AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM ABONNEMENT PÅ"

Transkript

1 AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7

2 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene gjelder for denne avtalen, heretter kalt Avtalen, inngått mellom Forhandleren som representant for Leverandøren, IT DRIFT AS, og Kunden om ett eller flere abonnementer, heretter kalt Tjenesten, angitt på side 1 og 7. Kunden er definert som den myndige enkeltperson som har undertegnet Avtalen, eller på annen måte har registrert seg som abonnent hos Forhandleren. Kunden og Forhandleren skal fritt seg imellom og etter avtale eller hensiktsmessighet foreta utførelsen av de tjenester som spesifisert i denne avtale ovenfor Kunden. 2. Godkjenning og aksept av levering Abonnementsystemene tilhører og blir leverte av Leverandøren til deg som kunde av Forhandleren der forholdet melleom Forhandleren og Leverandøren er definert gjennom deres forhandlerkontrakt. 3. Kontraktsforhold mellom partene Kontraktens betingelser trer i kraft når Kunden har underskrevet og godkjent denne. Kontrakten blir sendt Kunden i to eksemplarer. Kunden signerer begge, og returnerer den ene til Forhandleren. Ved underskriving av kontrakten, er kontraktens betingelser i sin helhet å betrakte som akseptert og forstått av partene og partenes avvikende betingelser skal ikke gjelde. Avtalens betingelser gjelder med mindre annet er særskilt avtalt i andre gjeldende skriftlige avtaler. 4. Leieobjekt og lokasjoner Leieforholdet omfatter leie av plass på server, eventuelt andre tjenester som abonnement i FirmaSider, abonnement på e-butikk, abonnement på domene, eller e-post-kontoer i abonnementet som spesifisert i denne avtale levert av Leverandøren med lokasjon i Ulvik i Hardanger. 5. Tjenestebeskrivelse og bruksrett Tjenesten gir tilgang til innholdstjenester for Internett av de typene som er angitt på side 1 og 7. Leverandøren og Forhandleren har innsynsrett i det som Kunden legger på Leverandørens servere. Leverandøren har mulighet for å logge aktivitet på nettet og serverne. Dette finner sted i overensstemmelse med forskrift til personregisterloven og utnyttes kun til det formål som følger av denne eller av andre lov- eller forskriftsbestemmelser. 6. Opphavsrett Leverandøren har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for Kunden gjennom Tjenesten. 7. Generelt for abonnementene For abonnementene gjelder det at Kundens navn og/eller e-post adresse vil, eller kan, bli tilgjengelig for andre gjennom søkeverktøy, elektroniske kataloger e.l. Kunden må selv aktivt skjerme seg dersom dette ikke er ønskelig. Leverandøren eller Forhandleren vil ikke utlevere slike opplysninger til tredjemann for kommersiell utnyttelse. Forhandleren eller Leverandøren bærer intet ansvar for slik kommersiell utnyttelse dersom dette finner sted utenfor Forhandlerens eller Leverandørens kontroll. Forhandleren kan foreta kredittvurdering av Kunden, før søknad om abonnement i henhold til Avtalen innvilges. Forhandleren forplikter seg ikke til å begrunne avslaget. Forhandleren kan også avslå å inngå kontrakt med Kunden dersom Forhandleren de siste to år har hevet avtale med Kunden som følge av misbruk av et abonnement som var å anse som vesentlig mislighold, eller mislighold av betaling for eventuelle tidligere abonnement. 8. Tilknytning og installasjon Etter at Forhandleren eller Leverandøren har opprettet Tjenesten, kunden har mottatt nødvendige brukernavn og passord for aksess til abonnementene, er Kunden selv ansvarlig for installasjon, konfigurering og vedlikehold av annet nødvendig aksessutstyr mot Internett og programvare hos seg selv, og bærer selv alle utgifter vedrørende etablering, installasjon, konfigurasjon, tilknytting og drift av forbindelsen fra egen geografisk lokasjon. Installasjon og konfigurering av Side 2 av 7

3 programmer for lasting av filer til og fra server er ikke inkludert i tilknytning eller installasjon. Opplæring i bruk og/eller drift av webløsning, dvs websider, skripting, database, og annet som kan plasseres på webserveren samt support av og tilrettelegging av FTPprogramvare er ikke inkludert i tilknytning eller installasjon. Etter avtale med Forhandleren kan Kunden få tilgang til områder hvorfra skript kan kjøres. Kunden er ansvarlig for at programmer og kode som kjøres herfra er testet for feil og ikke belaster server unødig, bruker unødig mye ressurser eller på annen måte forstyrrer driftstilstanden til serveren. Leverandøren har rett til å ekskludere Kundens programmer eller skripter dersom Leverandøren på noen måte finner dem uønsket eller på annen måte truer sikkerheten eller stabiliteten for serveren eller tilhørende servere og nettverkskomponenter. Forhandleren kan være behjelpelig med installasjon, konfigurering og vedlikehold av Kundens aksessutstyr, programvare og websystem. Kunden blir da belastet med de til enhver tid gjeldende priser for Tjenesten. 9. Oppgradering av abonnementstype Avtalt abonnementstype kan til enhver tid oppgraderes dersom oppgradering finnes som en tjeneste hos Leverandøren. Dersom total bruk av lagerplass, inkludert bruk av plass for andre tjenester, overstiger eller Kunden har grunn til å forstå at bruk av plass i nær fremtid vil overstige abonnementets betingelser, plikter Kunden å oppgradere til passende abonnement. Forhandleren har rett til å kreve full betaling for den type abonnement som forbrukt lagerplass tilsier. Har Kunden betalt for et mindre antall Mbyte enn det Avtalen for abonnementet tilsier, kan Forhandleren kreve innbetalt differansen mellom abonnementsavgiftene ut fra gjeldende prisliste fra det tidspunktet der grensen angivelig ble passert. Leverandøren og Forhandleren logger og har rett til å undersøke hvor stor lagerplass Kunden benytter i sitt websystem hos Leverandøren. Ved vedvarende brudd på Avtalen mht forbrukt antall MByte, har Forhandleren rett til å fakturere Kunden et tillegg på kr. 1,-/mnd pr MByte av det som benyttes utover hva abonnementet angir som lagringsplass. 10. Leveringstidspunkt Leieforholdet gjelder fra leveringstidspunktet av den bestilte Tjenesten som spesifisert i denne avtalen. Leveringstidspunktet gjelder fra det tidspunktet da Kunden kan ta i bruk avtalt Tjeneste. Leverandøren eller Forhandleren skal ikke holdes ansvarlig hvis det skulle oppstå forsinkelser for Kunden i å ta Tjenesten i bruk, eller hvis Tjenesten ikke tas i bruk, når dette skyldes uforutsette omstendigheter eller årsaker som ligger utenfor Leverandørens eller Forhandlerens kontroll. 11. Faktureringsrutiner Forhandleren fakturerer Kunden på forskudd for hvert kvartal (3 måneders perioder, Q1, Q2, Q3 og Q4). Den som er registrert som Kunde hos Forhandleren, er ansvarlig for betaling av Tjenesten i henhold til Avtalen og innen betalingsfristen. Dersom Kunden mener at beløpet på fakturaen er feil, må han klage til Forhandleren innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til vurdering i Forhandleren, forfaller ikke fakturaen til betaling. Forhandleren kan likevel kreve en foreløpig innbetaling, som vanligvis vil være basert på Kundens gjennomsnittlige bruk av Tjenesten. Dersom Tjenesten eller vesentlige enkelttjenester ikke kan benyttes på grunn av feil i Tjenesten, og Forhandleren ikke kan godtgjøre at feilen skyldes årsaker eller begivenheter utenfor Leverandørens eller Forhandlerens kontroll, kan Kunden kreve prisavslag i henhold til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. 12. Betalingsbetingelser Standard betalingsbetingelser er 14 dager netto fra fakturadato, annet skal på forhånd avtales med Forhandleren. Ved forsinket betaling ut over forfallsdato, vil Forhandleren uten ytterligere varsel belaste Kunden med purregebyr kr. 50,00 og 12% morarenter p.a. Ytterligere unnlatelse av betaling fører til ytterligere kostnader for Kunden frem til rettslig inndriving. Forhandleren forbeholder seg retten til å la andre Side 3 av 7

4 selskap forestå registrering, fakturering og annen økonomisk oppfølging overfor Kunden. 13. Prisjusteringer og rutinereguleringer Forhandleren forbeholder seg retten til løpende å foreta prisjusteringer og reguleringer av Tjenesten. Prisjusteringer av Tjenesten som har kvartalsvis faktureringsrutine kan kun skje i forbindelse med nytt kvartalsskifte. Forhandleren forbeholder seg retten til å regulere rutiner som er fastsatt i denne avtale for å effektivisere, rasjonalisere, forenkle eller redusere vedlikeholds eller administrasjonskostnader og oppfølgingen av disse. Kunder som berøres av rutinereguleringer skal forhåndsvarsles. 14. Fremleie og videresalg Forhandleren tillater ikke at Kunden fremleier denne Tjenesten uten særskilt avtale, og heller ikke at Kunden videreselger, lar utenforstående få tilgang til, eller på annen måte benytter tilgangen og utnyttelsen av Tjenesten levert av Forhandleren utover det som er spesifisert i denne avtale. 15. Leietid og kontraktfornyelse Kontrakten fornyes automatisk for Tjenesten med tilhørende avtalte faktureringsrutine, frem til en eventuell oppsigelse. 16. Overdragelse og endringer Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten skriftlig samtykke fra Forhandleren. Eventuelle endringer i Kundens forhold som er av betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseendringer, må straks meldes til Forhandleren. Forhandleren har rett til å endre vilkårene i henhold til denne Avtalen med 1 måneds varsel med virkning fra neste kvartalsperiode. Informasjon om endringer i vilkår vil bli tilgjengeliggjort via web, e-post eller post. 17. Oppsigelse og oppsigelsestid Gjensidig oppsigelsestid for Tjenesten er senest en måned før nytt kvartal. Dato for oppsigelsestidspunktet kan fastsettes i eller etter den kommende kvartalsperioden. Oppsigelsen skal foreligge skriftlig hos Forhandleren innen oppsigelsesfristen for Tjenesten. Dersom oppsigelse ikke skjer innen ovenfor nevnte frist, forplikter leietaker seg til å betale for Tjenesten frem til neste avtalte faktureringsrutine for Tjenesten. Forhandleren kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Dersom Kunden har forhåndsbetalt abonnementsavgift for en definert periode, vil ikke beløpet bli refundert ved oppsigelse. 18. Stenging og stengetid Er Tjenesten ikke betalt eller oppgjort innen 14 dager etter forfall har funnet sted, kan Leverandøren eller Forhandleren stenge Tjenesten uten bruk av tvangsfullbyrdelsesloven, med mindre det på forhånd er inngått avtalte om annet. Kunden som får Tjenesten stengt grunnet manglende betaling, vil ikke bli kreditert for den udisponerte brukstiden som har gått frem til betaling finner sted. Ved stengning av Tjenesten forplikter Kunden seg til å betale for alle bestilte, leverte og avtalte Tjenester ut oppsigelsestiden. Kundens oppsigelsesdato blir automatisk satt lik stengedato. 19. Reklamasjon Kunden må reklamere til Forhandleren innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Før feil meldes til Forhandleren, skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Forhandleren kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Forhandlerens feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Forhandleren eller Leverandørens ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette. 20. Telefon support Kunden skal primært motta support fra Forhandleren innenfor den normal åpningstiden til Forhandleren. Utover dette kan Kunden motta support direkte fra Leverandøren gjennom Leverandørens supporttelefon. 21. Konsulent support Support utover telefon support, og med personlig fremmøte hos Kunden, hvor dette er beordret av Kunden og utført av Leverandøren, Forhandleren eller konsulenter, belastes med gjeldende timesats. Ved personlig frammøte som nevnt ovenfor plikter kunden å betale for Side 4 av 7

5 reisetid. Minste tid for personlig fremmøte hos Kunden er satt til ½ time + reisetid. 22. Vedlikehold av Tjenesten Leverandøren eller Forhandleren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Forhandleren vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. 23. Leverandørens plikter Leverandøren har plikt til å sørge for at Kunden har tilgang til Tjenesten som beskrevet i denne Avtalen. Leverandøren har ikke ansvar for Kundens egen tilgang til Tjenesten gjennom Internett. Det er en målsetning at Tjenesten skal være i drift i 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendig stopp for vedlikehold m.v., samt at Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet i nettet til enhver tid. Internett fungerer generelt slik at perioder uten tilstrekkelig kapasitet til tider vil kunne forekomme. Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved Tjenestene, iverksette tiltak for å finne og rette feilen. 24. Forhandlerens plikter Forhandleren har den primære kontakten med Kunden, og skal i utgangspunktet være Leverandørens lokale representant for Tjenesten. Forhandleren skal sørge for at Kunden mottar Tjenesten med den kvaliteten som beskrevet i denne Avtalen. 25. Ansvarsbegrensninger, forpliktelser og ansvar for skade Leverandøren eller Forhandleren har intet ansvar for data som Kunden måtte sende eller motta via nettilknytningen. Leverandøren skal ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for tap eller kostnader ovenfor Kunden som følge av avbrudd i sammenheng med vedlikehold av systemet, feil i systemet, feil etter innlegging av nye programversjoner, feilaktig bruk, skade på utstyr, ødeleggelse av data, avbrudd, nettbrudd, feilaktig eller ikke leverte data, eller liknende som måtte oppstå. Leverandøren eller Forhandleren kan heller ikke holdes ansvarlig dersom uvedkommende, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til Kundens nettverk eller dataressurser og forstyrrer eller gjør informasjonsflyt vanskelig. Leverandøren eller Forhandleren utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av Tjenesten og har intet ansvar for dette. Tjenesten er basert på at Kundene selv sørger for å beskytte sine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. Kunden plikter å behandle Tjenesten med tilbørlig aktsomhet og er ansvarlig for enhver skade som skyldes Kunden, noen av Kundens ansatte, eller andre Kunden har gitt adgang til å bruke Tjenesten. Kunden påtar seg ansvaret for de økonomiske forpliktelsene i henhold til denne kontrakt fra og med bestillingstidspunktet. Kunden plikter å rette seg etter de retningslinjer og betingelser som gjelder for bruk av de forskjellige programvarene eller tjenestene. 26. Misbruk av Tjenesten Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Leverandøren eller Forhandleren har rett til umiddelbart å stenge Tjenesten til Kunden som bryter de her angitte betingelser, samt hvis Kunden benytter eller lar andre benytte Tjenesten til å utføre handlinger, tilby tjenester eller spre informasjon eller media som er i strid med gjeldene etiske regler for bruk av Internett eller i strid med norsk lovgivning eller betingelsene som gjelder for Tjenesten. Materialet som publiseres skal være i henhold til norsk lov, alt annet er forbudt. Inkludert i forbudet er også presentasjon av slikt materiale som ligger fysisk lagret på andre servere enn Leverandørens servere og kummer inn under forbudet. Det er heller ikke tillatt å ha linker (lenker, pekere) til andre sider/dokumenter/filer på Internett som inneholder nevnte materiale. Reklame for slike steder er heller ikke tillatt. Dersom brudd på disse reglene blir oppdaget, vil Tjenesten bli stengt umiddelbart, og eventuelt innbetalt beløp blir ikke refundert. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet av, og følge de Side 5 av 7

6 skikk- og bruk reglene som utvikles for Internett. Herunder, men ikke begrenset til, er det ikke tillatt med "mailbombing", "mass ", "reklam ", eller andre former for masseutsendelser. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse. Videre plikter Kunden å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av Tjenesten. Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengninger i de dataressurser Tjenesten gir tilgang til ved gjetting av passord eller på annen måte. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre datatrafikken gjennom Tjenesten. Kunden har ikke adgang til systemet for monitorering av Tjenesten. 27. Skadesløsholdelse Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren og Forhandleren skadesløse for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Leverandøren eller Forhandleren som følge av Kundens egen bruk av Tjenesten. Kunden skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Leverandøren eller Forhandleren gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Leverandøren eller Forhandleren, skal Kunden dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. 28. Tvister Tvister mellom Kunden og Leverandøren og / eller Kunden og Forhandleren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene. Tvisten skal løses etter norsk rett. Voss herredsrett er vedtatt som verneting dersom Leverandøren er en av partene i tvisten. Side 6 av 7

7 Ved å signere dette dokumentet bekrefter Kunden å ha lest gjennom denne Avtalen og forstått og akseptert vilkårene som gjelder Tjenesten. Kunde: Navn... Kontaktperson... Adresse... Adresse... Postnr... Poststed... Abonnementstype: Domene: Pris etablering: Abonnementavgift: Andre avtaler som inngår i Avtalen: Signering av Avtalen:... Sted... Dato for Kunden for Forhandleren Side 7 av 7

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer