er i korrekt og sikker stand. La montøren vise deg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Kjelen og varmesystemet må være fylt med vann før bryteren settes i posisjon På. Hybridskapets kappe må være montert under drift. OBS! Kontroller regelmessig vannmengden i beholderen som samler opp spillvann fra sikkerhetsventilen. Viktig i et nytt system! Temperaturinnstillinger for El-patron og varmepumpe Viktig! Still inn termostaten på en egnet temperatur for el-patron men alltid 5 grader lavere temperatur en for ønsket temperatur varmepumpe. Høyeste temperatur for betongbjelkelag er ca o C, og for å opprettholde trebjelkelag ca o C. Temperaturen varierer med årstiden. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilen må mosjoneres regelmessig for å opprettholde sikkerhetsfunksjonen. Overopphetningsvern Hybridskapets overopphetningsvern utløses når kjeletemperaturen overstiger 80 o C. Vernet tilbakestilles på betjeningspanelet når kjeletemperaturen har sunket til under 80 o C. Kontakt montør! OBS! Kontroller alltid årsaken til overopphetningen 11

12 Termometer Termometeret viser temperaturen på kjelens tilførsel. Ekspansjonsbeholder Ekspansjonsbeholderen fortrykk må kontrolleres årlig, se merkeskiltet på beholderen. Vanntrykk i systemet Hybridskapets kappe må fjernes når trykket skal kontrolleres. Trykkmåleren indikerer trykket i vannsystemet. Kontroller regelmessig at det er tilstrekkelig med vann i systemet. Trykkmåleren skal vise 0,5-2,0 bar. Vann endrer volum med temperaturen, noe som påvirker trykket. Jo høyere temperatur jo større volum og trykk. Ekspansjonsbeholderen tar opp volumendringen. Kontroller regelmessig vanntrykket i systemet! Lufting Det kan være luft i systemet en stund etter installasjonen. Derfor må det eventuelt fylles på vann. FEILSØKING Inngrep som krever verktøy, må utføres av autorisert elektrikker. Begynn alltid feilsøking ved å kikke på statusindikeringen, se avsnittet Betjeningspanel. Feil Av/på-indikering slukket, ingen varme i varmesystemet Lydalarm aktivert Ingen eller utilstrekkelig varme Gruppesikringer for kjelen utløses Mulig årsak El-kjelen strømløs Brytere koblet fra El-kjelen blokkert eksternt Overophetningsvernet er aktivert Regulatorventiler på varmesystemet eller kjeltermostaten er stilt inn på for lav temperatur Feil innstilling av bypassventil El-patronen defekt Tiltak Kontroller sikringene Kontroller at hoved- og betjeningsknappen er i posisjon På Kontroller om kjelen er blokkert av ekstern blokkering/romtermostat Hvis overopphetningsvernet er aktivert, må det kontrolleres om sirkulasjonspumpen og ventilene fungerer. Ved tilbakestilling trykkes knappen inn på overopphetningsvernet når kjeletemperaturen har sunket til under 65 o C. Kontroller og juster Kontroller og juster Kontroller el-patronen ved å isolasjonsteste den. Mål mellom utvendig side på kontaktoren og jording. Kontakt montør! Inngrep i Hybridskapet som krever verktøy, må kun utføres under oppsyn av autorisert montør! 12

13 TEGNINGER Guide 1. Kabelgjennomføringer 2. Automatisk utluftningsventil 3. Ekspansjonsbeholder 4. Giverklemme, termometerbulb 5. Rustfri kjelebeholder med el-patron, isolert 6. Sirkulasjonspumpe 7. Berøringsvern over el-patronens kabeltilkoblinger 8. Retur gulvvarme, 3/4 inv. gjenger 9. Tur gulvvarme, 3/4 inv. gjenger 10. Oppsamlingsbeholder, spillvann fra sikkerhetsventil 11. Sikkerhetsventil 12. Tilkobling for VP og El-patron 13. Vannpumpe 14. Berøringsvern 15. Styrekort for VP 13

14 TEGNINGER Målskisse uten kappe 14

15 TEGNINGER Målskisse med kappe 15

16 TEKNISKE DATA NRF nr. Høyde Bredde Dybde Vekt Effekt Spenning Strøm Effekt Sirkulasjonspumpe mm 420 mm 200 mm 17 kg 4,5 kw 6,5 A Kapslingsklasse IP V 3, 50Hz 30-60W Volum Volum Ekspansjonsbeholder Beregningstrykk Kontrolltrykk Sikkerhetsventil Beregningstemperatur Reguleringstemperatur Produsert i henhold til: Sikring 5,5 liter 2 liter (Intern) 8 liter (ekstern) 2,5 bar 3,6 bar 2,5 bar 80 o C o C AFS 1999: /23 EG artikkel 3 3 x 16A 16

17 polarenergi.no P.boks 117, 9450 Hamnvik

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT iht NS5820:1994 1. DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE DATA:... 3 1.1 Materialer/Komponenter... 3 1.2 Type/liter... 3 1.3 Trykkområde...

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer